ChristenUnie Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ChristenUnie Verkiezingsprogramma"

Transcriptie

1 ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR 11 SPORT 12 LANDELIJK GEBIED, LANDBOUW, NATUUR en VISSERIJ 13 WATERBEHEER 15 VEILIGHEID 17 DUURZAAMHEID, LEEFBAARHEID en MILIEU 18 ENERGIE 19 KENNISECONOMIE, ONDERWIJS en TOERISME 21 VERKEER EN VERVOER 23 RUIMTELIJKE ORDENING 25 FINANCIËN en ALGEMEEN BESTUUR 27 KANDIDATENLIJST 29 Pagina 2

3 INLEIDING Flevoland gaat een bijzondere tijd tegemoet waarin ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen die niet alleen te maken hebben met het takenpakket, de omvang en financiële huishouding van het middenbestuur, maar ook beslissingen over de toekomstige inrichting van onze provincie. In dit programma leest u welke keuzes de ChristenUnie maakt en hoe wij hiermee willen bijdragen aan het bestuur van Flevoland. Christelijke politiek - een goede dienst De politiek waar de ChristenUnie voor wil staan, staat in het teken van dienst. Dit geldt voor de wijze waarop politici van de ChristenUnie hun politieke handelen willen invullen. Wij willen God dienen in deze wereld naar het bijbelse dubbelgebod van de liefde: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. De vertegenwoordigers van de ChristenUnie willen vanuit dit geloof invloed uitoefenen op het bestuur van Flevoland en in de samenleving. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt. Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt dient het welzijn van de samenleving. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. Goed voor de samenleving Vanuit dit uitgangspunt zal De ChristenUnie antwoorden zoeken op de politieke vragen in ons mooie Flevoland. Wij zijn er van overtuigd dat de normen en geboden van God goed zijn voor de samenleving. Daarom hebben wij als doel een politiek te bevorderen waarin de samenleving geregeerd wordt door een overheid die zorgt voor goede wetten en regelgeving, zodat de schepping tot haar recht kan komen, onrecht wordt gekeerd, de zwakken worden geholpen en alles in goede orde toegaat. Dienstbaar De ChristenUnie bedrijft politiek bij een open Bijbel en we willen onze politieke keuzes maken als navolgers van Jezus Christus. Dat leidt tot een politiek van dienstbaarheid aan de samenleving en verdediging van geestelijke en politieke vrijheden, opkomen voor het gezin, voor kwetsbaren, eerbied voor het leven en een keus voor duurzaamheid. Geven Wij geloven dat in de dienst aan God en de dienst aan de naaste iets opbloeit van het goede leven. De mens staat niet op zichzelf en kan niet alles zelf bepalen. Het is juist andersom: mensen komen pas tot bloei wanneer zij zich verantwoordelijk voelen, zorg dragen voor elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Vanuit het besef dat mensen in de samenleving aan elkaar gegeven zijn, mogen we samen werken aan een gezond en bloeiend leefklimaat. Betrokken De ChristenUnie wil dat de provincie betrokken is bij onze samenleving. Daarom zetten wij ons in voor een slagvaardig, transparant, open en klantgericht opererend bestuur dat actief de communicatie zoekt met burgers en onze partners (besturen van gemeentes en het waterschap, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven etc.) en hen in een vroeg stadium betrekt bij besluitvormingsprocessen. Pagina 3

4 Warm hart De gevolgen van de economische recessie gaan ook Flevoland niet voorbij. De ChristenUnie loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid om ook in moeilijke tijden mee te besturen. Ook niet als er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij zullen dat steeds met een warm hart voor mens en samenleving doen, omdat het onze overtuiging is dat omzien naar elkaar de basis moet zijn van ons handelen. Wij gaan voor een dienstbare overheid, die betrokken is op de leefomgeving, en voor een bloeiende samenleving waar iedereen kan meedoen! Driedubbele stem! Met uw stem bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van Flevoland stemt u voor de toekomst van de provincie waarin u woont en leeft. De leden van Provinciale Staten maken keuzes die van invloed zijn op uw omgeving. Stem daarom op de ChristenUnie! Behalve de samenstelling van Provinciale Staten wordt ook de samenstelling van de Eerste Kamer door uw stem op 2 maart 2011 bepaald. De leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten. Ook in de Eerste Kamer wil de ChristenUnie graag een christelijk-sociale bijdrage leveren aan de toekomst van ons land. Stem ook daarom op de ChristenUnie. Op 2 maart 2011 kunt u ook aangeven dat u veel belang hecht aan stabiele christelijke politiek op alle bestuurlijke niveaus. Uw stem op 2 maart telt dus driedubbel! De ChristenUnie heeft een warm christelijk-sociaal hart voor Flevoland! Pagina 4

5 FLEVOLANDSE CONTEXT In dit programma is vastgelegd welke keuzes de ChristenUnie in Flevoland maakt en voor welke onderwerpen de ChristenUnie-statenleden zich in de periode in het bijzonder in willen zetten. Als nieuw land is het grootste deel van de provincie door mensenhand gevormd; sinds de inpoldering zijn keuzes gemaakt over inrichting van ons landschap, de inrichting van steden en dorpen, de inrichting van onze samenleving. De ontwikkeling van Flevoland is nog niet opgehouden: ook in de komende jaren moeten besluiten genomen worden over de inrichting en het gebruik van onze polders en het perspectief dat wij daarmee aan onze inwoners en bezoekers bieden. Volop ontwikkeling De provincie Flevoland blijft zich in hoog tempo ontwikkelen. De schaalsprong van Almere, Luchthaven Lelystad, de groen-blauwe structuur rond Almere, inrichting Markermeer-IJmeer zijn projecten van nationaal belang en zullen ook in de komende periode veel aandacht van de provincie Flevoland vragen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van Noord- en Oost Flevoland, waar extra impulsen nodig zijn voor behoud van leefbaarheid en voorzieningen.. De meerzijdige oriëntatie van Flevoland biedt kansen voor de samenwerking tussen Flevoland en de Veluwe, Zwolle/Kampen en Friesland. Ook andere ontwikkelingen komen op ons af, bijvoorbeeld klimaatverandering, economische ontwikkelingen of schaalvergroting in de landbouw. Ontwikkelingen die om een reactie vragen van de overheid: hoe hier mee om te gaan, hoe te (be)sturen. Groeien in kwaliteit De ChristenUnie heeft een duidelijke visie op de gewenste toekomstige ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Flevoland. Wij kiezen voor een economische ontwikkeling die hand in hand gaat met duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. In onze provincie is letterlijk ruimte om knelpunten van buiten Flevoland op te lossen en de ChristenUnie wil ook graag een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen op het oude land. Voorwaarde daarbij is wel dat Flevoland de kans krijgt om ook in kwaliteit te groeien! Kwaliteit in de vorm van voorzieningen (onderwijs, zorg, veiligheid), kwaliteit in de vorm van bereikbaarheid (infrastructuur, openbaar vervoer) en kwaliteit in de vorm van vitaliteit (werkgelegenheid, natuurontwikkeling). Dit betekent dat Flevoland afspraken met het Rijk en omringende regio s maakt op basis van gelijk oversteken. Voor de relatie met het Rijk betekent dit ook dat de financiering van opgaven geregeld moet zijn voor we tot zaken komen. Voor de relatie met de omringende regio s betekent dit dat er een gedeelde verantwoordelijkheid gevoeld moet worden voor de ontwikkelingsopgave van Flevoland. Almere Grote projecten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Flevoland. Als eerste is dat de schaalsprong van Almere. Een kwantitatieve schaalsprong mag niet los gezien worden van een kwalitatieve schaalsprong. De ChristenUnie zal niet meewerken aan de groei van de stad als niet gelijktijdig ook afspraken over de kwaliteit gemaakt worden. Bij die kwaliteit hoort een goede ontsluiting per spoor en per weg en de ontwikkeling van een groen-blauwe omgeving waarin de stad tot bloei kan komen. Toegevoegde waarde De ontwikkeling van zuid Flevoland kent een grote dynamiek en vraagt veel inzet van het provinciaal bestuur. Meer nog dan het stedelijk gebied vragen ook de dorpen en het landelijk gebied aandacht van de provincie. Daar waar als gevolg van de dynamiek ontwikkelingen rond Almere en Lelystad haast vanzelf lijken te gaan, is voor de andere delen van Flevoland soms een extra zetje nodig om zaken in beweging te krijgen. De provincie kan daarbij -in goed overleg met de betreffende gemeente- een belangrijke rol spelen. Voor de ChristenUnie is de provincie een actief ondersteunende en faciliterende partner. Door de enorme ontwikkelingen in- en rond Almere en Lelystad lijkt het soms alsof de kleinere gemeentes minder aandacht krijgen; de ChristenUnie zet zich in voor een provincie die niet te klein is voor het grote, en niet te groot voor het kleine. De rol en het samenspel met de betreffende gemeente mag dan ook verschillend zijn. Bij dit maatwerk zal de provincie altijd haar toegevoegde waarde voor ogen moeten houden en moeten bewijzen. Pagina 5

6 Bestuurlijke structuur De ChristenUnie heeft ook een duidelijke visie op de bestuurlijke structuur. Sinds de oprichting van Flevoland wordt er getornd aan het bestaansrecht van provincies in het algemeen en de positie van Flevoland in het bijzonder. De ChristenUnie wil deze discussie niet voeren vanuit de gedachte dat er bezuinigd moet worden op de kosten van het bestuur (hoewel wij niet tegen efficiencyverbetering van het bestuur zijn), maar wil deze discussie voeren vanuit de vraag welke overheid burgers nodig hebben. Dit vertrekpunt leidt ook tot vragen over het samenspel tussen gemeente, provincie en Rijk. De ChristenUnie kiest ervoor om taken daar neer te leggen waar de burger het meest mee gediend is; voor veel taken (zoals zorg en welzijn) zal dit bij de gemeente zijn. Andere, meer regionale taken als infrastructuur en mobiliteit, economie en natuurontwikkeling horen bij de provincie. Als het voor deze regionale taken aantoonbaar beter is om dat in een andere structuur dan de huidige 12 provincies te doen is dat voor de ChristenUnie bespreekbaar. Op het moment dat de indeling van provincies ter discussie staat wordt voor de ChristenUnie ook de ondeelbaarheid van Flevoland bespreekbaar. In de huidige structuur vormt de ontwikkelingsopgave van het Flevolands grondgebied een belangrijke samenbindende factor voor de zes Flevolandse gemeentes, maar bij een eventuele bestuurlijke herindeling van provincies wil de ChristenUnie per gemeente bezien welke consequenties dit heeft. Immers, we zijn op zoek naar een structuur die optimaal past bij de dienstbare overheid die we willen en moeten zijn. Pagina 6

7 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA Trends en ontwikkelingen De positie van de overheid in het algemeen, en die van de provincies in het bijzonder, is niet vanzelfsprekend. Met regelmaat wordt nagedacht over efficiencyverbetering van het openbaar bestuur en vaak komt daarbij ook het bestaansrecht van provincies ter discussie. Tegelijkertijd wordt de positie van de regio s in Europese context belangrijker. Visie van de ChristenUnie De samenleving wordt niet primair gevormd door overheid of door overheidsbestuurders, maar door de burgers zelf. Zij nemen verantwoordelijkheden, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar in hun onderlinge relaties. Marktwerking De ChristenUnie is voor marktwerking, maar tegen een 'ieder voor zich'-mentaliteit en scheefgroei. De ChristenUnie is terughoudend in het toestaan van marktwerking in sectoren waar publieke belangen in het geding zijn. Om kapitaal, techniek en ondernemerschap dienstbaar te doen zijn aan de samenleving en aan de schepping horen werknemers, milieu, consumenten en onderwijs voldoende invloed te hebben. In die context laat de overheid de markt zijn werk doen, maar voorkomt dat we in een samenleving komen waarin het recht van de sterkste geldt. De ChristenUnie streeft zo naar sterke sociale verbanden, waarbij de markteconomie ondersteunend is. Kleine overheid Burgers kunnen een beroep doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. De overheid doet wat de burger zelf niet tot stand kan brengen, terwijl het toch noodzakelijk is voor het goed functioneren van de samenleving. De ChristenUnie kiest dus voor een beperkte overheid, die zich opstelt als bondgenoot van burgers. Een overheid die mensen in moeilijkheden op weg helpt. Daarna komt pas de rol van de overheid als beslisser en afdwinger. Voor Flevoland is de samenwerking met de Randstad-provincies belangrijk. Voor een efficiënte inrichting van het openbaar bestuur is het uitgangspunt dat één bestuurslaag verantwoordelijk is voor de uitvoering van een taak. Basistaken De overheid heeft een aantal basistaken. De ChristenUnie vindt het allereerst belangrijk dat de overheid het recht handhaaft. Verder moet ze opkomen voor de kwetsbaren, zowel bij mens als natuur. Tot slot geeft de overheid kaders en richting aan ontwikkelingen. Omdat de overheid besluiten kan afdwingen worden er hoge eisen gesteld aan overheidshandelen. De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is. Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met de publieke middelen om. Wij gaan voor een benaderbare overheid, zowel met nieuwe communicatiemiddelen als in persoonlijk contact. De overheid neemt de burger serieus. Een taak kan het beste zo dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd worden, en dat betekent dus dat taken die door de gemeente gedaan kunnen worden ook bij de gemeente horen. De beslissing wordt dan dichter bij de plaats genomen waar die ook effect heeft en er kan meer ingespeeld worden op lokale omstandigheden. Daar waar regionale afstemming nodig is komt de provincie in beeld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van externe effecten (afwenteling) of een gebrek aan kritische massa (schaalnadelen). Pagina 7

8 Middenbestuur De provincie vormt het middenbestuur van Nederland. De provincie zorgt ervoor dat regio en gemeentes steeds de samenwerking zoeken en elkaar niet beconcurreren. De provincie treedt niet in de bevoegdheden van gemeentes en ziet erop toe dat gemeentes onderling elkaars autonomie en zelfstandigheid respecteren. Provincies richten zich op hun kerntaken, waarbij het rapport van de commissie Lodders op hoofdlijnen leidend is. Dit betekent dat de provincie op termijn haar taken op gebied van bijvoorbeeld sociaal beleid, sport en cultuur kan afbouwen en overdragen aan de gemeenten. De provincie heeft een belangrijke taak als gebiedsregisseur. Bij een integrale ontwikkelingsvisie op de regio legt de provincie verbanden tussen het ruimtelijk-economische en sociaal-culturele domein. De provincie heeft een belangrijke taak in het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken, zonder daarbij de rol van de gemeente als uitvoerder over te nemen. Toezicht Verder maken we een einde aan de controle van de controle. Provincies houden toezicht op gemeentes. De provincie neemt in beginsel op het ruimtelijk economisch domein de toezichttaken van het Rijk op gemeentes over. Europa In Europese context nemen regio s een belangrijke plaats in. Samen met de andere provincies zal Flevoland zich binnen de Europese Unie sterk maken voor de Flevolandse en Nederlandse belangen. In een Europa waar solidariteit en (internationale) cohesie een belangrijke basis voor samenwerking zijn, zal Flevoland een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van die solidariteit en cohesie. Tegelijkertijd mag het als het gaat om de bemoeienis van Europa best wel een tandje minder. In de afgelopen jaren heeft Flevoland veel gebruik kunnen maken van Europese structuurfondsen. Kansen die er zijn om voor de ontwikkeling van Flevoland gebruik te maken van geld uit Europa worden door Flevoland actief gebruikt, maar het moet geen doel op zich worden. De ChristenUnie zet zich op het thema middenbestuur, overheid en Europa in voor: Een zichtbare provincie, die actief samenwerkt met de Flevolandse gemeentes en het waterschap, maar ook in staat is om daar waar nodig regie te nemen Het overdragen van taken die beter door de gemeente uitgevoerd kunnen worden, en zelf ook bereid zijn om rijkstaken over te nemen. In beide gevallen geldt: taak over, dan ook geld over Het actief informeren en betrekken van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Dit verwachten we van de provinciale organisatie, maar daar wil de ChristenUnie ook zelf een eigen verantwoordelijkheid in nemen Het voorkomen dat medewerkers van de provincie onnodig op zondag moeten werken Het regelmatig evalueren van het eigen functioneren van de provincie, bijvoorbeeld door een bestuurskrachtmeting Versterking van de samenwerking tussen provincies, bijvoorbeeld thematische samenwerking of op het niveau van landsdelen om een stevige positie in Europa te kunnen innemen Pagina 8

9 JEUGDZORG Trends en ontwikkelingen Ondanks het feit dat kinderen en jongeren opgroeien in een welvarende samenleving en de meeste kinderen gelukkig zijn, hebben we te maken met toenemende problemen onder jongeren. Denk daarbij aan een toename van meldingen van kindermishandeling, gedragsproblemen en een ongezonde levensstijl. Het kabinet is van plan om de jeugdzorg van de provincie naar de gemeentes over te brengen. Visie van de ChristenUnie De zorg voor onze jeugd is allereerst een verantwoordelijkheid van de ouders. Hiervoor is een veilig en gezond opgroeiklimaat nodig. Wanneer ouders het niet alleen redden, dan is extra zorg nodig door een toegankelijke en effectieve jeugdhulpverlening die tijdig, dichtbij en kortdurend moet zijn. Overdracht naar gemeentes Bij overdracht van de jeugdzorg naar gemeentes draagt de provincie ook kennis en ervaring over; de provincie moet bereid zijn om in de overgangsfase de gemeentes te ondersteunen. Voorop staat dat zorgvuldigheid en duidelijkheid vereist is, dat de expertise niet verloren mag gaan en dat extra investeringen van de provincie in de jeugdzorg niet zonder meer afgeroomd mogen worden. Onze bestuurlijke structuurdiscussie mag ons echter niet afleiden van datgene waar het echt om draait: de zorg voor kinderen en ouders. Nu nog bij de provincie Zolang jeugdzorg nog onder de verantwoordelijkheid van de provincie valt, vraagt dit van de provincie een visionaire, inhoudelijke regie en niet alleen het stroomlijnen van processen. Vooral de beleidsterreinen onderwijs, veiligheid, volksgezondheid en zorg zullen onderling en samen met de lokale overheden afgestemd moeten worden om de zorg voor onze jongeren tot een succes te maken. De jeugdzorg draait niet om geld of structuren, maar om kinderen die onze zorg nodig hebben. Toch moet er sprake zijn van een zakelijke relatie tussen de provincie en de partijen uit de zorgketen, waarin afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van het zorgaanbod. Voor de aanbieders en de andere betrokkenen is tijdige signalering en snelle beschikbaarheid van zorg belangrijk om te voorkomen dat lichte problematiek uitgroeit tot complexe problemen. Specifiek in Flevoland dient meer aandacht te komen voor het vestigen van landelijk werkende zorginstellingen. Speciaal onderwijs Het speciaal onderwijs en onderwijs aan zorgleerlingen moet zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Daarom stimuleert en regisseert de provincie de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen voor speciaal onderwijs. Wij zien nog steeds een toegevoegde waarde in de provinciale regie en willen samen met de gemeentes en schoolbesturen blijven investeren in meer en beter speciaal onderwijs. De ChristenUnie zet zich op het thema jeugdzorg in voor: Voldoende beschikbaarheid van jeugdzorg Het vergroten van het aanbod van jeugdzorginstellingen Het voorkomen van wachtlijsten Het bevorderen van sterke eerstelijnszorg, zodat door tijdige signalering lichte problematiek niet uitgroeit tot complexe problemen Een goede en duidelijke verdeling wat door de provincie en de gemeente wordt gedaan en het overdragen van jeugdzorg aan de (samenwerkende) gemeentes Het inschakelen van de omgeving van het kind bij de hulpverlening, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Eigen Kracht Conferenties Extra aandacht voor een geïntegreerd zorgaanbod, elektronisch kinddossier, doorontwikkeling actieprogramma GAAF, voorkomen schooluitval en jeugdwerkeloosheid, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt inzake startkwalificaties en stageplaatsen Beter waarborgen rechten en plichten van pleegouders Pagina 9

10 SOCIAAL BELEID Trends en ontwikkelingen De provincie heeft geen eigen taken in het sociale domein, maar de ruimtelijk-economische taken van de provincie hebben wel hun effect op de samenleving. De gemeentes zijn primair verantwoordelijk voor het sociaal beleid. De provincie heeft een signalerende, agenderende en stimulerende taak en kan gemeentes bij elkaar brengen om expertise uit te wisselen. Visie van de ChristenUnie Sociaal beleid is er op gericht om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving zodat ze meer betrokken zijn bij elkaar én bij de Flevolandse samenleving. Voor de sociale samenhang is het noodzakelijk dat er voorzieningen zijn die goed functioneren. Daarnaast is van belang de mate waarin en de wijze waarop inwoners deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de woon- en leefomgeving. De aanwezigheid van voorzieningen (zorg, welzijn, cultuur, onderwijs, recreatie) draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Versterking van het voorzieningenniveau blijft nodig. Gemeente eerste aanspreekpunt Omdat het sociale beleid primair de verantwoordelijkheid van de gemeentes is, kan de provincie de verbinding leggen tussen rijksbeleid en gemeentebeleid. De gemeentes zijn op dit gebied in veel gevallen het eerste aanspreekpunt. De provincie heeft een signalerende, agenderende en stimulerende flankerende en monitorende taak en kan gemeentes bij elkaar brengen om expertise uit te wisselen. Rol en keuzes van de provincie De provincie houdt binnen de diverse beleidsterreinen rekening met sociale doelstellingen. Dit betekent dat bijvoorbeeld leefbaarheid wordt betrokken bij keuzes rond openbaar vervoer of dat toegankelijkheid wordt betrokken bij de inrichting van (natuur)gebieden. In Flevoland ligt het accent op participatie, met name de participatie van kwetsbare mensen. Ondersteunende taken voor sociaal beleid zijn geen kerntaak van de provincie en worden in overleg met de gemeenten afgestoten. De ChristenUnie wil dat de provincie gemeentes ondersteunt en aanvult bij het versterken van de sociale kwaliteit van de Flevolandse samenleving. Dit kan door de achterblijvende voorzieningen snel op peil te brengen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) wordt ingezet om gerichte ondersteuning te geven. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers blijven dan ook veel aandacht verdienen van de provincie. De ChristenUnie zet zich op het thema Sociaal Beleid in voor: Een beperkte en complementaire opstelling van de provincie; leidend is het beleid van de gemeentes Integratie van sociaal beleid en andere (gezamenlijke) doelstellingen van provincie en gemeentes, bijvoorbeeld sociaal beleid bij busvervoer (toegankelijkheid) en leefbaarheid van kleine kernen Blijvende inzet om het voorzieningenaanbod in Flevoland te vergroten Versterking van het aanbod identiteitsgebonden (zorg)voorzieningen Bevordering en ondersteuning van vrijwilligerswerk Het ondersteunen van (inter)provinciaal werkende stichtingen en verenigingen met een sociaalmaatschappelijke doelstelling, zoals de Arme Kant van Flevoland Pagina 10

11 KUNST EN CULTUUR Trends en ontwikkelingen Nieuwe media zorgen ervoor dat we altijd en overal contact hebben met de rest van de wereld. Tegelijk is er een hernieuwde belangstelling voor de eigen historie, omgeving, streektaal en gewoonten. De hoeveelheid vrije tijd die beschikbaar is biedt volop mogelijkheden om deze te verkennen. Visie van de ChristenUnie Kunst en cultuur zijn vensters van onze beschaving. Kunst en cultuur weerspiegelen onze waarden en normen, onze identiteit als mens, als dorp, stad, provincie of land. Het omvat onder meer beeldende kunst, literatuur, podiumkunst, muziek, monumenten, architectuur en landschapsinrichting. Kunst en cultuur zijn niet waardenvrij. Artistieke kwaliteiten zijn een gave van de Schepper en mogen tot Zijn eer worden ontplooid. Kunsten kunnen het leven en de samenleving verrijken, maar ook beschadigen. De ChristenUnie vindt dat kunst die oproept tot discriminatie, geweld, godslastering of onzedelijkheid en daarmee mensen uit elkaar drijft niet met publieke middelen bekostigd mag worden. Cultureel erfgoed De provinciale overheid heeft als kerntaak het behoud van het culturele erfgoed. Daarnaast kan de provincie een bijdrage aan het culturele klimaat in haar provincie leveren door gemeentegrenzen overstijgende culturele activiteiten financieel of anderszins te ondersteunen. Ondanks de jonge ontstaansgeschiedenis van de huidige provincie Flevoland heeft de provincie toch een rijke (cultuur)historie waar we zuinig op moeten zijn. Immers: kennis van onze geschiedenis geeft zicht op de toekomst. Ons gemeenschappelijk verleden als land ontworsteld aan de zee, geeft veel culturele rijkheid. Dit geldt niet alleen voor de zichtbare sporen van ons verleden, maar ook voor geschiedenis die in de ondergrond verborgen is. De provincie beschermt archeologische waarden en maakt deze waar mogelijk toegankelijk of zichtbaar. De ChristenUnie wil de geschiedenis zichtbaar houden; bescherming en het zichtbaar maken van het jonge verleden is een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid. Bibliotheek De ChristenUnie is een sterk voorstander van een bereikbare en betaalbare bibliotheek. Landelijk gezien is er evenwel sprake van een verminderde belangstelling voor de producten van de bibliotheken: de hoeveelheid uitleningen neemt behoorlijk af. Dat betekent dat de bibliotheken zich verder moeten beraden over hun functie voor de samenleving. Wat de ChristenUnie betreft kan dat betekenen dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt tot ontmoetingsplek van mensen rondom informatie. Regionale omroep De regionale publieke omroep is belangrijk voor informatievoorziening, en daarmee ook voor het bevorderen van de samenhang binnen Flevoland; de omroep (ver)bindt inwoners van verschillende delen van de provincie met elkaar. De ChristenUnie zet zich op het thema Kunst en Cultuur in voor: Verbeterde ondersteuning van de bibliotheken Bij het verlenen van subsidies aan de gemeente wordt cofinanciering verwacht Blijvende aandacht voor het beschermd dorpsgezicht van Urk (herstel historische havenzicht), het werelderfgoed Schokland (cultuurhistorie) en archeologie. Het oprichten van een Zuiderzeefonds, waarbinnen provincie, gemeentes en waterschap samenwerken om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden en toegankelijk te maken Realisatie van het zevende landschapskunstwerk in Noordelijk Flevoland Aandacht voor spreiding en diversiteit inzake de podiumkunsten Bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de amateurkunst Vanuit economische invalshoek kijken naar het culturele aanbod en de kansen die dit biedt voor recreatie en toerisme Bevorderen van contact door jongeren met Kunst en Cultuur Pagina 11

12 SPORT Trends en ontwikkelingen De provincie Flevoland wil de sportiefste provincie van Nederland zijn. In een tijd waarin de levensstijl van met name jongeren voor (te) weinig beweging zorgt is het bevorderen van sport en beweging belangrijk. De provincie kan dit doen door het aanbieden van een goede sportinfrastructuur. Visie van de ChristenUnie Sport is een praktische manier om respectvol met elkaar te leren omgaan. Sport kan een mooie manier zijn om de van God gegeven talenten te ontwikkelen en de volksgezondheid te bevorderen. Rol provincie De provincie kan een stimulerende en faciliterende rol op het terrein van de (breedte)sport en gehandicaptensport hebben. Deze rol komt tot uitdrukking in het samenbrengen van intergemeentelijk beleid. Hierbij gaat het bijv. om het afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en het stellen van prioriteiten bij subsidiëring van sportactiviteiten. Voor het faciliteren van de profsport ziet de ChristenUnie geen bijdrage weggelegd voor de provincie. De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten bij het (financieel of anderszins) deelnemen aan grootschalige sportevenementen die qua uitstraling het niveau van de provincie overstijgen. Dit is hooguit een taak van de rijksoverheid. Olympisch plan Het Olympisch Plan 2028 beoogt Nederland op een hoger niveau te brengen op het gebied van sport, sportbewustzijn en voorzieningen. Met name het onderdeel voorzieningen is kansrijk voor Flevoland: de ruimte die wij hebben biedt volop kansen voor het realiseren van grootschalige voorzieningen voor zowel de binnen- als buitensport. De ChristenUnie zet zich op het thema Sport in voor: Het bevorderen van een actieve levensstijl waarin bewegen en sport bijdragen aan het voorkomen van overgewicht Het samen met de gemeentes actief stimuleren van de gehandicaptensport en waar mogelijk ontwikkelen van accommodaties die ook door gehandicapte sporters gebruikt kunnen worden Het realiseren van goede recreatieve buitensportvoorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, ruiterpaden, skeelerroutes, kanoroutes met faciliteiten en voorzieningen voor de gebruikers Pagina 12

13 LANDELIJK GEBIED, LANDBOUW, NATUUR en VISSERIJ Trends en ontwikkelingen In Flevoland gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van steden. Het overgrote deel van de provincie bestaat echter uit landelijk gebied, met als belangrijkste gebruiker de agrarische sector. Belangen van het landelijk gebied en steden lijken ook in Flevoland steeds meer op gespannen voet met elkaar te staan. De agrarische sector is volop in ontwikkeling; schaalvergroting, multifunctionaliteit, energieproductie en dierenwelzijn veranderen de bedrijfsvoering en het landschap. Vanuit de samenleving komt er meer en meer belangstelling voor gezonde en regionaal geproduceerde producten. Visie van de ChristenUnie Voor het platteland is de land- en tuinbouw de belangrijkste economische motor en sociale drager voor het platteland. Daarnaast speelt het landelijk gebied een essentiële rol als recreatiegebied en als leefgebied voor allerlei planten en dieren. Gevarieerde natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen zijn belangrijk voor de recreatie en om iets te herkennen van de manier waarop God de wereld heeft geschapen. Omgang en beheer De ChristenUnie vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Door een goede inrichting kan gezorgd worden voor een leefbaar platteland waar een goede leefomgeving en voldoende ruimte is voor mensen, planten en dieren. De identiteit van het gebied en de bijbehorende biodiversiteit zijn voor de ChristenUnie leidend bij het maken van afwegingen. Een zorgvuldige omgang hoeft echter niet te betekenen dat er geen veranderingen in het landelijk gebied mogelijk zouden zijn. Zeker in stadsranden en bij de uitbreiding van Almere liggen er maatschappelijke opgaven waarvoor de agrarische functie moet worden opgegeven, maar waar ook de agrarische functie gebruikt kan worden voor stadsboerderijen. Ook hier geldt voor de ChristenUnie dat sprake moet zijn en blijven van een zorgvuldige omgang met bewoners en kwaliteiten van het betreffende gebied. Bewoners worden daarom in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke ontwikkelingen. Landbouw De landbouw blijft een belangrijke pijler onder de Flevolandse economie. Voor de bedrijven in de toelevering, productie, verwerking en afzet is een gezonde en sterke landbouw een van belang. De agrarische sector heeft oog voor het belang van duurzaamheid en is bereid een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goed beheer van het buitengebied. De provincie zet in op verdieping en verbreding van de landbouw. Om de agrarische sector als (sociaal-economische) drager en hoeder van het landelijk gebied te steunen, investeert de provincie in een economische en ecologische duurzame land- en tuinbouw. De kennisas Dronten Lelystad van de Agrosience bedrijven moet sterk blijven en de overdracht van de kennis via opleidingen en voorlichting is van groot belang. Er is ook veel kennis ontstaan over duurzame energie in het landelijke gebied Glastuinbouw en intensieve veehouderij De glastuinbouw neemt een belangrijke plaats binnen de agrarische sector in. De provincie stimuleert een duurzaam energiegebruik en voorkoming van lichthinder. De intensieve veehouderij staat voor een grote uitdaging om te voldoen aan de nieuwste eisen op gebied van dierenwelzijn. De ChristenUnie verwacht van ondernemers dat zij aan wettelijke normen voldoen, maar geeft ondernemers daarvoor wel tijd en ruimte. Deze ruimte bestaat ook uit fysieke ruimte door erfvergroting. Voor nieuwe bedrijven geldt dat zij, in aanvulling op de geldende milieuvoorschriften, maximaal één bouwlaag mogen beslaan en er geen sprake kan zijn van nieuwe solitaire bedrijven. Met deze voorschriften is intensieve veehouderij als tweede bedrijfstak op bestaande (gemengde) bedrijven mogelijk. Landschap Wat de inrichting van het landschap betreft vindt de ChristenUnie het belangrijk dat landbouw en natuur waarmogelijk samen optrekken. De aanleg en inrichting van natuurgebieden moet in goed overleg met de huidige bewoners en de betreffende gemeentes plaatsvinden. Dit betekent ook dat de provincie maximaal inzet op de minnelijke verwerving van gronden. Pagina 13

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011

dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011 dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011 Inhoud Inleiding 1 1. Dieren, natuur en milieu in de provincie 2 2. Veehouderij en

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie