SharePoint Governance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SharePoint Governance"

Transcriptie

1 SharePoint In het kort: Duidelijkheid in verantwoordelijkheden Implementatie beter afstemmen op organisatie Duidelijkheid in langetermijn doelstellingen SharePoint Governance Da n n y Bu r l a g e Om het maximale uit SharePoint te halen, is een Governance-plan noodzakelijk. Want zonder duidelijke richting kan een SharePointomgeving uitgroeien tot een ongestructureerd en onbeheersbaar geheel. Technet houdt het Governance-plan tegen het licht. Een Governance-plan koppelt strategische doelen van een organisatie aan specifieke individuele IT-oplossingen. Het beschrijft de doelen die een bedrijf met de IT-oplossing wil bereiken en de manier waarop dat gebeurt. In een Governance-plan ligt vast dat de langetermijn-verantwoordelijkheid voor strategische IT-oplossingen bij het hoger management ligt en niet bij de IT-directeur of IT-manager. Zonder goed Governance-plan zijn de doelen van een SharePoint-omgeving snel uit het oog verloren en is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Globaal zijn de primaire doelen van een Governance-plan om: 1. IT-investeringen te laten bijdragen aan de organisatiedoelstellingen 2. de risico s van IT-oplossingen te beperken Een SharePoint Governance-plan beschrijft alle verantwoordelijkheden, processen, beleidsregels en technische inrichting ten aanzien van een SharePoint-omgeving. Een organisatie zou een Governance-plan overigens breder kunnen inzetten dan alleen voor SharePoint. Een goed doordacht Governance-plan zorgt ervoor dat een bedrijf de bij de SharePoint-implementatie gestelde doelen realiseert en in stand houdt. Zonder een duidelijk Governance-plan bestaat het risico dat een organisatie een omgeving opzet waarin onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, wat wel en niet mag en op welke manier gegarandeerd wordt dat de omgeving in stand blijft. Naleven en periodiek aanpassen In veel situaties stellen bedrijvengeen Governance-plan samen. Ze zetten meestal wel delen van het Governance-plan op en werken deze uit. Dit is vaak neergelegd bij veel verschillende verantwoordelijke personen zonder dat er specifieke samenhang in is aangebracht. Soms weten betrokkenen afzonderlijk van elkaar wel dat deze plannen bestaan, vaak ook niet. In dergelijke gevallen is er geen duidelijk overkoepelend, samenhangend geheel. Het risico van een dusdanige opzet is dat er veel onduidelijkheden ontstaan en zich ongewenste situaties kunnen voordoen. Maar het opzetten van een Governance-plan alleen is niet genoeg. Het continu blijven volgen van de naleving ervan en periodiek aanpassen van de uitgangspunten zijn minstens even belangrijk. Ook de wijze waarop dit gebeurt en wie hiervoor verantwoordelijk is, zijn componenten die organisaties moeten vastleggen. 46 februari 2010 TechNet Magazine

2 Praktijkscenario Een van de projecten waar ik het afgelopen jaar bij betrokken ben geweest, was bij een organisatie met een zeer hoge graad van automatisering. Alle gewenste functionaliteit is beschikbaar. Zo ook een SharePoint-portal. Het bedrijf had SharePoint 2007 direct nadat het op de markt kwam, geïmplementeerd als bedrijfsbrede portal. Maar al na twee jaar was het uitgegroeid tot een omvangrijke, onbeheersbare omgeving waar uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk voor voelde. De ICT-afdeling is verantwoordelijk voor het technische onderhoud van de omgeving, maar geeft nul op het rekest bij functionele ondersteuningsvragen. Intussen is SharePoint 2007 uitgegroeid van een systeem voor de financiële, uren- en personeelsadministratie tot een primaire applicatie. In de organisatie zijn er soms lijnmanagers verantwoordelijk voor individuele functionaliteit. Soms zijn er ook specifieke personen die zich verantwoordelijk voelen voor inhoudelijke componenten. Het bedrijf had in de bovenstaande situatie zijn doelstellingen en werkwijze beter kunnen inkaderen met een duidelijk Governance-plan waarin heel helder de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Een plan waarin duidelijk is wat het zakelijke doel is van de SharePoint-omgeving en waarin de betrokkenen deelverantwoordelijkheden toegewezen krijgen. Wat is Governance? Governance is een term die lastig is te vertalen. In de kern betekent Governance: bestuur, leiding, beheer. Maar Governance in IT, en dan specifiek voor SharePoint, gaat verder dan het beheer of bestuur van een SharePoint-omgeving. Microsoft heeft als definitie voor Governance: Governance is the set of policies, roles, responsibilities, and processes that you establish in an enterprise to guide, direct, and control how the organization uses technologies to accomplish business goals. Microsoft TechNet ( ) Het bepalen van een Governance-plan voor SharePoint is volgens Microsoft zo belangrijk, dat er op de Microsoft TechNet-site zelfs een hele subsite aan is gewijd. De Microsoft-site beschrijft echter voornamelijk de technische implicaties van een Governance-plan. Een succesvolle ITimplementatie draait slechts voor een deel om techniek. Naast techniek is er een groot aantal andere aandachtspunten waar organisaties rekening mee moeten houden. Voorbeelden daarvan zijn ondersteuning, communicatie, documentatie, change management, regels en richtlijnen. Deze componenten zijn net zo belangrijk als de techniek. Misschien nog wel belangrijker. Waarom moeten bedrijven nadenken over een Governance-plan? Een Governance-plan helpt vast te stellen wie wat mag doen. Het bepaalt de richtlijnen op basis waarvan de omgeving is opgezet en gebruikt mag worden. Daarbij is het primaire doel van een Governance-plan om de organisatie en voornamelijk medewerkers in staat te stellen hun doelen te bereiken. Een Governance-plan helpt de volgende doelen te realiseren: -- de waarde van de oplossing maximaliseren -- minimaliseren van de risico s -- voldoen aan regelgeving -- zorgen dat verantwoordelijkheden duidelijk neergelegd zijn -- toezien dat de omgeving adequaat wordt beheerd -- garanderen dat de omgeving voldoende schaalbaar is voor eventuele toekomstige wensen Een Governance-plan moet ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen de ICT-organisatie aan de ene kant en de gebruikersorganisatie aan de andere kant. Kortom, het geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden binnen een IT-omgeving. Wat is een Governance-plan in relatie tot SharePoint? In het Governance-plan zijn rollen van mensen, technologie, processen, beleidsregels en richtlijnen met betrekking tot de SharePointomgeving vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat de omgeving op lange termijn succesvol blijft. Hierbij zijn twee aandachtspunten van toepassing: het verduidelijken van het omgevingsontwerp in de breedste zin van het woord aan alle betrokkenen en het bepalen hoe het succes van de omgeving op langere termijn moet worden gemeten. Om het maximale uit SharePoint te halen, is een Governance-plan noodzakelijk. Zonder duidelijke richting kan een SharePointomgeving uitgroeien tot een ongecontroleerd, ongestructureerd en onbeheersbaar geheel. Het Governance-plan zorgt ervoor dat organisaties er continu op letten dat ze dit voorkomen. De Governance-stuurgroep is verantwoordelijk voor het continu monitoren hiervan. Voorbeelden waarom een Governance-plan voor SharePoint belangrijk is. Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke informatie waar hoort. Dat bijvoorbeeld inhoud die bedoeld is voor het bedrijfsbrede portal, niet ergens op een Team Site staat en MySites TechNet Magazine februari

3 niet misbruikt worden om cruciale bedrijfsgegevens te bewaren. Het stellen van eenduidige regels over inhoud en documenten kan ervoor zorgen dat medewerkers documenten niet meerdere keren opslaan en voortaan de juiste waarde aan documenten geven. Het leidt ertoe dat bijvoorbeeld documenten die na bepaalde tijd vernietigd moeten worden, ook echt vernietigd worden en dat documenten die juist bewaard moeten worden, niet per ongeluk vernietigd worden. Er kunnen zich situaties voordoen waarin medewerkers de regels en richtlijnen niet volgen. Het Governance-plan moet antwoord geven hoe bedrijven deze situaties eenvoudig en snel kunnen oplossen. Het gebrek aan duidelijke richtlijnen over de integratie van maatwerkcomponenten in de omgeving kan problemen opleveren. Regels voorkomen dat verkeerde of niet goed geteste maatwerkcomponenten die uiteindelijk voor problemen zorgen, worden geïnstalleerd. Het Governance-plan zorgt ervoor dat de portal strategie voortdurend in lijn is met de zakelijke doelstellingen. Team Bedrijven moeten duidelijk vastleggen wie verantwoordelijk is voor de SharePoint-omgeving in zijn geheel of onderdelen daarvan (zoals specifieke sites). Anders is het onmogelijk een goed project uit te voeren dan wel een goed Governance-plan te maken voor een nieuwe of bestaande omgeving. Het samenstellen van een De Gouvernance-stuurgroep is er voor het realiseren van eerder gestelde doelen binnen de SharePoint omgeving deskundig, uitgebalanceerd team is wellicht het meest cruciaal voor een succesvol Governancebeleid. Hierin moeten verschillende personen vertegenwoordigd zijn uit diverse bedrijfslagen en van uiteenlopende afdelingen. 1. Sponsor De sponsor is de SharePoint-verantwoordelijke op directieniveau. Hij ziet het belang van SharePoint in op strategisch niveau en maakt zich hard voor de acceptatie van SharePoint op management- en uitvoerend niveau. Het is iemand die iedereen de (economische) voordelen van de oplossing kan laten inzien. De sponsor moet invloed en aanzien hebben binnen de organisatie. De voorkeur gaat uit naar iemand op directieniveau of direct daaronder. 2. Governance-stuurgroep De Governance-stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de visie en doelen van de omgeving. De stuurgroep komt periodiek bij elkaar en bespreekt de inzet en ontwikkelingen van de omgeving en bepaalt eventueel welke acties moeten worden ondernomen. Een ideale stuurgroep bestaat uit iemand van de ICT-afdeling, van Corporate Communicatie en personen die op managementniveau verantwoordelijk zijn voor de meeste componenten uit de SharePointomgeving. Het is zinvol de stuurgroep samen te stellen uit een representatieve afvaardiging van de organisatie. Een te grote stuurgroep kan echter belemmerend werken. In organisaties waar al een Governance-stuurgroep aanwezig is, moet een keuze worden gemaakt hoe de SharePoint-stuurgroep daarin past. Legt deze groep verantwoording af aan de Governance-stuurgroep, lichtt deze de stuurgroep in of zijn de groepen überhaupt niet bij elkaar betrokken? 3. Eigenaar De eigenaar van de omgeving is iemand op managementniveau, die op dagelijkse basis verantwoordelijk is voor de omgeving. Dit kan iemand van de ICT-afdeling zijn, maar beter is om iemand uit een andere afdeling hiervoor verantwoordelijk te stellen. Doorgaans zal deze persoon zich op managementniveau bevinden. Zijn inhoudelijke kennis van SharePoint zal dan ook minimaal zijn. Om de rol goed te vervullen, is het van belang dat deze persoon op de hoogte blijft van de globale mogelijkheden van SharePoint en de wijze waarop de oplossing kan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen op korte en lange termijn. 4. Oplossingsarchitect De oplossingsarchitect is verantwoordelijk voor het bewaken van de technische integriteit van de omgeving. Hij bepaalt de impact van eventuele wijzigingen, nieuwe functionaliteit en maatwerkcomponenten en geeft hier richting aan. In de kern is het Governance-plan hiervoor leidend. Als hierin bijvoorbeeld is bepaald dat medewerkers niet met maatwerkoplossingen mogen werken, zal de oplossingsarchitect dit steeds moeten controleren. De rol van de oplossingsarchitect is cruciaal. Uiteindelijk zorgt hij ervoor dat de ingeslagen richting betreffende specifieke wensen in de omgeving op langere 48 februari 2010 TechNet Magazine

4 termijn hun voordeel blijven behouden. Het is essentieel dat de oplossingsarchitect Share- Point uitstekend beheerst. Hij weet precies hoe SharePoint in elkaar zit, welke mogelijkheden SharePoint out-of-the-box kan bieden en voor welke oplossingen het beter is om maatwerkcomponenten te kopen of te ontwikkelen. 5. SharePoint-bedrijfsanalist De SharePoint-bedrijfsanalist is iemand die samen met eindgebruikers nieuwe wensen vertaalt naar concrete oplossingen binnen SharePoint. Deze persoon is verantwoordelijk voor het uitdenken van Workflows, doorvoeren van site-inrichtingen, inzetten van functionaliteit en bouwen van nieuwe componenten door programmeurs. De SharePoint-bedrijfsanalist moet ook alles weten van de (on)mogelijkheden van SharePoint en de impact van inrichtingskeuzes. Daarnaast is het van belang dat hij begrijpt wat de behoeften van de eindgebruiker zijn en weet hij hoe wensen kunnen worden omgezet in realistische doelen. De SharePointbedrijfsanalist moet zich houden aan de richtlijnen in het Governance-plan. 6. Ontwikkelaars De ontwikkelaars of programmeurs bouwen eventuele maatwerkcomponenten in de omgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe functionaliteit die niet standaard aanwezig is binnen SharePoint. Dit is niet zomaar een SharePoint-programmeur. Om componenten voor SharePoint te ontwikkelen, moet de programmeur weten wat de mogelijkheden van SharePoint zijn. Hij kan daar vervolgens gebruik van maken. Wanneer een programmeur onvoldoende of geen kennis heeft van SharePoint, bestaat de kans dat hij veel componenten zelf bouwt, die standaard in SharePoint aanwezig zijn. Veel organisaties kiezen ervoor de rol van programmeur uit te besteden. In alle gevallen is het van belang dat de programmeur weet hoe een organisatie SharePoint inzet bijvoorbeeld en welke SharePoint-functies in gebruik zijn. 7. Webmaster Webmasters zijn verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe functionaliteit binnen SharePoint. Dit doen ze met standaard SharePoint-componenten, aangevuld met eventueel kant-en-klare maatwerkcomponenten en algemene webtechnologie. In tegenstelling tot programmeurs zal een Webmaster meer kijken naar standaardcomponenten. Dit moet in nauw overleg met de oplossingsarchitect plaatsvinden. De webmaster moet diepgaande kennis hebben van de (on)mogelijkheden van SharePoint en enig inzicht hebben in hoe hij nieuwe componenten aan SharePoint kan toevoegen. Het bepalen van een heldere visie over de inzet van SharePoint is wellicht de belangrijkste component van het Governance-plan 8. IT-beheer Het IT-beheerteam is verantwoordelijk voor het technisch functioneren van de omgeving. Deze personen zorgen ervoor dat de servers blijven draaien, SharePoint goed blijft functioneren, de SharePoint-databases geoptimaliseerd zijn, back-ups worden gemaakt en eventueel worden hersteld. Afhankelijk van de omvang van de ICT-afdeling moeten organisaties binnen IT-beheer verschillende rollen onderscheiden. Zo kunnen bedrijven eventueel functies indelen per product (SharePoint, Windows Server, SQL Server) of per specialisatie (internettoepassingen, beveiliging, databasebeheer). IT-beheer is inhoudelijk verantwoordelijk voor uitvoerende taken en vaak voor het change management. Hierbij zal de IT-beheerafdeling elke wijziging van de omgeving moeten accepteren. De definitie van een wijziging is in SharePoint echter moeilijk te maken. Betreft het bijvoorbeeld slechts de installatie van WSP s (SharePoint-installatiebestanden voor maatwerk) of ook configuratiewijzigingen in Search? In veel gevallen besteden organisaties het SharePoint-beheer uit. 9. IT-ondersteuning Het team voor IT-ondersteuning is verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning van gebruikers, zoals het beantwoorden van de meest basale gebruikersvragen. SharePoint is anders dan applicaties zoals Windows, Word of Excel. Het verdient de aanbeveling om helpdeskmedewerkers specifiek voor SharePoint op te leiden. 10. Site-eigenaar Een site-eigenaar is verantwoordelijk voor een specifieke Site Collection, subsite, Team Site, pagina of soortgelijke entiteit binnen de omgeving. Deze verantwoordelijkheid geldt voorna- TechNet Magazine februari

5 SharePoint Visie Beter samenwerken met partners Het mogelijk maken om alle marketingmaterialen gemakkelijk te vinden en te gebruiken Een ingang creëren voor alle informatie binnen de organisatie Ervaringen kunnen uitwisselen en samenwerking stimuleren tussen teams met online samenwerkingsportals Fileshares vervangen door een gemakkelijk doorzoekbare en beter georganiseerde Document Management-oplossing Op een eenvoudige manier het functioneren van de organisatie inzichtelijk maken voor medewerkers door toegang tot Business Intelligence-informatie te vereenvoudigen melijk op het functionele en niet zozeer op het technische vlak. 11. Power User of ambassadeur Power Users of ambassadeurs zijn belangrijk voor het succes van een SharePoint-omgeving. Deze personen zijn officieel aangesteld als specialist op het gebied van SharePoint-functionaliteit of er onofficieel naar toe gegroeid. Zij zorgen ervoor dat andere medewerkers worden ondersteund, geënthousiasmeerd en geïnspireerd om SharePoint te gaan gebruiken. Ondanks dat de leden binnen deze groep niet altijd bekend zijn, is het van belang dat er een ondersteuningsprogramma wordt opgezet voor deze gebruikersgroep. Dit ondersteuningsprogramma kan bestaan uit bijeenkomsten, aanvullende trainingen of wellicht het beschikbaar stellen van tools zoals SharePoint Designer. Hiermee kunnen gebruikers onder andere Workflows samenstellen. 12. Gebruikers Gebruikers hebben meerdere rollen in de omgeving. Zo heeft een medewerker binnen de ene site alleen leesrechten en binnen een andere site ook schrijfrechten. Uiteindelijk gaat het om de acceptatie van de eindgebruiker. Dit zijn immers de personen die met de omgeving gaan werken. Hoe bedrijven de acceptatie onder eindgebruikers kunnen stimuleren, is beschreven in hoofdstuk 27 Gebruikersacceptatie in mijn boek over SharePoint (zie afsluiting). Doelen Iedere partner heeft toegang tot de SharePoint Team Sites en gebruikt deze om samen te werken met de implementatieorganisatie De Site Collection voor marketing is de enige plek waar marketingmaterialen worden verzameld. Alle marketingmaterialen zijn voorzien van de juiste metadata Het uitvoeren van zoekopdrachten wordt door medewerkers als goed beoordeeld. Tachtig procent van de organisatie gebruikt SharePoint Een Team Site voor alle projecten binnen de organisatie. Projectmedewerkers gebruiken Team Sites actief om informatie te delen Alle Fileshares zijn uitgefaseerd Iedere afdeling beschikt over primaire KPI s binnen SharePoint. De KPI-portal wordt bezocht door minimaal X-aantal gebruikers. Er zijn veel terugkerende bezoeken van gebruikers binnen de KPI-portal De respectievelijk rollen en hun verantwoordelijkheden zijn voor iedere organisatie anders. De ene organisatie zal meer rollen kennen dan de andere. Daarnaast is het mogelijk om bovenstaande rollen deels onder te brengen bij een en dezelfde persoon. In veel gevallen zijn de oplossingsarchitect, bedrijfanalist en webmaster dezelfde persoon. In andere gevallen is de rol van webmaster geclusterd met IT-beheer. Vaak is de site-eigenaar dezelfde persoon als een Power User of ambassadeur. Het samenvoegen van rollen is uitstekend mogelijk. Wel moeten bedrijven ervoor zorgen dat verantwoordelijkheden heel duidelijk vastliggen. Opzet van een Governance-plan Een goed Governance-plan voor SharePoint bevat zo min mogelijk componenten. Hieronder is een hoofdstukindeling weergegeven, zoals deze in een Governance-plan teruggevonden zou kunnen worden. 1. Inleiding De inleiding van het Governance-plan beschrijft globaal de inhoud. Daarnaast kunnen organisaties eventuele wijzigingen over tijdplanning in de inleiding verwerken. 2. Visie Het bepalen van een heldere visie over de inzet van SharePoint is wellicht de belangrijkste component van het Governance-plan. De visie bepaalt waarom een bedrijf de omgeving uiteindelijk heeft opgezet, wat men probeert te bereiken en waarvoor alles wordt gedaan. Dit kan een groeiplan zijn. De visie moet uiteindelijk weergeven waarom het Governance-plan moet worden gevolgd. Bij het bepalen van de visie hoeven organisaties niet te vermelden aan welke eisen, maar wel aan welke wensen een omgeving moet voldoen. Als een specifieke wens bijvoorbeeld het complete budget opslokt, moeten er alternatieven zijn. De visie kan beter geen lang, wollig verhaal zijn. Hij moet bestaan uit enkele korte zinnen waarin een bedrijf in hoofdlijnen beschrijft wat zijn doelstellingen zijn. Enkele voorbeelden van mogelijke visiedoelen. -- beter samenwerken met partners -- alle marketingmaterialen makkelijk vindbaar en bruikbaar maken -- een ingang creëren voor alle informatie binnen de organisatie -- ervaringen uitwisselen en samenwerking stimuleren tussen teams met online samenwerkingsportals 50 februari 2010 TechNet Magazine

6 -- fileshares vervangen met een gemakkelijk doorzoekbare en beter georganiseerde Document Management-oplossing -- op een eenvoudige manier het functioneren van de organisatie inzichtelijk maken door de toegang tot Business Intelligence-informatie te vereenvoudigen 3. Doelen In het hoofdstuk Doelen kunnen organisaties alle doelen voor de SharePoint-omgeving benoemen. Dit kunnen zeer strikte, SMART omschreven doelen zijn, maar ook veel minder strikte doelen. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen duidelijk weet waarom de SharePointomgeving is opgezet en wat de organisatie ermee wil bereiken. In het hoofdstuk Doelen moeten organisaties vastleggen dat periodiek gemeten wordt of het bedrijf zijn doelen behaalt. Dit is delicaat. In veel gevallen volstaan organisaties met de simpele constatering dat het aantal omgevingsbezoekers of -bezoeken is toegenomen. Een andere misvatting is dat de benodigde diskruimte hard groeit. Men concludeert dat SharePoint wel een veelgebruikt systeem moet zijn. Dit is te kort door de bocht. Beter is om zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen te stellen waaraan de omgeving moet voldoen, deze periodiek te meten en resultaten van verschillende tijdstippen te vergelijken. Om ervoor te zorgen dat de doelen op lange termijn worden behaald is het raadzaam binnen SharePoint een KPI-portal te maken waarin betrokkenen de verschillende doelen kunnen volgen. De Governance-stuurgroep met aan het hoofd de eigenaar is verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelen. 4. Stakeholders In het hoofdstuk Stakeholders is aangegeven wie welke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de SharePoint-omgeving. Hierbij moeten organisaties naast de IT-verantwoordelijken ook de operationele verantwoordelijkheden benoemen. Het is verstandig in dit hoofdstuk (naast de verantwoordelijkheden per persoon of afdeling) ook aan te geven wat ieders specifieke taken en bevoegdheden zijn. Daarnaast kan een kennisprofiel worden opgenomen. Dit laatste is voornamelijk van toepassing op personen die zich inhoudelijk met de omgeving gaan bezighouden. Een model waarin ondernemingen de stakeholders eventueel kunnen vastleggen, is het RASCI-model. 5. Informatiearchitectuur Het doel van dit hoofdstuk is inzicht verschaffen in de wijze waarop de omgeving is opgezet en welke content waar hoort. Daarnaast moeten organisaties in de architectuur vastleggen wie er zorgt voor borging van de inhoudelijke kwaliteit van de omgeving. Door een juist opgezette informatiearchitectuur kan iedereen eenvoudig de benodigde informatie vinden. Dit kan door de zoek- of de logische navigatiefunctie naar de specifieke component te gebruiken. In het hoofdstuk over de informatiearchitectuur moeten bedrijven definiëren welke informatie en functionaliteit ze waar in de omgeving bedienen en plaatsten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om aan individuele wensen (zoals Team Sites) te voldoen of om afdelingsomgevingen met beschikbare applicaties of organisatiebrede functionaliteit te ondersteunen. Een Metadata-plan moet onderdeel van de informatiearchitectuur zijn. Binnen Share- Point 2010 hebben Managed Metadata en Managed Keywords een prominente rol. Het helder definiëren ervan levert veel voordelen op. In het Governance-plan moeten organisaties minimaal opnemen welke metadata worden gedefinieerd en op welke manier Managed Keywords worden onderhouden worden. Bij het schetsen van de informatiearchitectuur moeten bedrijven de relaties met andere producten aanmerken. Met name de integratie met de Microsoft Office Clients en Microsoft Office Communications Server is daarin van belang. Ook moet een bedrijf aandacht besteden aan de langetermijn-groei van het volledige platform. 6. Technische architectuur In het hoofdstuk over de technische architectuur beschrijven organisaties in hoofdlijnen de inrichting van de SharePoint-omgeving. U kunt onder meer benoemen welke functionaliteit en features zijn geactiveerd, hoe de omgeving is opgezet en welke toegangsmogelijkheden er zijn. Een detailbeschrijving van de technische architectuur hoeven ondernemingen niet per se in het Governance-plan op te nemen. U kunt deze wellicht beter weg laten. Wel moet u verwijzen naar de gedetailleerde documentatie. Het hoofdstuk Technische architectuur bestaat minimaal uit een omschrijving van de inrichting van de omgeving qua Farms, webapplicaties, Site Collections en sites. Een algemene beschrijving van de instellingen per omgeving is eveneens een vereist onderdeel. In de volgende afbeelding een voorbeeld van een gescheiden omgeving en de beleidsregels in hoofdlijnen. TechNet Magazine februari

7 SharePoint 8. Beleid ten aanzien van aanpassingen Het beleid over aanpassingen bepaalt op welke manier medewerkers omgaan met niet-standaard SharePoint-componenten. Voorbeelden hiervan zijn: bedrijfsspecifieke maatwerkcomponenten, maatwerkcomponenten die op het internet beschikbaar zijn, of aanpassingen in de vorm van Workflows. In het beleid over deze aanpassingen moeten organisaties vastleggen wie aanpassingen mogen aanvragen, wanneer deze worden goedgekeurd, aan welke kwaliteitseisen deze moeten voldoen en op welke manier deze worden doorgevoerd binnen de omgeving. De inzet van een OTAP-straat (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) moet onderdeel zijn van dit beleid. Een voorbeeld hoe u een omgeving kan onderverdelen en uw beleid op elk onderdeel kan aangeven Het voordeel van het technisch onderverdelen van een omgeving op basis van gebruikstypen is, dat per gebruikstype een andere set regels en richtlijnen van toepassing kan zijn. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om twee soorten Team Sites te ondersteunen, waarbij Team Sites van toepassing kunnen zijn op allerlei soorten rollen, zoals projectondersteuning of een locatie waar informatie voor vergaderingen kan worden opgeslagen. Er zijn beheerde en onbeheerde Team Sites. Hierbij kunnen bedrijvende beheerde Team Sites voorzien van onbeperkte capaciteit en gebruiksduur door twee specifieke webapplicaties aan te maken. Ook is het mogelijk om de sites toegankelijk te maken voor externe personen en te voorzien van maatwerkcomponenten. Voor de onbeheerde Team Sites kunnen ondernemingen instellen dat deze niet groter mogen zijn dan 500MB, dat ze automatisch na zes maanden worden verwijderd, dat er geen externe personen mogen worden toegevoegd en dat maatwerkcomponenten niet zijn toegestaan. 7. IT-beheer van de SharePoint-omgeving In het hoofdstuk over omgevingsbeheer beschrijven organisaties op welke wijze ervoor wordt gezorgd dat de omgeving beschikbaar blijft en volgens de gestelde normen functioneert. Onderwerpen die terug moeten komen in dit hoofdstuk, zijn de gegarandeerde beschikbaarheid, snelheid van de omgeving, responstijden, geboden beveiliging en meer soortgelijke aspecten. In veel gevallen zal de ICT-afdeling verantwoordelijk zijn voor het beheer van de SharePoint-omgeving en hiervoor een SLA opstellen. In een dergelijk geval kan een bedrijf volstaan met een beknopte samenvatting. 9. Gebruikersondersteuning Het hoofdstuk over gebruikersondersteuning beschrijft hoe gebruikers worden ondersteund bij het werken met SharePoint en het opdoen van kennis en vaardigheden. Het hoofdstuk moet antwoord geven op de volgende vragen. -- Hoe zorg ik ervoor dat de gebruikers voldoende kennis hebben om te kunnen werken met SharePoint? Dit het liefst opgedeeld per doelgroep (Power Users, ambassadeurs, intensieve gebruikers, normale gebruikers en externen). -- Hoe zorg ik ervoor dat iedereen die daar behoefte aan heeft, extra kennis kan vergaren als dat nodig is? -- Bij welke mensen en afdelingen kunnen gebruikers terecht met vragen en welke ondersteuning wordt dan geboden? -- Hoe kan ik vanuit de organisatie het Share- Point-gebruik blijven stimuleren (periodiek opfrissen van kennis)? Het gebruikers-ondersteuningsplan moet onderdeel uitmaken van een communicatie- en trainingsplan. In hoofdstuk 27 Gebruikersacceptatie zijn veel referenties gegeven naar informatiebronnen die nuttig zijn bij de invulling van het Governance-plan. 10. Regels en richtlijnen Richtlijnen zijn belangrijk voor een SharePointomgeving. Ze geven sturing aan wat wel en wat niet kan en mag met het systeem. We onderscheiden daarbij vier soorten richtlijnen. -- Ontwerprichtlijnen vormen een kader voor personen die verantwoordelijk zijn voor de omgeving. Op welke manier zijn sites opgebouwd, wat is de grafische vormgeving en wat zijn de toegestane variaties daarop? -- Gebruiksrichtlijnen geven een set met goed 52 februari 2010 TechNet Magazine

8 beschreven instructies over hoe en wanneer mensen met SharePoint moeten werken. Daarbij moeten bedrijven aandacht besteden aan de manier waarop vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft, wat te doen bij systeemmisbruik en de gevolgen wanneer een andere applicatie moet worden gebruikt. -- Compliance-richtlijnen moeten aangeven op welke manier een organisatie voldoet aan eventuele juridische en procedurele vereisten die binnen de organisatie gelden. -- In Ondersteuningsrichtlijnen moeten ondernemingen vastleggen hoe ze gebruikers ondersteunen. Welke trainingen en opleidingen worden gegeven, welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er? Een ander aandachtspunt in de ondersteuningsrichtlijnen is de wijze waarop medewerkers verzoeken kunnen indienen voor een nieuwe functionaliteit, een grafisch ontwerp en maatwerkcomponenten. Zodra een bedrijf de regels en richtlijnen heeft vastgesteld, moet ze bepalen op welke manier de regels en richtlijnen worden gehandhaafd. Dit kunnen organisaties bijvoorbeeld doen door specifieke handelingen gewoonweg niet mogelijk te maken (aanpassen van een site met SharePoint Designer), automatische controle (bijvoorbeeld het gebruik van specifieke termen), handmatige controle (door bijvoorbeeld Corporate Communicatie) of door regels procedureel vast te leggen. 11. Processen In het hoofdstuk Processen leggen ondernemingen vast welke organisatie- en werkprocessen van toepassing zijn op de SharePointomgeving. Alle standaard- en veelvoorkomende handelingen moeten ze vastleggen in processen. Hiermee zorgen ze ervoor dat deze herhaalbaar, consistent en binnen snelle termijn uitvoerbaar zijn. Voorbeelden van vastgelegde processen: -- aanvragen, goedkeuren en aanmaken van nieuwe Team Sites -- terugzetten van back-ups -- installeren van nieuwe maatwerkcomponenten eigenaar in de organisatie (IT-beheer, architectuur etc.) de processen beschrijven. Het Governance-plan hierboven is slechts een opzet. Het uiteindelijke plan is voor elke organisatie anders en kan meer of minder componenten bevatten. Governance in SharePoint 2010 Het aantal functies in SharePoint 2010 is enorm toegenomen. De hoeveelheid functies waarvoor het nuttig is een Governance-beleid te bepalen, is daarmee evenredig gegroeid. Hierdoor is het belangrijk na te denken over de automatische functies die organisaties inzetten om een Governance-beleid te ondersteunen. Middelen Binnen SharePoint 2010 is een aantal middelen opgenomen voor het handhaven van de gedefinieerde regels, richtlijnen en beleidsuitgangspunten in het Governance-plan. Hieronder een overzicht van de meest interessante componenten. Features Op verschillende niveaus kunnen Features worden aangezet of uitgezet. Features zijn functies voor specifieke handelingen. Het aan- en uitzetten van Features zorgt ervoor dat specifieke functies wel of niet beschikbaar zijn. Hoe kunnen bedrijven met behulp van Features bepalen op welke manier de omgeving functioneert? Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid om Visio Web Access wel of niet aan te zetten. Indien Visio Web Access wordt aangezet, is het mogelijk Visio-tekeningen in de browser te bekijken. Onderdeel in het beheer is het aan- en uitzetten van features waarmee functies wel of niet beschikbaar worden gesteld Het aantal processen dat bedrijven definiëren en uitschrijven in het Governance-plan, zal groeien tijdens de periode dat de SharePointomgeving in gebruik is. Organisaties kunnen de verschillende processen het beste onderbrengen in verschillende deelgebieden, waarbij ze voor iedere specifieke TechNet Magazine februari

9 SharePoint Site Collection Audit Settings Met Auditing is het mogelijk het gebruik te monitoren van specifieke functionaliteiten binnen SharePoint, zoals: Documenten en Items -- openen of downloaden van documenten -- bekijken van Lijst-Items -- items bewerken -- inchecken en uitchecken van Items -- items verplaatsen naar een andere locatie -- verwijderen of terugzetten van Items Lists, Libraries en Sites -- wijzigen van Content Types en Columns -- doorzoeken van de Site Content -- wijzigingen van gebruikers en rechten Bedrijven kunnen alle gemonitorde handelingen opslaan in specifieke logbestanden. Offline functies Met de Take Lists Offline-feature die organisaties op siteniveau moeten instellen, kunnen ze definiëren of gebruikers Lijsten en Bibliotheken mogen synchroniseren met SharePoint Workspace of Outlook. Hiermee voorkomen ze dat alle inhoud van sites in één keer naar een client verplaatst wordt. Het gebruikers-ondersteuningsplan moet onderdeel uitmaken van van een communicatie- en trainingsplan Holds en ediscovery Met Holds en ediscovery is het mogelijk documenten te doorzoeken, die specifieke termen bevatten. Dit kan noodzakelijk zijn bij situaties waarin een medewerker alle documenten over een bepaald onderwerp moet verzamelen, zoals bij een rechtszaak. Deze documenten kunnen vervolgens vergrendeld worden voor verder gebruik. Resource Governor Binnen SharePoint 2010 is het mogelijk om maatwerkcomponenten te importeren. Dit kan een Site Collection Administrator of een Site Administrator doen. Indien gebruikers te veel maatwerkcomponenten importeren of maatwerkcomponenten importeren die de omgeving zwaar belasten, lijdt de gehele Share- Point-omgeving daaronder. Met de Resource Governor kunnen bedrijven limieten instellen voor de werklast die een individuele site mag leggen op de server. SharePoint Designer SharePoint Designer kan zeer waardevol zijn voor met name Power Users, SharePointbedrijfsanalisten en webdesigners. Onjuist gebruik van SharePoint Designer of gebruik van SharePoint Designer op sites waar aanpassingen niet zijn toegestaan, brengen echter risico s voor de omgeving met zich mee. In SharePoint 2010 kunnen organisaties instellen door wie, wanneer en waarvoor SharePoint Designer gebruikt mag worden. Galleries De Galleries zijn bibliotheken met beschikbare gebruikersfuncties, zoals Web Parts die gebruikt mogen worden, Lijst-sjablonen, Master Pages en Page Layouts, Themes en Solutions. De Galleries en functionaliteit die de verschillende Galleries bevatten, zijn uitgebreid beschreven in mijn boek. Goed om te weten vanuit Governance-oogpunt is, dat bedrijven alle beschikbare Gallery-functies naar wens aan en uit kunnen zetten. System Center Operations Manager, SharePoint Management Pack System Center Operations Manager is een tool van Microsoft, waarmee organisaties ICTomgevingen kunnen monitoren en beheren. Binnen de omgeving kunnen ze continu volgen wat de prestaties van een specifieke omgeving zijn en eventueel geautomatiseerde handelingen bij incidenten instellen. Er is een speciaal Management Pack voor SharePoint, waarmee kennis over de software wordt ingebracht in System Center Operations Manager. Dit biedt als grote voordeel dat gebruikers specifieke informatie over SharePoint boven water kunnen halen. Da n n y Bu r l a g e is Technisch Directeur bij Wortell en is daar ondermeer eindverantwoordelijke voor de SharePoint Practice. Danny heeft een nederlandstalig boek geschreven over SharePoint 2010 met ISBN De spaarzame momenten dat zijn computer uit staat is hij met zijn kinderen bezig om het vlees aan te snijden. office/sharepointserver/bb aspx 54 februari 2010 TechNet Magazine

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

SharePoint 2010 Upgrades

SharePoint 2010 Upgrades SharePoint 2010 Upgrades Mogelijkheden & Best Practices Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20

Nadere informatie

SharePoint 2010 Upgrades

SharePoint 2010 Upgrades SharePoint 2010 Upgrades Mogelijkheden & Best Practices Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

TechReady - NextGen Productivity

TechReady - NextGen Productivity TechReady - NextGen Productivity 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 10:00 Keynote 10:00 10:15 Pauze Hans van der Meer (Microsoft) & Danny Burlage (Wortell) TRACKS 1. Ervaringen uit de praktijk 2. Productiviteit

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

WERKEN MET INHOUDSTYPES. SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET

WERKEN MET INHOUDSTYPES. SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET WERKEN MET INHOUDSTYPES SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET Wat is een Inhoudstype? DEFINITIE Een Inhoudstype (Content Type) is een set met verschillende eigenschappen. Deze eigenschappen definiëren

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Organisatie De provincie Friesland wordt net als alle andere Nederlandse provincies

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het aanbod bij Copaco verandert continu. Zo zijn er onlangs nieuwe abonnementen voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) beschikbaar gekomen. Deze nieuwe plannen

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

SharePoint 2010 versus 2013

SharePoint 2010 versus 2013 Whitepaper SharePoint 2010 versus 2013 Is een upgrade noodzakelijk? T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 Inleiding Microsoft komt met een echt sociaal samenwerkingsplatform dat past bij de eisen en wensen

Nadere informatie

Office Live Workspace

Office Live Workspace Het succes van Internettoepassingen zoals Google Docs en Zoho Office waarbij het Internet als werkruimte gebruikt wordt voor kantoortoepassingen (tekstverwerking, elektronisch rekenen ) heeft uiteraard

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Samenwerken aan PDF documenten

Samenwerken aan PDF documenten Samenwerken aan PDF documenten Colin van Oosterhout Solution Expert/Business development manager Adobe Systems Benelux 1 Onderwerpen die aan de orde komen Introductie op Adobe Waarom samenwerken aan documenten

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders

WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders Wat is webdoc... 2 Afscherming van gegevens... 3 Site... 4 Bibliotheek... 4 Agenda... 4 Secties... 4 DocumentTypes... 4 SiteBeheerder... 4 Authenticatie...

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers Wat is webdoc... 2 De site... 3 Toegang tot Webdoc... 4 Aanmelden.... 4 Hoe te gebruiken... 5 Documenten raadplegen... 5 Documenten met betrekking tot volgende

Nadere informatie

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Google Applicaties Online samenwerken Paul Diliën ICT integratie 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie