RAADSBRIEF. Aan: Gemeenteraad Montferland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSBRIEF. Aan: Gemeenteraad Montferland"

Transcriptie

1 RAADSBRIEF Aan: Gemeenteraad Montferland Onderwerp: Raadsbrief: vervolgtraject ruimtelijk kader Telefoonnummer: (0316) Portefeuillehouder: Wethouder van Leeuwen Datum: Registratienummer: 18int03233 Geachte gemeenteraad, Aanleiding Als gemeente Montferland hebben we de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken zijn meerdere maatregelen nodig, waaronder het duurzaam opwekken van energie. Dit kan via het plaatsen van windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales. We zijn gestart met het opstellen van een ruimtelijke afwegingskader dat duidelijk maakt op welke plekken en onder welke voorwaarden plaatsing wenselijk en mogelijk is. Daarbij is belangrijk om te bepalen op welke manier wij onze inwoners betrekken bij de totstandkoming van dit kader. Wat is de rol van onze inwoners, maar ook de rol van u als gemeenteraad? Consequenties Op 15 november jl. is een bijeenkomst geweest voor alle raads- en commissieleden. Daarbij stonden deze vragen centraal. Tijdens deze bijeenkomst is een aantal stellingen gepresenteerd waarbij aanwezigen konden aangeven of ze het eens of oneens waren. Vervolgens is gesproken en gediscussieerd over deze stellingen. Een verslag van de bijeenkomst en de uitkomst van de stellingen is als bijlage bij deze brief gevoegd. Aan het eind van de avond hebben wij geconcludeerd dat over de rol van de gemeenteraad en het betrekken van onze inwoners verschillende ideeën bestaan. Wij hebben deze meegenomen en daaruit een aanpak geformuleerd. De voorgestelde aanpak treft u aan als bijlage bij deze brief. De belangrijkste punten daaruit zijn: - we roepen iedereen op om deel te nemen aan de werksessies - tijdens de werksessies kunnen mensen meepraten over: landschappelijke inpassing, compensatie, financiële participatie en eigendom, sociale participatie, dimensies/afmetingen, slagschaduw, aan- en afvoerroutes bij biomassa, enz.. - tijdens de bijeenkomsten vragen we mensen ook welke gebieden zij zouden aanwijzen die zij wél geschikt achten voor windmolens/zonnevelden. Daarbij moeten zij ook een goede motivatie overleggen. Argumenten moeten van landschappelijk, duurzame en/of ruimtelijke aard zijn. De bijeenkomsten zullen dus niet gericht zijn op de vraag waar géén windmolens of zonnevelden moeten komen. De door inwoners aangedragen voorwaarden en locaties worden voorgelegd aan uw raad, u bepaalt of en welke aangedragen voorwaarden en locaties worden meegenomen in het kader. De input van onze inwoners is informerend en ter kennisname aan uw raad. Dit zal ook worden meegedeeld aan de deelnemers van de bijeenkomsten. Ook zullen deelnemers worden geïnformeerd wat met hun input wordt gedaan. Vervolgtraject Op 11 december 2018 vindt een algemene kick-offbijeenkomst plaats over klimaatverandering en duurzame energie in het algemeen en de opgave voor Montferland in het bijzonder. Vervolgens zal in januari/februari 2019 een aantal - 1 RAADSBRIEF

2 bijeenkomsten plaatsvinden met onze inwoners en stakeholders. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Montferland de secretaris, de burgemeester, T.M.J.M. Evers mr. P. de Baat MPM - 2 RAADSBRIEF

3 AANPAK BETREKKEN INWONERS BIJ TOTSTANDKOMING RUIMTELIJK KADER Aanleiding Als gemeente Montferland hebben we de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken zijn meerdere maatregelen nodig, waaronder het duurzaam opwekken van energie. Dit kan via het plaatsen van windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales. De vraag is; op welke plek en op welke wijze wil je ze plaatsen? Liggen locaties exact vast of werk je met zoekgebieden? Ligt het aantal te plaatsen windmolens en aantal hectare zonnevelden vast of werk je met een totaal aantal op te wekken eenheden energie en laat je vrij op welke manier dat gebeurt? Een ruimtelijk kader geeft daar antwoord op. Het maakt voor alle betrokken partijen (gemeente, inwoners, initiatiefnemers) duidelijk op welke plek en onder welke voorwaarden de opwek van duurzame energie mogelijk is. Participatie Op 11 december 2018 vindt een kick-off bijeenkomst plaats voor het betrekken van onze inwoners bij de totstandkoming van een ruimtelijk afwegingskader, gevolgd door werkateliers in januari/februari. Daarbij is belangrijk om te bepalen op welke manier wij onze inwoners betrekken in de totstandkoming van dit kader. Wat ga je de inwoners voorleggen? Welke invloed geven we ze op de verschillende aspecten van besluitvorming? En: wat levert dit uw raad op als zaken worden voorgelegd aan inwoners? Deze vragen hebben betrekking op de rol van onze inwoners, maar ook op uw rol als gemeenteraad. Op 15 november jl. is een bijeenkomst geweest voor alle raads- en commissieleden. Daarbij stonden deze vragen centraal. Tijdens deze bijeenkomst is een aantal stellingen gepresenteerd waarbij aanwezigen konden aangeven of ze het eens of oneens waren. Vervolgens is gesproken en gediscussieerd over deze stellingen. In de bijlage treft u een overzicht van de stellingen aan en de uitkomst van de raadpleging of men het eens of oneens is en een samenvatting van de gesprekken/discussies. Aan het eind van de avond hebben wij geconcludeerd dat over de rol van de gemeenteraad en het betrekken van onze inwoners verschillende ideeën bestaan. Wij hebben deze meegenomen en daaruit de volgende aanpak geformuleerd voor de bijeenkomsten die in januari gaan plaatsvinden. Aanpak Terugkijkend op de gevoerde gesprekken, is de rode draad dat de wens bestaat om als gemeente te sturen op welke ontwikkeling op welke plek plaatsvindt. Het nemen van initiatief is een stap te ver, maar het aanzwengelen zeker niet. Het kader wordt een document dat uitnodigt tot ontwikkeling. Ten aanzien van het totstandkomingsproces werd duidelijk dat iedereen het eens is dat goed om moet worden gegaan met verwachtingen van mensen over hun rol en wat gedaan wordt met hun input. Niet duidelijk werd wat deze rol zou moeten zijn en over welke onderwerpen/op welk moment input geleverd kan worden. Enerzijds bestaat de wens om mensen vroegtijdig te betrekken, anderzijds is de vraag of elk vraagstuk geschikt is om vroeg te bespreken (in relatie tot Not In My BackYard (NIMBY) gedrag). Tijdens de bijeenkomst op 15 november liepen de mening hierover uiteen. Sommigen waren van mening dat de locaties van windmolens of zonneparken een afweging is die thuis hoort in de gemeenteraad, waarmee de locaties een gegeven zijn. Anderen waren van mening dat bewoners van potentiele locaties juist betrokken zouden moeten worden bij de vraag of de locatie in aanmerking komt. Wel deelden de meesten de mening dat de gemeenteraad een doorslaggevende stem heeft in de locatiekeuze. Het is nodig om het ruimtelijk kader verder vorm te geven. Voor dat proces is duidelijkheid over het participatieproces noodzakelijk. Ieders rol, verwachtingen, verantwoordelijkheden dienen duidelijk te zijn.

4 Het proces De energievraag is een gegeven, dat voor een duurzame opwekking windmolens en zonnevelden nodig zijn, staat ook vast. De voorwaarden waaronder en de locaties waar plaatsing mogelijk is, vormt het ruimtelijk afwegingkader. Het opstellen van het ruimtelijk kader doorloopt de volgende stappen: A) Voorwaarden: Het bepalen van condities waaronder realisatie van zonnevelden en plaatsing van windmolens acceptabel is: landschappelijke inpassing, financiële participatie, financiële compensatie, enz B) Locatie: Het bepalen van de locaties waar mogelijk windmolens, zonnevelden en biomassacentrales kunnen worden geplaatst. Hiermee wijs je locaties aan waar initiatieven kunnen worden ontplooid. Dit kunnen globale vlekken zijn, maar ook exacte locaties. Uw gemeenteraad besluit uiteindelijk hoe gedetailleerd dit wordt vastgelegd. Bij deze stappen betrekken we onze inwoners als volgt: Processtap Voorwaarden: Het bepalen van condities waaronder windmolens, zonnevelden en biomassacentrales worden gerealiseerd, inclusief wijze waarop initiatiefnemer omwonenden moet betrekken in uitwerking Participatie De oproep om deel te nemen aan de werksessies is gericht aan alle inwoners, bedrijven en stakeholders. Mensen kunnen meepraten over zaken als: - Landschappelijke inpassing - Compensatie - Financiële participatie en eigendom - Sociale participatie - Dimensies/afmetingen - Slagschaduw, aan- en afvoerroutes bij biomassa, enz De aangedragen voorwaarden worden voorgelegd aan uw raad, u bepaalt of en welke aangedragen voorwaarden worden meegenomen in het kader. De input van onze inwoners is informerend en ter kennisname aan uw raad. Dit zal ook worden meegedeeld aan de deelnemers van de bijeenkomsten. Ook zullen deelnemers worden geïnformeerd wat met hun input wordt gedaan. Locaties: Het bepalen van de locaties waar mogelijk windmolens, zonnevelden en biomassacentrales kunnen worden geplaats. Aanwijzen vlekken waar plaatsing mogelijk wordt geacht. De oproep om deel te nemen aan de werksessies is gericht aan alle inwoners, bedrijven en stakeholders. Tijdens de bijeenkomsten vragen we mensen welke gebieden zij zouden aanwijzen die zij wél geschikt achten voor windmolens/zonnevelden. Daarbij moeten zij ook een goede motivatie overleggen. Argumenten moeten van landschappelijk, duurzame en/of ruimtelijke aard zijn. De bijeenkomsten zullen dus niet gericht zijn op de vraag waar géén windmolens of zonnevelden moeten komen. De aangedragen locaties worden voorgelegd aan uw raad, u bepaalt of en welke aangedragen gebieden worden meegenomen in de het kader. De input van onze inwoners is informerend en ter kennisname aan uw raad. Dit zal ook worden meegedeeld aan de deelnemers van de bijeenkomsten. Ook zullen deelnemers worden geïnformeerd wat met hun input wordt gedaan.

5 Participatie na vaststelling van het kader Uiteraard dient ook bij het ontplooien van initiatieven passend binnen dit kader sprake te zijn van het tijdig en goed betrekken van inwoners/omwonenden. Binnen het kader wordt geformuleerd hoe dit participatietraject per project moet worden vormgegeven. Daarmee vormt het een voorwaarde om mee te werken aan een initiatief tot het plaatsen van windmolens danwel realisatie van een zonnepark. Consequenties Belangrijk bij het betrekken van inwoners is dat duidelijk is wat zij en wij verwachten van het proces. Dit dient vanaf het begin duidelijk gecommuniceerd te worden naar alle deelnemende partijen, net als de boodschap dat windmolens en zonnevelden er hoe dan ook gaan komen. Ook is belangrijk dat wordt teruggekoppeld wat wij als gemeente doen met de geleverde input. In ons voorstel betrekken we onze inwoners op de laagste treden van de participatieladder: we informeren en consulteren. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij het proces. Met deze aanpak is duidelijk wie, op welk moment en in welke rol wordt betrokken bij het opstellen van het ruimtelijk kader. Het risico bestaat dat sommige inwoners hier andere verwachtingen of wensen/gedachten bij en over hebben. Wellicht dat sommige meer invloed willen op de besluitvorming of een zwaarder gewicht wensen toe te kennen aan hun geleverde input. Het betrekken van mensen in het totstandkomingstraject betekent daarom niet dat daarmee volledig draagvlak wordt gecreëerd. Omwonenden kunnen door de juiste voorwaarden wel een positie verkrijgen bij de nadere uitwerking van een locatie of initiatief. Vervolgtraject Hiermee denken wij invulling te geven aan uw ideeën, geluiden en wensen die wij op 15 november hebben opgehaald tijdens de bijeenkomst met u raads- en commissieleden. Zoals aangegeven vindt op 11 december 2018 de kick-offbijeenkomst plaats waarbij wordt uitgelegd voor welke opgave de gemeente Montferland en haar inwoners staan. Daarnaast wordt toelichting gegeven op het proces om te komen tot een ruimtelijk afwegingskader en zullen we mensen oproepen om daaraan deel te nemen. Om mensen te enthousiasmeren en te doordringen van de noodzaak zal Gerrit Hiemstra die avond als gastspreker aanwezig zijn. In januari/februari 2019 vindt een aantal werksessies plaats met onze inwoners. De uitkomsten daarvan zullen wij aan u voorleggen.

6 Bijlage: Verslag van bijeenkomst 15 november 2018 De avond begon met een presentatie over de duurzaamheidsopgave in het algemeen en de opgave voor Montferland specifiek. Belangrijkste conclusie is dat om onze doelstelling te behalen, het volgende nodig is: - 15 windmolens - 44 ha zonnevelden - 7 biomassacentrales Voor heel Montferland is in beeld gebracht welke wettelijke belemmeringen aanwezig. Vanuit de wet moet in verband met geluid, veilgiheid, enz bepaalde afstanden worden bewaard tot gevoelige objecten zoals woningen. Deze belemmeringen zijn op een kaart geprojecteerd en dan blijven er vlekken over, waar wettelijk gezien medewerking kan worden verleend aan de plaatsing van molen/panelen, zogenoemde witte vlekken. Dit staat uiteraard nog los van de vraag of plaatsing ook wenselijk is (maatschappelijk, ruimtelijk, landschappelijk gezien). Deze witte vlekken bieden ruimte voor: - max. 36 windmolens met 240 meter tiphoogte - max. 65 windmolens met 150 meter tiphoogte - max ha zonnevelden - max.4 biomassacentrales Dit betekent niet dat deze aantallen geplaatst moeten en kunnen worden. Er is nog een vervolgafweging nodig over de wenselijkheid. Dit proces gaat nu plaatsvinden. Daarbij spelen de volgende vragen een rol: Welke locaties zijn wenselijk gelet op ruimtelijke impact, landschap en effecten voor de omgeving? Wat zijn voorwaarden voor de ontwikkeling van een project? Wil je als gemeente regie op de ruimte en het proces en in welke mate? Wat is de rol van de samenleving, hoe betrekken we inwoners? Over deze onderwerpen is een aantal stellingen gepresenteerd en is vervolgens gesproken met elkaar aan 2 gesprekstafels. Stellingen

7

8

9

10

11 Aantekeningen gesprekstafels Tafel: Ruimte, landschap en effecten voor de omgeving Voorkeur voor dubbel ruimte gebruik onder zonnevelden. Bij kleine zonnevelden aandacht voor landschappelijke inpassing. Bij grote zonnevelden aandacht voor dubbel ruimte gebruik. Ook beleid opstellen voor drijvende zonnevelden. Liever concentratie van wind/zon dan versnippering. Azewijn heeft mogelijk de voorkeur omdat dat gebied reeds is aangesneden. Maar omdat het reeds belast is, mag het ook wel ontzien worden. Liever een paar grote parken met grote windmolens dan meerdere kleine windparken. Voor wind voorkeur om aansluiting te zoeken bij grootschalige structuren zoals wegen en grenzen en bij al bestaande windparken. grotere parken en combinaties was iedereen wel voor. Alleen wilden sommigen ook kleinere initiatieven van bv stoppende agrariërs ook toestaan. Iedereen moet kunnen doen met z n grond wat die zelf wil. Echter anderen zagen verrommeling door allerlei wild groei weer als gevaar. Niet te veel vastleggen door de gemeente. Dat kan alleen maar belemmerend werken. Een groep was niet per definitie voor meervoudig ruimte gebruik. Per situatie bekijken. De andere groep vond dit wel een harde voorwaarde. Landelijk ingepast was iedereen wel voor. Een enkeling vond dat er niet altijd groen om heen hoefde. Je mocht een zonneveld best zien. Voor- en tegenstanders van wind in natuurgebied. Waarom niet je ziet ze boven op de bult veel minder. Langs de rand van het Bergherbos in ieder geval niet. Een groep wilde geen grootschalige zonnevelden aan de randen van het Bergherbos. Past niet landschappelijk gezien. Pijn verdelen over de gemeente of concentreren. Daar was men over verdeeld. Niet alle de op 1 plek. Liever 2of 3 plekken. Gebieden niet gelijk uitsluiten. Misschien is er in het gebied wel draagvlak. Iedereen vond meer opwekken dan nodig is om 2030 te halen geen probleem wanneer het van onderop komt. Tafel: Proces en maatschappij Eerste ronde Je kunt als gemeente niet de locaties bepalen Dat moet je juist wel doen, dan doet de markt de rest Rol gemeente: kaderstellen en daarna meedenken Veel ruimte bieden voor participatie Bv Stokkum: als die mensen geen stroom hoeven te betalen als daar een windpark komt = prima Gemeente moet maatwerk leveren Gemeente moet bepalen waar wel en waar niet Als bv Stokkum zegt kom maar met die molens, moet je dat als gemeente niet tegenhouden Zon: ook participatie afdwingen Stelling: 80% oneens dat als de inwoners zeggen nee, om daar dan in mee te gaan. Mening inwoners moet worden meegewogen Startbijeenkomst mooi, goed dat Gerrit Hiemstra erbij is Gemeente moet ook bereid zijn om te investeren in communicatie

12 Tegemoetkomen aan belangen inwoners en helder maken/ervoor zorgen dat er ook wat te verdienen is Gemeente moet kaders stellen voor initiatiefnemers en inwoners stimuleren om deel te nemen Tweede ronde Gemeente moet de regie nemen, baas in eigen huis (is wel gedeelde mening aan deze tafel) Bijvanck: omwonenden hebben niet meegepraat Start moet zijn om partijen uit te nodigen om in gesprek te gaan over wat je wil met je gebied Waarom zou je wachten tot er iemand met een initiatief komt Iedereen is voor participatie sleutel tot succes Iedereen: als de inwoners tegen zijn, doen we het toch Optie: gemeenteraad/college bepaalt waar, inwoners geen invloed op locatieafweging Je moet inwoners serieus nemen

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Vervolgproces opstellen ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Vervolgproces opstellen ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie Raadsvoorstel Raadsvoorstel Raadsvoorstel Vervolgproces opstellen ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie Raadsvoorstel Registratienummer: 19INT00532 Onderwerp: Vervolgproces opstellen

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639N004D01 Onderwerp: Verslag

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301315 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Voorloper Onderwerp Startnotitie Duurzaam Druten Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Portefeuillehouder A. Springveld Behandelend team Team strategie en beleid Behandelend

Nadere informatie

Grootschalige wind- en zonneenergie. Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek. 14 november 2018

Grootschalige wind- en zonneenergie. Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek. 14 november 2018 Grootschalige wind- en zonneenergie De Kempen Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek 14 november 2018 1 Doel: Het informeren van raadsleden en commissieleden over proces grootschalige zonne- en windenergie

Nadere informatie

Agendapunt 5 Opinienota

Agendapunt 5 Opinienota Agendapunt 5 Opinienota Registratie nr. : 076-2017 Opsteller : Gertjan Leeuw Vergaderdatum: 19 december 2017 Datum voorstel : 31 augustus 2017 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301255 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

No Emmeloord, 24 juli Onderwerp Plan van aanpak zonneweides. Advies raadscommissie. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

No Emmeloord, 24 juli Onderwerp Plan van aanpak zonneweides. Advies raadscommissie. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 18.0000435-1 Emmeloord, 24 juli 2018. Onderwerp Plan van aanpak zonneweides Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. Het instemmen met het plan van aanpak

Nadere informatie

RAADSBRIEF. Aan: Gemeenteraad Montferland

RAADSBRIEF. Aan: Gemeenteraad Montferland RAADSBRIEF Aan: Gemeenteraad Montferland Onderwerp: Raadsbrief startnotitie Communicatie Telefoonnummer: (0316) 291 323 Portefeuillehouder: Wethouder van Leeuwen Datum: 06-12-2018 Registratienummer: 18int03444

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Routekaart energietransitieopgave 2030

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Routekaart energietransitieopgave 2030 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.3 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 Routekaart energietransitieopgave 2030 Te besluiten om: 1. De gidsprincipes voor de energietransitieopgave in Doetinchem vast te stellen,

Nadere informatie

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Op uitnodiging van de gemeente bezochten circa 40 bewoners de avond waar ze in gesprek gingen over duurzame energie. De bijeenkomst werd samen met de

Nadere informatie

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Datum 31 mei 2016 Naam en telefoon Y. de Graaf 685953 M. van t Hof 06-46135680 Afdeling SRO/SPM Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen NRD planmer behorende bij Energievisie

Nota van beantwoording zienswijzen NRD planmer behorende bij Energievisie Nota van beantwoording zienswijzen NRD planmer behorende bij Energievisie Wijhe, 20 februari 2018 doc. nr.: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding....3 2. Zienswijzen en beantwoording..... 3 3. Samenvatting wijzigingen...7

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Werkatelier duurzame energieopwekking

Werkatelier duurzame energieopwekking Werkatelier duurzame energieopwekking Plaats Bodegraven Datum 12 maart 2018 Presentator Jody de Graaf Duurzame energie 12 maart 2018 Pagina 1 Welkom Wethouder Kees Oskam Duurzame energie 12 maart 2018

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Ja. Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO 2- neutraal is en wil dat de provincie een ambitieuze regionale energiestrategie opstelt.

Ja. Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO 2- neutraal is en wil dat de provincie een ambitieuze regionale energiestrategie opstelt. CDA - Wij zijn voor kleinschalige windenergie rond boerderijen. Onduidelijk. ChristenUnie 2035: 60% 2045: 100% 2050: 100% klimaatneutraal Ja. Net als zonnedaken en windmolens op zee, zijn windmolens op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas

Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Peel en Maas Nr. 111505 3 juli 2017 Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2016/744190 Documentnummer: 1894/2017/1107534

Nadere informatie

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Oktober 2018 Versie 1.0, vastgesteld 1. Inleiding De gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente Wageningen

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00299

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00299 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00299 Van: : college van burgemeester en wethouders Datum : 23 april 2019 Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger Portefeuille(s) : Energietransitie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Voorstel: Informatienota Energietransitie, vervolgproces

Voorstel: Informatienota Energietransitie, vervolgproces Raadsplein besluitvormend Datum 3 juli 2017 onderwerp Energietransitie, vervolgproces portefeuillehouder informant Agterhuis, Henriette (2622) medeopstellers afdeling Concernstaf bijlagen Voorstel: Informatienota

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Wethouder P. van de Noort Voorstel Te besluiten om:

Portefeuillehouder: Wethouder P. van de Noort Voorstel Te besluiten om: Raadsvoorstel Onderwerp: Vervolgproces grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen Datum B&W Besluit: 30 oktober 2018 Vergaderdatum: 13 november 2018 Registratienr.: 18.10652 Opsteller: Katelijne van

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.18.1594 *B.18.1594* Landgraaf, 11 september 2018 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys)

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) Bewonersavond Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 2 Programma Opening Gesprek met de wethouder Inleiding Toelichting op de avond en het onderzoek Eerste verkenning quickscan

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. 1. De vragen van de VVD conform bijgevoegde antwoorden beantwoorden. Beantwoording vragen VVD

B en W Adviesnota ADVIES. 1. De vragen van de VVD conform bijgevoegde antwoorden beantwoorden. Beantwoording vragen VVD B en W Adviesnota Onderwerp Beantwoording vragen VVD Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 13 augustus 2018 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Ruimtelijke Ontwikkeling Naam steller Leon

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0279 Roden, 12 augustus 2008 Onderwerp Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het Integraal

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting \--/7 Raadsvoorstel '5C7 (j) Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen 6 ir.n.rr 18 oo 000 25-01-2018 Commissie

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/12/2018 AANWEZIG: AFWEZIG:

Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/12/2018 AANWEZIG: AFWEZIG: Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/12/2018 AANWEZIG: mr. P. de Baat MPM T.M.J.M. Evers G.J.M. Mijnen, voorzitter, gemeentesecretaris

Nadere informatie

1. Om bijgaande notitie uitgangspunten windenergie vast te stellen. 2. Om kennis te nemen van de bijgaande kaarten windenergie.

1. Om bijgaande notitie uitgangspunten windenergie vast te stellen. 2. Om kennis te nemen van de bijgaande kaarten windenergie. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 15 maart 2016 Voorstel : 2016-025 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2016/744190 Documentnummer : 1894/2016/744825 Datum collegebesluit : 29 februari 2016 Onderwerp Uitgangspunten

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. Voorbereiding Koersdocument.

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. Voorbereiding Koersdocument. Het vertrekpunt 2010: Programma Duurzaamheid 2010-2020 Met als doelstelling 20% duurzaam opgewekte energie en 30% CO 2 -besparing in 2020* Doelstelling afkomstig van het Klimaatakkoord. 2015.: Tussentijdse

Nadere informatie

Startdocument ontwikkeling zonnevelden gemeente Stichtse Vecht

Startdocument ontwikkeling zonnevelden gemeente Stichtse Vecht Datum 13 maart 2018 Versie 1.0 Auteur(s) P.K.N. van Eijkelenburg, V. van den Bergh, R. Scheifes Status zonnevelden gemeente Stichtse Vecht Pagina 1 van 8 zonnevelden_nve_v2.0/env1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Bestemmingsplan Windpark Synergie Nieuwleusen Datum: 16 januari 2018 Portefeuillehouder: dhr. A. Schuurman Decosnummer:

Nadere informatie

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 invullen organisatie registratienr. 17INT09157 casenr. BBV17.0501 voorstel over vaststellen Nota Zonne-energie

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord Holland

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Auteur: C. Hekkelman Telefoonnummer: (0316) Onderwerp: Raadsbrief Datum:

Auteur: C. Hekkelman Telefoonnummer: (0316) Onderwerp: Raadsbrief Datum: Aan: Gemeenteraad Montferland Auteur: C. Hekkelman Telefoonnummer: (0316) 291 403 Onderwerp: Raadsbrief Datum: 18-09-2018 Portefeuillehouder: Wethouder Som Registratienummer: 18int02722 Geachte gemeenteraad,

Nadere informatie

ONDERWERP: Afweging locaties zonnevelden, eerste tranche

ONDERWERP: Afweging locaties zonnevelden, eerste tranche Aan de gemeenteraad Documentnummer 2016.0.053.583 Zaaknummer 2016-09-01084 ONDERWERP: Afweging locaties zonnevelden, eerste tranche Voorstel 1. Kennis te nemen van de rapportage Locaties zonnevelden, eerste

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : -

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : - Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Ons kenmerk : 18.014 / 8301 Uw kenmerk : - Onderwerp Bijlage : Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon : Ruimtelijke kaart Lelystad, 30 mei 2018 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

Sector/stafafdeling: Ter behandeling in de vergadering van: de commissie Samenleving d.d. 3 april 2019 de Raad d.d. 26 maart 2019

Sector/stafafdeling: Ter behandeling in de vergadering van: de commissie Samenleving d.d. 3 april 2019 de Raad d.d. 26 maart 2019 Gt:MH NHJ ïl I. Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Wethouder Van der Kooi Ter behandeling in de vergadering van: de commissie Samenleving d.d. 3 april 2019 de Raad d.d. 26 maart 2019 Onderwerp: Uitvoeringsnotitie

Nadere informatie

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 16 februari 2016 Onderwerp: Peilnota ruimtelijk-economische koers U-10 Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Peilnota ruimtelijk-economische koers van de bestuurstafels

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL NR Raadsvergadering 18 april 2019 Zaaknummer Onderwerp: Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik

gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL NR Raadsvergadering 18 april 2019 Zaaknummer Onderwerp: Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL NR. 19-46 Raadsvergadering 18 april 2019 Zaaknummer 650445 Onderwerp: Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik Aan de raad, Onderwerp Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik.

Nadere informatie

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente 1 Datum vergadering: 31 oktober 2017 Datum voorstel: 3 oktober 2017 Nummer: A Onderwerp: Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente Voorgesteld raadsbesluit: - het ambitiedocument Energietransitie

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Tegen tenzij : de argumenten?

Tegen tenzij : de argumenten? turbines Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen? Tegen tenzij : de argumenten? Bijeenkomst Dorpsraad Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Rob Rietveld NLVOW NLVOW presentatie Windmolens in de Haarlemmermeer:

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301311 Onderwerp:

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018 WELKOM Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018 Agenda 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken 2. Goedkeuring verslag ALV 9 maart 2017 3. Verslag activiteiten 2017 4. Financiën 2017 Staat van baten

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsvoorstel U C H( C C» I. 6 IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Commissie Portefeuillehouder: Informatie bij : E-mail/tel.nr. : Evaluatiedatum : 358639

Nadere informatie

Op 10 november 2016 heeft uw raad de motie ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven

Op 10 november 2016 heeft uw raad de motie ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven RAADSBRIEF Auteur: W. Rust Telefoonnummer: (0316) 291 580 Onderwerp: uitvoering motie Olie Datum: 08-06-2017 Portefeuillehouder: Wethouder Loeff-Hageman Registratienummer: 17INT02222 Aan: de Gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Raadsvergadering. 11 juni Onderwerp Vaststelling huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Bunnik

Raadsvergadering. 11 juni Onderwerp Vaststelling huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 11 juni 2015 15-032 Onderwerp Vaststelling huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Bunnik Aan de raad, Onderwerp Vaststelling huisvestingsverordening

Nadere informatie

Voorstelnr.: RB Onderwerp: Kadernota Fysiek Domein - Publieke ruimte, je thuis buitenshuis (openbare ruimte) Programma: 2: Stedelijk beheer

Voorstelnr.: RB Onderwerp: Kadernota Fysiek Domein - Publieke ruimte, je thuis buitenshuis (openbare ruimte) Programma: 2: Stedelijk beheer Raadsvergadering: 26 sept 2017 Besluit: unaniem aangenomen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2017078 Onderwerp: Kadernota Fysiek Domein - Publieke ruimte, je thuis buitenshuis (openbare ruimte) Programma: 2:

Nadere informatie

De Ronde Venen klimaatneutraal vanaf 2040 uitkomsten van de enquête

De Ronde Venen klimaatneutraal vanaf 2040 uitkomsten van de enquête De Ronde Venen klimaatneutraal vanaf 2040 uitkomsten van de enquête Van vrijdag 6 tot en met zondag 23 juni heeft de gemeente De Ronde Venen onderzoek gedaan naar de mening van inwoners over zonnevelden

Nadere informatie

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle NOTITIE Datum 7 december 2016 Aan Johan Roeland, Gemeente Zwolle Van Martijn ten Klooster, Pondera Consult Betreft Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle Inleiding In opdracht van de gemeente Zwolle

Nadere informatie

Noord-Holland. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Noord-Holland. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA - Het CDA is altijd terughoudend geweest met het plaatsen van wind op land. In het kader van het nationaal klimaatakkoord zien we wel ruimte voor me er wind op land. Hier worden bij voorkeur locaties

Nadere informatie

Raadscommissie 12 april 2017

Raadscommissie 12 april 2017 Raadscommissie 12 april 2017 Opbrengsten uit een windenergie sterk afhankelijk van windsnelheden, vollasturen, vermogen vd turbine. Een aantal uitgangspunten: - Gemiddelde windsnelheden in de regio (windstat);

Nadere informatie

Welkom! Gespreksavond: duurzame energie in het landschap

Welkom! Gespreksavond: duurzame energie in het landschap Welkom! Gespreksavond: duurzame energie in het landschap Programma 20.00u welkom door wethouder Wil Kosterman 20.05u toelichting gespreksavond en programma door Martine van der Woude 20.10u presentatie

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2030: 49% CO2- reductie Om landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te behalen, zijn ook grootschaliger projecten nodig. De Provincie kan een belangrijke rol vervullen door ontwikkelgebieden

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Gemeente f Bergen op Zoom

Gemeente f Bergen op Zoom Gemeente f Bergen op Zoom VooMegger _ I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Coördinatiebesluit

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2040: 100% Ja. Het CDA wil windmolens bij voorkeur plaatsen op en bij grote industrieterreinen. Ook ondersteunen wij van harte (agrarische) initiatieven voor kleine windmolens met draagvlak in de omgeving.

Nadere informatie