DEMO-Workshop. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMO-Workshop. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay"

Transcriptie

1 DEMO-Workshop Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay 1

2 DEMO-Workshop Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Verslag van DEMO-workshop 8 september 2004 September 2004 Auteur Mark Dumay Opdrachtgever DEMO Kenniscentrum 2

3 Demo of Praktijk - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De toepassing van DEMO Beschrijving van de groep Scope van DEMO-organisatieanalyse Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum Evaluatie van de workshop... 9 Bijlage A Lijst van deelnemers Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Bijlage C Lijst van aanbevelingen

4 Demo of Praktijk - Inleiding 1 Inleiding Deze rapportage beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de DEMO-workshop die op 8 september 2004 is gehouden. De doelstelling van de workshop was het opstellen van enkele aanbevelingen voor het DEMO kenniscentrum. Deze aanbevelingen zijn volgens de 19 deelnemers noodzakelijk om de praktische toepassing van DEMO te vergroten. Elk van de deelnemers heeft minstens één project (maar veelal ook meerdere) uitgevoerd waarbij DEMO is gebruikt, en heeft zodoende een goed beeld wat de praktische waarde van DEMO is en kan zijn. De workshop behoort bij een onderzoek dat het DEMO Kenniscentrum heeft opgestart. Naast het hierboven genoemde advies is een tweede doelstelling van dit onderzoek om een advies te geven over de toekomstige wetenschappelijke ontwikkeling van DEMO. Hiervoor wordt een combinatie van methoden gebruikt, waar naast de workshop ook een enquête en een historisch literatuuronderzoek toe behoren. Dit advies wordt verwerkt in een wetenschappelijk artikel. In de resterende hoofdstukken van dit document komen de belangrijkste uitkomsten van de workshop aan bod. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de toepassingen waarvoor DEMO is gebruikt door de deelnemers van de workshop. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de sociale samenstelling van deelnemersgroep, door de verhouding van rollen in teamsamenstelling te presenteren. Hoofdstuk 4 beschrijft de scope van organisatieanalyse die DEMO kenmerkt. Hoofdstuk 5 geeft de belangrijkste aanbevelingen die de deelnemers als advies voor het DEMO Kenniscentrum hebben opgesteld. Hoofdstuk 6 tot slot beschrijft de evaluatie van de workshop. 4

5 Demo of Praktijk - De toepassing van DEMO 2 De toepassing van DEMO De enquête die voorafgaand aan de workshop is gehouden leert dat er twee hoofdtoepassingen zijn voor DEMO: het ontwerpen van informatiesystemen (ISD) en het (her-)ontwerpen van bedrijfsprocessen (BPR). Omdat dit nog een zeer algemene beschrijving is, hebben de deelnemers hun projectervaringen ingevuld. Om nu deze ervaringen enigszins te structureren is er tevens een niveau van toepassing als criterium toegevoegd. Het idee hierachter is dat DEMO zowel als denkwijze als werkwijze kan worden gehanteerd. Bij die werkwijze kan DEMO als hoofdrichting worden gebruikt, of juist worden gecombineerd met andere technieken en methodieken. Toepassing Aantal Score Variability 1. ISD: mix&match % 2. BPR: mix&match % 3. BPR: vrij % 4. BPR: strikt % 5. ISD: strikt % 6. ISD: vrij % Tabel 1: Overzicht van projecten en scores In Bijlage B is de volledige lijst van projecten terug te vinden. Deze zijn gegroepeerd naar hoofdtoepassing (ISD of BPR) en toepassingsniveau (strikt, mix&match en vrij). In Tabel 1 is het overzicht van deze projecten te zien. De toepassingen zijn gerangschikt naar interesse van de deelnemers. Opvallend is dat mix&match voor beide toepassingsgebieden hoog scoort. Niet alleen zijn de meeste projecten volgens deze werkwijze uitgevoerd, maar dit is bovendien een werkwijze die de deelnemers het meeste aanspreekt. 5

6 Demo of Praktijk - Beschrijving van de groep 3 Beschrijving van de groep Deelnemers aan de workshop zijn grotendeels uitgenodigd op basis van hun antwoorden op een inventariserende enquête. De respondenten die minstens één DEMO-project hebben uitgevoerd zijn benaderd om deel te nemen aan de workshop. Aanvullend zijn enkele deelnemers op basis van belangstelling ook uitgenodigd. In totaal hebben 19 mensen deelgenomen aan de workshop. Van deze groep hebben 9 mensen in een vooroverleg de opzet en agenda van de workshop doorgenomen. De agenda is daarop enigszins aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van de deelnemers. De volledige lijst van deelnemers is terug te vinden in Bijlage A. 15% 16% 21% 20% Inspirator Denker Ondernemer Ondersteuner Prakticus Conservator 14% 14% figuur 1: Sociale samenstelling van de deelnemersgroep De workshop had tevens als doel om een groep van actieve DEMO-betrokkenen te verkrijgen. Om de samenstelling van de groep te achterhalen is gebruik gemaakt van een Belbin-test. Deze test heeft als uitgangspunt dat er een evenwichtige samenstelling van rollen nodig is om een succesvol team te hebben. In figuur 1 is samenstelling van de deelnemersgroep te zien. De taartgrafiek geeft aan dat er een uitzonderlijk goede balans is tussen de verschillende persoonstypen. 6

7 Demo of Praktijk - Scope van DEMO-organisatieanalyse 4 Scope van DEMO-organisatieanalyse Om een duidelijker beeld te krijgen wat de rol van DEMO is binnen het brede begrip organisatieanalyse, is gebruikt gemaakt van een raamwerk. Dit raamwerk kent een verdeling in drie verschillende dimensies gebaseerd op de theorie van Habermas. DEMO baseert haar onderscheid in intersubject- en objectwereld eveneens op deze theorie, maar geeft daar wel een specifieke invulling aan. Voor Habermas is de sociale wereld de gedeelde belevingswereld tussen meerdere subjecten. De persoonlijke wereld is alleen toegankelijk voor het individu waar deze toe behoort, waar zaken als ideeën, emoties, ervaringen en overtuigingen onderdeel van uitmaken. De materiele wereld tot slot is onafhankelijk van mensen, maar deze mensen interpreteren deze wereld wel vormgegeven door de eigen ervaring en ideeën. Social Personal Material Appreciation of Analysis of Assessment of Action to Social practices, Distortions, Ways of altering Generate power Power relations conflicts, interests existing structures and enlightenment Individual beliefs, Differing Alternative Generate meanings, perceptions and conceptualizations accommodation emotions personal rationality and constructions and consensus Physical Underlying causal Alternative Select and circumstances structure physical and implement best structural alternatives arrangements Tabel 2: Overzicht van DEMO-organisatieanalyse In Tabel 2 is het overzicht van DEMO-organisatieanalyse te zien. De grijze vlakken geven de waardering voor een onderdeel van analyse weer. Deze waardering is gebaseerd op de gemiddelde waarde die is toegekend aan een stelling. Een donkergrijs vlak houdt in dat DEMO goed behulpzaam is voor een bepaald aspect. De waardes zijn terug te vinden in Tabel 3. Volgens de deelnemers is DEMO in het bijzonder geschikt om causale verbanden tussen werkprocessen te doorgronden. Tevens kan DEMO worden gebruikt om mogelijke wijzigingen in deze relaties te achterhalen. Om tot een totaalaanpak voor een project te komen, kunnen op basis van dit overzicht aanvullende methodieken worden gezocht. Dimensie Activiteit Score Variability Sociaal Appreciation of % Sociaal Analysis of % Sociaal Assessment of % Sociaal Action to % Materieel Appreciation of % Materieel Analysis of % Materieel Assessment of % Materieel Action to % Tabel 3: Kwalitatieve waarden van bijbehorende stellingen 7

8 Demo of Praktijk - Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum 5 Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum Om zorg te dragen dat het DEMO Kenniscentrum aansluit bij de behoeften en wensen van DEMO-gebruikers, dient zij een aantal activiteiten te ontplooien. Met het uitvoeren van deze activiteiten wordt verwacht dat de operationele toepasbaarheid van de methodiek wordt vergroot. Het opstellen van de aanbevelingen is in drie stappen gebeurd. Als eerste kon eenieder vrij zijn of haar aanbevelingen invoeren. Deze zijn vervolgens in onderling overleg gegroepeerd en onderverdeeld, waarbij dubbele vermeldingen zijn verwijderd. Tot slot zijn de vijf belangrijkste aanbevelingen geselecteerd op basis van enerzijds voorkeur en anderzijds bereidheid hier aan mee te werken. Aanbeveling Belang Bereidheid Totaal Zoeken naar aansluiting op andere methodieken en technieken 4.24 (22%) 1.24 (55%) 5.48 Regelmatig publiceren en communiceren ontwikkelingen 4.00 (30%) 0.71 (52%) 4.71 Onderhouden van netwerk DEMO-gebruikers 3.18 (37%) 1.06 (58%) 4.24 Toolondersteuning stimuleren 3.18 (29%) 0.94 (41%) 4.12 Oprichten van DEMO-ontwikkelgroep 2.59 (36%) 1.47 (50%) 4.06 Tabel 4: Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum Tabel 4 geeft de vijf belangrijkste aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum weer. De volledige lijst van aanbevelingen is terug te vinden in Bijlage C. In overeenstemming met het beeld van hoofdstuk 2, vinden de deelnemers het belangrijk om aansluiting te zoeken bij aanvullende methodes, technieken en methodieken. Zij willen ook graag regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen. Hieronder valt ook de wens om actuele presentaties en praktijkvoorbeelden beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld geschikt voor commercieel gebruik. Verder zien de deelnemers het DEMO Kenniscentrum vooral als faciliteit om met andere DEMO-gebruikers in contact te komen. Tot slot is er behoefte aan ondersteunende DEMO-software en een overleg om nieuwe DEMO-ontwikkelingen richting te geven. 8

9 Demo of Praktijk - Evaluatie van de workshop 6 Evaluatie van de workshop Als laatste onderdeel van de workshop is de workshop zelf geëvalueerd. De deelnemers zijn erg tevreden over de organisatie van de workshop en de aangeboden faciliteiten. Ook de sfeer tijdens de workshop is erg prettig ervaren. Inhoudelijk gezien bracht de workshop weinig nieuwe inzichten. Doordat het programma ook enigszins overladen was, was de ruimte voor discussie beperkt. De deelnemers vinden het nuttig om vier keer per jaar bijeen te komen, waar vooral ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen moet komen. Enkelen zouden ook graag de DEMO-theorie zelf willen bespreken in de vorm van een werkgroep. Tabel 5 geeft een overzicht van alle onderdelen van de evaluatie en hun score. Onderdeel Score Variability Wat vind u van de locatie en service % Geef een oordeel over de rol van de dagvoorzitter % Hoe heeft u de sfeer tijdens de workshop ervaren % Wat vind u van de algehele organisatie van de workshop % Wat is uw "gevoelsmatig" oordeel van deze dag % Sluit deze workshop aan op uw praktijkervaring % Sloot deze workshop aan op uw behoefte % Wat is uw "rationeel" oordeel van deze dag % Was er genoeg ruimte voor discussie % Zou u deel willen nemen aan een werkgroep % Kan er wat beter % Verwacht u dat de toepasbaarheid van DEMO verbetert % Heeft u er iets van geleerd % Bent u verrast over de uitkomsten van de enquête % Hoeveel keer per jaar vind u een bijeenkomst nodig/zinnig % Tabel 5: Onderdelen van de evaluatie 9

10 Demo of Praktijk - Bijlage A Lijst van deelnemers Bijlage A Lijst van deelnemers Vooroverleg 1 september Deelnemer Organisatie 1. Ben Duurkoop Organise IT 2. Johan ter Heegde Modulor 3. Hein Kneepkens XCESS expertisecentrum b.v. 4. Henk Lof REAAL Verzekeringen 5. Mike van Spall Ibas groep b.v. Vooroverleg 2 september Deelnemer Organisatie 1. Richard Kres DHV 2. Piet van der Sluijs REAAL Verzekeringen 3. Martijn Stellinga Aenova 4. Willem Wijnia ICT Solutions Workshop 8 september 2004 Deelnemer Organisatie 1. Fred van de Biezen ENECO Energie 2. Vincent Buller Rijkswaterstaat 3. René Ceelen CEPO b.v. 4. Ben Duurkoop Organise IT 5. Johan ter Heegde Modulor 6. Bart-Jan Hommes Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) 7. Hein Kneepkens XCESS expertisecentrum b.v. 8. Mark Kreischer 9. Richard Kres DHV 10. Martin op t Land Capgemini 11. Henk Lof REAAL Verzekeringen 12. Karin Middeljans Rijkswaterstaat 13. Hans Mulder VIA groep 14. Ronald Ossendrijver KPMG 15. Henk Schaap Gobar Adviseurs b.v. 16. Piet van der Sluijs REAAL Verzekeringen 17. Martijn Stellinga Aenova 18. Herman van Tilburg REAAL Verzekeringen 19. Willem Wijnia ICT Solutions 10

11 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Afkorting Betekenis CM Construction Model PM Process Model SM State Model AM Action Model UML Unified Modeling Language Petri Petri net Tabel 6: Legenda 11

12 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten 1.1 BPR strikt Ontwerp Datawarehouse productiestraat 2004 Piet van der Sluijs Creëren van een overzicht van de interne 2004-? Piet van der Sluijs en externe processen binnen de groep Uitrollen CBD Herverzekeringscasus 2003-? Herman van Proceshiërarchiediagram, Tilburg Processthreadddiagram Projectbeheer 2003 Herman van Proceshiërarchiediagram, Tilburg Processthreadddiagram STP-Leven 2003 Herman van + Tilburg Ontwerp STP-staat voor levenproducten 2003 Piet van der Sluijs Schade automatische acceptatie 2002 Herman van Proceshiërarchiediagram, Tilburg Processthreadddiagram Creëren van compleet overzicht 2001-? Piet van der Sluijs bedrijfsprocessen binnen het bedrijf Opzetten procesarchitectuur verzekeraar impactdocument m.b.t. proces- en systeemveranderingen Analyse van een voltooide reorganisatie 1998 Ben Duurkoop + + van afdeling polisadministratie bij verzekeraar Ebben Slaats de Jonge + voorstellen ter verbetering 1.2 BPR mix&match Inrichten informatiebank voor 2004-? Piet van der Sluijs + DFD verzekeraar Inzicht in eigen organisatie (Robeco / 2004 Mark Kreischer + + IRIS), hoe werkt de interne bedrijfsvoering (rollen en proces) Exploitant van snoepconcepten (levering 2004 Mark Kreischer + aan o.a. tuincentra); hoe ziet de omgeving van het bedrijf er uit en hoe ziet het bedrijf er intern uit (inzicht) NATO Overarching Architecture. een 2004 Martin Op 't Land + + Enterprise Architectuur opstellen voor 12

13 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten heel NATO (inclusief relaties met lidstaten). "Gemist": duidelijke richtlijnen hoe dit toe te passen op zo'n hoog abstractieniveau Opstellen Logisch component en service model verzekeraar Doel: ondersteuning BPR en ISD UML (usecasemodel, componentmodel) Automatische afhandeling verzekeringsaanvragen Leven. Doel:BPR en ISD Reaal Verzekeringen Straight Through Processing Leven (RWS) Enterprise Architectuur RWS ? Martin Op 't Land, + Tekortkoming: anonieme actoren, Vincent Buller, geaggregeerde actoren en -transacties. Karin Middeljans Vraag: Hoe de link leggen met informatiegebieden, en een bestaand applicatielandschap? Handig: Goed te communiceren naar management (m.b.v. aangepaste visualisaties) Communicatiestructurering René Ceelen + opdrachtgever aannemerij Analyse en herontwerp van de 2003 Ben Duurkoop administratieve processen binnen de AWBZ-zorgketen Organisatie(her)structurering callcentre; 2003 René Ceelen + + frontoffice/backoffice Opzetten dienstenpakket voor 2003 Ben Duurkoop rendementsverbetering bij bedrijven op basis van DEMO Projectontwikkelorganisatie structureren 2002; René Ceelen ING Service Center Securities. Inhoud: 2002 Martin Op 't Land + vormgeven van grensoverschrijdende samenwerking voor ING Effecten. Gebruikte modellen:. Handig: snel helderheid krijgen over business verantwoordelijkheden, transactie gebruikt als bouwsteen voor reorganisatie. Tevens eenvoudige link gelegd met ISD 13

14 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Procesherstructurering 2002 René Ceelen + + organisatieverandering Communicatiestructuur fusieproject 2002 René Ceelen Rabobank Atlas-vervanging. Inhoud: om 2002 Martin Op 't Land + legacy effectief te kunnen vervangen, eerst business-verantwoordelijkheden voor een groot deel van Rabo in kaart gebracht. Vervolgens link gelegd naar IS-verantwoordelijkheden. Handig: redelijk makkelijk aan te leren aan business-mensen hoe hun verantwoordelijkheid te beschrijven EBJ. Interne processen t.a.v Hans Mulder, Barturenschrijven van accountants en Jan Hommes, Jan adviseurs inzichtelijk maken en Dietz, Paul Mallens afval/uitval van uren optimaliseren VRMF; Vandaag repareren morgen 2000 Hein Kneepkens knelpunten analyse; factureren [100 monteurs mobiel] verbeteren proces verbetering bedrijfsproces TPG 1999 Martijn Stellinga + + callcenters Politie Rotterdam-Rijnmond: Strategie ontwikkeling, Informatieplanning SGC, stichting geschillenoplossing Consumenten: Ontwerp bedrijfsmodel voor 24 commissies en opstellen Functioneel ontwerp en selectietraject van informatiesysteem herbeschrijven ketenmodellen Energielevering Implementeren van een primair informatiesysteem (ERP) bij woningcorporatie en waarbij vooraf verheldering van werkprocessen en herontwerp van organisatie en werkproces hier en daar nodig was; mede vanwege een net afgeronde fusie ontwikkelen en implementeren workflow systeem, gebaseerd op DEMO, voor afhandelen van klachten, onderhoudsklussen, etc. bij een productiebedrijf (industrie) 1996 Hans Mulder, Jan Dietz, Victor van Reijswoud 1996 Hans Mulder Fred van de Biezen + + Johan ter Heegde Johan ter Heegde 14

15 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten ontwikkelen en implementeren Johan ter Heegde kwaliteitssysteem in een dienstverlenende organisatie (zoals woningcorporatie, ingenieursbureau, zorginstelling) en waarbij zowel voldaan moet worden aan interne als externe normen/randvoorwaarden Ministerie van Justitie: Valideren van Hans Mulder, functioneel ontwerp van Victor van asielzoekersysteem Reijswoud 1.3 BPR vrij Strategieontwikkeling Kennisnet/BVEnet 2002 Hans Mulder + Belbin teamrollen Implementatie van de euro bij 2001 Ben Duurkoop zorgverzekeraar vanuit bedrijfsprocessen geredeneerd Begeleiden fusietraject innovatiecentrum 2000 Hans Mulder + rolmodellen tot Syntens rolmanagement voor PPS project 2004 Richard Kres stationsgebied Utrecht crisismanagement bij hoogwater in half Richard Kres Polen tbv waterschappen (PL) tallen van organisatie- en procesassessments bij software organisaties (Philips, Siemens, ASMI) met als doel vaststellen in welke mate een organisatie met haar proces de bedrijfsdoelstellingen waarmaakt, waar de risico's liggen en hoe deze te verbeteren. Hierbij is DEMO gebruikt om met name essentie en informatie te scheiden. 2.1 ISD strikt de lift, tijdens de cursus/workshop van Jan Dietz Van DEMO naar workflow specificatie, Fenetre Den Haag 15

16 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten 2.2 ISD mix&match Opzetten proces- en systeemarchitectuur UML (class model en pensioenverzekeraar componentmodel) Analyse en modelleren 2004 Hein Kneepkens + + Folderverwerkingsproces Bedrijfsprocesanalyse van het Engelse 2003 bouwbedrijf Taylor Woodrow Construction voor TNO. Op de uitkomsten van deze analyse is een requirements analyse voor een hypothetisch informatiesysteem gebaseerd automatische acceptant UML (use cases, class schadeverzekeraar modelering) ontwerp ModulOr Designer Martijn Stellinga + ORM en UML class diagrams Analyse en ontwerp Registratie en 2001 Hein Kneepkens volgsysteem Medicijnen Modelleren Ledenadministratie/congresadministratie 2000 Hein Kneepkens Internationale Vakvereniging Ontwerp Catering productieplanning 2000 Hein Kneepkens Modellen werkprocessen; verhuur 1999 Hein Kneepkens bouwmaterieel Vroomshoop Meubelen. Integratie Baan 1999 Hans Mulder Software met zelf ontwikkeld systeem Promo Result: Rapid Application 1998 Hans Mulder Development + DEMO analyse en ontwerp voor Vastgoed Hein Kneepkens + + registratiesysteem ANWB-KPN: Implementatie ERP-systeem Hans Mulder bij travelcom (50 concurrent users: financiën, logistiek, voorraad, verkoop, inkoop van mobiele telefoonabonnement + telefoontoestellen aan ANWB leden) Opzetten ontwikkelstraat component + + DEMO based development met DEMO als (communicatiediagram, standaard voor globale fasediagram, stapdiagram bedrijfsprocesmodellering (hierop een aanvulling 16

17 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten gecreëerd door expliciete introductie van het aspect "intentie en oordeelstappen": heeft geleid tot een 7-stappen schema binnen een transactie): UML (voor detail procesmodellering (activitydiagram, classmodelering e.v.) 2.3 ISD vrij iso9000 projectuitvoering bij eigen 2004 Richard Kres bedrijf (DHV) website voor 2004 Richard Kres vergunningaanvraag/verlening voor Wet verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van V&W RIZA Transactiediagram: weergeven van de 2003 essentiële transacties binnen een administratie, om de context te schetsen van een informatiebeveiligingsonderzoek. Demo geeft hierbij snel overzicht in menselijke taal, laat geen overbodige informatie zien Ontwerp van een geautomatiseerde 2001 Hein Kneepkens ondersteuning voor documentverwerking aanbesteding en daarna directievoering 1999-? Richard Kres voor 2 mld contract HSL inspraak tracébesluiten HSL en Richard Kres Betuweroute en 5e Nota Ruimtelijke Ordening, t.b.v. V&W en VROM Beroepen Raad van State tracébesluiten HSL Richard Kres 17

18 Demo of Praktijk - Bijlage C Lijst van aanbevelingen Bijlage C Lijst van aanbevelingen Aansluiten op andere methodieken en technieken; Kies voor een mix & match benadering als kenniscentrum! o interface met UML overdrachtmoment DEMO en IS architectuur in het algemeen o Interface met UML o Leg relatie met organisatieconfiguraties desnoods het organigram o Denk eens goed na over hoe je van DEMO naar ontwerp van ondersteunende systemen komt. zowel welke model als welke methode o doorvertalen van communicatiediagram naar begrijpelijk stroomdiagram o In relatie met ISD zoekt aansluiting bij state-of-the-art methoden (b.v. Model Driven Architecture) o ISD: het "omzetten van demo modellen naar een werkend automatisch systeem" onderbrengen in de DEMO theorie of casussen daarover opstellen: aan het eind van een DEMO project heb je gelijk het werkende informatiesysteem (het geautomatiseerde deel daarvan). ontwikkelingen publiceren en communiceren: je hoort zo weinig van het centrum o publiceren van eenvoudige tekst over het principe van demo (kabouterversie). o open source publiceren. o uitwisselen van toepassingen faciliteren. o praktijkcases beschikbaar stellen vanuit kenniscentrum over het gebruik en toepassing van demo binnen diverse projecten (kennisdeling) o bekend maken wat bedacht en geschreven is op gebied van DEMO o een maal per jaar een nieuwe eenvoudige voorbeeldcase op het net hoe DEMO toe te passen op Enterprise Architectuur niveau o link met functionele (teleologische) kijk op een organisatie / netwerk o omgaan met hoog aggregatieniveau (formeel specificeren van transactieresultaten haalbaar?) o hoe gebruiken om in een organisatie domeinen af te bakenen (b.v. gegevensgebieden, informatiegebieden) Inbedding in een architectuurraamwerk. Verdere ontwikkeling van de methodiek; Verdiepen/actualiseren demotheorie aan de hand van recente inzichten o Methode of model (DEMO) is één maar het proces (hoe DEMO toe te passen) is twee en mischien wel belangrijker o 1 keer per jaar een nieuwe demo release o een demo-advisory board die wijzigingsvoorstellen beoordeelt en beslist welke moeten worden opgepakt netwerk van demo platform ontwikkelen o lijst van deskundigen publiceren. o Inzicht bieden van gebruikers, oplossingen en vraagbaken o organiseren van sessies om kennis en ervaring uit te wisselen o Sticht een open source open standaard communitie o werkgroepen formeren met specifieke taken Praktisch handboek voor systeemontwikkelaar die voor problemen staat Helpen om DEMO te verkopen in de praktijk o beschikbaar stellen van een aantal basis presentatie die gebruikt kunnen worden om andere te vertellen over DEMO Ontwikkel community Toolondersteuning stimuleren 18

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Instrument voor snelle en effectieve splitsing van organisaties. Martin Op 't Land

Instrument voor snelle en effectieve splitsing van organisaties. Martin Op 't Land Instrument voor snelle en effectieve splitsing van organisaties Martin Op 't Land Instrument voor snelle en effectieve splitsing van organisaties c 2008 Martin Op t Land. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Auteur/ stagiair: Matthijs Karssen Stagebegeleiders: Klaasjan Doeswijk,

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Operationeel risico modelleren Een combinatie van risicomanagement en procesmodellen

Nadere informatie

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten Business Process Management in Nederland - 2008 Onderzoeksresultaten Inhoud Samenvatting... 1 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 1 Gebruik BPM software... 1 Ambities op het gebied van BPM... 1

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie