Verslag van de openbare vergadering van de commissie algemene en financiële zaken, gehouden op woensdag 6 juni 2007, in de raadzaal te Middenbeemster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de openbare vergadering van de commissie algemene en financiële zaken, gehouden op woensdag 6 juni 2007, in de raadzaal te Middenbeemster."

Transcriptie

1 Verslag van de openbare vergadering van de commissie algemene en financiële zaken, gehouden op woensdag 6 juni 2007, in de raadzaal te Middenbeemster. Aanwezig: de heer W. Zeekant (voorzitter) de heer C.J. Jonges (griffier) de heer J.H. Köhne (VVD) de heer A.N. Commandeur (CDA) de heer L.J.M. Schagen (BPP) de heer J.P.R.L. Dings (PvdA) de heer H.N.G. Brinkman (burgemeester) mevrouw E. Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris) mevrouw S.M. Ruijs-Buskermolen (portefeuillehouder) de heer J.C. Klaver (portefeuillehouder) de heer G.H. Hefting (portefeuillehouder) de heer J.S.C.M. Louter (voorzitter van de Rekenkamer) de heer G.A. Koot (secretaris van de Rekenkamer) de heer J. Portegies (teamleider financiën gemeente Beemster) de heer J. Wokke (KPMG) de heer Th. Bolten (notulist) 1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de burgemeester en de gemeentesecretaris, de wethouders en de voorzitter en secretaris van de Rekenkamer, respectievelijk de heren Louter en Koot alsmede de heer Portegies. 2. Presentatie van de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer J.S.C.M. Louter De heer Louter dankt voor de uitnodiging aan de Rekenkamer om zich voor de commissie te mogen presenteren en stelt de heer Koot en zichzelf nader voor. Vooraf wil hij graag iets vertellen over de voorgeschiedenis van de Rekenkamer. Het is professor Elzinga geweest die via de VNG het dualisme bij provinciale en lokale overheden ingang heeft doen vinden. Daartoe diende het tot stand gebrachte dualisme tussen kabinet en Tweede Kamer als blauwdruk voor de provinciale en lokale overheden, met als motief het bereiken van een grotere afstand tussen college en raad, meer transparantie en minder handjeklap. De heer Louter verheelt zijn ongenoegen over deze ontwikkeling niet en stelt dat wat voor het land van 16 miljoen burgers geldt toch niet hetzelfde kan zijn als voor gemeenten van 3000 of inwoners. Voor de invoering van lokaal dualisme is de hele Gemeentewet gereshuffeld en heeft er een dubbele ontvlechting plaatsgevonden tussen college en raad: a) een bestuurlijke, waardoor wethouders geen zitting meer hebben in de raad en geen voorzitter meer zijn van de commissies, en de raad voor steun over een eigen griffier beschikt, en b) een met betrekking tot de bevoegdheden, waardoor het college alle bestuurlijke bevoegdheden heeft en die van de raad gekarakteriseerd worden als controlerend, kaderstellend en volksvertegenwoordigend. In dat verband zijn er, voor de raad bijvoorbeeld in art. 169 en 181 en voor het college in art. 80, nieuwe voorschriften geformuleerd voor de communicatie, bij het kaderstellende bijvoorbeeld voor de begroting en de gemeentelijke rekening en bij het volksvertegenwoordigende voor de manier waarop de bevolking overal bij betrokken moet worden. De heer Louter beperkt zich vervolgens tot de controlerende bevoegdheid van de raad. Er zijn vele controlepunten. Artikel 16 oftewel het in het reglement van orde neergelegde geeft al aan dat de raad beschikt over het budgetrecht, het recht van initiatief en het recht van vragen, interpellaties en moties. Er is een aparte commissie, in de Beemster de commissie algemene en financiële zaken, die de gemeenterekening controleert. In art. 213a van de Gemeentewet wordt gesteld dat het college gehouden is aan allerlei onderzoeken die ter controle aan de raad moeten worden voorgelegd. Enzovoorts, enzovoorts. Er is overigens bij het huidige kabinet een tendens waarneembaar om in allerlei wetten meer te differentiëren, bijvoorbeeld door aan startende ondernemingen niet dezelfde voorschriften op te leggen als aan grote ondernemingen. Het zou goed zijn als die differentiatie ook bij gemeente 1

2 gemaakt zou worden. De door het college in te stellen onderzoeken zouden dan in de wet niet als een verplichting moeten worden geformuleerd, maar als een mogelijkheid. De Gemeentewet schrijft in art. 80 ook nog een Rekenkamercommissie voor, die zich bezighoudt met controle op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van allerlei besluiten. Dat is naast alle andere controlepunten nogal wat, maar feitelijk zijn de Rekenkamercommissies in 2005 of uiterlijk per 1 januari 2006 allemaal aan het werk gegaan. Zo ook de Rekenkamercommissie van de Beemster. Maar zij hebben er van meet af aan de nadruk op gelegd dat ze ook willen reflecteren op hun eigen doelmatigheid en gezien alle andere controlemogelijkheden, bijvoorbeeld ook die van het accountantsbureau KPMG waarvoor de heer Wokke aanwezig is, geen overbodig werk te willen doen. De input van hun onderzoekingen moet volgens hen in goede verhouding staan tot de output. Dat betekent dat ze zich in het algemeen bescheiden en terughoudend opstellen. Ze doen hun werk en zullen wel zien wat belangrijk voor hen is om te doen. De heer Louter zegt nogmaals blij te zijn de Rekenkamercommissie te hebben mogen voorstellen en dat hij voor die gelegenheid de raad graag iets heeft willen vertellen over de voorgeschiedenis, de taak van de raad in de huidige Gemeentewet - vooral de controlerende taak waarvoor nogal wat mogelijkheden bestaan -, de verplichting er een Rekenkamercommissie op na te houden alsmede de gedragslijn van deze commissie om zich bescheiden op te stellen. De voorzitter voelt een statement richting Elzinga en kan mede op grond van inspraakavonden persoonlijk dat gevoel delen. De heer Louter voegt aan zijn betoog nog toe dat door een overkoepelend orgaan van de Rekenkamers is vastgesteld dat het punt van de controle door de Rekenkamers helemaal niet leeft. Naar aanleiding van de uitslag van een enquête onder onder andere griffiers gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken nu zelf een onderzoek doen naar het functioneren van de Rekenkamer. De heer Louter heeft hierover zelf binnenkort een gesprek op het ministerie en hij zal bepleiten dat het gestelde art. 213 Gemeentewet facultatief wordt. Dat kan ook een halt toeroepen aan de peperdure onderzoeken die nu overal op voorhand plaatsvinden en die, volgens een proefschriftonderzoek in Groningen, voor 80% in de bureaula belanden. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. De heer Commandeur vindt het verfrissend en knap om iemand de poten onder zijn eigen stoel te horen wegzagen. Hij is het overigens met het betoog van de heer Louter helemaal eens. De heer Dings zou graag van de heer Wokke horen of er sprake is van samenloop van de rechtmatigheidonderzoekingen waarbij zijn bureau betrokken is en de rapporten van Rekenkamers en hoe hij tegen de ontwikkelingen aankijkt. Voorts ziet hij wat betreft de differentiatie waar de heer Louter het over had, dat het kabinet de conclusies van de commissie Van Bovens lijkt te omarmen, maar dat het een risico is dat een gemeente die taken overboord zet, ook minder verantwoordelijkheid kan nemen en daardoor kwetsbaar kan worden. Voor de heer Wokke, als accountant, klinkt het verhaal van de heer Louter als muziek in de oren: houd bij verantwoording rekening met de schaalgrootte. Wel meent hij dat er met het oog op de rechtmatigheid altijd sprake moet zijn van zichtbare onderbouwing van vooral financiële gegevens en dat het nodig is altijd vóóraf - de gradaties van de risico s te bepalen. De heer Louter merkt op dat men zich toch moet afvragen of alle nu ingebouwde mechanismen wel nodig zijn. Neem bijvoorbeeld de tijdrovende voorjaarsbegrotingen in kleine gemeentes. Zijn die nu echt nodig? De heer Schagen zegt dat hij het periodieke overleg met de Rekencommissie een groot goed vindt, maar dat het grootste goed wat hem betreft toch het overleg van de vier gemeentes is. De heer Köhne ziet een tegenstelling bij de heer Schagen in enerzijds het verhaal onderschrijven van de heer Louter en anderzijds het toch waarderen van het samen praten over de cijfertjes. De heer Commandeur denkt dat de heer Schagen voor dat laatste vooral doelt op de prettige samenwerking. Hij vraagt of het onderzoek door de Rekenkamercommissie geschiedt op verzoek van de raad. De heer Louter verduidelijkt dat de Rekenkamercommissie onafhankelijk is en zelf bepaalt wat zij onderzoekt. De voorzitter vraagt wat de Rekenkamercommissie nu eigenlijk controleert. De accountant? De raad? Nee. Het gaat om een bepaalt object of een bepaalde institutie en die moet bij gelegenheid worden gecontroleerd. De heer Dings zegt dat het gaat om de uitvoering van het bestuur door de raad en daar moeten ze ondanks alle relativering aan vasthouden. 2

3 De heer Wokke hecht eraan nog even naar voren te brengen dat de accountant niet de doelmatigheid beoordeelt, maar de rechtmatigheid, en dan nog uitsluitend in relatie tot de jaarrekening. Daarin zit dus wel een verschil met de Rekenkamercommissie. De voorzitter dankt de heren Louter en Koot en heeft een flesje wijn voor hen. 3. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Inventarisatie inspraak Er hebben zich geen insprekers gemeld. 5. Verslag 18 april 2007 Tekstueel De griffier meldt geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Inhoudelijk Eveneens geen op- of aanmerkingen. 6. Ingekomen stukken Atlas van de lokale lasten 2007 van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). De heer Dings vraagt naar aanleiding van een centrale passage in de begeleidende brief op bladzijde 2, tweede alinea of, en zo ja, welke effecten er zijn van de veranderde systematiek. Wethouder Klaver acht dit een technische kwestie waarop hij schriftelijk zal terugkomen. Het is zo dat het meerdere ten opzichte van de verwachting van de opbrengst van de ozb in mindering wordt gebracht op de algemene uitkering van het gemeentefonds en dat lijkt strijdig met het gegeven van het drempeltarief. De heer Commandeur constateert dat de Beemster niet uit de pas loopt en met de afvalstofheffing zelfs het laagste scoort. Het kan verder volgens hem niet zo zijn dat meer eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, bijvoorbeeld in de vaststelling van het ozb-tarief, elders gestraft gaat worden met bijvoorbeeld een korting op de uitkering uit het gemeentefonds. De voorzitter concludeert dat op deze zaak wordt teruggekomen. 7. Mededelingen Geen mededeling. 8. Jaarstukken 2006 De heer Köhne geeft een compliment voor het feit dat de jaarrekening sluit op slechts een half procent verschil en dus eigenlijk op nul uitkomt. Kritische kanttekeningen heeft hij bij het ziekteverzuim (6,9% tegenover de referentie van 3,7). Is er een Arbo-rapportage die aangeeft waar de problemen liggen en wat doet het college ter verbetering van de situatie? Voorts vraagt hij of het saldo van euro op de afvalstofheffing niet naar de algemene reserve overgeheveld moet worden en of het resterende saldo van euro niet voor 400 jaar Beemster bestemd kan worden. Wethouder Klaver antwoordt dat je de jaarcijfers van een gemeente niet moet vergelijken met die van een bedrijf. Het gaat niet om verlies of winst maar om evenwicht. Over het saldo van de afvalstofheffing zegt hij dat deze niet naar de algemene reserve gaat, maar naar de reserve egalisatie afvalstoffenheffing, zodat bij eventuele tegenvallers volgend jaar de tarieven niet hoeven te worden gewijzigd. Over de vraag over het ziekteverlof geeft hij graag collega Hefting het woord. De heer Commandeur is blij dat uit het lovende accountantverslag blijkt dat op de twee punten waarbij er vorig jaar sprake was onrechtmatigheid (onderwijshuisvesting en verenigingsubsidies), nu alles vrijwel in de orde is. Hij vraagt wat de accountant verstaat onder de zichtbaarheid van de controle. Ook zegt hij dat de genoemde begrotingsrechtmatigheid op dit moment bij de raad geen nieuwe vragen oproept. Ten slotte spreekt hij zijn verbazing uit over het feit dat de accountant zich onafhankelijk noemt in het licht van de financiële relatie met de opdrachtgever. De heer Wokke dankt voor de belangstelling voor het accountantrapport. Hij is van mening dat de accountantcontrole op rechtmatigheid sterk verbeterd is en dat dat mede zo kon zijn door de hulp van een externe deskundige. Zaak is nu die deskundigheid ook van binnenuit te kunnen leveren. 3

4 Op de vraag over de zichtbaarheid van de controle merkt de heer Wokke op dat dat inderdaad vaak een kwestie van parafen is, waardoor je namelijk kunt nagaan waar de verantwoordelijk voor wat wordt gedragen. Verder stelt hij dat, indien de raad met een kleine begrotingsoverschrijding kan leven, het voor de accountant ook akkoord is. Ten slotte zegt hij de kwestie te kunnen onderschrijven of het oordeel over je functioneren niet aan anderen is, maar dat het in het moderne management nu eenmaal gangbaar is om ook een assessment over je eigen functioneren te geven. De heer Dings is positief over het positieve saldo, maar nog positiever over de goedkeurende accountantsverklaring. Het betekent dat de organisatie een majeure prestatie heeft geleverd, waarvoor hulde. Hij heeft enige zelfkritiek, omdat ook hij op 14 februari akkoord is gegaan met de bestemmingsreserve, terwijl hij geen letter gelezen had en ook de consequenties niet heeft overzien. Het zegt iets over de abstracte processen waarin je betrokken bent en hij zou met de raad wel eens de diepte in willen om zich de beraden op de implicaties van het controlerende werk. Als laatste algemene punt merkt de heer Dings op dat hij bij de controle op de jaarrekeningen van de stadsregio gestuit is op de onderuitputtingsratio van de grote begrotingposten. Hij vraagt zich af of dat in deze jaarrekeningstukken niet op een of andere manier transparant gemaakt moet worden, zodat je kunt zien of het huisje wel bij het schuurtje past. De heer Wokke antwoordt op het laatste punt dat in de verantwoording de uitgaven per begrotingspost zijn opgenomen en tijdens de controle wordt gekeken of de uitgaven op de juiste budgetkopjes verwerkt worden. Het gaat dan dus niet om de relatie begroting werkelijke uitgave, want dat is een bestuurlijke aangelegenheid, maar om de vraag of de uitgaven op de juiste plaats zijn geboekt. Wethouder Klaver verduidelijkt dat het bij de onderuitputting veelal gaat om ontwikkelingen binnen processen, waardoor er in de tijd wat met begrotingsgelden geschoven moet worden. Ook hij is overigens blij met rechtmatigheidgoedkeuring. Het rechtvaardigt ook het krediet voor de expertise van Haut Finance die ze nu zelf in hun werkprocessen moeten omzetten. Dat is ook van groot belang voor de versterking van de eigen bestuurskracht, waaraan ze, ook volgens de minister van Binnenlandse Zaken, méér dan aan hun inwoneraantal, hun zelfstandigheid ontlenen. De heer Schagen complimenteert het college en het ambtelijke team voor de accountantsgoedkeuring en is blij dat de reserves op niveau zijn gebleven. Hij vindt het belangrijk om te constateren dat de verschillen in afwijkingen per programma kleiner geworden zijn, want dat betekent beheersing van de bedrijfsprocessen, waarvoor een compliment op zijn plaats is. Er is ook te zien dat de methode van verslaglegging op basis van BPV veel helderheid geeft, waardoor er weinig vragen over de cijfers overblijven. Voor de heer Schagen is wel duidelijk dat de raad nog beter de kaders voor de programma s moet stellen, zodat de verantwoording nog puntiger kan plaatsvinden. Overigens ziet hij de accountantsverklaring ook als een verantwoording van de accountant tegenover de raad als opdrachtgever. Afsluitend vraagt hij wanneer of wat het criterium voor de accountant is voor onthouding van goedkeuring. De heer Wokke antwoordt op de laatste vraag dat er in de verordening tolerantiecriteria zijn opgenomen. Het gaat getrouwheid en rechtmatigheid. Wat betreft getrouwheid zijn afwijkingen onder de 1% tolerabel. Bij afwijkingen tussen de 1 en 3% volgt een andersoortige verklaring die een beperking van goedkeuring kan behelzen voor bepaalde, niet al te grote posten. Gaat het om grote posten, dan wordt de goedkeuring onthouden. De heer Commandeur merkt naar aanleiding van de jaarrekening op dat het saldo toch maar de helft van dat van vorig jaar is, maar dat de algemene reserve mooi op peil gebleven is. Hij is het met de heer Dings eens dat het agendapunt op 14 februari over de bestemmingreserve een hamerstuk was en dat ze daar inderdaad over moeten nadenken. Hij wijst vervolgens op de verlaging van het eigen vermogen en vraagt of dat duidelijk is in dit stuk. Ten slotte vraagt hij of het juist dat er korting wordt gegeven naarmate er een grotere hoeveelheid afvalstoffen bij de vuilverbranding wordt aangeleverd. Wethouder Ruijs-Buskermolen, bijgevallen door de voorzitter, antwoordt op de laatste vraag dat het tarief dan lager wordt, maar dat je toch uiteindelijk meer betaalt dan bij de aanvankelijk bedachte hoeveelheid. Je houdt dus niets over, want je betaalt alleen maar minder over meer, maar je betaalt wel. De heer Commandeur vraagt hoe het kan dat er na de privatisering en de verstrekte bruidschat nu toch weer euro naar de muziekschool gaat. Ook vraagt hij hoe het kan dat het aantal kwijtscheldingen groter is dan het aantal uitkeringen krachtens de Wet werk en inkomen. Vervolgens vraagt hij hoe het zit met de instelling van een vrijwilligersprijs. Ten slotte wil hij graag van de heer Hefting weten hoe het kan dat er 4

5 voor Leeghwater een projectontwikkelaar is aangetrokken, terwijl toch besloten was dat de gemeente zelf een actieve grondpolitiek zou gaan voeren. Wethouder Klaver zegt over het punt van de bestemmingsreserve op de agenda van 14 februari dat het gaat om een vereenvoudiging van die reserves, die worden afgeboekt op de boekwaarde van het actief. Bedragen nemen daarom in zijn totaliteit iets af, maar dat maakt voor het totale overzicht niet veel uit. Over de muziekschool verduidelijkt hij dat de gemeente zich voor de afname van de diensten nog garant heeft gesteld voor een periode van vier jaar. Wethouder Ruijs-Buskermolen licht op de vraag over de relatie uitkering kwijtschelding toe dat dat laatste een kwestie van inkomen is en dat je daarvoor dus niet uitkeringsgerechtigd hoeft te zijn. De raad heeft voor mogelijke kwijtschelding als minimum neergelegd 120% van de bijstanduitkering. Op de vraag over de vrijwilligersprijs zegt zij dat het college heeft besloten voortaan tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst nieuwkomers welkom te heten en tijdens die bijeenkomst tevens een vrijwilligersprijs uit te reiken. Voor de goede orde: de cultuurprijs en de sportpenning worden om het jaar gegeven. Wethouder Hefting antwoordt op de desbetreffende vraag van de heer Commandeur dat de gemeente voor Leeghwater een projectontwikkelaar in de arm heeft genomen om zelf de handen vrij te houden en als waarborg dat het omzetten van kale grond in huizen op hoog kwalitatief niveau zal worden uitgevoerd. Een projectontwikkelaar hoeft zelf geen positie te hebben, hoeft zelf geen eigenaar van de grond te zijn en is het in dit geval ook niet. De heer Dings heeft een aantal vragen. Hij is licht verbaasd en ook wel verbijsterd over wat op pagina 12, programma 0, tweede blad, te lezen is over de samenwerking met de 3 andere gemeenten met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bij programma 16, Openbare orde en veiligheid, vraagt hij zich af of de tweejaarlijkse oefeningen van de brandweer uit een oogpunt van professionaliteit niet beter jaarlijks kunnen worden gehouden. Hij is verbaasd dat op pagina 41, programma 8, staat dat het plan Leeghwater een ICT-plan is. Dat heeft hij nooit zo begrepen. In paragraaf 9, bij Weerstandsvermogen, wordt gesteld dat er rekening wordt gehouden met een lichte stijging van de stille reserve. Dat zou gegeven de stijgende grondprijzen voor de Volgerweg nog wel eens hoger kunnen uitvallen tegen de tijd dat het contract afloopt. Naar aanleiding van pagina 11 van dezelfde paragraaf vraagt hij zich af of het niet wenselijk zou zijn om tot een meer integraal risicomanagement te komen, niet alleen in juridische zin, maar ook in zijn algemeenheid. Op pagina 21 blijkt bij ISW sprake van een niet onaanzienlijke onderuitputting. Daarover graag duidelijkheid. Ten slotte, wat betreft de paragraaf Grondbeleid op bladzijde 25: eind vorig jaar heeft de raad ingestemd met het aankopen van een bepaald stuk grond, waarvoor vervolgens ook een aanzienlijk krediet is toegezegd. Dat is in de tekst niet terug te vinden, ook niet een deel of het hele transport in De vraag is waar dat te vinden is. Wethouder Klaver merkt over de vraag over de stijgende grondprijzen (Volgerweg) in relatie tot de negatieve stille reserves op dat het in verband met mogelijk wijzigende omstandigheden niet verstandig is dat nu aan te passen, maar een dergelijke aanpassing voor de toekomst niet uit te sluiten. Op de vraag over de wenselijkheid van het instellen van een risicomanagement in verband met het weerstandsvermogen zegt de heer Klaver dat het beter is eerst de exploitatieopzet van de grotere projecten af te wachten, omdat ze dan zicht hebben op de feitelijke grotere risico s. Wat betreft de onderuitputting van de ISW-bijdrage meent hij dat de contributies inderdaad fors zijn, maar dat ze rekening moeten houden met de reorganisatie die in het ISW is doorgevoerd. Over de aankoop van de gronden in Zuidoostbeemster vertelt hij dat een deel van de prijs is betaald, maar dat er nog geen overdracht heeft plaatsgevonden. Dat is bij de tweede trance aan de orde. Het betaalde in 2006 is overigens geboekt bij de waarde gronden. Wethouder Ruijs-Buskermolen gaat in op de vraag van de heer Dings over de Wmo en stelt dat de bedoelde opmerking eigenlijk niet in de jaarrekening thuishoort. Wat haar betreft zou het hier ook geschrapt kunnen worden. Ze zegt dat het overigens juist is dat de contouren die richting aangeven. De heer Dings meldt dat dat niet voor hem geldt. Hij betreurt de richting. Wethouder Hefting brengt over Leeghwater 3 naar voren dat het gaat om de transformatie van een volkstuinencomplex en van een manege in woningbouw en ook nog liggend binnen de rode contouren en daarmee voldoet aan de criteria voor ICT. De rode contouren zijn vastgesteld in het 5

6 streekplan Noord-Holland-Zuid en de feitelijke bestemmingen zijn pas later aangegeven. Dat zijn dus begrippen op twee verschillende planologische niveaus. Burgemeester Brinkman zegt over de periodieke brandweeroefeningen dat ze om de twee jaar plaatsvinden, maar jaarlijks op de begroting staan, zodat het het ene jaar meevalt en het andere jaar tegenvalt. Dat is inderdaad een technisch probleempje. De heer Schagen wil graag de mening van de accountant horen over de vraag of er voor gronden zoals die aan de Volgerweg objectieve waarderingsgrondslagen zijn. De heer Wokke antwoordt dat die niet in alle eenduidigheid bestaan. Het is zoeken naar relevante criteria, waarbij de WOZwaarde natuurlijk heel belangrijk is. De heer Schagen wil ook morgen terugkomen op de kwestie van de Wmo. Op bladzijde 20 leest hij over de VVV-functie van het Land van Leeghwater en hij vraagt zich af hoe ze dat moeten lezen als ze de VVV-functie ook terugzien in Waterlandverband. Op bladzijde 26 treft hij de kengetallen voor bibliotheek en muziekschool, respectievelijk 80 en 900 euro per deelnemer, en hij vraagt zich af of de mogelijkheid van deelname conform het coalitieakkoord en collegeprogramma toch niet omgebogen moet worden richting scholen. Wethouder Klaver antwoordt op de laatste vraag dat daar nu over nagedacht wordt en ook overleg over wordt gevoerd zowel met de scholen als met de muziekschool. Over de relatie van de functie van de VVV s tot het Land van Leeghwater en het ISW zegt hij dat gestudeerd wordt op de mogelijkheid om dat beter te structureren. In dat verband vindt hij zelf het ISW een te klein gebied en gaat zijn voorkeur uit naar het gebied van het landschap Laag Holland. De Beemster moet daarbij op zijn eigen merites in de beschouwingen betrokken worden. Wethouder Hefting merkt naar aanleiding van de vraag over het terugdringen van het ziekteverzuim op dat dat in het kader van het personeelsontwikkelingsbeleid aan de orde is en ook de aandacht heeft binnen het periodiek arbeidskundig geneeskundig onderzoek (PAGO). De voorzitter zegt dat de jaarrekening conform doorgaat naar de raad. 9. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 De heer Commandeur zegt dat er zijns inziens in artikel 6, lid 1 een woord is weggevallen en vraagt naar aanleiding van artikel 7, lid 1 wie bepaalt en beoordeelt of een raadslid aan een cursus kan deelnemen. Tevens wijst hij erop dat in artikel 17 staat dat de raad voorwaarden kan stellen en dat acht hij toch dubbelzinnig als het college toestemming moet geven. Burgemeester Brinkman zegt dat hierop nader wordt terugkomen. 10. Bepalen welke van de besproken agendapunten tevens voor de raadsvergadering geagendeerd moeten worden en aangeven onder welke categorie (A, B of C) de punten opgenomen kunnen worden Agendapunt 8 wordt voor de raadsvergadering geagendeerd onder categorie B en agendapunt 9 onder categorie A. 11. Actielijst commissie Middelen De actie genoemd onder nummer 2 kan vervallen. 12. Rondvraag Er zijn geen vragen. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur 6

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, onder wie ook de nieuwe notulist.

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, onder wie ook de nieuwe notulist. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Algemene en Financiële Zaken, gehouden op woensdag 30 januari 2008 in de raadzaal van het gemeentehuis te Middenbeemster. Aanwezig: de heer W. Zeekant

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de bij de griffier gemelde zaken. Er hebben zich geen insprekers aangemeld. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 17 februari 2011, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster Aanwezig: De heer H.N.G. Brinkman De heer H. Jager

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp:Controle verordening 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Aan de gemeenteraad van Krimpen

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 19 oktober 2006, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 19 oktober 2006, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Beemster, gehouden op 19 oktober 2006, aanvang 19.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster Aanwezig: Dhr. H.N.G. Brinkman Dhr. C.J. Jonges Dhr. A.N.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk Sector/Afd Onderwerp 80/2007 Griffie Vaststellen verordening Auditcommissie, wijziging Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsbijeenkomst Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 30 september 2014 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Anton Barske 0 Inloopuurtje politieke partijen vanaf 19.00 uur De raadsbijeenkomst

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

In deze brief beantwoorden wij uw vragen omtrent jaarrekeningen 2001 en 2002 van stichting LUX.

In deze brief beantwoorden wij uw vragen omtrent jaarrekeningen 2001 en 2002 van stichting LUX. Fractie Nijmegen Nu de heer Ben van Hees Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

III /04/2014

III /04/2014 Provincie Noord-Brabant III 10.1419815 30/04/2014 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Aan de raden van de gemeenten en besturen

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie