Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Update/Stand van zaken september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Update/Stand van zaken september 2014"

Transcriptie

1 Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Update/Stand van zaken september 2014

2 Inleiding Vorig jaar, in juni 2013 presenteerden de gemeente, deelgemeente en de partijen Woonstad Rotterdam (Woonstad), ERA Contour en Heijmans (voorheen Proper-Stok) het Nieuw Perspectief voor Nieuw Crooswijk. Het Nieuw Perspectief voor Nieuw Crooswijk is een alternatief plan, dat het oorspronkelijke Masterplan Nieuw-Crooswijk uit 2004 vervangt. Nu, ruim een jaar verder, informeren wij u over de voortgang van de in het Nieuw Perspectief voorgestelde plannen. Kwaliteit van wonen en leven Met de vertraging in de planning kwam de kwaliteit van wonen en leven in bestaand Nieuw Crooswijk in een ander perspectief te staan. Door de herstructureringsplannen werden veel vrijkomende woningen niet meer (regulier) verhuurd en is het (groot) onderhoud in de complexen van Woonstad tot het minimale beperkt. In het afgelopen jaar zijn al veel woonblokken in Nieuw Crooswijk geïnventariseerd op bouw- en woontechnische kwaliteit en er is gekeken wat er in de bestaande woningen gedaan moet worden om verhuur voor een kortere of langere duur weer mogelijk te maken. Consequenties voor fasen/deelgebieden Voor de fasen van Nieuw Crooswijk heeft dit verschillende consequenties.

3 Wandeloord Het gebied Wandeloord wordt door ERA Contour en Heijmans (Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk, OCNC) grotendeels conform het Masterplan gerealiseerd. Aan de Boezemlaan zijn al ruim 400 appartementen en eengezinswoningen gerealiseerd (in 3 bouwblokken). Eind 2013 is gestart met de bouw van Blok F, het blok tegen de bestaande bebouwing van de Rusthoflaan. Hiermee wordt het gedeeltelijk afgebroken bouwblok weer gesloten gemaakt en kan Woonstad aan de laatste bewoners met een terugkeergarantie een nieuwbouwwoning aanbieden. De bouw van de 51 sociale huurappartementen voor Woonstad en de commerciële ruimte op het Paradijsplein heeft bijna het hoogste punt bereikt. De sociale huurwoningen kunnen in het eerste kwartaal van 2015 door huurders betrokken worden. In juni 2014 zijn de 37 eengezinswoningen in de verkoop gegaan. Deze staan allemaal onder optie en naar verwachting start de bouw van deze koopwoningen in september. Tegelijkertijd wordt het Wandeloordpark aangelegd. Naar verwachting worden in 2015 zowel de sociale huurwoningen, de koopwoningen, als de openbare buitenruimte opgeleverd. Gezien de marktomstandigheden worden de bouwlocaties D en E voorlopig niet bebouwd. Nadat de locaties zijn vrijgemaakt van obstakels, is het bouwterrein verplaatst en zijn de hekken weggehaald. De enorme locatie is inmiddels ingezaaid en wordt tijdelijk door bewoners gebruikt. Hiervoor is geld ter beschikking gesteld door de gemeente, eventuele werkzaamheden daarvoor worden in overleg met Stadsbeheer Kralingen Crooswijk uitgevoerd. Als de markt weer aantrekt zullen de bouwlocaties D en E alsnog gefaseerd ontwikkeld worden. Wanneer bijvoorbeeld bouwblok E ontwikkeld wordt, zal ook een deel van blok D gebruikt worden als bouwterrein. Vooralsnog wordt het moment dat gestart wordt met bouw, geschat op Paradijshof Het Paradijshof krijgt een andere aanpak dan was voorzien in het Masterplan. Vanwege de grote verschillen in kwaliteit van de bouwblokken is gekozen voor een deel sloop en een deel doorexploiteren. De bebouwing tegen de Rusthoflaan (Blok G) zal ná renovatieweer regulier verhuurd worden. Dit betekent een omvangrijke aanpak van de woningen. Tijdens de inspectie van dit wooncomplex is het afgelopen jaar geconstateerd dat de funderingsproblemen groter zijn dan een jaar geleden werd ingeschat. Er wordt op dit moment aanvullend funderingsonderzoek gedaan, op basis waarvan zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt over de precieze aanpak van de woningen. Dit betekent ook dat de start van de aanpak uitgesteld is van september 2014 naar het eerste kwartaal van Woonstad gaat de zogenoemde Reserveboezem III en de huurwoningen van het blok tegen de Paradijslaan (Blok H) slopen vanwege de slechte bouw- en woontechnische kwaliteit. De sloop is gestart op 1 juli Op de locatie van de 176 gesloopte woningen worden ca. 45 koopeengezinswoningen gebouwd. Minder woningen dan voorheen dus, wat gunstig is voor het aantal parkeerplaatsen in de wijk.. Er is vertrouwen in de markt voor eengezinswoningen in dit segment. De start bouw wordt verwacht in De komende periode wordt gebruikt om met toekomstige kopers het programma voor de woningen uit te werken naar hun woonwensen. In de periode tot de start bouw komt er in 2015 een passende tijdelijke invulling van het bouwterrein.

4 Schutterskwartier Voor de ontwikkeling van het Schutterskwartier is het afgelopen jaar een plan van aanpak gemaakt voor de komende jaren. Dit plan is regelmatig met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden besproken. Een belangrijke factor bij deze planvorming was de kennis over de funderingen onder de woningen in het Schutterskwartier. Hier is zorgvuldig onderzoek naar verricht in Nu alle onderzoeksresultaten bekend zijn, worden de gemaakte plannen doorgerekend op haalbaarheid. Doel is hierbij nog steeds het omvormen van het Schutterskwartier van een gebied met voornamelijk sociale huurwoningen naar een gebied met meer koopwoningen. Begin 2015 wordt naar verwachting gestart met het onderhoud aan een deel van de woningen in de Schuttersstraat. Bewoners worden over de ontwikkelingen in het Schutterskwartier tijdig met nieuwsbrieven en bijeenkomsten geïnformeerd. De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied. De komende maanden wordt het buitenruimteplan definitief gemaakt en naar verwachting start de eerste fase van uitvoering in het voorjaar van Tegelijkertijd met de uitvoering van de buitenruimte wordt het gemeentelijk rioolstelsel vervangen. Ook zal de combinatie worden gezocht met nutsbedrijven, bijvoorbeeld voor het vervangen van de gasleiding. Crooswijksebocht Aan de Crooswijksebocht worden alle huidige huurwoningen weer regulier verhuurd. Het afgelopen jaar is gestart met onderhoud aan daken, gevels, portieken en bergingen. Tijdens de huisbezoeken heeft Woonstad Rotterdam geconstateerd dat het mogelijk is om het wooncomplex Crooswijksebocht langer door te exploiteren.. Het casco is in betere staat dan eerder gedacht. Er wordt nu aanvullend funderingsonderzoek gedaan om te kunnen beoordelen of een langere exploitatie van het gebouw (25 jaar in plaats van de oorspronkelijk geplande 8-12 jaar) mogelijk is. Bij de huisbezoeken door Woonstad is gekeken naar de algehele technische staat van de woning en het gebouw. Deze resultaten zijn verwerkt in een uitgebreid plan van aanpak met een begroting. Op dit moment wordt gewacht op de resultaten van het funderingsonderzoek. Dit jaar wordt in ieder geval gestart met de herstelwerkzaamheden in de woningen. Klein Trapezium De aanpak van het Klein Trapezium is afgerond in Alle woningen zijn weer regulier verhuurd. We gaan hierbij uit van een periode van circa 10 jaar. Wanneer de (markt) omstandigheden het toelaten wordt Klein Trapezium zo snel mogelijk herontwikkeld tot nieuwbouw, waarmee de huidige situatie van het open bouwblok wordt opgeheven. Groot Trapezium Woonstad gaat vanaf 2015 in het Groot Trapezium investeren. Ook hier wordt op dit moment fundering- en vloeronderzoek uitgevoerd. Bij de huisbezoeken en de technische opname van het complex in 2014 is gekeken naar de staat van onderhoud van het gebouw. Op basis van alle opgehaalde informatie wordt een plan van aanpak geschreven om met uitvoering te starten in Alle woningen worden weer regulier verhuurd. Bewoners hoeven, voor zover nu bekend, voor de onderhoudswerkzaamheden hun woning niet te verlaten. Huurders met een tijdelijke huurovereenkomst kunnen als zij dit wensen in hun huidige woning blijven wonen, tegen de reguliere huurprijs. Zij worden niet geherhuisvest en hebben geen recht op een verhuiskostenvergoeding.

5 Nu de scholen op het binnenterrein van het Groot Trapezium leeggekomen zijn, doet OCNC een onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming, waarbij nu gedacht wordt aan een woonzorgcomplex in de vorm van een Thomashuis en Herbergier. Een Thomashuis is een woonhuis waarin 8 of 9 verstandelijk gehandicapten samen wonen met een inwonend gastouderpaar. Zij leven samen als ware het een groot gezin. Een Herbergier is een huis waarin 16 mensen met geheugenproblemen wonen met eveneens een inwonend gastouderpaar. Deze huiselijke woonvormen zijn heel anders dan de sfeer van de instellingszorg. Naar verwachting wordt in oktober besloten over de herontwikkeling van de scholen. Daaraan voorafgaand worden de plannen aan de omwonenden toegelicht. Winkelaanbod Onder de naam de Alliantie hebben de woningcorporaties Woonstad en Havensteder en de gemeente Rotterdam in 2013 het programma "Crooswijk werkt!" opgesteld om de leefbaarheid in Crooswijk te verbeteren. Een van de onderdelen in dit programma is het realiseren van een volwaardig winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen. Hiervoor loopt een haalbaarheidstudie naar een wijkwinkelcentrum tegenover het Schuttersveld aan de Crooswijkseweg. Naar verwachting wordt hier in het najaar hier een besluit over genomen. De winkel/bedrijfsruimten in het Groot Trapezium aan de Rusthoflaan liggen te ver van de winkels aan de Crooswijkseweg en de Tamboerlocatie om een sterke dagelijkse boodschappenfunctie te blijven vervullen. De tijdelijke (om niet) huurcontracten zijn beëindigd en de winkelruimten worden weer regulier verhuurd. Woonstad heeft op initiatief van ondernemers in de uitvaartgerelateerde branche gekozen voor de ontwikkeling van de Rusthoflaan naar een winkelstraat met een uniek concept van samenwerkende uitvaartgerelateerde ondernemingen. De Rusthoflaan wordt daarmee dé plek in Rotterdam waar je alles kunt vinden wat met begraven en cremeren te maken heeft. Gedenkstenen, kisten, urnen, bloemen, uitvaartzorg, verzekering en bemiddeling, maar ook boeken, sieraden, keramiek, kunst en spiritualiteit. Samen met een aantal gedreven ondernemers uit Nieuw-Crooswijk en de gemeente Rotterdam zet Woonstad Rotterdam als eigenaar van de winkels in op de geleidelijke aanpassing van de winkelstraat aan de Rusthoflaan in Nieuw-Crooswijk naar de eerste funeraire laan van Nederland. Nieuw-Crooswijk is bij uitstek de plek voor dit concept. In de wijk met zijn twee prachtige historische begraafplaatsen is uitvaart dagelijks zichtbaar in de wijk. De uitvaartbranche is er al jaren gevestigd rondom de begraafplaatsen met steenhouwers en uitvaartbloemisten. Die bedienden tot voor kort vooral de traditionele uitvaartmarkt. Het idee van de ondernemers is om klanten meer en gevarieerder keuzes te bieden, om zo in te spelen op groeiende vraag naar uitvaartwinkelen. De Rusthoflaan richt zich sterk op de meer persoonlijke benadering van afscheid nemen, vóór, tijdens en na het overlijden. Leefbaarheid Ook werkt de Alliantie aan een veilig en leefbaar Nieuw Crooswijk. Hierover zijn in het Uitvoeringsprogramma Crooswijk Werkt afspraken gemaakt hoe dit in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijk investeerders vormgegeven wordt. Het gaat hierbij om de tijdelijke inrichting van de bouwlocaties D en E in Wandeloord (Crooswijkerzand) en andere tijdelijke plekken.

6 De visie Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk is een maatwerkoplossing De gemeente, OCNC en Woonstad staan achter deze nieuwe visie en zijn voornemens te blijven koersen op de in het masterplan Nieuw Crooswijk beoogde doelgroepen maar met een aangepaste snelheid. Wel verandert de rolverdeling:-ocnc maakt het Wandeloordgebied af, partijen maken gezamenlijk een plan voor het Schutterskwartier, Woonstad zal de woningvoorraad in de andere gebieden aanpakken en de gemeente draagt zorg voor de (her)inrichting van de buitenruimte. Elk deelplan kent een specifieke aanpak en planning, die indicatief van tevoren is aan te geven. De betrokken partijen realiseren zich dat er hierdoor nog steeds onduidelijkheid voor een deel van de huidige bewoners blijft bestaan. Door hen veel en zorgvuldig te informeren wordt deze onduidelijkheid zoveel mogelijk weggenomen. De betrokken partijen staan ook altijd open voor alle vragen, opmerkingen en ideeën die bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over Nieuw-Crooswijk hebben. Het is van groot belang dat tijdens de ontwikkeling van de verschillende deelplannen de veiligheid, leefbaarheid en het woongenot van de huidige en de toekomstige bewoners worden gegarandeerd. Dit zal gedurende de gehele ontwikkeling worden bewaakt, onder andere door het altijd goed toegankelijk houden van elk woongebied en zorgvuldige communicatie met huidige en nieuwe bewoners. Het perspectief voor Nieuw Crooswijk is ondanks bovenstaande koerswijziging onveranderd: een groene stadswijk tussen binnenstad en Kralingse Bos. Anders uitgewerkt, in een ander tempo en langs een andere route, maar nog altijd voor een brede doelgroep, gaan wij door met het werken aan een nieuw Nieuw-Crooswijk. Voor vragen over dit Nieuw Perspectief voor Nieuw-Crooswijk kunt u bellen met: Gemeente Rotterdam Arienne de Muynck Tel: Woonstad Rotterdam Edwin Dortland Niels van Ham Tel: Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk Erick Schouten Tel:

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo

Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk. Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Nieuw perspectief voor Nieuw Crooswijk Visie op Nieuw Crooswijk in een nieuw tempo Juni 2013 Inleiding De gemeente, deelgemeente en de partijen Woonstad Rotterdam (Woonstad), ERA Contour en Proper-Stok

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Over het Water Informatiebrochure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 1 Informatiebrochure Onderwerp: Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Datum: mei 2013

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie