Schriftelijke reacties op consultatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke reacties op consultatie"

Transcriptie

1 Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch Specialisten - Reactie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - Reactie Zorgverzekeraars Nederland - Verslag consultatiebijeenkomst taakherschikking - Consultatiedocument Taakherschikking

2 Reactie GGZN Beste Jeroen, Hierbij ontvang je de reactie van GGZ Nederland op het consultatiedocument aangaande taakherschikking. Onze reactie richt zich op het curatieve deel van de ggz. GGZ Nederland deelt de conclusie van de NZa dat er geen financiële belemmeringen bestaan voor taakherschikking in de ggz. De huidige DBC-systematiek kent reeds nu al de mogelijkheid dat alle CONO-beroepen (en dus ook de verpleegkundig specialist en physician assistant) mogen registreren. De verlengde arm constructie kent ook nu al mogelijkheden om ook die taak bij deze doelgroep neer te leggen. De DBC-GGZ systematiek kent echter geen, of slechts beperkt, een relatie met inhoudelijke en kwalitatieve taakbevoegdheden. Denk hierbij aan het registreren van farmacotherapie; de DBC-systematiek kent geen andere beperking dan dat dit alleen geschreven mag worden door een CONO-beroep. De wet BIG en de kwaliteitswet vullen deze bevoegdheden verder aan. In de consultatiebijeenkomst van woensdag 16 november jl. is ook gesproken over deze kwalitatieve inbedding in de structuur. GGZ Nederland is er op dit moment voorstander van om besluiten hierover volledig aan de aanbieders van zorg over te laten. Minister Schippers noemt het genereren van een kwaliteitsimpuls als een van de voordelen van taakherschikking. Hierover geeft de Nza in haar consultatiedocument aan dat ze geen uitspraak kan doen over de gevolgen van taakherschikking voor de kwaliteit van de zorg. Vanuit de rol van de NZa is dit begrijpelijk; echter, GGZ Nederland wil het Ministerie van VWS en de NZa graag meegeven dat de kwaliteit een belangrijk deel is van het geheel en dat dit goed in het oog gehouden moet worden. Vriendelijke groeten, Mede namens Irene Stöver, Ilja Geudens Junior Beleidsadviseur afdeling Financiering en Arbeidszaken

3 Nederlandse Zorgautoriteit Dhr. Langejan Postbus GA Utrecht Betreft: beantwoording vragen Consultatiedocument Taakherschikking Datum: 20 november 2011 Geachte heer Langejan, Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie op het Consultatiedocument Taakherschikking, zoals ontvangen op en besproken op Graag ziet het bestuur van de NAPA haar antwoorden integraal opgenomen in het advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Algemene opmerking Graag ziet de NAPA de titel van Physician Assistant correct gespeld. In het document staat zes maal Physician Assistent en de NAPA verzoekt derhalve correctie hiervan. Met betrekking tot het juridisch kader: Artikelen en : Gelet op de AMvB s betreffende Besluit tijdelijke zelfstandigheid van Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS) ( TK nr. 21) zijn naar mening van de NAPA artikelen en juist en volledig geformuleerd. Met name de weergave van het verschil tussen de competenties van de PA en de VS is van belang teneinde gestelde consultatievragen inhoudelijk te kunnen beantwoorden en mogelijke macroeconomische effecten van taakherschikking in een later stadium juist te kunnen berekenen. Met betrekking tot gestelde consultatievragen: Consultatievraag 1: Deelt u de conclusie van de NZa dat er één mogelijke financiële belemmering in de bekostiging is en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving? Antwoord NAPA: De NAPA onderschrijft de beschreven analyse en ziet vooral het face-to-face criterium als belangrijke belemmering voor taakherschikking door PA s. Consultatievraag 2: taakherschikking? Deelt u de visie van de NZa over de huidige mogelijkheden voor Antwoord NAPA: De NAPA onderschrijft de beschreven mogelijkheden met uitzondering van de beschreven herverdeling inzake het kostendeel en honorariumdeel. De NAPA onthoud zich op dit punt van inhoudelijke beoordeling en neemt derhalve de beantwoording ter kennisneming aan.

4 Consultatievraag 3: Deelt u de conclusie van de NZa over de wijze waarop belemmeringen weggenomen kunnen worden voor zowel de quick wins als de lange termijn? Antwoord NAPA: De NAPA deelt de conclusie van de NZa inzake zowel de quick-win als de lange-termijn oplossing. In tegenstelling tot de AMvB-VS vermeld de AMvB-PA wel de bevoegdheid tot het zelfstandig stellen van een medische diagnose en het opstellen van een medisch behandelplan. Derhalve denkt de NAPA dat de beschreven aanbevelingen noodzakelijk zijn om succesvol taakherschikking door PA s te realiseren. Consultatievraag 4: Heeft u aanvullingen op de gevolgen voor de publieke belangen? Antwoord NAPA: De NAPA heeft geen kwantitatieve gegevens inzake de genoemde operante variabelen maar is van mening dat het beantwoorden van een eventuele latente zorgvraag vanuit hulpverleners-perspectief juist wel wenselijk is. Anderzijds vraagt de NAPA zich af of dit per definitie een stijging van de totale zorguitgaven tot gevolg heeft. Afgezien van de huidige kwaliteitseisen waarbij blijkbaar toch een latente zorgvraag mogelijk zou kunnen zijn is er voldoende evidence voor daling van de totale zorguitgaven bij toename van primaire preventie in de ESZ en optimalisatie van secundaire preventie in de TSZ. Consultatievraag 5: Deelt u de conclusie van de NZa dat er geen financiële belemmeringen bestaan voor de taakherschikking in de GGZ? Antwoord NAPA: De NAPA deelt op dit punt de mening van de NZa niet. Nu is er op basis van het beschreven kader in het Consultatiedocument geen enkele taakherschikking door de PA in de GGZ mogelijk. De NAPA is van mening dat er een eenvoudige oplossing is door de PA aan de CONO / VWS Beroepenschema voor eerste en tweede lijn GGZ in het Cluster Medische beroepen toe te voegen. Indien gedragen door de NZa zal de NAPA hiertoe een voorstel indienen bij VWS. Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest verblijven wij, hoogachtend, W.H. van Unen MPA Bestuurslid NAPA F. de Roo MPA Voorzitter NAPA NAPA Opleiding en Registratie Postbus 20054, 3502 LB Utrecht

5

6

7

8 Mr.drs. dhr. T.W. Langejan NZa Postbus GA Utrecht Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht Telefoon (030) Telefax (030) Onze referentie Uw referentie Datum JdJ/HT/jw/ november 2011 Onderwerp Eerste reactie OMS op consultatiedocument taakherschikking Geachte heer Langejan, Via deze brief wil de OMS haar eerste reactie geven op het consultatiedocument taakherschikking (tweedelijns somatische zorg en curatieve GGZ). Gezien de gegeven termijn van consultatie (7 werkdagen) is de OMS niet in de gelegenheid geweest om het consultatiedocument met de wetenschappelijke verenigingen te bespreken. De OMS hecht eraan dit belangwekkende onderwerp grondig te bespreken met de achterban. Vandaar dat u nu een eerste reactie ontvangt en een uitgebreidere reactie volgt na afstemming met de wetenschappelijke verenigingen. De OMS ziet taakherschikking als een van de oplossingen om de toenemende zorgvraag in de komende jaren op te vangen. Momenteel vindt er al volop taakherschikking plaats. Lokaal krijgt dit al zijn invulling. Over de inzet en kosten van de genoemde beroepsgroepen in de brief van het Ministerie van VWS worden afspraken gemaakt tussen raad van bestuur en medisch specialisten (al dan niet verenigt in het collectief) Deze taakherschikking vindt in het kader van de kwaliteit wel plaats in het kader van de verlengde arm constructie. Dat is ook een prima zaak. De medisch specialist is de spil in kwalitatief goede tweedelijnszorg. Het uitgangspunt van de huidige wetgeving rond taakherschikking is dat er onderscheid is tussen complexe en niet complexe handelingen. Wat dit concreet omhelsd is nog niet gedefinieerd. Zolang nog niet door de beroepsgroepen is vastgesteld wat complexe en niet complexe handelingen zijn is het in het belang van de kwaliteit en veiligheid van de patiënt essentieel dat het hoofdbehandelaarschap bij de medisch specialist blijft liggen. Momenteel is het zelfstandig openen en sluiten van een DBC voorbehouden aan een medisch specialist. In het consultatiedocument wordt gesproken om dit principe los te laten. De OMS verbaast dit aangezien de genoemde beroepsgroepen niet het gehele product leveren, maar net als de ondersteunende medisch specialisten een deelproduct leveren binnen de

9 bladzijde 2 JdJ/HT/jw/ DBC/zorgproduct. Als de deelproducten uit de DBC zorgproducten apart decelarabel worden dient dit ook plaats te vinden voor de ondersteunende specialismen. Het is de vraag of deze versnippering wenselijk is. Daarnaast verwijst de huisarts een patiënt niet door naar de genoemde beroepen, maar naar de medisch specialist in de tweede lijn. Zowel patiënt als huisarts gaan er dus van uit dat bij het eerste bezoek aan het ziekenhuis de medisch specialist wordt gezien. De OMS hecht dan ook aan het contact tussen patiënt en medisch specialist. De medisch specialist kan een deel van de taken onder verantwoordelijkheid delegeren maar blijft ten allen tijden de supervisie en medische/kwalitatieve eindverantwoordelijkheid houden over het diagnose- en behandeltraject van de patiënt. Dit kan en mag niet zomaar herschikt worden naar andere beroepen. In dit kader is de OMS dan ook voorstander van de koppeling tussen eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist en het openen/sluiten van een DBC, omdat op deze wijze de keten van zorg gewaarborgd is. De OMS heeft met de overheid een afspraak gemaakt over de transitiefase tot Tot 2015 gelden de afspraken over het beschikbare macrokader medisch specialisten. Door de inzet van hulppersoneel kan meer productie met de zorgverzekeraars worden afgesproken. Hierbij kan geen sprake zijn van budgetoverdracht. Binnen het beschikbare budget worden immers meer patiënten gezien. De discussie over taakherschikking is in dezen een zaak van het lokale overleg. Dit proces zal worden vergemakkelijkt vanaf 2015 als het integraal tarief wordt ingevoerd. De medisch specialisten zullen onderhandelen met de raad van bestuur over de activiteiten die door de medisch specialisten worden geleverd alsmede de hoogte van het tarief dat hiermee gemoeid is. Ook dan zullen afspraken worden gemaakt welke andere behandelaren betrokken zijn bij de productie en onder wiens verantwoordelijkheid. De OMS wil de NZa erop wijzen dat binnen de huidige regelgeving er geen enkele belemmering is om gekwalificeerd personeel voor deeltrajecten binnen de DBC s/zorgproducten in te zetten. Hierover worden lokaal al afspraken over gemaakt. Er is geen enkele belemmering dit vorm te geven. De Nza stelt dat binnen de GGZ er geen probleem zijn ten aanzien van taakherschikking. Technisch inhoudelijk klopt dit maar de OMS wil u erop wijzen dat de afgelopen jaren in de praktijk veel psychiaters op velerlei vlakken (van zorgcontractering tot bepaling van tariefhoogte) last hebben gehad van de versnippering van het tarief van diverse behandelaren. Het is zeer de vraag of de GGZ een leidend voorbeeld moet zijn voor de somatiek. De OMS denkt van niet. Tenslotte merkt de OMS op dat de NZa ten aanzien van de publieke belangen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid de pijler kwaliteit negeert. Volgens de OMS kunnen er geen stappen worden gezet zolang deze pijler niet wordt meegewogen in de besluitvorming. Mocht u nog aanvullende vragen hebben of in overleg willen treden dan vernemen wij dat graag,

10 bladzijde 3 JdJ/HT/jw/ Met vriendelijke groet, Janko de Jonge Voorzitter Kamer Vrij Beroep Orde van Medisch Specialisten

11 bladzijde 4 JdJ/HT/jw/

12 Nederlandse Zorgautoriteit Postbus GA Utrecht Utrecht, 22 november 2011 Betreft: Reactie V&VN op consultatiedocument taakherschikking NZA Geachte heer Weijers, De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft met belangstelling het consultatiedocument Taakherschikking van de NZa gelezen. Na de installatie in 2009 van de eerste verpleegkundig specialisten in het specialistenregister ervaart deze beroepsgroep veel belemmeringen in de uitvoering van haar vak. Hoewel er hard gewerkt wordt om de laatste stappen in het formaliseren van de (tijdelijke) wettelijke bevoegdheden te zetten, is het traject nog niet afgerond. Het in kaart brengen van de financiële belemmeringen die deze groep ervaart zien wij als een belangrijkste stap om een krachtige impuls te geven aan taakherschikking. Dit geldt eveneens voor de drie groepen van gespecialiseerd verpleegkundigen: oncologie-, diabetes-, en longverpleegkundigen. In onze reactie willen wij eerst in gaan op de algemene (inleidende) passages van het consultatiedocument en geven daarna een reactie op de vijf consultatievragen uit het consultatiedocument. Taakherschikking in de wet BIG In de uitleg over de wet BIG (pagina 9) staat een passage over de verlengde arm aangegeven, waarbij activiteiten uitgevoerd worden door bijvoorbeeld verpleegkundigen in opdracht van de arts. Hierbij staat ook aangegeven dat de verantwoordelijkheid bij de medisch specialist blijft liggen. Dit is niet juist. De term verlengde arm is verouderd en stamt uit de periode voor de Wet BIG. Met de komst van de wet BIG hebben verpleegkundigen en andere BIG-geregistreerde beroepen een eigen verantwoordelijkheid in de zorgverlening. Een verpleegkundige moet dus verantwoording kunnen afleggen over haar eigen beroepsmatig handelen, en kan deze verantwoordelijkheid niet bij de medisch specialist leggen. Opleidingsprofielen en beroepscompetenties bepalen de reikwijdte van het deskundigheidsgebied van deze zorgverlener. In paragraaf staat aangegeven welke beroepen een aantal voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. In de tekst staat niet expliciet aangegeven dat het hierbij gaat om het zelfstandig indiceren en uitvoeren van de voorbehouden handeling. Dit sluit niet uit dat anderen ook deze voorbehouden handelingen mogen uitvoeren, maar dan wel onder direct toezicht van een zelfstandige bevoegde. Dit wordt nu niet duidelijk aangegeven. Op pagina 10 staat kort aangegeven welke bevoegdheden de verpleegkundig specialist heeft in relatie tot de physician assistant. De laatste alinea van paragraaf is niet juist. De verpleegkundig specialist krijgt niet alleen de (tijdelijke) bevoegdheid tot het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen maar ook tot het indiceren van voorbehouden handelingen. Eén van deze voorbehouden handelingen is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. In tegenstelling tot wat het consultatiedocument aangeeft mag de verpleegkundige specialist multidisciplinaire zorg en behandeling indiceren, uitvoeren, regisseren, het behandelplan maken, verwijzen naar collega zorgverleners, en geconsulteerd worden. Verder kan de verpleegkundig specialist voorbehouden handelingen zelf uitvoeren of een opdracht daartoe verlenen aan een ander (mits deze bekwaam is de handeling uit te voeren). Bovenstaande informatie is na te lezen in de (concept) Algemene Maatregel

13 van Bestuur 1, en het vastgestelde competentieprofiel van de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist heeft wel degelijk een behandelverantwoordelijkheid. Bekostiging tweedelijns somatische zorg In paragraaf staat een passage over de poortspecialist in relatie tot hoofdbehandelaar genoemd. In deze alinea staat aangegeven dat een poort-specialist een medisch specialist is naar welke een patiënt verwezen wordt voor medisch specialistische zorg. Ook wordt gesteld dat de poortspecialist ook wel hoofdbehandelaar wordt genoemd. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat alleen de medisch specialist hoofdbehandelaar kan zijn, en dat is niet juist. Ook de verpleegkundig specialist kan hoofdbehandelaar zijn, de huidige praktijk laat dit nu al zien. De handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg 2 (2010) wordt niet gesproken over hoofdbehandelaar maar over inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de behandeling. De handreiking geeft aan dat in een situatie waarin verschillende zorgverleners gelijktijdig betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt, het duidelijk moet zijn wie van hen verantwoordelijkheid is voor de inhoud van de onderdelen van de behandeling en of er sprake is van een inhoudelijk eindverantwoordelijke. De deskundigheidsgebieden en competenties van de betrokken zorgverleners dienen daarbij leidend te zijn. Dit hoeft dus niet uitsluitend een medisch specialist te zijn, maar kan ook een verpleegkundig specialist zijn. In paragraaf staat aangegeven hoe het tarief voor de DBC is opgebouwd. Bij de uitwerking van het kostendeel van de DBC staat dat medewerkers die werkzaam zijn in een instelling hieruit worden betaald. Men spreekt over een groep niet-medisch specialisten. De NZa gaat hierbij voorbij aan het feit dat er ook specialisten werkzaam kunnen zijn in de andere art. 3 beroepen, bijvoorbeeld de ziekenhuisapotheker, de klinisch psycholoog en de verpleegkundig specialist. Consultatievragen Consultatievraag 1 & 2: V&VN deelt de mening van de NZa dat er bij de tweedelijn somatische zorg sprake is van één financiële belemmering in de bekostiging, en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving. De huidige definiëring van poortspecialisme, hoofdbehandelaar, en de taakstelling van de verpleegkundig specialist is in dit consultatiedocument niet juist. Voor het wegnemen van financiële belemmeringen bij taakherschikking vindt V&VN het wenselijk om de restrictie, alleen face-to-face contact, helemaal weg te halen en alle Biggeregistreerde beroepen de mogelijkheid te geven tot het declareren van klinische DBC s. Vergelijkbaar met de situatie in de GGZ waarbij iedere Biggeregistreerde zorgverlener die tevens vermeld staat in de CONO-beroepenstructuur een DBC mag openen als hij/zij een patiënt kan typeren. Hierdoor worden ook de financiële belemmeringen voor de gespecialiseerd verpleegkundige die de bevoegdheid krijgt tot het voorschrijven van URgeneesmiddelen weggenomen. Consultatievraag 3: V&VN ziet twee mogelijkheden voor een quick-win situatie: definiëring van de poortspecialist verruimen, óf de mogelijkheid tot het declareren van DBC s te ontkoppelen van de poortwachterfunctie. V&VN heeft de voorkeur voor het ontkoppelen van de poortwachterfunctie. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat meer beroepen de mogelijkheid krijgen om DBC s te declareren. V&VN geeft de voorkeur aan een brede toegang voor alle Biggeregistreerde beroepen. Consultatievraag 4: V&VN heeft geen verdere aanvullingen op de gevolgen voor het publieke belang die al aangegeven zijn in het consultatiedocument. Consultatievraag 5: In de GGZ ziet V&VN geen financiële belemmeringen vanuit de optiek van de NZa of het ministerie van VWS. De huidige financiële belemmeringen die verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ervaren in de GGZ zijn van organisatorische of culturele aard. In de GGZ 1 De Algemene Maatregel van Bestuur voor de verpleegkundig specialist (en voor de PA) moet nog door de voorhangprocedure en definitief worden vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. 2 handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerken in de zorg, KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland, NPCF, januari 2010.

14 is de hoofdbehandelaar niet per definitie de medisch specialist (psychiater of geriater). Helaas constateert V&VN dat zorgverzekeraars de beleidsregels dusdanig interpreteren dat het lijkt dat alleen (klinisch) psychologen en psychiaters (beiden artikel 14 specialisten) de DBC mogen openen. De verpleegkundig specialist in de GGZ is echter ook een artikel 14 specialist en opgeleid in het stellen van diagnoses en initiëren en indiceren van behandeling in GGZ. De beroepsvereniging vindt het van groot belang dat alle belemmeringen rondom taakherschikking worden weggenomen. De financiële belemmeringen zijn een groot obstakel in het voortvarend doorzetten van de beweging van taakherschikking, V&VN is dan ook zeer verheugd dat de NZa dit vraagstuk oppakt. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze schriftelijke reactie op het consultatiedocument dan is mevr. F. Bolle ( of u graag van dienst. Met vriendelijke groet Atie Schipaanboord Directeur V&VN

15 Reactie ZN Geachte heer Weijers, in aanvulling op onze inbreng tijdens de consultatiebijeenkomst op 16 november 11 bij deze onze belangrijkste opmerkingen bij het consultatiedocument taakherschikking. ZN is van mening dat de discussie over belemmeringen voor taakherschikking niet los gevoerd kan worden van datgene wat ermee beoogd wordt. VWS stelt in de adviesaanvraag dat van taakherschikking een kwaliteitsimpuls uitgaat, naar onze mening is dat zeker niet zonder meer het geval en is het van groot belang om zorgvuldig situaties te definiëren waarin taakherschikking zonder kwaliteitsverlies mogelijk is. Dat er doelmatigheidswinst mogelijk is door lager gekwalificeerde zorgverleners in te zetten waar tot nu toe poortspecialisten het alleenvertoningsrecht hadden, ligt voor de hand en maakt het interessant om de mogelijkheden ten volle te benutten. Ook de verwachte toenemende capaciteitsproblemen en tekort aan gekwalificeerde krachten in de zorg maken dat het nodig is om de beroepen uit het experimenteerartikel van de BIG naar vermogen in te zetten. Inzake de tweedelijns somatische zorg onderschrijft ZN de conclusie van de NZa dat er een mogelijke financiële belemmering in de bekostiging en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving zijn, maar wij maken daarbij twee kanttekeningen. Ten eerste gaat het niet om absolute belemmeringen. Ook als deze niet uit de weg zouden worden geruimd, zijn er mogelijkheden voor taakherschikking. Voor een deel geeft u die zelf ook al aan, ze liggen echter vooral in het segment met vrije prijzen. De tweede kanttekening heeft betrekking op de belemmering dat een poortspecialist nodig is om een niet-klinische DBC te openen. Overwogen wordt als quick win deze belemmering weg te nemen. Naar onze mening moet duidelijker worden gesteld waar het om gaat: niet om het openen van een niet-klinische DBC, maar om het openen van een initieel subtraject (het starten van een behandeling). Vervolg-DBC s hoeven in DOT niet te worden geopend, die worden automatisch geopend nadat het initiële subtraject op het standaardmoment wordt gesloten. Voor het openen van een initieel subtraject (het stellen van een diagnose en opstellen van een behandelplan) is naar onze mening medische expertise nodig. Dat zou dus eventueel wel kunnen worden overgelaten aan een physician assistant, maar niet aan een verpleegkundig specialist in onze ogen. Het vervolgtraject van maximaal 365 dagen moet ook tot een declareerbaar DBC-product leiden als er alleen contacten met de verpleegkundig specialist in voorkomen. Mede met het oog op de risico s die in paragraaf van het consultatiedocument worden beschreven, vinden wij dat de omschrijving van de quick win in het consultatiedocument nuancering behoeft. Wij steunen wel het functioneler omschrijven van een polikliniekbezoek, hetgeen ook om andere redenen dan taakherschikking gewenst is. Inzake de GGZ concludeerde u dat taakherschikking reeds mogelijk is. Op zich is dit correct, echter, hier geldt het zelfde argument als in de somatische zorg. Taakherschikking kan ook in de GGZ niet losgezien worden van een kwaliteitskader. Ook hier geldt namelijk de vraag in hoeverre het mogelijk is om activiteiten bij lager gekwalificeerd personeel te beleggen tegen lagere kosten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit (of misschien zelfs een verbetering oplevert). Om deze reden hebben zorgverzekeraars bijvoorbeeld via een drietal circulaires bepaald wie er als hoofdbehandelaar kan optreden in de GGZ (en daarmee om kwaliteitsgronden juist de groep behandelaren die een DBC kan openen sterk ingeperkt). Met vriendelijke groet, Martin Potjens, beleidsadviseur Gerrit Salemink, medisch adviseur

16 Consultatiebijeenkomst Advies taakherschikking Datum: 16 november 2011 Tijd: 15:30 uur Locatie: NZa Kenmerk Pagina 1 van 5 Aanwezig Mevr. Leistra (VWS), dhr. Oppenheim (VWS), dhr. Lamers (ZKN), mevr. Geudens (GGZ-NL), mevr. Stöver (GGZ-NL), mvr. Toornstra (OMS), dhr. Oerlemans (NVZ), dhr Van Unen (NAPA), dhr. De Roo (NAPA), dhr. Salemink (ZN), dhr. Potjens (ZN), mw Van de Hoeven (NFU), dhr. De Bos (NFU), dhr. Scholten (NVZ), mevr. Bolle (V&VN), mevr. Van de Velde (NVZ), dhr. Vrijhoeven (Voorzitter, NZa), dhr. Weijers (NZa), mevr. Polman (NZa), mevr. Lops (NZa) Kenmerk Afwezig Notulist Mevr. Lops Vooraf Alle aanwezigen worden welkom geheten en de vergaderorde wordt besproken. Afgesproken wordt om eerst de GGZ (consultatievraag 5) te bespreken en dan de somatiek (vraag 1 t/m 4). Er wordt mede gedeeld dat er een beknopt verslag van deze bijeenkomst wordt gemaakt. Tot dinsdag 22 november hebben aanwezigen de mogelijkheid hebben om schriftelijk te reageren op het conceptadvies. GGZ Consultatievraag 5: Deelt u de conclusie van de NZa dat er geen financiële belemmeringen bestaan voor taakherschikking in de GGZ? ZN vindt het advies te beperkt, omdat het onderdeel kwaliteit niet aan de orde komt. Zij wil duidelijkheid over het te hanteren kwaliteitskader voor taakherschikking. Dit moet leidend zijn bij de inkoop van zorg. Met veel vrijgevestigden is kwaliteit moeilijk te controleren. De V&VN reageert richting ZN dat er wetenschappelijke onderbouwde bewijzen zijn dat taakherschikking resulteert in een kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg. In die zin is de discussie of taakherschikking leidt tot een betere kwaliteit van zorg een gepasseerd station aldus V&VN. GGZ-NL deelt de conclusie van de NZa, als geredeneerd wordt vanuit de techniek. OMS geeft aan dat het technische zin klopt. Echter, NZa gaat voorbij aan de discussie wie welke zorg mag leveren binnen een DBC. Hierover zijn bij de totstandkoming van de DBC-systematiek veel inhoudelijke discussies gevoerd. De OMS begrijpt de afbakening van de NZa ten aanzien van kwaliteit, maar de OMS is van mening dat de pijler kwaliteit essentieel is bij de weging van de besluitvorming. V&VN constateert dat de NZa slechts een klein deel van het spectrum beschrijft, namelijk de bekostiging en de mogelijkheid daarin voor taakherschikking. Er zijn geen financiële belemmeringen, maar V&VN signaleert organisatorische belemmeringen. V&VN wil graag dat de NZa standpunten verduidelijkt naar het veld. Het gaat om de volgende vragen: Wat is wel en wat is niet mogelijk op het gebied van taakherschikking binnen de bestaande regelgeving? Dit gaat meer om een verduidelijking van de regelgeving waar nodig (interpretatie) en verruiming waar mogelijk? Verder benadrukt de V&VN dat taakherschikking noodzakelijk is om de toenemende zorgvraag op te vangen zonder dat de kosten van de zorg

17 exorbitant stijgen. Taakherschikking kan veel geld besparen mits het ook voldoende wenselijk tot stand komt. Kenmerk Somatiek Pagina 2 van 5 Consultatievraag 1: Deelt u de conclusie van de NZa dat er één mogelijke financiële belemmering in de bekostiging is en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving? NVZ ziet geen andere problemen en geeft aan dat de analyse van de NZa correct is. Daarnaast geeft zij aan voorstander te zijn van taakherschikking binnen de ziekenhuizen. ZN onderschrijft de belemmeringen die de NZa signaleert. Daarbij benadrukt ZN dat deze belemmeringen relatief zijn. Zij vraagt zich af of de onmogelijkheid om een DBC te openen daadwerkelijk een belemmering voor taakherschikking is? Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verpleegkundig specialist (hierna: VS) en de physician assistant (hierna: PA). Het ligt meer voor de hand om de mogelijkheden voor het openen van DBC s te verruimen voor PA s, omdat zij ook zelfstandig een diagnose mogen stellen. VWS verduidelijkt dat met de wetswijziging een VS zelfstandig voorbehouden handelingen mag indiceren. Dit ligt sterk aan tegen het stellen van een diagnose. OMS mist in het stuk de gevolgen van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) voor medisch specialisten (macrokosten plaatje). Om taakherschikking mogelijk te maken zouden het BKZ van de medisch specialisten en het BKZ van het ziekenhuis met elkaar moeten communiceren 1. Het maken van afspraken over taakherschikking zal nu vooral in lokaal overleg moeten plaatsvinden. Bij de invoering van integrale tarieven in 2015 wordt het maken van afspraken over taakherschikking vergemakkelijkt. ZN geeft aan dat als taakherschikking leidt tot substitutie met de eerste lijn, er ook overheveling moet plaatsvinden van het BKZ van de tweede naar de eerste lijn. ZN geeft aan dat als taakherschikking leidt tot substitutie met de eerste lijn, er ook overheveling moet plaatsvinden van het BKZ van de tweede naar de eerste lijn. NVZ geeft aan dat in 2015 integrale tarieven komen. Daarmee is het punt ten aanzien van het BKZ opgelost. Taakherschikking is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. NFU ziet geen belemmering in het maximumtarief en deelt de analyse van de NZa op hoofdlijnen. V&VN constateert dat de NZa een aantal onjuiste uitgangspunten en definities hanteert over de bevoegdheden PA en VS hanteert in hoofdstuk 2. Dit werkt door in het gehele stuk. V&VN zal dit meegeven aan de NZa in haar schriftelijke reactie. Consultatievraag 2: Deelt u de visie van de NZa over de huidige mogelijkheden voor taakherschikking? 1 In de schriftelijke reactie op het consultatiedocument heeft de OMS het volgende aangegeven: De OMS heeft met de overheid tot 2015 een afspraak gemaakt over het macrokader medisch specialisten. Door de inzet van hulppersoneel kan meer productie met de zorgverzekeraars worden afgesproken. Hier kan geen sprake zijn van budgetoverdracht. Binnen het beschikbare budget worden immers meer patiënten gezien.

18 & Consultatievraag 3: Deelt u de conclusie van de NZa over de wijze waarop belemmeringen weggenomen kunnen worden voor zowel de quick wins als de lange termijn? Heeft u aanvullingen hierop? Kenmerk Pagina 3 van 5 NFU geeft aan dat binnen DOT de zorgproducten worden afgeleid middels de grouper. Door dit afleidingsmechanisme is het onderscheid tussen gecompliceerde en niet-gecompliceerde behandelingen minder goed te bewerkstelligen. Hierdoor is het complexer om taakherschikking bij minder complexe behandelingen mee te nemen in de prijssetting richting de zorg verzekeraar. Daarnaast kan er maar 1 tarief worden afgesproken per zorgproduct. NZa zegt dat de regelgeving niet verbiedt dat er verschillende tarieven per declaratiecode worden gehanteerd. NVZ en ZN delen dit punt van de NFU niet. Dit is inherent aan een systeem dat werkt met gemiddelden, de afleiding van producten hierbij speelt geen rol. NVZ noemt het punt dat de taakherschikking tussen de gynaecoloog en de verloskundige als goed voorbeeld in de praktijk waar taakherschikking werkt. De NVZ is van mening taakherschikking een financiële kwestie is. Veldpartijen komen hier onderling niet uit omdat de gevestigde orde geen belang erbij heeft om taakherschikking te laten slagen. Door deze verschillende belangen dient de overheid een meer leidende rol op zich te nemen om taakherschikking af te dwingen in plaats van enkel en alleen de mogelijkheden voor taakherschikking te vergroten. NVZ geeft aan onvoldoende in te kunnen schatten welke impact het omzetplafond van de medische specialisten heeft op taakherschikking. De NVZ zou graag dit aspect verder uitgewerkt zien in paragraaf NFU vindt de voorwaarde face-to-face contact een belemmering voor taakherschikking. De medisch specialist is eindverantwoordelijk. Bij vervolgtrajecten kan de VS of de PA het alleen af, de medisch specialist moet dan monitoren wat de VS of PA doet. OMS hecht waarde aan het contact tussen medisch specialist en patiënt, dit hoeft niet altijd face-to-face te zijn. Een medisch specialist moet altijd een eerste intake doen om een goede diagnose te stellen. Ook hier komt het kwaliteitspunt om de hoek kijken. Wie bepaalt wie welke zorg mag leveren binnen een zorgproduct. OMS vindt het belangrijk dat de medisch specialist de eindverantwoordelijkheid houdt over de diagnose en het behandeltraject van de patiënt. V&VN geeft aan dat het nu al gebeurt dat VS-en poli s doen en de medisch specialist op de achtergrond is. De VS heeft ook een eigen professionele verantwoordelijkheid. NVZ geeft aan dat de VS en PA moeten weten wanneer zij een medisch specialist moeten inschakelen. Dit is geen rol voor de regels van de NZa, die moeten daar niet op sturen. GGZ-NL constateert dat een parallel tussen de GGZ en somatiek gemaakt kan worden. In GGZ kunnen alle BIG-geregistreerde beroepen een DBC openen. Dit kan ook in de somatiek ingevoerd worden. NVZ en V&VN kunnen zich in dat voorstel vinden. Consultatievraag 4: Heeft u aanvullingen op de gevolgen voor de op publieke belangen?

19 NVZ vindt dat alinea nu te negatief is weergegeven. Het feit dat door taakherschikking extra werk gedaan kan worden, levert ook wat op. Daarnaast leidt marktwerking ook tot betaalbaarheid, doordat het aanbod van de zorg zal stijgen kunnen mogelijk de prijzen ook omlaag gaan hetgeen de betaalbaarheid ten goede komt. Dat is onvoldoende verwerkt in het stuk. Kenmerk Pagina 4 van 5 NFU mist aanvullend ook de opmerking dat taakherschikking belangrijk is voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daarmee op de toegankelijkheid op lange termijn. V&VN beaamt dit. Daarbij vult V&VN aan dat door taakherschikking de aantrekkelijkheid van het beroep verpleegkundige kan worden vergroot. NFU vindt dat het face-to-face criterium losgelaten moet worden, in plaats van verruimen naar ear-to-ear en bit-to-bit. NVZ is het daar mee eens, regels lopen altijd achter op de ontwikkelingen in het veld. OMS geeft aan dat het face-to-face criterium tevens een belemmering is voor e-health. Activiteiten moeten wel kenmerkend gemaakt worden, anders leiden de geregistreerde activiteiten af tot een lager mandje. Zoals nu het geval is bij telefonisch consult, dat niet zichtbaar te registreren is. NZa nuanceert de dit punt door aan te geven dat er een onderscheid gemaakt moet worden. Ten eerste is er de vraag of een poortspecialist een face-to-face contact moet hebben of dat dit ook iemand anders zou kunnen zijn. Dit is het punt voor taakherschikking. Ten tweede hoort de NZa de wens van het veld om ear-to-ear en bit-tobit contacten declarabel te maken. Dit is een verzoek om het toevoegen van een activiteit in DOT (en hoort niet bij taakherschikking). OMS zegt dat het advies zich specifiek op de PA en VS richt, terwijl er ook allerlei problemen spelen bij optometristen en orthoptisten. De NZa geeft aan dat dit te maken heeft met de reikwijdte van de Wmg. In het besluit uitbreiding en beperking Wmg (bub-wmg) staat dat optometrie en orthoptie wel onder tarief- en prestatieregulering vallen indien dit geleverd wordt door of vanwege een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen óf deel uitmaakt van een prestatie of geheel van prestaties waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht. GGZ-NL zegt dat ditzelfde probleem speelt bij orthopedagogen in de GGZ.

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden'

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Rapport Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Op 17 november 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 268 (Herziene druk d.d. 28 januari 2009)

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie