Hier staan we voor! Uitgangspunten voor medewerkers Specialistische Behandeling - Kind & Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hier staan we voor! Uitgangspunten voor medewerkers Specialistische Behandeling - Kind & Jeugd"

Transcriptie

1 Hier staan we voor! Uitgangspunten voor medewerkers Specialistische Behandeling - Kind & Jeugd 1

2 Voorwoord Iedereen is bijzonder bij Ipse de Bruggen. En dat willen we elke dag waarmaken voor al onze cliënten. Hoe? Door onze cliënten dié zorg, behandeling en begeleiding te bieden waar zij in hun eigen situatie behoefte aan hebben. En hen daarnaast te ondersteunen om zélf de regie te houden. In het manifest hebben de medewerkers van Ipse de Bruggen, de vrijwilligers, de cliënten en hun vertegenwoordigers met elkaar vastgelegd op welke wijze wij hier de komende jaren verder vorm aan willen geven. Een heel belangrijk onderdeel uit het manifest is dat jullie de ruimte krijgen om je vakmanschap in te vullen samen met de cliënt. Daarom kiest Ipse de Bruggen voor zelforganisatie. Dat is nieuw, maar het doel blijft ongewijzigd: tevreden cliënten, tevreden medewerkers en tevreden financiers. Waarom dit boekje? Dit boekje gaat over waar wij voor staan: de vertaling van het manifest van heel Ipse de Bruggen naar een paar belangrijke uitgangspunten voor alle medewerkers van het onderdeel Kind & Jeugd van Specialistische Behandeling. Aan de inhoud van dit boekje verbinden wij ons allemaal. Met dit boekje geven wij richting om zelf met het manifest aan de slag te gaan en geven wij aan binnen welke afspraken wij dit met elkaar gaan doen. Werken met zelforganisatie in je team is een leerproces. We hebben daarom ondersteuning voor de teams georganiseerd in de vorm van zorg- en transitiecoaches. Ook betekent het dat we elkaar tijd en ruimte moeten geven om dit leerproces te doorlopen. De uitgangspunten in dit boekje zijn je kader, je houvast. Zorgcoaches en regiomanagers gaan de teams langs om dit boekje door te nemen, om vragen te beantwoorden en jullie team op weg te helpen. Wij vertrouwen dat jullie enthousiast mee willen werken en hopen dat dit boekje jullie inspireert om met elkaar verder bij te dragen aan de tevredenheid van onze cliënten, collega s en financiers. Fred Fillekes, directeur Specialistische Behandeling 2 3

3 Manifest / Wat willen we bevorderen Waar staan we voor bij Ipse de Bruggen? Dat staat omschreven in ons manifest. Het manifest is gemaakt op basis van gesprekken die we gevoerd hebben tijdens de toekomstsessies met onze cliënten, hun familie en hun netwerk, onze medewerkers en vrijwilligers. In het manifest staan de uitgangspunten van onze zorg- en dienstverlening. Goed leven Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is. Andere mensen om je heen hebben en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Jezelf ontwikkelen, capaciteiten benutten en je wensen en dromen kunnen realiseren. Dat is onze visie, daar staan we voor bij Ipse de Bruggen. Eigen kracht en regie Wij ondersteunen mensen met een handicap. Alles wat we doen is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van hun leven. We gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van onze cliënten en hun netwerk. Dat betekent dat we niet voor hen bepalen, overnemen of betuttelen maar cliënten ondersteunen om de regie over hun eigen leven te voeren. We weten dat leven en leren gepaard gaan met risico s. Met de cliënt, zijn (wettelijk) vertegenwoordiger en zijn familie bekijken we hoe we met die risico s omgaan. In gesprek We willen echt in gesprek zijn met de cliënt, zijn (wettelijk) vertegenwoordiger en anderen die voor hem belangrijk zijn, om erachter te komen wat zijn vragen, wensen en behoeften zijn. Dat betekent nog vaker dan we nu doen zoeken naar de vraag achter de vraag. En ook nadrukkelijker bespreken of we op het goede spoor zitten, of de cliënt tevreden is en wat we kunnen verbeteren. Samen met hen maken we afspraken over hoe zorg of ondersteuning vorm krijgt. Soms schieten middelen of mogelijkheden tekort, dan zoeken we samen naar wat wél kan. Vakmanschap We staan voor deskundige en betrouwbare zorgprofessionals. Die hebben uiteraard vakinhoudelijke kennis en expertise maar het zijn vooral ook mensen die echt in gesprek gaan, persoonlijk initiatief nemen, hun gezond verstand gebruiken en verantwoorde risico s durven te nemen in relatie tot de vraag van de cliënt. Mensen die kansen creëren, kunnen reflecteren en leren van fouten. Beperkingen leiden soms tot complexe vragen. Daarvoor zetten we specialistische kennis in en die blijven we ook steeds ontwikkelen. Manifest / Manier waarop we dit doen Dichtbij organiseren De duurzame relatie tussen cliënt, zijn netwerk en de zorgprofessional is ons vertrekpunt. Van daaruit bouwen we de organisatie verder op. Zorgprofessionals in teams krijgen de verantwoordelijkheid, regelruimte en de middelen om te doen wat nodig is voor de cliënt. Zij regelen met elkaar niet alleen de zorg maar organiseren ook hun eigen werk. We gaan naar een plattere organisatie met snelle besluitvorming, minder managers en minder staf. Van regels naar waarden We werken op basis van visie en vertrouwen en de waarden die daarin besloten liggen. We willen minder regels, procedures en lijstjes, alleen de minimaal noodzakelijke kaders en afspraken. We gaan terug naar de essentie en organiseren zo eenvoudig mogelijk. Onze opvattingen over goede zorg en de beleving van de cliënt zijn leidraad voor ons handelen en dat is voor ons de toets van kwaliteit. Daarover leggen we op een betekenisvolle manier verantwoording af aan elkaar en aan de buitenwereld. Kritisch bevragen Hier staan wij voor. Dit is onze richting. De visie echt waarmaken in de praktijk, daar gaat het ons om. Dat betekent dat we elkaar meer en kritischer gaan bevragen of het lukt onze visie te realiseren in de dagelijkse praktijk en of we daadwerkelijk alles doen om bij te dragen aan de tevredenheid van onze cliënten. Manifest / Ons gedachtegoed 4 5

4 KIND & JEUGD De uitgangspunten in het manifest gelden voor heel Ipse de Bruggen. Maar elk onderdeel van Ipse de Bruggen heeft zijn eigen doelgroepen en taken, en daarmee zijn eigen uitwerking van de onderdelen van het manifest. Voor Kind & Jeugd maken we bij Specialistische Behandeling het manifest concreter in dit boekje. Omdat we bij Kind & Jeugd te maken hebben met een heel specifieke doelgroep, maar ook omdat we te maken hebben met een heel specifiek kader: de Jeugdwet. De Jeugdwet zorgt sinds 1 januari 2015 dat het overgrote deel van de zorg voor onze jeugdigen wordt betaald via de gemeenten. Kind & Jeugd houdt zich ook aan de uitgangspunten van de Jeugdwet: De zorg zo dicht mogelijk bij de burger organiseren. Gebruikmaken van de eigen kracht van de burger en zijn netwerk. Zoveel als mogelijk lichte en kortdurende zorg en specialistisch waar nodig. Overigens zijn deze inhoudelijke uitgangspunten van de Jeugdwet ook grotendeels van toepassing op de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit boekje geeft aan hoe we binnen de uitgangspunten van de Jeugdwet èn van het manifest met elkaar aan de slag gaan. Het maakt onderdeel uit van het teamontwikkelplan, samen met het teamkompas en de teamrollen. Waarom doen we dit? Om een goed beeld te krijgen van waar we voor staan, is het belangrijk eerst te weten wat we willen voor de cliënt, hoe medewerkers het werk goed kunnen doen en er ook voldoening uit kunnen halen en hoe dit eigenlijk allemaal betaald wordt. We bekijken ons werk dus steeds vanuit drie perspectieven: de cliënt, de medewerker en de financier. De cliënt en het systeem staan op de eerste plaats. We willen dienstverlening op maat bieden, precies dat leveren waar de cliënt behoefte aan heeft. En ons aanbod blijvend ontwikkelen om ook in de toekomst de beste zorg, begeleiding en behandeling te kunnen bieden. De sleutel voor goede dienstverlening zijn professionele en gemotiveerde medewerkers. Professionals die goed ondersteund door de organisatie het zelfvertrouwen ontwikkelen om elke dag het beste voor onze cliënten en collega s te kunnen bieden. Bij alles wat we doen willen we grip houden op onze portemonnee. Door te zorgen voor voldoende inkomsten en onze kosten zoveel mogelijk te beperken, kunnen we blijvend aan de vraag van onze cliënten voldoen. We zorgen dat we ondernemend zijn, kansen pakken en ook aan onze financiers kunnen laten zien en vertellen wat we doen. We gaan bewust om met de maatschappelijk beschikbaar gestelde middelen. Kind & Jeugd 6 7

5 Hoe doen we dit? Ieder team maakt elk jaar een TOP (TeamOntwikkelPlan). Hierin staat beschreven aan welke punten het team dit jaar gaat werken. Hiervoor zijn drie ingrediënten beschikbaar: Het teamkompas: waar staat het team, hoe is de samenwerking en welke gerichte acties spreekt het team af om een stap te maken in de ontwikkeling van het team. Het verdelen van de rollen: in het TOP staat helder beschreven wie welke rollen heeft en wat de verschillende rolhouders dit jaar willen ontwikkelen, verbeteren en neerzetten. De rolhouders zijn tevens op de verschillende aandachtsgebieden het aanspreekpunt voor de regiomanager, de zorgcoach, de ondersteunende diensten en uiteraard de andere teams. Dit zorgt ervoor dat het eigenaarschap van medewerkers kan groeien. Het teamontwikkelplan vormt ook het contract met je regiomanager. Op deze manier wordt duidelijk wat het multidisciplinaire team en de regiomanager van elkaar kunnen verwachten. Met de regiomanager maakt je team duidelijke afspraken over de ambities. Wij gaan uit van een lerend team. Met behulp van de zorgcoach en de ondersteunende diensten kan elk team de ontwikkeling inzetten. Zelforganisatie en het werken met een TOP is nieuw; de teams zijn nog aan het leren. Maar daar mogen de cliënten geen last van hebben. Daarom geven we in dit boekje niet alleen de uitgangspunten voor ons werk maar beschrijven we ook wat we in 2015 minimaal van de teams verwachten. Dat doen we vanuit de drie perspectieven: de cliënt, de medewerker en de financier. Kind & Jeugd Groeien in presteren: op basis van de strategische richting in dit boekje geef je als team aan waar je aan gaat werken. Teamprestaties gaan over het vergroten van de kwaliteit van jullie functioneren als team, waardoor de concrete doelen (tevreden cliënt, tevreden medewerker en financieel gezond) worden gerealiseerd. 8 9

6 UITGANGSPUNTEN KIND & JEUGD Het manifest van Ipse de Bruggen en de kaders van de Jeugdwet leiden tot 20 uitgangspunten voor Kind & Jeugd. Ipse de Bruggen ondersteunt jou en jouw team waar nodig of wenselijk om de dienstverlening aan de jeugdige volgens deze uitgangspunten optimaal te kunnen uitvoeren. Tevreden cliënt De medewerkers van Kind & Jeugd luisteren naar de jeugdige en hebben interesse in hem. We bieden ruimte om (kritische) vragen te stellen en laten zien dat we hem begrijpen en hem serieus nemen. We maken afspraken met de jeugdige en/of zijn familie en bespreken de regels. De jeugdige en zijn familie hebben de regie. Familieleden en andere personen uit het netwerk van de jeugdige (school, vrije tijd) zijn altijd betrokken bij de zorg en behandeling. Eigen kracht staat daarbij centraal, we kiezen waar dat kan een ondersteunende rol in plaats van een sturende. Alles is erop gericht de jeugdige thuis te laten wonen, in zijn eigen gezin of bij familie of bekenden. Wij bieden onze zorg en behandeling zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de jeugdige en zien residentiële opname oftewel wonen met behandeling op een Ipse de Bruggen locatie als een tijdelijke module binnen een ambulant traject. Met de jeugdige en zijn familie werken wij aan zijn perspectief en/of aan het perspectief van het gezin. Daar levert ieder zijn eigen bijdrage aan. We werken systeemgericht en netwerk verstevigend. We bouwen samen met alle betrokkenen aan de relatie van de jeugdige met zijn omgeving en aan de toekomst van het hele gezin. Regelmatig vragen wij de jeugdige en zijn familie om hun mening over onze zorg, ondersteuning en behandeling, zodat de cliënttevredenheid gemeten en verbeterd kan worden. Wij bieden de specialistische hulp die de jeugdige nodig heeft om zich te ontwikkelen. We stellen een passend behandelplan op dat aansluit bij de ontwikkelbehoeften van de jeugdige. De jeugdige en/ of zijn familie zijn eigenaar van het behandelplan. Na evaluatiemomenten passen we het plan zo nodig aan, in overleg met de jeugdige en zijn familie. Uitgangspunten Kind & Jeugd 10 11

7 Tevreden medewerker Alle medewerkers van Kind & Jeugd zijn bevoegd, bekwaam en zelf verantwoordelijk voor het werk dat zij doen en blijven leren van elkaar. Wij zoeken altijd het gesprek en communiceren met elkaar over de actuele ontwikkelingen. Wij spreken elkaar aan, geven feedback en reflecteren op het functioneren van onszelf en ons team. We ontwikkelen en verbeteren onze manieren van werken voortdurend. Als dit voor de zorg en behandeling voor de jeugdige noodzakelijk is, schakelen wij tijdig expertise in van anderen. We zijn professioneel betrokken bij de jeugdige, zijn familie en netwerk. We zorgen voor een veilige omgeving waarin de jeugdige zich kan ontwikkelen. Financieel gezond We werken kostenbewust. De medewerkers van Kind & Jeugd gaan voor een goed contact en een goede samenwerking met alle collega's binnen Ipse de Bruggen. We streven naar vroegsignalering en diagnostiek zodat de zorg en/of behandeling (kosten)efficiënt is. Als middelen en maatregelen tekort schieten, zoeken we een alternatief. We onderhouden het contact met verwijzers en houden ons aan de afspraken die we met de financiers (gemeenten, zorgkantoren) gemaakt hebben. Uitgangspunten Kind & Jeugd Als er randvoorwaarden zijn die vervuld moeten worden om ons werk te kunnen doen, kunnen we daar een professioneel gesprek over voeren. De talenten en kwaliteiten van elk teamlid worden benut in het team. Medewerkers van Kind & Jeugd leveren een actieve bijdrage aan ontwikkelingen van nieuwe behandelingen

8 BASIS OP ORDE / Waar gaan we voor? In dit jaar, het eerste jaar waarin we werken volgens het manifest, de nieuwe Jeugdwet en de uitgangspunten Kind en Jeugd, werken we aan de basis van onze vernieuwde organisatie. We nemen de tijd om die basis goed neer te zetten. Op deze pagina s lees je wat we in 2015 minimaal willen bereiken om in 2016 met een goede basis verder te gaan als zelforganiserende teams. We verwachten van alle teams dat ze deze doelen prioriteit geven en reageren naar de regiomanager of zorgcoach als dat niet lijkt te lukken. Basis op orde / Waar gaan we voor? 14 15

9 Tevreden cliënt Wat betekent TEVREDEN CLIËNT voor Rayshree? Ik ben tevreden over wat ik nu heb bereikt. Ik ben nu 20 jaar en woon zelfstandig. Een keer in de week komt mijn mentor van het Orthopedagogisch Behandelcentrum Den Haag langs om te kijken of het goed met me gaat. Nooit gedacht toen ik 4,5 jaar geleden via Bureau Jeugdzorg mij vrijwillig had aangemeld, dat ik nu mijn eigen huis zou hebben. Ik ben dankbaar dat ik weer contact heb met mijn moeder en dat ik haar op een ontspannen manier kan zien. Daarnaast hebben mijn begeleiders mij geholpen bij het maken van belangrijke keuzes in mijn leven. Hierbij hebben ze altijd goed geluisterd naar me en heb ik altijd het gevoel gehad dat ik bij ze terecht kan. Ook al hebben ze het druk. Ze maken altijd tijd voor me vrij, waarbij ik mijn verhaal kan doen. Het is fijn het gevoel te hebben je niet alleen te voelen en dat je alles bespreekbaar kan maken. Toen ik nog binnen het OBC woonde, werd ik altijd op de hoogte gehouden als er veranderingen plaatsvonden. Denk aan een brief of als er binnen de woning iets veranderde, een nieuwe bewoner of als er iets veranderde qua behandeling, een andere training of zo. Mijn doel voor de komende twee jaar is mijn diploma halen als pedagogisch medewerker niveau 3 en mijn bijbaantje behouden bij de MC Donalds. Geweldig dat ik dit kan zeggen binnen die 4,5 jaar tijd! BASIS OP ORDE / TEVREDEN CLIËNT We stellen voor iedere jeugdige een behandelplan op in overleg met de jeugdige en/of zijn vertegenwoordiger(s). Elke 3 maanden evalueren we de doelen uit het behandelplan, in overleg met de jeugdige en/of zijn vertegenwoordiger. Zo nodig passen wij de doelen aan. We werken vanuit één gezin, één plan, een uitgangspunt vanuit de Jeugdwet. Iedere jeugdige heeft een persoonlijk begeleider die de uitvoering van zijn behandeling coördineert en afstemt met de behandelcoördinator. We hebben structureel en regelmatig contact met betrokkenen, voor wederzijdse informatievoorziening en overleg. We organiseren per locatie minimaal 1 keer per jaar een ouderavond, in overleg met de lokale cliëntenraad. Binnen het Orthopedagogisch Behandelcentrum (OBC) is er een jongerenraad die minstens 4 keer per jaar vergadert. Op de andere locaties vindt minimaal 4 keer per jaar een overleg met de lokale cliëntenraad plaats. We toetsen de cliënttevredenheid minimaal 1 keer per jaar. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek stellen we een verbeterplan op. We vullen voor elke jeugdige jaarlijks een PRI (prospectieve risico-inventarisatie) in. De jeugdige en/of zijn vertegenwoordiger is betrokken bij de aanstelling van (nieuwe of andere) medewerkers in het team. Basis op orde / Tevreden cliënt 16 17

10 Tevreden medewerker Wat betekent VAKMANSCHAP voor Kim? Vakmanschap houdt voor mij in dat ik bevraagd word op mijn kwaliteiten en kunde. Dit doe ik nu door mee te denken in de ontwerpgroepen van Specialistische Behandeling, Kind & Jeugd. Ik deel nu mijn kennis en kunde met het management. Ik heb een stem namens de medewerkers in de praktijk en daar wordt naar geluisterd. Door de invoering van de Jeugdwet en de bezuinigingen die daarbij horen, is er sinds januari 2015 veel veranderd. De veilige terugvalbasis van de manager is weggevallen en we staan allemaal op dezelfde duikplank om de sprong te maken. We leren nu om op een andere manier naar onze collega s te kijken. Ik vind het mooi om te zien dat mijn collega s in staat zijn om de schouders eronder te zetten. We durven elkaar aan te spreken op wat we bij de ander zien en wat we kunnen veranderen, zodat de nieuwe situatie wenselijk is voor het hele team (ouder, kind en medewerker). Door open en eerlijk te communiceren, geef je aan waar je wel of geen kennis van hebt. Je kunt die kennis ophalen bij collega s die het wel in huis hebben. Bijvoorbeeld kennis van een andere doelgroep dan waar jezelf mee werkt. Door alle veranderingen ben je je ook bewuster van je aandeel binnen het team. Het is van belang niet alleen open en eerlijk te zijn naar je collega s, maar ook naar de ouders van je cliënten. Mijn ervaring is dat je dan altijd de samenwerking met hen vindt. Je gaat met elkaar het gesprek aan. Durf jezelf een spiegel voor te houden en vraag om feedback, ook aan de ouders. Ik zie feedback als een onderdeel van mijn professionele houding. Ik durf mij kwetsbaar op te stellen. Op die manier communiceren levert mooie dingen op. Je kunt vooroordelen en aannames wegnemen. Je vult niets in voor een ander, maar achterhaalt juist in het gesprek de vraag achter de vraag. Die vraag spits je zoveel mogelijk toe op het kind. Doordat je met elkaar hetzelfde doel nastreeft, bereik je met het kind hele mooie dingen. Denk hierbij aan het doorstromen naar speciaal onderwijs. Of aan de kleine stapjes die je samen met het kind en de ouder maakt. Daar mogen we trots op zijn! BASIS OP ORDE / TEVREDEN MEDEWERKER Elke medewerker kent de wet- en regelgeving die hoort bij het uitoefenen van ons vak en we houden ons hieraan. Ieder team heeft een TeamOntwikkelPlan (teamkompas, teamrollen en team-presteren) en werken hiermee gestructureerd aan verbeteringen. Ieder team maakt duidelijke afspraken met de regiomanager over de invulling van dit boekje en wat er van het team verwacht wordt in Bij Kind & Jeugd streven we naar een ziekteverzuim lager dan 3,8%. Elke medewerker is eigenaar van zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit in lijn met de ontwikkeling van de wensen van de cliënt en Ipse de Bruggen. Basis op orde / Tevreden medewerker 18 19

11 Financieel gezond Hoe kijkt Arie (adviseur Jeugdbeleid) vanuit de gemeente Den Haag naar de toekomst van de Jeugdhulp? Eén van de uitgangspunten van de Jeugdwet is meer eigen verantwoordelijkheid van de ouders en een grotere betrokkenheid van de leefomgeving van de jeugdigen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat de wet wil, vraagt zowel van burgers als de zorgprofessionals ander gedrag. Daarbij komt dat we met een lager budget te maken hebben dan voorheen. Met Ipse de Bruggen zijn we voor 2015 tot inkoopafspraken gekomen voor de jeugd met een (licht) verstandelijke beperking. Maar door een tekort van het budget wat overgeheveld is van de rijksoverheid naar de gemeenten hebben we (nog) niet voor alle zorg of zorgproducten een passend budget. We zijn met elkaar maar ook met de rijksoverheid in gesprek om tot een oplossing te komen. Om zo de zorg voor deze kwetsbare jeugd voor nu, maar zeker ook voor de toekomst te garanderen. Mede door de veranderingen in de Jeugdhulp vind ik het belangrijk om de zorg voor deze jeugd nabij en in elk geval binnen de regio Haaglanden te organiseren, zodat er verbinding blijft met de leefomgeving van deze jeugdigen; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Ik daag Ipse de Bruggen uit om dat waar te maken! BASIS OP ORDE / FINANCIEEL GEZOND Elk team houdt zich aan de begroting en formatie. Elk team spreekt met de regiomanager af tot welk bedrag de medewerkers zelf uitgaven mogen doen op onderdelen van de begroting. Iedereen is op de hoogte van de productieafspraken die met de financier zijn gemaakt en anticipeert hierop. We registreren en verantwoorden de geleverde zorg op de juiste manier, zoals gevraagd door de financier en Ipse de Bruggen. We stemmen onze werkzaamheden af met de collega's van de Services. Elke medewerker beschikt over (basale) kennis van zorginkoop en landelijke wettelijke (beleids)regels. We zorgen dat de zorgafspraken die we maken met de jeugdige en/of zijn vertegenwoordiger passen binnen de financiële kaders. Basis op orde / Financieel gezond 20 21

12 EN NU? We hopen dat de uitgangspunten voor Kind & Jeugd en de doelen voor 2015 jou en je team verder helpen bij het inrichten van jullie werk volgens de nieuwe koers van Ipse de Bruggen. In 2016 worden er nieuwe doelen opgesteld. Natuurlijk is het veel informatie en kan niet alles in één keer geregeld zijn, maar met deze richtlijnen wordt wel concreter wat er van je verwacht wordt. De zorgcoaches en regiomanagers zullen alle teams helpen om met dit boekje aan de slag te gaan. EN NU? Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om je zorgcoach en/of regiomanager aan te spreken. Op de veranderpagina s op intranet en in de digitale nieuwsbrief van Specialistische Behandeling kun je regelmatig lezen hoe je collega s werken aan en in hun team. Met hun verhalen kun je je voordeel doen! En we zijn ook heel benieuwd naar jouw ervaringen. Wil je vertellen hoe het jou en je team vergaat? Stuur dan een mailtje naar 22 23

13 24 ipsedebruggenjeugd.nl

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt

Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt We willen een vraaggerichte, ondernemende organisatie zijn, die op basis van een gezonde en duurzame

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen

Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen Waarom een Waardenkompas? In het Waardenkompas hebben we op 1 A4 beschreven wat we binnen Samen bedoelen met onze drie waarden: Actief, Verbindend en Oprecht.

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal We nodigen je van harte uit voor het congres Mijn rol in het CJG in 2015 op maandag 14 juli 2014:

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Presentatie voor VNG 26 mei 2016. Janevel

Presentatie voor VNG 26 mei 2016. Janevel Presentatie voor VNG 26 mei 2016 Janevel Wat is het MDCK? Eén intersectoraal en multidisciplinair samengesteld team. Succesvolle teams hebben een gemeenschappelijke visie en doel; teamidentiteit; expertise

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers ONDERZOEK Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Voor wie is onderzoek? Onderzoek is bedoeld voor jou en andere kinderen of jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Soms ben jij zelf degene

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Informatiepakket voor deelnemers

Informatiepakket voor deelnemers Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede organiseert weekenden waar kinderen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS) en/of met ADHD individuele begeleiding wordt

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënt- en familievertegenwoordiging informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht

Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Uiteindelijk gaat het om het openbreken van macht Als hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht onderzoekt Albert Meijer vernieuwing in de publieke sector. Open Overheid en Open Data maken

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Lesmodule 4 fasen van. dementie. VOORBEELD LESMODULE: 4 fasen van dementie

Lesmodule 4 fasen van. dementie. VOORBEELD LESMODULE: 4 fasen van dementie Lesmodule 4 fasen van dementie Inhoudsopgave: 1. Wat is dementie? blz. 3 2. Twee basisprincipes over de werking van de hersenen blz. 4 3. Omschrijving van de vier fasen van ikbeleving bij dementie blz.

Nadere informatie