Het Vraagprofiel Instrument VPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Vraagprofiel Instrument VPI"

Transcriptie

1 Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning: Universiteit Leiden, Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, Rijksuniversiteit Groningen Uitvoerende ontwikkelaars: Bureau Nijland & Kroes, Wijhe Auteurs: Mia Nijland & Jan Bijstra Contactadres: Dr. J.O. Bijstra RENN4, Schweitzerlaan 6, 9728 NP GRONINGEN December, 2011

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 3 1) Achtergrond en probleemstelling 4 2) Wat is VPI? 7 3) Sterkte-zwakte analyse VPI 10 4) Het ontwikkelproces 14 5) Conclusies en aanbevelingen 18 Literatuur 21 Bijlage 1. Wat wordt in kaart gebracht met het VPI 23 Bijlage 2. De enquête en analyse 31 Bijlage 3. Voorlopige bevindingen van het valideringsonderzoek 36 2

3 Voorwoord Passend Onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten past. Dit geldt ook voor kinderen met een stoornis, ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2013 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. In het basis- en voortgezet onderwijs neemt het aantal leerlingen met problemen en bijzondere onderwijs- of extra zorgvragen toe. Leraren krijgen te maken met uiteenlopende gedragskenmerken en vragen van kinderen met: zintuiglijke beperkingen, informatieverwerkingsproblemen, contactstoornissen, motorische problematiek, moeilijk verstaanbaar gedrag enzovoort. Ook hun verstandelijk niveau varieert en wel van zeer laag functionerend tot hoogbegaafd. Afstemming van het onderwijsaanbod op de specifieke vragen van deze leerlingen is noodzakelijk. Tegelijkertijd is het voor leraren niet altijd even makkelijk om de individuele vragen te herkennen en om deze adequaat te beantwoorden of om naast de vragen ook de mogelijkheden te blijven zien. Passend onderwijs voor deze kinderen vereist niet alleen onderwijsvakmanschap maar ook kennis en vaardigheden op een veel breder en vaak specifiek terrein. Indicatiestelling voor onderwijs aan deze kinderen is nu vooral gebaseerd op de problematiek die een kind belemmert in het leren op school. Het accent ligt daarmee op knelpunten die bijvoorbeeld ook bij een doorverwijzing vaak worden benadrukt. Hoewel deze informatie richtinggevend is voor indicatiestellers, blijkt het vaak ontoereikend om een goed advies te kunnen geven voor het vervolg van de schoolloopbaan van de leerling in kwestie. Het is wenselijk dat hier verandering in komt. Om de aansluiting bij deze leerlingen te verbeteren en om individueel maatwerk te kunnen leveren, is het nodig dat de individuele vragen van leerlingen meer worden benadrukt. Als duidelijk is wat een leerling precies vraagt, geeft dat ook meer inzicht in de benodigde en gewenste extra ondersteuning. Er kan gericht worden beoordeeld wat er nodig is, door wie en in welke leeromgeving dit het beste kan worden gerealiseerd. In dit rapport worden de verschillende fasen beschreven van een onderzoek naar de ontwikkeling van een instrumentarium waarmee de onderwijszorgbehoefte van een leerling en de daarbij passende benodigde ondersteuning kan worden vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door Pi7, een samenwerkingsverband van ontwikkelinstituten die van oudsher een relatie hebben met de zeven landelijke pedologische instituutscholen. Er is samengewerkt met Nijland & Kroes, kennispraktijk voor zorg en onderwijs. Het onderzoeks- en ontwikkelingstraject is mogelijk gemaakt door subsidie van Passend Onderwijs. 3

4 1 Achtergrond en probleemstelling Het onderwijsveld voor leerlingen met een stoornis, beperking of handicap is in beweging. Kreeg het speciaal onderwijs in 2003 nog een geheel ander gezicht door de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), inmiddels staat de volgende operatie alweer voor de deur: Passend Onderwijs. De kern van Passend Onderwijs zoals weergegeven op de website luidt als volgt: Door de invoering van de zorgplicht kan het wettelijk onderscheid tussen regulier en speciale scholen vervallen. Alle scholen worden dus voor de wet reguliere (= gewone) scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Ze worden speciaal in hun onderwijsaanbod als ze meer geïndiceerde leerlingen opnemen. De nieuwe opzet van de zorg betekent niet dat scholen voor speciaal onderwijs moeten verdwijnen. Er zullen ouders blijven die er voor kiezen hun kind aan te melden bij een school waar voornamelijk speciaal onderwijs wordt geboden. Ook kunnen deze speciale scholen hun kennis en ervaring ten dienste stellen van de reguliere scholen zodat vormen van geïntegreerd onderwijs kunnen ontstaan. Bezwaren indicatiestelling Eén van de punten die sinds de REC-vorming binnen de clusterscholen tot veel discussie heeft geleid, betreft de diagnostiek van de bij leerlingen aanwezige problematiek en direct daarmee samenhangend het indicatiesysteem voor toewijzing van onderwijs. Om onderwijs op maat te kunnen leveren, dient niet alleen problematiek van de leerlingen correct te worden gediagnosticeerd maar moet er ook duidelijkheid zijn over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsmogelijkheden waarover zij beschikken. Het stellen van een juiste diagnose is geen eenvoudige zaak. De symptomen van kinderpsychiatrische stoornissen overlappen nogal eens en dat bemoeilijkt de eenduidige classificatie van klachten en ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast kunnen risicofactoren in de opvoedingsomgeving beperkingen opleggen aan de individuele ontwikkeling van kinderen. Het huidige systeem leidt al snel tot een eenzijdige beoordeling waarbij de mogelijkheden van leerlingen en omgevingsfactoren te vaak een ondergeschikte rol krijgen. 1. Probleemgestuurde slagboomdiagnostiek Het huidige indicatiesysteem neemt de principes van handelingsgerichte diagnostiek niet als uitgangspunt: toegang tot bijvoorbeeld cluster 4 onderwijs wordt primair verkregen op basis van diagnostiek van stoornissen zonder dat daarbij expliciet aandacht besteed wordt aan de vraag welke onderwijszorg de leerlingen precies nodig hebben. Het onderwijsveld wil daarom over een eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde handelingsgerichte diagnostiek kunnen beschikken (Scholte, Van Berckelaer-Onnes & Van Oudheusden, 2007). Op basis hiervan kan namelijk in kaart worden gebracht welke speciale pedagogisch-didactische begeleiding of behandeling het beste kan worden aangeboden om de cognitieve en sociaal-emotionele groei van de leerlingen te stimuleren. Met andere woorden: met handelingsgerichte diagnostiek kan de onderwijszorgbehoefte van leerlingen in kaart worden gebracht. De huidige slagboomdiagnostiek van de indicering en daarbij behorende vastgestelde bekostigingssystematiek zorgen voor een star en bureaucratisch proces. In plaats daarvan is handelingsgerichte diagnostiek nodig met een flexibele inzet van middelen en voorzieningen. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar. Om deze flexibiliteit mogelijk te maken, wordt ondermeer de huidige indicatiesystematiek verlaten en vervangen door handelingsgerichte diagnostiek (passend onderwijs november 2009). 2. Toelatingscriteria voldoen niet Een tweede kanttekening bij het huidige indicatiesysteem is dat volgens De Greef & Van Rijswijk (2006) de huidige groei van het speciaal onderwijs en met name cluster 4, niet kan worden herleid tot een toename van de kinderpsychiatrische problematiek onder de bevolking (Grietens, Ghesquière & Pijl, 2006). Dit roept de vraag op of de toelatingscriteria wel geschikt zijn om tot passende indicatiestelling te komen. 4

5 3. Diverse indicatiesystemen Ook vanuit praktisch oogpunt zijn er bezwaren tegen het huidige indicatiesysteem. Er zijn momenteel drie indicatiesystemen in het onderwijs: het REC indicatiesysteem (Commissie voor de Indicatiestelling, CvI) het systeem voor het speciaal basisonderwijs (Permanente Commissie Leerlingbegeleiding, PCL) en het systeem voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteuning (Regionale Verwijzingscommissie, RVC). Deze situatie brengt grote bezwaren met zich mee: het naast elkaar bestaan van drie verschillende toegangsdeuren vraagt namelijk van scholen, ouders en hulpverleners dat zij goed op de hoogte zijn van de verschillen tussen SBO, Praktijkonderwijs en Leerwegondersteuning enerzijds en de cluster 4 scholen anderzijds. Ook moeten zij weet hebben van procedures en toelatingscriteria. Complicerende factor hierbij is dat verschillen in financiering tussen de diverse onderwijsvormen in het toelatingsproces een rol kunnen spelen. Door een gunstiger bekostiging kan het voor ouders, scholen en hulpverleners soms aantrekkelijker zijn om voor een cluster 4 school te kiezen in plaats van een SBO school. 4. Jeugdzorg Tenslotte speelt de relatie van met name het cluster 4 onderwijs met de jeugdzorg een rol in deze materie. Jeugdzorg heeft een eigen toegangspoort met eigen toelatingscriteria, -procedures en - instrumenten voor diagnostiek en indicatiestelling. Hierdoor worden kinderen en ouders vaak met verschillende, elkaar deels overlappende, diagnostische onderzoeken geconfronteerd. Verder komt het voor dat de zorg die door het onderwijsveld wordt gegeven, niet aansluit bij de hulp die vanuit de jeugdzorg wordt geboden. Ook is men niet altijd op de hoogte van elkaars activiteiten. Dit terwijl de ontwikkeling van kinderen met sociaal-emotionele problematiek wordt bevorderd door hulp thuis en op school goed op elkaar af te stemmen. Zo is het effect van gedragstherapie bij ADHD op school groter, wanneer door de ouders thuis dezelfde therapie wordt toegepast (Chronis, Jones & Raggi, 2006). Verder is het zo dat kinderen in de jeugdzorg niet altijd (passend) onderwijs krijgen. Dit terwijl onderwijs juist in een zorgsituatie bijdraagt aan eigen regie, zinvolle daginvulling en een toekomstperspectief voor de leerling. De gesignaleerde discrepantie tussen onderwijs en jeugdzorg heeft geleid tot het voornemen de diagnostiek en indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en de jeugdzorg in de toekomst integraal uit te voeren (Diephuis, Van der Zijden & Van Wijk, 2007) en de hulpverlening van het speciaal onderwijs en de jeugdzorg nauw op elkaar af te stemmen en te integreren (één kind, één plan). Naar een systeem op basis van onderwijszorgbehoefte De geschetste problematiek vraagt om nadere bezinning en een oplossing. Als leidraad kan de suggestie van Van Rijswijk (2006) worden genomen dat toewijzing en bekostiging van speciale onderwijszorg niet gebaseerd moet zijn op de aard van de stoornis, maar op de intensiteit van de onderwijszorg die een kind nodig heeft. Met andere woorden: de onderwijszorgbehoefte van leerlingen moet meer centraal komen te staan. Dit streven was voor de drie organisaties van Pi7 aanleiding om een onderzoek: Indicatiestelling in het onderwijs te starten met als doel het ontwikkelen van een instrumentarium voor handelings- en vraaggerichte diagnostiek. Het handelingsgerichte aspect verwijst met name naar de rol van de leraar en vraaggericht heeft vooral betrekking op de leerling. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van het instrumentarium is niet alleen bedoeld voor de onderwijspraktijk van cluster 4. De projectgroep van PI7 die zich bezighoudt met het onderzoek, heeft ervoor gekozen om instrumentarium te ontwikkelen voor het gehele primair en voortgezet regulier onderwijs en het primair en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2, 3 en 4) 1. Gedurende het traject is aan het verzoek voldaan om ook voor het MBO een versie te ontwikkelen. Het onderzoek beoogt bouwstenen te leveren voor een toewijzings- of indicatiesysteem op basis 1) Vanwege de clustergebonden indicatiestelling van cluster 1 wordt deze doelgroep niet meegenomen in het onderzoek. 5

6 waarvan relatief eenvoudig kan worden beoordeeld welke onderwijszorgbehoefte leerlingen hebben. Op basis van het systeem moet vervolgens ook duidelijk worden welke extra ondersteuning nodig is, passend bij deze behoefte of vraag. Met behulp van een toetsingskader, moet duidelijk worden welke ondersteuning vervolgens het beste kan worden geboden, in welke leeromgeving dit zou moeten en wat de intensiteit moet zijn van de benodigde ondersteuning. Doel van het onderzoek Doel is om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee: een leraar/school de vragen in kaart kan brengen van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft; toewijzingscommissies eenduidige criteria hebben voor het vaststellen van: - de onderwijszorg behoefte van het kind; - de breedte en intensiteit van de benodigde ondersteuning; - advies voor een passende leeromgeving. Dit betekent dat in het instrument moet zijn opgenomen: Een beschrijving van de onderwijsbelemmeringen waar de leraar of de school tegenaan loopt. Het gaat hierbij met name om de vragen, bijzonderheden of beperkingen van een leerling, die ten grondslag liggen aan de onderwijsbelemmering. Een inhoudelijke en concrete invulling van de benodigde passende onderwijszorg. 6

7 2 Wat is het VPI? Het VPI is het Vraagprofiel Instrument voor onderwijs-leerling afstemming. Het is een handelingsgericht instrument voor het bepalen van onderwijszorgbehoeften van een leerling enerzijds en de benodigde ondersteuning anderzijds. Het gaat daarbij om ondersteuning die nodig is voor de leerling én voor de betreffende leraar/school. Door het invullen van de voorgestructureerde VPI vragenlijst door de leraar wordt een individueel vraagprofiel verkregen dat inzicht geeft in de onderwijsleersituatie en dat wat er moet gebeuren om deze te optimaliseren. Filosofie en visie In het VPI wordt de nadruk gelegd op het handelen van de leraar. De leraar is de expert met de praktijkkennis en daarmee het aangrijpingspunt voor zowel het aanleveren van de juiste signalen op het juiste moment, als het verbeteren van de kwaliteit van de leerarrangementen op school. Handelingsverlegenheid wordt gezien als een signaal dat het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoefte. Er moet dan duidelijkheid komen; wat is er nodig om wel tegemoet te komen aan de behoefte van de leerling. Handelingsgericht denken, - werken en oplossen Het VPI is een handelingsgericht instrument. Allereerst worden de onderwijszorgbehoeften van een leerling in kaart worden gebracht; dit kan zowel globaal als gedetailleerd. Om te beginnen worden de vragen van een leerling vastgesteld aan de hand van een vragenlijst voor de leraar met de volgende schoolrelevante domeinen: leren leren, mentale eigenschappen, fysieke eigenschappen en mobiliteit, taal, leerontwikkeling, praktische redzaamheid, emotioneel functioneren, sociale participatie (deze domeinen zijn vervolgens weer onderverdeeld in subdomeinen). Er wordt gezocht naar (specifieke aspecten binnen) de domeinen die extra onderwijszorgbehoeften opleveren, op welke wijze dit zich uit in concreet gedrag in de klas en hoe problematisch dit gedrag is volgens de leraar (bijlage 1). Daarna biedt het instrument de mogelijkheid om de onderwijsondersteuning in kaart te brengen aan de hand van de volgende domeinen: pedagogische afstemming en begeleiding, didactische begeleiding, lesstof, leeromgeving en middelen, medische zorg en hulpmiddelen (deze domeinen zijn nog weer onderverdeeld in subdomeinen). Er wordt gezocht naar wat er moet gebeuren om de vragen te beantwoorden en de onderwijsbelemmering op te heffen, welke en hoeveel ondersteuning hiervoor nodig is volgens de leraar en of er daarnaast nog externe ondersteuning nodig os voor leerling en/of leraar. Doelgroep leerlingen Het VPI is in principe bedoeld voor alle leerlingen met extra onderwijszorgbehoeften (vergeleken met klasgenoten), ongeacht de leeftijd, niveau van functioneren, vragen, mogelijkheden of beperkingen. Het betreft leerlingen in alle vormen van het primair, voortgezet (regulier en speciaal) onderwijs en het MBO. Het gaat om leerlingen die volgens een leraar/school extra onderwijszorgbehoefte(n) hebben vergeleken met klasgenoten, en door hun extra vragen voor handelingsverlegenheid zorgen in de klas/school. Er is dus sprake van twee VPI varianten: een VPI voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en een VPI voor het middelbaar beroepsonderwijs. Gaandeweg het ontwikkelproces kwamen de ontwikkelaars tot de conclusie dat het VPI ook kan worden ingezet als preventief instrument. Het VPI kan goed worden gebruikt in situaties waarin de leraar nog niet een expliciete zorgvraag voor een leerling heeft geformuleerd, maar waarin hij/zij wel vragen heeft als: Ik kan er niet helemaal de vinger achter krijgen welke benadering goed is voor deze leerling. Of: Ik heb het vermoeden dat er voor deze leerling een zeker risico is dat hij in de toekomst extra zorg zal gaan vragen. 7

8 Plaats van het VPI in de route In onderstaand schema wordt aangegeven hoe de ontwikkelaars de plaats van het VPI in de route zien. Handelingsgericht werken in de klas AFNAME VPI Route 1: naar de leraar Route 2: naar de commissie Handelingsgerichte interventie in de klas Naar tevredenheid op zorgvraag ingespeeld Zorgvraag blijft bestaan Commissie op niveau SWV gaat op zoek naar een andere, beter, passende leeromgeving Een toelichting. In de klas wordt handelingsgericht gewerkt. In die klas kunnen leerlingen zitten die extra zorg vragen. Dit kunnen leerlingen zijn die een clusterindicatie hebben (en dus per definitie extra ondersteuning krijgen), maar er zullen ook leerlingen zijn die extra ondersteuning krijgen zonder dat zij een indicatie hebben. Gaandeweg de komende jaren zal met het verdwijnen van de indicaties de eerste groep langzamerhand verdwijnen. Daarnaast zullen er leerlingen in de klas zitten die niet direct extra zorg nodig hebben, maar die wel vragen oproepen bij de leraar (zie de hierboven genoemde voorbeelden). Hier komt de meer preventieve functie voor het VPI in beeld. Het VPI wordt afgenomen en vervolgens gaan de uitkomsten primair terug naar de invuller, de leraar (al dan niet ondersteund door IB-er, mentor etc.). De leraar (plus ondersteuners) heeft vervolgens de taak om op basis van de uitkomsten van het VPI een handelingsgerichte interventie te ontwikkelen. Deze interventie is succesvol, wanneer naar tevredenheid op de zorgvraag worden ingespeeld. Het is echter ook mogelijk dat de interventie niet het gewenste resultaat oplevert. In dat geval is er reden om verder te kijken en op dat moment komt een school- of samenwerkingsverbandoverstijgende commissie in beeld die op zoek gaat naar een andere, beter passende leeromgeving. Er is tevens een tweede route: wanneer de leraar op basis van de uitkomsten van het VPI van mening is dat handhaven in de klas met een interventie te weinig kans van slagen biedt, dan moet de leerling 8

9 wellicht direct naar de school- of samenwerkingsverbandoverstijgende commissie worden doorverwezen voor een advies voor een andere, beter passende leeromgeving. Resultaat: een individueel vraagprofiel Het VPI resulteert in een globaal vraagprofiel (quick-scan) of in een meer gedetailleerd vraagprofiel. Een gedetailleerd vraagprofiel levert informatie op over: de extra onderwijszorgbehoeften van de leerling en de hoeveelheid extra inspanning; de gewenste extra ondersteuning voor de leerling en de mate van die ondersteuning; de extra onderwijszorgbehoeften van de leerling, vergeleken met de normgroep; de gewenste extra ondersteuning voor de leerling, vergeleken met de normgroep; prioriteit van de leraar in de onderwijszorgbehoeften en de gewenste ondersteuning in het primair proces; eventuele detailinformatie van relevante domeinen; gewenste extra ondersteuning voor de leerling buiten het primair proces; gewenste extra ondersteuning voor de leraar/school; externe factoren in de thuissituatie, sociaal netwerk en protectieve factoren van de leerling. Interpreteren van het vraagprofiel en adviseren van interventies De resultaten van VPI komen terug bij de invuller de leraar en wordt vervolgens besproken in bilateraal overleg van de leraar met een ondersteuner of het wordt ingebracht bij leerlingbesprekingen e.d. Aan de hand van de verkregen informatie kan worden bekeken welke (handelingsgerichte) interventies gewenst zijn, hoe dit georganiseerd moet worden en wat hiervoor nodig is. Wanneer de leraar geen mogelijkheden ziet om een goede interventie uit te voeren, komt het zoals hierboven aangegeven ter bespreking in een school- of samenwerkingsverbandoverstijgende commissie. Het ligt voor de hand dat het VPI onderdeel gaat vormen van een uitgebreider beoordelingsdossier, zodat dat tot een goed leerlinggebonden advies kan worden besloten. Zo is duidelijk dat het VPI bijvoorbeeld geen schoolprestaties bevat of een IQ, dus het is zeer wel mogelijk dat meer informatie nodig is om een goed advies uit te kunnen brengen. Welke informatie nog meer nodig is, verschilt van leerling tot leerling en moet daarom ter plekke worden bekeken. 9

10 3 Sterkte-zwakte analyse VPI In het onderwijsveld is inmiddels behoefte aan meer duidelijkheid over de vraag op welke manier de zorgmiddelen in het kader van Passend Onderwijs in de toekomst verdeeld gaan worden. Aanleiding is de heroverweging binnen het Passend Onderwijs wat betreft de budgettering van de onderwijszorg. Kern van de heroverweging is het verleggen van de geldstroom LGF naar de samenwerkingsverbanden en de budgettering van de clusters 3 en 4, gecombineerd met een vereveningssystematiek. Alle budgetten voor ondersteuning van leerlingen met speciale zorgbehoeften worden straks toegekend aan nieuwe regionale samenwerkingsverbanden en zij verdelen de middelen vervolgens over de scholen. Dit is een ingrijpende verandering ten opzichte van de huidige situatie. De leerling gebonden financiering (de rugzak) zal verdwijnen. Er zijn geen vaste bedragen meer per geïndiceerde leerling, de samenwerkingsverbanden bepalen zelf hoe het beschikbare budget het beste kan worden ingezet. Uitgangspunt daarbij is dat Passend Onderwijs zoveel mogelijk op school en in de klas wordt vormgegeven. Men vraagt zich af welk budget beschikbaar komt, hoe de zeggenschap over de inzet van middelen geregeld zal worden, waarover de afzonderlijke besturen de beschikking krijgen en wat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het samenwerkingsverband. Volgens welke systematiek kunnen de middelen worden verdeeld: welke criteria worden gehanteerd om middelen toe te kennen aan leerlingen en scholen en welke procedures worden daarbij gevolgd. Scholen krijgen een budget dat rechtstreeks is gerelateerd aan de zorg die zij moeten bieden. Het geld volgt de leerling, de bekostiging is volledig gekoppeld aan de onderwijsbehoeften. Resultaten sterkte-zwakte analyse Hieronder wordt de analyse van het VPI weergegeven op basis van twaalf criteria die vanuit het Referentiekader Passend Onderwijs zijn vastgesteld waar een toewijzingsinstrument nieuwe stijl aan dient te voldoen. Het VPI is door een kleine commissie die zich heeft bezig gehouden met deze materie, vergeleken met twee andere aanpakken/werkwijzen: de aanpak van de CED groep en die Sardes. Deze analyse is in het najaar van 2010 gedaan dus onderstaande geeft geen actueel beeld. A: Inhoudelijke criteria 1. is gebaseerd op ICF Als theoretische onderlegger voor het instrument is de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) gebruikt. 2. kent een werkbaar objectief kader 3. gebruikt een individuele diagnostiek 4. houdt rekening met de context van de school en samenwerkingsverband De vragenlijst is gebaseerd op het ICF. Daarnaast is literatuurstudie gedaan en is gebruik gemaakt van de inhoud van diverse onderwijskundige rapporten van clusterscholen. Op basis van informatie uit het onderwijsveld (aan de hand van een enquête in 2009) is gezocht naar intersubjectiviteit. In is gewerkt aan de validering. Met handelingsgerichte diagnostiek kan de onderwijszorgbehoefte van leerlingen in kaart worden gebracht. Kern is de interactie tussen leraar en leerling: het gaat om het in beeld brengen van de onderwijsleersituatie rond een kind in het primaire proces (en niet om het kind in beeld te brengen) en wat er moet gebeuren om dat te verbeteren. Dit laatste betreft met name lerarengedrag: welke acties moet de leraar ondernemen om in te spelen op het zorgvragende gedrag. Het instrument leidt per kind tot een vraagprofiel en dit profiel biedt inzicht in de (ervaren) zorgzwaarte op dat moment, de ondersteuningsbehoefte van leerling en leraar, ondersteuningstype en de mate van benodigde ondersteuning. Het instrument is nadrukkelijk gebaseerd op de handelingsmogelijkheden van de leraar, wat mogelijk indirect iets zegt over het zorgprofiel van de school. De IB-er of andere ondersteuner van de school onderschrijft de invulling. 10

11 B: Procedurele criteria 5. gebruikt een instrument Het VPI is een instrument. Het is een voorgestructureerde vragenlijst die leidt tot een individueel vraagprofiel. Het instrument moet nog gedigitaliseerd worden. Het instrument is toepasbaar op bijna alle sectoren en is ook vertaald in mbo-termen ( heeft de MBO competenties erin verwerkt). 6. kent een transparante werkwijze 7. is duidelijk over voortraject en aanmelding 8. betrekt de ouders en de leerling Tot nog toe lag de nadruk op het ontwikkelen van het instrument en minder op de procedure er om heen. Gedurende het ontwikkelingsproces werd de (zoektocht naar een geschikte) procedure steeds scherper. Het is helder wat de stappen zijn. Inmiddels is er duidelijkheid. Het voortraject speelt zich met name binnen de school af. Aanmelden kan volgens interne procedures worden afgesproken. Er wordt gewerkt aan een vragenlijst voor ouders en leerling zelf, zodat ook zij, naast de schoolinformatie, hun aandeel kunnen leveren. Het betekent dat er vanuit de school- en gezinssituatie informatie over de leerling komt. Dit zorgt voor (meer) gelijkwaardigheid tussen school, ouders en leerling zelf. C: Opbrengstgerichte criteria 9. leidt tot een besluit door een commissie Het instrument resulteert in een vraagprofiel op basis waarvan het type (extra) ondersteuning en de mate ervan wordt vastgesteld. Er wordt door een interne of externe toewijzingscommissie advies uitgebracht en bekeken hoe en in welke onderwijsleersituatie de ondersteuning het best verleend kan gaan worden. 10. is flexibel toepasbaar Het instrument is flexibel toepasbaar en kan op verschillende manieren en - momenten ingezet worden, Het instrument maakt ook meerdere oplossingen mogelijk: het biedt een genuanceerde foto van behoeften van de leerling en belemmeringen en kansen in de leersituatie en daaromheen. Hier kunnen verschillende oplossingen bij gezocht worden. 11. sluit aan bij handelingsgericht werken 12. is gekoppeld aan de budgettering Het VPI is handelingsgericht opgebouwd, gaat uit van handelingsgericht werken en sluit hier ook bij aan. De verfijning van het instrument is mogelijk gemaakt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve handelingsgerichte informatie vanuit het onderwijsveld (enquête). De insteek van het instrument is om primair vanuit de leraar duidelijk te krijgen wat er moet gebeuren en hoe dat zou kunnen. Het instrument maakt inzichtelijk wat je in een bepaalde situatie kunt aanpakken en wat niet. Er zit veel feedback aan de leraar in, vertaling naar de praktijk: hoe denkt de leraar dat het eruit moet zien en wat is er nodig om met deze leerling te werken. In het vraagprofiel van de leerling worden handvatten gegeven of suggesties gedaan, bijvoorbeeld voor scholing of collegiale consultatie. Er wordt een soort handelingspalet geschetst waar een school en leraar uit kunnen kiezen om (een stap) verder te komen. Door het instrument preventief in te zetten, kan de leraar, eventueel met collegiale consultatie, kijken wat er binnen de eigen organisatie al mogelijk is. Het biedt de manager ook de kans om te kijken hoe het binnen de school zit. Het instrument gaat uit van het leerling gebonden karakter van de financiering (geld volgt de leerling). Dit maakt het mogelijk om met name de manier waarop en de mate waarin de leerling moet worden ondersteund, optimaal af te stemmen op de onderwijszorgbehoefte. Het instrument gaat vooraf aan de toewijzing van middelen; het gaat niet direct in op het toewijzen van geld. Vergelijking met andere instrumenten De drie aanpakken van Pi7, Sardes en CED leggen de regie over de onderwijszorg bij de scholen zelf en de samenwerkingsverbanden. Daarnaast richten ze zich op het in kaart brengen van de onderwijszorgbehoeften van de leerling. De wijze waarop de drie aanpakken dat doen, is verschillend. Het VPI is het meest voorgestructureerd. Het is duidelijk een instrument dat met behulp 11

12 van een uitgebreide vragenlijst de individuele zorgbehoefte in kaart brengt. Sardes en CED bieden een meer open procedure, een toewijzingssystematiek waarbij het instrument van Sardes (IVO) wel elementen van een instrument heeft door het gebruik van vijf inhoudelijke velden. Binnen de werkwijze CED maakt het samenwerkingsverband een keuze voor een instrument om de onderwijszorgbehoeften te kwantificeren. Welk instrument wordt niet voorgeschreven, maar wel is er bij CED voorkeur voor het VPI. Het VPI en de CED werkwijze leggen beide de nadruk op het handelen van de leraar. De leraar is de expert met de praktijkkennis en daarmee het aangrijpingspunt voor zowel het aanleveren van de juiste signalen als het verbeteren van de kwaliteit van de leerarrangementen op de school. Beide aanpakken bieden dan ook mogelijkheden om gebruikt te worden voor de ontwikkeling van de leraar. Het Sardes instrument is meer een beslisinstrument en gericht op de indicatiestelling. Er is meer aandacht voor de kennis van ouders en leerlingen en er is minder aandacht voor de verdere ontwikkeling van de leraar. VPI en het Sardes instrument staan beide op het standpunt dat handelingsverlegenheid niet een indicatiecriterium is, maar een signaal dat het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoefte. Eerst moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de vraag wat er nodig is om wel te voldoen aan de behoefte van de leerling. Pas dan wordt duidelijk welke voorzieningen mogelijk passend kunnen zijn. Een verschil tussen VPI en de andere twee aanpakken, is dat het VPI uitgaat van individuele (handelingsgerichte) diagnostiek in de onderwijsleersituatie. Het Sardes instrument richt zich minder op de diagnostiek en meer op de indicatiestelling. De CED werkwijze gaat er vanuit dat indicatie los moet komen van de individuele diagnostiek en gaat daarom uit van leerlijnen en arrangementen. Het VPI en de CED werkwijze kunnen elkaar hier bij aanvullen. In onderstaande tabel worden de drie aanpakken met elkaar vergeleken op de twaalf criteria van het analysemodel. Zoals opgemerkt: dit beeld is uit oktober 2010, dus niet actueel. 12

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie SWV-VO Eemland Postbus 1558 3800 BN Amersfoort 033 4480304 06 20539906 www.swveemland.nl - info@swveemland.nl SWV Eemland Zorgplan 2011-2012 Collectieve Ambitie I. Algemeen Op 11 februari 2010 heeft een

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN SCHOLEN

ERVARINGEN VAN SCHOLEN ERVARINGEN VAN SCHOLEN met het gebruik van het Vraagprofiel Instrument Contactadres: Dr. Jan Bijstra RENN4, Schweitzerlaan 6 9728 NP GRONINGEN j.bijstra@renn4.nl INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Wat is het Vraagprofiel

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Integraal indiceren. Implementatie Kader Integraal Indiceren

Integraal indiceren. Implementatie Kader Integraal Indiceren Integraal indiceren Op dit moment bestaan er veel verschillende routes en verschillende instanties voor het verkrijgen van indicaties voor speciale onderwijszorg en voor specialistische jeugdzorg. Zo kennen

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Ook een rivier begint met de eerste druppel

Ook een rivier begint met de eerste druppel Ook een rivier begint met de eerste druppel Update Afstemmingsdocument Ernstige lees- en/of spellingproblemen en/of dyslexie Onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar op Walcheren juni 2011 Inleiding

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Passend onderwijs in het mbo Geen zorgplicht Geen cvi s meer Wel wet Gelijke behandeling handicap

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Passend Onderwijs, Wat past? Stoornis vs Onderwijsbehoefte

Passend Onderwijs, Wat past? Stoornis vs Onderwijsbehoefte Passend Onderwijs, Wat past? Stoornis vs Onderwijsbehoefte De koppeling tussen onderzoek, behandeling, onderwijsbehoefte en arrangement. Marianne van Duivenvoorde en Maartje Stephan Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk PAS Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk Handleiding Deel B Handleiding Adviesgroep ErgoJob Auteurs: Senioradviseur: In opdracht van: Marije Goos Lieke van de Graaf Wendy Speksnijder Natascha

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK THEMA TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS NIEUW VAN BALANS: PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK Tekst: Anouk van Westerloo Foto s: Thijs Rooimans Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk

Nadere informatie

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid?

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid? Opbrengstgericht werken: samenhangend beleid bij toetsen en volgen van de ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU

Nadere informatie

Passend Indiceren: een financieringssystematiek waarmee u: - scholen beloont voor inspanningen. Passend Indiceren

Passend Indiceren: een financieringssystematiek waarmee u: - scholen beloont voor inspanningen. Passend Indiceren Passend Indiceren Lunteren, 21 maart 2012 c.struiksma@cedgroep.nl l.rurup@wsns-zk.nl Passend Indiceren: een financieringssystematiek waarmee u: - scholen beloont voor inspanningen Passend Onderwijs - maximale

Nadere informatie

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie Het multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in Zuid-Kennemerland Met de invoering van passend onderwijs verandert

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Kennismaking met Handelingsgericht Werken in het

Kennismaking met Handelingsgericht Werken in het Kennismaking met Handelingsgericht Werken in het José Oosterheert Wouter Camps Nico van der Meer VO Woensdag 28 januari 2015 - HCO Agenda Welkom en inhoudelijke toelichting De kerngedachten en 7 uitgangspunten

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Een verkenning van de doelgroep en de werkwijze Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs en ZIEN!

Inspectie van het Onderwijs en ZIEN! Inspectie van het Onderwijs en ZIEN! Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs November 2009 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys De (meer)waarde van het expertsysteem ZIEN! Argumentatie

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie