Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014"

Transcriptie

1 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit en Opleiding 9 2

3 Inleiding Er is in 2013 weer veel bereikt. Zo is volgens plan de landelijke dekking van het familievertrouwenswerk gerealiseerd, het aantal aangesloten instellingen fors gegroeid, regionaal werkende fvp en ingezet en voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de landelijke hulplijn tot aan bereikbaarheid bij volledige kantooruren. Daarnaast is de website onder handen genomen en voorzien van een intranetapplicatie met een online registratiesysteem, een digitaal beschikbare kennisbank en zijn procedures en formularia voor fvp en gestandaardiseerd. Een aanzet is gemaakt met het professionaliseren van de P-functie en het personeelsbeleid. De financiering van de LSFVP is voor 2013 en volgende jaren structureel vormgegeven. Deze meerjarige financiering heeft de positie van de LSFVP versterkt en de functie van de fvp in de ggz bestendigd. Ook heeft dit het aantrekken van goede medewerkers vergemakkelijkt, waardoor de formatie nu voldoende op sterkte is. Het meerjarenbeleidsplan beschrijft hoe de LSFVP tot 2017 wil aanhaken op de externe ontwikkelingen binnen de ggz en welke consequenties dit heeft voor de interne omgeving van de LSFVP. Ook in 2014 zijn en worden al veel van deze veranderingen gerealiseerd of voorbereid. Het blijft daarom van strategisch belang dat de LSFVP aansluiting heeft met de belangrijkste trends van dit moment zoals de transitie van de jeugdzorg, de ambulantisering van de ggz en de verwachte introductie van de wet verplichte ggz. Dit laatste heeft ook effecten voor de forensische psychiatrie en de verslavingszorg. Het is om die reden dat de LSFVP in het meerjarenbeleidsplan de keuze heeft vastgelegd ook in deze sectoren actief te zijn. De mogelijkheid van het nemen van een abonnement op onze dienstverlening door instellingen maken deze activiteiten mogelijk omdat hiermee additionele financiering verkregen wordt. De reductie van de klinische capaciteit van instellingen en de toenemende druk op mantelzorgers maakt het nodig het vertrouwenswerk te borgen in de voorzieningen vanuit de WMO en de zorginkoop van de verzekeraars. De LSFVP werkt dan ook samen met de LPGGZ om de verworvenheden van het vertrouwenswerk ook voor het ambulante veld te behouden en verdere groei te bevorderen. Een gevolg van de ambulantisering is dat de fvp en in toenemende mate vragen van familie en naastbetrokkenen van buiten de grote intramurale instellingen tegenkomen. Deze casuïstiek wordt door de telefonische hulplijn en regionaal werkende fvp en opgepakt. Speerpunten in 2014 zijn het aangaan van zoveel mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden met (veelal kleinere) instellingen die we een in de regio ingebed aanbod kunnen doen. Een relatief groot deel van deze overeenkomsten zal uit abonnementen bestaan. Naar verwachting zullen hierdoor de inkomsten toenemen, waardoor de dienstverlening naar andere aanpalende sectoren (jeugd, verslavingszorg en forensische psychiatrie) bij een gelijkblijvende subsidie uitgebreid kunnen worden. Op het terrein van jeugd zal de LSFVP blijven samenwerken met andere partijen die vertrouwenswerk aanbieden met als doel het familievertrouwenswerk voor met name familieleden/naastbetrokkenen die niet in zorg zijn te waarborgen. Ook op andere terreinen wordt overigens deze samenwerking gezocht. Zo helpt de LSFVP bijvoorbeeld de beroepsgroep CVP bij het opzetten van een professionele organisatie. 3

4 Nu de LSFVP instellingssubsidie heeft gekregen, is met de Directie Bedrijfsvoering van het ministerie van VWS afgesproken dat overgegaan kan worden tot een aanpassing in de wijze van rapporteren. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze nu meer expliciet gericht op de te verrichten activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten. Hiermee is de versleuteling van salariskosten van de medewerkers van het landelijk bureau over de verschillende prestatie indicatoren tot een einde gekomen en kan in de jaarplanning en verantwoording nu een realistischer beeld gegeven worden van de voortgang bij het behalen van de doelen. Monitoring en bijsturing kunnen nu meer overwogen en sneller plaatsvinden. In dit werkplan geeft het bestuur van de LSFVP weer hoe het in 2014 zijn organisatie, werkwijze en dienstverlening verder gaat ontwikkelen om de ambities voor 2014 waar te maken: - Een goede en hoogwaardige beschikbaarheid van vertrouwenswerk voor familie en naastbetrokkenen in de ggz; - Een hoogwaardig opleidingsaanbod voor familievertrouwenspersonen; - De ambitie om de LSFVP te positioneren als belangrijke en erkende gesprekspartner van VWS, GGZ- Nederland, de politiek, zorgverzekeraars en gemeenten, daar waar het gaat om de rol van mantelzorg in ambulantisering van de GGz. Vertaald naar concrete doelen voor 2014 betekent dit dat de LSFVP zich richt op: 1. Acquisitie van minimaal 10 algemene GGz-instellingen met wie nog geen samenwerkingovereenkomst is aangegaan; 2. Acquisitie van minimaal 2 jeugdpsychiatrische instellingen; 3. Acquisitie van minimaal 2 forensich psychiatrische klinieken; 4. Acquisitie van minimaal 2 verslavingszorg klinieken; 5. Afsluiten van 20 abonnementen voor het verrichten van dienstverlening aan familie/naastbetrokkenen; 6. Beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon via de landelijke hulplijn gedurende volledige werkdagen; 7. Bekendheid van het familievertrouwenswerk vanuit de LSFVP in het ambulante veld, inclusief gemeenten, 1 e lijns GGZ en POH, inclusief een gericht aanbod aan familie/naastbetrokkenen die via deze kanalen contact met een fvp zoeken; 8. Afspraken met andere vertrouwenswerkorganisaties over een gezamenlijk kwaliteitskader; 9. Professionalisering van de interne organisatie, met name de ICT-, personeels- en communicatiefunctie; 10. Uitvoeren van verbeterpunten vanuit het medewerkertevredenheidsonderzoek; 11. Intensivering van het relatiebeheer; 12. Bijdragen van persoonlijke werkplannen en doelen van fvp en aan het werkplan van 2015 volgens een vastgesteld format. 4

5 In de volgende hoofdstukken worden deze doelstellingen nader uitgewerkt. 5

6 A. Landelijk Bureau Het landelijk bureau vervult een spilfunctie in de organisatie. In het landelijk bureau zijn alle bestuurlijke, ondersteunende, secretariële en administratieve taken ondergebracht om de bedrijfsvoering, kwaliteitsbewaking en ondersteuning van het primaire proces goed te laten verlopen. De interne organisatie is gericht op het faciliteren van de fvp en, het implementeren van landelijke afspraken over kwaliteit, rapportage, registratie, etc., naast de acquisitie van instellingen en een adequaat relatiebeheer met als doel de klanttevredenheid optimaal te houden en te kunnen blijven werken aan een verdere inbedding van het familievertrouwenswerk in de ggz. Een aangescherpt communicatieplan is eind 2013 beschikbaar gekomen. In dat plan wordt de specifieke en periodieke communicatie met stakeholders beschreven en gepland. Het gaat hierbij niet alleen om het bekend en vertrouwd maken van het familievertrouwenswerk bij een zo breed mogelijk publiek, maar ook om relatiemanagement ten aanzien van onze huidige contacten. Met name sociale media en digitale informatievoorziening (waaronder nieuwsbrieven) worden hiertoe ingezet. Een goede informatievoorziening vraagt niet alleen een landelijke aanpak, maar is ook gericht op specifieke instellingen waar al fvp en werkzaam zijn én op instellingen waar voor het eerst een fvp aan het werk gaat of nog geen samenwerking met de LSFVP zijn aangegaan. De LSFVP wil hiermee beter aansluiten op de vragen vanuit de instellingen en de fvp en. Daarnaast wil de LSFVP een bijdrage leveren bij symposia en congressen. In het najaar van 2014 zal de LSFVP zelf een symposium of congres organiseren. Beginnende fvp en ontvangen ondersteuning om de communicatie naar hun doelgroep vorm en inhoud te geven. Met de vernieuwde website is relevante informatie nu voor een brede doelgroep toegankelijk. Dit wordt in 2014 nog verder uitgebreid met relevante thema s. Het belangrijkste doel hier is om in 2014 de families en naastbetrokkenen van cliënten nog beter te bereiken en te informeren. Ter ondersteuning van de informatie aan familie/naastbetrokkenen zal op de website, naast casusvoorbeelden die inzicht geven in de mogelijkheden die de fvp en bieden, ook de pagina met veel voorkomende vragen periodiek worden ververst. De gevonden antwoorden op deze vragen kunnen de landelijke advies- en hulplijn ontlasten. Ter verbetering en standaardisering van rapportage en registratie is in 2013 in samenwerking met de Stichting PVP een inhoudelijk passend geautomatiseerd systeem geïmplementeerd. Deze ondersteunt de gemeenschappelijke landelijke verantwoording van het fvp-werk en voldoet aan de privacy-voorwaarden. Eind 2013 is een vernieuwde website in gebruik genomen waarbij via een intranetapplicatie een afgeschermd gedeelte voor medewerkers beschikbaar is en waar het kwaliteitshandboek en een groeiende kennisbank is te vinden en tevens de mogelijkheid biedt om privacygevoelige informatie onder fvp en te delen. Hierdoor is het beter mogelijk casuïstiek over te dragen, bijvoorbeeld van de hulplijn naar andere fvp en of bij vervanging wegens vakantie of ziekte. 6

7 Voor het bevorderen van de politieke besluitvorming over de wet verplichte GGz bestaat regulier contact met de ambtenaren van het ministerie van VWS en incidenteel met individuele Kamerleden. Met overige relevante stakeholders, zoals GGZ Nederland, LPGGz, de Stichting PVP en de zorgverzekeraars wordt intensief contact onderhouden met als doel het werkzaam laten zijn van fvp en en het familievertrouwenswerk in breder opzicht bekend te maken en verder te bevorderen. De toegenomen beschikbaarheid en toegankelijkheid van het vertrouwenswerk en de hiervoor noodzakelijke verdere professionalisering van de organisatie vraagt om het instellen en gebruik maken van werkgroepen. Hiermee is in 2013 gestart en deze werkgroepen zullen ook in 2014 actief blijven. Ze worden geleid door de directeur of de stafmedewerker en de bijeenkomsten blijven beperkt tot enkele keren per jaar. De mogelijke participatie aan werkgroepen maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst met instellingen, zodat de kosten voor de LSFVP beperkt blijven tot reiskosten. De werkgroepen rapporteren periodiek in de landelijke bijeenkomsten. De werkgroepen zijn: Werkgroep Personeel Deze werkgroep personeel levert voorstellen en denkt mee over beleid en ontwikkeling van de P-functie Werkgroep Registratie en Rapportage & intranet Deze werkgroep levert voorstellen voor procedures registratie, beheer van gegevens en bewaking van privacy. Tevens begeleidt deze werkgroep de invoering van de kennisbank. Werkgroep Visie en Deskundigheidsbevordering Deze werkgroep schrijft het opleidingsjaarplan en biedt deze ter goedkeuring aan de directeur aan. Daarnaast evalueert deze werkgroep de uitvoering van de opleidingsactiviteiten. Deze werkgroep denkt tevens mee met de stafmedewerker en directeur over visieontwikkeling. Werkgroep Ambulantisering De werkgroep Ambulantisering bestaat uit fvp en die werken in een regionale functie. Het doel is om bij te dragen aan een versteviging van het familievertrouwenswerk in het ambulante veld en bij kleinere instellingen. Binnen de werkgroep worden kennis en ervaringen over best practices gedeeld. Tot slot: De toename van het aantal dienstverbanden en van het aantal aangesloten instellingen en contractvormen én de anticipatie op de complexiteit van de omgeving maken een bescheiden uitbreiding van de formatie op het landelijk bureau noodzakelijk. Zowel de formatie stafmedewerker als de formatie bureaumanager wordt met 0,2 fte opgehoogd. Daarnaast is een uitbreiding van de dienstverlening door de Stichting PVP aan de LSFVP als gevolg van verdere professionalisering van de organisatie noodzakelijk gebleken. De controller van de Stichting PVP coördineert deze inzet die voornamelijk gebruikt wordt voor de ontwikkeling en ondersteuning van de P-functie en ICT-ondersteuning. 7

8 B. Uitvoering FVP-functie De LSFVP heeft met alle instellingen waar nog geen fvp werkzaam is in 2013 contact opgenomen. Met een aantal van deze instellingen zijn afspraken gemaakt over de inzet van de fvp. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst of er is een abonnement afgesloten. In 2014 zal evaluatie van de dienstverlening aanleiding geven tot enkele wijzigingen in de inzet van uren. In 2014 verwachten we in een aantal nieuwe instellingen fvp en te kunnen plaatsen. Hiervoor zal niet of nauwelijks geworven hoeven te worden omdat in eerste instantie regionaal werkende fvp en inschuiven in nieuw geacquireerde instellingen. Vanaf het moment dat de vergoedingen vanuit deze instellingen werving van nieuwe regionale fvp en mogelijk maken, zal werving worden overwogen. Er zal uiterst terughoudend worden omgegaan met het werkzaam laten zijn van fvp en in dienst van instellingen. Daarmee blijft enerzijds de regionale functie op voldoende sterkte en anderzijds ontstaat zo een groeiend cohort van medewerkers in dienst van de LSFVP, waarmee de onafhankelijkheid ten opzichte van instellingen ook op deze manier benadrukt wordt. Eind 2013 hebben circa 80 ggz-instellingen in Nederland diensten afgenomen bij de LSFVP. Met deze instellingen zijn samenwerkingsovereenkomsten voor het jaar 2014 gesloten in de vorm van een inleen-, detacherings- of abonnementsconstructie waarin afspraken vastgelegd zijn over de inzet, toegang en faciliteiten van de fvp om in de instelling zijn werk te kunnen doen. De grootte van de te bedienen instelling bepaalt de omvang van aantal in te zetten uren. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de dienstverlening onafhankelijk van de instelling plaats vindt. Het doel blijft om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met zo veel mogelijk instellingen. Om de familieleden en naastbetrokkenen rond deze instellingen te kunnen bedienen worden de volgende combinaties van mogelijkheden benut: Een (afnemend) aantal fvp en is in dienst van een ggz-instelling en werken voor familie/naastbetrokkenen van bij die instelling in zorg zijnde cliënten. Een (toenemend) aantal fvp en heeft een dienstverband met de LSFVP en worden door de instellingen ingeleend. Een (toenemend) aantal fvp en verricht diensten op basis van afgesloten abonnementen. Hiervoor vindt jaarlijks een éénmalige vergoeding van 1.000,= euro plaats en een uurtarief van 65,= voor onderhanden casuïstiek. De inkomsten uit deze abonnementen worden tevens aangewend om de kosten te dekken van de inzet in de regio en/of bij instellingen voor jeugd-ggz, verslavingszorg en forensische psychiatrie (additionele financiering). Een volledige dekking zonder de regionale fvp en de hulplijn is echter niet mogelijk. Er zullen ook in 2014 instellingen overblijven met wie geen samenwerking tot stand zal (kunnen) komen. Het is dus van belang om steeds goed voor ogen te hebben welke instellingen bij de LSFVP zijn aangesloten en welke niet. Medewerkers van de hulplijn moeten goed kunnen doorverwijzen. Dat voorkomt ook het shoppen van familieleden/naastbetrokkenen of de situatie dat meerdere naastbetrokkenen rond een cliënt bij verschillende 8

9 fvp en in zorg zijn. Een en ander vraagt ook een goede overdracht bij waarneming. Als gevolg van de ambulantisering en de daarmee gepaard gaande toenemende druk op mantelzorgers zal de regionaal werkende fvp een belangrijke rol blijven vervullen. De hiervoor benodigde formatie en de daarmee samenhangende grootte van een regio is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de ambulantisering. Hiervoor brengt het landelijk bureau in kaart welke instellingen wel en welke geen samenwerkingsovereenkomst of abonnement hebben afgesloten. Dit geeft tevens een overzicht van aantallen cliënten per regio wiens familie/naastbetrokkenen door een regionale fvp bediend worden. Het is mogelijk dat op termijn (nagenoeg) elke fvp een stukje regio krijgt toegewezen. Daarnaast is er voor families en naastbetrokkenen van mensen met psychische problematiek die op zoek zijn naar informatie, hulp en ondersteuning, de landelijke advies- en hulplijn ingesteld. Buiten kantooruren kan via voic contact opgenomen worden en kan de website bezocht worden. Op alle meldingen buiten de openingstijden wordt de volgende werkdag actie ondernomen. Relatief eenvoudige casuïstiek kan telefonisch worden afgehandeld. Meer ingewikkelde casuïstiek wordt doorverwezen naar een fvp van de betrokken instelling of regio. Om deze centrale rol van de landelijke hulplijn goed te kunnen vervullen wordt vanaf begin 2014 een bereikbaarheid tijdens volledige kantooruren georganiseerd. Nu we inmiddels circa 28 medewerkers in dienst hebben, valt dit gemakkelijk in te roosteren en kan de telefonische hulplijn onderdeel gaan uitmaken van de samenwerkingsovereenkomsten, zodat er geen formatie mee gemoeid is. De contracten voor 2014 met de instellingen zijn op dit punt eind 2013 aangepast. De fvp en stellen jaarlijks een verslag op van hun werk en hun bevindingen t.a.v. de casuïstiek die zich heeft aangediend. Dit verslag wordt aangeboden aan en besproken met de Raad van Bestuur en afhankelijk van de organisatie met directies van de betrokken eenheden. Tot slot: Er zijn situaties die zo specialistisch zijn dat dit om specifieke deskundigheid van familievertrouwenspersonen vraagt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij jeugd, forensische psychiatrie of verslavingszorg. Het opleidingsaanbod gaat in samenwerking met categorale instellingen in deze behoefte voorzien. Daarnaast willen sommige instellingen en klanten met een specifiek levensbeschouwelijk mensbeeld een fvp uit eigen kring. De LSFVP voldoet aan deze wens, zonder dat dit voor de betrokken fvp en een uitzonderingspositie binnen de stichting of onder collega s met zich mee brengt. Het vertrouwenswerk bij deze instellingen kan heel goed landelijk georganiseerd worden. 9

10 C. Kwaliteit en opleiding Kern van het opleidingsprogramma is competentiegericht leren. Het opleidingsprogramma bestaat uit een algemeen aanbod voor elke fvp, een op individuele maat toegesneden programma en een regionaal georganiseerde intervisie. Het algemene aanbod staat open voor fvp en die (nog) niet bij de LSFVP zijn aangesloten. Ieder jaar wordt voor iedere bij de LSFVP aangesloten fvp individueel het opleidingsprogramma vastgesteld. Ook wordt desgewenst in individuele coaching voorzien. De begeleiding en ondersteuning van de fvp en zal ook in 2014 plaats vinden in de vorm van landelijke bijeenkomsten (6 keer per jaar), die deels een beleidsmatige invulling krijgen (4 keer per jaar) en deels gericht zijn op scholing (alle bijeenkomsten). Daarnaast worden er per landsdeel vijf intervisiebijeenkomsten gehouden, waarin casuïstiek van de deelnemers aan de orde komt. Intervisie kan input leveren voor beleids- en methodiekontwikkeling. De stafmedewerker LSFVP verzorgt en leidt de intervisiebijeenkomsten. De fvp en hebben regelmatig behoefte aan specifieke en specialistische informatie. Via intranet zal de kennisbank verder worden gevuld. Met behulp van trefwoorden worden informatie, documenten en verwijzingen beschikbaar gesteld, onder andere op de terreinen: - relevante wetgeving en recht; - jurisprudentie op relevante gebieden; - sociale kaart gegevens per regio, toegespitst op vragen/behoeften van familie/naastbetrokkenen; - psychopathologie en systeemleer; - voorbeelden van best practices uit ggz-instellingen; - methodieken voor gespreksvoering, groepsbijeenkomsten, etc. Voor de kennisbank is een redactieraad van enkele fvp en ingesteld om zo goed mogelijk aan behoeften van de fvp en tegemoet te komen. De redactieraad komt enkele keren per jaar bijeen. De cursus De fvp en de ontwikkelingen binnen de GGz en de cursus Juridisch Kader startende fvp en worden in samenwerking met de VU Amsterdam verzorgd door de heer K. Blankman. Overige nog in te huren docenten, gespreksleiders en deskundigen voor de overige opleidingsactiviteiten worden zijn bij het schrijven van dit werkplan nog niet bekend. Het is daarnaast ook mogelijk dat op basis van specifieke deskundigheid fvp en worden gevraagd en ingezet voor opleidingsactiviteiten. In het najaar van 2013 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Hiermee is inzicht verkregen in de ervaringen van medewerkers. Deze evaluatie is van belang om het beleid van de LSFVP, de organisatie en dienstverlening van het landelijk bureau en de functie-uitoefening in het veld te evalueren. In het vierde kwartaal van 2013 wordt een plan opgesteld om met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te gaan. De uitkomsten zullen input leveren voor verdere professionalisering van de werkgeversfunctie en een verbeteringsprogramma opleveren als daar naar aanleiding van de conclusies aanleiding toe is. Hierover zal uiteraard intensief met de medewerkers worden gecommuniceerd, naast verslaglegging over alle stappen aan het bestuur. 10

11 Opleidingsprogramma Van algemene opleidingsactiviteiten wordt een videoregistratie of verslag gemaakt, zodat ook kennisoverdracht uit voorgaande jaren beschikbaar blijft. Daarnaast zal in 2014 onderzocht worden of een e-learning programma ondersteunend kan zijn en zal met een beperkt aantal modules ervaring worden opgebouwd. Algemeen aanbod Intervisie. De 28 professionals die werkzaam zijn als fvp werken in soortgelijke functies. Intervisie stelt hen in de gelegenheid om actuele casuïstiek en andere aspecten van het functioneren te bespreken met ervaren collega s. Daarmee ontwikkelen zij hun visie en werkstijl. De fvp en nemen deel aan 5 intervisiebijeenkomsten per jaar. Themabesprekingen ontwikkelingen ggz en ambulantisering. De doelstelling van de themabespreking is dat de fvp en op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkeling in de behandeling en organisatie van de ggz. Zij zijn bijvoorbeeld inhoudelijk op de hoogte van het proces van ambulantisering en decentralisatie. Het opleidingsprogramma ondersteunt dit met themabesprekingen voor alle medewerkers. Juridisch kader FVP. De doelstelling is dat fvp en over voldoende juridische kennis en vaardigheden beschikken waar de casuïstiek in de praktijk om vraagt. Zij kunnen bijvoorbeeld de familie adviseren over de wetgeving BOPZ, WGBO, klachtrecht en de Wet op de Privacy. Fvp en zijn voorbereid op de implementatie van de Wet verplichte ggz. Het opleidingsprogramma voorziet in een tweedaagse training en een studiedag over de implementatie van de Wvggz. Tevens voorziet het programma in juridisch advies op aanvraag. Digitaal registreren en rapporteren. De doelstelling is dat de fvp en in staat zijn om digitaal te registreren en te rapporteren over hun activiteiten. Zij kunnen effectief gebruik maken van de ICT ondersteuning. De LSFVP biedt ondersteuning bij deze taken door middel van een workshop en een helpdeskfunctie. Excellente Communicatievaardigheden: De fvp werkt met verschillende functionarissen en doelgroepen. In 2014 biedt de LSFVP een communicatietraining die zich richt op excellent communiceren in de kaders van de functie Familievertrouwenspersoon. Het gaat om een tweedaagse in company training. Congressen en seminars, individuele deelname. (30 deelnames). Een fvp kan op kosten van de LSFVP maximaal 2x per jaar een congres/seminar of workshop bezoeken. De activiteit heeft een duidelijke relatie met de uitoefening van het beroep. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met de collega s. Educatieve Literatuur, documentaires, intranetdocumenten alle medewerkers. Voor medewerkers worden vakliteratuur en documentaires via intranet ter beschikking gesteld. Fvp en kunnen verzoeken hiertoe kenbaar maken. 11

12 Individuele trajecten deskundigheidsbevordering Inwerktraject nieuwe medewerker (2 trajecten). Elke nieuwe medewerker doorloopt een inwerktraject van 3 maanden met 2 ervaren familievertrouwen personen. Er wordt elke maand een begeleidingsafspraak gemaakt. Bijscholing deficiëntie nieuwe medewerkers (2 trajecten). Aan medewerkers die bij binnenkomst bepaalde noodzakelijke kennis ontberen kan externe bijscholing worden aangeboden. Individuele coaching trajecten (6 trajecten). Medewerkers kunnen aankaarten dat zij een individueel begeleidings-, of trainingstraject willen volgen, gericht op concrete, haalbare doelen. Assessments. De kennis, vaardigheden en competenties van sollicitanten voor de functie van fvp worden getoetst aan de functiebeschrijving en de lijst van gezichtspunten. Tevens wordt een assessment afgenomen op basis van de kerncompetenties zoals geformuleerd door de LSFVP, waarna aanstelling kan volgen. Teamactiviteiten (Training, Cursus, Themamiddag in Company) 1. 5 intervisiebijeenkomsten in 5 regionale teams (verplicht). 2. De fvp en de Wet Verplichte GGz: Alle medewerkers 2 dagdelen in company Utrecht. (verplicht). 3. Cursus Juridisch Kader fvp-en 4 dagdelen (deelname in overleg). Externe deelname mogelijk. 4. Training op het gebied van communicatie 2 dagdelen. In company (deelname in overleg) Themabesprekingen ontwikkelingen ggz, ambulantisering en decentralisatie. 2 dagdelen (deelname in overleg). 6. Themadag Familievertrouwenswerk en Jeugd (facultatief). Externe deelname mogelijk. 7. Themamiddag actualiteit fvp Nader in te vullen. Externe deelname mogelijk. 12

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Begroting 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei. Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief)

Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei. Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief) Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief) Ermelo, 13 mei 2014 1. Inleiding 1.1. Doel en werkwijze Familieraad De Familieraad is van en voor de familie en

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte

Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte Familievertrouwenswerk in de geestelijke gezondheidszorg op volle sterkte Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de familievertrouwenspersonen, het bestuur en de medewerkers van de LSFVP. Beeld: Dieper

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg

Bedrijfsplan januari 2012 september 2013. Stichting Zin in Jeugdzorg Bedrijfsplan januari 2012 september 2013 Stichting Zin in Jeugdzorg Inleidend: meerjarenplan 2010-2013 De Stichting Zin in Jeugdzorg heeft vlak na de oprichting een ambitieus meerjarenplan geschreven.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan LSFVP 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan LSFVP 2014-2017 Meerjarenbeleidsplan LSFVP 2014-2017 Utrecht, Juni 2013 1. Inleiding 2. Externe en interne omgeving 2.1 Veranderingen in de ggz 2.1.1 Ambulantisering van de hulpverlening 2.1.2 Transitie ambulante begeleiding

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving A. Doel Begeleiding en bewaking van het proces bij de uitvoering van de klachtenregeling van , alsmede het uitvoeren van taken op het gebied van

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI. Beweegkriebels

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI. Beweegkriebels Beweegkriebels A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer,

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017

Bureau NVTK Röntgenlaan DX Zoetermeer Telefoon: WERKPLAN NVTK 2017 Bureau NVTK Röntgenlaan 19 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079-3638105 Email: bureau@nvtk.nl www.nvtk.nl WERKPLAN NVTK 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doelen voor 2017... 3 2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia -

BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - BELEID JAARGESPREKKEN - als onderdeel van het personeelsbeleid van Vixia - 1. Personeelsbeleid Missie van Vixia 2007-2010 Vixia is een maatschappelijke onderneming die betaald werk biedt aan mensen met

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder De opdracht: realiseren van continuïteit in de uitvoering van de jb en jr De opdracht

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016.

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016. Nascholingsplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015-2016 1 Visie van SBO De Oostvogel: Het team van SBO de Oostvogel werkt aan het vervullen van de volgende kernopgave: We verplichten ons aan ieder kind en

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland

Kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Kwaliteitskader POH-GGZ in Friesland Voor huisartsen en Praktijkondersteuners Huisartsenzorg-GGZ Versie 2 juni 2014 Inleiding In Friesland maakt meer dan 70% van de huisartsenpraktijken gebruik van een

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider,

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren position paper Platform voor Indicatie en Advies Sinds juni 2011 bestaat het Platform voor Indicatie en Advies. In het Platform voor Indicatie en Advies

Nadere informatie

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen > Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen Inleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn grotendeels werkzaam binnen instellingen waar specialistische geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Cursusinformatie PBS-coach

Cursusinformatie PBS-coach Cursusinformatie PBS-coach De PBS-coach is een externe coach die een school ondersteunt bij het volledige implementatieproces van PBS op een school. De PBS-coach volgt alle modules (A t/m E) Tijdsinvestering:

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie