NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg"

Transcriptie

1 NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is er toelichting gegeven op het document en de ontwikkeling hiervan. In september 2011 is de toenmalige werkgroep van start gegaan. Hierin hadden 6 cardiologen zitting waarvan 1 in opleiding, 3 Verpleegkundig Specialisten en 2 Physician Assistants. De PA s hebben zich tegen het eind van het proces officieel terug getrokken. Aliënde van Goor was 1 van de 3 VSen in de werkgroep. De Kamer VS- PA staat hier los van en is beduidend later (eind 2012) opgericht. Anjo van Staaveren, Thijs Hendriks en Konstantin Prekpalaj zijn niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van het document. Door de werkzaamheden bij de Kamer VS- PA zullen ze wel bij toekomstige ontwikkelingen betrokken zijn. Onze beroepsgroepen hebben reeds jaren ervaring en expertise opgebouwd met het uitoefenen van ons vak binnen de cardiologie. Er bestaat al langere tijd een nauwe samenwerking met de cardiologen op de werkvloer en dit heeft zich in recente jaren alleen maar uitgebreid. In het licht van de start van de opleidingen (voor de VS 1997 en de PA 2002) is er echter pas recent, in januari 2012 officiële wetgeving gekomen middels de experimenteerartikelen met een duur van 5 jaar. De komst van het experimenteerartikel heeft er oa voor gezorgd dat onderlinge afspraken duidelijk vastgelegd moeten worden. Dit heeft bij de diverse beroepsgroepen stof tot nadenken gegeven en vraagt om het bepalen van een positie op nationaal en lokaal niveau. De wetgeving geeft veel ruimte voor een brede implementatie van onze beroepen en wellicht daardoor ook onduidelijkheid over grenzen omdat dit deels open wordt gelaten. Per ziekenhuis en per VS en/of PA is er op lokaal niveau inmiddels door het gehele land een enorme diversiteit in de mate van taakherschikking ontstaan. Het document wordt daarom enerzijds door vakgenoten ervaren als een document dat voldoende ruimte biedt om het vak uit te oefenen en zoals inmiddels veel door ons gehoord, meer ruimte dan op lokaal niveau is vastgelegd. Anderzijds zijn er vakgenoten die het als te beperkend zien met te weinig oog voor wet- en regelgeving van beide beroepen. Deze feedback zal door ons serieus genomen worden en worden teruggekoppeld. Het NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg is rond kerst 2012 gedrukt en verstuurd aan alle NVVC leden. Het boekje was helaas reeds een feit voor het afrondende overleg plaatsvond met het bestuur van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgende Nederland afdeling Verpleegkundig Specialist (V&VN- VS). Dit overleg zou een mogelijkheid zijn geweest tot het bespreken van een aantal gewenste wijzigingen en dit heeft hierdoor niet plaatsgevonden. Er is dus geen consensus met deze beroepsverenigingen. Onderstaand zullen diverse passages van het document (blauw cursief) worden weergegeven en/of toegelicht met feedback van de kamer VS- PA en ontvangen feedback van vakgenoten. Juridische aspecten Op 1 november 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet taakherschikking (36a) en de aanpassing van de geneesmiddelenwet. Hiermee worden de bevoegdheden ten aanzien van voorbehouden handelingen en het voorschrijven van UR- geneesmiddelen voor een periode van 5 jaar wettelijk geregeld. De allied professional mag deze handelingen zelfstandig indiceren en uitvoeren.

2 Voor de physician assistant en de verpleegkundig specialist mag dit, indien bekwaam en bevoegd, op basis van een eigen diagnose. De wijziging van de Wet BIG in het kader van Taakherschikking is van kracht geworden op 1 januari Een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) omschrijft de specifieke voorwaarden van de bevoegdheden voor de physician assistant en de verpleegkundig specialist. De AMvB s zijn eveneens op 1 januari 2012 van kracht geworden. De NZA heeft in navolging in februari 2012 het advies taakherschikking aangepast en stelt dat de bevoegdheden van de PA en de VS nagenoeg gelijk zijn. (17) Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteiten en mogelijkheden van de allied professionals en steeds weer wijst onderzoek uit dat de kwaliteit van zorg bij de inzet van allied professionals hetzelfde blijft en in sommige gevallen zelfs verbetert. De allied professionals hebben een brede, maar ook uiteenlopende verantwoordelijkheden binnen de gezondheidszorg. Door het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen, functioneren zij zowel als substituten, als supplementair voor medisch specialisten. Per individu zullen concrete afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen binnen de nieuwe (tijdelijke) wetgeving van de Wet BIG. Daarbij moet worden opgemerkt dat de physician assistant niet geregistreerd staat in het BIG register, maar wel in het eigen beroepsregister. Belangrijke woorden in bovenstaande tekst zijn de termen substitutie en supplementair. De mate van substitutie en supplementaire zorg/behandeling verschilt per individu en per instelling. Vaak gaan de verhitte discussies met name over de substitie terwijl er evenzoveel, zo niet meer voorbeelden zijn van supplementaire zorg door onze vakgenoten. Het onderzoek dat hierover inmiddels is geeft positieve uitkomsten. Laten we met elkaar proberen een bredere Nederlandse evidence base te vergaren en waar mogelijk binnen de tijd van het experimenteerartikel met onderzoeksresultaten een nog stabielere basis te krijgen binnen de gezondheidszorg. Meerdere partijen (instellingen, zorgverzekeraars, VWS, specialisten) kijken mee naar ons functioneren en daar is een goede evidence base onontbeerlijk bij. Term Allied Professionals De term Allied Professionals wordt gehanteerd in het document. Daarbij wordt direct benadrukt dat in dit geval alleen de VS en PA bedoeld worden. Het hanteren van deze term heeft tot veel bezwaar geleid aangezien het meerdere beroepsgroepen dan alleen VS- PA omvat. De PM technicus en cath lab medewerker vallen hier bijvoorbeeld ook onder. Dit is kenbaar gemaakt aan de NVVC die er toch voor gekozen heeft dit op dit moment te blijven hanteren. Het is een term die ook bij de European Society of Cardiology (ESC) wordt gehanteerd en waar de VS- PA onder valt. Ook hier geldt echter dat dit meerdere beroepsgroepen betreft en het daardoor inderdaad tot onduidelijkheid zou kunnen leiden. Bij het formeren van de kamer VS- PA was het voor Aliënde een voorwaarde om niet de benaming kamer Allied Professionals te hanteren maar kamer VS- PA om specifiek aan te geven dat het alleen om de VS en PA gaat. Werkveld van de VS en PA Het volgende citaat geeft de reeds ontstane diversiteit binnen ons land weer. De verpleegkundig specialist en de physician assistant zijn inzetbaar binnen de volle breedte van een specifiek specialisme, gezien de breed georiënteerde opleiding, die eraan ten grondslag ligt. Zo kan de functie

3 een taak ondersteunend karakter hebben, waarbij de nadruk ligt op begeleiding, beperkt medisch handelen en informatievoorziening, naast de al aanwezige medische zorg van de behandelaar. Er kan echter ook gekozen worden voor een meer taak verschuivend karakter, waarbij de totale medische zorg voor een complete diagnosegroep wordt overgedragen aan de allied professional. De allied professional mag, indien adequaat geschoold en ervaren, een diagnose stellen, een behandelplan maken en deze tevens uitvoeren met de bijbehorende medische handelingen. Daarnaast mag de allied professional ook spoedeisende hulp verlenen en verwijzen naar andere artsen en gezondheidsmedewerkers. Opleiding en herregistratie De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en de NAPA stellen dat van de 200 uur in 5 jaar minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing moet zijn en 100 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten/vakinhoudelijke verdieping. Specifiek voor de VS bestaan de overige 100 uur uit 40 uur intercollegiale toetsing en maximaal 60 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Bij onvoldoende uren aan overige deskundigheidsbevorderende activiteiten kan er gecompenseerd worden met geaccrediteerde scholing (en voor de VS ook een deel intercollegiale toetsing). Belangrijk voor de herregistratie is dat de CANMEDS rollen breed aan bod komen en het volgen van scholing alleen gericht op klinisch handelen volstaat dus niet. Het document stelt: De allied professional moet in 5 jaar 200 uur nascholing volgen. Hiervan moet minstens 100 uur geaccrediteerd zijn. De NVVC stelt dat de allied professional cardiologie hiervan tenminste 20 uur per jaar aan NVVC of CVOI geaccrediteerde nascholing deelneemt. De andere 100 uur zijn voor overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Zowel de accreditatiepunten als de overige uren moeten worden vastgelegd voor de portfolio en voor de registratiecommissie. Uitgebreide informatie met betrekking tot nascholing, het accreditatiereglement en de intercollegiale toetsing zijn te vinden op de websites van de beroepsverenigingen van de verpleegkundig specialist en physician assistant. Een duidelijk punt van kritiek op bovenstaande tekst is dat onze accreditatiepunten zijn vastgelegd middels wettelijke herregistratiecriteria. Een wetenschappelijke beroepsvereniging mag hier geen eisen boven gaan stellen. De RSV zal hier dan ook officieel bezwaar tegen aantekenen. Wel mag een verwachting geuit worden naar de leden om de accreditatie, dit zo veel mogelijk binnen de cardiologie te behalen. Naast andere landelijke scholing zijn daarom de NVVC congressen reeds geaccrediteerd voor de VS en PA. De CVOI scholing, met interessante onderwerpen voor artsen, VSen en PA s, zal volgen met accreditatiepunten. Supervisie De term supervisie is in deze laatste versie sterk verminderd weergegeven maar wordt nog wel genoemd. De achtergrond van de tot nu toe binnen de NVVC bekende superviserende relatie van de cardioloog met arts- assistenten in een opleidingssituatie moet hierin meegenomen worden. De rol van de VS- PA is hierin echter anders dan die van de arts- assistent aangezien we ons niet in een opleidingssituatie begeven, maar als zelfstandig behandelaar kunnen optreden. Daar waar we bekwaam en dus bevoegd zijn geldt de supervisie niet en is het consultatie. Daar waar we over de individuele en volgens lokale afspraken vastgelegde bevoegdheden, heen gaan is supervisie wel

4 degelijk wenselijk. Uiteindelijk gaat het hier om het eindproduct hoog kwalitatieve patiëntenzorg. Hoe je dit bereikt moet in onderling gelijkwaardig overleg worden overeengekomen. Een zin uit het document waar veel feedback op gekomen is, is de volgende: De cardioloog is verantwoordelijk voor de supervisie van de allied professional in alle situaties, waarbij de allied professional zelf in staat is zijn eigen grenzen te bewaken. Hierbij staat een deel van de toelichting hierboven al benoemd. Wat het met name aangeeft is dat de cardioloog moet kunnen garanderen de gewenste supervisie ten alle tijden te kunnen leveren. Invasieve ingrepen De grote meerderheid van onze vakgenoten is klinisch en poliklinisch werkzaam. Het onderwerp invasieve ingrepen met name die op het cath lab, is maar van toepassing op een handvol van onze weliswaar zeer vakbekwame vakgenoten. Hier is echter veel discussietijd aan gespendeerd. In de wettelijke bepalingen (dus losstaand van dit document) voor de PA is vastgelegd dat er geen intrathoracale ingrepen mogen worden uitgevoerd met een hoog risico op orgaanperforatie. Voor de VS is dit als restrictie uit de wettelijke bepalingen weggelaten, zodat dit wettelijk wel is toegestaan. Echter blijft het discussiepunt wat verstaan wordt onder een hoog risico op orgaanperforatie. Brieven van de WIC en NHRA zijn opgenomen als bijlage in het document. Het document stelt echter het volgende Na consultatie van de experts binnen de NVVC (WIC en NHRA) blijkt dat zij geen rol zien voor allied professionals bij invasieve ingrepen, die als hoog complex geduid zijn. De werkgroep stelt echter toch voor om allied professionals toe te staan om op uitvoeringsonderdelen als tweede behandelaar deel te nemen aan invasieve ingrepen. De cardioloog treedt op als eerste behandelaar. Dit houdt in dat de cardioloog, als hoofdbehandelaar, verantwoordelijk is voor de regie van de behandeling door hemzelf en de allied professional, tijdens het gehele behandelingstraject, en dat hij tijdens dit traject aanwezig en het centrale aanspreekpunt is. De cardioloog dient op elk gewenst moment beschikbaar te zijn voor overleg met de allied professional. In geval van een ingreep, dient lijfelijke supervisie op afroep en tijdig beschikbaar te zijn. Ten aanzien van het competentie niveau van de allied professional geldt dat met name op het gebied van voorbehouden handelingen er minimaal vergelijkbare eisen gesteld dienen te worden als aan de AIOS cardiologie wordt gesteld (bijvoorbeeld qua aantallen, examens en opleiding in een opleidingskliniek/team). Positionering De volgende passage geeft de ruimte en het belang aan van lokale afspraken en het vastleggen van deze onderlinge overeenkomsten. Ook bij een visitatie in de toekomst gaat dit van belang zijn. Enerzijds zijn de wettelijk vastgelegde bepalingen leidend voor de positionering van de allied professional. Anderzijds is een goede en nauwe samenwerking tussen de allied professional en cardiologen van groot belang. Deze samenwerking vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Afhankelijk van opgebouwde expertise zal de bekwaamheid en bevoegdheid van de allied professional uiteenlopen. Het is een voorwaarde dat op lokaal niveau deze bevoegdheid en bekwaamheid in nauwe samenwerking met de cardioloog wordt vastgesteld. Dit vraagt een actieve rol van zowel de allied professional als de cardioloog. In samenspraak moet consensus bereikt worden met betrekking tot de mate van door beide partijen gewenste consultatie en/of supervisie. Deze afspraken moeten worden vastgelegd, te overhandigen zijn ter inzage en door de betrokken partijen up- to- date gehouden worden.

5 Waar hier supervisie wordt gebruikt wordt gedoeld op handelingen die bekwaamheid en bevoegdheid overstijgen en waar daardoor supervisie gewenst is om veilige zorg en behandeling te bieden. Binnen de grenzen van bevoegdheid en bekwaamheid wordt naar lokale afspraken autonoom gewerkt. De Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB) voor de PA en VS zijn letterlijk opgenomen in het document. Gebruik ook deze en verwijs er nadrukkelijk naar, naast het document, wanneer er op lokaal niveau afspraken worden vastgelegd. Van belang blijft dat de betrokken partijen gelijkwaardig met elkaar om tafel gaan en dat ook de Raad van Bestuur van een instelling op de hoogte is van de vastgelegde afspraken. Het document Taakherschikking in het hart van de zorg heeft genoeg stof tot gesprek opgeleverd en meer zal volgen. Het leeft onder de diverse beroepsgroepen hetgeen de discussie ten goede komt. We begrijpen de impact die het document ook op andere specialismen kan hebben. Naast de verbeterpunten waar we realistisch naar kijken, biedt het document ons inziens wel ruimte om de functie op lokaal niveau te ontwikkelen en implementeren in samenspraak met de cardioloog. Dat alle betrokken partijen hier naar kijken, geeft de bereidheid tot samenwerking weer in het bereiken van gezamenlijke topklinische zorg voor de cardiologische patiënt. Feedback vanuit de verschillende vakgroepen wordt gehoord en krijgt zoveel mogelijk een plek in toekomstige discussies. Wij krijgen graag reacties via het adres: en zullen dit bundelen en terugkoppelen ter ondersteuning bij een volgende versie van het document. Met vriendelijke en collegiale groet, Aliënde van Goor Thijs Hendriks Anjo van Staaveren Konstantin Prekpalaj NVVC Kamer VS- PA

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Hoe zit dat? MBB er. Nieuwsblad zomer 2008. MBB er Hoe zit dat nou? In dit nieuwsblad staat het antwoord op deze vraag.

Hoe zit dat? MBB er. Nieuwsblad zomer 2008. MBB er Hoe zit dat nou? In dit nieuwsblad staat het antwoord op deze vraag. Nieuwsblad zomer 2008 Hoe zit dat nou? In dit nieuwsblad staat het antwoord op deze vraag. januari 2008 jaargang 58 nummer www.nvmbr.nl Een nieuwe stap in de ontwikkeling van ons beroep In de afgelopen

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie