ChristenUnie Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ChristenUnie Verkiezingsprogramma"

Transcriptie

1 ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR 11 SPORT 12 LANDELIJK GEBIED, LANDBOUW, NATUUR en VISSERIJ 13 WATERBEHEER 15 VEILIGHEID 17 DUURZAAMHEID, LEEFBAARHEID en MILIEU 18 ENERGIE 19 KENNISECONOMIE, ONDERWIJS en TOERISME 21 VERKEER EN VERVOER 23 RUIMTELIJKE ORDENING 25 FINANCIËN en ALGEMEEN BESTUUR 27 KANDIDATENLIJST 29 Pagina 2

3 INLEIDING Flevoland gaat een bijzondere tijd tegemoet waarin ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen die niet alleen te maken hebben met het takenpakket, de omvang en financiële huishouding van het middenbestuur, maar ook beslissingen over de toekomstige inrichting van onze provincie. In dit programma leest u welke keuzes de ChristenUnie maakt en hoe wij hiermee willen bijdragen aan het bestuur van Flevoland. Christelijke politiek - een goede dienst De politiek waar de ChristenUnie voor wil staan, staat in het teken van dienst. Dit geldt voor de wijze waarop politici van de ChristenUnie hun politieke handelen willen invullen. Wij willen God dienen in deze wereld naar het bijbelse dubbelgebod van de liefde: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. De vertegenwoordigers van de ChristenUnie willen vanuit dit geloof invloed uitoefenen op het bestuur van Flevoland en in de samenleving. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt. Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt dient het welzijn van de samenleving. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. Goed voor de samenleving Vanuit dit uitgangspunt zal De ChristenUnie antwoorden zoeken op de politieke vragen in ons mooie Flevoland. Wij zijn er van overtuigd dat de normen en geboden van God goed zijn voor de samenleving. Daarom hebben wij als doel een politiek te bevorderen waarin de samenleving geregeerd wordt door een overheid die zorgt voor goede wetten en regelgeving, zodat de schepping tot haar recht kan komen, onrecht wordt gekeerd, de zwakken worden geholpen en alles in goede orde toegaat. Dienstbaar De ChristenUnie bedrijft politiek bij een open Bijbel en we willen onze politieke keuzes maken als navolgers van Jezus Christus. Dat leidt tot een politiek van dienstbaarheid aan de samenleving en verdediging van geestelijke en politieke vrijheden, opkomen voor het gezin, voor kwetsbaren, eerbied voor het leven en een keus voor duurzaamheid. Geven Wij geloven dat in de dienst aan God en de dienst aan de naaste iets opbloeit van het goede leven. De mens staat niet op zichzelf en kan niet alles zelf bepalen. Het is juist andersom: mensen komen pas tot bloei wanneer zij zich verantwoordelijk voelen, zorg dragen voor elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Vanuit het besef dat mensen in de samenleving aan elkaar gegeven zijn, mogen we samen werken aan een gezond en bloeiend leefklimaat. Betrokken De ChristenUnie wil dat de provincie betrokken is bij onze samenleving. Daarom zetten wij ons in voor een slagvaardig, transparant, open en klantgericht opererend bestuur dat actief de communicatie zoekt met burgers en onze partners (besturen van gemeentes en het waterschap, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven etc.) en hen in een vroeg stadium betrekt bij besluitvormingsprocessen. Pagina 3

4 Warm hart De gevolgen van de economische recessie gaan ook Flevoland niet voorbij. De ChristenUnie loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid om ook in moeilijke tijden mee te besturen. Ook niet als er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij zullen dat steeds met een warm hart voor mens en samenleving doen, omdat het onze overtuiging is dat omzien naar elkaar de basis moet zijn van ons handelen. Wij gaan voor een dienstbare overheid, die betrokken is op de leefomgeving, en voor een bloeiende samenleving waar iedereen kan meedoen! Driedubbele stem! Met uw stem bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van Flevoland stemt u voor de toekomst van de provincie waarin u woont en leeft. De leden van Provinciale Staten maken keuzes die van invloed zijn op uw omgeving. Stem daarom op de ChristenUnie! Behalve de samenstelling van Provinciale Staten wordt ook de samenstelling van de Eerste Kamer door uw stem op 2 maart 2011 bepaald. De leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten. Ook in de Eerste Kamer wil de ChristenUnie graag een christelijk-sociale bijdrage leveren aan de toekomst van ons land. Stem ook daarom op de ChristenUnie. Op 2 maart 2011 kunt u ook aangeven dat u veel belang hecht aan stabiele christelijke politiek op alle bestuurlijke niveaus. Uw stem op 2 maart telt dus driedubbel! De ChristenUnie heeft een warm christelijk-sociaal hart voor Flevoland! Pagina 4

5 FLEVOLANDSE CONTEXT In dit programma is vastgelegd welke keuzes de ChristenUnie in Flevoland maakt en voor welke onderwerpen de ChristenUnie-statenleden zich in de periode in het bijzonder in willen zetten. Als nieuw land is het grootste deel van de provincie door mensenhand gevormd; sinds de inpoldering zijn keuzes gemaakt over inrichting van ons landschap, de inrichting van steden en dorpen, de inrichting van onze samenleving. De ontwikkeling van Flevoland is nog niet opgehouden: ook in de komende jaren moeten besluiten genomen worden over de inrichting en het gebruik van onze polders en het perspectief dat wij daarmee aan onze inwoners en bezoekers bieden. Volop ontwikkeling De provincie Flevoland blijft zich in hoog tempo ontwikkelen. De schaalsprong van Almere, Luchthaven Lelystad, de groen-blauwe structuur rond Almere, inrichting Markermeer-IJmeer zijn projecten van nationaal belang en zullen ook in de komende periode veel aandacht van de provincie Flevoland vragen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van Noord- en Oost Flevoland, waar extra impulsen nodig zijn voor behoud van leefbaarheid en voorzieningen.. De meerzijdige oriëntatie van Flevoland biedt kansen voor de samenwerking tussen Flevoland en de Veluwe, Zwolle/Kampen en Friesland. Ook andere ontwikkelingen komen op ons af, bijvoorbeeld klimaatverandering, economische ontwikkelingen of schaalvergroting in de landbouw. Ontwikkelingen die om een reactie vragen van de overheid: hoe hier mee om te gaan, hoe te (be)sturen. Groeien in kwaliteit De ChristenUnie heeft een duidelijke visie op de gewenste toekomstige ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Flevoland. Wij kiezen voor een economische ontwikkeling die hand in hand gaat met duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. In onze provincie is letterlijk ruimte om knelpunten van buiten Flevoland op te lossen en de ChristenUnie wil ook graag een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen op het oude land. Voorwaarde daarbij is wel dat Flevoland de kans krijgt om ook in kwaliteit te groeien! Kwaliteit in de vorm van voorzieningen (onderwijs, zorg, veiligheid), kwaliteit in de vorm van bereikbaarheid (infrastructuur, openbaar vervoer) en kwaliteit in de vorm van vitaliteit (werkgelegenheid, natuurontwikkeling). Dit betekent dat Flevoland afspraken met het Rijk en omringende regio s maakt op basis van gelijk oversteken. Voor de relatie met het Rijk betekent dit ook dat de financiering van opgaven geregeld moet zijn voor we tot zaken komen. Voor de relatie met de omringende regio s betekent dit dat er een gedeelde verantwoordelijkheid gevoeld moet worden voor de ontwikkelingsopgave van Flevoland. Almere Grote projecten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Flevoland. Als eerste is dat de schaalsprong van Almere. Een kwantitatieve schaalsprong mag niet los gezien worden van een kwalitatieve schaalsprong. De ChristenUnie zal niet meewerken aan de groei van de stad als niet gelijktijdig ook afspraken over de kwaliteit gemaakt worden. Bij die kwaliteit hoort een goede ontsluiting per spoor en per weg en de ontwikkeling van een groen-blauwe omgeving waarin de stad tot bloei kan komen. Toegevoegde waarde De ontwikkeling van zuid Flevoland kent een grote dynamiek en vraagt veel inzet van het provinciaal bestuur. Meer nog dan het stedelijk gebied vragen ook de dorpen en het landelijk gebied aandacht van de provincie. Daar waar als gevolg van de dynamiek ontwikkelingen rond Almere en Lelystad haast vanzelf lijken te gaan, is voor de andere delen van Flevoland soms een extra zetje nodig om zaken in beweging te krijgen. De provincie kan daarbij -in goed overleg met de betreffende gemeente- een belangrijke rol spelen. Voor de ChristenUnie is de provincie een actief ondersteunende en faciliterende partner. Door de enorme ontwikkelingen in- en rond Almere en Lelystad lijkt het soms alsof de kleinere gemeentes minder aandacht krijgen; de ChristenUnie zet zich in voor een provincie die niet te klein is voor het grote, en niet te groot voor het kleine. De rol en het samenspel met de betreffende gemeente mag dan ook verschillend zijn. Bij dit maatwerk zal de provincie altijd haar toegevoegde waarde voor ogen moeten houden en moeten bewijzen. Pagina 5

6 Bestuurlijke structuur De ChristenUnie heeft ook een duidelijke visie op de bestuurlijke structuur. Sinds de oprichting van Flevoland wordt er getornd aan het bestaansrecht van provincies in het algemeen en de positie van Flevoland in het bijzonder. De ChristenUnie wil deze discussie niet voeren vanuit de gedachte dat er bezuinigd moet worden op de kosten van het bestuur (hoewel wij niet tegen efficiencyverbetering van het bestuur zijn), maar wil deze discussie voeren vanuit de vraag welke overheid burgers nodig hebben. Dit vertrekpunt leidt ook tot vragen over het samenspel tussen gemeente, provincie en Rijk. De ChristenUnie kiest ervoor om taken daar neer te leggen waar de burger het meest mee gediend is; voor veel taken (zoals zorg en welzijn) zal dit bij de gemeente zijn. Andere, meer regionale taken als infrastructuur en mobiliteit, economie en natuurontwikkeling horen bij de provincie. Als het voor deze regionale taken aantoonbaar beter is om dat in een andere structuur dan de huidige 12 provincies te doen is dat voor de ChristenUnie bespreekbaar. Op het moment dat de indeling van provincies ter discussie staat wordt voor de ChristenUnie ook de ondeelbaarheid van Flevoland bespreekbaar. In de huidige structuur vormt de ontwikkelingsopgave van het Flevolands grondgebied een belangrijke samenbindende factor voor de zes Flevolandse gemeentes, maar bij een eventuele bestuurlijke herindeling van provincies wil de ChristenUnie per gemeente bezien welke consequenties dit heeft. Immers, we zijn op zoek naar een structuur die optimaal past bij de dienstbare overheid die we willen en moeten zijn. Pagina 6

7 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA Trends en ontwikkelingen De positie van de overheid in het algemeen, en die van de provincies in het bijzonder, is niet vanzelfsprekend. Met regelmaat wordt nagedacht over efficiencyverbetering van het openbaar bestuur en vaak komt daarbij ook het bestaansrecht van provincies ter discussie. Tegelijkertijd wordt de positie van de regio s in Europese context belangrijker. Visie van de ChristenUnie De samenleving wordt niet primair gevormd door overheid of door overheidsbestuurders, maar door de burgers zelf. Zij nemen verantwoordelijkheden, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar in hun onderlinge relaties. Marktwerking De ChristenUnie is voor marktwerking, maar tegen een 'ieder voor zich'-mentaliteit en scheefgroei. De ChristenUnie is terughoudend in het toestaan van marktwerking in sectoren waar publieke belangen in het geding zijn. Om kapitaal, techniek en ondernemerschap dienstbaar te doen zijn aan de samenleving en aan de schepping horen werknemers, milieu, consumenten en onderwijs voldoende invloed te hebben. In die context laat de overheid de markt zijn werk doen, maar voorkomt dat we in een samenleving komen waarin het recht van de sterkste geldt. De ChristenUnie streeft zo naar sterke sociale verbanden, waarbij de markteconomie ondersteunend is. Kleine overheid Burgers kunnen een beroep doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. De overheid doet wat de burger zelf niet tot stand kan brengen, terwijl het toch noodzakelijk is voor het goed functioneren van de samenleving. De ChristenUnie kiest dus voor een beperkte overheid, die zich opstelt als bondgenoot van burgers. Een overheid die mensen in moeilijkheden op weg helpt. Daarna komt pas de rol van de overheid als beslisser en afdwinger. Voor Flevoland is de samenwerking met de Randstad-provincies belangrijk. Voor een efficiënte inrichting van het openbaar bestuur is het uitgangspunt dat één bestuurslaag verantwoordelijk is voor de uitvoering van een taak. Basistaken De overheid heeft een aantal basistaken. De ChristenUnie vindt het allereerst belangrijk dat de overheid het recht handhaaft. Verder moet ze opkomen voor de kwetsbaren, zowel bij mens als natuur. Tot slot geeft de overheid kaders en richting aan ontwikkelingen. Omdat de overheid besluiten kan afdwingen worden er hoge eisen gesteld aan overheidshandelen. De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is. Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met de publieke middelen om. Wij gaan voor een benaderbare overheid, zowel met nieuwe communicatiemiddelen als in persoonlijk contact. De overheid neemt de burger serieus. Een taak kan het beste zo dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd worden, en dat betekent dus dat taken die door de gemeente gedaan kunnen worden ook bij de gemeente horen. De beslissing wordt dan dichter bij de plaats genomen waar die ook effect heeft en er kan meer ingespeeld worden op lokale omstandigheden. Daar waar regionale afstemming nodig is komt de provincie in beeld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van externe effecten (afwenteling) of een gebrek aan kritische massa (schaalnadelen). Pagina 7

8 Middenbestuur De provincie vormt het middenbestuur van Nederland. De provincie zorgt ervoor dat regio en gemeentes steeds de samenwerking zoeken en elkaar niet beconcurreren. De provincie treedt niet in de bevoegdheden van gemeentes en ziet erop toe dat gemeentes onderling elkaars autonomie en zelfstandigheid respecteren. Provincies richten zich op hun kerntaken, waarbij het rapport van de commissie Lodders op hoofdlijnen leidend is. Dit betekent dat de provincie op termijn haar taken op gebied van bijvoorbeeld sociaal beleid, sport en cultuur kan afbouwen en overdragen aan de gemeenten. De provincie heeft een belangrijke taak als gebiedsregisseur. Bij een integrale ontwikkelingsvisie op de regio legt de provincie verbanden tussen het ruimtelijk-economische en sociaal-culturele domein. De provincie heeft een belangrijke taak in het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken, zonder daarbij de rol van de gemeente als uitvoerder over te nemen. Toezicht Verder maken we een einde aan de controle van de controle. Provincies houden toezicht op gemeentes. De provincie neemt in beginsel op het ruimtelijk economisch domein de toezichttaken van het Rijk op gemeentes over. Europa In Europese context nemen regio s een belangrijke plaats in. Samen met de andere provincies zal Flevoland zich binnen de Europese Unie sterk maken voor de Flevolandse en Nederlandse belangen. In een Europa waar solidariteit en (internationale) cohesie een belangrijke basis voor samenwerking zijn, zal Flevoland een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van die solidariteit en cohesie. Tegelijkertijd mag het als het gaat om de bemoeienis van Europa best wel een tandje minder. In de afgelopen jaren heeft Flevoland veel gebruik kunnen maken van Europese structuurfondsen. Kansen die er zijn om voor de ontwikkeling van Flevoland gebruik te maken van geld uit Europa worden door Flevoland actief gebruikt, maar het moet geen doel op zich worden. De ChristenUnie zet zich op het thema middenbestuur, overheid en Europa in voor: Een zichtbare provincie, die actief samenwerkt met de Flevolandse gemeentes en het waterschap, maar ook in staat is om daar waar nodig regie te nemen Het overdragen van taken die beter door de gemeente uitgevoerd kunnen worden, en zelf ook bereid zijn om rijkstaken over te nemen. In beide gevallen geldt: taak over, dan ook geld over Het actief informeren en betrekken van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Dit verwachten we van de provinciale organisatie, maar daar wil de ChristenUnie ook zelf een eigen verantwoordelijkheid in nemen Het voorkomen dat medewerkers van de provincie onnodig op zondag moeten werken Het regelmatig evalueren van het eigen functioneren van de provincie, bijvoorbeeld door een bestuurskrachtmeting Versterking van de samenwerking tussen provincies, bijvoorbeeld thematische samenwerking of op het niveau van landsdelen om een stevige positie in Europa te kunnen innemen Pagina 8

9 JEUGDZORG Trends en ontwikkelingen Ondanks het feit dat kinderen en jongeren opgroeien in een welvarende samenleving en de meeste kinderen gelukkig zijn, hebben we te maken met toenemende problemen onder jongeren. Denk daarbij aan een toename van meldingen van kindermishandeling, gedragsproblemen en een ongezonde levensstijl. Het kabinet is van plan om de jeugdzorg van de provincie naar de gemeentes over te brengen. Visie van de ChristenUnie De zorg voor onze jeugd is allereerst een verantwoordelijkheid van de ouders. Hiervoor is een veilig en gezond opgroeiklimaat nodig. Wanneer ouders het niet alleen redden, dan is extra zorg nodig door een toegankelijke en effectieve jeugdhulpverlening die tijdig, dichtbij en kortdurend moet zijn. Overdracht naar gemeentes Bij overdracht van de jeugdzorg naar gemeentes draagt de provincie ook kennis en ervaring over; de provincie moet bereid zijn om in de overgangsfase de gemeentes te ondersteunen. Voorop staat dat zorgvuldigheid en duidelijkheid vereist is, dat de expertise niet verloren mag gaan en dat extra investeringen van de provincie in de jeugdzorg niet zonder meer afgeroomd mogen worden. Onze bestuurlijke structuurdiscussie mag ons echter niet afleiden van datgene waar het echt om draait: de zorg voor kinderen en ouders. Nu nog bij de provincie Zolang jeugdzorg nog onder de verantwoordelijkheid van de provincie valt, vraagt dit van de provincie een visionaire, inhoudelijke regie en niet alleen het stroomlijnen van processen. Vooral de beleidsterreinen onderwijs, veiligheid, volksgezondheid en zorg zullen onderling en samen met de lokale overheden afgestemd moeten worden om de zorg voor onze jongeren tot een succes te maken. De jeugdzorg draait niet om geld of structuren, maar om kinderen die onze zorg nodig hebben. Toch moet er sprake zijn van een zakelijke relatie tussen de provincie en de partijen uit de zorgketen, waarin afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van het zorgaanbod. Voor de aanbieders en de andere betrokkenen is tijdige signalering en snelle beschikbaarheid van zorg belangrijk om te voorkomen dat lichte problematiek uitgroeit tot complexe problemen. Specifiek in Flevoland dient meer aandacht te komen voor het vestigen van landelijk werkende zorginstellingen. Speciaal onderwijs Het speciaal onderwijs en onderwijs aan zorgleerlingen moet zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Daarom stimuleert en regisseert de provincie de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen voor speciaal onderwijs. Wij zien nog steeds een toegevoegde waarde in de provinciale regie en willen samen met de gemeentes en schoolbesturen blijven investeren in meer en beter speciaal onderwijs. De ChristenUnie zet zich op het thema jeugdzorg in voor: Voldoende beschikbaarheid van jeugdzorg Het vergroten van het aanbod van jeugdzorginstellingen Het voorkomen van wachtlijsten Het bevorderen van sterke eerstelijnszorg, zodat door tijdige signalering lichte problematiek niet uitgroeit tot complexe problemen Een goede en duidelijke verdeling wat door de provincie en de gemeente wordt gedaan en het overdragen van jeugdzorg aan de (samenwerkende) gemeentes Het inschakelen van de omgeving van het kind bij de hulpverlening, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Eigen Kracht Conferenties Extra aandacht voor een geïntegreerd zorgaanbod, elektronisch kinddossier, doorontwikkeling actieprogramma GAAF, voorkomen schooluitval en jeugdwerkeloosheid, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt inzake startkwalificaties en stageplaatsen Beter waarborgen rechten en plichten van pleegouders Pagina 9

10 SOCIAAL BELEID Trends en ontwikkelingen De provincie heeft geen eigen taken in het sociale domein, maar de ruimtelijk-economische taken van de provincie hebben wel hun effect op de samenleving. De gemeentes zijn primair verantwoordelijk voor het sociaal beleid. De provincie heeft een signalerende, agenderende en stimulerende taak en kan gemeentes bij elkaar brengen om expertise uit te wisselen. Visie van de ChristenUnie Sociaal beleid is er op gericht om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving zodat ze meer betrokken zijn bij elkaar én bij de Flevolandse samenleving. Voor de sociale samenhang is het noodzakelijk dat er voorzieningen zijn die goed functioneren. Daarnaast is van belang de mate waarin en de wijze waarop inwoners deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de woon- en leefomgeving. De aanwezigheid van voorzieningen (zorg, welzijn, cultuur, onderwijs, recreatie) draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Versterking van het voorzieningenniveau blijft nodig. Gemeente eerste aanspreekpunt Omdat het sociale beleid primair de verantwoordelijkheid van de gemeentes is, kan de provincie de verbinding leggen tussen rijksbeleid en gemeentebeleid. De gemeentes zijn op dit gebied in veel gevallen het eerste aanspreekpunt. De provincie heeft een signalerende, agenderende en stimulerende flankerende en monitorende taak en kan gemeentes bij elkaar brengen om expertise uit te wisselen. Rol en keuzes van de provincie De provincie houdt binnen de diverse beleidsterreinen rekening met sociale doelstellingen. Dit betekent dat bijvoorbeeld leefbaarheid wordt betrokken bij keuzes rond openbaar vervoer of dat toegankelijkheid wordt betrokken bij de inrichting van (natuur)gebieden. In Flevoland ligt het accent op participatie, met name de participatie van kwetsbare mensen. Ondersteunende taken voor sociaal beleid zijn geen kerntaak van de provincie en worden in overleg met de gemeenten afgestoten. De ChristenUnie wil dat de provincie gemeentes ondersteunt en aanvult bij het versterken van de sociale kwaliteit van de Flevolandse samenleving. Dit kan door de achterblijvende voorzieningen snel op peil te brengen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) wordt ingezet om gerichte ondersteuning te geven. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers blijven dan ook veel aandacht verdienen van de provincie. De ChristenUnie zet zich op het thema Sociaal Beleid in voor: Een beperkte en complementaire opstelling van de provincie; leidend is het beleid van de gemeentes Integratie van sociaal beleid en andere (gezamenlijke) doelstellingen van provincie en gemeentes, bijvoorbeeld sociaal beleid bij busvervoer (toegankelijkheid) en leefbaarheid van kleine kernen Blijvende inzet om het voorzieningenaanbod in Flevoland te vergroten Versterking van het aanbod identiteitsgebonden (zorg)voorzieningen Bevordering en ondersteuning van vrijwilligerswerk Het ondersteunen van (inter)provinciaal werkende stichtingen en verenigingen met een sociaalmaatschappelijke doelstelling, zoals de Arme Kant van Flevoland Pagina 10

11 KUNST EN CULTUUR Trends en ontwikkelingen Nieuwe media zorgen ervoor dat we altijd en overal contact hebben met de rest van de wereld. Tegelijk is er een hernieuwde belangstelling voor de eigen historie, omgeving, streektaal en gewoonten. De hoeveelheid vrije tijd die beschikbaar is biedt volop mogelijkheden om deze te verkennen. Visie van de ChristenUnie Kunst en cultuur zijn vensters van onze beschaving. Kunst en cultuur weerspiegelen onze waarden en normen, onze identiteit als mens, als dorp, stad, provincie of land. Het omvat onder meer beeldende kunst, literatuur, podiumkunst, muziek, monumenten, architectuur en landschapsinrichting. Kunst en cultuur zijn niet waardenvrij. Artistieke kwaliteiten zijn een gave van de Schepper en mogen tot Zijn eer worden ontplooid. Kunsten kunnen het leven en de samenleving verrijken, maar ook beschadigen. De ChristenUnie vindt dat kunst die oproept tot discriminatie, geweld, godslastering of onzedelijkheid en daarmee mensen uit elkaar drijft niet met publieke middelen bekostigd mag worden. Cultureel erfgoed De provinciale overheid heeft als kerntaak het behoud van het culturele erfgoed. Daarnaast kan de provincie een bijdrage aan het culturele klimaat in haar provincie leveren door gemeentegrenzen overstijgende culturele activiteiten financieel of anderszins te ondersteunen. Ondanks de jonge ontstaansgeschiedenis van de huidige provincie Flevoland heeft de provincie toch een rijke (cultuur)historie waar we zuinig op moeten zijn. Immers: kennis van onze geschiedenis geeft zicht op de toekomst. Ons gemeenschappelijk verleden als land ontworsteld aan de zee, geeft veel culturele rijkheid. Dit geldt niet alleen voor de zichtbare sporen van ons verleden, maar ook voor geschiedenis die in de ondergrond verborgen is. De provincie beschermt archeologische waarden en maakt deze waar mogelijk toegankelijk of zichtbaar. De ChristenUnie wil de geschiedenis zichtbaar houden; bescherming en het zichtbaar maken van het jonge verleden is een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid. Bibliotheek De ChristenUnie is een sterk voorstander van een bereikbare en betaalbare bibliotheek. Landelijk gezien is er evenwel sprake van een verminderde belangstelling voor de producten van de bibliotheken: de hoeveelheid uitleningen neemt behoorlijk af. Dat betekent dat de bibliotheken zich verder moeten beraden over hun functie voor de samenleving. Wat de ChristenUnie betreft kan dat betekenen dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt tot ontmoetingsplek van mensen rondom informatie. Regionale omroep De regionale publieke omroep is belangrijk voor informatievoorziening, en daarmee ook voor het bevorderen van de samenhang binnen Flevoland; de omroep (ver)bindt inwoners van verschillende delen van de provincie met elkaar. De ChristenUnie zet zich op het thema Kunst en Cultuur in voor: Verbeterde ondersteuning van de bibliotheken Bij het verlenen van subsidies aan de gemeente wordt cofinanciering verwacht Blijvende aandacht voor het beschermd dorpsgezicht van Urk (herstel historische havenzicht), het werelderfgoed Schokland (cultuurhistorie) en archeologie. Het oprichten van een Zuiderzeefonds, waarbinnen provincie, gemeentes en waterschap samenwerken om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden en toegankelijk te maken Realisatie van het zevende landschapskunstwerk in Noordelijk Flevoland Aandacht voor spreiding en diversiteit inzake de podiumkunsten Bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de amateurkunst Vanuit economische invalshoek kijken naar het culturele aanbod en de kansen die dit biedt voor recreatie en toerisme Bevorderen van contact door jongeren met Kunst en Cultuur Pagina 11

12 SPORT Trends en ontwikkelingen De provincie Flevoland wil de sportiefste provincie van Nederland zijn. In een tijd waarin de levensstijl van met name jongeren voor (te) weinig beweging zorgt is het bevorderen van sport en beweging belangrijk. De provincie kan dit doen door het aanbieden van een goede sportinfrastructuur. Visie van de ChristenUnie Sport is een praktische manier om respectvol met elkaar te leren omgaan. Sport kan een mooie manier zijn om de van God gegeven talenten te ontwikkelen en de volksgezondheid te bevorderen. Rol provincie De provincie kan een stimulerende en faciliterende rol op het terrein van de (breedte)sport en gehandicaptensport hebben. Deze rol komt tot uitdrukking in het samenbrengen van intergemeentelijk beleid. Hierbij gaat het bijv. om het afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en het stellen van prioriteiten bij subsidiëring van sportactiviteiten. Voor het faciliteren van de profsport ziet de ChristenUnie geen bijdrage weggelegd voor de provincie. De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten bij het (financieel of anderszins) deelnemen aan grootschalige sportevenementen die qua uitstraling het niveau van de provincie overstijgen. Dit is hooguit een taak van de rijksoverheid. Olympisch plan Het Olympisch Plan 2028 beoogt Nederland op een hoger niveau te brengen op het gebied van sport, sportbewustzijn en voorzieningen. Met name het onderdeel voorzieningen is kansrijk voor Flevoland: de ruimte die wij hebben biedt volop kansen voor het realiseren van grootschalige voorzieningen voor zowel de binnen- als buitensport. De ChristenUnie zet zich op het thema Sport in voor: Het bevorderen van een actieve levensstijl waarin bewegen en sport bijdragen aan het voorkomen van overgewicht Het samen met de gemeentes actief stimuleren van de gehandicaptensport en waar mogelijk ontwikkelen van accommodaties die ook door gehandicapte sporters gebruikt kunnen worden Het realiseren van goede recreatieve buitensportvoorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, ruiterpaden, skeelerroutes, kanoroutes met faciliteiten en voorzieningen voor de gebruikers Pagina 12

13 LANDELIJK GEBIED, LANDBOUW, NATUUR en VISSERIJ Trends en ontwikkelingen In Flevoland gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van steden. Het overgrote deel van de provincie bestaat echter uit landelijk gebied, met als belangrijkste gebruiker de agrarische sector. Belangen van het landelijk gebied en steden lijken ook in Flevoland steeds meer op gespannen voet met elkaar te staan. De agrarische sector is volop in ontwikkeling; schaalvergroting, multifunctionaliteit, energieproductie en dierenwelzijn veranderen de bedrijfsvoering en het landschap. Vanuit de samenleving komt er meer en meer belangstelling voor gezonde en regionaal geproduceerde producten. Visie van de ChristenUnie Voor het platteland is de land- en tuinbouw de belangrijkste economische motor en sociale drager voor het platteland. Daarnaast speelt het landelijk gebied een essentiële rol als recreatiegebied en als leefgebied voor allerlei planten en dieren. Gevarieerde natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen zijn belangrijk voor de recreatie en om iets te herkennen van de manier waarop God de wereld heeft geschapen. Omgang en beheer De ChristenUnie vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Door een goede inrichting kan gezorgd worden voor een leefbaar platteland waar een goede leefomgeving en voldoende ruimte is voor mensen, planten en dieren. De identiteit van het gebied en de bijbehorende biodiversiteit zijn voor de ChristenUnie leidend bij het maken van afwegingen. Een zorgvuldige omgang hoeft echter niet te betekenen dat er geen veranderingen in het landelijk gebied mogelijk zouden zijn. Zeker in stadsranden en bij de uitbreiding van Almere liggen er maatschappelijke opgaven waarvoor de agrarische functie moet worden opgegeven, maar waar ook de agrarische functie gebruikt kan worden voor stadsboerderijen. Ook hier geldt voor de ChristenUnie dat sprake moet zijn en blijven van een zorgvuldige omgang met bewoners en kwaliteiten van het betreffende gebied. Bewoners worden daarom in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke ontwikkelingen. Landbouw De landbouw blijft een belangrijke pijler onder de Flevolandse economie. Voor de bedrijven in de toelevering, productie, verwerking en afzet is een gezonde en sterke landbouw een van belang. De agrarische sector heeft oog voor het belang van duurzaamheid en is bereid een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goed beheer van het buitengebied. De provincie zet in op verdieping en verbreding van de landbouw. Om de agrarische sector als (sociaal-economische) drager en hoeder van het landelijk gebied te steunen, investeert de provincie in een economische en ecologische duurzame land- en tuinbouw. De kennisas Dronten Lelystad van de Agrosience bedrijven moet sterk blijven en de overdracht van de kennis via opleidingen en voorlichting is van groot belang. Er is ook veel kennis ontstaan over duurzame energie in het landelijke gebied Glastuinbouw en intensieve veehouderij De glastuinbouw neemt een belangrijke plaats binnen de agrarische sector in. De provincie stimuleert een duurzaam energiegebruik en voorkoming van lichthinder. De intensieve veehouderij staat voor een grote uitdaging om te voldoen aan de nieuwste eisen op gebied van dierenwelzijn. De ChristenUnie verwacht van ondernemers dat zij aan wettelijke normen voldoen, maar geeft ondernemers daarvoor wel tijd en ruimte. Deze ruimte bestaat ook uit fysieke ruimte door erfvergroting. Voor nieuwe bedrijven geldt dat zij, in aanvulling op de geldende milieuvoorschriften, maximaal één bouwlaag mogen beslaan en er geen sprake kan zijn van nieuwe solitaire bedrijven. Met deze voorschriften is intensieve veehouderij als tweede bedrijfstak op bestaande (gemengde) bedrijven mogelijk. Landschap Wat de inrichting van het landschap betreft vindt de ChristenUnie het belangrijk dat landbouw en natuur waarmogelijk samen optrekken. De aanleg en inrichting van natuurgebieden moet in goed overleg met de huidige bewoners en de betreffende gemeentes plaatsvinden. Dit betekent ook dat de provincie maximaal inzet op de minnelijke verwerving van gronden. Pagina 13

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013.

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug Motie Provinciale herindeling De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Overwegende dat: De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Leerdoelen en kerndoelen

Leerdoelen en kerndoelen Leerdoelen en kerndoelen De leerdoelen in de leerlijn vallen in het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Naast de gebruikelijke natuur en milieukerndoelen (kerndoelen 39, 40 en 41) zijn ook de

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Aanleiding en uitgangspunt

Aanleiding en uitgangspunt NatuurVisie COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opsteller visie: Ria Rijksen Datum: maart 2016 Contact: fractie@zeeland.christenunie.nl Aanleiding en uitgangspunt De

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN CHECKLIST : AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN Versterk de identiteit van de Buitenstad door landschappelijke, aardkundige en archeologische waarden zichtbaar op te nemen in de ruimtelijke inrichting

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer Vraag vooraf Wat is het belangrijkste dat met de uitvoering van de Wabo de afgelopen 2 jaar is bereikt voor onze gemeenschap? Reflectie eerste uitwerking Raadscommissie

Nadere informatie

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008

. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 STATE N VOORSTE L. i :..'i v,-; n J 2 1 MEI 2008 Aan; Provinciale Staten Onderwerp: Profielschets Commissaris van de Koningin 2008 1. Beslispunten: Vaststellen van de profielschets van de Commissaris van

Nadere informatie

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017 Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Utrecht Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Drie thema s 1. Burgers aan de macht (over besluitvorming en sociale duurzaamheid vroeger en nu) 2. Nostalgie van

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s Ondergrondse opslag Kansen en dilemma s Nut en noodzaak? 2 Historisch perspectief Aanname alles is optimaal geregeld, water volgt functie; Nu voldoende water door externe aanvoer; Weinig urgentie voor

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte.

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte. Het stedelijke, agrarische en natuurlijke landschap in Noord-Holland gaat de komende decennia radicaal veranderen. De belangrijke mondiale opgaven, het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL

Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL Datum 21 november 2016 Portefeuillehouder F. ter Maten Documentnr. 897244 Programma Voldoende en Schoon Projectnummer Afdeling

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE!

VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland TIJD VOOR VERNIEUWING EN BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE! PARTIJOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN Vanuit de Vrouwen Partij kiezen wij ervoor om met de thema s gelijke,

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina)

Winst met water! > In Actie. Waarom nu? Hoe doen we dit? Eigen project! Doelstellingen. (Klik of scroll naar de volgende pagina) Winst met water! > In Actie > Waarom nu? > Hoe doen we dit? > Idee voor eigen project! > Doelstellingen (Klik of scroll naar de volgende pagina) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: winst met water! Het agrarisch

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie