Democratie is niet voor bange mensen 26 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Democratie is niet voor bange mensen 26 april 2011"

Transcriptie

1 Democratie is niet voor bange mensen 26 april 2011 De Arabische lente als uitdaging voor Nederland Sinds het begin van 2011 is de regio Midden-Oosten en Noord Afrika (MENA) het toneel van massale protesten, veelal vreedzaam, tegen de zittende repressieve regeringen. Het verlangen naar vrijheid en democratie, dat breed gedeeld wordt door mensen uit alle lagen van de samenleving, maakt duidelijk dat er een herformulering moet plaatsvinden van het sociaal contract en de wijze van politieke interactie in deze samenlevingen. Het laat ook zien dat institutionele hervormingen noodzakelijk zijn om menselijke waardigheid en veiligheid van burgers en hun individuele en collectieve mensenrechten te waarborgen. Dat zijn grote uitdagingen. Het protest in de Arabische wereld vormt ook een uitdaging voor Europa, voor de Nederlandse regering en de Nederlandse samenleving. Waar mensen zo massaal hun angst afleggen en streven naar vrijheid en menselijke waardigheid, kunnen wij niet stil blijven. Als organisaties werkzaam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika spreken wij ons uit voor een daadkrachtige steun aan de realisering van mensenrechten en fundamentele vrijheden in de regio. Wij kunnen niet afwachtend aan de kant blijven staan. Een einde aan de angst De meeste regeringen en staatshoofden in de MENA regio hebben sinds lang een groot legitimiteitsprobleem. Als zij al verkozen zijn, dan is dat niet op een democratische wijze. Ooit konden de regeringen hun legitimiteit ontlenen aan hun rol in de bevrijding van koloniale overheersing of oorlogen tegen buurlanden. Veel van de Arabische leiders beroepen zich er op dat zij de enigen zijn die chaos en onderlinge strijd tussen bevolkingsgroepen kunnen voorkomen. Decennialang hebben zij angst en wantrouwen in hun samenlevingen gevoed en daarmee hun machtspositie gelegitimeerd. De meeste regeringen zijn wel effectief in het consolideren van hun macht, maar op andere terreinen uitermate ineffectief. Voor veiligheid voor burgers, gelijke rechten voor vrouwen en mannen, basisvoorzieningen en goed onderwijs wordt onvoldoende gezorgd. Ook demografische ontwikkelingen (heel veel jongeren in MENA regio) en slechte economische vooruitzichten (hoge jeugdwerkloosheid) waren enorme stuwende krachten achter de Arabische Lente. De jeugd wil meer groei en vooral ook een eerlijkere verdeling van de welvaart. Ook daarvoor moet de zittende elite plaats maken. Veel van de staatshoofden in de Arabische landen hebben voor het ontbreken van de kwaliteit van leven voor de meerderheid van hun bevolking nooit echt verantwoording afgelegd. Het meest opmerkelijke is wel dat in zo veel Arabische landen tegelijkertijd burgers hun angst voor repressie van zich af hebben geschud. De angst voor het regime en de angst voor elkaar hebben jarenlang een echte burgerbeweging in de weg gestaan. Die angst is doorbroken. Door de wetenschap er niet meer alleen voor te staan. Door de eensgezindheid die sektarische en etnische tegenstellingen overstijgt. Door het inspirerende voorbeeld van Tunesië en Egypte. Zelfs in landen buiten de Arabische wereld, in de Kaukasus, Iran en China, wordt deze inspiratie gevoeld. In het verleden hebben de Verenigde Staten en Europa, en daarmee ook Nederland, ingezet op stabiliteit in deze regio en daarmee, bedoeld of onbedoeld, op steun aan autoritaire heersers. Presidenten als Mubarak en Ben Ali werden beschouwd als nuttige bondgenoten in de strijd tegen radicaal islamitisch terrorisme en als economische partners. Hun stabiliteit heeft zich ontpopt als onevenwichtig en kunstmatig door het onderdrukken van het verlangen van brede lagen van de bevolking naar democratie, mensenrechten, veiligheid en gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Als Nederland echt een bijdrage wil leveren aan een vrijere en meer democratische Arabische wereld, dan is het belangrijk niet te snel de nieuwe status quo te steunen, maar onverkort vast te houden aan rechten en de bescherming van burgers. Zoals bijvoorbeeld in Egypte, waar ondanks de door demonstraties bewerkstelligde machtsoverdracht, nog steeds mensenrechten en fundamentele vrijheden geschonden worden. Per saldo is Europa het meest gebaat bij een zone van democratische rechtstaten aan haar zuidgrens. Dat is de beste garantie voor vrede, veiligheid en stabiliteit.

2 Toch staat het Westen nog steeds angstig en terughoudend te kijken naar wat er gebeurt. Komt er in Jemen, als Ali Abdallah Saleh aftreedt, een burgeroorlog? Komen in Syrië, zodra Bashar al-assad van het toneel verdwijnt, moslimbroeders aan de macht? Dat zijn vragen in de Westerse hoofdsteden die wijzen op onzekerheid en angstvalligheid. Het zijn kortzichtige vragen. De situatie in de gehele regio vraagt om inzet vóór werkelijke democratisering. Dat is de enige weg die op langere termijn een verval in chaos of in nieuwe autocratieën kan voorkomen. Gemakkelijke wegen zijn er niet. Stuk voor stuk hebben de Arabische landen waar transitie is ingezet een ingewikkeld politiek landschap en vele uitdagingen op economisch en sociaal gebied. Kortom, het is tijd dat Nederland, Europa en de internationale gemeenschap, net als de bevolking van de MENA regio de angst overwinnen en zich serieus gaan inzetten voor een vrije,vreedzame en democratische toekomst voor deze regio. Democratie is niet voor bange mensen. En andermans democratie in de weg staan is helemaal niet te rechtvaardigen. Verwachtingen: drie scenario s De omslag van dictatuur naar democratie is niet vanzelfsprekend, noch zonder risico s. In Egypte en Tunesië zijn weliswaar de presidenten afgetreden en in enkele landen zijn regeringen vervangen en hervormingen beloofd, maar een nieuwe werkelijkheid moet nog worden vormgegeven. In Libië is een burgeroorlog ontstaan en in Jemen dreigt er een. In Syrië, Bahrein en andere landen kiest het regime voor harde en gewelddadige onderdrukking van het protest. In essentie zijn er drie scenario s denkbaar voor de Arabische landen in de komende jaren: Meer vrijheid. Het lukt burgerbewegingen om de veranderingen door te zetten en nieuwe regeringen betekenisvolle hervormingen te laten invoeren. Regeringen en maatschappelijk middenveld verdienen dan steun om de hervormingen te bestendigen en de rechtspositie van vrouwen en mannen, jongeren en minderheden te verbeteren. Het beleid zou moeten bestaan uit technische assistentie aan overheden en politieke instituties die zich zelf hervormen, gepaard met een steun voor een zich ontwikkelend maatschappelijk middenveld. Ook de nieuwe overheden dienen echter gehouden te worden aan standaarden van mensenrechten en internationale verdragen. Meer repressie. De zittende of vervangende regimes slagen er in om zich te handhaven door repressie van de burgerbeweging, eventueel gepaard met cosmetische hervormingen. In zo n situatie past een benadering waarin er steun is voor de maatschappelijk activisten die het volhouden, en waarin de regeringen aangesproken worden op schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden, vooral op die rechten en vrijheden die bepalend zijn voor de onderdrukking van burgerprotest. Het beleid moet dan vooral bestaan uit verdediging van mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke activisten. Meer fragiliteit. Verzwakking van de centrale macht kan leiden tot geweld en burgeroorlog. Daarmee zou het dreigement van de dictators, dat alleen zij het land kunnen behoeden voor anarchie, alsnog bewaarheid worden. Autoritaire heersers schrikken er niet voor terug zelf die anarchie te creëren. In die situaties past een beleid van internationale steun voor bescherming van burgers, steun aan vrouwen en mannen die politieke en etnische tegenstellingen overbruggen, en het op gang brengen van een politiek proces gericht op positieve veranderingen. In het eerste scenario is de steun van buitenaf het gemakkelijkst en zijn het snelst positieve resultaten te behalen. Dat mag echter niet leiden tot het verwaarlozen van landen die in het tweede of derde scenario belanden, want juist daar is politieke en diplomatieke inzet van belang om burgers te beschermen. Per saldo zijn de verschillende Arabische landen dermate met elkaar verbonden dat repressie of fragiliteit in het ene land ook de kans op hervorming in andere landen in gevaar brengt.

3 Het appèl van activisten en organisaties Als Nederlandse maatschappelijke organisaties werken we al jarenlang met vrouwen en mannen, organisaties, media en informele groepen in de landen van het Midden-Oosten en Noord Afrika. In die jaren hebben we een relatie van vertrouwen en partnerschap opgebouwd. Velen van hen staan nu vooraan in de beweging voor democratisering en menselijke waardigheid, of bieden steun en advies aan een nieuwe jonge generatie van activisten. Zij doen een sterk appèl zowel op de Nederlandse regering als op ons. Nu er een momentum voor verandering is, vertrouw op de kracht van burgers en de civiele samenleving en politiek. Probeer niet vanuit het Westen te sturen, te besluiten wie wel en niet als democratisch aangemerkt mogen worden. Stel ook niet te snel vertrouwen in nieuwe heersers, want ook zij moeten hun hervormingen waarmaken en zich verantwoorden tegenover de samenleving. Waar geweld en repressie gebruikt wordt, zet onverkort in op de bescherming van burgers en respect voor mensenrechten. Laat dat niet ondergeschikt zijn aan vermeende stabiliteit of vermeende eigenbelangen. Europa is gebaat bij vrije, vreedzame en democratische buren. Nu er een momentum voor verandering en democratisering is, mag de positie van vrouwen niet ondergeschikt gemaakt worden aan een proces van hervormingen. Vrouwen nemen deel aan de protesten, maar als hervormingen geformaliseerd worden, dreigen zij opnieuw buitenspel komen te staan, zoals in Egypte is gebeurd. In landen met een relatief goede rechtspositie van vrouwen, zoals in Tunesië, moet gewaakt worden voor verslechtering onder druk van conservatieve krachten. Waak voor kortademigheid. Nu is er momentum voor verandering, maar daadwerkelijke verandering zal tijd en moeite kosten. Als Europa de processen van verandering en democratisering wil steunen en de burgerbewegingen een serieuze kans wil geven, wees dan bereid tot een langdurige betrokkenheid. Stel voorwaarden op het gebied van mensenrechten en respect voor fundamentele vrijheden aan samenwerking met en economische steun aan Arabische landen. Focus daarbij op rechten en vrijheden die van bepalende invloed zijn op het veranderingspotentieel van de maatschappij. Treed snel op, maak gebruik van het momentum om conflicten te voorkomen of het uiteenvallen van de staat. Dit vereist actieve diplomatie, in aanvulling op de verklaringen uit Brussel. Ondersteun accountability en bestrijding van corruptie door steun te verlenen aan onderzoek en programma s die tot doel hebben de rijkdommen van voormalige machthebbers (mogelijk deels weggesluisd naar buitenlandse bankrekeningen) naar boven te halen. Wees ambitieus, maar niet pretentieus. Bescheidenheid past Europa. De demonstranten en activisten in de Arabische wereld zijn niet tegen Europa, maar wel kritisch over de rol die Europese landen te lang gespeeld hebben in de steun aan de oude autoritaire heersers. Neem die kritiek serieus en zet in op een consistente aanpak van practice what you preach. Het belang van een gender-benadering Arabische vrouwen nemen deel aan de protesten, maar het is beslist niet vanzelfsprekend dat zij na de opstand actief deelnemen aan de politieke besluitvorming of dat hun positie in het algemeen verbetert. De geschiedenis leert zelfs dat er een reëel risico bestaat dat de stem van vrouwen niet door zal klinken in de nieuwe grondwetten en de nieuwe regeringen en volksvertegenwoordigingen. Sterker nog, de positie van vrouwen kan zelfs substantieel verslechteren, zowel de jure als de facto, zeker als radicaal of conservatief religieuze leiders er in slagen hun normen op te leggen aan de politiek en de maatschappij. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Iran na de revolutie van 1979 en in Irak na 2003.

4 De omwentelingen en hervormingen bieden nieuwe kansen voor vrouwen om een inhaalslag te maken. Het is het moment bij uitstek om de bestaande machtsverhoudingen kritisch tegen het licht te houden, bespreekbaar te maken, te doorbreken en om te vormen. Maar daarvoor is het uitermate belangrijk dat vrouwen vanaf het eerste begin betrokken zijn bij de hervormingsprocessen. Dit begint bij hun deelname aan constitutionele comités. We zien dat dit in Egypte al is misgelopen, doordat vrouwen stelselmatig worden buitengesloten bij het herformuleren van de grondwet en de vrouwenbeweging, die dit aankaart, wordt genegeerd en geïntimideerd. Bevordering van politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen is dus cruciaal. Zo zouden aan alle vormen van steun aan hervormingsprojecten vanuit Europa expliciete eisen gesteld moeten worden met betrekking tot de rol die vrouwen er in spelen en wat het voor vrouwen oplevert. Van de financiële middelen die vrij gemaakt worden voor ondersteuning aan transitie- en hervormingsprocessen in de MENA regio zou een substantieel deel exclusief bestemd moeten worden voor programma s die de participatie van vrouwen bevorderen. Burgerschap en het maatschappelijk middenveld Als Nederlandse organisaties die sinds jaren actief zijn in de MENA regio zijn wij ons er ten volle van bewust dat hervorming van een autocratisch stelsel geen eenvoudig proces is, en gemakkelijk kan ontsporen of gepaard gaan met grootschalige mensenrechtenschendingen en geweld. Ook zijn we ons ervan bewust dat de hervorming en verandering in de eerste plaats een intern en endogeen proces is, waar buitenlandse actoren zoals wijzelf een bescheiden rol past. Anderzijds beseffen we dat juist de mensen en organisaties die wij soms al jarenlang ondersteund hebben, voorzien hebben van contacten, netwerken en middelen, nu een verschil kunnen maken. Met alle bedreigingen en risico s die er zijn, zien we het proces van verandering in Arabische landen in de eerste plaats als een kans op een rechtvaardigere, democratische en vreedzamere toekomst. Daarom kiezen we ervoor te spreken van de Arabische lente. Met deze Arabische lente kan een nieuw tijdperk intreden waarbij de relatie tussen overheden en burgers opnieuw gedefinieerd wordt. Tot nog toe zijn burgers in de Arabische landen in de eerste plaats onderdanen, onderworpen aan het gezag van de staat en de autoritaire heerser. Wat de mensen op het Tahrirplein en in de straten van Tunis hebben laten zien is actief burgerschap. Mensen die een bestuur eisen dat wel verantwoording aflegt, maar die ook bereid zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De burgers van Syrië, Bahrein, Jemen, Marokko en vele andere landen zijn evenzeer gedreven door dit verlangen. De demonstranten en het maatschappelijk middenveld in de Arabische wereld vragen nadrukkelijk steun van Europa. Niet voor niets waren de spandoeken in Tunesië en Egypte vaak in Frans of Engels, niet alleen bedoeld voor hun Arabische regeringen maar evenzeer voor burgers en landen elders ter wereld. Ze hebben een meerjarige committering van ons nodig, om hun rol te kunnen spelen. Het gaat hier over een taai en langdurig proces van grondwetsherziening, hervormingen van wetgeving, ontwikkelingen in partij-, machts- en gedachtevorming, herhaalde bijstellingen en verkiezingen waaruit moet blijken hoe de nieuwe vrijheid en hun variant van democratie in de praktijk uitpakt. Er zullen zeker grote uitdagingen komen. In sommige landen zal de nieuwe regering om moeten gaan met de opkomst van nietdemocratische politieke bewegingen, met etnisch of sektarisch geweld, met afscheidingsbewegingen, met berechting van mensenrechtenschenders uit het verleden, of met de ballast van de wijdverbreide corruptie en het nepotisme van het ancien regime. De rol van het maatschappelijk middenveld omvat onder meer het mobiliseren van gemarginaliseerde groepen in de samenleving zodat hun belangen ook vertegenwoordigd worden, het beschermen van burgers tegen machtsmisbruik door de staat en het beschermen van mensenrechten en het ter verantwoording roepen van overheid én donoren voor het nakomen van gemaakte afspraken. Echter, gezien het autoritaire en repressieve verleden, is het maatschappelijk middenveld in sommige landen van de regio zwak en verdeeld. Het maatschappelijk middenveld in Syrië is een goed voorbeeld in deze context.

5 De gewenste nieuwe verhouding tussen burgers en staten vraagt ook om versterking en bescherming van onafhankelijke media. In de revoluties in Tunesië en Egypte heeft het samenspel tussen conventionele en nieuwe media een cruciale rol gespeeld. De revolutie werd evenzeer gedragen door Al Jazeera als door Facebook. In de toekomst zal die rol van onafhankelijke media versterkt en veiliggesteld moeten worden. In landen die echt overgaan tot hervorming vraagt dat om het hervormen van de staatsmedia, in landen die met fragiliteit of repressie te maken krijgen blijft het van belang dappere en kwetsbare initiatieven van journalisten en bloggers te steunen, waarbij internet en andere nieuwe media van groot belang zijn. Het is cruciaal om zoveel mogelijk informatie- en communicatiekanalen open te houden. Het belang van internetvrijheid staat dan ook buiten kijf, ook in het kader van de democratiseringsprocessen, de ontwikkeling van de rechtstaat, en het afdwingen van transparantie en accountability van de machthebbers. Internet zal ongetwijfeld bij de komende verkiezingen, zoals in Egypte en Tunesië, een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk gaat het er om dat overheden en burgers op een verantwoordelijke en vreedzame manier met elkaar omgaan. Dat vraagt onder meer om veranderingen in de houding van bestuurders en politici. Transitieprocessen in andere delen van de wereld en de geleidelijke democratisering van Marokko en Turkije hebben laten zien dat juist op het niveau van lokaal bestuur relatief gemakkelijk winst te boeken is, omdat de gemeente de bestuurslaag is die het dichtst bij de burgers staat. Een ontwikkeling van lokale democratie draagt ook bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie van verantwoordelijke politici, die uiteindelijk ook een bijdrage kan leveren aan democratische centrale overheid. Ook van de Nederlandse samenleving vragen wij een commitment aan de democratische transitie in de MENA regio. De Arabische lente laat zien dat angst voor de islam en een neerkijken op migranten uit de MENA regio onterecht is. Nederlanders die onze open en tolerante cultuur een warm hart toedragen roepen wij op contact te leggen met mensen in landen in transitie en zich hun lot aan te trekken. De nieuwe media, waaronder Facebook en Twitter, maar ook de netwerken van de ondertekenaars van dit manifest, bieden daartoe legio mogelijkheden. Een bijzondere rol is weggelegd voor (organisaties van) Nederlanders met wortels in de Arabische wereld. Zij kunnen een brug vormen tussen mensen hier en mensen in de transitielanden. Met name voor degenen in landen waar het transitieproces stagneert of tot geweld leidt, zijn dergelijke life-lines van onschatbare waarde. De rol van de Nederlandse overheid en de Europese Unie De Nederlandse regering heeft de Tweede Kamer onlangs al een notitie over de Arabische transitie voorgelegd. Wij verwelkomen de duidelijke keuze voor steun aan de hervormingsbewegingen. De burgers in de Arabische wereld hebben deze veranderingen in gang gezet en hun belang moet dan ook leidend zijn voor de politieke besluiten met betrekking tot deze regio. Voor zover eigenbelang een rol dient te spelen in het buitenlandbeleid is het goed te beseffen dat het juist eigenbelang was dat tot voor kort Westerse regeringen er toe bracht politieke en economische samenwerking te zoeken met repressieve regeringen in de MENA regio. De Arabische lente maakt zonneklaar dat Europa belang heeft bij een democratische en rechtvaardige buurregio en dat ondubbelzinnige steun aan hervormingsgezinde bewegingen in het belang van Europa is. De regering heeft in de notitie een Fonds Arabische Transitie aangekondigd. Naast politiek commitment aan de hervormingen in de regio vormt dit fonds een belangrijk signaal aan burgerbewegingen en hervormingsgezinde politici dat Nederland een partner voor hervorming wil zijn. Dat is prijzenswaardig. Gezien de instabiliteit van de nieuwe regeringen en machtsverhoudingen, is het raadzaam naast bilaterale samenwerking en steunverlening ook te investeren in het maatschappelijk middenveld in de regio. Daarbij dient de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de lokale civil society uiteraard niet in het geding te komen. Ook dient opgemerkt te worden dat gedoseerde maar solide meerjarige steun op verschillende vlakken nuttiger is dan grootschalige incidentele financiering van projecten. Vanuit de overtuiging dat dit het moment is waarop de bevordering van politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in de MENA regio cruciaal is, roepen wij de Nederlandse overheid op om zich

6 daar serieus voor in te zetten, ook in de context van de Europese Unie. Zo zouden alle vormen van steun aan hervormingsprojecten vanuit Europa getoetst moeten worden aan de rol die vrouwen er in spelen en wat het voor vrouwen oplevert, en van alle middelen die vrij gemaakt worden voor ondersteuning aan transitie- en hervormingsprocessen in de MENA regio zou een substantieel deel specifiek bestemd moeten worden voor programma s die de participatie van vrouwen bevorderen. Nederland kan een voortrekkersrol spelen op dit gebied. Met instemming zien wij dat dit kabinet concrete stappen zet om vorm te geven aan het mensenrechtenbeleid, zoals getoond in afkeuring van het geweld tegen demonstranten in enkele landen in de regio. Te weinig actie zien wij ten aanzien van de voortdurende schending van mensenrechten en vrijheden in Egypte. Dit betreft onder meer het aangekondigd verbod op demonstraties en stakingen, discriminatie van vrouwen in de grondwet, geweld tegen demonstranten, geweld tegen vrouwen op internationale vrouwendag, en berechting van burgers voor militaire tribunalen. Wij roepen de Nederlandse regering op om, ook in EU verband, de Egyptische regering te bewegen fundamentele vrijheden en mensenrechten te garanderen. Bij wijzigingen in de ontwikkelingshulprelatie met de landen is het wel essentieel dat verzekerd wordt dat arme mensen, waar nodig via alternatieve hulpkanalen, voorzien blijven in hun basisbehoeften. In Libië dient de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, er zorg voor te dragen dat militair ingrijpen primair en zo effectief mogelijk de bescherming van burgers dient. De internationale gemeenschap zou bovendien alle politieke mogelijkheden moeten aftasten om tot een oplossing van de crisis in Libië te komen. We zijn bezorgd over mogelijke militaire begeleiding van de hulpverleners in Libië. Civiele mogelijkheden zijn nog niet uitgeput en militaire begeleiding van hulpverleners moet een laatste redmiddel zijn. Ook zou dit alleen moeten gebeuren op nadrukkelijk verzoek van OCHA. Wapenhandel aan de regio moet op een case by case basis overwogen worden, waarbij het risico van mensenrechtenschendingen of schending van het internationaal recht met gebruik van de wapens beoordeeld moet worden, evenals het risico dat de wapens bijdragen aan een verslechtering van de veiligheidssituatie in de regio. Ontwikkelingshulp en handelsprogramma s in deze regio zijn in het verleden onvoldoende gericht geweest op het verbeteren van de situatie voor gemarginaliseerde groepen. Groeiende ongelijkheid en sociale uitsluiting binnen de samenleving hebben mede aanleiding gegeven tot de recente protesten. Wij pleiten ervoor dat het kabinet en de Europese Unie een beleid ontwikkelen dat politieke hervormingen en economische ontwikkeling waarvan vooral ook de armere lagen van de bevolking kan profiteren laat samengaan. Tenslotte, tot nu toe heeft de Europese Unie weinig daadkracht getoond tegen de mensenrechtenschendingen in de MENA regio. Wij zien een voortrekkersrol voor de Nederlandse regering om de EU er toe te bewegen daadkrachtiger en meer doortastend op te treden. Deze verklaring is opgesteld door de leden van het Breed MENA Platform. Dit is een informeel overleg, dat in maart 2011 is opgezet vanuit het Nederlandse maatschappelijke middenveld, om hun werk in het Midden Oosten en Noord Afrika af te stemmen, Israël/Palestina niet inbegrepen. Het Platform bestaat uit een breed scala aan maatschappelijke organisaties, die veelal al jaren in verschillende landen van de MENA regio werken. De volgende leden van het Platform ondersteunen deze verklaring (in alfabetische volgorde:) Bridging the Gulf, Hivos, IKV Pax Christi, Mama Cash, Alfred Mozer Stichting, Oxfam-Novib, Press Now/Free Voice, VNG International en het Dutch Gender Platform WO=MEN. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Hivos, Marcel van der Heijden (T / M / IKV Pax Christi, Jan Jaap van Oosterzee (T / M / Oxfam-Novib, Esmé Berkhout (T / M /

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen Twee jaar na de start van de Arabische revoluties Uitdagingen voor België en Vlaanderen Inhoud I. Arabische revoluties: twee jaar later II. Complete impasse in Syrië III. Activiteiten Broederlijk Delen-Pax

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Hoop op democratie in het Midden Oosten

Hoop op democratie in het Midden Oosten De Toestand in de Wereld 3 Hoop op democratie in het Midden Oosten Egypte: De kater na de Arabische lente Bas Levinsohn 1 Inleiding Vraagstelling Wat wordt bedoeld met de Arabische lente? Wat is de betekenis

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren - Historisch: koloniale en postkoloniale politiek - Autoritair regime - Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen

De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen Geschiedenis van de laatste 50 jaar De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen Bas Levinsohn 1 Inleiding Overzicht colleges Titel college Thema college Tijdsperiode 1 De Cubaanse rakketencrisis Beslissingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment De uitspraak "kennis is macht" wordt over het algemeen toegeschreven aan de

Nadere informatie

VERKLARING VAN EUSKADI

VERKLARING VAN EUSKADI VERKLARING VAN EUSKADI De voorzitsters en voorzitters die deelnemen aan de XII Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Parlementen gehouden in Euskadi/Baskenland op 3 en 4 november (Lijst met

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1099 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert'

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' DOSSIER 4 UUR NIEUWSBREAK Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' Door: Irene de Zwaan 05/09/13, 16:07 YOUTUBE. Koos van Dam tijdens een optreden in Pauw&Witteman. NIEUWSBREAK

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord XI. 3 Staatshoofd en ministers 46 3.1 De liefde van een crimineel 46 3.2 De Grondwet 47 3.3 Het Statuut 50

Inhoud. Voorwoord XI. 3 Staatshoofd en ministers 46 3.1 De liefde van een crimineel 46 3.2 De Grondwet 47 3.3 Het Statuut 50 Inhoud Voorwoord XI 1 Nederland vergeleken 1 1.1 Bestaat Nederland nog? 1 1.2 De Staat der Nederlanden 3 1.3 Nederland en de wereld 6 1.4 Vragen en perspectieven 8 1.5 Nederland vergeleken 12 Internetadressen

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat stuk ingediend op 175 (2014-2015) Nr. 1 27 november 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van de dames Tine Soens en Güler Turan betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat verzendcode:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1330 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken bestond bij enkele fracties de behoefte de Minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen

Nadere informatie

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2015 (OR. en) 12897/15 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 12 oktober 2015 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties MAMA 161 CFSP/PESC 631 RELEX

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Focus. De Arabische lente

Focus. De Arabische lente De Arabische lente Het klinkt als een sprookje: jonge opstandelingen eisen meer democratie van oude dictaturen en presidenten worden verdreven. Als land na land te maken krijgt met protesten, lijkt het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen P7_TA(2011)0471 Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de situatie in Egypte en Syrië, met name die van

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november Dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november Dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november 2016 (alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Welkom, wat goed u allen weer te zien. Allereerst veel dank aan de Commissaris, dat wij hier vandaag

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Keurmerk: Duurzame school

Keurmerk: Duurzame school Keurmerk: Duurzame school Doorlopende leerlijn voor duurzame ontwikkeling van basisonderwijs (PO) t/m voortgezet onderwijs (VO) PO-1 Kennis en inzicht (weten) Vaardigheden (kunnen) Houding (willen) Begrippen

Nadere informatie

Zijn wij het probleem van de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld?

Zijn wij het probleem van de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld? Zijn wij het probleem van de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld? Thomas Pogge is een filosoof die zich de armoede en de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld zeer aantrekt. In het artikel Hulp

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 1 Kroatië toegetreden tot de EU Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en figuur 1. Inleiding Kroatië is een van de staten in de Balkan die voorheen tot Joegoslavië behoorden. In 1991 verklaarde

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof.

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Geschiedenis VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Nieuwe ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog Nieuwe machtsverhoudingen: Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nieuwe supermachten

Nadere informatie

Macht en waarden in de wereldpolitiek

Macht en waarden in de wereldpolitiek Rik Coolsaet Macht en waarden in de wereldpolitiek Actuele vraagstukken in de internationale politiek Editie 2006-2007 2 Inhoud Inleiding... Deel 1. De jaren 90: het transitiedecennium 1. Van illusie naar

Nadere informatie

Nationaal Comité 4 en 5 mei - Vrijheid maak je met elkaar - Themanotitie

Nationaal Comité 4 en 5 mei - Vrijheid maak je met elkaar - Themanotitie Kenmerk: 2005.08.137/800 (23 augustus 2005) I. THEMA 2006 2010 Ervaringen uit afgelopen beleidsperiode De afgelopen vijf jaar heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei de begrippen 'vrijheid en verantwoordelijkheid'

Nadere informatie

Delta Lloyd Asset Management. Themapaper Myanmar. 10 juli 2012

Delta Lloyd Asset Management. Themapaper Myanmar. 10 juli 2012 Delta Lloyd Asset Management Themapaper Myanmar 10 juli 2012 Myanmar in ontwikkeling Onstuimige geschiedenis Myanmar, voorheen Birma, is een van oorsprong boeddhistische staat, ingeklemd tussen China,

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0234/26. Amendement. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff namens de ENF-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0234/26. Amendement. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff namens de ENF-Fractie 28.6.2017 A8-0234/26 26 2016 over Turkije Paragraaf 8 8. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om, in overeenstemming met het kader voor onderhandelingen, de toetredingsonderhandelingen met

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Mensenrechtenfonds 2008 (voorlopige lijst - stand november 2008)

Mensenrechtenfonds 2008 (voorlopige lijst - stand november 2008) Land Onderwerp Kasramingen in euro's Algerije 1 project m.b.t. bevordering mensenrechteneducatie 26.776 Angola 9 projecten 845.709 3 projecten m.b.t bevorderen democratisering 2 projecten m.b.t economische

Nadere informatie

Onderstaand worden de hoofdbevindingen van IOB vetgedrukt weergegeven, gevolgd door de kabinetsappreciatie hiervan.

Onderstaand worden de hoofdbevindingen van IOB vetgedrukt weergegeven, gevolgd door de kabinetsappreciatie hiervan. Bijlage: Beleidsreactie Appreciatie van de hoofdbevindingen Onderstaand worden de hoofdbevindingen van IOB vetgedrukt weergegeven, gevolgd door de kabinetsappreciatie hiervan. 1. Het ministerie formuleerde

Nadere informatie

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement Gendergelijkheid, solidariteit, actie Voor politieke

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET Richard Corbett, lid van het EP De Europese grondwet is een grote verbetering

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in Syrië. 1-meting

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in Syrië. 1-meting bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Kijktip: Waar gáát dit over?

Kijktip: Waar gáát dit over? Kijktip: Waar gáát dit over? Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van twee fragmenten beantwoorden leerlingen een aantal kijkvragen en krijgen ze inzicht in de inhoud van het referendum en de motieven

Nadere informatie

LEERLINGENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ

LEERLINGENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ LEERLINGENBLAD FOCUS OP DE MAATSCHAPPIJ AFLEVERING 26 Wie heeft de macht in Nederland? KIJKVRAGEN 1a. Dit programma gaat over macht. Omschrijf in eigen woorden dit begrip. b. Wat is een ander woord voor

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Druk bezocht politiek café over Oekraïne referendum

Druk bezocht politiek café over Oekraïne referendum vrijdag 1 april 2016 Lees voor Druk bezocht politiek café over Oekraïne referendum door Heleen Hupkens, D666 Zeist Er moesten extra stoelen aangesleept worden. De tuinzaal van Antropia zal vol met D66

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999)

Dames en heren, 1 Jonathan D. Spence, The search for modern China (2de druk; New York 1999) Speech van de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, ter gelegenheid van de uitreiking van de mensenrechtentulp, op 31 januari 2012 in Het Spaansche Hof te Den Haag. Wij zijn hier in dit fraaie

Nadere informatie

Toespraak door Dr. Bernard Bot, Minister van Buitenlandse Zaken, ter gelegenheid van de presentatie van het boek. De slag om de globale democratie,

Toespraak door Dr. Bernard Bot, Minister van Buitenlandse Zaken, ter gelegenheid van de presentatie van het boek. De slag om de globale democratie, Toespraak door Dr. Bernard Bot, Minister van Buitenlandse Zaken, ter gelegenheid van de presentatie van het boek De slag om de globale democratie, door Ernst John Kaars Sijpesteijn et alia. Felix Meritis

Nadere informatie

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren Historisch: koloniale en postkoloniale politiek Autoritair regime Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

Maastricht e.o. Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. Woord van de voorzitter. Maart 2011

Maastricht e.o. Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. Woord van de voorzitter. Maart 2011 Maart 2011 N I E U W S B R I E F Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Maastricht e.o. Woord van de voorzitter Beste lezers, Zoals wij als bestuur bij ons aantreden in november vorig jaar hebben aangekondigd

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

14 ACTUALITEIT Het gebrek aan naleving van parlementaire regels ondergraaft kwaliteit politiek-staatkundig systeem door Rein Jan Hoekstra De auteur is oud-lid van de Raad van State. Het is verbazingwekkend

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens ingediend op 1029 (2016-2017) Nr. 1 21 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens betreffende de recente ontwikkelingen in Polen en de verdediging van

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

De verklaring van Bratislava

De verklaring van Bratislava Bratislava, 16 september 2016 De verklaring van Bratislava Wij komen vandaag in Bratislava bijeen op een kritiek moment voor ons Europese project. De top van Bratislava van 27 lidstaten was gewijd aan

Nadere informatie

CHRISTELIJKE PRESENTIE IN EGYPTE IS EEN MUST @ Huub Lems

CHRISTELIJKE PRESENTIE IN EGYPTE IS EEN MUST @ Huub Lems CHRISTELIJKE PRESENTIE IN EGYPTE IS EEN MUST @ Huub Lems De onrust en het geweld in Egypte heeft veel christenen in Egypte er toe gedwongen het land te ontvluchten om elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Nadere informatie

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE OPZET LEZING: 1.KORT HISTORISCH OVERZICHT 2. URGENTIE VAN HET VRAAGSTUK 3. TWEE-STATENOPLOSSING EN ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE 1. MANDAATGEBIED

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Dames en heren, Allereerst dank ik het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Stand for Secularism and Human Rights!

Stand for Secularism and Human Rights! EU ELECTIONS 2014 Stand for Secularism and Human Rights! EHF Manifesto November 2013 E uropean elections in May 2014 will be crucial for humanists in Europe. The rise of radical populist parties, the persisting

Nadere informatie

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 6 van 9 ARTIKEL

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 6 van 9 ARTIKEL ARTIKEL De Europese Unie: op zoek naar de strategische middenweg Sven Biscop Veel te goed is half zot, zo luidt een Vlaamse uitdrukking. Wie zich al te welwillend opstelt, loopt het risico uitgebuit te

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie buitenlandse zaken VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) van de Commissie buitenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie buitenlandse zaken VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) van de Commissie buitenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie buitenlandse zaken 2009 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) 27.5.2005 ONTWERPADVIES van de Commissie buitenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS Onze rechten, onze vrijheden T-shirts met 15 cruciale artikelen Onze rechten, onze vrijheden Mensenrechten zijn van iedereen: van elke man, elke vrouw, elk

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Stedelijke armoede in Rusland

Stedelijke armoede in Rusland Stedelijke armoede in Rusland Jan Limbeek De sociologische afdeling van de Financiële Universiteit, verbonden aan de Russische regering, heeft in januari de gegevens gepubliceerd van een studie naar het

Nadere informatie

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar COMMUNITY DEVELOPMENT Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar 2012-2013 Samenlevingsopbouw Concepten en gerichte benadering Kernprincipes en processen Verschillende classificaties en werkmodellen

Nadere informatie

De Koude Oorlog: het begin (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich

De Koude Oorlog: het begin (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich (les 10 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Samenwerking slaat om in wantrouwen in 1945 => Tijdens WO 2: USSR en VSA werken samen tegen Duitsland => In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 1. INLEIDING De stichting Being Involved is opgericht in 2010. Het idee voor Being Involved is ontstaan vanuit het werken in fragiele staten. De gebruikelijke gang

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een Europese democratie: utopie of noodzaak?

Een Europese democratie: utopie of noodzaak? Een Europese democratie: utopie of noodzaak? Prof. Stefan Rummens Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 14 november 2016 Europa in crisis? Europa in crisis de EU verliest slagkracht de EU verliest legitimiteit

Nadere informatie

Abdelkrim, parcours van een vrijheidsstrijder

Abdelkrim, parcours van een vrijheidsstrijder Abdelkrim, parcours van een vrijheidsstrijder Eerste druk, augustus 2012 2012 Ali Idrissi Vertaald door: Mustafa Aarab Correcties: Haala Aarab Foto s: privécollectie Aischa Abdelkrim Alkhattabi isbn: 978-90-484-2550-1

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Onderzoeksvragen. Bronnen en methode

Onderzoeksvragen. Bronnen en methode Samenvatting Dit onderzoek naar beeldvorming over het Westen in Egypte is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), op aanvraag van de Nationaal Coördinator

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens de Arabische herfst 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens de Arabische herfst 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I Historisch overzicht vanaf 1900 16 maximumscore 2 Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): tanks vliegtuigen onderzeeërs vlammenwerpers gifgas mitrailleurs per juist voorbeeld 1 Ook

Nadere informatie