Overzicht. Bedrijfsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht. Bedrijfsprofiel"

Transcriptie

1 Overzicht Bedrijfsprofiel De missie van Baxter is om levens te redden en te verlengen. Miljoenen mensen rekenen elke dag op deze belofte. Als een wereldwijde, gediversifieerde onderneming in de gezondheidszorg maakt Baxter gebruik van een unieke combinatie van expertise in medische hulpmiddelen, farmaceutische producten en biotechnologie om onderzoek te doen naar producten en producten te maken die de patiëntenzorg wereldwijd verbeteren. De medewerkers van Baxter richten zich op het verbeteren van de toegang tot de producten van de onderneming, het innoveren van nieuwe technologieën en het aangaan van creatieve samenwerkingsverbanden die de missie van de onderneming wereldwijd voor meer patiënten tot leven brengen. Duurzaamheid bij Baxter De inzet van Baxter voor duurzaamheid vult de missie van de onderneming aan om levens te redden en te verlengen door een blijvende sociale, ecologische en economische waarde te creëren voor alle stakeholders. Hoewel de inspanningen van Baxter een breed scala van terreinen beslaan, erkent de onderneming het belang van duidelijke prioriteiten om daar haar activiteiten op te richten. De onderneming heeft negen duurzaamheidsprioriteiten met de bijbehorende doelstellingen, die zijn onderverdeeld in drie categorieën: Onze Mensen, Onze Activiteiten en Producten en Onze Wereld (zie pagina 2). Deze prioriteiten weerspiegelen de duurzaamheidsvraagstukken die voor Baxter het belangrijkst zijn en domeinen waarin de onderneming het best gepositioneerd is om een positieve impact te hebben. De Stuurgroep Duurzaamheid die Baxter op directieniveau heeft ingesteld, bepaalt de duurzaamheidsstrategie van de onderneming op lange termijn en leidt de inspanningen van Baxter om duurzaamheid te integreren in haar dagelijkse bedrijfsvoering. De leden van de stuurgroep onderschrijven de duurzaamheidsprioriteiten van Baxter en zijn samen met het senior management verantwoordelijk voor het boeken van vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming voor De stuurgroep komt regelmatig bijeen om de vooruitgang bij de geformuleerde doelstellingen te beoordelen, de aanpak van minder goede prestaties te bespreken en verduurzamingskansen te onderzoeken. Assurance/Controle Baxter heeft Bureau Veritas North America, Inc. (BVNA) ingeschakeld om een onafhankelijke assurance te verrichten op de onderdelen Milieu, Gezondheid en Veiligheid (EHS), Toeleveringsketen en bepaalde punten over Productverantwoordelijkheid van het online Duurzaamheidsrapport 2013 van Baxter en op de gerelateerde content in deze brochure. BVNA heeft tevens een controle uitgevoerd op de gegevens van Baxter over de broeikasgasemissies scope 1, scope 2 en scope 3. BVNA heeft vastgesteld dat onderdelen met dit vinkje accuraat en betrouwbaar zijn en geen fouten of afwijkingen van materieel belang bevatten. Nadere gegevens over de assurance en controle zijn te vinden in het volledige rapport van Baxter dat online beschikbaar is. sustainability.baxter.com/sustainability/baxters-approach.html

2 Van de Voorzitter en CEO Beste stakeholders, De vitaliteit van Baxter als onderneming in de gezondheidszorg en ons vermogen om onze beloftes aan onze stakeholders na te komen, zijn afhankelijk van de vraag of we de vernieuwing omarmen. Daartoe behoren naast de wetenschappelijke innovaties die kenmerkend zijn voor onze dienstverlening aan patiënten en aanbieders van gezondheidszorg ook nieuwe manieren van zakendoen die de verwezenlijking van onze doelstellingen als beursgenoteerde onderneming en speler op de wereldmarkt dichterbij brengen. In maart 2014 maakten we ons voornemen bekend om ons bedrijfsonderdeel BioScience als een volledig onafhankelijke onderneming te lanceren. Het uitzetten van een nieuwe koers als twee afzonderlijke entiteiten brengt beide bedrijven in een nog sterkere positie om de wereldwijde toegang van patiënten tot bestaande therapieën te verbeteren, nieuwe producten voor onvervulde behoeften te introduceren en zich te richten op andere belangrijke prioriteiten en doelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat elke onderneming zal voortbouwen op de inspanningen die wij op grond van een verantwoorde bedrijfsvoering hebben geleverd op het gebied van duurzame ontwikkeling om een blijvende sociale, ecologische en economische waarde te creëren. Dit jaar wordt het vijftiende jaarlijkse duurzaamheidsrapport van Baxter gepubliceerd en zoals u hieronder zult zien blijven we ons inzetten voor onze grote groep stakeholders. In 2013 heeft Baxter de broeikasgasemissies, het energieverbruik en het waterverbruik teruggedrongen. We hebben de toegang van patiënten in ontwikkelingslanden tot marktleidende therapieën verbeterd. We hebben ervoor gezorgd dat onze producten als eerste ter plekke zijn in door rampen getroffen gemeenschappen. We hebben bijgedragen aan de versterking van het onderwijs in exacte vakken om de toekomst van wetenschappelijke innovatie veilig te stellen. Maar voor elke mijlpaal die is bereikt, zijn er meer kansen om een verschil te maken voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze Stuurgroep Duurzaamheid buigt zich nu over onze strategie in het licht van onze veranderende bedrijfsstructuur en de verwachtingen van onze stakeholders, en we zijn bezig met het aanpassen van onze doelstellingen aan onze ambities. Zoals altijd inspireren de behoeften van onze stakeholders ons tot steeds grotere prestaties. Elke dag richten onze medewerkers wereldwijd zich op nieuwe kansen om onze duurzaamheidsprincipes te integreren in onze strategieën en activiteiten en ik wil hen aansporen om daarmee door te gaan. Samen zullen we nog generaties lang blijven werken aan onze missie om levens te redden en te verlengen. Robert L. Parkinson, Jr. juni 2014 sustainability.baxter.com/sustainability/chairman-ceo-letter.html 2

3 Prioriteiten en doelstellingen voor duurzaamheid van Baxter Doelstellingen voor 2015 (behalve indien anders vermeld) ONZE MENSEN Baxter bevordert een veilige en gezonde werkplek Invoering van optimale programma s ter bescherming van de veiligheid en verbetering van de gezondheid van de medewerkers om de top drie van sectorgenoten te bereiken. Baxter bevordert een inclusieve en diverse werkplek Ontwikkeling en handhaving van een inclusieve cultuur waar uiteenlopende ideeën, achtergronden, ervaringen en perspectieven worden gerespecteerd en gewaardeerd. Baxter bevordert ethisch gedrag en naleving van wettelijke voorschriften Blijvende inzet voor interne en sectorbrede ethische verkoop- en marketingpraktijken door:» implementatie binnen de onderneming van het Amerikaanse Healthcare Compliance Program en het International Anticorruption Program van Baxter en» samenwerking met Amerikaanse en internationale brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en overheden gericht op het harmoniseren en invoeren van standaarden voor financiële interacties met aanbieders van gezondheidszorg die een passende voorlichting, onderzoek en dialoog over producten en diensten mogelijk maken en ongepaste stimulansen ontmoedigen. ONZE ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN Baxter zet zich in voor een duurzame toeleveringsketen Opname van duurzaamheidsprincipes in het inkoopprogramma van Baxter. 1 Vermindering van de broeikasgasemissies per kilometer van het Amerikaanse wagenpark van Baxter met 20% ten opzichte van Baxter zet zich in voor vermindering van haar CO 2 -uitstoot Vermindering van de broeikasgasemissies met 45% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Verhoging van het verbruik van hernieuwbare energie tot 20% van het totale energieverbruik. Baxter zet zich in voor vermindering van haar gebruik van natuurlijke energiebronnen Vermindering van het energieverbruik met 30% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Vermindering van het waterverbruik met 35% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Om dit te bereiken moeten uiterlijk in 2010 potentieel kwetsbare waterbekkens voor de vestigingen van Baxter worden beoordeeld en moeten voor risicogebieden strikte waterbesparingsdoelen worden vastgesteld. Implementatie van twee projecten om kwetsbare waterbekkens te beschermen en gemeenschappen een betere toegang tot schoon water te geven. Vermindering van de totale afvalproductie met 30% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Vermindering van het verpakkingsmateriaal voor producten die naar klanten worden verzonden met 5000 ton uitgaande van het niveau van

4 Baxter zet zich in voor versterking van het productbeheer Bevordering van duurzame productontwerpen door levenscycluseffecten te identificeren en te minimaliseren en zorgwekkende stoffen in nieuwe producten en verpakking zo mogelijk proactief te verwijderen of te minimaliseren. Identificatie van nieuwe kansen ter vervanging, vermindering en verfijning (drie V s) van het gebruik van dierproeven. ONZE WERELD Baxter versterkt de toegang tot de gezondheidszorg door productontwikkeling en strategische productdonaties Ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel om de toegang tot de gezondheidszorg voor de basis van de piramide (opkomende economieën) te verbeteren. Samenwerking met donorpartners om vanaf 2010 een strategisch productdonatieplan te ontwikkelen en te implementeren dat de volgende elementen omvat: als eerste ter plekke zijn na rampen en tragedies, doneren van de dringendst nodige producten om de aanvoer te stabiliseren, en doneren van de dringendst nodige producten in de minst ontwikkelde en opkomende economieën. Baxter versterkt de inzet van de onderneming op het gebied van onderwijs, met name onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen Bevordering van het onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen door bijscholing in biotechnologie van docenten en leerlingen van openbare scholen in Chicago en door samenwerking met andere educatieve instellingen om in andere regio s vergelijkbare mogelijkheden te bieden. sustainability.baxter.com/priorities-goals 4

5 Baxter bevordert een veilige en gezonde werkplek (include BV checkmark) Een van de prioriteiten van Baxter is het bieden van een veilige en gezonde werkplek aan al haar medewerkers. De onderneming zoekt voortdurend naar manieren om de kans op letsel verder te beperken en het welzijn van de medewerkers te verbeteren. In het verslagjaar is Baxter zich blijven richten op kernstrategieën om haar veiligheidscultuur en -prestaties te verbeteren. In een vergelijking van 14 1 bedrijven in de gezondheidszorg kwam Baxter in 2012, het meest recente jaar waarover benchmarkinggegevens voor de sector beschikbaar waren, op de tweede plaats als het gaat om het aantal gevallen met verzuimdagen 2. Daarmee ligt Baxter op koers om haar doelstelling voor 2015 te halen. De algemene veiligheidsprestaties van Baxter zijn sinds 2005 aanzienlijk verbeterd. Vergeleken met 2012 is het aantal registreerbare gevallen bij Baxter gedaald met 2%, het aantal gevallen met verzuimdagen met 38% en het aantal verzuimdagen met 46%. Baxter streeft naar een ongevalvrije werkplek. Baxter blijft de volgende strategieën integreren om haar veiligheidscultuur en -prestaties te verbeteren: aanpakken van ergonomische gevaren, een van de belangrijkste oorzaken van letsel; verminderen van letseloorzaken met een hoog risico; implementeren van de bevindingen van Baxters werkgroep Future State of Safety door leidinggevenden te betrekken bij het ontwikkelen van strategieën ter verbetering van de veiligheid en door de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Medewerkers van Baxter China en hun kinderen buiten aan het vliegeren tijdens de Exercise Challenge Month. is het overkoepelende programma van de onderneming voor initiatieven op het gebied van gezondheid en wellness. De hoeksteen van het programma is het Personal Wellness Profile, een online tool die informatie over gezondheidsrisico s geeft op individueel en vestigingsniveau. In 2013 had 29% van de medewerkers van de onderneming wereldwijd een Personal Wellness Profile ingevuld. Verder gaven in het verslagjaar meer dan werknemers wereldwijd aan, meer dan uur beweging te hebben genomen als onderdeel van de Exercise Challenge. Footnotes: 1 Tien van de 14 bedrijven rapporteerden wereldwijde veiligheidsgegevens aan Mercer (voorheen ORC Worldwide), drie bedrijven verstrekten gegevens zoals gevraagd door Baxter en één bedrijf rapporteerde gegevens op zijn openbare website. 2 Het aantal werkgerelateerde letsels of ziekten als gevolg waarvan een werknemer na de datum van het incident ten minste één hele dag verzuimt, per 100 full-time werknemers die één jaar werken. sustainability.baxter.com/environment-health-safety 5

6 Baxter bevordert een inclusieve en diverse werkplek Baxter is ervan overtuigd dat een inclusieve cultuur en een divers personeelsbestand innovatie kunnen stimuleren, tot betrouwbare partnerschappen met klanten, leveranciers en gemeenschappen kunnen leiden en uiteindelijk kunnen bijdragen tot het succes en de duurzaamheid van het bedrijf. Ter ondersteuning hiervan is een van Baxters Leadership Expectations respect voor personen en ieders bijdrage een gedeelde waarde die verwacht wordt van alle medewerkers. De business resource groups van Baxter ondersteunen de bedrijfsdoelstellingen en hebben tot doel persoonlijke groei en multicultureel begrip te bevorderen en de relaties tussen medewerkers en stakeholders te versterken. Baxter richt zich op het vergroten van de etnische en genderdiversiteit binnen de onderneming. Baxters Global Inclusion Council biedt kennisleiderschap, begeleiding en ondersteuning om de inclusieve cultuur van de onderneming te versterken en werkt samen met bedrijven, regio s en functies van Baxter wereldwijd om lokale integratieplannen te ontwikkelen. In 2013 heeft Baxter drie nieuwe business resource groups (BRG s) gevormd: Baxter EnAbles (voor medewerkers die samenwonen met personen met een lichamelijke, zintuiglijke of cognitieve beperking of deze personen ondersteunen), BaxVets (voor medewerkers die hun militaire dienstplicht vervullen of hebben vervuld) en Early Career Professionals (voor medewerkers in de beginfase van hun carrière). Het totale aantal BRG s komt daarmee op acht. De onderneming is ook begonnen met de wereldwijde uitbreiding van verschillende BRG s. De BRG s worden ondersteund door leden van het uitvoerend management van Baxter en bieden de medewerkers een forum om vaardigheden te ontwikkelen, relaties tussen de medewerkers te versterken, multiculturele betrekkingen te bevorderen zowel binnen als buiten de onderneming en belangrijke bedrijfsinitiatieven te ondersteunen. De onderneming blijft zich ook op de markt inspannen voor integratie en diversiteit. Baxters diversiteitsprogramma voor leveranciers versterkt wederzijds voordelige relaties met kleine en diverse leveranciers, en werkt met de BRG s samen om de prestaties van het programma te verbeteren. sustainability.baxter.com/employees 6

7 Baxter bevordert ethisch gedrag en naleving van wettelijke voorschriften Corruptie vormt een grote uitdaging voor de wereldeconomie en kan bedrijven in de gezondheidszorg en patiënten in gevaar brengen. Duurzame ontwikkeling wordt belemmerd, ongelijkheid vergroot, overheidsinstellingen ondermijnd en economische groei getemperd. Corruptie in de gezondheidssector ondergraaft het vertrouwen van patiënten en andere stakeholders, maakt het zakendoen duurder en brengt aanzienlijke juridische en reputatierisico s met zich mee. De uitgebreide gedragscode, beleidslijnen, trainingen en andere programma s van Baxter bepalen verwachtingen en regelen verantwoord werknemersgedrag. De onderneming legt haar focus op het bevorderen van ethische verkoopen marketingpraktijken in de Verenigde Staten en daarbuiten. Baxter moedigt haar medewerkers aan om advies in te winnen en bezorgdheid te uiten via formele kanalen om ongepaste beslissingen of handelingen die de ethische en nalevingsnormen van de onderneming kunnen schenden, te voorkomen. Baxter versterkt haar beleid voor de communicatie van de onderneming, haar medewerkers en derden met de medische gemeenschap. Dit omvat onder meer investeringen in nieuwe systemen en programma s die het beheer, de transparantie en de controle van deze interacties moeten verbeteren. Baxter heeft de wereldwijde implementatie van haar International Anticorruption Third Party Policy in 2013 voortgezet, De nadruk lag daarbij op zakenpartners die samenwerken met niet-amerikaanse zorgprofessionals en overheidsinstellingen. Ook heeft de onderneming haar risicogebaseerde anticorruptie-trainingsprogramma Compliance Fitness verder verbeterd door uitbreiding van het aantal intensieve workshops voor commerciële en functionele teams in bepaalde markten met een hoog risico. Om normen te harmoniseren en te handhaven werkt Baxter samen met verscheidene Amerikaanse en internationale handelsorganisaties, waaronder het Farmaceutisch Associatiecomité voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Chinese Vereniging van Ondernemingen met Buitenlandse Deelneming, de Europese Federatie van Farmaceutische Bedrijven, Eucomed, en de Mexicaanse Vereniging van Fabrikanten van Innovatieve Medische Hulpmiddelen. Daarnaast hebben de ethische en nalevingsteams van Baxter voor Azië-Pacific en China deelgenomen aan een werkgroep van de Chinese Raad van de Vereniging voor Geavanceerde Medische Technologie (AdvaMed) voor de ontwikkeling van een sectorale gedragscode voor de Chinese activiteiten van bedrijven die zijn aangesloten bij AdvaMed. sustainability.baxter.com/governance-ethics-compliance 7

8 Baxter zet zich in voor een duurzame supply chain De inspanningen van Baxter om een duurzame supply chain te realiseren, beperken het risico voor de onderneming, stimuleren innovatie door samenwerking met leveranciers en verminderen milieueffecten. De onderneming betrekt haar leveranciers bij belangrijke duurzaamheidsvraagstukken zoals energieverbruik, broeikasgas(bkg)-emissies en afvalvermindering in de gehele waardeketen. Baxter richt zich ook op verantwoord inkopen, waaronder het aanpakken van regelgeving voor conflictmineralen, het bevorderen van mensenrechten en het verminderen van milieueffecten die samenhangen met grondstoffen. In 2013 is Baxter toegetreden tot het Pharmaceutical Supply Chain Initiative, een groep bedrijven uit de gezondheidssector die verantwoord inkopen stimuleert. Daarnaast heeft de onderneming haar vijfde jaarlijkse onderzoek naar duurzaamheid bij leveranciers uitgevoerd om basisinformatie over programma s en prestaties van leveranciers te verzamelen. Ook is een beroep gedaan op leveranciers om de herkomst van de materialen en de chemische inhoud van de stoffen en onderdelen van de producten van Baxter vast te stellen. De onderneming is doorgegaan met het uitvoeren van initiatieven om de milieu-impact van het vervoer van de producten te beperken. Deze initiatieven zijn onder meer co-loading, optimalisatie van haar distributienetwerk en omschakeling op minder energie-intensieve vormen van vervoer. Baxter Supplier Sustainability Survey Results, 2013 (% of Suppliers Sustainable*) 100% Asia Pacific Latin America Global Rate Europe United States 80% 60% 40% 20% 0% Environmental / Sustainability Program Reduction in Carbon Footprint Reduction in Natural Resource Use Enhanced Product Stewardship Protection of Human Rights *Suppliers are considered sustainable in a category when they respond positively ("yes" or "in progress") to at least 90% of the questions in that section. Resultaten van het onderzoek naar duurzaamheid bij leveranciers van Baxter, 2013 sustainability.baxter.com/supply-chain 8

9 Baxter zet zich in voor vermindering van haar CO 2 -uitstoot Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van broeikasgas(bkg)-emissies die bijdragen aan klimaatverandering. Dat begint met het verkrijgen van inzicht in hun koolstofvoetafdruk, het stellen van doelen om de prestaties te verbeteren en het verminderen van de emissies door innovatieve programma s. Baxter hanteert een brede aanpak om BKG-emissies in haar gehele waardeketen te kwantificeren en te beheren. In 2013 bedroegen de netto BKG-emissies van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming ton kooldioxideequivalent (CO2e), een vermindering van 40% ten opzichte van 2005 geïndexeerd aan de opbrengsten en een absolute daling van 10%. In het verslagjaar werd 22% van het energieverbruik voor de bedrijfsactiviteiten van Baxter opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en daarmee werd de doelstelling van de onderneming voor 2015 overtroffen. Van dit percentage kwam 9% voor rekening van biomassabrandstof voor boilers op drie bedrijfslocaties en 13% had betrekking op de hernieuwbare energiecomponent van ingekochte elektriciteit en hernieuwbare energiecertificaten samen. Op eigen terrein geïnstalleerde geothermische, fotovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen en warmwatersystemen op zonne-energie waren verantwoordelijk voor een klein deel van het totaal. Een van de innovatieve projecten die in 2013 bij de vestigingen zijn uitgevoerd, is de installatie van Baxters grootste on-site zonne-energiesysteem, een PV-systeem van 836 kw bij haar vestiging in Malta dat ongeveer 23% van de elektriciteit van de vestiging levert en de BKG-emissies van de vestiging jaarlijks met 1100 ton CO 2 vermindert. Ook installeerde de onderneming in haar vestiging in het Australische Toongabbie een trigeneratiesysteem dat elektriciteit, verwarming en koeling voor de productieactiviteiten produceert. Baxter s Global GHG Emissions Footprint, 2013* Total = 5.1 Million Metric Tons CO 2 e (% of Total) * The emissions reported in this graph are presented in accordance with guidance provided by the GHG Protocol (Scope 1 and Scope 2) and the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Baxter does not currently report Scope 3 emissions in the following categories: Processing of Sold Products and Downstream Leased Assets. Upstream (Scope 3) Purchased Goods and Services % Capital Goods...3.3% Fuel and Energy-Related Activities...4.0% Upstream Transportation and Distribution % Waste Generated in Operations...0.1% Employee Business Travel % Employee Commuting % Upstream Leased Assets...0.5% Subtotal % Baxter Operations (Scope 1 and 2) Facility/Vehicle Fuel Usage (Scope 1) % Purchased Energy (Scope 2)...9.2% Subtotal % Downstream (Scope 3) Downstream Transportation and Distribution...0.4% Use of Sold Products % End-of-life Treatment of Sold Products...0.9% Franchises...0.2% Investments...0.1% Subtotal % Wereldwijde koolstofvoetafdruk van Baxter, 2013 sustainability.baxter.com/environment-health-safety 9

10 Baxter zet zich in voor vermindering van haar gebruik van natuurlijke energiebronnen Baxter werkt aan een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen om de milieuprestaties van de onderneming te verbeteren, haar concurrentievoordeel te vergroten en deze hulpbronnen ook beschikbaar te maken voor toekomstige generaties. Progress on 2015 Environmental Goals % Change, Indexed to Revenue 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Goal Energy Usage 0% -20% -21% -25% -26% -27% -30% Water Usage 0% -30% -32% -34% -35% -34% -35% Total Waste* 0% -16% -23% -12% -24% -26% -30% *A product recall in Europe resulted in approximately 9,400 metric tons of total waste in 2011, 13% of the 2011 global total. Excluding this waste, that year Baxter would have experienced a 9% increase in waste generation in absolute terms and a 23% decrease indexed to revenue compared to Vooruitgang bij de milieudoelen voor 2015 Baxter blijft werken aan de verwezenlijking van haar doelstellingen voor 2015 om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Energie Het Lean Energy Program van de onderneming omvat energiebeoordelingen bij de vestigingen en het gebruik van innovatieve technologieën zoals warmtekrachtkoppeling en geothermische installaties, en staat centraal in Baxters benadering van energiebesparing. Sinds 2005 heeft de onderneming cumulatieve energiebesparingen gerealiseerd van ongeveer $ 41 miljoen op basis van geannualiseerde projectbesparingen in Water Door de duidelijke samenhang tussen energieverbruik en waterbehandeling blijft besparing van water een belangrijk aandachtspunt in Baxters Lean Energy Program en de energiebeoordelingen van de vestigingen. De onderneming integreert beginselen van Lean Manufacturing en tools zoals value stream mapping met waterbeheer om de vestigingen te helpen gebieden te identificeren waar extra besparingen mogelijk zijn. Afval Baxter blijft vooruitgang boeken bij haar initiatieven voor afvalreductie. Bij acht vestigingen die aan het reductieprogramma voor kunststofafval deelnemen, daalde de hoeveelheid kunststofafval in 2013 met meer dan 444 ton. Om de bredere afvalprestaties van de onderneming te verbeteren, heeft Baxter op bepaalde locaties initiatieven opgestart om geen afval meer naar stortplaatsen af te voeren. Verpakking Baxter werkt aan een vermindering van de milieu-impact van verpakking via innovatieve ontwerpen die het materiaalverbruik verminderen en door voor zover mogelijk - materialen te gebruiken die om milieuredenen de voorkeur verdienen. sustainability.baxter.com/environment-health-safety 10

11 Baxter zet zich in voor versterking van het productbeheer 1 Baxter legt zich toe op het maken van producten die wereldwijd levens redden en verlengen en wel op een zodanige wijze dat de milieueffecten tot een minimum worden beperkt. Dit vereist een holistische benadering van de eerste fasen van een ontwerp en de materiaalkeuze tot de vervaardiging van het product, het vervoer en uiteindelijk het einde van de levenscyclus. Erick Quiles Perez uit San Juan, Porto Rico, maakt gebruik van de FEIBA (Anti-Inhibitor Coagulant Complex) van Baxter voor de behandeling van zijn hemofilie A met remmers. Toen Erick een knieoperatie moest ondergaan, maakten zijn chirurgen gebruik van FLOSEAL Hemostatic Matrix van Baxter om zijn bloeding onder controle te houden. Volgens het Product Sustainability Program van Baxter moet in de eerste fasen van de productontwikkeling een beoordeling van alle medische hulpmiddelen plaatsvinden, van infuuszakken tot dialysemachines. De onderneming gebruikt de resultaten om te helpen bij het vaststellen van de producteisen en om bij te dragen aan het minimaliseren van potentiële producteffecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Baxter maakt tevens gebruik van life cycle assessment (LCA) om de milieuprestaties van haar producten te beoordelen en te bepalen hoe de milieu-impact kan worden verminderd. In 2013 heeft de onderneming een vergelijkende LCA uitgevoerd tussen het VIVIA Hemodialysis System van Baxter en twee alternatieve hemodialyse(hd)-apparaten, een conventioneel HD-apparaat van Baxter en een HD-apparaat voor thuisgebruik van een andere onderneming. HD-apparaten worden door sommige patiënten met eindstadium nierfalen gebruikt om hun bloed buiten het lichaam te filteren met een dialyseapparaat (bloedfilter). Het VIVIA-systeem is ontworpen om patiënten met nierfalen de mogelijkheid te geven thuis High Dose HD-therapie (frequentere of verlengde hemodialyse) uit te voeren, onder meer door uitbreiding van het gebruik van het dialyseapparaat en de bloedset. In deze LCA was de CO 2 -uitstoot van het VIVIA-systeem ongeveer 35% lager dan van een conventioneel HD-systeem met minder behandelingen per week in een dialysecentrum en tussen 20% en 40% lager dan de twee alternatieve HD-systemen voor het thuis uitvoeren van High Dose HD-therapie. Baxter streeft naar verbetering van het dierenwelzijn via de drie V s vervanging, vermindering en verfijning. Ook in 2013 bleef Baxter zich richten op alternatieven die worden toegepast bij het ontwikkelen en testen van biologischgebaseerde therapieën. 1Het eerste doel van deze prioriteit was een externe assurance. Zie pagina 3. sustainability.baxter.com/product-responsibility 11

12 Baxter versterkt de inzet van de onderneming op het gebied van onderwijs, met name onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen Er zijn veel factoren die ertoe leiden dat mensen geen toegang tot gezondheidszorg hebben, onder meer een slechte infrastructuur, politieke instabiliteit, gebrek aan onderwijs, armoede, een restrictief regelgevingskader en onvoldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid van medische producten. Baxter streeft ernaar de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. In 2013 heeft Baxter haar samenwerking met AmeriCares en Direct Relief voortgezet om voorraden voor noodsituaties aan te leggen en te voorzien in de dagelijkse behoeften van achtergestelde gemeenschappen. Door deze proactieve strategische donaties kon aan 81 landen tijdig hulp worden geboden. AmeriCares en Direct Relief hebben van de voorraden van Baxter gebruik gemaakt om hulp te bieden na tyfoon Haiyan op de Filippijnen en de onderneming heeft ook rechtstreeks producten gestuurd waaraan behoefte bestond. In het verslagjaar doneerden Baxter en The Baxter International Foundation samen meer dan $ 64 miljoen, waarvan het grootste deel bestemd was voor het verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg. Door organisatorische innovatie streeft Baxter naar de ontwikkeling van producten en therapieën die voorzien in de unieke, onvervulde behoeften van patiënten overal in de wereld. In ontwikkelingsregio s zijn deze projecten over het algemeen gericht op zaken zoals een slechte infrastructuur, armoede en gebrek aan middelen. Ouderen in de wijk Tang Qiao in het nieuwe district Pudong van Sjanghai krijgen thuiszorg dankzij Project Hope, dat subsidie ontvangt van The Baxter International Foundation. In 2013 heeft Baxter haar projecten voor organisatorische innovatie in China en India verder ontwikkeld door het opzetten van innovatiecentra die voorzien in gezondheidsbehoeften in zowel opkomende als ontwikkelde markten. Baxter heeft een onderzoeks- en ontwikkelings(r&d)-faciliteit gebouwd in Suzhou, China, en haar R&Dpartnerschappen in India uitgebreid. Ook de samenwerking met Syngene werd uitgebreid. Voor dat bedrijf werd het op Baxter georiënteerde wereldwijde onderzoekscentrum in Bangalore, India, opgezet. Daarnaast continueerde Baxter haar samenwerking met HCL voor R&D-ingenieursdiensten. sustainability.baxter.com/access-to-healthcare 12

KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005

KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005 KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005 75 jaar redden en in stand houden van levens www.baxter.com/sustainability VAN DE VOORZITTER EN CEO 75 jaar redden en in stand houden van levens Bij Baxter

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Document: DSM Jaarverslag 2010 Date: 15-03-2011 10:41:50 Language: NL DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007 ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 27 Per 31 december 27 was ABN AMRO een vooraanstaande internationale bank met een balanstotaal van EUR 1.12,1 miljard, meer dan 4. kantoren in 53 landen en ruim 99, medewerkers

Nadere informatie

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011 Better Future over bt We voorzien in de behoeften van consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in meer dan 170 landen wereldwijd. We concurreren op diverse markten, waaronder

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Het persoonlijk opvatten

Het persoonlijk opvatten Rapport Verantwoord ondernemerschap 2010 Het persoonlijk opvatten Wij vatten de bedrijfsverantwoordelijkheid persoonlijk op bij Pitney Bowes. Innovatie, integriteit en service zijn van fundamenteel belang

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers Inhoud Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers 3 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Werknemers

Nadere informatie

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010 Change Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 21 DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming Our purpose is to create brighter lives for people today and generations to come.

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 Deze pdf-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2007 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2013 IHC Merwede P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht The Netherlands T +31 184 41 15 55 F +31 184 41 18 84 info@ihcmerwede.com www.ihcmerwede.com

Nadere informatie

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die een negatieve impact heeft op de mensen het milieu, de activa en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep, met inbegrip

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie