Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2"

Transcriptie

1 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie: Maart 2011 April 2013, tweede druk De dienst Ambulante Begeleiding in uw regio of met het landelijk bureau van Siméa: telefoon (030) , SO/1304 Fotografie: Peter Strating Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

2 Landelijk speciaal onderwijs auditief en/ of communicatief beperkte leerlingen Voor meer informatie en adressen van de scholen en diensten ambulante begeleiding, wordt verwezen naar de website van Siméa: Nieuwsbrief Pasklaar Regelmatig verschijnt de nieuwsbrief Pasklaar. Hierin staat informatie over het project Passend Onderwijs in cluster 2. De Nieuwsbrief is te downloaden van de site. Het is mogelijk de nieuwsbrief persoonlijk te ontvangen door dit kenbaar te maken via Brochure Onderwijs en Ambulante Dienstverlening in cluster 2 Een beschrijving van de kern van het cluster 2 onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Kadernotitie Afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en het regionaal (speciaal) onderwijs (versie september 2011) Een richtinggevend document, samengesteld n.a.v. overleg met de sectorraden, ouderorganisaties en het ministerie van OCW. In deze notitie maken VIVIS Onderwijs (cluster 1) en Siméa (cluster 2) de kaders inzichtelijk op welke wijze zij de afbakening en afstemming met het regionaal georganiseerd onderwijs vorm en inhoud willen geven. Beleidsnotitie Siméa en passend onderwijs In deze beleidsnotitie gaat Siméa in op: - de bestuurlijke samenwerking - het versterken van de kwaliteit van het onderwijs van cluster 2 - het belang van preventieve zorg - het ontwikkelen, borgen en uitwisselen van expertise - de nieuwe wijze van toelaten en het denken in onderwijsarrangementen - het versterken van de betrokkenheid en zeggenschap van de ouders Sinds 2008 werken de besturen van cluster 2 samen in de Stichting Siméa. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De relatief kleine doelgroep maakt landelijke bundeling van expertise noodzakelijk voor behoud van de kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van dove, doofblinde en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. Cluster 2 heeft hiervoor een project opgezet met als belangrijkste pijlers: toelating onderwijsarrangementen kwaliteit communicatie en informatie Ouderorganisaties zijn nauw betrokken bij het project. Daarnaast is er overleg met de sectororganisaties 1 en het ministerie van OCW. Dit overleg heeft geresulteerd in een Kadernotitie waarin cluster 1 en 2 aangeven hoe het landelijk speciaal onderwijs de afstemming en afbakening met het regionaal (speciaal) onderwijs regelt. De herinrichting van cluster 2 is nog niet afgerond. Tussen nu en augustus 2014 moeten er nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Deze brochure geeft een schets van de kadernotitie op hoofdlijnen weer. Op deze manier wil Siméa medewerkers binnen het regulier onderwijs, van MBO instellingen en AOC s alvast meenemen in de veranderingen die er binnen cluster 2 op stapel staan. In de brochure wordt aangegeven wat het verschil is tussen de huidige regelgeving en bekostiging voor cluster 2, 3 en 4 en zoals het voor cluster 2 wordt na invoering van passend onderwijs. Veel leerlingen van cluster 2 krijgen ondersteuning in het regulier onderwijs. Dat is nu zo en in de toekomst zal dat ook zo blijven. Cluster 2 beoogt bij de uitwerking van de herinrichting te borgen dat er sprake is en blijft van een goede afstemming met het reguliere onderwijs, de samenwerkingsverbanden PO en VO en de MBO instellingen Sectororganisaties daaronder worden begrepen: de PO Raad (Primair Onderwijs), de VO Raad (Voortgezet Onderwijs), de MBO Raad (Middelbaar Beroeps Onderwijs) en AOC Raad (Agrarisch Onderwijs Centrum). 2. Waar in deze brochure gesproken wordt van MBO instellingen is dit met inbegrip van de AOC s. 3

3 Stroommodel landelijk speciaal onderwijs cluster 2 Stroommodel landelijk speciaal onderwijs cluster 2 In onderstaand model wordt de nieuwe systematiek zoals beschreven in de kadernotitie schematisch weergegeven. POO product onderwijs = ondersteuning regulieronderwijs voorlopig (werknaam) ouders aanmeldpunt regio reguliere school ouders = binnenarrangement differentiatie op maat tolk = communicatievoorziening indien noodzakelijk Informatie / consultatie advies: wel/niet toelaatbaar; arrangement product consultatie en advies onderzoek en diagnostiek commissie van onderzoek: Besluitvormend en adviserend over uitvoering Stroommodel landelijk speciaal onderwijs cluster 2 wel toelaatbaar onderwijs arrangement Arrangement verlengde diagnostiek niet toelaatbaar POO tolk product onderwijs = ondersteuning regulieronderwijs voorlopig (werknaam) = binnenarrangement differentiatie op maat = communicatievoorziening indien noodzakelijk ouders setting (V)SO aanmeldpunt regio reguliere school ouders setting regulier intensief medium licht Informatie / consultatie product consultatie en advies advies: wel/niet toelaatbaar; tolk tolk tolk arrangement POO POO POO POO POO POO onderzoek en diagnostiek tolk tolk tolk tolk tolk tolk commissie van onderzoek: Besluitvormend en adviserend over uitvoering wel toelaatbaar Arrangement verlengde diagnostiek niet toelaatbaar 4 onderwijs arrangement 5

4 Instellingen landelijk speciaal onderwijs auditief en/of communicatief beperkte leerlingen (cluster 2) Bij wetgeving wordt bepaald dat de besturen van de huidige cluster 2 scholen samenwerken in nieuw te vormen instellingen voor landelijk speciaal onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De huidige scholen blijven bestaan als leslocaties van de nieuw te vormen instellingen. De huidige twaalf schoolbesturen werken aan het vormen van instellingen in oprichting. De besturen geven uiterlijk in oktober 2013 aan welke instellingen i.o. zich gevormd hebben en maken onderling afspraken over het werkgebied. Tegen die tijd weten alle samenwerkingsverbanden en MBO instellingen met welke instelling van cluster 2 zij te maken krijgen. De instellingen worden verantwoordelijk voor de bepaling van de toelaatbaarheid, het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De instellingen zijn verplicht een Commissie van Onderzoek (CvO) in te stel len. De functie en taken van de Commissie van Onderzoek zijn wettelijk vastgelegd (zie ook blz. 8 en 9). De instellingen ontvangen een basisbekostiging voor de leerlingen binnen het speciaal onderwijs en daarnaast een gebudgetteerd ondersteuningsbudget. Dit budget is gebaseerd op het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober Wetgeving cluster 2 gelijk aan wetgeving cluster 3 en 4 Scholen en diensten Ambulante Begeleiding cluster 2 voor dove, doofblinde en slechthorende leer lingen en leer lingen met ernstige spraak taalmoeilijkheden Financiering: open eind Bekostiging rechtstreeks naar de scholen voor speciaal onderwijs Wetgeving cluster 2 gelijk aan wetgeving voor cluster 1: verantwoordelijkheden in een landelijke structuur. Wetgeving cluster 3 en 4: verantwoordelijkheden in regionale structuren Instellingen cluster 2 die zorgen voor onderwijs en ondersteuning aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen vanuit leslocaties Financiering: gebudgetteerd Basisbekostiging rechtstreeks naar de scholen voor speciaal onderwijs. Ondersteuningsbudget: Cluster 1 en 2 naar de instellingen. Cluster 3 en 4 naar de samenwerkingsverbanden. Siméa garandeert dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de MBO instellingen weten wie hun partner is als het gaat om leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. 6 7

5 Toelaatbaarheidsbepaling cluster 2 Toelaatbaarheidsbepaling Het traject voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot cluster 2 voor leerlingen met een ernstig vermoeden van cluster 2 problematiek, wordt zo compact mogelijk ingericht met een efficiënte procedure. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij al beschikbare informatie. In het traject wordt gewerkt met eenduidige protocollen. Trajectbegeleiding Ouders, reguliere scholen en MBO instellingen kunnen een beroep doen op begeleiding in het proces van het bepalen van de toelaatbaarheid. Tijdens de trajectbegeleiding wordt de onderwijsbehoefte vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de stoornis en de communicatiebehoefte van de leerling en zijn omgeving. Doel van de trajectbegeleiding is te komen tot een advies aan de Commissie van Onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de kennis, de informatie en de wens van ouders en het reguliere onderwijs. Commissie van Onderzoek De Commissie van Onderzoek heeft de taak om de toelaatbaarheid tot cluster 2 te bepalen. De commissie stelt de onderwijsbehoefte vast en bepaalt het onderwijsarrangement (eventueel de doventolkvoorziening en het pakket onderwijs ondersteuning). De termijn van de duur van de toelaatbaarheid van de leerling wordt ook door de Commissie van Onderzoek vastgesteld. De commissie geeft een advies over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. In het proces van het bepalen van de toelaatbaarheid van een leerling tot cluster 2 staat Siméa voor de samenwerking en afstemming tussen de instelling cluster 2, de ouders en het regulier onderwijs. De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) bepaalt de toelaat baarheid tot cluster 2 Ouders kiezen of speciaal onderwijs of ambulante begeleiding Een door de overheid bepaald aanbod Er gelden wettelijk bepaalde termijnen van herindicatie De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) werkt volgens een wettelijk vastgelegde procedure Het REC is verantwoordelijk voor de begeleiding van ouders bij aanvraag De indicatiecriteria zijn landelijk vastgesteld bij ministeriële regeling De Commissie van Onderzoek (CvO) van de instelling bepaalt toelaatbaarheid tot cluster 2 Na overleg met ouders en verwijzers wordt door de CvO bepaald welk onderwijs en ondersteuningsaanbod ( onderwijsarrangement ) aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling Onderwijsarrangement op maat De CvO bepaalt de termijn van toelaat baarheid (tijdsduur van het onderwijsarrangement) De procedure voor toelaatbaarheid wordt bepaald door de instelling cluster 2. De instellingen hanteren landelijke afspraken De instelling is verantwoordelijk voor de ondersteuning van ouders na aanmelding door middel van trajectbegeleiding De instelling cluster 2 stelt de criteria vast. De instellingen hanteren landelijke afspraken 8 9

6 Onderwijsarrangementen cluster 2 Na de herinrichting onderscheidt cluster 2 verschillende vormen van onderwijs en ondersteuning aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Deze vormen heeft Siméa onderverdeeld in drie hoofdvormen: - Intensief: De leerling is ingeschreven bij de cluster 2 instelling en ontvangt onderwijs in een (V)SO setting of in een groep (met overeenkomstige onderwijsbehoeften) in het regulier onderwijs. - Medium: De leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs. Deze tussenvorm is bedoeld voor die leerlingen voor wie het intensief arrangement binnen een speciale onderwijssetting niet noodzakelijk is maar die te weinig baat hebben bij de lichte vorm van ambulante ondersteuning. - Licht: De leerling is ingeschreven bij het reguliere onderwijs en ontvangt een vorm van ambulante ondersteuning afgestemd op zijn onderwijsbehoefte. Binnen de arrangementen wordt maatwerk geboden, afhankelijk van de mate waarin de leerling, de leerkracht en de school of de MBO instelling ondersteuning van cluster 2 nodig heeft. Het onderwijsarrangement wordt gekoppeld aan kwaliteitsindicatoren die door cluster 2 zijn geformuleerd, geborgd en gemonitord op landelijk niveau. De onderwijsarrangementen worden op hoofdlijnen vastgesteld door cluster 2. Binnen de landelijk vastgestelde arrangementen heeft de Commissie van Onderzoek ruimte om de daadwerkelijke inzet van cluster 2 af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling en, daarmee samenhangend, de ondersteuning aan de leerkracht en de reguliere school of de MBO instelling waar de leerling staat ingeschreven. Na de toelaatbaarheidbepaling tot cluster 2 door de Commissie voor de Indicatiestelling hebben de ouders de keus voor of speciaal onderwijs of ambulante begeleiding De toedeling van het budget is afhankelijk van de handicap en de schoolsoort Of speciaal onderwijs in een speciale school óf ambulante begeleiding in de reguliere school Na overleg met ouders en verwijzers wordt een advies opgesteld aan de Commissie van Onderzoek welk onderwijsarrangement aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling: Onderwijsarrangement op maat. De Commissie van Onderzoek bepaalt de toelaatbaarheid en het onderwijsarrangement (zie bij toelaatbaar heidsbepaling) Maatwerk: De zwaarte van de onderwijsbehoefte is bepalend voor de toedeling van het budget Tussenvormen van onderwijssetting en ondersteuning zijn mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de cluster 2 leerling(en) Siméa kiest voor het werken met onderwijsarrangementen om meer maatwerk aan de leerling en zijn school te bieden

7 Pakket Onderwijs Ondersteuning Pakket Onderwijs Ondersteuning Doventolkenvoorziening De reguliere school voor PO en VO ontvangt rechtstreeks budget voor ambulant begeleide leerlingen voor materiële en personele inzet De reguliere middelen LGF voor cluster 2 leerlingen blijven beschikbaar voor de inzet in het regulier onderwijs via de instellingen van cluster 2 Tolkvoorziening voor dove leerlingen in het reguliere onderwijs en de MBO instelling moet worden aangevraagd bij UWV Tolkvoorziening gekoppeld aan onderwijsarrangement afgestemd op onderwijs-/communicatie behoefte van de leerling De MBO instelling ontvangt budget voor ambulant begeleide leerling voor materiële en personele inzet Het budget reguliere middelen LGF is niet geoormerkt voor de inzet aan de leerling met een rugzak Vastgesteld budget afhankelijk van de indicatie van de leerling Het huidige budget voor materiële en personele inzet wordt toegevoegd aan de ondersteuningsmiddelen van het MBO. Het MBO heeft de wettelijke verplichting de leerlingen met een beperking te ondersteunen Middelen worden gekoppeld aan het onderwijsarrangement in de vorm van een Pakket Onderwijs Ondersteuning op maat Middelen afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling, en afgeleid daarvan, op de behoefte van de leerkracht en de school De ondersteuning door cluster 2 in het reguliere onderwijs PO en VO wordt afgestemd op de behoefte van het reguliere onderwijs voor de betreffende leerling(en) cluster 2. De ondersteuning kan deel uitmaken van het toegekende onderwijsarrangement. De leerling die is ingeschreven binnen het speciaal onderwijs kan geen gebruik maken van de tolkvoorziening UWV Huidige budget UWV: open eind financiering Instellingen cluster 2 kunnen een totaalarrangement aanbieden afgestemd op onderwijs-/communicatiebehoefte van de leerling Vast budget. Instellingen oormerken budget Indien de inzet van een doventolk noodzakelijk is voor de leerling uitgaand van zijn onderwijs-/communicatie behoefte wordt de doventolkvoorziening gekoppeld aan het onderwijsarrangement. Met ouder- en cliëntenorganisaties wordt overlegd over de inrichting van de doventolkvoorziening. Het budget voor de doventolkenvoorziening wordt door de instellingen geoormerkt. De instellingen zijn verantwoordelijk voor het effectief inzetten van de doventolkvoorziening. Jaarlijks vindt overleg plaats met het ministerie over de financiering. De invoeringsdatum wordt per ministeriële regeling vastgesteld, een en ander afhankelijk van het overleg met het ministerie. Siméa garandeert dat de inzet van de reguliere middelen LGF voor cluster 2 leerlingen, ten goede komt aan de ondersteuning van cluster 2 leerlingen in het reguliere onderwijs. Siméa garandeert de ondersteuning van de communicatiebehoefte van dove leerlingen

8 Wat werkt cluster 2 nog verder uit? In navolging op de kadernotitie die er nu ligt, wordt de komende anderhalf jaar stapsgewijs gewerkt aan een verdere uitwerking van o.a. de volgende zaken: In samenwerking met de ouderorganisaties werkt Siméa aan een brochure voor ouders over de herinrichting van cluster 2. Cluster 2 zorgt voor duidelijke communicatie over de verschillende arrangementen van ondewijs en begeleiding, over de procedures van aanmelding en over de toelatingscriteria. De consultatie en adviesfunctie is en blijft tot invoering van passend onderwijs op afroep beschikbaar. Cluster 2 werkt aan de herinrichting van deze functie na invoering van passend onderwijs. Cluster 2 ontwikkelt een signaleringsinstrument dat door de leerkrachten binnen het reguliere onderwijs gebruikt kan worden en waarmee cluster 2 gerelateerde problematiek is te onderkennen. In november 2013 is voor ieder samenwerkingsverband en elke MBO instelling duidelijk welke instelling cluster 2 in de betreffende regio aanspreekpunt is. Cluster 2 werkt aan een nader voorstel van onderwijs ondersteunende pakketten. Het regulier onderwijs wordt hierbij betrokken. Koppeling vindt plaats met de onderwijsarrangementen en het overige aanbod van ondersteuning door cluster 2. De voorstellen worden in overleg met de sectorraden vastgesteld. Na vaststelling worden de samenwerkingsverbanden op de hoogte gebracht van de besluitvorming. Naar verwachting is hierover duidelijkheid in het najaar van Cluster 2 is nog in overleg met het ministerie over het totaal beschikbare budget voor de doventolkvoorziening. Cluster 2 stelt de voorwaarde dat de hoogte van het budget realisering van de taak ook daadwerkelijk mogelijk maakt. In overleg met ouderorganisaties en sectororganisaties worden de condities verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2012 zijn de eerder genoemde onderwijsarrangementen uitgewerkt. Nadat de financiering van deze arrangementen is berekend, geven de instellingen in oprichting inhoudelijk en organisatorisch vorm aan deze arrangementen. Hierbij wordt onderling landelijk afgestemd. In 2012 start cluster 2 pilottrajecten Toelaten tot handelen in samenwerking met samenwerkingsverbanden PO en VO. In het voorjaar wordt gestart met twee of drie kleine pilottrajecten. In het najaar van 2013 worden uitgebreidere pilots uitgevoerd, verbonden aan de instellingen in oprichting. Doel van de pilots is het proces van de toelating te stroomlijnen en zorg te dragen voor een goede afstemming met het reguliere onderwijs/de samenwerkingsverbanden. Op 1 augustus 2014 is het Landelijk Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking klaar om haar wettelijke taak uit te voeren om samen met het reguliere onderwijs en de MBO instellingen passend onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking mogelijk te maken

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507)

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122 Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122 Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Passend Onderwijs, Wat past? Stoornis vs Onderwijsbehoefte

Passend Onderwijs, Wat past? Stoornis vs Onderwijsbehoefte Passend Onderwijs, Wat past? Stoornis vs Onderwijsbehoefte De koppeling tussen onderzoek, behandeling, onderwijsbehoefte en arrangement. Marianne van Duivenvoorde en Maartje Stephan Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen IB netwerkbijeenkomst SWV Aan den IJssel, De Tuyter, Krimpen aan de IJssel 8 maart 2016 Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen Louise Biesmeijer & Margriet

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs

Factsheet passend onderwijs. Wat is passend onderwijs? Hoofdpunten wet passend onderwijs Factsheet passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Indicatiestelling cluster 2; wat verandert er in het kader van passend onderwijs?

Indicatiestelling cluster 2; wat verandert er in het kader van passend onderwijs? Externe Dienstverlening Indicatiestelling cluster 2; wat verandert er in het kader van passend onderwijs? Informatie voor scholen. Toledolaan 4-5629 CC Eindhoven - t 040 290 23 85 - e info@externedienstvertlening.nl

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering

Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering Op 19 december 2007 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma over

Nadere informatie

antwoord Passend Budget

antwoord Passend Budget Een passend budget Kwaliteit voorop in passend onderwijs : echte meerwaarde bieden voor leerlingen Studiedag ambulante begeleiding Lunteren 4.12.2009 Ton Groot Zwaaftink bestuurslid Stichting Simea algemeen

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS EN CLUSTER 2 MARIANNE VAN DUIVENVOORDE NAJAAR 2014

PASSEND ONDERWIJS EN CLUSTER 2 MARIANNE VAN DUIVENVOORDE NAJAAR 2014 PASSEND ONDERWIJS EN CLUSTER 2 MARIANNE VAN DUIVENVOORDE NAJAAR 2014 Passend onderwijs 01-08-2014: Samenwerkingsverbanden: Zorgplicht voor alle leerlingen Indiceren op extra ondersteuning Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Vragen of opmerkingen? Voor hulp bij

Nadere informatie

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Passend onderwijs in het mbo Geen zorgplicht Geen cvi s meer Wel wet Gelijke behandeling handicap

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013

Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Passend Onderwijs in perspectief 24 september 2013 Titelgebied van diamodel 1 VOORSTELLEN Frans Thomassen Directeur BMC Onderwijs Interim directeur Yulius Onderwijs Interim sector directeur Aloysius Noord

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam!

Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam! Ambulante begeleiding nieuwe stijl Het expertteam! 10 o k t o b e r 2014 Pa s s e n d o n d e r w i j s N a o b e rschap m e e ste rs c h ap M i r j am M o o n s e n R i c h va n d e n B e rg Kennismaking

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Positionering doventolk in het onderwijsdomein

Positionering doventolk in het onderwijsdomein Positionering doventolk in het onderwijsdomein Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking Voor ouders en leerkrachten U wilt voor uw kind de beste en meest passende school. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Landelijk samenwerkingsverband

Landelijk samenwerkingsverband Nieuwsbrief 5 Doelgroep De nieuwsbrieven zijn bestemd voor de besturen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen. Aan hen wordt gevraagd de informatie te delen met directies, personeelsleden

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Grote veranderingen met Passend Onderwijs? Ja en nee. Wat blijft? Nieuwsbrief

Passend Onderwijs. Grote veranderingen met Passend Onderwijs? Ja en nee. Wat blijft? Nieuwsbrief December 2013 1 December 2013 3e Nieuwsbrief Grote veranderingen met? Ja en nee. Wat blijft? De leerlingenstroom blijft nagenoeg gelijk. Er komen geen grote veranderingen in aantallen, dus ook niet in

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Indicatiestelling en criteria

Indicatiestelling en criteria Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak Brochure voor ouders Regeling van juli 2005 Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak 1 1 Brochure

Nadere informatie

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311 Licht arrangement Uitgangspunt van een licht arrangement is dat de leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma. De ontwikkeling en herstel van communicatieve functies staat centraal in de ondersteuning

Nadere informatie

Leerlinggebonden Financiering in het mbo

Leerlinggebonden Financiering in het mbo Leerlinggebonden Financiering in het mbo Brochure voor professionals Rugzak Subsidieregeling voor mbo Vanaf 1 januari 2006 wordt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de subsidieregeling van kracht,

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs

Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs Introductie In deze notitie presenteer ik in hoofdlijnen de vernieuwing van de zorgtrajecten in het primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Biezelingsestraat 24 4421 BS Kapelle T: 0182 760 770 / 06 130

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Bezuinigingen passend onderwijs

Bezuinigingen passend onderwijs Bezuinigingen passend onderwijs Passend onderwijs en speciaal onderwijs worden bijna als synoniemen door elkaar gebruikt, terwijl er principiele verschillen zijn. Passend onderwijs Concept (Nog) niet vastgelegd

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg bieden een gezamenlijk antwoord op meervoudige onderwijszorgvragen

Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg bieden een gezamenlijk antwoord op meervoudige onderwijszorgvragen Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg bieden een gezamenlijk antwoord op meervoudige onderwijszorgvragen Wanneer zijn onderwijs en jeugdhulp/zorg gezamenlijk aan zet voor een passend integraal onderwijszorgarrangement

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie