EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs PE v Voorstel voor een besluit (COM(2004)0470 C6-0093/ (0151(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 2.8.2005 PE 362.412v02-00. Voorstel voor een besluit (COM(2004)0470 C6-0093/2004 2004(0151(COD))"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs PE v02-00 AMENDEMENTEN Ontwerpverslag (PE v02-00) Ruth Hieronymi Uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) Voorstel voor een besluit (COM(2004)0470 C6-0093/ (0151(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement Amendement ingediend door Ruth Hieronymi Amendement 38 Overweging 6 bis (nieuw) Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 39 Overweging 6 bis (nieuw) (6 bis) Het MEDIA-programma moet auteurs (scriptschrijvers en regisseurs) in hun creatieve activiteiten aanmoedigen en hen tevens aanmoedigen nieuwe creatieve technieken te ontwikkelen en in gebruik te nemen, zodat het innovatieve vermogen van de Europese audiovisuele sector wordt vergroot. Or. fr (6 bis) Gezien het feit dat er meerdere digitaliseringsplatforms bestaan, moet de Commissie onderzoeken of een Europese digitaleringsnorm gewenst is en vervolgens het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het AM\ doc PE v02-00

2 Comité van de Regio s van haar bevindingen in kennis stellen. PE v /15 AM\ doc Alle voor- en nadelen van een mogelijke harmonisatie van digitaliseringsplatforms op pan- Europees niveau moeten worden onderzocht. Amendement ingediend door Claire Gibault Amendement 40 Overweging 10 bis (nieuw) Amendement ingediend door Helga Trüpel Amendement 41 Overweging 11 bis (nieuw) (10 bis) Als onderdeel van de systematische bundeling van alle cinematografische werken die tezamen het nationale erfgoed van de lidstaten afzonderlijk en van Europa als geheel vormen, en zoals is aangegeven in de aanbeveling van het Europees Parlement en van de Raad over cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële activiteiten, moeten maatregelen worden getroffen voor het verplichte depot van deze werken in de desbetreffende nationale archieven en in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector. Or. fr (11 bis) Overheidssteun van de filmsector op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is van essentieel belang om de structurele moeilijkheden van deze sector te overwinnen en de Europese audiovisuele industrie in staat te stellen de globalisering het hoofd te bieden. Deze overheidssteun mag niet worden ondermijnd door misplaatste antitrustonderzoeken en mag evenmin in het kader van internationale handelsbesprekingen voor liberaliseringsvoorstellen worden

3 aangewend. Het is belangrijk de staatssteun voor de filmsector in Europa in stand te houden. Het MEDIAprogramma is een goed voorbeeld van effectieve overheidssteun aan de audiovisuele sector. Nationale en regionale steunmaatregelen mogen niet zonder meer door Europese of nationale antitrustautoriteiten aan de kaak worden gesteld. De EU moet geen toezeggingen doen inzake de liberalisering van audiovisuele diensten binnen het GATS-kader. Zo behoudt zij de vrijheid om een beleid voor actieve steun aan de audiovisuele wereld te voeren. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 42 Artikel 1, lid 2, letter (a) (a) de culturele verscheidenheid en het audiovisuele erfgoed in Europa behouden en tot hun recht laten komen, de Europese burgers er toegang toe geven en de interculturele dialoog bevorderen; (a) de taalkundige en culturele verscheidenheid en het audiovisuele erfgoed in Europa behouden en tot hun recht laten komen, de Europese burgers er toegang toe geven en de interculturele dialoog bevorderen; Een verwijzing naar de taalkundige verscheidenheid is hier ook van belang. Amendement ingediend door Helga Trüpel Amendement 43 Artikel 1, lid 4, letter (d) d) de begeleiding van de marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering. d) de begeleiding van de marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering, in het bijzonder met het oog op de bevordering van de productie van aansprekende catalogi van Europese films om deze op digitale platforms te plaatsen. Een van de belangrijkste doelstellingen van het toekomstige MEDIA 2007-programma moet bestaan uit het waarborgen van de ontwikkeling van goed functionerende diensten voor de digitale verspreiding van Europese audiovisuele werken. AM\ doc 3/15 PE v02-00

4 Amendement ingediend door Claire Gibault Amendement 44 Artikel 5, letter (c) bis (nieuw) (c bis) garanderen dat van elke bij de lidstaten gedeponeerde catalogus van Europese cinematografische werken een exemplaar bij het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector wordt gedeponeerd, zodat deze beter kunnen worden verspreid en gecirculeerd; Het is belangrijk dat het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector een Europese catalogus van cinematografische werken opbouwt. Zo ontstaat een centraal overzicht van alle werken die tezamen het audiovisuele erfgoed van alle lidstaten vormen. Amendement ingediend door Helga Trüpel Amendement 45 Artikel 5, letter (d) Or. fr d) de digitalisering van Europese audiovisuele werken aanmoedigen; d) de verspreiding van Europese audiovisuele werken via digitale platforms aanmoedigen; PE v /15 AM\ doc Een van de belangrijkste doelstellingen van het toekomstige MEDIA 2007-programma moet bestaan uit het waarborgen van de ontwikkeling van goed functionerende diensten voor de digitale verspreiding van Europese audiovisuele werken. Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 46 Artikel 5, letter (e bis) (nieuw) e bis) ondertiteling stimuleren. Met ondertitels kunnen de kijkers de audiovisuele werken in hun oorspronkelijke vorm beleven en krijgen zij andere talen gemakkelijker onder de knie. Verder is ondertiteling onontbeerlijk

5 voor doven en slechthorenden, van wie de rechten in artikel II-86 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa zijn vastgelegd. Amendement ingediend door Helga Trüpel Amendement 47 Artikel 6, letter (e bis) (nieuw) e bis) de promotie en marketing van Europese audiovisuele werken op digitale platforms verbeteren. Een van de belangrijkste doelstellingen van het toekomstige MEDIA 2007-programma moet bestaan uit het waarborgen van de ontwikkeling van goed functionerende diensten voor de digitale verspreiding van Europese audiovisuele werken. Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 48 Artikel 7, lid 1 bis (nieuw) 1 bis. Om ervoor te zorgen dat in het kader van het programma ook personen met een handicap toegang tot de Europese audiovisuele werken hebben, kan het programma proefprojecten steunen. De rechten van personen met een handicap zijn in artikel II-86 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa vastgelegd. Het is niet meer dan logisch om in het kader van het MEDIA-programma ook met hun rechten rekening te houden. Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 49 Artikel 8, lid 4 4. Het programma staat ook open voor samenwerking met andere derde landen die een associatie- of samenwerkingsovereenkomst met bepalingen op audiovisueel gebied met de Europese Unie hebben gesloten, op basis van aanvullende kredieten en onder overeen 4. Het programma staat ook open voor samenwerking met andere derde landen die een associatie- of samenwerkingsovereenkomst met bepalingen op audiovisueel gebied met de Europese Unie hebben gesloten, op basis van aanvullende kredieten en onder overeen AM\ doc 5/15 PE v02-00

6 te komen specifieke voorwaarden. De in lid 1 bedoelde Westelijke-Balkanlanden die niet volledig aan het programma wensen deel te nemen, komen in aanmerking voor samenwerking onder de in dit lid vastgestelde voorwaarden. te komen specifieke voorwaarden. De in lid 1 bedoelde Westelijke-Balkanlanden en de onder het Europees Nabuurschapsbeleid vallende Europese landen die niet volledig aan het programma wensen deel te nemen, komen in aanmerking voor samenwerking onder de in dit lid vastgestelde voorwaarden. Als er extra financiële middelen beschikbaar komen, mogen de Europese landen die onder het Europees Nabuurschapsbeleid vallen (met name Oekraïne) niet van het MEDIA programma worden uitgesloten. Het Europees Parlement heeft in haar resolutie inzake de uitslag van de op januari 2005 gehouden verkiezingen toegezegd de "diepe aspiraties voor Europese integratie" van Oekraïne te ondersteunen. Wat het MEDIA-programma betreft mogen alle Europese landen die onder het Europees Nabuurschapsbeleid vallen en de Westelijke- Balkanlanden gelijk worden behandeld. Amendement ingediend door Luis Herrero-Tejedor Amendement 50 Artikel 9, lid 4 4. De financiële steun die in het kader van het programma wordt toegekend, bedraagt maximaal 50% van de definitieve kosten van de gesteunde activiteiten. In de uitdrukkelijk in de bijlage bepaalde gevallen kan dit percentage echter oplopen tot 75% van de kosten. 4. De financiële steun die in het kader van het programma wordt toegekend, bedraagt maximaal 50% van de definitieve kosten van de gesteunde activiteiten. In de uitdrukkelijk in de bijlage bepaalde gevallen kan dit percentage echter oplopen tot 75% van de kosten. Daarnaast geldt dat financiële steun in het kader van het programma eerder automatisch dan selectief moet worden toegekend. Dit waarborgt een doorzichtige en objectieve uitvoering van de toekenningsprocedures. Or. es Bij de bepaling welke werken het meeste bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese audiovisuele sector, geldt het commerciële succes, dat wil zeggen de recettes, als meest objectieve criterium. Datgene wat het meeste aanspreekt, wordt het meeste geconsumeerd en een zo groot mogelijke consumptie is het fundamentele doel van de industrie. Automatische steun moet aan de bezoekersaantallen worden gekoppeld. PE v /15 AM\ doc

7 Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 51 Artikel 13, lid 1, inleidende formule 1. Het programma draagt bij tot de versterking van het transversale beleid van de Europese Gemeenschap, met name door: 1. Het programma draagt bij tot de realisatie van de in artikel I-3 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa vastgelegde doelstellingen van de Unie en tot de versterking van het transversale beleid van de Europese Gemeenschap, met name door: Het is niet meer dan logisch dat we alle in de verdragen vastgelegde waarden van de Unie in overweging nemen en niet alleen de horizontale beleidslijnen. Amendement ingediend door Giulietto Chiesa Amendement 52 Artikel 13, lid 1, letter (a) (a) het grondbeginsel van vrijheid van meningsuiting te bevorderen; (a) de grondbeginselen van vrijheid van meningsuiting en het pluralisme en de onafhankelijkheid van de media te bevorderen; Or. it Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 53 Artikel 13, lid 1, letter (d) (d) bij te dragen tot de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; (d) bij te dragen tot de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, taal, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; Het is belangrijk ook te verwijzen naar mogelijke discriminatie op grond van taal. AM\ doc 7/15 PE v02-00

8 Amendement ingediend door Manolis Mavrommatis Amendement 54 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 1.1.2, Uit te voeren acties, streepje 2 bis (nieuw) - Bepaling van een maximumbedrag voor de beschikbaarstelling van het materiaal in de nationale filmbibliotheken van de 25 lidstaten aan kleine of middelgrote filmproductiebedrijven, aan programma s met een soortgelijke strekking of aan onafhankelijke filmproducenten die staatsburger zijn of hun statutaire zetel in een lidstaat van de EU hebben. Indien het materiaal voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en de desbetreffende producent een soortgelijk product wil maken, zijn financiële onderhandelingen mogelijk mits de grondbeginselen van pluralisme, kennis en verspreiding van het culturele erfgoed altijd worden geëerbiedigd. Door een maximumbedrag te hanteren zijn willekeurige evaluaties van het desbetreffende materiaal voortaan verleden tijd. Amendement ingediend door Gyula Hegyi Amendement 55 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 1.2.3, Uit te voeren acties, streepje 1 Or. el - Mobiliteitsbeurzen in samenhang met een opleidingsproject. - Instelling van Pier Paolo Pasolinimobiliteitsbeurzen in samenhang met een opleidings- en ontwikkelingsproject. Pier Paolo Pasolini is nog steeds een grote inspiratiebron voor jonge filmers in zowel de nieuwe als oude lidstaten. Een beurs die mogelijk zijn naam zou kunnen dragen, is de prijs die tijdens het filmfestival van Cannes op de Europa-dag aan jonge talenten wordt uitgereikt: de PPPasolini-prijs voor jonge talenten. Dit draagt bij aan de bekendheid van dergelijke beurzen en aan het MEDIA-programma zelf. Bovendien is het belangrijk duidelijk naar voren te brengen dat er een koppeling bestaat tussen de coördinatie van opleidingsregelingen en de in artikel 4, lid 2 van het besluit genoemde ontwikkeling van filmprojecten. PE v /15 AM\ doc

9 Amendement ingediend door Ruth Hieronymi Amendement 56 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 2.2, Uit te voeren acties, streepje 2 (nieuw) - Aanmoediging van financiële instellingen om de ontwikkeling en coproductie van audiovisuele werken met potentieel voor internationale distributie te ondersteunen; Met het oog op het streven naar betere toegangsmogelijkheden tot kapitaal is het belangrijk niet alleen de KMO s een betere toegang te bieden (AM 30), maar dat ook in de audiovisuele sector gespecialiseerde financiële instellingen worden ingezet die bereid zijn de ontwikkeling en coproductie van audiovisuele werken met potentieel voor internationale distributie te ondersteunen. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 57 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3, Uit te voeren acties, streepje 1 - Ondersteuning van nasynchronisatie en ondertiteling bij de distributie en verspreiding, op om het even welke wijze, van Europese audiovisuele werken, ten behoeve van producenten, distributeurs en omroepen. - Ondersteuning van nasynchronisatie en ondertiteling bij de distributie en verspreiding, op om het even welke wijze, van Europese audiovisuele werken, ten behoeve van producenten, distributeurs en omroepen, met speciale aandacht voor de ondertiteling en nasynchronisatie in minder gebruikte talen. Het is belangrijk ook de nasynchronisatie en ondertiteling in regionale en minder gebruikte talen te ondersteunen. Amendement ingediend door Manolis Mavrommatis Amendement 58 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3, Uit te voeren acties, streepje 1 bis (nieuw) - Voorzien in de ondertiteling van films en televisieprogramma s van informatieve, recreatieve en educatieve aard voor het algemene publiek en in het bijzonder voor personen met speciale behoeften en voor AM\ doc 9/15 PE v02-00

10 doven en slechthorenden. Or. el Mede hierdoor worden alle vormen van discriminatie op grond van gezondheidsproblemen en handicaps conform artikel 13, lid 1, letter d) van het voorstel bestreden. Amendement ingediend door Manolis Mavrommatis Amendement 59 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3, Uit te voeren acties, streepje 1 ter (nieuw) Zo blijft de oorspronkelijkheidswaarde van de acteurs gewaarborgd. - Aanmoediging van het gebruik van ondertiteling in bioscoopfilms die worden uitgezonden in landen met een andere taal dan die van het land waar de film is geproduceerd. Amendement ingediend door Manolis Mavrommatis Amendement 60 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3, Uit te voeren acties, streepje 1 quater (nieuw) Or. el - Waarborging en ondersteuning van het gebruik van gebarentaal in de belangrijkste nieuwsbulletins van openbare en commerciële televisienetwerken, vooral tijdens piekuren. Het recht van personen met speciale behoeften en vooral van doven en slechthorenden op informatie wordt op deze manier gewaarborgd. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 61 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3.2, Uit te voeren acties, streepje 2 Or. el - Toekenning van bijzondere steun aan films die de Europese culturele diversiteit onder - Toekenning van bijzondere steun aan films die de Europese taalkundige en culturele PE v /15 AM\ doc

11 de aandacht brengen, met name in de vorm van steun voor het uitbrengen van een catalogus van niet-nationale Europese werken over een bepaalde periode. diversiteit onder de aandacht brengen, met name in de vorm van steun voor het uitbrengen van een catalogus van nietnationale Europese werken over een bepaalde periode. Het is belangrijk ook naar de taalkundige diversiteit te verwijzen. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 62 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3.3, Uit te voeren acties, streepje 2 - Verlening van speciale steun aan films die van belang zijn in verband met het erfgoed en de culturele verscheidenheid van Europa. - Verlening van speciale steun aan films die van belang zijn in verband met het erfgoed en de taalkundige en culturele verscheidenheid van Europa. Het is belangrijk ook naar de taalkundige diversiteit te verwijzen. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 63 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 3.4, Operationele doelstelling nr. 1, streepje 4 - Ondersteuning van de meertaligheid van Europese werken (nasynchronisatie, ondertiteling en meertalige productie). - Ondersteuning van de meertaligheid van Europese werken (nasynchronisatie, ondertiteling en meertalige productie), met speciale aandacht voor minder gebruikte Europese talen. Het is belangrijk om binnen het kader van de meertaligheid van Europese werken de minder gebruikte talen te stimuleren. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 64 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 4.2, Operationele doelstellingen en uit te voeren acties, streepje 2 AM\ doc 11/15 PE v02-00

12 - Voorrang en ondersteuning verlenen aan festivals die werken uit lidstaten of regio s met een beperkte audiovisuele productiecapaciteit en werken van jonge Europese filmmakers helpen promoten en die de culturele diversiteit en de dialoog tussen culturen bevorderen; - Voorrang en ondersteuning verlenen aan festivals die werken uit lidstaten of regio s met een beperkte audiovisuele productiecapaciteit en werken van jonge Europese filmmakers helpen promoten en die de taalkundige en culturele diversiteit en de dialoog tussen culturen bevorderen; Het is belangrijk ook naar de taalkundige diversiteit te verwijzen. Amendement ingediend door Marianne Mikko Amendement 65 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 4.2, Operationele doelstellingen en uit te voeren acties, streepje 5 bis (nieuw) - Verbetering van de toegang voor personen met een handicap. De rechten van personen met een handicap zijn vastgelegd in artikel II-86 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Het is dan ook niet meer dan logisch hiermee in het kader van het MEDIA-programma rekening te houden. Amendement ingediend door Manolis Mavrommatis Amendement 66 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 4.3, Uit te voeren acties, streepje 5 bis (nieuw) - Ondersteuning van de totstandkoming van een centrale Europese filmcatalogus die in de nationale filmbibliotheek van alle 25 lidstaten van de EU aanwezig is. Or. el De beschikbaarheid van een centrale Europese catalogus is van essentieel belang bij de bevordering van vrijheid van meningsuiting en van meertaligheid. Daarnaast hebben geïnteresseerden op deze manier gemakkelijker toegang tot specifieke documenten van historisch belang. PE v /15 AM\ doc

13 Amendement ingediend door Luis Herrero-Tejedor Amendement 67 Bijlage, Hoofdstuk I, alinea 4.4, Operationele doelstellingen en uit te voeren acties, streepje 1 bis (nieuw) - Ondersteuning van promotie en publiciteitscampagnes en van de afstemming daarvan op de marketing van Europese audiovisuele werken, en aanmoediging van Europese audiovisuele producenten om dergelijke activiteiten te financieren. Or. es Bij discussies over de Europese audiovisuele sector en de noodzaak om het concurrentievermogen van de audiovisuele industrie ten opzichte van haar grootste rivaal, de Verenigde Staten, te verhogen, klagen we altijd steen en been over het beeld dat uit de statistieken naar voren komt. Daarbij zien wij de echte reden voor het succes van s werelds meest toonaangevende audiovisuele markt echter over het hoofd. Op promotiegebied schieten de investeringen van Europese studio s in hoge mate tekort. Amendement ingediend door Bernat Joan i Marí Amendement 68 Bijlage, Hoofdstuk II, alinea 1.1, letter (a) (a) opleidingsacties in landen of gebieden met een geringe audiovisuele productiecapaciteit en/of met een klein geografisch en taalgebied; (a) opleidingsacties in landen of gebieden met een geringe audiovisuele productiecapaciteit en/of met een klein geografisch en taalgebied en/of in Europese gebieden met een regionale of minderheidstaal; Gebieden waar regionale en minder gebruikte talen worden gesproken, moeten ook worden genoemd. Amendement ingediend door Luis Herrero-Tejedor Amendement 69 Bijlage, Hoofdstuk II, lid 3, titel 3. VOORLICHTING OVER DE EUROPESE AUDIOVISUELE SECTOR 3. VOORLICHTING OVER DE EUROPESE AUDIOVISUELE SECTOR AM\ doc 13/15 PE v02-00

14 EN PARTICIPATIE IN HET EUROPEES WAARNEMINGSCENTRUM VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR EN SAMENWERKING MET HET EUROPEES WAARNEMINGSCENTRUM VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR EN MET EURIMAGES, HET FONDS VOOR STEUN AAN DE COPRODUCTIE VAN CINEMATOGRAFISCHE WERKEN Or. es De Europese Unie en de Raad van Europa zouden een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de audiovisuele sector moeten opstellen. Zo kunnen alle binnen Eurimages opgedane ervaringen worden gebundeld. Dit is tevens bevorderlijk voor de relaties tussen grote en kleine productielanden, waardoor films uit de kleine landen gemakkelijker kunnen worden gedistribueerd. Amendement ingediend door Luis Herrero-Tejedor Amendement 70 Bijlage, Hoofdstuk II, lid 3 Het programma vormt de rechtsgrond voor de uitgaven die nodig zijn voor het toezicht op de communautaire instrumenten voor het audiovisuele beleid. Het programma voorziet met name in de voortzetting van de participatie van de Europese Unie in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector. Deze participatie bevordert de toegang van bedrijven in de sector tot informatie alsook de informatieverspreiding, en draagt eveneens bij tot de transparantie van het productieproces. Het programma vormt de rechtsgrond voor de uitgaven die nodig zijn voor het toezicht op de communautaire instrumenten voor het audiovisuele beleid. Het programma voorziet met name in de voortzetting van de participatie van de Europese Unie in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector. Deze participatie bevordert de toegang van bedrijven in de sector tot informatie alsook de informatieverspreiding, en draagt eveneens bij tot de transparantie van het productieproces. Verder biedt het programma de Europese Unie ruimte om met Eurimages, het fonds van de Raad van Europa voor steun aan de coproductie van cinematografische werken, samen te werken teneinde het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector op de internationale markt te stimuleren. Or. es PE v /15 AM\ doc De Europese Unie en de Raad van Europa zouden een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de audiovisuele sector moeten opstellen. Zo kunnen alle binnen Eurimages opgedane ervaringen worden gebundeld. Dit is tevens bevorderlijk voor de relaties tussen grote

15 en kleine productielanden, waardoor films uit de kleine landen gemakkelijker kunnen worden gedistribueerd. AM\ doc 15/15 PE v02-00

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven.

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 maart 2000 (07.03) (OR. fr) 6649/00 LIMITE AUDIO 8 NOTA van: het Secretariaat-generaal nr. vorig doc.: 5799/00 AUDIO 6 CODEC 76 COM (99) 658 def 99/0275 (COD) 99/0276

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 november 2005 (OR. en) 2004/0066 (COD) LEX 635 PE-CONS 3625/2/05 REV 2 AUDIO 18 CODEC 390 AANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 16 december 2002 PE 316.394/10-24 AMENDEMENTEN 10-24 Ontwerpadvies (PE 316.394) Luciana Sbarbati inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.7.2004 COM(2004) 470 definitief 2004/0151 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitvoering van een programma

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs 2009 20.6.2005 PE 360.043v01-00 AMENDEMENTEN 1-23 Ontwerpverslag Doris Pack Nieuwe uitdagingen voor het circus als onderdeel van de Europese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 30 januari 2002 PE 307.207/12-20 AMENDEMENTEN 12-20 Ontwerpverslag Carlos Bautista Ojeda over de financiering van in het kader

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie buitenlandse zaken VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) van de Commissie buitenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie buitenlandse zaken VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) van de Commissie buitenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie buitenlandse zaken 2009 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) 27.5.2005 ONTWERPADVIES van de Commissie buitenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 oktober 2004 (OR. en) 2003/0293 (COD) PE-CONS 3682/04 AUDIO 42 CODEC 1016 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Europees

Nadere informatie

9146/16 dui/sv 1 DG E - 1C

9146/16 dui/sv 1 DG E - 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad nr. vorig doc.: 8668/16 AUDIO 53 CULT 35 DIGIT 45

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 februari 2009 (09.03) (OR. en) 6811/09 Interinstitutioneel dossier: 2008/0258 (COD) LIMITE

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 februari 2009 (09.03) (OR. en) 6811/09 Interinstitutioneel dossier: 2008/0258 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 februari 2009 (09.03) (OR. en) PUBLIC 6811/09 Interinstitutioneel dossier: 2008/0258 (COD) LIMITE AUDIO 6 RELEX 168 CULT 11 COMPET 103 CODEC 223 NOTA van:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie juridische zaken 2009 2008/0084(COD) 8.10.2008 AMENDEMENTEN 7-24 Ontwerpverslag Ieke van den Burg (PE412.044v01-00) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 17.10.2012 2012/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Lena Kolarska-Bobińska (PE496.464v01-00) inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Ontwerpadvies Helga Stevens. PE v01-00

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Ontwerpadvies Helga Stevens. PE v01-00 Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0279(COD) 15.12.2016 AMENDEMENTEN 7-36 Ontwerpadvies Helga Stevens (PE595.501v01-00) Grensoverschrijdende uitwisseling tussen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie visserij 2004 17 september 2003 PE 325.189/11-20 AMENDEMENTEN 11-20 Ontwerpverslag (PE 325.189) Catherine Stihler over het voorstel voor een verordening van de Raad tot

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Voorstel voor een besluit (COM(2003) 54 C5-0060/2003 2003/0025(COD))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Voorstel voor een besluit (COM(2003) 54 C5-0060/2003 2003/0025(COD)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 18 juni 2003 PE 331.551/22-48 AMENDEMENTEN 22-48 Ontwerpverslag (PE 331.551) Lissy Gröner over het voorstel voor een besluit

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 5.4.2005 PE 357.512v01-00 COMPROMISAMENDEMENTEN A-G Ontwerpverslag (PE 353.651v01-00) Alejandro Cercas Voorstel voor

Nadere informatie

Commissie juridische zaken

Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 21.2.2011 2010/0207(COD) AMENDEMENTEN 6-22 Ontwerpadvies Dimitar Stoyanov (PE456.696v01-00) over het voorstel voor een Richtlijn.../.../EU van het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, onderzoek en energie. 4.5.2005 PE 357.832v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, onderzoek en energie. 4.5.2005 PE 357.832v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie industrie, onderzoek en energie 4.5.2005 PE 357.832v01-00 AMENDEMENTEN 1-36 Ontwerpverslag Catherine Trautmann Informatiemaatschappij (COM(2004) 0480

Nadere informatie

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2011/0412(COD) 5.6.2012 AMENDEMENTEN 8-45 Ontwerpadvies Barbara Matera (PE487.956v01-00) Financieringsinstrument voor de

Nadere informatie

AUDIOVISUEEL EN MEDIABELEID

AUDIOVISUEEL EN MEDIABELEID AUDIOVISUEEL EN MEDIABELEID Audiovisueel beleid wordt in de EU hoofdzakelijk bepaald door de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het belangrijkste wetgevingsonderdeel

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0199(COD) 14.12.2010. van de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0199(COD) 14.12.2010. van de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 14.12.2010 2010/0199(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. 24 juli 2002 PE /am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. 24 juli 2002 PE /am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 24 juli 2002 PE 316.350/am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14 Ontwerpverslag (PE 316.350) Philip Bushill-Matthews Groei- en werkgelegenheidsinitiatief

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 15-20. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0153(COD) 10.5.2010. Ontwerpverslag João Ferreira (PE439.126v01-00)

AMENDEMENTEN 15-20. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0153(COD) 10.5.2010. Ontwerpverslag João Ferreira (PE439.126v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie visserij 2009/0153(COD) 10.5.2010 AMENDEMENTEN 15-20 Ontwerpverslag João Ferreira (PE439.126v01-00) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00)

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2010/2272(INI) 18.5.2011 AMENDEMENTEN 1-26 Giles Chichester (PE462.744v02-00) over mobiliteit en integratie van gehandicapten en de Europese strategie

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 28.11.2012 2012/2132(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) Toepassing van Richtlijn 2010/13/EU,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie buitenlandse zaken 2009/0060B(COD) 11.5.2010 AMENDEMENTEN 7-13 Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.281v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 23 oktober 2003 PE /1-29 AMENDEMENTEN 1-29

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 23 oktober 2003 PE /1-29 AMENDEMENTEN 1-29 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 23 oktober 2003 PE 329.925/1-29 AMENDEMENTEN 1-29 Ontwerpadvies (PE 329.925) Anna Terrón i Cusí

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00)

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2012/2044(INI) 2.5.2012 AMENDEMENTEN 1-16 Evelyn Regner (PE486.197v01-00) De 20 belangrijkste bekommernissen van EU-burgers en ondernemingen inzake

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.4.2017 COM(2017) 182 final 2017/0081 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de verlenging van het recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) 8642/03 ADD 1 EDUC 79 CODEC 518 OC 348 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0110(COD)

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0110(COD) Europees Parlement 2014-2019 Commissie economische en monetaire zaken 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2167(DEC) 30.1.2013. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard. PE502.047v01-00

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2167(DEC) 30.1.2013. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard. PE502.047v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 30.1.2013 2012/2167(DEC) AMENDEMENTEN 1-8 Morten Løkkegaard (PE502.046v01-00) Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0197(COD) Ontwerpadvies Salvatore Tatarella (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0197(COD) Ontwerpadvies Salvatore Tatarella (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 2011/0197(COD) 27.3.2012 AMENDEMENTEN 2-14 Ontwerpadvies Salvatore Tatarella (PE480.787v01-00) Pleziervaartuigen

Nadere informatie

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een U bent producent en u bereidt een nieuw filmproject voor? Voor dit project kunt u steun verkrijgen van het Centre du Cinéma et de l Audiovisuel de la Communauté française de Belgique (centrum voor film

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe(2008)D/ Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie Herrmann-Debrouxlaan 48 1160 Brussel Betreft:

Nadere informatie

RESULTATEN. Eurofeiten

RESULTATEN. Eurofeiten CULTUUR De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen *

Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen * P5_TA(2002)0030 Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen * Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2001)

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 19.7.2013 2013/2145(BUD) AMENDEMENTEN 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) Algemene begroting van de Europese Unie voor

Nadere informatie

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2008/0192(COD) 12.4.2010 AMENDEMENTEN 15-34 Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) Beginsel

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430.

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 11.12.2009 2009/2166(INI) AMENDEMENTEN 1-7 Constanze Angela Krehl (PE430.816v01-00) inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag

Nadere informatie

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games Bram Kranendonk Creative Europe Desk NL ClickNL Games, 20/11/2014 Creative Europe in een notendop Een stimuleringsprogramma voor de culturele en creatieve

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI))

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2012/2134(INI) 19.9.2012 ONTWERPVERSLAG over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

NEDERLANDSE PARTICIPATIE AAN HET MEDIA PROGRAMMA

NEDERLANDSE PARTICIPATIE AAN HET MEDIA PROGRAMMA NEDERLANDSE PARTICIPATIE AAN HET MEDIA PROGRAMMA Nederland neemt sinds een aantal jaren een stabiele plek in de top 10 van best presterende landen in. Eerst de grote vijf (Frankrijk, Engeland, Duitsland,

Nadere informatie

Creatief Europa. programma

Creatief Europa. programma Creatief Europa programma Introductie Kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren Budgetvoorstel 1.8 miljard (2014-2020) 37% toename vergeleken met huidige situatie 3 bestaande programma s (Cultuur

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Tax Relief Creative Industry UK

Tax Relief Creative Industry UK Tax Relief Creative Industry UK Vanaf voorjaar 2013 in UK Uitbreiding Tax Credit voor film naar tv drama/comedy, animatie en games Medio 2012 sector geconsulteerd Invoering o.m. afhankelijk van goedkeuring

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 2-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2020(REG) Ontwerpverslag Carlo Casini (PE v01-00)

AMENDEMENTEN 2-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2020(REG) Ontwerpverslag Carlo Casini (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie constitutionele zaken 15.11.2012 2012/2020(REG) AMENDEMENTEN 2-7 Ontwerpverslag Carlo Casini (PE492.597v01-00) tot wijziging van artikel 15, lid 2, tweede alinea,

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 H 31 544 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 31 juli 2001 PE 307.539/1-43 AMENDEMENTEN 1-43 ONTWERPVERSLAG - Werner Langen (PE 307.539) DIENSTEN VAN ALGEMEEN

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/2020(BUD) 16.2.2015. Ontwerpverslag Victor Negrescu. PE549.278v01-00

AMENDEMENTEN 1-8. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/2020(BUD) 16.2.2015. Ontwerpverslag Victor Negrescu. PE549.278v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 16.2.2015 2015/2020(BUD) AMENDEMENTEN 1-8 Ontwerpverslag Victor Negrescu (PE546.788v01-00) Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

CREATIEF EUROPA (2014-2020) Subprogramma Cultuur. Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA 13/2016:

CREATIEF EUROPA (2014-2020) Subprogramma Cultuur. Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA 13/2016: CREATIEF EUROPA (2014-2020) Subprogramma Cultuur Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA 13/2016: Uitvoering van het onderdeel 'Projecten voor literaire vertalingen' van het subprogramma Cultuur.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 381 Verdrag inzake de coproductie van films tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Volksrepubliek China; Beijing, 26 oktober

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21 O TWERP- OTULE - ADDE DUM 1 Betreft: 2848e zitting van de Raad van de Europese Unie (O DERWIJS,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0161 (E) 11292/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 110 WTO 197 COLAC 39 RELEX 539 BESLUIT

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-6. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2002(BUD) 3.5.2010. Ontwerpadvies Thijs Berman (PE441.036v01-00)

AMENDEMENTEN 1-6. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2002(BUD) 3.5.2010. Ontwerpadvies Thijs Berman (PE441.036v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 2010/2002(BUD) 3.5.2010 AMENDEMENTEN 1-6 (PE441.036v01-00) inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (2010/2002(BUD))

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0278(COD) van de Commissie visserij

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0278(COD) van de Commissie visserij EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie visserij 2012/0278(COD) 3.4.2013 ONTWERPADVIES van de Commissie visserij aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel voor

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 I GEKOME DOCUME T van: de heer Janusz LEWANDOWSKI, lid van de Europese Commissie ingekomen: 3 juli 2012 aan: de heer Vassos

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. ONTWERPADVIES - Smet (PE 298.124) PESTEN OP HET WERK

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. ONTWERPADVIES - Smet (PE 298.124) PESTEN OP HET WERK EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 7 juni 2001 PE 298.124/1-14 AMENDEMENTEN 1-14 ONTWERPADVIES - Smet (PE 298.124) PESTEN OP HET WERK Conclusies AMENDEMENT 1

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDEMENTEN 35-50 Ontwerpverslag Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisatie van de wetgevingen

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

Advies over het Belgisch EU-voorzitterschap: aandachtspunten en thema s betreffende cultuur, jeugd, sport en media.

Advies over het Belgisch EU-voorzitterschap: aandachtspunten en thema s betreffende cultuur, jeugd, sport en media. AR 185-07 SARC Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ALGEMENE RAAD Advies over het Belgisch EU-voorzitterschap: aandachtspunten en thema s betreffende cultuur, jeugd, sport en media.

Nadere informatie