Schriftelijke reacties op consultatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke reacties op consultatie"

Transcriptie

1 Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch Specialisten - Reactie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - Reactie Zorgverzekeraars Nederland - Verslag consultatiebijeenkomst taakherschikking - Consultatiedocument Taakherschikking

2 Reactie GGZN Beste Jeroen, Hierbij ontvang je de reactie van GGZ Nederland op het consultatiedocument aangaande taakherschikking. Onze reactie richt zich op het curatieve deel van de ggz. GGZ Nederland deelt de conclusie van de NZa dat er geen financiële belemmeringen bestaan voor taakherschikking in de ggz. De huidige DBC-systematiek kent reeds nu al de mogelijkheid dat alle CONO-beroepen (en dus ook de verpleegkundig specialist en physician assistant) mogen registreren. De verlengde arm constructie kent ook nu al mogelijkheden om ook die taak bij deze doelgroep neer te leggen. De DBC-GGZ systematiek kent echter geen, of slechts beperkt, een relatie met inhoudelijke en kwalitatieve taakbevoegdheden. Denk hierbij aan het registreren van farmacotherapie; de DBC-systematiek kent geen andere beperking dan dat dit alleen geschreven mag worden door een CONO-beroep. De wet BIG en de kwaliteitswet vullen deze bevoegdheden verder aan. In de consultatiebijeenkomst van woensdag 16 november jl. is ook gesproken over deze kwalitatieve inbedding in de structuur. GGZ Nederland is er op dit moment voorstander van om besluiten hierover volledig aan de aanbieders van zorg over te laten. Minister Schippers noemt het genereren van een kwaliteitsimpuls als een van de voordelen van taakherschikking. Hierover geeft de Nza in haar consultatiedocument aan dat ze geen uitspraak kan doen over de gevolgen van taakherschikking voor de kwaliteit van de zorg. Vanuit de rol van de NZa is dit begrijpelijk; echter, GGZ Nederland wil het Ministerie van VWS en de NZa graag meegeven dat de kwaliteit een belangrijk deel is van het geheel en dat dit goed in het oog gehouden moet worden. Vriendelijke groeten, Mede namens Irene Stöver, Ilja Geudens Junior Beleidsadviseur afdeling Financiering en Arbeidszaken

3 Nederlandse Zorgautoriteit Dhr. Langejan Postbus GA Utrecht Betreft: beantwoording vragen Consultatiedocument Taakherschikking Datum: 20 november 2011 Geachte heer Langejan, Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie op het Consultatiedocument Taakherschikking, zoals ontvangen op en besproken op Graag ziet het bestuur van de NAPA haar antwoorden integraal opgenomen in het advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Algemene opmerking Graag ziet de NAPA de titel van Physician Assistant correct gespeld. In het document staat zes maal Physician Assistent en de NAPA verzoekt derhalve correctie hiervan. Met betrekking tot het juridisch kader: Artikelen en : Gelet op de AMvB s betreffende Besluit tijdelijke zelfstandigheid van Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS) ( TK nr. 21) zijn naar mening van de NAPA artikelen en juist en volledig geformuleerd. Met name de weergave van het verschil tussen de competenties van de PA en de VS is van belang teneinde gestelde consultatievragen inhoudelijk te kunnen beantwoorden en mogelijke macroeconomische effecten van taakherschikking in een later stadium juist te kunnen berekenen. Met betrekking tot gestelde consultatievragen: Consultatievraag 1: Deelt u de conclusie van de NZa dat er één mogelijke financiële belemmering in de bekostiging is en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving? Antwoord NAPA: De NAPA onderschrijft de beschreven analyse en ziet vooral het face-to-face criterium als belangrijke belemmering voor taakherschikking door PA s. Consultatievraag 2: taakherschikking? Deelt u de visie van de NZa over de huidige mogelijkheden voor Antwoord NAPA: De NAPA onderschrijft de beschreven mogelijkheden met uitzondering van de beschreven herverdeling inzake het kostendeel en honorariumdeel. De NAPA onthoud zich op dit punt van inhoudelijke beoordeling en neemt derhalve de beantwoording ter kennisneming aan.

4 Consultatievraag 3: Deelt u de conclusie van de NZa over de wijze waarop belemmeringen weggenomen kunnen worden voor zowel de quick wins als de lange termijn? Antwoord NAPA: De NAPA deelt de conclusie van de NZa inzake zowel de quick-win als de lange-termijn oplossing. In tegenstelling tot de AMvB-VS vermeld de AMvB-PA wel de bevoegdheid tot het zelfstandig stellen van een medische diagnose en het opstellen van een medisch behandelplan. Derhalve denkt de NAPA dat de beschreven aanbevelingen noodzakelijk zijn om succesvol taakherschikking door PA s te realiseren. Consultatievraag 4: Heeft u aanvullingen op de gevolgen voor de publieke belangen? Antwoord NAPA: De NAPA heeft geen kwantitatieve gegevens inzake de genoemde operante variabelen maar is van mening dat het beantwoorden van een eventuele latente zorgvraag vanuit hulpverleners-perspectief juist wel wenselijk is. Anderzijds vraagt de NAPA zich af of dit per definitie een stijging van de totale zorguitgaven tot gevolg heeft. Afgezien van de huidige kwaliteitseisen waarbij blijkbaar toch een latente zorgvraag mogelijk zou kunnen zijn is er voldoende evidence voor daling van de totale zorguitgaven bij toename van primaire preventie in de ESZ en optimalisatie van secundaire preventie in de TSZ. Consultatievraag 5: Deelt u de conclusie van de NZa dat er geen financiële belemmeringen bestaan voor de taakherschikking in de GGZ? Antwoord NAPA: De NAPA deelt op dit punt de mening van de NZa niet. Nu is er op basis van het beschreven kader in het Consultatiedocument geen enkele taakherschikking door de PA in de GGZ mogelijk. De NAPA is van mening dat er een eenvoudige oplossing is door de PA aan de CONO / VWS Beroepenschema voor eerste en tweede lijn GGZ in het Cluster Medische beroepen toe te voegen. Indien gedragen door de NZa zal de NAPA hiertoe een voorstel indienen bij VWS. Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest verblijven wij, hoogachtend, W.H. van Unen MPA Bestuurslid NAPA F. de Roo MPA Voorzitter NAPA NAPA Opleiding en Registratie Postbus 20054, 3502 LB Utrecht

5

6

7

8 Mr.drs. dhr. T.W. Langejan NZa Postbus GA Utrecht Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht Telefoon (030) Telefax (030) Onze referentie Uw referentie Datum JdJ/HT/jw/ november 2011 Onderwerp Eerste reactie OMS op consultatiedocument taakherschikking Geachte heer Langejan, Via deze brief wil de OMS haar eerste reactie geven op het consultatiedocument taakherschikking (tweedelijns somatische zorg en curatieve GGZ). Gezien de gegeven termijn van consultatie (7 werkdagen) is de OMS niet in de gelegenheid geweest om het consultatiedocument met de wetenschappelijke verenigingen te bespreken. De OMS hecht eraan dit belangwekkende onderwerp grondig te bespreken met de achterban. Vandaar dat u nu een eerste reactie ontvangt en een uitgebreidere reactie volgt na afstemming met de wetenschappelijke verenigingen. De OMS ziet taakherschikking als een van de oplossingen om de toenemende zorgvraag in de komende jaren op te vangen. Momenteel vindt er al volop taakherschikking plaats. Lokaal krijgt dit al zijn invulling. Over de inzet en kosten van de genoemde beroepsgroepen in de brief van het Ministerie van VWS worden afspraken gemaakt tussen raad van bestuur en medisch specialisten (al dan niet verenigt in het collectief) Deze taakherschikking vindt in het kader van de kwaliteit wel plaats in het kader van de verlengde arm constructie. Dat is ook een prima zaak. De medisch specialist is de spil in kwalitatief goede tweedelijnszorg. Het uitgangspunt van de huidige wetgeving rond taakherschikking is dat er onderscheid is tussen complexe en niet complexe handelingen. Wat dit concreet omhelsd is nog niet gedefinieerd. Zolang nog niet door de beroepsgroepen is vastgesteld wat complexe en niet complexe handelingen zijn is het in het belang van de kwaliteit en veiligheid van de patiënt essentieel dat het hoofdbehandelaarschap bij de medisch specialist blijft liggen. Momenteel is het zelfstandig openen en sluiten van een DBC voorbehouden aan een medisch specialist. In het consultatiedocument wordt gesproken om dit principe los te laten. De OMS verbaast dit aangezien de genoemde beroepsgroepen niet het gehele product leveren, maar net als de ondersteunende medisch specialisten een deelproduct leveren binnen de

9 bladzijde 2 JdJ/HT/jw/ DBC/zorgproduct. Als de deelproducten uit de DBC zorgproducten apart decelarabel worden dient dit ook plaats te vinden voor de ondersteunende specialismen. Het is de vraag of deze versnippering wenselijk is. Daarnaast verwijst de huisarts een patiënt niet door naar de genoemde beroepen, maar naar de medisch specialist in de tweede lijn. Zowel patiënt als huisarts gaan er dus van uit dat bij het eerste bezoek aan het ziekenhuis de medisch specialist wordt gezien. De OMS hecht dan ook aan het contact tussen patiënt en medisch specialist. De medisch specialist kan een deel van de taken onder verantwoordelijkheid delegeren maar blijft ten allen tijden de supervisie en medische/kwalitatieve eindverantwoordelijkheid houden over het diagnose- en behandeltraject van de patiënt. Dit kan en mag niet zomaar herschikt worden naar andere beroepen. In dit kader is de OMS dan ook voorstander van de koppeling tussen eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist en het openen/sluiten van een DBC, omdat op deze wijze de keten van zorg gewaarborgd is. De OMS heeft met de overheid een afspraak gemaakt over de transitiefase tot Tot 2015 gelden de afspraken over het beschikbare macrokader medisch specialisten. Door de inzet van hulppersoneel kan meer productie met de zorgverzekeraars worden afgesproken. Hierbij kan geen sprake zijn van budgetoverdracht. Binnen het beschikbare budget worden immers meer patiënten gezien. De discussie over taakherschikking is in dezen een zaak van het lokale overleg. Dit proces zal worden vergemakkelijkt vanaf 2015 als het integraal tarief wordt ingevoerd. De medisch specialisten zullen onderhandelen met de raad van bestuur over de activiteiten die door de medisch specialisten worden geleverd alsmede de hoogte van het tarief dat hiermee gemoeid is. Ook dan zullen afspraken worden gemaakt welke andere behandelaren betrokken zijn bij de productie en onder wiens verantwoordelijkheid. De OMS wil de NZa erop wijzen dat binnen de huidige regelgeving er geen enkele belemmering is om gekwalificeerd personeel voor deeltrajecten binnen de DBC s/zorgproducten in te zetten. Hierover worden lokaal al afspraken over gemaakt. Er is geen enkele belemmering dit vorm te geven. De Nza stelt dat binnen de GGZ er geen probleem zijn ten aanzien van taakherschikking. Technisch inhoudelijk klopt dit maar de OMS wil u erop wijzen dat de afgelopen jaren in de praktijk veel psychiaters op velerlei vlakken (van zorgcontractering tot bepaling van tariefhoogte) last hebben gehad van de versnippering van het tarief van diverse behandelaren. Het is zeer de vraag of de GGZ een leidend voorbeeld moet zijn voor de somatiek. De OMS denkt van niet. Tenslotte merkt de OMS op dat de NZa ten aanzien van de publieke belangen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid de pijler kwaliteit negeert. Volgens de OMS kunnen er geen stappen worden gezet zolang deze pijler niet wordt meegewogen in de besluitvorming. Mocht u nog aanvullende vragen hebben of in overleg willen treden dan vernemen wij dat graag,

10 bladzijde 3 JdJ/HT/jw/ Met vriendelijke groet, Janko de Jonge Voorzitter Kamer Vrij Beroep Orde van Medisch Specialisten

11 bladzijde 4 JdJ/HT/jw/

12 Nederlandse Zorgautoriteit Postbus GA Utrecht Utrecht, 22 november 2011 Betreft: Reactie V&VN op consultatiedocument taakherschikking NZA Geachte heer Weijers, De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft met belangstelling het consultatiedocument Taakherschikking van de NZa gelezen. Na de installatie in 2009 van de eerste verpleegkundig specialisten in het specialistenregister ervaart deze beroepsgroep veel belemmeringen in de uitvoering van haar vak. Hoewel er hard gewerkt wordt om de laatste stappen in het formaliseren van de (tijdelijke) wettelijke bevoegdheden te zetten, is het traject nog niet afgerond. Het in kaart brengen van de financiële belemmeringen die deze groep ervaart zien wij als een belangrijkste stap om een krachtige impuls te geven aan taakherschikking. Dit geldt eveneens voor de drie groepen van gespecialiseerd verpleegkundigen: oncologie-, diabetes-, en longverpleegkundigen. In onze reactie willen wij eerst in gaan op de algemene (inleidende) passages van het consultatiedocument en geven daarna een reactie op de vijf consultatievragen uit het consultatiedocument. Taakherschikking in de wet BIG In de uitleg over de wet BIG (pagina 9) staat een passage over de verlengde arm aangegeven, waarbij activiteiten uitgevoerd worden door bijvoorbeeld verpleegkundigen in opdracht van de arts. Hierbij staat ook aangegeven dat de verantwoordelijkheid bij de medisch specialist blijft liggen. Dit is niet juist. De term verlengde arm is verouderd en stamt uit de periode voor de Wet BIG. Met de komst van de wet BIG hebben verpleegkundigen en andere BIG-geregistreerde beroepen een eigen verantwoordelijkheid in de zorgverlening. Een verpleegkundige moet dus verantwoording kunnen afleggen over haar eigen beroepsmatig handelen, en kan deze verantwoordelijkheid niet bij de medisch specialist leggen. Opleidingsprofielen en beroepscompetenties bepalen de reikwijdte van het deskundigheidsgebied van deze zorgverlener. In paragraaf staat aangegeven welke beroepen een aantal voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. In de tekst staat niet expliciet aangegeven dat het hierbij gaat om het zelfstandig indiceren en uitvoeren van de voorbehouden handeling. Dit sluit niet uit dat anderen ook deze voorbehouden handelingen mogen uitvoeren, maar dan wel onder direct toezicht van een zelfstandige bevoegde. Dit wordt nu niet duidelijk aangegeven. Op pagina 10 staat kort aangegeven welke bevoegdheden de verpleegkundig specialist heeft in relatie tot de physician assistant. De laatste alinea van paragraaf is niet juist. De verpleegkundig specialist krijgt niet alleen de (tijdelijke) bevoegdheid tot het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen maar ook tot het indiceren van voorbehouden handelingen. Eén van deze voorbehouden handelingen is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. In tegenstelling tot wat het consultatiedocument aangeeft mag de verpleegkundige specialist multidisciplinaire zorg en behandeling indiceren, uitvoeren, regisseren, het behandelplan maken, verwijzen naar collega zorgverleners, en geconsulteerd worden. Verder kan de verpleegkundig specialist voorbehouden handelingen zelf uitvoeren of een opdracht daartoe verlenen aan een ander (mits deze bekwaam is de handeling uit te voeren). Bovenstaande informatie is na te lezen in de (concept) Algemene Maatregel

13 van Bestuur 1, en het vastgestelde competentieprofiel van de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist heeft wel degelijk een behandelverantwoordelijkheid. Bekostiging tweedelijns somatische zorg In paragraaf staat een passage over de poortspecialist in relatie tot hoofdbehandelaar genoemd. In deze alinea staat aangegeven dat een poort-specialist een medisch specialist is naar welke een patiënt verwezen wordt voor medisch specialistische zorg. Ook wordt gesteld dat de poortspecialist ook wel hoofdbehandelaar wordt genoemd. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat alleen de medisch specialist hoofdbehandelaar kan zijn, en dat is niet juist. Ook de verpleegkundig specialist kan hoofdbehandelaar zijn, de huidige praktijk laat dit nu al zien. De handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg 2 (2010) wordt niet gesproken over hoofdbehandelaar maar over inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de behandeling. De handreiking geeft aan dat in een situatie waarin verschillende zorgverleners gelijktijdig betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt, het duidelijk moet zijn wie van hen verantwoordelijkheid is voor de inhoud van de onderdelen van de behandeling en of er sprake is van een inhoudelijk eindverantwoordelijke. De deskundigheidsgebieden en competenties van de betrokken zorgverleners dienen daarbij leidend te zijn. Dit hoeft dus niet uitsluitend een medisch specialist te zijn, maar kan ook een verpleegkundig specialist zijn. In paragraaf staat aangegeven hoe het tarief voor de DBC is opgebouwd. Bij de uitwerking van het kostendeel van de DBC staat dat medewerkers die werkzaam zijn in een instelling hieruit worden betaald. Men spreekt over een groep niet-medisch specialisten. De NZa gaat hierbij voorbij aan het feit dat er ook specialisten werkzaam kunnen zijn in de andere art. 3 beroepen, bijvoorbeeld de ziekenhuisapotheker, de klinisch psycholoog en de verpleegkundig specialist. Consultatievragen Consultatievraag 1 & 2: V&VN deelt de mening van de NZa dat er bij de tweedelijn somatische zorg sprake is van één financiële belemmering in de bekostiging, en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving. De huidige definiëring van poortspecialisme, hoofdbehandelaar, en de taakstelling van de verpleegkundig specialist is in dit consultatiedocument niet juist. Voor het wegnemen van financiële belemmeringen bij taakherschikking vindt V&VN het wenselijk om de restrictie, alleen face-to-face contact, helemaal weg te halen en alle Biggeregistreerde beroepen de mogelijkheid te geven tot het declareren van klinische DBC s. Vergelijkbaar met de situatie in de GGZ waarbij iedere Biggeregistreerde zorgverlener die tevens vermeld staat in de CONO-beroepenstructuur een DBC mag openen als hij/zij een patiënt kan typeren. Hierdoor worden ook de financiële belemmeringen voor de gespecialiseerd verpleegkundige die de bevoegdheid krijgt tot het voorschrijven van URgeneesmiddelen weggenomen. Consultatievraag 3: V&VN ziet twee mogelijkheden voor een quick-win situatie: definiëring van de poortspecialist verruimen, óf de mogelijkheid tot het declareren van DBC s te ontkoppelen van de poortwachterfunctie. V&VN heeft de voorkeur voor het ontkoppelen van de poortwachterfunctie. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat meer beroepen de mogelijkheid krijgen om DBC s te declareren. V&VN geeft de voorkeur aan een brede toegang voor alle Biggeregistreerde beroepen. Consultatievraag 4: V&VN heeft geen verdere aanvullingen op de gevolgen voor het publieke belang die al aangegeven zijn in het consultatiedocument. Consultatievraag 5: In de GGZ ziet V&VN geen financiële belemmeringen vanuit de optiek van de NZa of het ministerie van VWS. De huidige financiële belemmeringen die verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ervaren in de GGZ zijn van organisatorische of culturele aard. In de GGZ 1 De Algemene Maatregel van Bestuur voor de verpleegkundig specialist (en voor de PA) moet nog door de voorhangprocedure en definitief worden vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. 2 handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerken in de zorg, KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland, NPCF, januari 2010.

14 is de hoofdbehandelaar niet per definitie de medisch specialist (psychiater of geriater). Helaas constateert V&VN dat zorgverzekeraars de beleidsregels dusdanig interpreteren dat het lijkt dat alleen (klinisch) psychologen en psychiaters (beiden artikel 14 specialisten) de DBC mogen openen. De verpleegkundig specialist in de GGZ is echter ook een artikel 14 specialist en opgeleid in het stellen van diagnoses en initiëren en indiceren van behandeling in GGZ. De beroepsvereniging vindt het van groot belang dat alle belemmeringen rondom taakherschikking worden weggenomen. De financiële belemmeringen zijn een groot obstakel in het voortvarend doorzetten van de beweging van taakherschikking, V&VN is dan ook zeer verheugd dat de NZa dit vraagstuk oppakt. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze schriftelijke reactie op het consultatiedocument dan is mevr. F. Bolle ( of u graag van dienst. Met vriendelijke groet Atie Schipaanboord Directeur V&VN

15 Reactie ZN Geachte heer Weijers, in aanvulling op onze inbreng tijdens de consultatiebijeenkomst op 16 november 11 bij deze onze belangrijkste opmerkingen bij het consultatiedocument taakherschikking. ZN is van mening dat de discussie over belemmeringen voor taakherschikking niet los gevoerd kan worden van datgene wat ermee beoogd wordt. VWS stelt in de adviesaanvraag dat van taakherschikking een kwaliteitsimpuls uitgaat, naar onze mening is dat zeker niet zonder meer het geval en is het van groot belang om zorgvuldig situaties te definiëren waarin taakherschikking zonder kwaliteitsverlies mogelijk is. Dat er doelmatigheidswinst mogelijk is door lager gekwalificeerde zorgverleners in te zetten waar tot nu toe poortspecialisten het alleenvertoningsrecht hadden, ligt voor de hand en maakt het interessant om de mogelijkheden ten volle te benutten. Ook de verwachte toenemende capaciteitsproblemen en tekort aan gekwalificeerde krachten in de zorg maken dat het nodig is om de beroepen uit het experimenteerartikel van de BIG naar vermogen in te zetten. Inzake de tweedelijns somatische zorg onderschrijft ZN de conclusie van de NZa dat er een mogelijke financiële belemmering in de bekostiging en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving zijn, maar wij maken daarbij twee kanttekeningen. Ten eerste gaat het niet om absolute belemmeringen. Ook als deze niet uit de weg zouden worden geruimd, zijn er mogelijkheden voor taakherschikking. Voor een deel geeft u die zelf ook al aan, ze liggen echter vooral in het segment met vrije prijzen. De tweede kanttekening heeft betrekking op de belemmering dat een poortspecialist nodig is om een niet-klinische DBC te openen. Overwogen wordt als quick win deze belemmering weg te nemen. Naar onze mening moet duidelijker worden gesteld waar het om gaat: niet om het openen van een niet-klinische DBC, maar om het openen van een initieel subtraject (het starten van een behandeling). Vervolg-DBC s hoeven in DOT niet te worden geopend, die worden automatisch geopend nadat het initiële subtraject op het standaardmoment wordt gesloten. Voor het openen van een initieel subtraject (het stellen van een diagnose en opstellen van een behandelplan) is naar onze mening medische expertise nodig. Dat zou dus eventueel wel kunnen worden overgelaten aan een physician assistant, maar niet aan een verpleegkundig specialist in onze ogen. Het vervolgtraject van maximaal 365 dagen moet ook tot een declareerbaar DBC-product leiden als er alleen contacten met de verpleegkundig specialist in voorkomen. Mede met het oog op de risico s die in paragraaf van het consultatiedocument worden beschreven, vinden wij dat de omschrijving van de quick win in het consultatiedocument nuancering behoeft. Wij steunen wel het functioneler omschrijven van een polikliniekbezoek, hetgeen ook om andere redenen dan taakherschikking gewenst is. Inzake de GGZ concludeerde u dat taakherschikking reeds mogelijk is. Op zich is dit correct, echter, hier geldt het zelfde argument als in de somatische zorg. Taakherschikking kan ook in de GGZ niet losgezien worden van een kwaliteitskader. Ook hier geldt namelijk de vraag in hoeverre het mogelijk is om activiteiten bij lager gekwalificeerd personeel te beleggen tegen lagere kosten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit (of misschien zelfs een verbetering oplevert). Om deze reden hebben zorgverzekeraars bijvoorbeeld via een drietal circulaires bepaald wie er als hoofdbehandelaar kan optreden in de GGZ (en daarmee om kwaliteitsgronden juist de groep behandelaren die een DBC kan openen sterk ingeperkt). Met vriendelijke groet, Martin Potjens, beleidsadviseur Gerrit Salemink, medisch adviseur

16 Consultatiebijeenkomst Advies taakherschikking Datum: 16 november 2011 Tijd: 15:30 uur Locatie: NZa Kenmerk Pagina 1 van 5 Aanwezig Mevr. Leistra (VWS), dhr. Oppenheim (VWS), dhr. Lamers (ZKN), mevr. Geudens (GGZ-NL), mevr. Stöver (GGZ-NL), mvr. Toornstra (OMS), dhr. Oerlemans (NVZ), dhr Van Unen (NAPA), dhr. De Roo (NAPA), dhr. Salemink (ZN), dhr. Potjens (ZN), mw Van de Hoeven (NFU), dhr. De Bos (NFU), dhr. Scholten (NVZ), mevr. Bolle (V&VN), mevr. Van de Velde (NVZ), dhr. Vrijhoeven (Voorzitter, NZa), dhr. Weijers (NZa), mevr. Polman (NZa), mevr. Lops (NZa) Kenmerk Afwezig Notulist Mevr. Lops Vooraf Alle aanwezigen worden welkom geheten en de vergaderorde wordt besproken. Afgesproken wordt om eerst de GGZ (consultatievraag 5) te bespreken en dan de somatiek (vraag 1 t/m 4). Er wordt mede gedeeld dat er een beknopt verslag van deze bijeenkomst wordt gemaakt. Tot dinsdag 22 november hebben aanwezigen de mogelijkheid hebben om schriftelijk te reageren op het conceptadvies. GGZ Consultatievraag 5: Deelt u de conclusie van de NZa dat er geen financiële belemmeringen bestaan voor taakherschikking in de GGZ? ZN vindt het advies te beperkt, omdat het onderdeel kwaliteit niet aan de orde komt. Zij wil duidelijkheid over het te hanteren kwaliteitskader voor taakherschikking. Dit moet leidend zijn bij de inkoop van zorg. Met veel vrijgevestigden is kwaliteit moeilijk te controleren. De V&VN reageert richting ZN dat er wetenschappelijke onderbouwde bewijzen zijn dat taakherschikking resulteert in een kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg. In die zin is de discussie of taakherschikking leidt tot een betere kwaliteit van zorg een gepasseerd station aldus V&VN. GGZ-NL deelt de conclusie van de NZa, als geredeneerd wordt vanuit de techniek. OMS geeft aan dat het technische zin klopt. Echter, NZa gaat voorbij aan de discussie wie welke zorg mag leveren binnen een DBC. Hierover zijn bij de totstandkoming van de DBC-systematiek veel inhoudelijke discussies gevoerd. De OMS begrijpt de afbakening van de NZa ten aanzien van kwaliteit, maar de OMS is van mening dat de pijler kwaliteit essentieel is bij de weging van de besluitvorming. V&VN constateert dat de NZa slechts een klein deel van het spectrum beschrijft, namelijk de bekostiging en de mogelijkheid daarin voor taakherschikking. Er zijn geen financiële belemmeringen, maar V&VN signaleert organisatorische belemmeringen. V&VN wil graag dat de NZa standpunten verduidelijkt naar het veld. Het gaat om de volgende vragen: Wat is wel en wat is niet mogelijk op het gebied van taakherschikking binnen de bestaande regelgeving? Dit gaat meer om een verduidelijking van de regelgeving waar nodig (interpretatie) en verruiming waar mogelijk? Verder benadrukt de V&VN dat taakherschikking noodzakelijk is om de toenemende zorgvraag op te vangen zonder dat de kosten van de zorg

17 exorbitant stijgen. Taakherschikking kan veel geld besparen mits het ook voldoende wenselijk tot stand komt. Kenmerk Somatiek Pagina 2 van 5 Consultatievraag 1: Deelt u de conclusie van de NZa dat er één mogelijke financiële belemmering in de bekostiging is en twee mogelijke financiële belemmeringen in de regelgeving? NVZ ziet geen andere problemen en geeft aan dat de analyse van de NZa correct is. Daarnaast geeft zij aan voorstander te zijn van taakherschikking binnen de ziekenhuizen. ZN onderschrijft de belemmeringen die de NZa signaleert. Daarbij benadrukt ZN dat deze belemmeringen relatief zijn. Zij vraagt zich af of de onmogelijkheid om een DBC te openen daadwerkelijk een belemmering voor taakherschikking is? Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verpleegkundig specialist (hierna: VS) en de physician assistant (hierna: PA). Het ligt meer voor de hand om de mogelijkheden voor het openen van DBC s te verruimen voor PA s, omdat zij ook zelfstandig een diagnose mogen stellen. VWS verduidelijkt dat met de wetswijziging een VS zelfstandig voorbehouden handelingen mag indiceren. Dit ligt sterk aan tegen het stellen van een diagnose. OMS mist in het stuk de gevolgen van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) voor medisch specialisten (macrokosten plaatje). Om taakherschikking mogelijk te maken zouden het BKZ van de medisch specialisten en het BKZ van het ziekenhuis met elkaar moeten communiceren 1. Het maken van afspraken over taakherschikking zal nu vooral in lokaal overleg moeten plaatsvinden. Bij de invoering van integrale tarieven in 2015 wordt het maken van afspraken over taakherschikking vergemakkelijkt. ZN geeft aan dat als taakherschikking leidt tot substitutie met de eerste lijn, er ook overheveling moet plaatsvinden van het BKZ van de tweede naar de eerste lijn. ZN geeft aan dat als taakherschikking leidt tot substitutie met de eerste lijn, er ook overheveling moet plaatsvinden van het BKZ van de tweede naar de eerste lijn. NVZ geeft aan dat in 2015 integrale tarieven komen. Daarmee is het punt ten aanzien van het BKZ opgelost. Taakherschikking is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. NFU ziet geen belemmering in het maximumtarief en deelt de analyse van de NZa op hoofdlijnen. V&VN constateert dat de NZa een aantal onjuiste uitgangspunten en definities hanteert over de bevoegdheden PA en VS hanteert in hoofdstuk 2. Dit werkt door in het gehele stuk. V&VN zal dit meegeven aan de NZa in haar schriftelijke reactie. Consultatievraag 2: Deelt u de visie van de NZa over de huidige mogelijkheden voor taakherschikking? 1 In de schriftelijke reactie op het consultatiedocument heeft de OMS het volgende aangegeven: De OMS heeft met de overheid tot 2015 een afspraak gemaakt over het macrokader medisch specialisten. Door de inzet van hulppersoneel kan meer productie met de zorgverzekeraars worden afgesproken. Hier kan geen sprake zijn van budgetoverdracht. Binnen het beschikbare budget worden immers meer patiënten gezien.

18 & Consultatievraag 3: Deelt u de conclusie van de NZa over de wijze waarop belemmeringen weggenomen kunnen worden voor zowel de quick wins als de lange termijn? Heeft u aanvullingen hierop? Kenmerk Pagina 3 van 5 NFU geeft aan dat binnen DOT de zorgproducten worden afgeleid middels de grouper. Door dit afleidingsmechanisme is het onderscheid tussen gecompliceerde en niet-gecompliceerde behandelingen minder goed te bewerkstelligen. Hierdoor is het complexer om taakherschikking bij minder complexe behandelingen mee te nemen in de prijssetting richting de zorg verzekeraar. Daarnaast kan er maar 1 tarief worden afgesproken per zorgproduct. NZa zegt dat de regelgeving niet verbiedt dat er verschillende tarieven per declaratiecode worden gehanteerd. NVZ en ZN delen dit punt van de NFU niet. Dit is inherent aan een systeem dat werkt met gemiddelden, de afleiding van producten hierbij speelt geen rol. NVZ noemt het punt dat de taakherschikking tussen de gynaecoloog en de verloskundige als goed voorbeeld in de praktijk waar taakherschikking werkt. De NVZ is van mening taakherschikking een financiële kwestie is. Veldpartijen komen hier onderling niet uit omdat de gevestigde orde geen belang erbij heeft om taakherschikking te laten slagen. Door deze verschillende belangen dient de overheid een meer leidende rol op zich te nemen om taakherschikking af te dwingen in plaats van enkel en alleen de mogelijkheden voor taakherschikking te vergroten. NVZ geeft aan onvoldoende in te kunnen schatten welke impact het omzetplafond van de medische specialisten heeft op taakherschikking. De NVZ zou graag dit aspect verder uitgewerkt zien in paragraaf NFU vindt de voorwaarde face-to-face contact een belemmering voor taakherschikking. De medisch specialist is eindverantwoordelijk. Bij vervolgtrajecten kan de VS of de PA het alleen af, de medisch specialist moet dan monitoren wat de VS of PA doet. OMS hecht waarde aan het contact tussen medisch specialist en patiënt, dit hoeft niet altijd face-to-face te zijn. Een medisch specialist moet altijd een eerste intake doen om een goede diagnose te stellen. Ook hier komt het kwaliteitspunt om de hoek kijken. Wie bepaalt wie welke zorg mag leveren binnen een zorgproduct. OMS vindt het belangrijk dat de medisch specialist de eindverantwoordelijkheid houdt over de diagnose en het behandeltraject van de patiënt. V&VN geeft aan dat het nu al gebeurt dat VS-en poli s doen en de medisch specialist op de achtergrond is. De VS heeft ook een eigen professionele verantwoordelijkheid. NVZ geeft aan dat de VS en PA moeten weten wanneer zij een medisch specialist moeten inschakelen. Dit is geen rol voor de regels van de NZa, die moeten daar niet op sturen. GGZ-NL constateert dat een parallel tussen de GGZ en somatiek gemaakt kan worden. In GGZ kunnen alle BIG-geregistreerde beroepen een DBC openen. Dit kan ook in de somatiek ingevoerd worden. NVZ en V&VN kunnen zich in dat voorstel vinden. Consultatievraag 4: Heeft u aanvullingen op de gevolgen voor de op publieke belangen?

19 NVZ vindt dat alinea nu te negatief is weergegeven. Het feit dat door taakherschikking extra werk gedaan kan worden, levert ook wat op. Daarnaast leidt marktwerking ook tot betaalbaarheid, doordat het aanbod van de zorg zal stijgen kunnen mogelijk de prijzen ook omlaag gaan hetgeen de betaalbaarheid ten goede komt. Dat is onvoldoende verwerkt in het stuk. Kenmerk Pagina 4 van 5 NFU mist aanvullend ook de opmerking dat taakherschikking belangrijk is voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daarmee op de toegankelijkheid op lange termijn. V&VN beaamt dit. Daarbij vult V&VN aan dat door taakherschikking de aantrekkelijkheid van het beroep verpleegkundige kan worden vergroot. NFU vindt dat het face-to-face criterium losgelaten moet worden, in plaats van verruimen naar ear-to-ear en bit-to-bit. NVZ is het daar mee eens, regels lopen altijd achter op de ontwikkelingen in het veld. OMS geeft aan dat het face-to-face criterium tevens een belemmering is voor e-health. Activiteiten moeten wel kenmerkend gemaakt worden, anders leiden de geregistreerde activiteiten af tot een lager mandje. Zoals nu het geval is bij telefonisch consult, dat niet zichtbaar te registreren is. NZa nuanceert de dit punt door aan te geven dat er een onderscheid gemaakt moet worden. Ten eerste is er de vraag of een poortspecialist een face-to-face contact moet hebben of dat dit ook iemand anders zou kunnen zijn. Dit is het punt voor taakherschikking. Ten tweede hoort de NZa de wens van het veld om ear-to-ear en bit-tobit contacten declarabel te maken. Dit is een verzoek om het toevoegen van een activiteit in DOT (en hoort niet bij taakherschikking). OMS zegt dat het advies zich specifiek op de PA en VS richt, terwijl er ook allerlei problemen spelen bij optometristen en orthoptisten. De NZa geeft aan dat dit te maken heeft met de reikwijdte van de Wmg. In het besluit uitbreiding en beperking Wmg (bub-wmg) staat dat optometrie en orthoptie wel onder tarief- en prestatieregulering vallen indien dit geleverd wordt door of vanwege een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen óf deel uitmaakt van een prestatie of geheel van prestaties waarvoor een tarief in rekening wordt gebracht. GGZ-NL zegt dat ditzelfde probleem speelt bij orthopedagogen in de GGZ.

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

Advies Taakherschikking

Advies Taakherschikking Advies Taakherschikking In de tweedelijns somatische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg januari 2012 Advies Taakherschikking Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.1 Context advies 7 1.2 Definitie

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Bijlage 1 Wegnemen van belemmeringen voor taakherschikking in de bekostiging Registratie

Bijlage 1 Wegnemen van belemmeringen voor taakherschikking in de bekostiging Registratie Bijlage 1 De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben mij een aantal schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van mijn brief van 9 oktober 2012 inzake de kabinetsreactie

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving.

Intro 1. Waarom is taakherschikking zo belangrijk? Voor VWS en naar mijn mening voor de samenleving. Toespraak drs. H.C.M. Middelplaats (hoofd afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS) ten behoeve de opening NAPAcongres INVEST 2012 d.d. 9 november 2012. Intro - Het ministerie

Nadere informatie

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische Standpunt NVGzP inzake hoofdbehandelaarschap in de specialistische GGZ In april van dit jaar publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een concept-advies over het hoofdbehandelaarschap in de specialistische

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijn straat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren

ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren ZIP 2014(8) 206 Art. - Taakherschikking: het creëren van appels en peren 09-12-2014 Auteur(s): Lijffijt, mr. F.; Brummelhuis, mr.

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2014 Vier integrale prestaties: En daarnaast: Transitieprestatie (overgang oud/nieuw + niet bevestigd DSM-vermoeden) OVP Consult & OVP Verblijf (niet

Nadere informatie

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten?

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten? Bijlage 1 In zijn algemeenheid verrast het de NVvP dat het consultatiedocument is gebaseerd op een studie van de OESO, die vele tekortkomingen kent. Hoewel deze degelijk zijn beschreven in het consultatiedocument,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Ivola Hoornweg Marnelle de Groot Inhoud Hoe verloopt het proces van aanvragen,

Nadere informatie

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d. 26-11-2014 De BBC heeft mede naar aanleiding van vragen van oogartsen over de financiering van de optometrie een overzicht gemaakt van de

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland -^-^^

Zorgverzekeraars Nederland -^-^^ Zorgverzekeraars Nederland -^-^^ Nederlandse Zorgautoriteit De heer mr drs. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030)

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Publica tie Jaargan g Rubrie k Auteur Pagina' s Nr. 26-27 juni 2013 2013 Medisch Contact Artikelen Chris Vleugels 1448-1450 Regie in gespecialiseerde ggz hoort

Nadere informatie

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis maart 2016 Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Auteurs Bo van Aalst Manon Boddaert Joep Douma Elske van der Pol maart

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ. Utrecht, november 2012

Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ. Utrecht, november 2012 Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ Utrecht, november 2012 Consultatiedocument Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ november 2012 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012 Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Afr k n n op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Historie 1960 Open eind financiering kosten zorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek Werkgroep kosten en bekostiging April, 2017 Inhoud Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Doel rapport 6 1.3 Randvoorwaarde

Nadere informatie

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek Werkgroep kosten en bekostiging April, 2017 Inhoud Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Doel rapport 6 1.3 Randvoorwaarde

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? September 2013 Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen via

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105 Beroepentabel Hoofdbehandelaar en behandelaren De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 87 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2014 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Project meekijk consult oogheelkunde

Project meekijk consult oogheelkunde Project meekijk consult oogheelkunde Naam: Stefanie Mouwen Versie: definitief Datum: Januari 2017 1 Oogzorg Inleiding Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen al jaren fors stijgen. Parallel

Nadere informatie

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 BBC - NOG Commissie FOZ-NVvO Maart 2017 1 Inhoud Inleiding..3 Relevante informatie vooraf.4 Zorgactiviteitencodes voor orthoptische

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2013 Betreft Hoofdbehandelaarschap GGZ

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2013 Betreft Hoofdbehandelaarschap GGZ > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012 Bron: OECD Health Data 2011 http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=sha Inleiding Biesheuvel lumpsum Boter bij de vis Einde lumpsum Invoeren uurtarief Einde bouwregime Invoeren DBC Einde FB-budget

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie