elke woning een potentiële zorgwoning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "elke woning een potentiële zorgwoning"

Transcriptie

1 KISS HomeCare elke woning een potentiële zorgwoning

2 F L E X I B I L I T E I T Z O R G K I S S brengt Z O R G in elk huis! C O M F O R T V E I L I G H E I D

3 V O O R W O O R D Deze bro c h u re is bestemd voor professionals die te m a k e n hebben met het invullen van de woonbehoefte van zorgbehoevenden en senioren die al dan niet zorg behoeven. Aangezien een groot deel van de pro f e s- sionele markt zich dagelijks bezighoudt met deze behoefte vanuit een grote diversiteit aan disciplines, is deze bro c h u re ook geschreven vanuit diverse d i s c i p l i n e s. S e n i o ren willen het liefst in hun eigen woning blijven wonen vanwege de sociale omgeving en het comfort dat men zelf in de loop der jaren heeft opgebouwd. Hun fysieke omgeving w o rdt steeds kleiner door m o b i l i t e i t s p roblemen. Verhuizing is meestal gedwongen door achteruit gaande gezondheid en vitaliteit. Belangrijk is het om bij vitale s e n i o ren de voordelen van KISS met betrekking tot comfort en het vergroten van hun sociale cirkel via technologie onder de aandacht te bre n g e n. D i rect daarna komt de zorgoplossing die voortkomt uit de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie), die de mogelijkh e i d geeft langer te blijven wonen in je eigen huis. Hager Tehalit is door en door een familiebedrijf. Eén van de redenen dat KISS HomeCare binnen de intern a t i o n a l e organisatie tot topprioriteit verheven is. Met de introductie van het installatiesysteem KISS zette Hager Tehalit reeds de eerste stap in het volbrengen van haar missie om woningen aanpasbaar te maken en de keuze bij de consument te leggen. Met deze bro c h u re willen we u laten zien dat Hager Tehalit als uw strategische partner b i j z o n d e re aandacht besteedt aan de zorgmogelijkheden en -toepassingen van KISS. We weten allemaal dat de vergrijzing in ons land onontkoombaar in aantocht is. De naoorlogse generatie nadert de 65-jarige leeftijd, wat uiteindelijk zal leiden tot een gro t e re behoefte aan voor ouderen geschikte woningen. Recente b e rekeningen spreken van een behoefte van voor o u d e ren geschikte woningen tot Te re a l i s e ren door n i e u w b o u w, verbouw en door gerichte woningtoewijzing. Dit is een grote opgave, maar geen onmogelijke. Zo steeg de voorraad voor ouderen geschikte woningen in de periode met Wat betreft de kwalitatieve invulling van de woningbehoefte is bekend dat de woning gelijkvloers, liefst drempelloos moet zijn, de woonomgeving veilig, en eventuele zorg moet snel beschikbaar zijn. Hager biedt met KISS een o p e n en f l e x i b e l i n s t a l l a t i e c o n c e p t waarbij alle bekabeling voor elektriciteit, data, telecom, huisautomatisering, tv/radio en zelfs glasvezel in een plintsysteem langs de wanden loopt. Draadloze toepassingen zijn tevens in het systeem opgenomen. Deze basisinfrastructuur maakt dat alle apparatuur, waar en wanneer dan ook, eenvoudig aangesloten kan worden. KISS bestaat niet uit losse pro d u c- ten, maar is een volledig concept voor vrijheid en flexibiliteit in woningen op het gebied van elektrotechnische installaties. Een KISS woning is l e v e n s l o o p b e s t e n d i g en daarom ook bij uitstek geschikt als z o r g w o n i n g. Het KISS concept wordt steeds vaker ingevoerd in bouwprojecten. Zowel voor particulieren als in woningprojecten is het a a n t rek kelijk om KISS in de woning te implementeren. De afgelopen jaren heeft Hager Tehalit veel ervaring opgedaan op dit gebied. Flexibiliteit, zorg, veiligheid en comfort z i j n o n d e rdelen die steeds in deze projecten terugkomen en die met het oog op een toekomstige zorgbehoefte onontbeerlijk z i j n. V O O R W O O R D PAGINA 3

4 KISS HOMECARE... VROM bewindslieden in begroting 2005: Richting geven, ruimte scheppen, regels schrappen en plannen uitvoeren. S t u u r g r o e p E x p e r i m e n t e n Volkshuisvesting (SEV) De oplossing die KISS levert is een sterke innovatie voor de hedendaags e b o u w p r a k t i j k. PAGINA 4 I N H O U D

5 I N H O U D S O P G AV E NO O D Z A A K L E V E N S L O O P B E S T E N D I G E W O N I N G E N 6 De markt vraagt om levensloopbestendige woningen die meegroeien met de bewoners. Hager Tehalit speelt hier met KISS HomeCare op een bijzondere wijze op in door de bewoners centraal te stellen en de techniek daarop af te stemmen. KISS woningen hebben de flexibiliteit om zich aan te passen aan de levensstijl en de daarbij behorende woonwensen van de bewoners. PA G I N A OP E N S Y S T E M E N KISS E N E I B / K N X 8 Hager Tehalit past open en ro y a l t y - f ree standaarden toe. In elke KISS installatie is standaard een domoticasysteem (tebis/knx) opgenomen. Doordat dit systeem altijd integraal onderdeel van de basisinstallatie uitmaakt, kunnen (domotica)uitbreidingen eenvoudig en goedkoop w o rden gemonteerd. NI E U W B O U W E N B E S TA A N D E B O U W 1 0 G rote behoefte is er aan woningen die geschikt zijn voor senioren. Deze behoefte wordt komende jaren alsmaar gro t e r. Er zulllen veel nieuwe woningen worden gebouwd, maar ook veel bestaande woningen en gebouwen zullen aangepast worden aan de wensen van de bewoners. KISS HomeCare past perfect in nieuwbouw én bestaande bouw. KISS HO M ECA R E: O P E L K E Z O R G V R A A G E E N A N T W O O R D 1 2 Doelstelling van het beleid voor wonen en zorg is: de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen in alle omstandigheden en fasen van het leven zo lang en zo veel mogelijk te handhaven. Z o rg verandert, KISS HomeCare verandert mee. FL E X I B I L I T E I T, Z O R G, V E I L I G H E I D E N C O M F O RT 1 4 De vier aspecten flexibiliteit, zorg, veiligheid en comfort zijn de pijlers van elke KISS woning. Hager illustreert met voorbeelden wat dit inhoudt voor KISS Homecare. Elke KISS woning is levensloopbestendig. HA G E R TE H A L I T: E E N T O O N A A N G E V E N D E P R O D U C E N T 1 7 I n t e rnationaal bedrijf Hager Tehalit is een toonaangevende producent met een totaalpakket aan producten voor de elektrotechnische branche. Hager Tehalit is dé strategische partner voor zorg g e re l a t e e rde vraagstukken. KISS GA R A N T I E DE A L E R 18 De KISS Garantie Dealer is de operationele system integrator die tevens als kennisbron vanuit de techniek fungeert. Alleen de KISS Garantie Dealer kan zijn klant een garantie van tien jaar bieden, die Hager Tehalit ook volledig ondersteunt. ME E R I N F O R M AT I E 19 Wilt u meer weten over de mogelijkheden van KISS Homecare voor uw projecten, vult u dan de antwoordkaart in. I N H O U D PAGINA 5

6 KISS HOMECARE... LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN ZIJN EEN NOODZAAK KISS is de innovatieve oplossing voor zelfstandig wonen én zorg Nederland staat aan de vooravond van een vergrijzingsgolf. Het aantal 55+ huishoudens stijgt tussen het jaar 2003 en 2015 met bijna 30%, het aantal 75+ huishoudens met bijna 21%. In 2015 hebben twee op de vijf huishoudens, oftewel ruim drie miljoen huishoudens, de leeftijd bereikt van 55 jaar of ouder. Het toenemende aantal senioren is van invloed op de woonzorgvraag in de nabije toekomst. De senioren wensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. Ook als hun behoefte aan zorg in de loop der tijd groter wordt. Maar kan dat wel in de woningen van nu? Door de vergrijzing en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is er een grote vraag naar levensloopbestendige woningen. I N S PA N N I N G Om aan de groeiende vraag naar aangepaste woningen met een passend pakket aan zorg- en dienstverlening te voldoen, zal er de komende jare n op woongebied een enorme inspanning moeten worden geleverd. Ook het extramuraliseringsbeleid in de g e z o n d h e i d s z o rg zal de druk op de w o o n z o rgvraag verg roten. Dat beleid is erop gericht mensen niet in een z o rginstelling, maar zo lang mogelijk zelfstandig, in hun eigen woonomgeving, te laten wonen. Dat vraagt om specifieke woonzorgoplossingen. Om in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende woningen met zorgmogelijkheden, moet de markt nu inspelen op de maatschappelijke ontw i k k e l i n g e n. W O O N Z O R G A R R A N G E M E N T E N Dit betekent niet dat wij vanaf nu op g rote schaal seniorenwoningen moeten bouwen waarin alle mogelijke z o rgopties zijn opgenomen. Dit maakt de woning bijna onbetaalbaar en de kans is groot dat slechts een deel van de aangeboden mogelijkheden in deze woningen noodzakelijk zijn voor de (toekomstige) bewoner. Daarn a a s t hebben dit soort woningen vaak een ziekenhuisuitstraling waarvan weinig s e n i o ren gecharmeerd zijn. Het individu moet zelf de regie in handen krijgen en minder afhankelijk zijn van het bestaande aanbod. Mensen moeten zelf de keuzes kunnen maken, zelf de w o o n z o rgarrangementen kunnen samenstellen. De markt vraagt daarom om levensloopbestendige woningen die meegroeien met de bewoners. Het belangrijkste aspect daarbij is de flexibiliteit om de woningen aan te passen aan de levensstijl en de daarbij behorende woonwensen van de bewoners. De bewoner staat dus centraal en de techniek is onderg e- s c h i k t. INDIVIDUELE SITUAT I E KISS speelt op bijzondere wijze hierop in. Met KISS kunnen bewoners keuzes maken die passen bij hun individuele situatie. Daarnaast hebben ze de vrijheid om de woning (in de toekomst) aan te passen. Startende samenwoners hebben meestal weinig geld over om de installatie naar wens in te vullen. Na enkele jaren is er echter vaak wel i n t e resse voor bijvoorbeeld een comfortsysteem waarmee allerlei functies automatisch of via een afstandsbediening kunnen worden gere g e l d. In een KISS woning liggen de aansluitingen voor zo n comfortsysteem er al. Zelfs na vele jaren is de woning hiermee uit te breiden, zonder moeilijke verbouwingen zonder hakken of b reken. Een KISS woning is eenvou- dig uit te breiden met flexibiliteits-, z o rg-, veiligheids- en comfortfunction a l i t e i t e n. B A S I S I N F R A S T R U C T U U R Een KISS woning is voorzien van een technologisch hoogwaardige infras t r u c t u u r. In het basissysteem is een installatieconcept aanwezig waarbij alle bekabeling voor elektriciteit, data, telecom, huisautomatisering, tv/radio en zelfs glasvezel in een plintsysteem langs de wanden loopt. Draadloze toepassingen zijn tevens in het installatieconcept opgenomen. Met het totale systeem kunnen de bewoners de woning op elk gewenst moment aanpassen aan hun wensen. Stopcontacten en andere aansluitingen kunnen bewoners naar eigen inzicht vrij verplaatsen. Ook de schakelaars zijn op elke plek van de muur aan te brengen, omdat zij draadloos werken. PAGINA 6 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

7 D a a rnaast omvat KISS een domoticasysteem, een vorm van woningautomatisering die de multifunctionaliteit van de woning verg ro o t. D O M O T I C A Woningautomatisering is noodzakelijk voor zorg op afstand en bevordert het langer zelfstandig wonen van senioren en zorgbehoevenden. Seniore n kunnen de woning gemakkelijk voorzien van intercom, videobewaking en nachtelijke vloerverlichting in de slaapkamer en badkamer die re a g e e r t op bewegingssensoren. Domotica kan tevens een aantal ro u t i n e h a n d e- lingen van de bewoner overn e m e n. Bij het afsluiten van de woning kan de woningautomatisering de verwarming op nachtstand zetten, de inbraakbeveiliging inschakelen en de gastoevoer in de keuken automatisch afsluiten. Daarnaast kan eventueel een signaal naar de thuiszorg gaan om te laten weten dat de bewoner afwezig is, zodat men niet voor niets aan de deur komt. Zelfs ro u t i n e c o n- t roles op afstand door de huisarts b e h o ren tot de mogelijkheden (telemedicine). Deze opties zijn te re a l i s e- ren op het moment dat er behoefte aan is. Een KISS woning is dus eenvoudig aan te passen aan de levensfase van de gebruikers.

8 KISS HOMECARE... OPEN SYSTEMEN OPEN SYSTEMEN KISS EN KNX KISS is een installatieconcept waarbij alle bekabeling voor elektriciteit, data, telecom, huisautomatisering, tv/radio en zelfs glasvezel in een plintsysteem langs de wanden loopt. Draadloze toepassingen zijn tevens in het install a t i e c o n c e p t opgenomen. Deze basisinfrastructuur maakt dat mensen alle a p p a r a t u u r, waar dan ook in huis, eenvoudig kunnen aansluiten. KISS bestaat niet uit losse producten maar het is een volledig concept voor vrijheid en flexibiliteit in woningen op het gebied van installaties. Fabrikant Hager Tehalit heeft KISS geïntro d u- c e e rd en inmiddels heeft het installatieconcept zijn waarde bewezen. Enkele duizenden woningen en a p p a r- tementen zijn of worden binnenkort met het systeem uitgerust. Hager Tehalit heeft een nieuwe d i m e n- sie toegevoegd aan KISS. Met KISSabilities heeft de eigenaar van een KISS woning ineens de keuze uit hond e rden functionaliteiten die allemaal in een KISS installatie te integre ren zijn. Het kenmerk van deze KISSabilities is dat zij het leven van de bewoners een stuk comfortabeler, plezieriger en veiliger maken. Of het nu gaat om een extra stopcontact, een afstandsbediening voor verlichting, beveiliging of een communicatiesysteem om met een zorginstelling te communicere n : de inpassing binnen KISS is een fluitj e van een cent. Met name op het g e b i e d van zorg en veiligheid zijn er vele mogelijkheden om KISS op de b e h o e f- ten van ouderen aan te pass e n. Met KISS HomeCare worden onnodige kosten en overkill aan ongewenste functionaliteiten voorkomen. Hager Tehalit speelt perfect in op de zorg g e- re l a t e e rde vraagstukken met KISS H o m e C a re. Hager Tehalit past open en royaltyf ree standaarden toe. De Europese standaard i s a t i e c o m m i s- sie CENELEC heeft de KNX (spre e k uit als Konnex) technologie tot E u ropese norm verheven, nadat de aangesloten landen zich hierover in m e e rderheid positief hebben uitges p roken. Het brede draagvlak en de vrije, voor iedereen toegankelijke technologie, zijn de hoofdarg u m e n t e n w a a rom Europa het KNX-protocol als dé standaard voor gebouw- en woningautomatisering kiest. KNX is de open integrale communicat i e s t a n d a a rd, voor alle commerc i ë l e gebouwen en woningen. Het EIB/ K N X - p rotocol is de basis voor bussystemen, die de communicatie tussen de installatieonderdelen in een gebouw verzorg e n. UNIFORM SYSTEEM KISS past volledig binnnen het IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen). N i e u w b o u w, renovatie en uitbre i d i ng e n ; KISS is de oplossing in elke woning. Bij beleidsmaatregelen moet meer rekening worden gehouden met vera n d e rende samenstelling van de bevolking, met de onmogelijkheden en met de wensen en behoeften van de burgers. Elke KISS woning is er klaar voor én daarmee ook voorbere i d op een KISS HomeCare - w o n i n g. Ook uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het veel goedkoper is als oudere n langer thuis kunnen wonen, zelfs al g roeit daardoor het beroep op de t h u i s z o rg. De kosten van een plaats in een verzorgingshuis zijn vele malen g ro t e r. Alle nieuw te bouwen woningen en van veel bestaande woningen kunnen KISS woningen worden gemaakt. De basisgedachte achter KISS is, om alle faciliteiten verzameld in de technische ruimte via één kabel op een plaats in iedere ruimte te krijgen. K I S S In de woningbouw vervult EIB/KNX een belangrijke rol bij de aanleg van bussystemen. Zo n domotica-installatie is veelomvattend en verzorgt de automatisering van uiteenlopende p roducten en diensten in de woning. Omdat domotica steeds meer een basisvoorziening vormt voor mensen die op comfortabele wijze langer in hun eigen woning willen wonen, w o rd t deze installatie al niet meer als een luxe voorziening gezien. Hager Tehalit heeft daarom standaard in elke KISS installatie een domaticasysteem (tebis/knx) opgenomen, die ook voor de primaire besturingen, PAGINA 8 OPEN SYSTEEM KISS EN KNX

9 zoals verlichting, schakelen en dimmen, wordt toegepast. D o o rdat dit systeem altijd interg r a a l o n d e rdeel van de basisinstallatie uitmaakt, kunnen (domotica)uitbre i d i n- gen eenvoudig en goedkoop word e n g e m o n t e e rd. Aspecten als veiligheid en zorg zijn via een domotica-installatie re l a t i e f eenvoudig te re a l i s e ren. Denk dan aan sociale alarmering op afstand, t o e g a n g s c o n t role, automatische verlichting bij nachtelijk toiletbezoek, enzovoorts. Maar ook comforttoepassingen, zoals het op afstand bedienen van de verwarming of de zonwering en het vanaf de sofa bedienen van alle verlichting in de woning behore n met domotica tot de mogelijkheden. Omdat het nut van domotica zo evident is, met name voor ouderen en mensen met een extra zorg b e h o e f t e, kiezen steeds meer woningbouwcorporaties standaard voor een bussysteem in hun woningen. In de komende jaren zullen duizenden nieuwbouwwoningen een bussysteem krijgen. Ook in grootschalige renovatie is de aanleg hiervan al snel re n d a b e l. Het bussysteem wordt een randvoorw a a rde als wij in woningen willen zorgen dat de gevolgen van de verg r i j- zing in de toekomst niet uit de hand lopen. Woningcorporaties of beleggers die toekomstgericht bezig zijn, doen er goed aan om tegen een re l a- tief lage meerprijs, of soms zelfs kostenneutraal, nu al een basisvorm van een EIB/KNX bussysteem in woningen aan te leggen. WAAROM HAGER TEHALIT? Hager Tehalit is dé strategische partner voor zorggere l a t e e rde v r a a g s t u k k e n. Hager Tehalit helpt met integrale visieontwikkeling en is kennisbron van de techniek. Hager Tehalit investeert in mensen, concepten, producten en financiële middelen om deze rol naar behoren te kunnen vervullen. 10 JAAR GARANTIE De producten van Hager Tehalit hebben een grote bedrijfszekerheid en zijn van hoge kwaliteit. Het is niet voor niets dat Hager Tehalit maar liefst 10 jaar KISS garantie geeft. Hierin is Hager Tehalit uniek.

10 KISS HOMECARE... NIEUWBOUW ÉN BESTAANDE WONINGEN KISS HOMECARE IN NIEUWBOUW ÉN B E S TAANDE WONINGEN Met KISS is - als de bewoner er aan toe is - elke woning een zorgwoning KISS INSTA L L ATIE IN NIEUWBOUW Bij beleidsmaatregelen wordt steeds vaker rekening gehouden met verand e rende samenstelling van de bevolking, met de onmogelijkheden en met de wensen en behoeften van de burgers. Elke KISS woning is er klaar voor én daarmee ook voorbereid op een KISS HomeCare - w o n i n g. Met name de seniore n z o rgsector is Nieuwe innovatieve producten voor dynamisch aan het veranderen. Dit wonen, zorg en dienstverlening worden bij Hager Tehalit ontwikkeld. c reëert nieuwe kansen op de markt. Door de veranderende en stijgende Deze ontlasten deels de behoefte aan vraag naar meer aangepaste woningen worden de zorgaanbieders en KISSabilities veel zorgwensen draad- verbouwing of verhuizing, omdat met woningcorporaties gedwongen om loos kunnen worden opgelost. v e rnieuwingen in de markt door te v o e ren om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarbor- levensloopbestendig te maken. KISS maakt het mogelijk de woning gen. De woning is bij oplevering intrinsiek geschikt voor alle doelgroepen, van Voor de bouw zijn er een aantal starters tot 75 plussers. De installatie m o g e l i j k h e d e n : in de woning is voor elke doelgro e p en voor elke specifieke klant gemakkelijk aan te passen. 1. R e n o v a t i e, eventueel in combinatie met uitbre i d i n g : KISS (zorg)woningen hoeven niet te a. Samenvoegen van w o rde n verbouwd om de elektrainstallatie uit te breiden. Voor nieuwe appartementen en/of b. Verbouwen tot ruime woon h u u rders hoeven dus nauwelijks herstelkosten te worden gemaakt en appartementen (omzetten naar volkshuisvesting) en/of bovendien hebben deze nieuwe huurders ook weer alle keuze betre ff e n d e c. Verbouwen ten behoeve van intensieve, complexe zorg en de invulling van hun installatie. verblijf (intramuraal) Een zorgcorporatie kan uitbre i d i n g s- 2. Vervangende n i e u w b o u w op pakketten aanbieden voor bijvoorbeeld internet, extra radio-/tv-aanslui- huidige locatie of elders: a. Ten behoeve van intramurale tingen of huisautomatisering. z o rg en verblijf en/of De KISS woningen zijn aantre k k e l i j k e r b. Zelfstandige woningen/appartementen (volkshuisvesting) met te passen aan wensen van nieuwe om in te wonen en gemakkelijker aan s t e u n p u n t / z o rginfrastructuur h u u rd e r s. ( w o o n z o rgcomplexen, woon- Een zorgcorporatie krijgt daarn a a s t z o rg z o n e ) de vrijheid om producten, die passen binnen het KISS concept, aan te bieden via een eigen woonshop of andere commerciële diensten. KISS heeft in 2003 de demonstratiestatus IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen) van de Stuurg roep Experimenten Vo l k s- huisvesting gekre g e n. Het KISS systeem is door scheiding van de aanleg van de infrastructuur (bij elke woning gelijk) en de afwerking (klantspecifiek) gemakkelijker te plannen en uit te voeren. De installateur hoeft voor de aanleg van een KISS installatie minder vaak op de bouwplaats te zijn. Overleg met bewoners (kopersbegeleiding) voor het bepalen van posities van aansluitpunten kan veel eenvoudiger word e n u i t g e v o e rd dan in conventionele b o u w. Bovendien hebben klantspecifieke wensen geen invloed op het b o u w p roces (bijvoorbeeld bij het bestellen en afleveren van pre f a b - w a n d e n ). Zo wordt zorg perfect op maat gelev e rd op elk moment en nadat de bouw is opgeleverd. Het mooie van een technologisch hoogstaande KISS woning is dat het voor alle partijen alleen maar voordelen biedt, en zeker niet op de laatste plaats voor de b e w o n e r. Volgens voorzichtige schattingen van het ministerie van VROM zal de n i e u w b o u w p roductie tussen 2003 en 2015 gemiddeld woningen per jaar re a l i s e ren. Hierbij gaan ze ervan uit, dat 40% hiervan als nultre d e n w o- ning wordt gere a l i s e e rd. Dit impliceert een totale nieuwbouwproductie van nultredenwoningen tot Wo rdt een woning met de KISS basisinfrastructuur uitgevoerd, dan is deze levensloopbestendig en geschikt voor alle doelgro e p e n. PAGINA 1 0 NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN

11 KISS INSTA L L ATIE IN B E S TAANDE BOUW Iets meer dan 70% van de woningvoorraad bevindt zich in de huurs e c t o r, waarvan het overg rote deel, woningen, in de sociale h u u r s e c t o r. Ook is de koopsector, 30% van de voorraad, in dit kader een bijzondere categorie. Eigenaar-bewoners laten zich, zo wijst de praktijk uit, moeilijk verleiden om ter voorkóming van ongelukken in huis hun bezit pre v e n- tief aan te passen. Zij komen veelal pas in actie als de lichamelijke beperking zich voordoet en maken dan gebruik van de faciliteiten van de We t Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Hager Tehalit is hierbij een goede p a r t n e r. In woningen waar nog geen KISS systeem aanwezig is, kunnen met behulp van domoticasysteem tebis RF/KNX (draadloos) toch gemakkelijk diverse z o rgfuncties gere a l i s e e rd worden. Ambachtelijk proces Ieder project is nieuw; er is veel voorbereidingstijd nodig en niet eenvoudig te documenteren. Industrieel proces Basisinstallatie is uniform; het proces is eenvoudig; planning en kennis eenvoudig overdraagbaar. Voor bijvoorbeeld een senior die slecht ter been is, is het automatisch (of d.m.v. een afstandsbediening) open- en dichtgaan van de gord i j n e n een eenvoudige uitbreiding met gro t e gevolgen. Een thuiszorg o rg a n i s a t i e w o rdt hiermee ontlast, waardoor zij haar ADL/HDL hulpverlening eff i c i ë n- ter kan inzetten. Mogelijkheden KISS in nieuwbouw. Mogelijkheden KISS in bestaande woningen.

12 KISS HOMECARE... ZORGVRAGEN EN -OPLOSSINGEN KISS HOMECARE GEEFT OP ELKE ZORGVRAAG EEN ANTWOORD OVERZICHT SPECIFIEKE ZORGVRAGEN PER ZORGGEBRUIKER Z o rginstellingen, zorgverzekeraars, overheden en woningbouwcorporaties zien in de te verwachte vloedgolf aan zorg v r a g e n een bedreiging van de kwaliteit van hun dienstverlening. Hager Tehalit steekt een helpende hand toe door geavanceerde innovatieve oplossingen aan te dragen voor zowel bestaande als nieuwe woningen, waardoor het gemakkelijker wordt om zorg - a c h t e r- d e - v o o rdeur te leveren. Door deze oplossingen kan zorg efficiënter worden geleverd en kwaliteit van de dienstverlening op lange termijn worden gewaarborg d. Om goed in te kunnen in te spelen op die aanstormende zorgvraag is een overzichtelijke indeling van de zorgvragen noodzakelijk. Als vervolgens ook de hoofddoelgroepen en de gewenste functionaliteiten duidelijk zijn, kan een inschatting van de benodigde oplossingen worden gemaakt. Het toepassen van woontechnologische voorzieningen op het gebied van onder meer alarmering, sociale veiligheid/ i n b r a a k p reventie, comfort en zorg (domotica), levert daarin een belangrijke bijdrage aan het (langer) zelfstandig wonen. Het thuis ontvangen van diensten en zorg zal in de nabije toekomst voor meer en meer mensen een absolute voorwaard e zijn om zelfstandig te kunnen wonen. In het overzicht is de zorgvraag gedefinieerd voor vijf hoofdgroepen zorggebruikers en de daaraan gere l a t e e rde gewenste f u n c t i o n a l i t e i t. D O E L G R O E P E N F U N C T I E S Zorgvraag 1 Meer bewegingsvrijheid 2 Ruimte voor tijdelijk verblijf (fam./vrienden) 3 Voorkomen van vere e n z a m i n g 4 Z e l f red zaamheid vervoer 5 P r i v a c y 6 Pijnbestrijding 7 Regie in eigen hand 8 Thuis kunnen sterven 9 Ve r t rouwen in hulpverlening 10 Continuïteit in hulpverlening 11 Veiligheid en geborgenheid 12 Kwaliteit van zorg thuis (snel en goed) 13 Reductie bezoeken huisarts/ ziekenhuis 14 Sociaal contact en permanente nazorg 15 Toegang tot woning door hulpverleners 16 Communicatie en informatie 17 Ontspanning/fun 18 Oefenen/hulpmiddelen 19 Scholing ICT 20 ADL (alg. dagelijkse levensverrichtingen) 21 HDL (huishoudelijke dag. levensverr.) PAGINA 1 2 ZORGVRAGEN EN -OPLOSSINGEN

13 HAGER TEHALIT IS UW STRATEGISCHE PA RTNER VOOR ZORGGERELATEERDE VRAAGSTUKKEN EN HELPT MET INTEGRALE VISIE-ONTWIKKELING. Deze tabel geeft aan hoe KISS HomeCare - uitgaande van de gewenste functionaliteiten -een oplossing kan bieden vanuit de techniek. Elke oplossing is gebaseerd op open standaarden of maakt gebruik van royalty free, intern a t i o n a a l g e a c c e p t e e rde pro t o c o l l e n. KISS Homecare Open zorgconcept en infrastructuur ooo o Royalty free standaard e n ooo oo o.a. KNX/ EIB, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RF 868Mhz, CAT 5e Integratie met telemedicine ooo o v e r b reding toepassingsgebied en functionaliteit door KISS infrastuctuur Seamless integratie bestaande zorg s y s t e m e n ooo o v e r b reding toepassingsgebied en functionaliteit door KISS infrastuctuur Multifunctionele stopcontacten ooo oo flexibel plintsysteem beschikbaar in vele kleuren en designs Actieve personenalarmering ooo ooo zie ook alarmopvolgingsdiensten onder Services Passieve personenalarmering ooo ooo zie ook alarmopvolgingsdiensten onder Services Centrale huisschakelaar ooo oo Woning in dag- of nachtstand ooo oo N a c h t o r i ë n t a t i e v e r l i c h t i n g ooo oo bijvoorbeeld plasro u t e v e r l i c h t i n g Automatische verlichting ooo ooo voor gang, wc, badkamer E l e k t ronisch slot ooo oo met bediening door bewoner via afstandbediening of z o rgcentrale op afstand Videofoon deuro p e n e r ooo ooo ook te gebruiken als medium voor contact met R i n g l e i d i n g ooo ooo Deurbel met signaallamp ooo ooo z o rginstelling/ medebewoners I n t e rnet integratie ooo ooo voor sociale contacten en online winkelen Brand beveiliging ooo ooo Inbraak beveiliging ooo ooo Technische beveiliging ooo ooo V l u c h t route verlichting ooo oo Keuken aan of uit ooo oo o.a. kookbron beveiliging. Bediening via de keukenv e r l i c h t i n g O v e r s p a n n i n g s b e v e i l i g i n g ooo ooo zowel centraal als decentraal of in combinatie A a n w e z i g h e i d s s i m u l a t i e ooo oo bijvoorbeeld te gebruiken als vakantieschakeling S f e e r v e r l i c h t i n g ooo oo lichtpunten zowel individueel als in groepen schakelen Elektrische zonnewering/ gordijnen/ ro l l u i k e n ooo oo Klimaat contro l e ooo o en/of dimmen Eén servicenummer ooo ooo 1 e lijns helpdesk Technische pro b l e m e n ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar KGD of intern beheer A l a r m o p v o l g i n g ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar politie/brandweer Medische opvolging O p m e r k i n g e n Goede morg e n / a v o n d ooo ooo 1 e lijns helpdesk via TRIAGE systeem van zorg c e n t r a l e Social calls ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar zorg c e n t r a l e S t ress calls family ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar zorg c e n t r a l e o = toepasbaar oo = goed toepasbaar ooo = uitstekend toepasbaar ZORGVRAGEN EN -OPLOSSINGEN PAGINA 13

14 KISS HOMECARE... BIEDT EEN TOTA A L PAKKET VOOR UW HUIS F L E X I B I L I T E I T, ZORG, VEILIGHEID EN COMFORT Elke KISS woning is levensloopbestendig F L E X I B I L I T E I T Z O R G C O M F O R T V E I L I G H E I D 1. KISS verdeler Plafond aansluitpunt 2. KISS unit 3. KISS kabels Tebis EIB/KNX P l i n t 4. KISS Energ y B o x 1. P e r s o n e n a l a r m e r i n g 2. E l e k t ronisch deurslot 3. Nachtoriëntatiev e r l i c h t i n g 4. Deurbel met signaallamp 5. R i n g l e i d i n g 1. Automatische verlichting 2. Thermisch comfort 3. Vi d e o f o o n 4. S f e e r v e r l i c h t i n g 1. I n b r a a k a l a r m e r i n g 2. B r a n d a l a r m e r i n g 3. K o o k b ro n b e v e i l i g i n g 4. Technische alarmering 5. Centrale huisschakelaar 6. Woning dag-/nachtstand PAGINA 1 4 EEN TOTA A L PAKKET VOOR UW HUIS

15 KISS HOMECARE... FLEXIBILITEIT EN ZORG F L E X I B I L I T E I T KISS is een multifunctionele infrastructuur van de elektro t e c h n i s c h e installatie. Bij de aanleg wordt elke leefruimte voorzien van een KISS kabel. Deze kabel voorziet standaard in de doorgifte van elektriciteit, i n t e rnet, data, telecom, tv/radio, bus/domotica en zelfs een optie voor g l a s v e z e l. Vanwege de hoeveelheid apparatuur loopt naar de keuken een speciale Power KISS kabel, met een decentrale meterkast EnergyBox genaamd. Alle functionaliteit wordt via een intelligent plintsysteem over de ruimtes v e rde eld. Dit systeem zorgt ervoor dat alle benodigde contactpunten daar komen waar ze nodig zijn en dus uit het zicht kunnen worden geplaatst. Zijn er minder of meer contactpunten nodig? In het KISS concept zijn die snel en eenvoudig weg te halen of toe te voegen zonder hakken en bre k e n. Kort gezegd levert een KISS systeem de basisinfrastructuur, die ervoor z o rgt dat alle apparatuur waar dan ook in huis - eenvoudig en flexibel kan worden aangesloten en bediend. Maatschappelijke factoren zoals toenemende vergrijzing hebben invloed op de manier hoe mensen wonen. Aanpasbaarheid van de huisinstallatie is dan een noodzaak voor bewoners, z o rgverleners én woningbouwcorporaties. KISS is een systeem dat bij uitstek geschikt is voor deze toepassing en meegroeit met de bewoner(s). Het KISS concept is gebaseerd op open standaarden en maakt gebruik van ro y a l t y - f ree, internationaal geacc e p t e e rde protocollen. Hierdoor is KISS uitstekend te combineren met bestaande zorgsystemen, waarbij de toepasbaarheid zelfs toeneemt. U i t e r a a rd is het systeem te integre re n in reeds bestaande en nog te ontwikkelen telemedicine toepassingen. Z O R G S e n i o ren en gehandicapten willen graag zelfstandig blijven wonen, mits zij ervan op aan kunnen dat er snel hulp komt in geval van nood. Door KISS te koppelen aan een open stand a a rd personenalarmeringsysteem kan een bemande zorgcentrale bijvoorbeeld zien en horen wat er aan de hand is, de voordeur openen via een elektronisch slot en middels plaatsbepaling zien waar hulp geboden moet word e n. Zo wordt de thuiszorg of zorg c e n t r a l e vooraf goed geïnformeerd, kan men gemakkelijk toegang krijgen tot de woning in geval van nood en eff i c i ë n t hulp verlenen. Een aanpassing voor slechthore n d e n, die naadloos op KISS aangesloten kan worden, is bijvoorbeeld een deurbel met signaallamp (die gaat branden als er wordt aangebeld). Middels nachtoriëntatieverlichting (plintlampen die automatisch aangaan bij het uit bed stappen) wordt de route naar het toilet of de ijskast verlicht. Voor bewoners met een gehoorapparaat kan eenvoudig en in elke gewenste ruimte een ringleiding worden geïns t a l l e e rd. Met domotica is het mogelijk om met één handeling alle lampen en elektrische apparaten die gevaar kunnen v e roorzaken, uit te schakelen. Zo gaan strijkijzer en koff i e z e t a p p a r a a t automatisch uit, maar blijven bijvoorbeeld beveiligingsverlichting en de ijskast, afwasmachine en vriezer wel a a n. Welke lampen en apparatuur word e n geschakeld door zo n centrale huisschakelaar of nachtschakelaar kan per bewoner worden bepaald. FLEXIBILITEIT EN ZORG PAGINA 15

16 KISS HOMECARE... VEILIGHEID EN COMFORT V E I L I G H E I D Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van zorgverlening in een woning. Zowel voor persoonlijke veiligheid als bij preventie voor inbraak en brand z o rgt KISS voor een naadloze syst e e m - i n t e g r a t i e. Aanwezigheidsmelders detectere n periodes van (in)activiteit. In combinatie met de KISS functies Wo n i n g aan/uit en Woning dag/nacht word t - als er gedurende een in te stellen periode geen beweging is geweest - een alarmsignaal afgegeven naar een 24-uurs bemande zorg c e n t r a l e. Met het brand- en inbraakalarm word t ook de woning zelf in de gaten gehouden. Het systeem reageert op verschillende technische alarmen. Bijvoorbeeld het wegvallen van de spanning van de vriezer of het overst romen van de wasmachine. Per individuele bewoner kan word e n bepaald welke personen telefonisch moeten worden gewaarschuwd in geval van een alarm. Familie, vrienden, buren, een zorg- of meldcentrale. Dit kan overigens later altijd worden aangepast. Handig als de bewoner op vakantie gaat en zelf ook een melding op de GSM wil ontvangen van het alarmsysteem. C O M F O R T Als nog niet duidelijk is, welke zorgtoepassingen nodig zijn, kunnen comfortoplossingen het leven aanzienlijk p rettiger maken. Het is slechts een kleine stap wanneer bepaalde zorgtoepassingen wel nodig zijn. Door KISS te combineren met een v i d e o - d e u r i n t e rcom kan de bewoner h o ren én zien wie buiten staat, desgewenst op de TV. Met een schakelaar of afstandsbediening kan automatisch de deur worden geopend. Deze toegangscontrole is veilig en gemakkelijk; ook voor iemand die minder mobiel is. Bewegingsmelders of lichtgevoelige s e n s o ren schakelen automatisch de verlichting aan als iemand zich in die ruimte bevindt, en later weer uit. KISS kan worden gebruikt voor klimaatmanagement. Afhankelijk van de weersomstandigheden en persoonlijke voorkeuren werken verwarming, g o rdijnen, rolluiken, ventilatie en airconditioning samen om het juiste klimaat in huis te krijgen. Zo wordt de verwarming automatisch terug gezet wanneer er in een ruimte een raam openstaat. Of op hete z o m e rdagen laat het systeem tijdig de zonwering of rolluiken van de slaapkamer neer en schakelt de airc o n d i- tioning iets eerder in. KISS stuurt automatisch de ventilatie aan om de luchtvochtigheid in de woning op een gezond niveau te houd e n. PAGINA 1 6 VEILIGHEID EN COMFORT

17 KISS HOMECARE... HAGER TEHALIT HAGER TEHALIT EEN TOONAANGEVENDE P R O D U C E N T I n t e rnationale organisatie Hager Tehalit is een toonaangevende producent met een totaalpakket aan p roducten voor de elektro t e c h n i- sche branche. We reldwijd heeft Hager Tehalit 8200 g e m o t i v e e rde medewerkers in dienst. Hager Tehalit wil zich in Europa posit i o n e ren als de specialist voor het re a l i s e ren van flexibele zorg w o n i n g e n en het professioneel en efficiënt aan elkaar verbinden van zorgverleners en z o rg v r a g e r s. Hager Tehalit is een door en door familiebedrijf. Het hart en de kwaliteit van een bedrijf wordt bepaald door diegene die het bedrijf vormt: de mens. De mens staat centraal bij Hager Te h a l i t. Mede door het familiekarakter, heeft Hager Tehalit KISS HomeCare als topprioriteit verheven. B E D R I J F S P R O F I E L Hager wil zich daarbij expliciet posit i o n e ren als de eerste aanbieder van een volledig open z o rgconcept en i n f r a s t r u c t u u r. De door Hager Te h a l i t toegepaste standaarden en pro d u c t e n maken gebruik van ro y a l t y - f re e s t a n- d a a rden zoals KNX, TCP/IP, en van s t a n d a a rd i n f o r m a t i e en energ i e d r a- gers zoals ethernet, glasvezel, coax, EIB/KNX-bus, energiekabels, WiFi en B l u e t o o t h. UW ZORG IS ONS VA K The voice of the customer bepaalt onze ontwikkeling! Bestaande zaken verbeteren en nieuwe dingen ontwikkelen: dat is het doel van Hager Tehalit. Daarvoor zijn g e k w a l i f i c e e rde experts actief in het ontwikkelen van nieuwe producten en methodes die ook als zorg t o e p a s s i n- gen kunnen worden geïmplement e e rd. Technologische vooruitgang betekent marktleiderschap. Aspecten, zoals functionaliteit, gemakkelijke installatie, veiligheid, maar ook re g e l- geving en keurmerken zijn essentieel binnen het ontwikkelingspro c e s. U i t e r a a rd staan de veiligheids-, comfort- en designwensen van de markt centraal bij iedere innovatie, met de eindgebruiker - vanzelfsprekend - als m i d d e l p u n t. HAGER TEHALIT PAGINA 17

18 KISS HOMECARE... KISS GARANTIE DEALER KISS GARANTIE DEALER DÉ VA K M A N De KISS Garantie Dealer (KGD) staat voor deskundigheid. Er is maar één echte specialist als het gaat om KISS en dat is de KISS Garantie Dealer. Alleen de Garantie Dealer kan zijn klant een garantie van tien jaar bieden, die Hager Te h a l i t ook volledig ondersteunt. Toch is de garantie binnen het dealerschap van KISS slechts één onderdeel. Juist d o o rdat een KISS Garantie Dealer voor het complete KISS concept kiest, kan hij zijn opdrachtgever, maar ook de eindklant (de consument) de zekerheid bieden van een installatie die altijd functioneel en veranderbaar blijft. Het blijft met KISS altijd mogelijk om maatwerk te leveren. Vo o r- w a a rde is wel dat de installateur de basiseisen van het systeem naleeft. De Garantie Dealer legt één basisinfrastructuur in de woning aan, waarmee de bewoner of het zorgcentrum zelfs na oplevering de inrichting van de volledige installatie zelf bepaalt. Een installatie die helemaal is afgestemd op ieders individuele behoeften. En zelfs met 10 jaar g a r a n t i e. De belangrijkste eis aan Garantie Dealers is het vakmanschap. Middels een kosteloze training in de lijn van de BRL6001-certificering en de door Hager Tehalit ter beschikking gestelde hulpmiddelen en faciliteiten kunnen de Dealers uiting geven aan hun d e a l e r s c h a p. MAAR LIEFST 10 JAAR GARANTIE De producten van Hager Tehalit hebben een grote bedrijfszekerheid en zijn van hoge kwaliteit. Het is niet voor niets dat Hager Tehalit maar liefst 10 jaar garantie geeft, ook op de uitbreidingen in de installatie; K I S Sa b i l i t i e s genaamd. Hierin is het bedrijf uniek. Een voorwaarde is dat een Garantie Dealer deze uitbre i d i n- gen installeert. Met KISS in huis biedt u de bewoner s t a n d a a rd de mogelijkheid: per ruimte de plaats van aansluitpunten en draadloze schakelaars vrij te kiezen; apparaten en verlichting desgewenst met afstandsbediening te b e d i e n e n ; i n t e rnet en multimedia op elke gewenste plaats te activere n ; K I S Sa b i l i t i e s, waaronder zorg t o ep a s- singen, eenvoudig te implementere n. Maar KISS zorgt voor meer. Juist na een aantal jaren ontstaan nieuwe behoeften in de woning, als de levenssituatie verandert. KISS zorg t dat er probleemloos uitbreidingen in de woning kunnen worden gemaakt. Nu, maar ook over twee, drie, tien jaar ook nog. Wat de wensen ook zijn, bijvoorbeeld: multimedia voor de k i n d e ren, extra comfort, thuiswerkfaciliteiten of zorg f u n c t i e s. Voor ouderen ontstaat daarmee de mogelijkheid om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen. De basis voor zorgfuncties ligt namelijk al in de woning. En dat maakt een KISS woning daadwerkelijk levensloopbestendig. PAGINA 1 8 KISS GARANTIE DEALER

19 MEER INFORMAT I E We stellen graag persoonlijk met u vast wat de mogelijkheden van KISS HomeCare zijn voor uw p rojecten. Vult u de antwoord k a a r t in of neem contact op met Hager Tehalit. Hager Te h a l i t L a renweg 36 Postbus AS s - H e r t o g e n b o s c h Telefoon (073) Fax (073) h o m e c a h a g e r. n l w w w. k i s s - h o m e c a re. n l w w w. h a g e r. n l B R O N N E N : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van VROM Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) Z o rg g roep Noord - L i m b u rg I W Z C O P Y R I G H T: Copyright 2005 Hager Tehalit te s - H e r t o g e n b o s c h Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hager Te h a l i t, mag niets uit deze uitgave word e n verveelvoudigd, opgeslagen in een g e a u t o m a t i s e e rd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elekt ronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere m a n i e r.

20 = Perforations Linie = Ende Seite

KISSabilities. exclusieve mogelijkheden voor KISS Garantie Dealers

KISSabilities. exclusieve mogelijkheden voor KISS Garantie Dealers KISSabilities exclusieve mogelijkheden voor KISS Garantie Dealers KISS IS DE BASIS... KISS-BASIS KISSABILITIES WAT HEEFT DE BEWONER NODIG IN ZIJN HUIS? We starten direct met een vraag die niet te beantwoorden

Nadere informatie

Copyright 2009, Dr. Ben van Lier MCM CMC pagina 1 van 31 Vergrijzing in een technologische context

Copyright 2009, Dr. Ben van Lier MCM CMC pagina 1 van 31 Vergrijzing in een technologische context Copyright 2009, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van: Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

GRRTIS. Dineke Oudijk

GRRTIS. Dineke Oudijk BOUWKUNDE-WINKEL EINDHOVEN Een onderzoek naar: Ouderenhuisvesting GRRTIS Een onderzoek door: Begeleid door: Claude van Bladel Dineke Oudijk mevr. Prof. H. Fassbinder Eindhoven, maart 1990 De Bouwkundewinkel

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie