R 11 november 2010/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R 11 november 2010/1"

Transcriptie

1 R 11 november 2010/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 11 november 2010 om uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste: de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter (na uur) de heer H. Wijnveen, loco raadsgriffier de heer R.K. Appers, HOP de heer B. Arkeveld, Burgerbelang mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP de heer S. Brau, PvdA de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang mevrouw C.A.J. van Diemen, D66 de heer J.M. Does, HOP de heer M. Dijkstra, Burgerbelang de heer A. Harren, VVD mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang (na uur) de heer N. Kevik, VSP de heer J.D. Koppelaar, PvdA de heer M.H. Kruijer, GroenLinks mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA de heer R. Loffeld, VVD de heer T.L. Mars, VVD de heer C.C. Mertens, HOP de heer A.C. van Oord, VVD de heer G. Oude Kotte, CDA de heer T.W. Reijnders, VSP mevrouw C.P.M. van t Schip - Nieuwboer, HOP de heer R. Schoemaker, GroenLinks mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland mevrouw M. Troostwijk, PvdA mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA (na uur) mevrouw S. van der Werff, GroenLinks de heer F.J.J. Zuurbier, CDA mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD de heer S. H. Binnendijk, CDA de heer J.W. de Boer, PvdA de heer L.H.M. Dickhoff, HOP de heer C. Kwint, GroenLinks (na uur) mevrouw A. Mulder, D66, raadslid de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier mevrouw E.M.J. Middelbeek Mevrouw Van t Schip heet als waarnemend voorzitter van de raad iedereen van harte welkom en geeft eerst het woord aan wethouder Binnendijk. De heer Binnendijk geeft aan dat de gemeente op de hoogte is gesteld van de uitslag van de wedstrijd waaraan Heerhugowaard heeft deelgenomen, de Entente Florale. Gisteren is een delegatie van de gemeente afgereisd naar Vlaardingen, de winnaar van vorig jaar en daarom de organisator van de uitslagbijeenkomst. De wethouder wil voorafgaande aan deze vergadering, wat toch een van de hoogtepunten in de lokale democratie in het jaar is, graag nog iets over de bijeenkomst zeggen. Hij leest de korte sa-

2 R 11 november 2010/2 menvatting van de bevindingen van de jury voor: Heerhugowaard is de stad van duurzaamheid. Als allereerste heeft zij een klimaatneutrale woonwijk Stad van de Zon. Heerhugowaard is zich bewust van haar landschappelijk erfgoed. Als aangewezen groeikern heeft zij veel buitengebied opgeslokt, maar zij zet zich actief en budgettair in om de verschillende polderlandschappen, de dijken, de ringvaart en de molenbiotoop te behouden en te versterken. Heerhugowaard voelt de verantwoordelijkheid om de stad leefbaar te houden en heeft dan ook budget gereserveerd voor grootschalige renovatie van de openbare ruimte. De bomen verdienen daarbij extra aandacht als dragers van de structuren. Bij renovaties van oude woonwijken wordt samen met bewoners lawaaigroei, hoog opgaand plantsoen, vervangen door fluistergroen, minder hoogopgaand groen. Ook kinderen worden actief betrokken bij het vernieuwen van oude speelplekken. De jury heeft waardering voor het Park van Luna en het Huygendijkbos. Zij kunnen uitgroeien tot ware parels van duurzaam groenbeheer. Daarnaast biedt een verdere ontwikkeling van natuurvriendelijk beheer nog de kans om grote sprongen voorwaarts te maken. Het motto Ik durf zal hierbij helpen. Heerhugowaard doet het niet alleen. Zij zoekt de samenwerking en betrokkenheid, zowel intern en extern. Heerhugowaard is een duurzame stad. Zij is met 75 m2 openbaar groen per inwoner ook een levende en groene stad, beschikbaar voor haar inwoners vier jaargetijden lang. De jury kent de gemeente Heerhugowaard brons toe in de categorie steden. Verder heeft de gemeente nog een extra oorkonde gekregen. Het bestuur van de Entente Florale Nederland heeft op aanbeveling van de jury het certificaat bijzondere waardering toegekend voor de ontwikkeling van duurzame woonwijken. De wethouder laat de aanwezigen beide certificaten zien. Tot slot laat hij het bord zien, wat aan de gemeentegrens kan worden geplaatst. Er zal een goede plek voor het bord worden gezocht en dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn op de grens tussen Heerhugowaard en Alkmaar. Tot slot laat de wethouder nog weten dat in het symposium voorafgaande aan de prijsuitkering een architect heeft gesproken die zich heeft beziggehouden met het ontwerpen van een groen ziekenhuis. Wellicht krijgt Heerhugowaard daar ook nog mee te maken. De waarnemend voorzitter opent de raadvergadering en geeft aan dat de heer Ter Heegde en wethouder Kwint vanwege de opening van het Transferium waarbij de Staatssecretaris en de provincie vertegenwoordigd zullen zijn, later aanwezig zullen zijn en dat zij tot die tijd de taken als voorzitter van de raad zal waarnemen. Hoewel de gemeente Heerhugowaard het de laatste jaren financieel goed voor elkaar had, zal ook Heerhugowaard niet ontkomen aan bezuinigingen om een goede financiële toekomst te waarborgen. De afgelopen maanden heeft het grootste gedeelte van de raad deelgenomen aan verschillende informatieve bijeenkomsten, creatieve sessies, een informatiemarkt waarin de mening van de inwoners kon worden gehoord en heeft de raad het oordeel van het burgerpanel ten aanzien van bezuinigingsvoorstellen kunnen lezen. Door middel van deze informatie heeft de raad de mogelijkheid gehad een beeld te krijgen en de gemeente (en daarmee bedoelt de waarnemend voorzitter natuurlijk de samenleving van Heerhugowaard) zo adequaat mogelijk door de tijd van crisis te loodsen én tevens voorbereid te zijn op de toekomst. Een lastige taak ligt voor de raadsleden. Daarom wenst de waarnemend voorzitter hen vanavond alle succes toe. Zij stelt hierna aan de orde agendapunt Spreekrecht burgers. Mevrouw Cecilia spreekt als vrijwilligster van De Boom. Vrijwilligers, bezoekers, cursisten en wijkbewoners zijn bezig geweest met het inzamelen van handtekeningen om kenbaar te maken dat zij buurthuis De Boom willen behouden voor de Bomenwijk en wel op de huidige plaats aan de Eikenlaan. Men is nog maar kort bezig, maar er zijn inmiddels ongeveer 400 handtekening binnen. Spreekster wil deze namens de vrijwilligers en anderen overhandigen aan de waarnemend voorzitter van de raad, waarbij zij de hoop uitspreekt dat buurthuis De Boom op haar huidige locatie behouden blijft voor de wijk en buurt. Spreekster wenst de raadsleden een goede vergadering met een voor De Boom goede uitkomst. De waarnemend voorzitter neemt de handtekeningen in ontvangst en laat deze rondgaan onder de raadsleden. 2. Vaststellen raadsagenda. Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te stellen.

3 R 11 november 2010/3 De waarnemend voorzitter geeft aan dat de agendapunten 3 en 4 in de eerste termijn samen zullen worden behandeld. Dit is uit de agenda niet helemaal duidelijk naar voren gekomen, maar in het raadsconvent is dit wel zo afgesproken. Dit zodat de eerste termijn voor uur zal zijn afgerond, zodat het college zich daarover kan buigen en de raad na de schorsing antwoord op zijn vragen zal kunnen krijgen. Verder vraagt de waarnemend voorzitter de raadsleden vandaag geen technische vragen meer te stellen. Hiervoor is voldoende tijd en ruimte geweest in de afgelopen maanden. Gezien de tijd is het handig om vanavond de betogen en de discussie politiek te houden. De heer Dijkstra wil graag reageren. Hij zal het niet al te technisch maken, maar het is bekend dat spreker in de commissievergadering Stadsontwikkeling een vraag heeft gesteld waarop de wethouder geen antwoord heeft gegeven en deze krijgt hij vanavond in een andere vorm terug. De waarnemend voorzitter geeft tot slot aan dat het haar bedoeling was om voorafgaande aan deze vergadering de raad kennis te laten nemen van de herbenoeming van de burgemeester, maar dat wil zij graag in zijn bijzijn doen. Zij wacht daar nu mee totdat hiervoor een geschikt moment is. 3. Verloop Reserve beheer en sociale structuur in relatie tot NBK1 en NBK2, groot onderhoud wijken en Stad van de Zon. 4. Vaststelling raadsbegroting 2011, inclusief instemming met scenario 2 ter invulling van de bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren, votering van de investeringskredieten van jaarschijf 2011, vaststelling gemeentelijke heffingen voor Mevrouw Stam geeft aan dat men in deze raadsvergadering waarbij de begroting voor 2011 centraal staat, niet heen kan om de bezuinigingen. Er liggen taakstellende bezuinigingen voor 2012 tot en met 2014, die er niet om liegen. Oplopend van 1,9 miljoen in 2011 tot 3,5 miljoen in Daartoe staan er in het raadsvoorstel twee scenario`s, waarbij diverse ombuigingsmaatregelen worden voorgesteld. Spreekster komt daar later op terug. Allereerst het verloop van de Reserve beheer en sociale structuur in relatie tot NBK1 en NBK2. Dat is echter niet de enige ombuiging die gaat plaatsvinden. Ook de beheers- en onderhoudslasten van de NBK1 en NBK2 zijn na jaren nu eindelijk duidelijk in beeld en ook hierin moeten keuzes gemaakt worden om het meerjarenperspectief van de genoemde reserve van waaruit een gedeelte van deze beheerslasten worden gefinancierd, positief te houden. Vorig jaar is aan het college via het amendement groot onderhoud wijken de opdracht gegeven om dekking te zoeken voor dit onderhoud. De VVD constateert dat het college aan deze opdracht invulling heeft gegeven door keuzes te maken in de NBK1 en 2. Keuzes, die nu ook konden worden gemaakt, omdat de kosten goed in beeld zijn. Duidelijke keuzes maken en daadkracht tonen; dat verdient een compliment. Een groot voordeel van deze aanpak is dat nummer één van de grootste risico`s in het risicoprofiel, het beheer en onderhoud, is afgedekt. Dit zal een gunstig effect hebben op de ratio van het weerstandsvermogen. De gemeente zet zo de tering naar de nering en het verloop van deze reserve laat zien dat het groot onderhoud van de wijken langjarig kan plaatsvinden, zoals afgesproken in het amendement van vorig jaar. Dat brengt spreekster op het adaptief onderhoud in de wijken. In de bezuiniging daarop van zit een bedrag van (investeringsbedrag per jaar) waar de fractie niet mee kan instemmen. De wijken moeten er weer voor 30 jaar tegen kunnen en dienen dus weer aangepast te worden aan de eisen van deze tijd. Daar bedoelt de fractie mee dat bijvoorbeeld verlichting en parkeermogelijkheden weer passen bij de huidige behoeften van de bewoners. Voor de VVD is dit onderhoud belangrijk, omdat de sociale veiligheid hiermee wordt bevorderd en veiligheid is een onderwerp, waarop de burgers niet willen bezuinigen. De fractie ziet dit onderhoud ook niet als investeren in stenen, maar heel duidelijk als investeren in mensen. Wonen in een duurzame, leefbare omgeving is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van mensen en zich veilig voelen. Daartoe dient de fractie een amendement in. Verder ziet de VVD het schrappen van een tienercentrum, het recreatiegebied in De Noord en het laten vervallen van de verhuizing van het sportpark De Vork naar Overspoor als keuzes, waarmee zij kan leven. Dit omdat de prioriteit ligt bij behouden wat we hebben. Sportpark De Vork wordt dus intensiever benut en daarvoor wordt uitgetrokken. Het recreatiegebied in De Noord vervalt dus, omdat er meer behoefte is aan recreatieve mogelijkheden in het buitengebied. Daarvoor wordt een taakstellend budget van 1,5 miljoen aangehouden, maar ook daar kan, wat de VVD betreft, temporisering plaatsvinden, mocht dat financieel nodig zijn.

4 R 11 november 2010/4 Wat betreft de reconstructie van de Zuidtangent, die voor de raad nieuw was, is een presentatie gegeven, waaruit blijkt dat deze reconstructie onderdeel is van het doorstromingsprobleem op de Zuidtangent. Dit probleem bestaat vanaf de rotonde Middenweg tot en met de kruising N242. Dat is voor de VVD een reden om de daarvoor opgenomen 2,5 miljoen te bestemmen voor het totaalplaatje inclusief het Stationsgebied. Ook vindt de fractie het belangrijk dat bij de ontwikkeling van een integraal plan voor doorstroming van de Zuidtangent een toetsing hiervan bij een onafhankelijke specialist zal plaatsvinden. Dit om een tunnelvisie te voorkomen. Hiervoor zal een gezamenlijke motie worden ingediend. Een ander onderdeel van het voorstel zijn de buurthuizen. Het overbrengen van de activiteiten van de buurthuizen naar de wijkcentra is het gevolg van het feit dat de raad ervoor heeft gekozen niet de gebouwen maar de activiteiten te subsidiëren. Daar staat de VVD achter, maar dat betekent wel dat vrijwilligers zullen moeten overgaan op een andere manier van het organiseren van activiteiten en dat valt natuurlijk niet mee. Er zullen activiteiten in schoolgebouwen, wijkcentra of andere welzijnsinstellingen terechtkomen en de vertrouwde plek raakt men kwijt. De fractie begrijpt dat dit voor veel vrijwilligers moeilijk is, maar ook dan kunnen de activiteiten even zeer voldoening schenken en ontmoetingen stimuleren als op de oude plek. Voor buurthuis De Boom is het extra moeilijk, omdat zij pas verzelfstandigd is en dit hele proces nu eigenlijk weer achterhaald is. Dat is heel zuur, maar neemt niet weg, dat toch deze beslissing om De Boom in 2015 te sluiten om financiële redenen moet worden genomen. Wel is de VVD blij, dat er achterstallig onderhoud wordt gepleegd, zodat De Boom voor de komende vijf jaar de activiteiten op een goede manier kan afbouwen. De fractie zal het college verzoeken om deze afbouw op een goede manier te begeleiden en te ondersteunen, opdat vrijwilligers behouden blijven voor de buurthuisactiviteiten. In beeld gebracht zijn nu ook de onderhoudslasten van Cool en deze zullen ook ten laste komen van de Reserve beheer- en sociale structuur. Ook bij Cool is nu langzamerhand duidelijk wat nodig is aan subsidie en Cool zal net als de andere grote instellingen op gebied van cultuur, moeten bezuinigen. Vooruitlopend op de discussie in de raadsvergadering van 23 november aanstaande wil de VVD opmerken dat zij de doelstellingen van Cool voor Heerhugowaard zal moeten toetsen aan het daarbij behorende budget en zal inzetten op een beleid, dat een gezonde financiële en culturele toekomst van Cool zal waarborgen. Dan de vaststelling raadsbegroting 2011, inclusief instemming met scenario 2. Allereerst nog een vraag over de Burap. In de voorjaarsnota 2007 is een voorstel gedaan om 1 miljoen voor brandweervoorzieningen op te nemen. Deze vraag is destijds door de raad niet gehonoreerd. In de tweede Burap 2010 is te lezen dat er een incidentele overschrijding is van ten behoeve van de aanleg brandkranen herinrichting Edelstenenwijk. Op de vragen van de VVD is bevestigend geantwoord dat er in de komende herinrichtingen vaker brandkranen noodzakelijk worden geacht. De kosten van deze brandweervoorzieningen zijn niet apart opgenomen in het meerjarenperspectief. De overschrijding in 2010 is nog geen vijf procent van hetgeen was gevraagd in de voorjaarsnota 2007 en de fractie neemt aan dat het hierbij dus niet zal blijven. De fractie wil als deze aanname correct is, graag de toezegging om in de voorjaarsnota 2011 een voorstel op te nemen met hierin de motivatie voor noodzaak van deze brandweervoorzieningen en waarbij de kosten zijn opgenomen in een meerjarenperspectief. Spreekster komt terug op de bezuinigingen en daarbij allereerst op de zogenaamde quick wins, waarbij alle beschikbare budgetruimte, maar ook het Budget Tijdelijk Personeel (BTP) is geschrapt en de budgetten voor college, raad en rekenkamercommissie zijn vervallen of gehalveerd. Toch blijft er dus zoals gezegd, nog een flinke taakstelling over en daartoe ligt nu scenario 2 voor. Dat is dus exclusief rijksbezuinigingen, Cool en de Waerdse Tempel. Kortom een belangrijk scenario om de taakstelling te halen en liefst nog iets meer, omdat er nog veel onduidelijk is en er ook wat te kiezen moet zijn bij de voorjaarsnota Juist vanwege dit grote belang heeft de coalitie gezamenlijk gekozen voor het doortijgeren van bijlage 3 om een zo groot mogelijke opbrengst te halen uit deze ambtelijke voorstellen in samenhang met het door het college voorgestelde scenario 2. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk amendement waaruit spreekster enige punten wil toelichten en waarbij ook de andere coalitiepartijen en hun visie zullen geven over bepaalde zaken uit dit amendement. In grote lijnen volgt de VVD scenario 2 van het raadsvoorstel. De punten die zij daaruit licht, zijn nr. 53 (opheffen markten), nr.62 (schoolsportdagen) en nr. 73 (maatschappelijke stages). Hierop wil de VVD niet bezuinigingen. De bezuiniging op de schoolsportdagen levert naar haar mening te weinig op om te rechtvaardigen dat de jeugd minder met sport in aanraking komt. Vervolgens voegt zij een aantal punten toe vanuit de bezuinigingsnotitie, namelijk afstoten parkeergarages, afstoten gemeentelijk vastgoed, kader met betrekking tot realisatie onderwijshuisvesting nieuwe wijken, taakstelling WNK met betrekking tot organisatie en niet op de uitvoering, Wmo-beleid, leerlingenvervoer, kanaalsturing klanten, in/outsourcen van werk-

5 R 11 november 2010/5 zaamheden en extra bezuinigingen als gevolg van besluitvorming over uitvoering taken en beleid. De punten met betrekking tot remedial teaching en het ISP zal door de andere partijen worden toegelicht. Dan zijn er nog een paar onderwerpen waarover de VVD graag een raadsbrede discussie zou willen hebben om te komen tot mogelijke herijking van beleid op basis van het uitgangspunt van een terugtredende overheid. Dit is al meer ter sprake gekomen bij bijvoorbeeld het subsidiebeleid, maar dit geldt ook voor onderwerpen als het Wmo- en het armoedebeleid. Ook het omvormen van groen en de spanning met ruimte voor parkeren is al eerder genoemd om te bediscussiëren in de raad. De fractie zal dan ook een motie indienen om deze zaken raad breed te gaan bespreken met als doel herijking van beleid en meenemen van mogelijk daaruit vloeiende bezuinigingen bij de voorjaarsnota De heer Dijkstra geeft aan dat in de vorige raadsvergadering de heer Oude Kotte de leden van deze raad de maat heeft genomen en daarbij spreker ook heeft ingedeeld in een groep van onvoldoende niveau; een groep die maar beter thuis kon blijven. Toen spreker destijds in de raad kwam had het CDA een fractie van negen leden De heer Oude Kotte interrumpeert en wijst de heer Dijkstra erop dat de begroting en niet de vorige raadsvergadering aan de orde is. De waarnemend voorzitter vindt dit een lastig punt. In het raadsconvent is de vorige raadsvergadering besproken, waar de heer Dijkstra voldoende gelegenheid heeft gehad te spreken. De heer Dijkstra heeft dit punt nodig als onderdeel van zijn betoog. De waarnemend voorzitter vraagt de heer Dijkstra het dan heel kort te houden. De heer Dijkstra herhaalt dat hij toen hij destijds in de raad kwam, het CDA een fractie had van negen leden, thans is er nog een fractie van drie leden. Spreker begrijpt nu ook hoe dat kan; de rest is gewoon thuisgebleven. Kortom, zonder dat spreker in tegenstelling tot de heer Oude Kotte nog moeite hoeft te doen om de schone schijn op te houden, kan hij door diens onthulling thans weer zorgeloos functioneren op zijn eigen niveau. Hij ziet dit als een opluchting. Net zoals spreker vroeger wel eens tegen een van zijn medewerkers zei, zo kan hij ook nu bij een lumineus idee van het college gerust weer eens zeggen: Leg mij dat maar eens uit en als ik dat dan op mijn niveau begrijp, dan kunt u gerust aannemen, dat iedereen het begrijpt. Natuurlijk was er dan wel eens een snuggere die zei: maar als u het nou eens niet begrijpt? Mijn antwoord was dan: Dan heb je het verkeerd uitgelegd. Dit als inleiding voor mijn eerste vraag; een domme vraag natuurlijk. Wat is het geval? Aangemoedigd door het toch wel zeer creatieve financiële beleid van het college, dacht spreker vlak voor de zomervakantie weet je wat ik ga doen? Ik ga na de vakantie een prachtige woning kopen van 3 miljoen. Zo n vakantie geeft echter dan toch de tijd om nog eens rustig na te denken. Opeens zag spreker het gebeuren: Wethouder Kwint plantte voor mijn voordeur een grote windmolen en wethouder De Boer was het hoogste appartementengebouw van Heerhugowaard aan het realiseren vlak achter mijn achtertuin. Weer met beide benen op de grond, wist spreker toen; ik doe het toch maar niet. Hij had hiervoor trouwens nog een andere reden, een hele belangrijke zelfs. Door de woning niet te kopen, wist spreker zich een besparing te realiseren van 3 miljoen. Dat is toch niet niks. Na de vakantie opende spreker de enveloppen van zijn bankafschriften daarom met trillende vingers. Na het zien van hiervan volgde echter een bittere ontgoocheling. Nergens op de afschriften kon spreker ook maar iets vinden van de besparing van 3 miljoen. Daarom thans de vraag of het college spreker kan vertellen wat hij mogelijk verkeerd heeft gedaan? Spreker zou het bijzonder op prijsstellen indien het college dat zou willen doen aan de hand van het volgende voorbeeld. Op voorhand zou spreker daarbij echter nog wel graag even willen vaststellen dat er volgens de Reservekeeper 2010 in de Reserve bovenwijkse kosten een bedrag zit van Door nog wat dotaties zal dat tot 2015 oplopen tot In 2015 dus nog geen 1 miljoen in de Reserve bovenwijkse kosten. Dan het eigenlijke voorbeeld. In de Nota verloop reserve beheer en sociale structuur staat: Wanneer we het geplande recreatiegebied bij De Draai niet aanleggen hoeven we de gronden daarvoor ook niet te verwerven. Deze ingerekende (eenmalige) verwervingskosten van 4,1 miljoen in de NBK1 vallen dan vrij. Wanneer ook het ingerekende sportpark Overspoor niet wordt gerealiseerd, hoeven we ook hiervoor geen gronden te verwerven. De ingerekende verwervingskosten in de NBK1 van 1,7 miljoen vallen dan ook vrij Verder staat er: In de NBK1 ontstaat zo een financiële ruimte van 5,8 miljoen door vrijvallende verwervingskosten.

6 R 11 november 2010/6 Spreker zijn conclusie is dat al dit geld dan ook inderdaad in die reserve moet komen te zitten. Immers: het college stelt verder voor hiervan 3,3 miljoen over te hevelen naar de Reserve beheer en sociale structuur en 2,5 miljoen daarvan te gebruiken voor de herinrichting van een gedeelte van de Zuidtangent. Zonder voldoende geld in die reserve is dat uiteraard niet mogelijk. Vooral om meer inzicht te krijgen in het financieel beleid van deze gemeente zou spreker graag van het college vernemen hoe door het niet laten doorgaan van bepaalde in een verre toekomst gelegen plannen er ineens 5,8 miljoen extra in de Reserve NBK1 komt te zitten en spreker van het afblazen van zijn plan geen cent rijker is geworden. Spreker ziet een uitleg daarover met belangstelling tegemoet. Dan komt spreker nu bij de begroting Zoals vanaf de eerste HOP-wethouder in deze gemeente gebruikelijk is, wordt er ook in deze begroting weer meer geld uitgegeven, dan er binnenkomt. Er is een tekort van ruim 3,6 miljoen. Anders gezegd; doordat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, is er een financieringstekort van ruim 3,6 miljoen. Zelfs simpele zielen zullen begrijpen, dat de gemeente daardoor ook in 2011 weer zo n 3,6 miljoen armer zal worden. Voor het huidige college echter geen probleem. Het college lost dit financieringstekort eenvoudig op door weer opnieuw een greep in de reserves te doen van ruim 3,2 miljoen. Simpele zielen zoals spreker, noemen dit potverteren. Voor de hoogbegaafden onder de aanwezigen is dit een innovatieve methode. Achter het doorlopende financieringstekort schuilt echter nog een probleem. De gemeente doet tevens aan totaalfinanciering. Wat betekent dat? Wethouder Kwint verwees spreker in dit verband destijds naar Wikipedia, gemakshalve doet spreker dat dan ook maar. Onder gewone mensen betekent het echter, dat wanneer men op enig moment onvoldoende geld in de huishoudbeurs heeft om nog de rekeningen te kunnen betalen en dus een financieringstekort constateert, dat men dat geld dan even leent van zichzelf, hierbij aannemende dat er nog een spaarpotje achter de hand is. De gemeente Heerhugowaard heeft dit lenen van zichzelf echter zo kwistig gedaan dat er in al de reserves en voorzieningen die er waren, geen eurocent meer zit. De reserves bestaan alleen nog maar op papier en schrik niet. Spreker heeft het daarbij dan over een bedrag ruim 104 miljoen dat de gemeente door van zichzelf te lenen inmiddels reeds uitgegeven. Samen met een schuld aan derden heeft de gemeente daardoor ondertussen een schuld verkregen van ruim 199 miljoen en elk jaar opnieuw moet daarover weer rente worden betaald; tel uit de winst. De heer Mertens interrumpeert. De heer Dijkstra heeft het over een schuld van 199 miljoen van de gemeente Heerhugowaard. Spreker neemt aan dat de heer Dijkstra ook het bedrag heeft gevonden wat de gemeente jaarlijks aan rente hierover betaalt? Spreker wil dit wel erg graag horen. De heer Dijkstra geeft aan dat dit bedrag erg versluierd in de begroting is weggewerkt. Dat is zo hier en daar waarschijnlijk toegeschreven aan de boekwaarden van de exploitatieopzetten en daar heeft de heer Mertens geen inzicht in en spreker ook niet. De heer Mertens vindt dit een ontwijkend antwoord. De heer Dijkstra weet het dus gewoonweg niet. Het staat ook niet in de begroting. De heer Dijkstra beaamt dit. Dat is ook zijn grootste probleem. Spreker gaat verder met zijn betoog. Lenen aan zichzelf vanuit de reserves, maar wat nu te doen als deze reserves nodig zijn voor het gebruik waarvoor deze zijn bedoeld. Aan een proefschrift over gemeentefinanciën ontleent spreker het volgende: Reserves die wegvallen door incidentele bestedingen of tegenvallers zullen met vreemd vermogen moet worden geherfinancierd. Anders gezegd; mocht de gemeente dat geld van de lege reserves ooit nog eens nodig hebben, dan zal zij het eerst bij een bank moeten lenen en zal de schuld aan derden opnieuw groter worden. Daar dit al jaren gaande is, zal daarmee mede duidelijk zijn waarom de schulden aan derden almaar blijven stijgen en inmiddels ruim 97 miljoen bedraagt. Zoals reeds aangekondigd, komen daar volgend jaar nog de nodige leningen bij. Niet verwonderlijk overigens. De heer Mertens interrumpeert. De heer Dijkstra wijst erop dat hij zijn betoog voert in de eerste termijn. Het is dan niet gebruikelijk dat er wordt geïnterrumpeerd. De heer Mertens zegt dat de heer Dijkstra eerder sprak over een schuld van 199 miljoen en nu opeens over een schuld van 97 miljoen. Kan hij het verschil verklaren?

7 R 11 november 2010/7 De heer Dijkstra zegt dat dit klopt. Het eerste bedrag is het geld wat de gemeente aan zichzelf heeft geleend en reeds is uitgegeven. Dit bedrag zat eerst in de reserves en is er niet meer. Kijkend naar het bankboekje dan zal de heer Mertens merken dat de gemeente geen tegoeden meer heeft. Zo simpel is het. De gemeente heeft het geld van de reserves gewoon uitgegeven. Alleen de heer Mertens wil dat niet geloven, maar het is allemaal een gevolg van totaalfinanciering. Spreker gaat verder met zijn betoog. Het is zo dat zelfs een kind weet dat wanneer hij of zij elk jaar meer uitgeeft dan er binnenkomt eerst het spaargeld eraan gaat en hij of zij vervolgens steeds dieper in de schulden komt te zitten. De gemeente met het huidige college is een treffend voorbeeld daarvan. Dit is waar leven op de pof toe leidt. Spreker hoopt van harte dat ook de VVD vroeger een partij met een degelijk financieel beleid, dat eindelijk eens door zal krijgen. Mocht dat niet lukken, dan zou spreker graag eens horen wat hun landelijke fractievoorzitter de heer Blok, bedoelde toen deze de uitspraak deed: Bezuinigen om leven op de pof af te schaffen. Zit de plaatselijke VVD ook op die lijn of blijft dat een geheel andere? Spreker komt dan nog even bij de grondexploitaties. Om de woningbouw weer een beetje op gang te krijgen, zijn vele gemeenten inmiddels bezig met het verlagen van hun grondprijzen. Het college in Heerhugowaard echter is druk bezig met zichzelf in de voet te schieten. Zodanig dat wil er sprake blijven van een sluitende exploitatieopzet de grondprijzen nog minder concurrerend zullen gaan worden, te beginnen bij De Draai, waar het nu al prijstechnisch een drama begint te worden. De methode die het college daarvoor toepast, is simpel, maar daardoor niet minder innovatief. Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat de rente op dit moment erg laag is. Spreker vraagt de aanwezigen zich voor te stellen dat voor de aankoop van bouwgronden geld wordt geleend tegen een rente van 2,5 procent, wat op dit moment mogelijk is. Voor deze rente komt dat geld dan binnen bij de Algemene dienst en wordt vervolgens voor 4 procent doorgeschoven naar de Gronddienst. Anders gezegd; terwijl de rente op dit moment laag is, wordt er toch een hogere rente toegerekend aan de boekwaarde van de bouwgronden met als gevolg dat de gemeente zich met deze bouwgronden steeds meer uit de markt aan het prijzen is. Op de leningen voor de aankoop van gronden, wordt op deze manier door de Algemene dienst dus een winst gemaakt van 1½ procent. Kennelijk zat de wethouder Stadsontwikkeling toen te slapen, want anders is het voor spreker onbegrijpelijk dat hij dit heeft geslikt. Het resultaat is dat ten nadele van de te rekenen grondprijzen deze innovatieve methode met nog wat toeters en bellen dit jaar voor de begroting een voordeel oplevert van 1,1 miljoen. Leve de lol, want het college hoeft daardoor op zijn begroting minder te bezuinigen. Dat de bouwgronden daardoor onverkoopbaar gaan worden, is van latere zorg. Bovendien, des meer leningen des te meer voordeel en dit alles met de logica van de dronkaard die zich elke dag laveloos dronk, omdat elke lege fles statiegeld opleverde. Het zal duidelijk zijn dat dit beleid niet het beleid is wat door Burgerbelang wordt voorgestaan. De fractie zal met deze begroting daarom ook niet instemmen. Zonder allerlei innovatieve grapjes hecht de fractie aan een simpel beleid van niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Voor de fractie is volstrekt duidelijk dat ook deze begroting daar opnieuw weer niet aan voldoet. Natuurlijk zullen de in de afgelopen jaren opgebouwde schulden en tekorten als gevolg van falend beleid eens betaald moeten worden. Spreker praat dan nog maar even niet over de kortingen die de gemeente van het rijk nog opgelegd zal krijgen. Burgerbelang hecht eraan dat bij de schuldsanering de burgers worden ontzien. De gemeente zal in eigen huis nu zelf maar eens de tering naar de nering moeten zetten. Voor de fractie zal dat de inzet zijn bij de beoordeling van de bezuinigingsvoorstellen van het college, ook actief. Burgerbelang zal in dat verband acht amendementen indienen. Ten opzichte van de voorstellen van het college brengen deze tezamen voor de begroting een voordeel mee van Bij de behandeling van deze amendementen zal spreker deze graag nader toelichten. De waarnemend voorzitter vraagt of de heer Dijkstra de amendementen in de tweede termijn gaat behandelen. Wil hij dat deze eerst worden gelezen? De heer Dijkstra geeft aan dat de amendementen zijn voorzien van een behoorlijke argumentatie. Spreker kan zich voorstellen dat als de amendementen aan de orde komen en iemand nog vragen heeft, hij het een en ander zal toelichten. Het is gebruikelijk om de amendementen niet mee te nemen bij de beschouwingen zoals spreker dit zojuist heeft gedaan. De waarnemend voorzitter zegt dat iedereen de amendementen kan lezen en naar aanleiding van onduidelijkheden vragen kan stellen aan Burgerbelang. Zij wil de heer Dijkstra er wel op attenderen dat zijn eerste vraag in haar ogen een echte technische vraag is, die eerder had kunnen worden gesteld.

8 R 11 november 2010/8 De heer Dijkstra heeft deze vraag eerder gesteld, alleen in een wat andere vorm en hij heeft toen van de heer Dickhoff geen antwoord gekregen. Spreker blijft erbij op deze vraag een antwoord te willen krijgen. Naar zijn oordeel wordt er gecijferd met cijfers, maar niet het geld en daarin zit een groot verschil. De waarnemend voorzitter geeft aan dat men dit straks van de wethouder zal horen. De waarnemend voorzitter heeft vernomen dat de burgemeester inmiddels aanwezig is. Zij zal het voorzitterschap zodadelijk overdragen, maar zij wil zoals aangekondigd nog wel de procedure herbenoeming burgemeester Ter Heegde aan de orde stellen. Zij vraagt hem naar voren te komen. Het was vandaag om uur al de hoogste tijd maar nu rond uur is het toch echt de hoogste tijd om de raad op de hoogte te brengen van de uitslag van de herbenoemingprocedure van de burgemeester. De eerste ambtstermijn van burgemeester Ter Heegde liep namelijk af op 1 november Voor men vanavond verder gaat met wat toch als zeer belangrijke besluitvorming mag worden gezien; de begrotingsraad, is het wellicht zinnig het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit naam van Koningin Beatrix kenbaar te maken. Sinds 1 november 2004 is drs. H.M.W. ter Heegde benoemd als burgemeester van Heerhugowaard. Aan de hand van de destijds vastgestelde profielschets voor de functie van burgemeester van de gemeente Heerhugowaard hebben er eens in de twee jaar functioneringsgesprekken plaatsgevonden. Naar aanleiding van de bevindingen uit die gesprekken hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad een positief advies in kwestie herbenoeming van de burgemeester gegeven aan de commissaris van de Koningin Noord-Holland, de heer J.W. Remkes. Natuurlijk overwegende dat de burgemeester zelf kenbaar heeft gemaakt in Heerhugowaard in functie te willen blijven. Hoewel er geheimhouding ligt op de inhoud van de functioneringsgesprekken denkt de waarnemend voorzitter dat de aanwezigen het met haar eens zijn dat burgemeester Ter Heegde naar volle tevredenheid functioneert en dat men vooral waardering heeft voor zijn manier van naar buiten treden, waardoor hij de gemeente Heerhugowaard op een zeer positieve manier profileert. Ook zijn toegankelijkheid voor de inwoners is in vele ogen zeer aangenaam bevonden. Zoals hij zelf altijd zegt, fietsend door de gemeente overal aanwezig probeert te zijn, wat door de inwoners zeker als grote betrokkenheid wordt ervaren. Daarmee draagt hij positief bij aan de samenhang in de gemeente; een belangrijk onderdeel beschreven in de zojuist al genoemde profielschets. Zelfs aan het bekende kritieke puntje, het gebruik van moeilijke woorden, heeft de burgemeester hard gewerkt. Met behulp van het Bargoens woordenboek van de PvdA-fractie heeft de waarnemend voorzitter van de raad de indruk dat het gebruik van moeilijke woorden is verminderd. Voor nu wil zij het bij deze woorden van waardering laten. De raadsleden zelf kunnen haar woorden op een persoonlijk moment aanvullen. Daarom wil de waarnemend voorzitter burgemeester Ter Heegde namens de raad van Heerhugowaard van harte feliciteren met zijn herbenoeming. Zij wenst hem veel succes toe in de komende periode en overhandigt de burgemeester een prachtig boeket bloemen. De heer Ter Heegde uit heel veel dank voor het opnieuw in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft zes prachtige jaren gehad. Dat komt met name door de bijzonder goede samenwerking met raad, ambtelijke organisatie, college maar ook heel nadrukkelijk met de burgers, het bedrijfsleven, de instellingen en de verenigingen. Het is hier een prima sfeer. Dat bleek zojuist ook weer bij de opening van het Transferium in De Vork wat op zich al iets heel bijzonders is. Gisteravond was er voor de omwonenden (die vanaf het begin af aan bij het project zijn meegenomen) een avond georganiseerd, waarbij men vond dat zij zo positief waren. De burgemeester heeft aangegeven dat dit ongeveer wel de Heerhugowaardse situatie kenmerkt; openstaan ook voor dingen als het Transferium. Er moet in Heerhugowaard ook plek zijn voor dit soort jongeren, totdat er problemen komen. Dat is ook wel helder. Men is vooraf echter positief. Buitenstaanders zien dat ook en dat is ook wat de burgemeester de afgelopen zes jaar zelf ook goed heeft geconstateerd. Hij is iedereen daar zeer erkentelijk voor. Hij zal heel goed zijn best doen om dit in de toekomst met iedereen samen zo te houden. Mevrouw Van t Schip draagt als waarnemend voorzitter de voorzittershamer weer over aan de heer Ter Heegde. De voorzitter geeft het woord aan de heer Mertens voor diens eerste termijn. De heer Mertens feliciteert mede namens zijn fractie de gemeente en de ambtelijke organisatie voor het behalen van het brons voor de groenste stad van Nederland met daarbij de oorkonde voor bijzondere duurzaamheid voor de woonwijken.

9 R 11 november 2010/9 Voorligt de eerste begroting (2011) van het nieuwe college. Een begroting die is gekoppeld aan onontkoombare bezuinigingen, maar tevens ook nieuwe mogelijkheden biedt. Bij de HOP staat voorop, dat het voorzieningenniveau in Heerhugowaard op peil moet blijven. Vooraf wil de fractie het college en zeker de wethouder Financiën een groot compliment maken. Er ligt in deze tijd van bezuinigingen toch een extra zware last op zijn schouders. Een compliment, omdat het college de raad een bezuiniging van ruim 3,5 miljoen presenteert en dat zonder dat de burger dit in zijn portemonnee gaat merken. Daarnaast blijkt dat het college voortvarend te werk gaat en zich ook realiseert, dat er alles aan moet worden gedaan om de burger bij de bezuinigingen zo veel als mogelijk niet extra te belasten en de zwakkeren in de maatschappij te ontzien. De HOP vindt dat ondanks de bezuinigingen een gemeente die de titel voert Heerhugowaard Stad van Kansen het ambitieniveau moeten blijven waarmaken, in elk geval daar waar het kan. Dit brengt spreker bij het eerste bespreekpunt, namelijk het verloop van de Reserve beheer en sociale Structuur in relatie tot NBK1 en NBK2. Met dit stuk toont het college aan daadwerkelijk bezig te zijn met het zoeken naar oplossingen die in deze tijd nodig zijn. Dit door te kijken naar de mogelijkheden van nu, zonder dat de beleidsmatige doelstellingen vervallen én het in de wachtkamer zetten van plannen, die nu niet direct gerealiseerd hoeven te zijn. Daarnaast geeft het college gemotiveerd aan, waarom plannen kunnen worden geschrapt. Door het schrappen hiervan kunnen de goede voorzieningen voor de inwoners van Heerhugowaard behouden blijven. Door de NBK1 en NBK2 nu zo aan te passen blijken er nieuwe mogelijkheden te ontstaan, zoals de financiële ondersteuning voor te nemen maatregelen visie naar Buiten, de intensivering en verbetering van sportpark De Vork, het groot onderhoud van de bestaande wijken cumulatief per jaar, het groot onderhoud Cool en tot slot de eenmalige investering ten gunste van de watersport-, voetbal- en atletiekvoorzieningen tot een bedrag van Hierbij is het ook belangrijk op te merken, dat het college kiest voor het behoud van de activiteiten die door de buurthuisorganisaties worden uitgevoerd en niet in eerste instantie streeft voor het behoud van de buurthuisgebouwen. De HOP kan zich in deze stelling van het college heel goed vinden, omdat dit ook betekent dat het voorzieningenniveau in Heerhugowaard op peil blijft. Dat vindt de fractie heel belangrijk in een periode van bezuinigingen. Heerhugowaard is namelijk nog steeds een groeiende gemeente en dat mag niet vergeten worden. Kortweg gezegd. De HOP wil subsidiëren en investeren in voorzieningen en niet zozeer in gebouwen. Afstand (wijkgrenzen) mogen niet bepalend zijn voor de buurthuizen. Wel vraagt de fractie extra aandacht voor de vrijwilligers die hierbij zijn betrokken. Zij vraagt het college alles in het werk te stellen om de vrijwilligers zoveel als mogelijk te faciliteren, zodat zij enthousiast hun activiteiten willen en kunnen blijven doen in welke gebouw dan ook. Hierbij nog een persoonlijke noot van spreker. Wij praten altijd heel positief over vrijwilligers, maar nu vraag ik aan het college, dat zij ervoor zorg draagt dat de vrijwilligers voldoende gefaciliteerd worden. Dan de verkeerssituatie Zuidtangent ter hoogte van het Stadshart. In de NBK1 ontstaat een financiële ruimte van 5,8 miljoen door vrijvallende verwervingskosten. Van dit bedrag wil het college voor de herinrichting van de Zuidtangent ter hoogte van het Stadshart 2,5 miljoen reserveren. De HOP heeft hierover al eerder de wenkbrauwen gefronst, toen zij te horen kreeg dat dit aanstaande zou zijn en heeft zich afgevraagd wat er nu dan de afgelopen jaren allemaal is gedaan? Op welke basis zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd? Het concept van Middenwaard is toch al jaren duidelijk. De parkeergarages zijn niet opeens uit de lucht komen vallen, toch? Met welke visie zijn de werkzaamheden dan uitgevoerd? Om nu weer 2,5 miljoen te reserveren voor de herinrichting van de Zuidtangent vraagt om meer informatie en een duidelijke, heldere doelstelling, die is gebaseerd op ervaring en deskundigheid op dit gebied. Dit gezegd hebbende, wil spreker niet zeggen dat er in dit huis geen deskundigheid zou zijn. Toch heeft de fractie ervaring met de Westtangent met zijn overbekende middenstrook en daarnaast zijn er andere vernieuwende maatregelen die na een korte periode weer zijn opgedoekt. Over de Zuidtangent dient de HOP een amendement in, wat mede is ondertekend door VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. Spreker gaat verder met het vaststellen van de raadsbegroting Zoals spreker al heeft aangegeven kan men deze niet los zien van de te nemen bezuinigingen. Het is daarom goed te constateren, dat een meerderheid van de raad zich dit ook heeft gerealiseerd. Voor de te nemen bezuinigingen is een goed scenario uitgewerkt. Dit blijkt onder andere uit de Beleidsnotitie bezuinigingen Hierin geeft het college in drie tabellen aan waarop kan worden bezuinigd. In tabel 1 wordt bezuinigd op basis van budgetruimte tot een bedrag van In tabel 2 geeft het college dekkingsmogelijkheden aan tot een bedrag van In tabel 3 komen de meerderheid van de raad, het burgerpanel, de raadsinformatiemarkt met vele maatschappelijke organisatie aan bod. In scenario 2 kan de HOP zich grotendeels vinden. Toch wil spreker over enkele punten nog opmerkingen maken.

10 R 11 november 2010/10 Voor de fractie staat vast dat één euro uit Den Haag ook één euro in Heerhugowaard is. Onder punt 26 stelt het college voor de ambities bij te stellen. De HOP verwacht hierover voorstellen van het college bij de algemene beschouwingen van de begroting 2011.Dan zal de fractie hierop eventueel moties indienen. De punten 42 tot en met 48 zijn bezuinigingen die betrekking hebben op de beeldkwaliteit van de openbare buitenruimte; geen bloembakken meer, lager onderhoudsniveau, minder schoffelen etc. De HOP is van mening dat al deze bezuinigingen niet nodig zijn en het onderhoudsniveau en het beeldkwaliteitsniveau dus behouden kunnen blijven. Dit kan indien de gemeente daar waar mogelijk weer overgaat tot het toepassen van door de Europese Unie toegestane bestrijdingsmiddelen op openbare verharding en in de plantvakken. Bij navraag blijkt dat als in Heerhugowaard de toegestane bestrijdingmiddelen weer worden ingevoerd er een besparing van minimaal mogelijk is. Hiervoor dient de fractie een motie in. Punt 53 handelt over de markten. De markt op het Raadhuisplein is voor de HOP geen discussie en moet blijven. Voor wat betreft de Stationsmarkt en de vrijdagmarkt wil de fractie graag een evaluatie naar de haalbaarheid en kostendekkendheid van deze markten. Spreker verwijst hierbij ook naar het gezamenlijk ingediende amendement. Punt 60 gaat over remedial teaching. De HOP wil van het college vernemen of het inderdaad zo is dat met ingang van het schooljaar de schoolbesturen de wettelijke plicht hebben om iedere leerling die zich meldt, een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Remedial teaching hoort dan in het onderwijspakket thuis en dan is een bijdrage van de gemeente overbodig geworden. Ook wil de fractie van het college weten hoeveel leerlingen hiervan gebruikmaken en welke consequenties het heeft als de gemeente stopt met deze bijdrage. Dit graag allemaal in overleg met de betrokken onderwijsinstellingen. Hierbij verwijst spreker ook naar het gezamenlijk ingediende amendement van de collegepartijen. Punt 62 (bezuiniging op schoolsportdagen van 7.000). Dit druist in tegen alles wat de gemeente in de afgelopen periode heeft ondernomen om kinderen en volwassenen aan het bewegen te krijgen. De HOP gaat met deze bezuiniging dus niet akkoord. De punten 65 en 66 handelen over de ISP-gelden voor de grote en kleine instellingen. De fractie is er een groot voorstander van om de Subsidieverordening op zeer korte termijn te herzien. Het subsidiebeleid moet anders. Er moeten heldere afspraken komen met instellingen en verenigingen. Er zal per vereniging of organisatie een contract moeten worden gemaakt, waarbij de verenigingen moet aangeven welke activiteiten en projecten er staan tegenover de subsidie. De zelfredzaamheid van de verenigingen moet worden gestimuleerd. Dit betekent dat eigen initiatieven van de verenigingen extra gelden kunnen opleveren, welke dan niet terugvloeien naar de gemeente. Alleen als de afgesproken taken, waarvoor subsidie is gegeven, niet zijn uitgevoerd, zal er verrekening moeten plaatsvinden. De HOP is dan ook van mening dat de subsidieverstrekking voor 2011 op hetzelfde niveau van 2010 (dus de nullijn) zou moeten worden gezet. Voor de jaren 2012 en verder zou de fractie met een nieuwe subsidieverordening willen gaan werken. Ook dit punt is opgenomen in het al genoemde ingediende gezamenlijke amendement. Dan het personeelsblad en het Stadsnieuws (punten 79 en 80). De HOP is van mening dat op dit terrein samenwerking moet worden gezocht. Eigenlijk kan de fractie niets zeggen over het personeelsblad, want dit punt valt onder de bedrijfsvoering en is dus aan het college. Toch heeft de fractie daarover wel een mening. Als uit een enquête zou blijken dat een digitaal personeelsblad voldoende zou zijn, kan het personeelsblad verdwijnen. Als dit niet zou blijken, dan verzoekt zij het college om een samenwerking tussen het personeelsblad De Zaak en het Stadsnieuws. De live-uitzendingen (punt 88) zijn er volgens de HOP niet alleen voor de kijkers. Als dit zo was, had de fractie met het opstarten van de uitzendingen van de raad nooit ingestemd. Het digitaal uitzenden van de raad is mede ingegeven omdat het een archieffunctie zou hebben. Het is toekomstgericht. De HOP wil van het college weten wat de consequenties zijn als de live-uitzendingen worden stopgezet. Wat is het bedrag aan kapitaalsvernietiging? Hoe gaat het college in de nabije toekomst de archieffunctie op een moderne manier oppakken? Als laatste heeft de HOP nog een motie betreffende de groene afvalbakken. De fractie is met VVD, PvdA, CDA en GroenLinks van mening dat deze bakken in de wintermaanden (december tot en met februari) een keer per maand geleegd zouden kunnen worden. Hierover dienen de partijen gezamenlijk een motie in. Tot slot wil spreker aan het einde van deze termijn dank uiten aan het ambtelijk apparaat voor het vele werk dat is verzet in het beantwoorden van de vragen en vooral die over de bezuinigingen. Mevrouw Valent begint met de woorden de minima moeten worden ontzien Dat is voor de PvdA het belangrijkste uitgangspunt bij de bezuinigingen. Zij hebben immers veel minder kunnen profiteren van de goede tijd en zij zijn ook niet verantwoordelijk voor de crisis. De gemeente mag bij hen de rekening niet eenzijdig neerleggen. De fractie heeft het afgelopen jaar al vele malen aangegeven dat het voor haar de basis blijft voor hoe zij naar de begroting en naar de bezuinigingsvoorstellen kijkt.

11 R 11 november 2010/11 Dan de bezuinigingsvoorstellen zelf die in drie sporen zijn onderverdeeld. Spreekster begint met de punten uit spoor 2. De PvdA is blij dat nu eindelijk inzichtelijk is gemaakt wat de meerjarige kosten van beheer en onderhoud zijn. Daarmee wordt ook duidelijk dat de gemeente de komende jaren flink wat geld hiervoor moeten reserveren. Het college doet een aantal voorstellen voor bezuinigingen op de kosten van projecten en de daarmee samenhangende kosten voor beheer en onderhoud. De fractie vindt het een goed uitgangspunt om dan te beginnen met het schrappen van projecten die nog niet in uitvoering of uitwerking zijn, zoals het recreatiegebied ten noorden van De Draai en het sportpark Overspoor. Dat er dan wel zal moeten worden geïnvesteerd in de sportvoorzieningen van De Vork is natuurlijk logisch. Het sportpark, de wegen en een deel van de accommodatie is duidelijk aan een opknapbeurt toe. Het college stelt ook dat de mogelijkheden voor recreatief medegebruik van het agrarische gebied moeten worden verhoogd en dat daarom voor 1,5 miljoen een aantal wandel- en fietspaden moet worden, aangelegd. Het gaat hierbij met name om de zuidoost kant van Heerhugowaard, richting Oterleek. De fractie ziet van deze paden zeker de meerwaarde in, maar denkt dat het in deze tijd beter is dit soort projecten nog wat uit te stellen. Spreekster heeft daarom in de commissie Stadsontwikkeling gevraagd of het geld inderdaad is bestemd voor deze wandel- en fietspaden en dat was zo. Spreekster heeft ook gevraagd of de projecten al in uitwerking waren en dat was niet zo. Dit betekent dat de raad nu dus kan besluiten om dit bedrag niet te besteden tot aan de voorjaarsnota Bij de voorjaarsnota 2011 komen veel van de uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen weer terug naar de raad voor definitieve besluitvorming. De gemeente zou dit geld, mocht het bedrag van de bezuinigingsvoorstellen tegenvallen of mocht de raad andere keuzes willen maken, dan goed kunnen gebruiken. De PvdA houdt hiervoor een amendement achter de hand en wacht de reactie van de wethouder af. Het college stelt voor om definitief over te gaan naar vier wijkcentra, waarbij de nog bestaande buurthuizen in 2015 moeten gaan sluiten. Drie weken terug is De Horst (sinds een paar maanden in gebruik voor verschillende activiteiten) officieel en feestelijk geopend. Van de vrijwilligers van het voormalige buurthuis Anton Bakker heeft de fractie gehoord dat er voor hen nog wat is veranderd. Hopelijk zijn het aanloopproblemen? Als iemand bijvoorbeeld een cursus origami wil gaan geven hij of zij zich dan bij de Kamer van Koophandel als zzp-er moet laten inschrijven; een absurde constructie, waarbij de tijd en de energie die zo n aanvraag en het in standhouden van de inschrijving met zich meebrengt, echt veel te hoogdrempelig is voor iemand die gewoon zijn of haar hobby wil delen met anderen. Het enthousiasme is op die manier snel weg. Dan is de opvang en begeleiding van de vrijwilligers ook veel minder dan zij gewend waren. Daarom pleit de PvdA voor een steunpunt voor vrijwilligers in De Horst en komt daartoe met een motie, die mede is ondertekend door VVD, HOP, CDA en GroenLinks. Dat steunpunt fungeert als een navigatiepunt voor vrijwilligers. Waar zij kunnen aankloppen met al hun vragen en waar zij dan ook daadwerkelijk worden geholpen; waar iemand zit die oplossingen kan aandragen voor de problemen waar vrijwilligers tegenaan lopen en die kan helpen om de producten en aanbod van activiteiten gezamenlijk te promoten en van de grond te krijgen. Kortom iemand die er al met al voor kan zorgen dat de vrijwilligers zich thuis kunnen voelen in hun nieuwe onderkomen. Dan buurthuis De Boom. In 2004 heeft de gemeenteraad besloten dat als de vier wijkcentra worden geopend, de buurthuizen eromheen hierin zullen opgaan met uitzondering van De Boom. Dit buurthuis kon openblijven vanwege de rol die het speelt in de buurt. Dit besluit is natuurlijk toen niet zomaar genomen. Te zien is dat er zo n 500 mensen per week naar De Boom toekomen. In de Bomenwijk is te zien dat de helft van de mensen minstens een keer per jaar aan een activiteit in het buurthuis deelneemt. Deze cijfers lagen er ook al in 2004 en daarom is genoemd besluit toen zo genomen. Het openhouden van De Boom paste ook in het beleid. Destijds stonden in het Masterplan voorzieningen de vier wijkcentra genoemd, als ook dat het zo kan zijn dat naast de grofmazige opzet van de wijkcentra er op een enkele plek nog behoefte zou kunnen zijn aan een steunpunt. Zo moet De Boom dan ook worden gezien en zo is destijds ook besloten. De Boom is nog actiever dan de andere buurthuizen en heeft daarom echt een speciale positie. Het buurthuis onderneemt bijvoorbeeld activiteiten samen met andere instanties in de wijk, zoals de brede school De Boomladder, scouting, ouderenwerk enz. Daarmee speelt zij een belangrijke rol bij de sociale samenhang in de wijk. De PvdA heeft dit in haar verkiezingsprogramma staan en in het collegeprogramma staat dat het college de sociale cohesie/samenhang wil bevorderen. Denkend aan al die mensen die in De Boom samenkomen, uit enthousiasme hun hobby delen, dansen, enz. dan is het buurthuis een enorme stimulans voor de wijk en betekent echt iets voor hoe de mensen daar samenleven. De Boom is onderdeel van hun dagelijks leven en dat wil de fractie niet om zeep helpen en zeker niet zoals het voorstel nu wordt gepresenteerd. Sluiting heeft volgens het college te maken met bezuinigingen.

12 R 11 november 2010/12 De heer Dijkstra interrumpeert. Mevrouw Valent spreekt alleen over De Boom, maar er zijn nog drie buurthuizen die in dit verband ook moeten worden genoemd. Mevrouw Valent heeft deze zojuist genoemd. Zij heeft gezegd dat in 2004 al is besloten dat de andere overgebleven buurthuizen De Ezel, De Link en De Hoeksteen (Anton Bakker en Marianne zijn immers al over naar De Horst) worden gesloten als de wijkcentra in hun wijk/omgeving worden geopend. Spreekster gaat verder met haar betoog. De PvdA vindt met alle informatie die er nu ligt, dat er niet kan worden besloten om niet zomaar het raadsbesluit van 2004 teniet te doen. Op spreekster haar desk lag zojuist een overzichtje, waarop De Ezel, De Link en De Hoeksteen bij stonden, maar zij heeft zojuist al gezegd dat deze buurthuizen een andere positie hebben dan De Boom. Het openhouden van dit buurthuis kost ,35 per jaar, waarbij zij dan in ogenschouw neemt alle andere dingen die de gemeente vanuit het ISP budget subsidieert. Het gaat dus niet om een groot bedrag en het gaat wel om een buurhuis met een grote rol in de wijk. De PvdA vreest dan ook dat er mensen zijn die het risico lopen in een sociaal isolement te komen. Het gaat dan met name om ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Zij kunnen zich door de sluiting nog minder betrokken voelen, omdat zij minder of niet meer participeren. Dit gevoel van een waardevol en betekenis vol mens zijn is onbetaalbaar en dat is het gevoel wat de fractie iedereen gunt. Als hierbij dan ook wordt gekeken naar de beheerslasten die per jaar zijn. Als voor een deel de activiteiten naar De Boomladder gaan, dan kost een lokaal al per jaar. De fractie vindt dus nogmaals gezegd dat op basis van de (weinige) informatie zoals deze er nu ligt, de raad nu niet kan in gaan tegen het raadsbesluit van Daarom heeft de PvdA samen met de ChristenUnie een amendement opgesteld, wat inmiddels ook is ondertekend door D66 en VSP. Zij willen dat het college uitzoekt wat het kost om De Boom open te houden en wat het kost als Stichting buurthuis De Boom het volledige beheer over het gebouw wordt gegeven. De fracties willen dus zeker niet besluiten dat buurthuis De Boom dicht gaat. Dan een ander onderwerp. Het college stelt voor om het budget voor adaptief onderhoud omlaag te brengen met Inmiddels is gebleken dat het eigenlijk maar gaat om per jaar. Eerder is uitgelegd dat het door deze bezuiniging bij het groot onderhoud niet meer mogelijk is om bepaalde wensen van de bewoners in te willigen, zoals het verplaatsten van een trottoir naar de overzijde van de straat. Groot onderhoud wordt uitgevoerd in nauw overleg met de bewoners. Spreekster heeft dit gisteravond nog weer gezien. Er was een inloopbijeenkomst voor de Edelstenenwijk, het buurtje rond de Aventurijn. Als men kijkt hoe tevreden mensen zijn en hoe er tegemoet is gekomen aan hun wensen. Het hele plan is samen met de buurt opgezet; een heel goed voorbeeld van buurtparticipatie. Betekent voornoemd voorstel dat men de bewoners nog wel serieus neemt? Groot onderhoud biedt nu juist de kans om de inrichting van de wijk wezenlijk te veranderen. De PvdA wil zeker niet meegaan met het bezuinigingsvoorstel en steunt het amendement wat er ligt. De wethouder heeft in de commissievergadering het plan voor de Zuidtangent ter hoogte van Middenwaard nader toegelicht. De PvdA vindt ook dat er iets moet veranderen aan de verkeersituatie, maar dan wel in één keer goed en in relatie met twee grote projecten, namelijk Middenwaard en de tunnel onder het spoor bij de Zuidtangent. Middenwaard nadert inmiddels zijn voltooiing, terwijl de plannen voor een ondertunneling nog vorm moeten krijgen. Dat maakt het lastig, Het verkeersprobleem wordt steeds duidelijker. De gemeente moet dus niet te lang wachten met de aanpak, maar daar snel mee zijn. Hoe moet er echter worden aangesloten op de ondertunneling als nog niet duidelijk is hoe dit vorm zal krijgen? In de commissievergadering heeft de wethouder al gezegd dat het goed gaat komen met de afstemming. De fractie wil haar daarin vertrouwen en denkt ook dat het amendement wat hierover is ingediend, hierin een ondersteuning is. Dan het derde spoor; de vele bezuinigingsvoorstellen op de diverse programma s. De PvdA mist allereerst een aantal voorstellen in scenario 1 en 2, die zij er wel in wil hebben. In het gemeentehuis moet natuurlijk worden gekeken wat alle bezuinigingen, waar vandaag en in de nabije toekomst over wordt besloten, voor gevolgen hebben voor de uit te voeren taken en of de gemeente dan toe kan met minder personeel. Verder is de vraag wat de mogelijkheden zijn om werk voor omliggende gemeenten te doen of om juist werk door andere gemeenten te laten doen? Ook is de vraag of de legestarieven nog meer kostendekkend worden gemaakt dan nu? Ook wil de fractie er naartoe dat de inwoners steeds meer van internet gebruik kunnen maken als zij contact zoeken met de gemeente. Kanaalsturing heet dat in de bezuinigingsvoorstellen. Het mag echter natuurlijk niet zo zijn dat als een paspoort via internet wordt aangevraagd dit goedkoper is, waardoor iemand die niet zo goed kan omgaan met internet aan de balie meer moet betalen. Dat soort kanaalsturing wil de PvdA zeker niet. Uiteraard gaat zij helaas uit van één euro uit Den Haag is één euro in Heerhugowaard.

13 R 11 november 2010/13 Alle bezuinigingen die vanuit het rijk op de gemeente af dreigen te komen kunnen helaas niet teniet worden gedaan. De gemeente kan de gaten die het Kabinet laat vallen, niet repareren. Daarvoor is helaas het geld niet. De PvdA vindt het een onderzoek waard om te kijken of de ambities kunnen worden bijgesteld, of de parkeergarages of ander gemeentelijk vastgoed kunnen worden afgestoten, of er bezuinigingen mogelijk zijn op speelvoorzieningen zonder dat het voor de kinderen minder aantrekkelijk wordt. Er zijn misschien wel mogelijkheden om bij vervanging of groot onderhoud over te gaan op avontuurlijk spelen. Dan is er een aantal onderwerpen die de PvdA heel belangrijk vindt, maar zij wil wel onderzocht hebben of er bepaalde onderdelen zijn die minder goed of efficiënt lopen. Zij denkt dan aan de brede scholen en de Wmo. Zo zou er bijvoorbeeld voor voorzieningen een bijdrage naar rato van inkomen kunnen worden gevraagd. Voor het Wmo-vervoer zou er zoveel als mogelijk gebruik kunnen worden gemaakt van de Hugohopper. Niet gebruikte boosters kunnen misschien naar iemand anders of misschien kan er collectief gebruik van worden gemaakt waar veel gebruikers samenwonen. De fractie wil zeker hierbij verwijzend naar een eerdere motie en verder discussiëren in de raad over hoe om te gaan met de resultaten van de armoedemonitor. Wat het WNK betreft moeten er zeker geen bezuinigingen worden doorgevoerd die de mensen op de werkvloer treffen, maar wellicht kan er toch op de organisatie of de directie worden bezuinigd. Dat wil de fractie wel verder onderzocht hebben. Maatschappelijke stages komen natuurlijk pas echt van de grond in het schooljaar , wanneer dit verplicht wordt. De fractie begrijpt dan ook niet waarom hierop dan al bezuinigingen zouden moeten worden ingerekend. Er moet eerst maar eens worden gekeken hoe dit gaat lopen. Het idee er achter is natuurlijk prima, dat jongeren ook eens een kijkje nemen in een verzorgingstehuis, bij een vereniging of ergens anders waar zij een deel van de samenleving kunnen zien waar zij zelf niet zo gauw mee in aanraking komen. Van vrijwilligerswerk doen wordt immers iedereen beter en dat geldt ook voor de jeugd. Verder wil de fractie graag dat onderzocht wordt of het geld oplevert als niet meteen bij de oplevering van de eerste woning in De Draai een basisschool operationeel is, maar dat dit pas aan de orde is als er bijvoorbeeld 200 leerlingen zijn. Remedial teaching is voor de leerlingen waar het om gaat, heel erg belangrijk. De fractie wil hierop dus niet meteen rigoureus bezuinigen, maar eerst goed kijken of het onderwijs dit voldoende overneemt. Wel is zij het met het college eens dat het feitelijk een verantwoordelijkheid van de scholen is. Dat zou ook van de schoolsportdagen kunnen worden gezegd, maar dit gaat om een klein bedrag en veel kinderen beleven aan deze dag een sportief plezier. De PvdA wil deze kleine ondersteuning zeker in stand houden. Tot slot is er natuurlijk het integraal subsidieplan. De fractie vindt het vanzelfsprekend om eens in de zoveel jaar naar de uitgangspunten te kijken. Worden met de subsidie wel de doelen behaald die de gemeente voor ogen heeft? De fractie wil het komend jaar dus ook de ISP tegen het licht houden, waarbij zij dan natuurlijk ook wil kijken naar de bezuinigingsmogelijkheden. De PvdA wil als basis uitgaan van scenario 2, zoals het college ook voorstelt. De meeste bezuinigingsvoorstellen uit dit scenario wil de fractie inderdaad verder laten uitwerken. Bij een aantal projecten wil zij wel de resultaten van de evaluatie laten meewegen, zoals bij de jongerenpreventieteams. Op het opruimen van zwerfafval wil zij niet bezuinigen; meer aandacht voor dit probleem was al een onderdeel van het verkiezingsprogramma en het burgerpanel onderstreept dat de inwoners van Heerhugowaard hierop niet willen bezuinigen. Dit is dan ook in scenario 2 niet opgenomen en daar is de PvdA het helemaal mee eens. Het spreekt voor zich dat de fractie de inkomensgrens voor de sociale regelingen niet wil verlagen van 120 naar 110 procent. Het college heeft dit dan ook terecht niet meegenomen in scenario 2. Ook is de fractie het met het college eens over het niet in scenario 2 opnemen van een bezuiniging op het zwemonderwijs. Het afschaffen van dit onderwijs levert maar weinig op, omdat de uren die vrijvallen in het zwembad waarschijnlijk lang niet kunnen worden opgevuld. Daarbij komt dan ook nog dat er in de scholen in die uren dan ander bewegingsonderwijs moet worden gegeven, terwijl de gymzalen nu al vrij vol zitten. De PvdA is een partij van gelijke kansen voor iedereen; rijk of arm. Zij wil iedereen de kans geven mee te doen, ook aan het zwemonderwijs! Kortom, de fractie wil het zwemonderwijs houden zoals het is, maar de kinderen kunnen er best op de fiets heen in plaats van met de bus. Zo groot is Heerhugowaard niet. Het voorstel hieromtrent steunt de PvdA dus wel. Spreekster heeft in het verleden zelf een motie opgesteld om de ID-kaart aan 13-jarigen gratis te verstrekken. Het idee erachter was dat 13-jarigen een bijbaantje mogen hebben, maar zij zich bij hun baas dan wel moeten kunnen legitimeren en dus een ID-kaart nodig hebben en dat hierbij ruim 30 kosten voor zo n kaart dan een hoog bedrag voor een kind van die leeftijd. Inmiddels is dit door de tijd achterhaald. De kosten voor een ID-kaart zijn door het rijk voor kinderen tot en met 13 jaar vastgesteld op 8,75. De fractie heeft er dan ook begrip voor dat het college voorstelt deze regeling te laten vervallen.

14 R 11 november 2010/14 Dan is er verder nog een aantal voorstellen, waarbij de PvdA voor de nadere uitwerkingen wat kanttekeningen zou willen meegeven. Zo vindt zij dat er best mag worden gekeken of er op de markten kan worden bezuinigd, maar de jaarmarkt op de Stationsweg en de markt op het Raadhuisplein mogen absoluut niet worden verkleind of opgeheven. Voor wat betreft de vrijdagmarkt moet de gemeente blij zijn dat er nog een paar kooplui staan en hen moet een kans worden gegeven. De fractie kan daar dus pas echt iets over zeggen een jaar na voltooiing van het laatste stukje Middenwaard; het horecaplein. Tot slot nog de Huygenpas. De PvdA ziet deze het liefst verder uitgebreid worden, maar zij denkt dat er wel bezuinigingsmogelijkheden zijn als het gaat om de ambtelijke kosten. Spreekster wil als allerlaatste gebruikmaken van de mogelijkheid om in te gaan op een motie waarover de HOP het heeft gehad en die de PvdA mede heeft ondertekend en wel de motie over het minder frequent legen van de groenbakken in de wintermaanden. Zij steunt het onderzoek of dat bezuinigingen oplevert, maar zij wil het college vragen om daar de vraag aan toe te voegen wat de gevolgen zijn voor het frequenter legen van de genoemde bakken in de zomer. Er zijn veel klachten over stankoverlast als het erg mooi weer is. Wellicht kan het geheel dan budgetneutraal. Het is wel geen bezuiniging meer, maar wel een verbetering voor de inwoners. De heer Oude Kotte wil vooraf aangeven de belediging van de heer Dijkstra aan oudere partijgenoten van spreker te zullen incasseren en daarbij zijn bewondering uitspreken over hoe woorden uit zijn context kunnen worden gerukt. Het is jammer dat de heer Dijkstra zijn eigen gevaarlijke woorden over hoe raadsleden met elkaar omgaan, niet zelf ter harte neemt. Even dacht spreker dat het bij hem echt om de inhoud ging. Spreker gaat hierna verder met zijn voorbereide betoog voor de eerste termijn. Hij geeft aan verantwoordelijkheden moeten worden gespreid en daar worden neergelegd waar deze het beste kunnen worden gedragen. Er moet bijvoorbeeld niet worden gevraagd wat de gemeente voor de medemens kan doen, maar men moet zichzelf de vraag stellen Wat kan ik voor mijn medemens doen? of Hoe kan ik aan het samenleven bijdragen? De antwoorden op deze vragen zijn een belangrijk onderdeel van de te nemen bezuinigingsmaatregelen. Want een taart die groter is geworden, laat zich makkelijker verdelen dan een taart die kleiner is geworden. De raad kan helaas niet meer tegenhouden dat het mes moet in de financiële huishouding van de gemeente. Gelukkig zijn het voor 2011 nog redelijk bescheiden messen en niet de geslepen zwaarden van Burgerbelang. Alhoewel, in het meerjarenperspectief stond toch wel een bijzonder verrassend voorstel tot bezuinigen en wel op de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. Dit bezuinigingsvoorstel wekte bij het CDA de volgende vraag. Welk effect heeft deze bezuiniging op de enige twee levende gemeentelijke monumenten die Heerhugowaard rijk is, te weten het gemeentelijk monument wethouder De Boer en het onlangs uit Alkmaar overgenomen gemeentelijk monument wethouder Binnendijk? Zonder gekheid. De bezuinigingen die voorliggen in het meerjarenperspectief zullen leiden tot fundamentele discussies en het maken van principiële keuzes. Dat is geen nieuws, want het college bracht bij de voorjaarsnota reeds de boodschap dat de beleidsintensiveringen zich zouden richten op de categorie: onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar of zoals het CDA het leest: denken, durven en doen. Het meerjarenperspectief is volgens de fractie namelijk kansrijk. Juist tijden van bezuinigingen zijn een geschikt moment voor herbezinning. De centrale vraag voor de fractie is daarbij, wat de gemeente nu wel voor haar inwoners moet regelen en wat moeten de inwoners zelf regelen. Te weinig wordt de principiële vraag gesteld wat nu eigenlijk de taak van de overheid is en wat de taak van de mensen zelf is. Wat het CDA betreft wordt de overheid teruggebracht naar haar kerntaken en wordt er meer gebruikgemaakt van de capaciteit van inwoners en het maatschappelijk middenveld, zoals de sportclubs, muziekverenigingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de religieuze instellingen. Daarmee bespaart de gemeente niet alleen heel veel gemeenschapsgeld, maar wordt er ook een stabielere zelfstandige samenleving gecreëerd. Een stabiele samenleving vereist ook dat de gemeente solide met haar inwoners omgaat. Dit betekent voor het CDA niet alleen maar geld geven, maar er vooral voor zorgen dat mensen kunnen meedoen met de samenleving. Pas als iemand echt niet kan, is er de overheid om bij te springen. Niemand, maar dan ook niemand, mag langs de kant te blijven staan, zeker nu niet. Juist nu is dan ook het moment om de subsidiestroom eens goed tegen het licht te houden en te evalueren. In de fundamentele discussie van het CDA behoren subsidies tijdelijk te zijn en zouden deze niet een permanent karakter mogen krijgen, omdat mensen of instanties anders te afhankelijk van de overheid worden gemaakt. Muziekverenigingen, cultuurinstellingen en vrijwilligersorganisaties moeten de ruimte krijgen om zichzelf te verantwoorden naar de samenleving. Men mag namelijk niet vergeten dat bijna alle maatschappelijke organisaties die nu gesubsidieerd worden, voortkomen uit particulier initiatief. De tijd van bezuinigingen geeft de ideale mogelijkheid om de gemeentelijke ambitie bij te stellen,

15 R 11 november 2010/15 zodat de ambitie en het budget voor de voorzieningen daadwerkelijk bij Heerhugowaard blijft passen. Bij monde van de VVD is namens de coalitiepartijen onder andere een amendement ingediend dat voorziet in een aangepast te onderzoeken bezuinigingsscenario. In de eerste plaats gaat het CDA er vanuit dat de gezamenlijk ingediende moties en amendementen voor zich spreken. Toch wil zij kort toelichten waarom de fractie er met de coalitiepartijen voor kiest niet te bezuinigen op de maatschappelijke stage. Met ingang van moet iedere scholier een maatschappelijke stage lopen. Kort gezegd houdt de maatschappelijke stage in dat jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode actief meedoen aan de samenleving, kennis maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en leren hoe de samenleving in elkaar zit. In de praktijk blijkt het helaas toch best lastig om kwalitatieve stageplekken te vinden. Met name de schakelfunctie tussen de school en de plekken waar stage kan worden gelopen, zoals bij sportverenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en allerlei andere welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties laat te wensen over. Hier is voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd. Deze rol is niet gratis, maar oh zo belangrijk. Het CDA is van mening dat de maatschappelijke winst voor een betrokken sociale samenleving, die met het ondersteunen van de maatschappelijke stage kan worden behaald, in een schril contrast staat met de kosten. Hierop mag dan ook niet worden bezuinigd. Ter afronding nog een viertal vragen. Waarom heeft het college gekozen te bezuinigen op de jongerenpreventieteams? Kan het college aangeven welke maatschappelijke gevolgen er verbonden zijn aan het halveren van het budget voor deze teams? Is het college niet evenals het CDA van mening dat het risicoprofiel van de grondexploitatie en dan met name die van De Draai wellicht niet wat te optimistisch is voorgespiegeld? Zo niet, dan zou het CDA graag de achterliggende visie vernemen, zodat haar zorgen hopelijk worden weggenomen. Tot slot. De raad moet zich bezinnen en de gemeente terugbrengen naar haar kerntaken en daarbij de verantwoordelijkheid teruggeven aan de inwoners. Alleen dan zal er sprake zijn van een stabiele, solidaire en zelfredzame samenleving. De heer Schoemaker zegt dat voorligt de begroting voor het jaar Het is een sluitende begroting en daarvoor dankt GroenLinks het college en het team ambtenaren. Wel staat Heerhugowaard net als alle andere gemeenten voor een belangrijke bezuinigingsronde. Vergeleken met andere gemeenten staat Heerhugowaard er relatief goed voor. Zo is door een robuust financieel beleid in de afgelopen jaren het te bezuinigen bedrag kleiner dan in vergelijkbare gemeenten. Daarnaast zijn belangrijke projecten zoals het Stadshart vrijwel afgerond. Niettemin zullen alle inwoners te maken krijgen met de effecten van de bezuinigingen, al was het alleen al door de maatregelen die de nieuwe regering neemt. De noodzaak tot bezuiniging geeft wel meer opening tot het maken van duidelijke keuzes. Een van die keuzes is de burger minder afhankelijk te maken van de overheid. De verantwoordelijkheid van de inrichting van het dagelijkse bestaan ligt in grote mate bij deze burger. Dat vraagt om gepaste terughoudendheid van de gemeente. Er moet goed worden gekeken welke rol de gemeentelijke overheid moet vervullen in de verschillende lagen van de maatschappij. Zo kan het subsidiebeleid van de gemeente eens goed tegen het licht worden gehouden. Om de verenigingen meer te motiveren eigen activiteiten te ontplooien die extra inkomsten kunnen genereren, wil de fractie met de andere collegepartijen de subsidie koppelen aan een door de vereniging in te dienen projectenprogramma. Daardoor wordt subsidie direct gerelateerd aan projecten van maatschappelijke en/of sociaal-culturele meerwaarde. Daar is een nieuw subsidiebeleid voor nodig. De fracties vragen het college daarmee te komen voor de behandeling van de voorjaarsnota Daarnaast ziet GroenLinks veel in het nu te ontwikkelen gebieden wijkgericht werken, waarin de gemeente en de maatschappelijke instanties de regie over de wijk deelt met alle wijkbewoners. Met veel interesse kijkt de fractie naar de verdere ontwikkeling van die vooruitstrevende visie. Waar de gemeente de regie van het dagelijkse leven wil terugleggen in de handen van de burger, moet zij vooral oog blijven houden voor de leefomstandigheden en behoeften van de minder sterken in de maatschappij. GroenLinks wil niet via ingewikkelde constructies het harde beleid van het kabinet Wilders repareren, maar ziet wel de noodzaak sociale vangnetten klaar te houden voor degenen die buiten de boot dreigen te vallen. Binnen de Wmo bijvoorbeeld zal beter moeten worden bekeken wie echt hulp nodig heeft en wie daarin genoeg zelfredzaamheid kan ontwikkelen. Ook daarin geldt het solidariteitsprincipe. Daarom wil de fractie tijdens de behandeling van de voorjaarsnota graag van het college horen wat de mogelijkheden zijn binnen de Wmo en wat daar de consequenties van zijn. GroenLinks wil niet dat versobering van de leefomgeving leidt tot afbraak van het huidige groen. Groen in de wijk zorgt voor een hoger woongeluk, minder stress en vrolijkere kinderen. Het vervangen van groen door steen is verlaging van het woongenot, terwijl in het kader van de bezuinigingen het onder-

16 R 11 november 2010/16 houd van verhardingen juist duurder is dan het onderhoud van groen. Meer groen in de wijk maakt dus niet alleen gelukkiger, maar is ook beter voor de portemonnee. Daarom wil de fractie geen bezuiniging op het terugbrengen van de beheerkwaliteit van het openbaar groen in de wijken. Ten eerst levert het weinig op, terwijl het een grote impact heeft op de groenbeleving van de burgers. Ook ziet zij niets in het stoppen van de plaatsing van bloembakken. Zij denkt dat het effect op de geluksbeleving van de burgers wordt onderschat. Ook is zij niet voor het aanbrengen van meer parkeerplaatsen in de wijken ten koste van het groen. GroenLinks dient hierbij een amendement in om de punten 42 en 43 te schrappen uit de bezuinigingsvoorstellen voor de komende jaren. GroenLinks is tegen een bezuiniging van 10 procent op de Dierenbescherming. In tegenstelling tot andere verenigingen en maatschappelijke organisaties moet de Dierenbescherming het hebben van een beperkte groep vrijwilligers, met wie onder meer de dierenambulance wordt gerund. Veel mogelijkheden tot activiteiten om extra geld binnen te krijgen behalve ledendonaties, zijn er niet. Dit in tegenstelling tot veel andere verenigingen en organisaties. Daarnaast is een bezuiniging van 10 procent juist net die kaasschaafmethode die iedereen niet had gewild. Duidelijke keuzes maken vond iedereen. GroenLinks kiest daarom niet voor voornoemde bezuiniging van 10 procent. De fractie dient een amendement in om deze bezuinigingsopdracht te schrappen uit de voorliggende lijst. Het opheffen van de weekmarkten, zoals nu in de bezuinigen wordt voorgesteld, kan volgens GroenLinks niet aan de orde zijn. Weekmarkten vullen het aanbod van reguliere winkels aan en zorgen tevens voor de sociale cohesie. Tevens bied de markt een uitstapje voor de oudere bewoners van Heerhugowaard, desnoods met hun kleinkinderen; altijd leuk. Door het college is daarnaast de toezegging gedaan dat de vrijdagmarkt op het Stadsplein zou worden geëvalueerd als het horecaplein en -boulevard gereed zijn. Dat is de reden dat GroenLinks samen met haar coalitiecollega s dit punt in een amendement heeft opgenomen. Verder maakt de fractie zich wel zorgen over de korting op de bijdrage aan bureau HALT. Graag wil zij inzichtelijk hebben welke resultaten HALT op dit moment boekt voor wat betreft de Heerhugowaardse jongeren en welke consequenties bij een bezuiniging daaraan gekoppeld kunnen worden. GroenLinks is tegen het schrappen van de beeldopnames van de raadsvergaderingen. De internetuitzendingen mogen dan nog niet tot spectaculaire kijkcijfers leiden. Het gaat hier ten eerste om de lange adem, ten tweede om de juiste marketingactiviteiten en daarnaast om een toekomstvisie. Internet-tv staat pas aan het begin, maar zal een grote opkomst doormaken in de komende jaren. Daarmee worden uitzendingen van programma s dadelijk geen alleenrecht van de kabelmaatschappijen, maar van de uitzenders zelf. Dus in dit geval de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld worden gedelegeerd aan een lokale omroep. Diverse lokale organisaties hebben hierin al interesse getoond. Daarnaast kunnen de beelden van de vergaderingen worden gebruikt voor interne en externe training van gemeenteraadsleden, commissieleden en ambtenaren. Ook zijn de beelden in eventuele andere beelduitingen te gebruiken, als er dan wel goed hieruit wordt geselecteerd. Verder hebben de beelden een archieffunctie, mogelijk vervangend voor de meelopende geluidsband die nu wordt gebruikt. Vanwege deze overwegingen dient GroenLinks een amendement in, waarin zij deze bezuiniging wil schrappen. Er is door de andere partijen al veel gezegd over de NBK. GroenLinks heeft daarom diverse amendementen hierover mede ondertekend, wat ook geldt voor andere punten die zijn opgenomen in het amendement om bepaalde punten toe te voegen en bepaalde punten eruit te halen. Daarom wil spreker het hierbij laten. Mevrouw Van Diemen wil beginnen met het verloop Reserve beheer en sociale structuur in relatie tot NBK 1 en NBK 2, groot onderhoud wijken en Stad van de Zon. Het zou slecht zijn als de gemeente na 2014 geen financiële middelen meer ter beschikking zou hebben voor de beheer- en onderhoudslasten. De wijziging in de systematiek (NBK1) om tot en met 2024 de kosten te kunnen dekken heeft de instemming van D66. De fractie is het met het college eens om infrastructurele werken die te maken hebben met een eventueel recreatiegebied ten noorden van De Draai en sportpark Overspoor, te schrappen. Dat een deel van de vrijvallende gelden worden toegevoegd aan de Reserve beheer- en sociale structuur onderschrijft zij. Dat er een ander deel wordt gereserveerd voor de herinrichting van de Zuidtangent tussen Middenweg en Westtangent vindt D66 een goede zaak gezien de onoverzichtelijkheid en daardoor onveilige situatie op dit deel van deze verkeersader. Het voorstel (NBK2)om 1,5 miljoen te reserveren voor de visie Naar buiten kan ook haar instemming hebben. Wel wacht de fractie de voorstellen over de uitwerking hiervan af. Een meer sobere inrichting van de ecologische verbinding tussen de ringvaart en de Oostertocht mag dan lagere lasten met zich meebrengen, maar gaat dit niet ten koste van onze doelstellingen met flora en fauna? Graag een reactie van de wethouder. Het Masterplan voorzieningen is in 2003 vastgesteld en in de visie van D66 toe aan bijstelling, zeker gezien de huidige financiële positie van de gemeente. In een vorige vergadering of ander overleg heeft wethouder Kwint

17 R 11 november 2010/17 aangegeven dat het masterplan deze bijstelling gaat krijgen. Is deze belofte nog steeds van kracht? In de optiek van D66 is deze bijstelling noodzakelijk om de beheer- en onderhoudslasten binnen NBK 2 beter te kunnen overzien en te berekenen. Daarom stelt de fractie voor deze beheer- en onderhoudslasten vast te stellen nadat het Masterplan is bijgesteld. Zij dient hiervoor een amendement in op het voorgenomen besluit. Dat sportpark De Vork intensiever moet worden gebruikt onderschrijft D66 van harte, maar zij vraagt zich wel af of de gemeente een derde kunstgrasveld voor de hockeysport moet bekostigen en of er geen intensiever gebruik mogelijk is? De kleedaccommodaties zullen moeten voldoen aan de daaraan gestelde wettelijk eisen, maar ook niet meer dan dat. Het resterende bedrag mag wat de fractie betreft worden toegevoegd aan de Reserve beheer- en sociale structuur. Voor wat betreft de wijkcentra geeft het college in het voorstel aan het budget voor beheer en exploitatie taakstellend te verlagen met een bedrag van per jaar. D66 onderschrijft deze taakstelling. De fractie is het niet met het college eens om de activiteiten van de buurthuizen allemaal onder te brengen in de wijkcentra. Buurthuizen (fysiek) die voldoende wijkbewoners weten te trekken voor de door hen aangeboden activiteiten moeten kunnen blijven bestaan. De vele vrijwilligers die daar werken, mogen door verplaatsing niet afhaken. Zij zijn de smeer in de samenleving. Zonder vrijwilligers stort de samenleving van Heerhugowaard als een kaartenhuis in elkaar en dat mag niet gebeuren. D66 vindt het voor ouderen en mensen met beperkingen van groot belang dat zij in hun sociale omgeving kunnen blijven wonen. Daarom moeten er voor hen voorzieningen zijn, waarvoor zij hun eigen wijk niet hoeven te verlaten. Indien nodig moeten zij gebruik kunnen maken van Zorg op maat in alle facetten. Aangenomen mag worden dat tieners niet meer afhankelijk zijn van het brengen en halen hiernaar toe. Daarom vindt D66 het voldoende als er twee centra zijn voor de hele gemeente. Voor wat betreft het groot onderhoud bestaande wijken is een versobering in het onderhoud van de groenvoorziening een optie die voor de fractie bespreekbaar is. Over beheer- en onderhoud van de Stad van de Zon heeft zij nog de volgende vragen. Bij het ontwikkelen van de wijk moet er toch ergens wel een post voor beheer- en onderhoud zijn opgenomen? Hoe komt het dat daar in het NBK tot nu toe geen rekening mee is gehouden? Verder is het zo dat het onderhoud van het gebouw waar Cool in is gevestigd, voor rekening van de gemeente komt. Dat is ook duidelijk, want Cool huurt het gebouw van de gemeente. Wat D66 niet helemaal begrijpt, is dat er een bedrag is opgenomen voor nieuw meubilair. Als het aan D66 had gelegen, waren er in deze begroting al forse voorschotten genomen op de aangekondigde bezuinigingen op het gemeentefonds. Het lijkt haar niet verstandig om uit te gaan van de bijdrage uit het gemeentefonds van Een korting van vijf procent wordt minimaal verwacht, maar het zou spreekster niet verbazen dit percentage veel hoger zou uitvallen. Het is ondoenlijk om in een betoog alle begrotingspunten door te lopen, maar de fractie is een aantal zaken opgevallen. Uit het programma Sociale Samenhang blijkt, dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van onderzoeken verricht door de GGD. Het gaat hierbij niet allemaal om gezondheidszaken, maar bijvoorbeeld ook over spijbelende kinderen en geluidsoverlast. De fractie vraagt zich af of deze onderzoeken niet in eigen huis kunnen worden uitgevoerd. D66 is van mening dat privacy een groot goed is. Er staat onder andere in het beleidsplan Duurzame ontwikkeling de slimme meter genoemd, maar zover zij weet is deze meter nog onderwerp van discussie nu er meer valt af te lezen dan alleen het gebruik. Ook vraagt D66 aandacht voor het klantcontactsysteem voor Wmo, belastingen, enz. en de koppeling met het zakensysteem met alle relevante applicaties. Wordt door het college wel voldoende rekening gehouden met de privacy? D66 is niet tegen een goede dienstverlening. Wel vraagt zij aandacht voor de kosten. Een zeven is heel mooi. De laatste 0,8 punten moeten echter aan inspanning en kosten niet onevenredig veel meer financiën vragen. Citymarketing is voor de fractie de komende jaren een activiteit, die op een laag pitje mag worden gezet. Verder voegt ISO-certificering haar inziens niets toe. Het college houdt zelf al voldoende de vinger aan de pols. Met betrekking tot het strategisch personeelsplan zou D66, gelet op de sterk gewijzigde omstandigheden, een aanpassing willen voorstellen. Zij is voorstander van een vacaturestop; alleen strategische functies mogen worden ingevuld. Natuurlijk verloop moet ervoor zorgen, dat het aantal medewerkers afneemt. D66 stelt voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de markt bij Middenwaard naar voren te halen, zodat er niet eerst in twee jaar wordt uitgegeven, terwijl de uitkomst heel wel zou kunnen zijn, dat één markt in Heerhugowaard meer dan voldoende is. Bij het weerstandsvermogen staat het project Broekhorn genoemd. D66 krijgt het wat benauwd bij een zin als: er bestaat een kans dat Bouwfonds niet alle geactiveerde kosten over zal nemen. Is dit dan nu nog niet duidelijk? Blijven de kosten dan voor rekening van de gemeente? Zoals de accountant de raad heeft laten weten dat er grote risico s zijn bij De Vork en De Draai. D66 wil daarom bij alle wijzigingen geïnformeerd worden.

18 R 11 november 2010/18 Kan de wethouder dat toezeggen? De rentepercentages op het bedrag van 97 miljoen aan leningen lopen nogal uiteen. Sommige zijn fors te noemen. De vraag is of het hier gaat om vaste percentages? Verder vraagt spreekster of het college een poging wil wagen om bij de bank andere percentages te bedingen, eventueel door wijziging van de looptijd? Bij de verbonden partijen, zoals de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord en GGD Hollands Noorden is D66 van mening dat er blijvend moet worden aangedrongen op bezuinigingen van vijf tot tien procent. Het valt de fractie op dat het jeugdwerkeloosheid beleid in 2010 nog voor en in het meerjarenperspectief voor 2011 is gesneuveld. Zij vindt dit geen goede zaak en dient hiervoor een motie in. Bij de doorberekening van de overheadkosten met betrekking tot de brandweer van Langedijk is er geen rekening gehouden met een salarisverhoging en de inflatiecorrectie. Het bedrag blijft van 2011 tot 2014 hetzelfde, namelijk In de visie van de fractie moet hiermee wel rekening worden gehouden. Kan dit alsnog gebeuren? Bij de sector Organisatieondersteuning viel het de fractie op dat er smartphones worden aangeschaft, waarbij zij de vraag stelt of internetten buiten de deur noodzakelijk is. Heel ondernemend Nederland heeft een gratis telefoons bij een zakelijke abonnement. De vraag is waarom dit bij de gemeente blijkbaar niet zo is. Het zou heel wat kosten schelen. Dan het bedrijfsleven. Dit betaalt 2,5 miljoen mee aan de Westfrisiaweg. D66 vindt dat een goede zaak. Alleen vindt de fractie met de VNG, dat dit niet moet door verhoging van de OZB. Dit geld komt immers in de algemene middelen. Hoe denkt de wethouder de opbrengsten van de OZB-verhoging te kunnen koppelen aan de Westfrisiaweg? Over de uitwerking van de algemene subsidieverordening heeft D66 een voorstel en daarom dient zij een motie in. Graag verneemt zij welke budgetten het college persoonlijk ter beschikking staan. Hierbij doelt zij op incidentele uitgaven, representatie en het activiteitenbudget, naast de onkostenvergoeding die de collegeleden maandelijks ontvangen. Is het college het met D66 eens, dat ook hier kan worden bezuinigd? Hierover dient de fractie een motie in. Verder is het zo dat ook de fractiebudgetten wat haar betreft omlaag kunnen. Voor wethouder Dickhoff heeft zij de vraag of hij zich kan vinden in de kop van het Stadsnieuwsartikel We snijden eerst in eigen vlees. Als hij dit kan beamen, dan is het toch erg jammer, dat dit snijden in eigen vlees in het artikel niet terug te vinden is en overigens ook niet in de begroting. De heer Reijnders geeft aan dat het al is gezegd, maar het kan niet vaak genoeg worden gezegd. Er is heel veel werk verzet door heel veel mensen om alle beschikbare stukken klaar te hebben voor deze raadsvergadering. Het is niet mis, dat de gehele ambtelijke organisatie vanwege de bezuinigingen is doorgelicht met als doel te kijken waar nog rek in zit, wat beter kan en wat slimmer kan. Dit zal ongetwijfeld impact hebben gehad. Tot dusverre hebben de inwoners van Heerhugowaard nog niet veel hinder van de kredietcrisis; men voelt het nog niet. Dat is niet zo met het bedrijfsleven; orders blijven uit, de concurrentie vooral uit het buitenland komt sterk op en er vallen ontslagen. Toch lijkt de economie weer op te veren. Er verschijnen steeds meer berichten over bedrijven die weer plussen. De rook lijkt weer wat op te stijgen. Verontrustend is wel, dat veel van origine Nederlandse bedrijven, ook nutsbedrijven, buitenlands eigendom zijn geworden en deze willen allemaal winst maken. Terug naar Heerhugowaard. Op tijd voor de crisis, is een aantal voorzieningen gereedgekomen of in elk geval bijna gereed. Men is daarmee af van de oneliner in Heerhugowaard is niets te doen. Hopelijk kan de gemeente hierdoor de jongeren ook na de studie elders in Heerhugowaard houden. Voor wat betreft de Nota s bovenwijkse kosten is de VSP ook geen voorstander om de reeds opgenomen infra-projecten zoals een tunnel in de Zuidtangent, de Oosttangent en de fietsvoorzieningen te schrappen en gaat dan ook akkoord met de meer dan noodzakelijke herinrichting van de Zuidtangent ter hoogte van het Stadshart. Hopelijk is de gemeente dan ook af van het overlastgevende sluipverkeer zoals bijvoorbeeld bij de Sparrenlaan. Wat bij de fractie wel blijft hangen is het feit en de HOP heeft dit ook gememoreerd, dat normalerwijze de infrastructuur klaar moet zijn alvorens te gaan bouwen of verbouwen. Deze opmerking slaat dus nadrukkelijk op het Stadshart. Ook bij de Nota bovenwijkse kosten 2 moeten keuzes gemaakt worden, zodat de Reserve beheer en sociale structuur niet op korte termijn opdroogt. Zo kan de VSP zich vinden in het intensiever gebruiken van De York en het zoeken naar oplossingen voor knelpunten zoals bij de voetbal, door te kijken naar mogelijkheden op het aangrenzende bedrijventerrein De Vork. Sportcomplex Overspoor is daarmee voor de VSP, voorlopig van de baan. Ook voor wat betreft het recreatiegebied De Draai geldt, dat door het vergroten van de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied aanleg voorlopig niet nodig is. Voorlopig in de betekenis van het feit, dat Heerhugowaard nog steeds groeit en wellicht alsnog moet gaan investeren in een nieuw sportterrein en een recreatiegebied. Zorgelijk is de onduidelijkheid voor wat betreft het bouwen en eventueel verbouwen van panden tot woonservicegebieden. De noodzaak voor dit soort gebieden wordt alleen al door de vergrijzing ingegeven. Spreker sprak laatst de directeur van Goed Wonen die zei dat met name in Heerhugo-

19 R 11 november 2010/19 waard de vergrijzing al echt goed te merken is. Ook een tijdlijn in voornoemd punt van bouwen en verbouw is nog niet aangegeven. Voor wat betreft de wijkcentra en het buurthuiswerk steunt de VSP het amendement dat is ingebracht door de ChristenUnie en mede is getekend door PvdA en D66. Spreker gaat hierna in op de raadsbegroting De VSP kijkt op hoofdlijnen naar de begroting in de wetenschap, dat eventuele bijstellingen via begrotingswijzigingen in 2011 kunnen worden geëffectueerd. Een deel van de posten met de bijbehorende bedragen wordt niet meegenomen in deze raadsbegroting. Hoe groot dat deel is, is niet bekend. Het betreft onder andere de effecten van de rijksbezuinigingen, voorstellen omtrent beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen, de invulling van PM- posten voorjaarsnota 2010, het eventueel bijstorten ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (volgens PricewaterhouseCoopers), de meerjarenprognose grondexploitaties met een mogelijk afboekrisico van onder andere De Draai en De Vork, de heffingen en daaruit volgende belasting verordeningen. De begroting 2011 en het voorgestelde scenario 2 geven de fractie de indruk dat het gaat om een evenwichtig pakket maatregelen. Ondanks de al eerder genoemde variabelen geven voornoemde de VSP het beeld, dat het college voor wat betreft de uiteindelijke doelen streeft naar houden wat we hebben en alleen een trendmatige verhoging van de OZB voor inwoners voorstaat. De heer Van der Starre gaat een beetje met de VVD mee dat het college toch zijn uiterste best heeft gedaan om de bezuinigingen zo te doen gaan uitvoeren dat deze indirect niet ten koste gaan inkomsten van de burgers. Wel ziet spreker dat het onderhoud achteruit gaat wat Heerhugowaard een slordiger uitzicht zal geven. Het vermageren van het onderhoud zou natuurlijk ook wat bij de burger zelf kunnen worden neergelegd. Zij zouden ook eens wat kunnen gaan doen. Daarom is spreker blij dat het college toch weer het snippergroen heeft meegenomen en dit actief wil gaan verkopen en verbruiken. Zo is er in elk geval al sprake van een stukje schoonmaak. Trots op Nederland is ook van mening dat de markten behouden moeten blijven en zij zal hierover een amendement indienen. Een markt is een sociaal gebeuren wat in een stad niet mag worden weggehaald, omdat het dan helemaal een slaapstad wordt. Verder is spreker op bezoek geweest in de buurthuis De Boom en hem is daar enorm opgevallen de warme en enthousiaste sfeer. Het is ongelofelijk dat er een buurthuis is waar 500 mensen per week komen. Sommige culturele instellingen als Cool of de Waerdse Tempel kunnen daar nog wel een puntje aan zuigen. Wel is hem opgevallen dat het gebouw inderdaad een behoorlijke onderhoudsachterstand heeft. Daar zou het buurthuis zelf ook iets aan kunnen doen. Spreker heeft snel een blik geworpen op de tariefstelling. Een kopje thee van 0,25 is niet meer van deze tijd en een kopje koffie van 0,50 ook niet. Bij een aantal bezoekers van 500 per week en een kleine verhoging van voornoemde prijzen, kan er heel snel een potje worden opgebouwd om zelf het onderhoud te doen. Spreker pleit ervoor dat hieraan iets extra s wordt gedaan. Verder heeft spreker wat moeite met een bezuiniging op de Dierenbescherming met 10 procent. GroenLinks heeft al aangegeven dat dit een kaasschaafmethode is; niet doen. De organisatie doet goed werk en op deze post moet niet worden bezuinigd. Spreker vraagt zich af wat hij verder nog moet zeggen. Alles lijkt al te zijn gezegd. Het is hem wel opgevallen dat er een hele stapel amendementen liggen over bezuinigen. Het lijkt wel of niemand wil bezuinigen. Hij roept daarom iedereen op hier nog een keer extra naar te kijken, want er moet worden bezuinigd. De heer Oude Kotte denkt dat de heer Van der Starre het gezamenlijk amendement van de coalitiepartijen waarschijnlijk niet helemaal goed heeft bekeken. Zij dragen namelijk extra bezuinigingen aan. De heer Van der Starre beaamt dit laatste, maar hij wilde het even algemeen neerleggen. Mevrouw Huijboom geeft aan dat zij als laatste spreekster in de eerste termijn vanmiddag al heel wat en ook heel ingewikkelde dingen heeft gehoord. Zij vond het zelf ook allemaal heel ingewikkeld; alle documenten en alle cijfers met daarbij het besef dat er nog meer bezuinigingen vanuit het rijk aankomen en het allemaal nog niet duidelijk is; heel lastig. De ChristenUnie heeft er een aantal dingen uitgehaald, die zij wel duidelijk vindt en waarmee de fractie wel of niet iets mee wil doen. In een periode, waarin de wereld behoorlijk door elkaar wordt geschud en er heel veel pilaren in de samenleving worden getest op hun duurzaamheid is het moeilijk om te besturen op de korte termijn en zeker op langere termijn. De vele veranderingen die de laatste jaren worden doorgevoerd, zijn niet altijd verbeteringen, zoals iedereen wel heeft gemerkt. De moeilijkheidsgraad wordt nog eens vergroot, doordat dit de eerste begroting is van deze raadsperiode. Er zijn ook nog vele onzekerheden, zoals de uitkering uit het gemeentefonds, de prijsontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie en de eventueel noodzakelijke dotatie aan het Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers.

20 R 11 november 2010/20 De economische crises wereldwijd is ook merkbaar in Heerhugowaard. De gevolgen blijven niet onopgemerkt. De fractie zal juist in financieel moeilijke tijden opkomen voor de belangen van de kwetsbaren in de Heerhugowaardse samenleving. Het is immers ieders verantwoordelijkheid om deze groep mensen op een rechtvaardige wijze te ondersteunen. De ChristenUnie heeft door de ervaringen opgedaan in de afgelopen jaren, vertrouwen in het college en zeker ook in de deskundigheid van de ambtenaren. De fractie wil hen hartelijk danken voor hun inzet om tijdig de begroting en de meerjarenbegroting te presenteren en ook dank zeggen voor de beantwoording van alle technische vragen. Het is verheugend te zien, dat de begroting voor het komende jaar 2011 sluitend is en zelfs een overschot laat zien van Dit weliswaar na een onttrekking van 3.2 miljoen aan de reserves en door besparingen te realiseren van 1,1 miljoen uit de overige mutaties van de voorjaarsnota Het is daarom verheugend, dat men erin is geslaagd om met elkaar dit resultaat te bereiken onder de nu geldende omstandigheden van algehele bezuinigingen, dalende overheidinkomsten en oplopende werkeloosheid. De fractie is van mening, dat er op een reële wijze is begroot en dat daarom de begroting een goede basis biedt voor de uitvoering van het beleid in Heerhugowaard. Voor de jaren 2012 t/m 2014 staat dat er flink moet worden bezuinigd. Dat is ook een onderdeel van het Kabinetsbeleid. Het zoeken naar bezuinigingen is met een beperkte kennis van de overheidsfinanciën op zijn zachts gezegd een hachelijk avontuur. Gelukkig waren er wat meer mogelijkheden. De fractie is blij met de inzet van de burgers van het burgerpanel en met de creatieve bijeenkomsten met de meeste raadsleden. Zij houdt in het hele verhaal rekening met de uitkomsten van de raadsinformatiemarkt. De grote opkomst duidt op een grote belangstelling van de inwoners en maakt duidelijk dat het leeft bij de mensen. Kijkend naar het coalitieakkoord dan is er een aantal punten waar de ChristenUnie het roerend mee eens is. Ook de fractie wil in stand houden wat in de afgelopen periode is gerealiseerd en zij is er gelukkig mee dat de grote projecten zijn gerealiseerd voordat de magere jaren zijn aangebroken. De Christen- Unie is ook een warm voorstander van sociale samenhang, maar voor wat betreft de dienstverlening mag het een plaatsje lager in de rij. Ook hierin moet er wellicht wat worden bezuinigd; wat minder druk op het geheel zal niet verkeerd zijn. De fractie denkt hierbij in de dienstverlening ook aan de houding van de medewerkers en dat is meer een kwestie van moraliteit en niet in de eerste plaats van geld. Als de bedrijfsvoering slimmer kan, is dat prima. Daarover zal men de ChristenUnie niet horen. Voor wat betreft de keuze van het scenario, is de fractie het met het college eens om te gaan voor scenario 2, waarmee de hele begrotingsperiode tot en met 2014 is afgedekt. De resterende taakstelling voor de jaren 2013 en 2014 met de bedragen en worden wellicht harder wanneer er meer duidelijkheid is over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De ChristenUnie heeft wat opmerkingen over de beleidsvelden. Ten eerste het programma Veiligheid. In 2011 zal uitvoering worden gegeven aan de resultaten van een knelpuntenanalyse aangaande de brandweerzorg, waarbij met name de opkomsttijden van de brandweer moeten worden verbeterd. Er wordt heel wat inspanning geleverd en de fractie ziet ernaar uit wat er nog meer kan. Er zijn goede resultaten behaald door de mobiele surveillance. De fractie ziet ook dat het burgerpanel liever niet wil bezuinigen hierop en is het daarmee eens. Ook de jongerenpreventieteams moeten worden beschermd tegen bezuinigingen; het een hangt met het ander samen. De fractie wil geen vandalisme en onveiligheid in Heerhugowaard. In 2011 wacht de ChristenUnie de uitkomsten af of het verbod van alcohol op de openbare weg te realiseren is. De fractie vindt de bezuiniging op bureau HALT wat uitstekend werk verricht, een risico, zowel op het gebied dat de andere gemeenten het eens moeten zijn met deze bezuinigingen en dat het de gemeente veel geld kan gaan kosten als op het gebied van het aanpakken van jongeren. Dan het programma Stedelijk beheer. Hierbij heeft de fractie een vraag over de gladheidbestrijding. Er ligt een voorstel wat financieel goed moet uitkomen, maar de vraag is of er een risico op claims bestaat. Wordt er schade berokkend aan auto s door het pekelwater? Het burgerpanel is voor een soberder beheer van het gras op de industrieterreinen. De ChristenUnie is het daarmee eens. Bezuinigen op het zwerfafval echter kan het minst rekenen op de sympathie van het burgerpanel en ook van de fractie. Dan het programma Stedelijke Voorzieningen en duurzame samenleving. De Christen- Unie is tegen het opheffen van de markten en is van mening dat de ontmoetingsplaatsen rond bloemen en groenten moeten worden gekoesterd en behouden moeten blijven. De ChristenUnie dient een amendement in voor het schrappen van de bezuinigingen op de markten. Er is gesproken over het Stadsplein. Er zijn inderdaad hier maar een paar kramen, maar juist deze ondernemers hebben in tijd en geld geïnvesteerd om te blijven in afwachting van goede tijden als het Horecaplein open zal zijn. De ChristenUnie vindt eigenlijk dat de gemeente het naar hen niet kan maken om de markt op te heffen. Voor wat betreft dierenwelzijn is het dat iedereen te maken heeft met bezuinigingen. Helaas kunnen dieren niet voor zich zelf opkomen. Gelukkig is er de dierenbescherming die voorzieningen treft voor

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 28 mei 2013/1 Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 28 mei 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Afwezig: Wethouders: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 2 juni 2010. Aanwezigen : Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer A.C. van Oord (VVD),

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT-NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT-NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 7 september 2010 Aanwezigen : De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer T.L. Mars (VVD), de

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2007 Aanwezigen : Dhr. C.C. Mertens (voorzitter), dhr. J.M. Hoogland (raadsgriffier) mevr. V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), dhr.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de wnd. raadsgriffier Datum: 11 november 2011 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 23 juni 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze veegbijeenkomst

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de wnd. raadsgriffier Datum: 23 maart 2011 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 8 februari 2012 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. raadsgriffier), de heer A.C.

Nadere informatie

vr 25 augustus 2009/1

vr 25 augustus 2009/1 vr 25 augustus 2009/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 augustus 2009 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Nadere informatie

R 23 maart 2010/1. de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadlid. mevrouw E.M.J. Middelbeek

R 23 maart 2010/1. de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadlid. mevrouw E.M.J. Middelbeek R 23 maart 2010/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 23 maart 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nr. Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nr. Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 2 oktober 2012 Aanwezigen: De heer G.E. Oude Kotte (voorzitter), mevrouw E.A. Schreiner (raadsgriffier), de heer A. Harren (VVD), de heer

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

NOTULEN (vastgesteld)

NOTULEN (vastgesteld) NOTULEN (vastgesteld) Onderwerp : Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 september 2008 Aanwezigen : de heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw P.M.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 januari 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 januari 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 25 januari 2011/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 januari 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

H E E R H U G O W A A R D. Verslag van het vragen halfuurtje. d.d. 23 oktober POOT

H E E R H U G O W A A R D. Verslag van het vragen halfuurtje. d.d. 23 oktober POOT H E E R H U G O W A A R D Verslag van het vragen halfuurtje d.d. 23 oktober POOT H E E R H U G O W A A R D R vr 23 oktober 2007/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 februari 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 februari 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 15 februari 2011/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 februari 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. RB 2011083 A. Voorjaarsnota 2011 (vaststellen).

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. RB 2011083 A. Voorjaarsnota 2011 (vaststellen). Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij Amendement Agendanr. Voorstelnumrner: Onderwerp: RB 2011083 A. Voorjaarsnota 2011 (vaststellen). De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Notulen van de openbare begrotingsvergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 10 november 2011 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare begrotingsvergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 10 november 2011 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 10 november 2011/1 Notulen van de openbare begrotingsvergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 10 november 2011 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders: Afwezig:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

R 22 juni 2010/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 22 juni 2010/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 22 juni 2010/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 juni 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

R 24 juni 2010/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 juni 2010/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 juni 2010/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 juni 2010 om 9.15 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs. H.M.W.

Nadere informatie

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 21 april 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 april 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en P.L. de Putter

De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van der Maas en P.L. de Putter Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland gehouden op donderdag 6 november 2014 in het gemeentehuis van Noord-Beveland Aanvang: 19:00 uur Aanwezig: Mevr. E.S. Breure-den

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 december 2009 Aanwezigen: Mevr. P. Bunte, (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), mevrouw C.P.M. van t Schip-Nieuwboer (HOP), de

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 februari 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-02-01 Opening en mededelingen De plaatsvervangend voorzitter, de heer Harren, opent de vergadering,

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 april 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van Oord

Nadere informatie

R 19 februari 2008/1

R 19 februari 2008/1 R 19 februari 2008/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 19 februari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

vr. 23 september 2008/1

vr. 23 september 2008/1 vr. 23 september 2008/1 Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 23 september 2008 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007

Uitkomsten. Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Uitkomsten Uitkomsten commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 oktober 2007 Onderstaand de uitkomsten van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 3 oktober 2007, vooruitlopend op de notulen.

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 december 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 december 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 15 december 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 december 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Nummer Onderwerp Actie 12-06-01 THEMABESPREKING ARMOEDEBELEID Voor dit agendapunt is wethouder Binnendijk uitgenodigd.

Nummer Onderwerp Actie 12-06-01 THEMABESPREKING ARMOEDEBELEID Voor dit agendapunt is wethouder Binnendijk uitgenodigd. CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 13 juni 2012 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (loco-raadsgriffier), De heer E.S. van

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 augustus 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 augustus 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis R 25 augustus 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 augustus 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie