Rapport van bevindingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van bevindingen"

Transcriptie

1 Rapport van bevindingen Werkgroep windenergie Wijchen 13 oktober 2015

2 1. (Management)samenvatting De Werkgroep windenergie Wijchen is van oordeel dat om te komen tot zoekgebieden voor windenergie een afstand van tenminste meter van een windturbine tot een woning nodig is om verzekerd te zijn van minimale geluidsoverlast. Op basis hiervan komt de werkgroep zelf niet tot geschikte zoekgebieden voor windenergie in Wijchen. De werkgroep adviseert het college dan ook om niet op voorhand zoekgebieden aan te wijzen die in aanmerking komen voor windenergie. Het is mogelijk dat initiatiefnemers/ontwikkelaars met iedereen binnen meter van een beoogd windpark tot overeenkomst komen. Het aantonen van geschiktheid en het creëren van draagvlak is dan aan de initiatiefnemers/ontwikkelaars. De werkgroep heeft de Gedragscode Windenergie Wijchen opgesteld. De Gedragscode geeft aan hoe volgens de werkgroep omgegaan moet worden met een initiatief, hoe de geschiktheid van een locatie onderzocht moet worden en hoe er omgegaan moet worden met belangen van omwonenden. Ook gaat de Gedragscode nadrukkelijk in op schadeloosstelling, compensatie en participatie. De werkgroep adviseert het gemeentebestuur om deze Gedragscode als beleidskader vast te stellen en toe te passen bij het in behandeling nemen van een initiatief voor windenergie. Een belangrijk uitgangspunt van de Gedragscode is dat eenieder binnen meter van een initiatief op voorhand moet kunnen aangeven of hij of zij het eens is met het initiatief en daarover een veto kan uitspreken, en desgewenst (volledig) schadeloos gesteld moet worden (al dan niet in de vorm van eventuele uitkoop). De leefbaarheidsgroepen zijn van mening dat om de bebouwde kommen een buffer van meter moet gelden, waarbinnen geen initiatief voor windenergie in behandeling genomen zou moeten worden. Deze buffer is tijdens de informatieavonden begin 2015 aan de inwoners ter goedkeuring voorgelegd. De leefbaarheidsgroepen willen deze afspraak nu niet los laten. De gemeentelijke vertegenwoordigers van de werkgroep vinden dat onnodig belemmerend en vinden dat het verkrijgen van draagvlak overal binnen de gemeente moet gelden, ook binnen meter van de bebouwde kom. 2. Definities In dit Rapport van Bevindingen gelden de volgende definities Initiatiefnemer: de ondernemer(s), (bewoners)coöperatie of organisatie die het initiatief heeft/hebben genomen voor het bouwen van een windpark. Direct omwonende: de eigenaar of hoofdbewoner van een woning gelegen binnen een afstand van meter van de dichtstbijzijnde windturbine in een (gepland) windpark. Omwonende: de eigenaar of hoofdbewoner van een woning gelegen binnen een afstand van meer dan meter en minder dan of gelijk aan meter van de dichtstbijzijnde windturbine in een (gepland) windpark. Afstand: de ruimte van het dichtstbijzijnde punt van de windturbine tot de dichtstbijzijnde gevel van de verblijfsruimte, uitgedrukt in meter. Belanghebbende partij: elke natuurlijke of rechtspersoon wiens belang rechtstreeks bij de realisatie van een windpark in het geding is. Ontwerpatelier: proces waarmee initiatiefnemer/ontwikkelaar met interactieve 3Dvisualisatie met direct omwonenden en andere belanghebbenden de landschappelijke inpassing van het beoogde windpark nader vorm geeft en inzichtelijk maakt.. Draagvlakpeiling: een draagvlakmeting onder tenminste diegenen die binnen een afstand van meter van de dichtstbijzijnde windturbine in een (gepland) windpark woonachtig zijn. Vetorecht omwonenden: de verplichting voor initiatiefnemers/ontwikkelaars om in alle redelijkheid met direct omwonenden tot overeenstemming te komen. Betrokken leefbaarheidsgroep: een leefbaarheidsgroep die omwonenden binnen een straal van meter van de dichtstbijzijnde windturbine in een (gepland) windpark vertegenwoordigt. Windpark: twee of meer windturbines die visueel gelden als één aaneengesloten park, solitaire windturbines worden dus niet aangemerkt als windpark. 2

3 Omwonendenvertegenwoordiging: door en vanuit omwonenden gekozen vertegenwoordiging bedoeld om gesprekspartner te zijn richting initiatiefnemer/ontwikkelaar. 3. Inleiding 3.1. Aanleiding In het coalitieakkoord is opgenomen dat Wijchen in 2040 energieneutraal wil zijn. Hierbij hoort ook het overgaan op duurzame vormen van energie. De gemeente vindt dat windenenergie daar een belangrijk onderdeel van is. In 2014 is door de provincie een Quickscan windenergie Wijchen uitgevoerd. Voor de resultaten daarvan was echter zowel bij de politiek als bij de inwoners van Wijchen weinig draagvlak. Daarom heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om een proces met bewoners te starten. Het doel van dit proces is om tot randvoorwaarden voor het plaatsen van windturbines te komen en om draagvlak voor mogelijke windturbines te onderzoeken. Hiervoor zijn alle leefbaarheidsgroepen gevraagd om samen met de gemeente zitting te nemen in een werkgroep Oorspronkelijke procesaanpak Deze werkgroep heeft onder voorzitterschap van Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Winturbines (NLVOW), een voorstel uitgewerkt voor het te doorlopen proces. Dit is in de vorm van een Plan van Aanpak 1 op 15 januari 2015 in de commissievergadering van de gemeenteraad besproken. Kortweg komt het erop neer dat de werkgroep concept-randvoorwaarden voor zoekgebieden voor windenergie opstelt en deze presenteert in informatieavonden. Op basis van de reacties tijdens en na de informatieavonden stelt de werkgroep definitieve randvoorwaarden vast op basis waarvan geschikte zoekgebieden worden benoemd. Voor elk van deze zoekgebieden wordt een ontwerpatelier georganiseerd waarbij alle belanghebbende partijen betrokken worden en waarin de ruimtelijke inpassing van de mogelijkheden voor een windturbinepark met 3D-visualisatie onderzocht wordt. Vervolgens is het, bij een positief resultaat, aan marktpartijen om hier verder invulling aan te geven. 4. Doelstelling en oorspronkelijke aanpak 4.1. Vertrekpunt: oorspronkelijk Plan van Aanpak De doelstelling van de werkgroep is als volgt: Het onderzoeken van geschikte zoekgebieden voor windenergie in Wijchen en advies hierover uitbrengen aan het college. Dit geschiedt door respectievelijk (a) de randvoorwaarden te bepalen, (b) op basis van deze randvoorwaarden geschikte zoekgebieden in Wijchen te zoeken en (c) middels ontwerpateliers de ruimtelijke inpassing van die zoekgebieden te onderzoeken. Binnen deze opdrachtformulering is nadrukkelijk aandacht voor draagvlak. Het concrete eindproduct van de werkgroep is een advies aan het college en de gemeenteraad over de gekozen randvoorwaarden (verwoord in een Gedragscode Windenergie Wijchen) en de daaruit gedestilleerde geschikte zoekgebieden voor windenergie in Wijchen Oorspronkelijke nadere afspraken In aanvulling op het Plan van Aanpak is overeengekomen om de randvoorwaarden vast te stellen zonder daarbij naar de kaart van Wijchen te kijken, dus onafhankelijk van het effect op mogelijke locaties. De werkgroep spreekt verder af dat onderlinge besluitvorming plaatsvindt door consensus en niet door stemmen. Consensus betekent dat alle partijen met het besluit 1 15 AZ 088 b: Plan van aanpak Windenergie in Wijchen 3

4 kunnen leven. Als er geen consensus wordt bereikt dan worden de verschillende standpunten per groep gerapporteerd. Tot slot stelt de werkgroep dat als aanvulling op het Plan van Aanpak de ontwerpateliers uitgebreid worden met een draagvlakonderzoek voor de specifieke locatie. Samen met de uitslag van het ontwerpatelier wordt dit aan de werkgroep gerapporteerd. 5. Proces en resultaten werkgroep 5.1. Aanvang proces werkgroep Voor de discussie over randvoorwaarden is in de werkgroep gekeken naar de NLVOW- Gedragscode windenergie op land samen naar duurzaam (versie ), literatuuronderzoek van de leefbaarheidsgroep Woezik 2 en ervaringen uit den lande. Voor het opstellen van concept-randvoorwaarden is in eerste instantie naar geluidsoverlast gekeken omdat dat in deze fase de meest maatgevende factor is. Uitgangspunt daarbij is om zo veel mogelijk inwoners zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden Concept-randvoorwaarden om te komen tot nader te onderzoeken locaties De werkgroep stelt de volgende concept-randvoorwaarden voor om te komen tot zoekgebieden voor windenergie: - Minimaal meter vanaf de bebouwde kom 3, maar streven naar meter tijdens ontwerpateliers. - Minimaal 400 meter afstand tot individuele woningen buiten de bebouwde kom. Andere afspraken met alle individuele woningen binnen 400 meter is mogelijk. - Brongeluid windturbine is maximaal 107 db(a). Daarnaast komt de werkgroep overeen dat er na het aanwijzen van zoekgebieden bij elk ontwerpatelier in de directe omgeving een draagvlakmeting moet worden gehouden Resultaat informatie avonden De concept-randvoorwaarden zijn volgens plan in een tweetal informatieavonden aan de inwoners van Wijchen gepresenteerd. Om zoveel mogelijk informatie over draagvlak voor de concept-randvoorwaarden te krijgen heeft de werkgroep besloten ook de mogelijkheid te bieden om per of brief op de concept-randvoorwaarden te reageren. Uit de vele reacties tijdens en na de informatieavonden bleek dat diverse inwoners zich naast geluidsoverlast zorgen maken over het visuele aspect. Er is weerstand tegen aantasting van (beschermde) dorpsgezichten, open landschappen en natuurgebieden maar ook het zicht op turbines vanuit de tuin baart mensen zorgen. Vooral inwoners die in buurtschappen zoals Wezel en Lienden wonen, voelen zich benadeeld en vragen om eenzelfde recht op bescherming, en dus dezelfde randvoorwaarden, als mensen die binnen de bebouwde kom wonen. 6. Bevindingen en conclusies 6.1. Bevindingen werkgroep Vaststellen randvoorwaarden Uit de ontvangen reacties blijken er in hoofdzaak twee bezwaren te zijn tegen de concept-randvoorwaarden: - Aantasting van landschap, (beschermd) dorpsgezicht en natuurgebieden De werkgroep heeft bij de concept-randvoorwaarden bewust de visuele en landschappelijke impact niet separaat meegenomen omdat dit in de ontwerpateliers nadrukkelijk aan de orde komt. - Positie van inwoners buiten de bebouwde kom 2 Wind.LBGWoezik.RiSu.Randvoorwaarden wind turbine locaties docx 3 Als begrenzing van de bebouwde kom geldt de planologische komgrens zoals deze op 9 februari 2010 door B&W is vastgesteld. 4

5 De werkgroep is het er unaniem over eens dat het hanteren van twee verschillende afstandscriteria (400 meter en meter) voor buiten en binnen de bebouwde kom ongewenste gevolgen kan hebben. De aangedragen argumenten rondom het hanteren van twee verschillende afstandscriteria (400 meter en meter) heeft de werkgroep doen besluiten om af te stappen van dit onderscheid. De werkgroep besluit om een minimale afstand van meter ten opzichte van alle woningen in de gemeente Wijchen te hanteren om tot nader te onderzoeken zoekgebieden voor windenergie te komen. Wanneer deze randvoorwaarde wordt uitgezet op de kaart blijkt er echter geen geschikt zoekgebied in de gemeente Wijchen aanwezig te zijn. De werkgroep kan dan ook geen geschikte zoekgebieden voor windenergie aandragen Alternatieve randvoorwaarden Nu de werkgroep geen geschikte zoekgebieden voor windenergie in de gemeente Wijchen kan aanwijzen vervalt punt c van de doelstelling. De werkgroep kan daarom geen ontwerpateliers organiseren. Desondanks kan het gemeentebestuur besluiten om initiatieven van derden in behandeling te nemen. Daarom brengt de werkgroep een toetsingskader uit in de vorm van de Gedragscode. Het is mogelijk dat initiatiefnemers/ontwikkelaars binnen een straal van meter rond windturbines draagvlak kunnen vinden. Het is echter aan initiatiefnemers/ontwikkelaars om bij direct omwonenden voldoende draagvlak te creëren. Om dit te bereiken adviseert de werkgroep het volgende: Om te komen tot een plan voor windenergie zal de initiatiefnemer/ontwikkelaar draagvlak moeten vinden bij eenieder die binnen een straal van meter van tenminste één van de windturbines op de beoogde locatie woont. Deze direct omwonenden krijgen een zogenaamd vetorecht : initiatiefnemer/ontwikkelaar doet direct omwonenden een aanbod om eventuele bezwaren tegen het windpark weg te nemen. Het staat de initiatiefnemer/ontwikkelaar vrij hoe hij deze instemming verkrijgt: compensatie, deelneming, uitkoop, etc. Het uitgangspunt is dat niemand een gevangene mag worden van zijn eigen woning. Initiatiefnemer/ontwikkelaar is verplicht een ontwerpatelier en draagvlakmeting te organiseren. Naast dit meter- vetorecht voor alle direct omwonenden adviseren de werkgroepleden van de leefbaarheidsgroepen om sowieso niet in te stemmen met ieder plan binnen een staal van meter van de bebouwde kom. Dit betekent een buffer van meter rondom de bebouwde kommen waarbinnen nooit een windturbine zou mogen komen. De werkgroepleden van de gemeente vinden deze voorwaarde echter onnodig belemmerend (temeer ook omdat hoe dichter bij de bebouwde kom, hoe meer direct omwonenden er zijn en hoe lastiger het voor een initiatiefnemer/ontwikkelaar zal zijn om voldoende instemming te krijgen). Op dit punt is de werkgroep dan ook niet unaniem. Naast deze twee punten komt de werkgroep met de volgende uitgangspunten: Solitaire windturbines zijn ongewenst. Een windpark bestaat uit tenminste twee, liever drie windturbines. Het brongeluid van een turbine mag maximaal 105 db(a) zijn. Als maximale hoogte van een windturbine stelt de werkgroep een tiphoogte van 150 meter vast. Redenen zijn het visuele aspect en dat de turbine dan niet voorzien hoeft te worden van een toplicht. Deze (knipperende) lichten kunnen als hinderlijk en aantasting van het landschap worden ervaren. Insluiting van woningen door windturbines moet worden voorkomen: verschillende windturbines in meerdere windrichtingen rondom een woning zijn ongewenst. Omdat de werkgroep met deze aanvulling op haar oorspronkelijke opdracht komt, is besloten om een extra informatieavond te organiseren om de inwoners van Wijchen hiervan op de hoogte te brengen. In tegenstelling tot de eerdere informatieavonden gaat 5

6 het hier niet om draagvlakmeting. Meningen en aanvullende wensen en informatie voegt de werkgroep als bijlage aan dit rapport toe. 7. Overige aanbevelingen 7.1. Over de gemeentegrens heen kijken Onder meer op verzoek van de werkgroep heeft de wethouder contact gezocht met de buurgemeenten over windenergie. Tot nu toe heeft dat niet tot nieuwe inzichten of oplossingen geleid. De werkgroep adviseert de wethouder om zich in te blijven zetten voor een regionale oplossing. Het is ook belangrijk dat de gemeenten afspraken maken en elkaar informeren over initiatieven binnen bijvoorbeeld meter van de gemeentegrenzen Alternatieve oplossingen Tijdens vergaderingen van de werkgroep en tijdens de informatieavonden is gevraagd naar alternatieven voor het plan van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. De precieze plannen om dit te bereiken zijn nog niet bekend maar dit valt buiten de scope van de werkgroep. De opdracht van de werkgroep is het vaststellen van randvoorwaarden voor het plaatsen van windturbines, niet om uit te zoeken hoe de gemeente aan haar ambities kan voldoen. De werkgroep verwacht dat de gemeente eerst de haalbaarheid van een energieneutraal Wijchen in 2040 onderzoekt, en met welke middelen dat gehaald zou kunnen worden, vóórdat het gemeentebestuur een besluit over het plaatsen van windturbines neemt Vervolg voor initiatieven De werkgroep adviseert met klem om initiatiefnemers/ontwikkelaars die aan de alternatieve randvoorwaarden voldoen een ontwerpatelier en een draagvlakonderzoek te laten organiseren. Dit is als zodanig ook in de Gedragscode Windenergie Wijchen opgenomen. De Gedragscode wordt als beleidsregel aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming, waarna het bij positief besluit vaststaand gemeentelijk beleid is waar initiatiefnemers/ontwikkelaars aan dienen te voldoen Uitvoering ontwerpateliers Ten behoeve van het faciliteren van het proces om te komen tot inpassing van windturbines in het landschap dient gebruik gemaakt te worden van 3D-visualisatie van de zoeklocatie. Initiatiefnemers/ontwikkelaars betrekken de gemeente, belangengroeperingen en omwonenden bij de ontwerpateliers. In een ontwerpatelier wordt ingezoomd op de locatie, worden opstellingen geschetst en ideeën direct in 3D gedeeld. Hierbij gaat het om onderwerpen zoals de opstellingsvorm en slagschaduw. Maar ook achtergrondgeluid en windrichting, brongeluid turbines (merk/type), zicht op de windturbines vanaf verschillende plaatsen en afstanden (landschappelijke inpassing) en mogelijke mitigerende maatregelen. Voorafgaand aan een ontwerpatelier stelt initiatiefnemer/ontwikkelaar een quickscan m.e.r. (milieueffectrapportage) op, zodat de locatiespecifieke effecten betrokken worden in de ontwerpateliers Beleidsregels Gedragscode Windenergie Wijchen Naast onderhavig rapport van bevindingen stelt de werkgroep een Gedragscode Windenergie Wijchen op met daarin spelregels voor initiatiefnemers/ontwikkelaars en gemeente. Doel van dergelijke Gedragscode is om bindende regels en richtlijnen vast te leggen voor windparken om minimale overlast en/of schade aan mens, natuur, landschap of milieu na te streven. Voor de inhoud van de Gedragscode Windenergie Wijchen wordt verwezen naar betreffend document Draagvlak Door aan initiatiefnemers/ontwikkelaars de voorwaarde te stellen dat ze overeenstemming moeten hebben met alle omwonenden binnen een straal van

7 meter is er sprake van bevordering van lokale betrokkenheid, acceptatie en zomogelijk draagvlak. Initiatiefnemer/ontwikkelaar biedt deze direct omwonenden een aanbod op volledige compensatie of planschade (vooraf) plus een opslag. Voor omwonenden tussen meter en meter van de mogelijke locatie geldt ook planschade (vooraf) plus een opslag. Omwonenden buiten meter van de mogelijke locatie die zicht hebben op de turbine vanuit een verblijfsruimte komen eveneens in aanmerking voor planschade (vooraf) plus een opslag. De uitwerking hiervan is opgenomen in de Gedragscode. Tijdens de planontwikkeling van mogelijke windparkinitiatieven zal er tevens sprake zijn van de toepassing van ontwerpateliers. Daarmee worden omwonenden nadrukkelijk betrokken bij de planvorming, wat het draagvlak naar verwachting versterkt. Bij de draagvlakmeting die na het ontwerpatelier gehouden dient te worden, zullen direct omwonenden (tot en met meter) en omwonenden (tot en met meter) geconsulteerd worden. Dan ontstaat een compleet beeld van lokaal draagvlak, waarbij er een gelaagdheid in zit doordat direct omwonenden een zogenaamd vetorecht hebben Faciliteren proces en omwonenden Om de organisatie en ondersteuning van omwonenden te faciliteren zal op initiatief van initiatiefnemer/ontwikkelaar procesbegeleiding voor omwonenden georganiseerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een bewonersplatform, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle omwonenden. Een dergelijk bewonersplatform stelt initiatiefnemer/ontwikkelaar in staat om met een afvaardiging gesprekken te voeren en vice versa. Bij een dergelijk gestructureerd overleg tussen initiatiefnemer/ontwikkelaar en omwonenden(vertegenwoordiging) is een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig als observant. 7

8 Bijlagen: ingekomen reacties n.a.v. de informatieavond van 15 september Bas Wieringa - Marco Pelser - Marc van de Ven - Sjef de Vries, namens Duurzaam Batenburg - Willem Verhaak, namens Vereniging Windpark Wijchen Spoor-A50 - Harrie Jansen, namens Tegenwindwoezik - Pim de Ridder, namens initiatiefgroep Wind in Wijchen - Maarten Schraven, Marcel Peters, Paul Frielink en Twan Schraven 8

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

'b1:i...1>... Gemeente

'b1:i...1>... Gemeente Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 'b1:i...1>... Gemeente ~~I~Emmen ~ Aan de belangstellende Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Tegen tenzij : de argumenten?

Tegen tenzij : de argumenten? turbines Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen? Tegen tenzij : de argumenten? Bijeenkomst Dorpsraad Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Rob Rietveld NLVOW NLVOW presentatie Windmolens in de Haarlemmermeer:

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Overzicht onderzoeken

Overzicht onderzoeken Overzicht onderzoeken Activiteit Windenergie Communicatieplan maken Afspraken tussen overheden maken (convenant, regionale afspraken, e.d.) Gemeentelijk windbeleidsplan opstellen Toelichting Het opstellen

Nadere informatie

Ten aanzien van de plaats van de windturbines is er consensus over drie windturbines.

Ten aanzien van de plaats van de windturbines is er consensus over drie windturbines. Datum: 11 februari 2016 pagina 1 van 8 Gemeente Coevorden Aan het College van B&W Postbus 2 7740 AA Coevorden Assen, Utrecht, Coevorden 11 februari 2016 Onderwerp: Uitkomst omwonenden proces windpark Europark

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie, zie www.fryslanfoardewyn.nl. U kunt ook bellen met 050 xxx of emailen naar info@fryslanfoardewyn.nl.

Voor aanvullende informatie, zie www.fryslanfoardewyn.nl. U kunt ook bellen met 050 xxx of emailen naar info@fryslanfoardewyn.nl. FRYSLÂN FOAR DE WYN FORMAT PROJECTVOORSTELLEN Gebruik van het format is verplicht om redenen van onderlinge vergelijkbaarheid van voorstellen. Voeg een bijlage toe als de ruimte onvoldoende is om een vraag

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Utrecht, september 2014 Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) Stichting De Natuur- en Milieufederaties Stichting Natuur & Milieu Greenpeace Nederland

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Twee zwermopstellingen van windturbines in Duitsland

Twee zwermopstellingen van windturbines in Duitsland 14 Twee zwermopstellingen van windturbines in Duitsland 3 - De opgave Windenergie Drenthe 15 De provincie heeft zich gecommitteerd aan de nationale windopgave (Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

steaten Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 10:03 Aan: Visser Onderwerp:

steaten Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 10:03 Aan: Visser Onderwerp: Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 10:03 Aan: Visser Onderwerp: RE: Initiatieven Fryslan foar de wyn Geachte mevrouw/heer Visser,

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354 *15.16354* Behandelend ambtenaar: H. Brink Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535293 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 15.16354 Oriënterende raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Regieplan Windenergie Emmen

Regieplan Windenergie Emmen Regieplan Windenergie Emmen Datum : 25 november 2014 1/20 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Regieplan Windenergie Emmen... 4 2. Hoe worden de gebieden benoemd?... 8 3. Hoe worden inwoners en andere belanghebbenden

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN!

DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN! COMITÉ HOU FRIESLAND MOOI DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN! Wat is er aan de hand? Na de verkiezingen in 2011 gingen CDA, PvdA en FNP samen de provincie besturen op basis van een Coalitieakkoord. Over windenergie

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE 19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE Deze presentatie Aanpak Draagvlak windenergie Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid windenergie

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Uitslag Enquête Theehuis Overbosch

Uitslag Enquête Theehuis Overbosch Uitslag Enquête Theehuis Overbosch Samenvatting en toelichting argumenten van bewoners. Inleiding Naar aanleiding van de aankondiging van de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan heeft de contactcommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE Gebieden waar windenergie mogelijk is In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie en

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

Welkom bij. Wind in Wijchen

Welkom bij. Wind in Wijchen Welkom bij Wind in Wijchen Onderwerpen 11:05 - Wie zijn we? Wat is ons doel? 11:10 - Waar staan we? 11:15 - Waarom duurzame energie? 11:20 - Windmolens feiten en fabels 11:30 - Wat hebben u en wij eraan?

Nadere informatie

Gedragscode NLVOW. "Samen naar duurzaam*' PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Gedragscode NLVOW. Samen naar duurzaam*' PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Wouter Vogelesang [vogelesang@vhconsult.nl] woensdag 12 november 2014 21:04 statengriffies@nlvow.eu NLVOW - samen naar duurzaam 141112 - Bericht NLVOW Gedragscode

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/41

Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/41 te behandelen in: de Statencommissie Ruimte en groen op: 4 februari 2004 om 09.30 uur de vergadering van Provinciale

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Begraafplaats Klundert

Begraafplaats Klundert Begraafplaats Klundert Begraafcapaciteit huidige begraafplaats Volgens het rapport van Oranjewoud van maart 2011 is op de huidige begraafplaats een begraafcapaciteit aanwezig van 92 graven en is er ruimte

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E. standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014

Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E. standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014 Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Onderwerp standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014 Commissie n.v.t. Commissievergadering van Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ Dat. 22 JUN 2011 ontv.:

Nadere informatie

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2 Inleiding In oktober stond de enquête van BURGERSTEM in het teken van windenergie en vroegen wij aan de deelnemers hun mening over de toepassing en gevolgen er van. De exploitant van de windturbines bij

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

Windmolen Grote Sloot 158

Windmolen Grote Sloot 158 Windmolen Grote Sloot 158 Onderzoek naar waargenomen geluid en hinder 17 maart 2011 Windenergie Wieringerwaard Samenvatting Het onderzoek Het in gebruik nemen van een nieuwe windturbine vier jaar geleden

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal Windenergie Drenthe 53 1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord 4 - N374 Stadskanaal Noord 5 - N374 Stadskanaal zuid 6 - Stadskanaal west 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Eindrapport. Platform Windkracht 3. Deel II Bevindingen

Eindrapport. Platform Windkracht 3. Deel II Bevindingen Eindrapport Platform Windkracht 3 Deel II Bevindingen Windenergie in de gemeente Emmen, het gebiedsproces Platform Windkracht 3 Reinder Hoekstra NMF Drenthe Rob Rietveld NLVOW (Rudi Gengler Ondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen

Plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen Plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen op 16 september 2014. 1 1. Waarom een Regieplan Windenergie Rijk Op (inter)nationaal

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Klankbordgroep Windpark Waardpolder. 2 juli 2015 Dolf Geertzema

Klankbordgroep Windpark Waardpolder. 2 juli 2015 Dolf Geertzema Klankbordgroep Windpark Waardpolder 2 juli 2015 Dolf Geertzema Programma Opening en kennismakingsrondje Wat is de rol van de klankbordgroep? Wat zijn de plannen? Vragen klankbordgroep Brief omwonenden/stuurgroep

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

burgerparticipatieprojecten 26 september 2013 Portefeuillehouder Jan Steven van Dijk 6

burgerparticipatieprojecten 26 september 2013 Portefeuillehouder Jan Steven van Dijk 6 Onderwerp Vergadering van burgerparticipatieprojecten 26 september 2013 Portefeuillehouder Nummer Jan Steven van Dijk 6 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. een voorkeur

Nadere informatie

Windenergie in Steenbergen

Windenergie in Steenbergen Windenergie in Steenbergen J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie