elke woning een potentiële zorgwoning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "elke woning een potentiële zorgwoning"

Transcriptie

1 KISS HomeCare elke woning een potentiële zorgwoning

2 F L E X I B I L I T E I T Z O R G K I S S brengt Z O R G in elk huis! C O M F O R T V E I L I G H E I D

3 V O O R W O O R D Deze bro c h u re is bestemd voor professionals die te m a k e n hebben met het invullen van de woonbehoefte van zorgbehoevenden en senioren die al dan niet zorg behoeven. Aangezien een groot deel van de pro f e s- sionele markt zich dagelijks bezighoudt met deze behoefte vanuit een grote diversiteit aan disciplines, is deze bro c h u re ook geschreven vanuit diverse d i s c i p l i n e s. S e n i o ren willen het liefst in hun eigen woning blijven wonen vanwege de sociale omgeving en het comfort dat men zelf in de loop der jaren heeft opgebouwd. Hun fysieke omgeving w o rdt steeds kleiner door m o b i l i t e i t s p roblemen. Verhuizing is meestal gedwongen door achteruit gaande gezondheid en vitaliteit. Belangrijk is het om bij vitale s e n i o ren de voordelen van KISS met betrekking tot comfort en het vergroten van hun sociale cirkel via technologie onder de aandacht te bre n g e n. D i rect daarna komt de zorgoplossing die voortkomt uit de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie), die de mogelijkh e i d geeft langer te blijven wonen in je eigen huis. Hager Tehalit is door en door een familiebedrijf. Eén van de redenen dat KISS HomeCare binnen de intern a t i o n a l e organisatie tot topprioriteit verheven is. Met de introductie van het installatiesysteem KISS zette Hager Tehalit reeds de eerste stap in het volbrengen van haar missie om woningen aanpasbaar te maken en de keuze bij de consument te leggen. Met deze bro c h u re willen we u laten zien dat Hager Tehalit als uw strategische partner b i j z o n d e re aandacht besteedt aan de zorgmogelijkheden en -toepassingen van KISS. We weten allemaal dat de vergrijzing in ons land onontkoombaar in aantocht is. De naoorlogse generatie nadert de 65-jarige leeftijd, wat uiteindelijk zal leiden tot een gro t e re behoefte aan voor ouderen geschikte woningen. Recente b e rekeningen spreken van een behoefte van voor o u d e ren geschikte woningen tot Te re a l i s e ren door n i e u w b o u w, verbouw en door gerichte woningtoewijzing. Dit is een grote opgave, maar geen onmogelijke. Zo steeg de voorraad voor ouderen geschikte woningen in de periode met Wat betreft de kwalitatieve invulling van de woningbehoefte is bekend dat de woning gelijkvloers, liefst drempelloos moet zijn, de woonomgeving veilig, en eventuele zorg moet snel beschikbaar zijn. Hager biedt met KISS een o p e n en f l e x i b e l i n s t a l l a t i e c o n c e p t waarbij alle bekabeling voor elektriciteit, data, telecom, huisautomatisering, tv/radio en zelfs glasvezel in een plintsysteem langs de wanden loopt. Draadloze toepassingen zijn tevens in het systeem opgenomen. Deze basisinfrastructuur maakt dat alle apparatuur, waar en wanneer dan ook, eenvoudig aangesloten kan worden. KISS bestaat niet uit losse pro d u c- ten, maar is een volledig concept voor vrijheid en flexibiliteit in woningen op het gebied van elektrotechnische installaties. Een KISS woning is l e v e n s l o o p b e s t e n d i g en daarom ook bij uitstek geschikt als z o r g w o n i n g. Het KISS concept wordt steeds vaker ingevoerd in bouwprojecten. Zowel voor particulieren als in woningprojecten is het a a n t rek kelijk om KISS in de woning te implementeren. De afgelopen jaren heeft Hager Tehalit veel ervaring opgedaan op dit gebied. Flexibiliteit, zorg, veiligheid en comfort z i j n o n d e rdelen die steeds in deze projecten terugkomen en die met het oog op een toekomstige zorgbehoefte onontbeerlijk z i j n. V O O R W O O R D PAGINA 3

4 KISS HOMECARE... VROM bewindslieden in begroting 2005: Richting geven, ruimte scheppen, regels schrappen en plannen uitvoeren. S t u u r g r o e p E x p e r i m e n t e n Volkshuisvesting (SEV) De oplossing die KISS levert is een sterke innovatie voor de hedendaags e b o u w p r a k t i j k. PAGINA 4 I N H O U D

5 I N H O U D S O P G AV E NO O D Z A A K L E V E N S L O O P B E S T E N D I G E W O N I N G E N 6 De markt vraagt om levensloopbestendige woningen die meegroeien met de bewoners. Hager Tehalit speelt hier met KISS HomeCare op een bijzondere wijze op in door de bewoners centraal te stellen en de techniek daarop af te stemmen. KISS woningen hebben de flexibiliteit om zich aan te passen aan de levensstijl en de daarbij behorende woonwensen van de bewoners. PA G I N A OP E N S Y S T E M E N KISS E N E I B / K N X 8 Hager Tehalit past open en ro y a l t y - f ree standaarden toe. In elke KISS installatie is standaard een domoticasysteem (tebis/knx) opgenomen. Doordat dit systeem altijd integraal onderdeel van de basisinstallatie uitmaakt, kunnen (domotica)uitbreidingen eenvoudig en goedkoop w o rden gemonteerd. NI E U W B O U W E N B E S TA A N D E B O U W 1 0 G rote behoefte is er aan woningen die geschikt zijn voor senioren. Deze behoefte wordt komende jaren alsmaar gro t e r. Er zulllen veel nieuwe woningen worden gebouwd, maar ook veel bestaande woningen en gebouwen zullen aangepast worden aan de wensen van de bewoners. KISS HomeCare past perfect in nieuwbouw én bestaande bouw. KISS HO M ECA R E: O P E L K E Z O R G V R A A G E E N A N T W O O R D 1 2 Doelstelling van het beleid voor wonen en zorg is: de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen in alle omstandigheden en fasen van het leven zo lang en zo veel mogelijk te handhaven. Z o rg verandert, KISS HomeCare verandert mee. FL E X I B I L I T E I T, Z O R G, V E I L I G H E I D E N C O M F O RT 1 4 De vier aspecten flexibiliteit, zorg, veiligheid en comfort zijn de pijlers van elke KISS woning. Hager illustreert met voorbeelden wat dit inhoudt voor KISS Homecare. Elke KISS woning is levensloopbestendig. HA G E R TE H A L I T: E E N T O O N A A N G E V E N D E P R O D U C E N T 1 7 I n t e rnationaal bedrijf Hager Tehalit is een toonaangevende producent met een totaalpakket aan producten voor de elektrotechnische branche. Hager Tehalit is dé strategische partner voor zorg g e re l a t e e rde vraagstukken. KISS GA R A N T I E DE A L E R 18 De KISS Garantie Dealer is de operationele system integrator die tevens als kennisbron vanuit de techniek fungeert. Alleen de KISS Garantie Dealer kan zijn klant een garantie van tien jaar bieden, die Hager Tehalit ook volledig ondersteunt. ME E R I N F O R M AT I E 19 Wilt u meer weten over de mogelijkheden van KISS Homecare voor uw projecten, vult u dan de antwoordkaart in. I N H O U D PAGINA 5

6 KISS HOMECARE... LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN ZIJN EEN NOODZAAK KISS is de innovatieve oplossing voor zelfstandig wonen én zorg Nederland staat aan de vooravond van een vergrijzingsgolf. Het aantal 55+ huishoudens stijgt tussen het jaar 2003 en 2015 met bijna 30%, het aantal 75+ huishoudens met bijna 21%. In 2015 hebben twee op de vijf huishoudens, oftewel ruim drie miljoen huishoudens, de leeftijd bereikt van 55 jaar of ouder. Het toenemende aantal senioren is van invloed op de woonzorgvraag in de nabije toekomst. De senioren wensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. Ook als hun behoefte aan zorg in de loop der tijd groter wordt. Maar kan dat wel in de woningen van nu? Door de vergrijzing en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is er een grote vraag naar levensloopbestendige woningen. I N S PA N N I N G Om aan de groeiende vraag naar aangepaste woningen met een passend pakket aan zorg- en dienstverlening te voldoen, zal er de komende jare n op woongebied een enorme inspanning moeten worden geleverd. Ook het extramuraliseringsbeleid in de g e z o n d h e i d s z o rg zal de druk op de w o o n z o rgvraag verg roten. Dat beleid is erop gericht mensen niet in een z o rginstelling, maar zo lang mogelijk zelfstandig, in hun eigen woonomgeving, te laten wonen. Dat vraagt om specifieke woonzorgoplossingen. Om in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende woningen met zorgmogelijkheden, moet de markt nu inspelen op de maatschappelijke ontw i k k e l i n g e n. W O O N Z O R G A R R A N G E M E N T E N Dit betekent niet dat wij vanaf nu op g rote schaal seniorenwoningen moeten bouwen waarin alle mogelijke z o rgopties zijn opgenomen. Dit maakt de woning bijna onbetaalbaar en de kans is groot dat slechts een deel van de aangeboden mogelijkheden in deze woningen noodzakelijk zijn voor de (toekomstige) bewoner. Daarn a a s t hebben dit soort woningen vaak een ziekenhuisuitstraling waarvan weinig s e n i o ren gecharmeerd zijn. Het individu moet zelf de regie in handen krijgen en minder afhankelijk zijn van het bestaande aanbod. Mensen moeten zelf de keuzes kunnen maken, zelf de w o o n z o rgarrangementen kunnen samenstellen. De markt vraagt daarom om levensloopbestendige woningen die meegroeien met de bewoners. Het belangrijkste aspect daarbij is de flexibiliteit om de woningen aan te passen aan de levensstijl en de daarbij behorende woonwensen van de bewoners. De bewoner staat dus centraal en de techniek is onderg e- s c h i k t. INDIVIDUELE SITUAT I E KISS speelt op bijzondere wijze hierop in. Met KISS kunnen bewoners keuzes maken die passen bij hun individuele situatie. Daarnaast hebben ze de vrijheid om de woning (in de toekomst) aan te passen. Startende samenwoners hebben meestal weinig geld over om de installatie naar wens in te vullen. Na enkele jaren is er echter vaak wel i n t e resse voor bijvoorbeeld een comfortsysteem waarmee allerlei functies automatisch of via een afstandsbediening kunnen worden gere g e l d. In een KISS woning liggen de aansluitingen voor zo n comfortsysteem er al. Zelfs na vele jaren is de woning hiermee uit te breiden, zonder moeilijke verbouwingen zonder hakken of b reken. Een KISS woning is eenvou- dig uit te breiden met flexibiliteits-, z o rg-, veiligheids- en comfortfunction a l i t e i t e n. B A S I S I N F R A S T R U C T U U R Een KISS woning is voorzien van een technologisch hoogwaardige infras t r u c t u u r. In het basissysteem is een installatieconcept aanwezig waarbij alle bekabeling voor elektriciteit, data, telecom, huisautomatisering, tv/radio en zelfs glasvezel in een plintsysteem langs de wanden loopt. Draadloze toepassingen zijn tevens in het installatieconcept opgenomen. Met het totale systeem kunnen de bewoners de woning op elk gewenst moment aanpassen aan hun wensen. Stopcontacten en andere aansluitingen kunnen bewoners naar eigen inzicht vrij verplaatsen. Ook de schakelaars zijn op elke plek van de muur aan te brengen, omdat zij draadloos werken. PAGINA 6 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

7 D a a rnaast omvat KISS een domoticasysteem, een vorm van woningautomatisering die de multifunctionaliteit van de woning verg ro o t. D O M O T I C A Woningautomatisering is noodzakelijk voor zorg op afstand en bevordert het langer zelfstandig wonen van senioren en zorgbehoevenden. Seniore n kunnen de woning gemakkelijk voorzien van intercom, videobewaking en nachtelijke vloerverlichting in de slaapkamer en badkamer die re a g e e r t op bewegingssensoren. Domotica kan tevens een aantal ro u t i n e h a n d e- lingen van de bewoner overn e m e n. Bij het afsluiten van de woning kan de woningautomatisering de verwarming op nachtstand zetten, de inbraakbeveiliging inschakelen en de gastoevoer in de keuken automatisch afsluiten. Daarnaast kan eventueel een signaal naar de thuiszorg gaan om te laten weten dat de bewoner afwezig is, zodat men niet voor niets aan de deur komt. Zelfs ro u t i n e c o n- t roles op afstand door de huisarts b e h o ren tot de mogelijkheden (telemedicine). Deze opties zijn te re a l i s e- ren op het moment dat er behoefte aan is. Een KISS woning is dus eenvoudig aan te passen aan de levensfase van de gebruikers.

8 KISS HOMECARE... OPEN SYSTEMEN OPEN SYSTEMEN KISS EN KNX KISS is een installatieconcept waarbij alle bekabeling voor elektriciteit, data, telecom, huisautomatisering, tv/radio en zelfs glasvezel in een plintsysteem langs de wanden loopt. Draadloze toepassingen zijn tevens in het install a t i e c o n c e p t opgenomen. Deze basisinfrastructuur maakt dat mensen alle a p p a r a t u u r, waar dan ook in huis, eenvoudig kunnen aansluiten. KISS bestaat niet uit losse producten maar het is een volledig concept voor vrijheid en flexibiliteit in woningen op het gebied van installaties. Fabrikant Hager Tehalit heeft KISS geïntro d u- c e e rd en inmiddels heeft het installatieconcept zijn waarde bewezen. Enkele duizenden woningen en a p p a r- tementen zijn of worden binnenkort met het systeem uitgerust. Hager Tehalit heeft een nieuwe d i m e n- sie toegevoegd aan KISS. Met KISSabilities heeft de eigenaar van een KISS woning ineens de keuze uit hond e rden functionaliteiten die allemaal in een KISS installatie te integre ren zijn. Het kenmerk van deze KISSabilities is dat zij het leven van de bewoners een stuk comfortabeler, plezieriger en veiliger maken. Of het nu gaat om een extra stopcontact, een afstandsbediening voor verlichting, beveiliging of een communicatiesysteem om met een zorginstelling te communicere n : de inpassing binnen KISS is een fluitj e van een cent. Met name op het g e b i e d van zorg en veiligheid zijn er vele mogelijkheden om KISS op de b e h o e f- ten van ouderen aan te pass e n. Met KISS HomeCare worden onnodige kosten en overkill aan ongewenste functionaliteiten voorkomen. Hager Tehalit speelt perfect in op de zorg g e- re l a t e e rde vraagstukken met KISS H o m e C a re. Hager Tehalit past open en royaltyf ree standaarden toe. De Europese standaard i s a t i e c o m m i s- sie CENELEC heeft de KNX (spre e k uit als Konnex) technologie tot E u ropese norm verheven, nadat de aangesloten landen zich hierover in m e e rderheid positief hebben uitges p roken. Het brede draagvlak en de vrije, voor iedereen toegankelijke technologie, zijn de hoofdarg u m e n t e n w a a rom Europa het KNX-protocol als dé standaard voor gebouw- en woningautomatisering kiest. KNX is de open integrale communicat i e s t a n d a a rd, voor alle commerc i ë l e gebouwen en woningen. Het EIB/ K N X - p rotocol is de basis voor bussystemen, die de communicatie tussen de installatieonderdelen in een gebouw verzorg e n. UNIFORM SYSTEEM KISS past volledig binnnen het IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen). N i e u w b o u w, renovatie en uitbre i d i ng e n ; KISS is de oplossing in elke woning. Bij beleidsmaatregelen moet meer rekening worden gehouden met vera n d e rende samenstelling van de bevolking, met de onmogelijkheden en met de wensen en behoeften van de burgers. Elke KISS woning is er klaar voor én daarmee ook voorbere i d op een KISS HomeCare - w o n i n g. Ook uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het veel goedkoper is als oudere n langer thuis kunnen wonen, zelfs al g roeit daardoor het beroep op de t h u i s z o rg. De kosten van een plaats in een verzorgingshuis zijn vele malen g ro t e r. Alle nieuw te bouwen woningen en van veel bestaande woningen kunnen KISS woningen worden gemaakt. De basisgedachte achter KISS is, om alle faciliteiten verzameld in de technische ruimte via één kabel op een plaats in iedere ruimte te krijgen. K I S S In de woningbouw vervult EIB/KNX een belangrijke rol bij de aanleg van bussystemen. Zo n domotica-installatie is veelomvattend en verzorgt de automatisering van uiteenlopende p roducten en diensten in de woning. Omdat domotica steeds meer een basisvoorziening vormt voor mensen die op comfortabele wijze langer in hun eigen woning willen wonen, w o rd t deze installatie al niet meer als een luxe voorziening gezien. Hager Tehalit heeft daarom standaard in elke KISS installatie een domaticasysteem (tebis/knx) opgenomen, die ook voor de primaire besturingen, PAGINA 8 OPEN SYSTEEM KISS EN KNX

9 zoals verlichting, schakelen en dimmen, wordt toegepast. D o o rdat dit systeem altijd interg r a a l o n d e rdeel van de basisinstallatie uitmaakt, kunnen (domotica)uitbre i d i n- gen eenvoudig en goedkoop word e n g e m o n t e e rd. Aspecten als veiligheid en zorg zijn via een domotica-installatie re l a t i e f eenvoudig te re a l i s e ren. Denk dan aan sociale alarmering op afstand, t o e g a n g s c o n t role, automatische verlichting bij nachtelijk toiletbezoek, enzovoorts. Maar ook comforttoepassingen, zoals het op afstand bedienen van de verwarming of de zonwering en het vanaf de sofa bedienen van alle verlichting in de woning behore n met domotica tot de mogelijkheden. Omdat het nut van domotica zo evident is, met name voor ouderen en mensen met een extra zorg b e h o e f t e, kiezen steeds meer woningbouwcorporaties standaard voor een bussysteem in hun woningen. In de komende jaren zullen duizenden nieuwbouwwoningen een bussysteem krijgen. Ook in grootschalige renovatie is de aanleg hiervan al snel re n d a b e l. Het bussysteem wordt een randvoorw a a rde als wij in woningen willen zorgen dat de gevolgen van de verg r i j- zing in de toekomst niet uit de hand lopen. Woningcorporaties of beleggers die toekomstgericht bezig zijn, doen er goed aan om tegen een re l a- tief lage meerprijs, of soms zelfs kostenneutraal, nu al een basisvorm van een EIB/KNX bussysteem in woningen aan te leggen. WAAROM HAGER TEHALIT? Hager Tehalit is dé strategische partner voor zorggere l a t e e rde v r a a g s t u k k e n. Hager Tehalit helpt met integrale visieontwikkeling en is kennisbron van de techniek. Hager Tehalit investeert in mensen, concepten, producten en financiële middelen om deze rol naar behoren te kunnen vervullen. 10 JAAR GARANTIE De producten van Hager Tehalit hebben een grote bedrijfszekerheid en zijn van hoge kwaliteit. Het is niet voor niets dat Hager Tehalit maar liefst 10 jaar KISS garantie geeft. Hierin is Hager Tehalit uniek.

10 KISS HOMECARE... NIEUWBOUW ÉN BESTAANDE WONINGEN KISS HOMECARE IN NIEUWBOUW ÉN B E S TAANDE WONINGEN Met KISS is - als de bewoner er aan toe is - elke woning een zorgwoning KISS INSTA L L ATIE IN NIEUWBOUW Bij beleidsmaatregelen wordt steeds vaker rekening gehouden met verand e rende samenstelling van de bevolking, met de onmogelijkheden en met de wensen en behoeften van de burgers. Elke KISS woning is er klaar voor én daarmee ook voorbereid op een KISS HomeCare - w o n i n g. Met name de seniore n z o rgsector is Nieuwe innovatieve producten voor dynamisch aan het veranderen. Dit wonen, zorg en dienstverlening worden bij Hager Tehalit ontwikkeld. c reëert nieuwe kansen op de markt. Door de veranderende en stijgende Deze ontlasten deels de behoefte aan vraag naar meer aangepaste woningen worden de zorgaanbieders en KISSabilities veel zorgwensen draad- verbouwing of verhuizing, omdat met woningcorporaties gedwongen om loos kunnen worden opgelost. v e rnieuwingen in de markt door te v o e ren om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarbor- levensloopbestendig te maken. KISS maakt het mogelijk de woning gen. De woning is bij oplevering intrinsiek geschikt voor alle doelgroepen, van Voor de bouw zijn er een aantal starters tot 75 plussers. De installatie m o g e l i j k h e d e n : in de woning is voor elke doelgro e p en voor elke specifieke klant gemakkelijk aan te passen. 1. R e n o v a t i e, eventueel in combinatie met uitbre i d i n g : KISS (zorg)woningen hoeven niet te a. Samenvoegen van w o rde n verbouwd om de elektrainstallatie uit te breiden. Voor nieuwe appartementen en/of b. Verbouwen tot ruime woon h u u rders hoeven dus nauwelijks herstelkosten te worden gemaakt en appartementen (omzetten naar volkshuisvesting) en/of bovendien hebben deze nieuwe huurders ook weer alle keuze betre ff e n d e c. Verbouwen ten behoeve van intensieve, complexe zorg en de invulling van hun installatie. verblijf (intramuraal) Een zorgcorporatie kan uitbre i d i n g s- 2. Vervangende n i e u w b o u w op pakketten aanbieden voor bijvoorbeeld internet, extra radio-/tv-aanslui- huidige locatie of elders: a. Ten behoeve van intramurale tingen of huisautomatisering. z o rg en verblijf en/of De KISS woningen zijn aantre k k e l i j k e r b. Zelfstandige woningen/appartementen (volkshuisvesting) met te passen aan wensen van nieuwe om in te wonen en gemakkelijker aan s t e u n p u n t / z o rginfrastructuur h u u rd e r s. ( w o o n z o rgcomplexen, woon- Een zorgcorporatie krijgt daarn a a s t z o rg z o n e ) de vrijheid om producten, die passen binnen het KISS concept, aan te bieden via een eigen woonshop of andere commerciële diensten. KISS heeft in 2003 de demonstratiestatus IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen) van de Stuurg roep Experimenten Vo l k s- huisvesting gekre g e n. Het KISS systeem is door scheiding van de aanleg van de infrastructuur (bij elke woning gelijk) en de afwerking (klantspecifiek) gemakkelijker te plannen en uit te voeren. De installateur hoeft voor de aanleg van een KISS installatie minder vaak op de bouwplaats te zijn. Overleg met bewoners (kopersbegeleiding) voor het bepalen van posities van aansluitpunten kan veel eenvoudiger word e n u i t g e v o e rd dan in conventionele b o u w. Bovendien hebben klantspecifieke wensen geen invloed op het b o u w p roces (bijvoorbeeld bij het bestellen en afleveren van pre f a b - w a n d e n ). Zo wordt zorg perfect op maat gelev e rd op elk moment en nadat de bouw is opgeleverd. Het mooie van een technologisch hoogstaande KISS woning is dat het voor alle partijen alleen maar voordelen biedt, en zeker niet op de laatste plaats voor de b e w o n e r. Volgens voorzichtige schattingen van het ministerie van VROM zal de n i e u w b o u w p roductie tussen 2003 en 2015 gemiddeld woningen per jaar re a l i s e ren. Hierbij gaan ze ervan uit, dat 40% hiervan als nultre d e n w o- ning wordt gere a l i s e e rd. Dit impliceert een totale nieuwbouwproductie van nultredenwoningen tot Wo rdt een woning met de KISS basisinfrastructuur uitgevoerd, dan is deze levensloopbestendig en geschikt voor alle doelgro e p e n. PAGINA 1 0 NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN

11 KISS INSTA L L ATIE IN B E S TAANDE BOUW Iets meer dan 70% van de woningvoorraad bevindt zich in de huurs e c t o r, waarvan het overg rote deel, woningen, in de sociale h u u r s e c t o r. Ook is de koopsector, 30% van de voorraad, in dit kader een bijzondere categorie. Eigenaar-bewoners laten zich, zo wijst de praktijk uit, moeilijk verleiden om ter voorkóming van ongelukken in huis hun bezit pre v e n- tief aan te passen. Zij komen veelal pas in actie als de lichamelijke beperking zich voordoet en maken dan gebruik van de faciliteiten van de We t Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Hager Tehalit is hierbij een goede p a r t n e r. In woningen waar nog geen KISS systeem aanwezig is, kunnen met behulp van domoticasysteem tebis RF/KNX (draadloos) toch gemakkelijk diverse z o rgfuncties gere a l i s e e rd worden. Ambachtelijk proces Ieder project is nieuw; er is veel voorbereidingstijd nodig en niet eenvoudig te documenteren. Industrieel proces Basisinstallatie is uniform; het proces is eenvoudig; planning en kennis eenvoudig overdraagbaar. Voor bijvoorbeeld een senior die slecht ter been is, is het automatisch (of d.m.v. een afstandsbediening) open- en dichtgaan van de gord i j n e n een eenvoudige uitbreiding met gro t e gevolgen. Een thuiszorg o rg a n i s a t i e w o rdt hiermee ontlast, waardoor zij haar ADL/HDL hulpverlening eff i c i ë n- ter kan inzetten. Mogelijkheden KISS in nieuwbouw. Mogelijkheden KISS in bestaande woningen.

12 KISS HOMECARE... ZORGVRAGEN EN -OPLOSSINGEN KISS HOMECARE GEEFT OP ELKE ZORGVRAAG EEN ANTWOORD OVERZICHT SPECIFIEKE ZORGVRAGEN PER ZORGGEBRUIKER Z o rginstellingen, zorgverzekeraars, overheden en woningbouwcorporaties zien in de te verwachte vloedgolf aan zorg v r a g e n een bedreiging van de kwaliteit van hun dienstverlening. Hager Tehalit steekt een helpende hand toe door geavanceerde innovatieve oplossingen aan te dragen voor zowel bestaande als nieuwe woningen, waardoor het gemakkelijker wordt om zorg - a c h t e r- d e - v o o rdeur te leveren. Door deze oplossingen kan zorg efficiënter worden geleverd en kwaliteit van de dienstverlening op lange termijn worden gewaarborg d. Om goed in te kunnen in te spelen op die aanstormende zorgvraag is een overzichtelijke indeling van de zorgvragen noodzakelijk. Als vervolgens ook de hoofddoelgroepen en de gewenste functionaliteiten duidelijk zijn, kan een inschatting van de benodigde oplossingen worden gemaakt. Het toepassen van woontechnologische voorzieningen op het gebied van onder meer alarmering, sociale veiligheid/ i n b r a a k p reventie, comfort en zorg (domotica), levert daarin een belangrijke bijdrage aan het (langer) zelfstandig wonen. Het thuis ontvangen van diensten en zorg zal in de nabije toekomst voor meer en meer mensen een absolute voorwaard e zijn om zelfstandig te kunnen wonen. In het overzicht is de zorgvraag gedefinieerd voor vijf hoofdgroepen zorggebruikers en de daaraan gere l a t e e rde gewenste f u n c t i o n a l i t e i t. D O E L G R O E P E N F U N C T I E S Zorgvraag 1 Meer bewegingsvrijheid 2 Ruimte voor tijdelijk verblijf (fam./vrienden) 3 Voorkomen van vere e n z a m i n g 4 Z e l f red zaamheid vervoer 5 P r i v a c y 6 Pijnbestrijding 7 Regie in eigen hand 8 Thuis kunnen sterven 9 Ve r t rouwen in hulpverlening 10 Continuïteit in hulpverlening 11 Veiligheid en geborgenheid 12 Kwaliteit van zorg thuis (snel en goed) 13 Reductie bezoeken huisarts/ ziekenhuis 14 Sociaal contact en permanente nazorg 15 Toegang tot woning door hulpverleners 16 Communicatie en informatie 17 Ontspanning/fun 18 Oefenen/hulpmiddelen 19 Scholing ICT 20 ADL (alg. dagelijkse levensverrichtingen) 21 HDL (huishoudelijke dag. levensverr.) PAGINA 1 2 ZORGVRAGEN EN -OPLOSSINGEN

13 HAGER TEHALIT IS UW STRATEGISCHE PA RTNER VOOR ZORGGERELATEERDE VRAAGSTUKKEN EN HELPT MET INTEGRALE VISIE-ONTWIKKELING. Deze tabel geeft aan hoe KISS HomeCare - uitgaande van de gewenste functionaliteiten -een oplossing kan bieden vanuit de techniek. Elke oplossing is gebaseerd op open standaarden of maakt gebruik van royalty free, intern a t i o n a a l g e a c c e p t e e rde pro t o c o l l e n. KISS Homecare Open zorgconcept en infrastructuur ooo o Royalty free standaard e n ooo oo o.a. KNX/ EIB, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RF 868Mhz, CAT 5e Integratie met telemedicine ooo o v e r b reding toepassingsgebied en functionaliteit door KISS infrastuctuur Seamless integratie bestaande zorg s y s t e m e n ooo o v e r b reding toepassingsgebied en functionaliteit door KISS infrastuctuur Multifunctionele stopcontacten ooo oo flexibel plintsysteem beschikbaar in vele kleuren en designs Actieve personenalarmering ooo ooo zie ook alarmopvolgingsdiensten onder Services Passieve personenalarmering ooo ooo zie ook alarmopvolgingsdiensten onder Services Centrale huisschakelaar ooo oo Woning in dag- of nachtstand ooo oo N a c h t o r i ë n t a t i e v e r l i c h t i n g ooo oo bijvoorbeeld plasro u t e v e r l i c h t i n g Automatische verlichting ooo ooo voor gang, wc, badkamer E l e k t ronisch slot ooo oo met bediening door bewoner via afstandbediening of z o rgcentrale op afstand Videofoon deuro p e n e r ooo ooo ook te gebruiken als medium voor contact met R i n g l e i d i n g ooo ooo Deurbel met signaallamp ooo ooo z o rginstelling/ medebewoners I n t e rnet integratie ooo ooo voor sociale contacten en online winkelen Brand beveiliging ooo ooo Inbraak beveiliging ooo ooo Technische beveiliging ooo ooo V l u c h t route verlichting ooo oo Keuken aan of uit ooo oo o.a. kookbron beveiliging. Bediening via de keukenv e r l i c h t i n g O v e r s p a n n i n g s b e v e i l i g i n g ooo ooo zowel centraal als decentraal of in combinatie A a n w e z i g h e i d s s i m u l a t i e ooo oo bijvoorbeeld te gebruiken als vakantieschakeling S f e e r v e r l i c h t i n g ooo oo lichtpunten zowel individueel als in groepen schakelen Elektrische zonnewering/ gordijnen/ ro l l u i k e n ooo oo Klimaat contro l e ooo o en/of dimmen Eén servicenummer ooo ooo 1 e lijns helpdesk Technische pro b l e m e n ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar KGD of intern beheer A l a r m o p v o l g i n g ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar politie/brandweer Medische opvolging O p m e r k i n g e n Goede morg e n / a v o n d ooo ooo 1 e lijns helpdesk via TRIAGE systeem van zorg c e n t r a l e Social calls ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar zorg c e n t r a l e S t ress calls family ooo ooo 1 e lijns helpdesk, vervolgens naar zorg c e n t r a l e o = toepasbaar oo = goed toepasbaar ooo = uitstekend toepasbaar ZORGVRAGEN EN -OPLOSSINGEN PAGINA 13

14 KISS HOMECARE... BIEDT EEN TOTA A L PAKKET VOOR UW HUIS F L E X I B I L I T E I T, ZORG, VEILIGHEID EN COMFORT Elke KISS woning is levensloopbestendig F L E X I B I L I T E I T Z O R G C O M F O R T V E I L I G H E I D 1. KISS verdeler Plafond aansluitpunt 2. KISS unit 3. KISS kabels Tebis EIB/KNX P l i n t 4. KISS Energ y B o x 1. P e r s o n e n a l a r m e r i n g 2. E l e k t ronisch deurslot 3. Nachtoriëntatiev e r l i c h t i n g 4. Deurbel met signaallamp 5. R i n g l e i d i n g 1. Automatische verlichting 2. Thermisch comfort 3. Vi d e o f o o n 4. S f e e r v e r l i c h t i n g 1. I n b r a a k a l a r m e r i n g 2. B r a n d a l a r m e r i n g 3. K o o k b ro n b e v e i l i g i n g 4. Technische alarmering 5. Centrale huisschakelaar 6. Woning dag-/nachtstand PAGINA 1 4 EEN TOTA A L PAKKET VOOR UW HUIS

15 KISS HOMECARE... FLEXIBILITEIT EN ZORG F L E X I B I L I T E I T KISS is een multifunctionele infrastructuur van de elektro t e c h n i s c h e installatie. Bij de aanleg wordt elke leefruimte voorzien van een KISS kabel. Deze kabel voorziet standaard in de doorgifte van elektriciteit, i n t e rnet, data, telecom, tv/radio, bus/domotica en zelfs een optie voor g l a s v e z e l. Vanwege de hoeveelheid apparatuur loopt naar de keuken een speciale Power KISS kabel, met een decentrale meterkast EnergyBox genaamd. Alle functionaliteit wordt via een intelligent plintsysteem over de ruimtes v e rde eld. Dit systeem zorgt ervoor dat alle benodigde contactpunten daar komen waar ze nodig zijn en dus uit het zicht kunnen worden geplaatst. Zijn er minder of meer contactpunten nodig? In het KISS concept zijn die snel en eenvoudig weg te halen of toe te voegen zonder hakken en bre k e n. Kort gezegd levert een KISS systeem de basisinfrastructuur, die ervoor z o rgt dat alle apparatuur waar dan ook in huis - eenvoudig en flexibel kan worden aangesloten en bediend. Maatschappelijke factoren zoals toenemende vergrijzing hebben invloed op de manier hoe mensen wonen. Aanpasbaarheid van de huisinstallatie is dan een noodzaak voor bewoners, z o rgverleners én woningbouwcorporaties. KISS is een systeem dat bij uitstek geschikt is voor deze toepassing en meegroeit met de bewoner(s). Het KISS concept is gebaseerd op open standaarden en maakt gebruik van ro y a l t y - f ree, internationaal geacc e p t e e rde protocollen. Hierdoor is KISS uitstekend te combineren met bestaande zorgsystemen, waarbij de toepasbaarheid zelfs toeneemt. U i t e r a a rd is het systeem te integre re n in reeds bestaande en nog te ontwikkelen telemedicine toepassingen. Z O R G S e n i o ren en gehandicapten willen graag zelfstandig blijven wonen, mits zij ervan op aan kunnen dat er snel hulp komt in geval van nood. Door KISS te koppelen aan een open stand a a rd personenalarmeringsysteem kan een bemande zorgcentrale bijvoorbeeld zien en horen wat er aan de hand is, de voordeur openen via een elektronisch slot en middels plaatsbepaling zien waar hulp geboden moet word e n. Zo wordt de thuiszorg of zorg c e n t r a l e vooraf goed geïnformeerd, kan men gemakkelijk toegang krijgen tot de woning in geval van nood en eff i c i ë n t hulp verlenen. Een aanpassing voor slechthore n d e n, die naadloos op KISS aangesloten kan worden, is bijvoorbeeld een deurbel met signaallamp (die gaat branden als er wordt aangebeld). Middels nachtoriëntatieverlichting (plintlampen die automatisch aangaan bij het uit bed stappen) wordt de route naar het toilet of de ijskast verlicht. Voor bewoners met een gehoorapparaat kan eenvoudig en in elke gewenste ruimte een ringleiding worden geïns t a l l e e rd. Met domotica is het mogelijk om met één handeling alle lampen en elektrische apparaten die gevaar kunnen v e roorzaken, uit te schakelen. Zo gaan strijkijzer en koff i e z e t a p p a r a a t automatisch uit, maar blijven bijvoorbeeld beveiligingsverlichting en de ijskast, afwasmachine en vriezer wel a a n. Welke lampen en apparatuur word e n geschakeld door zo n centrale huisschakelaar of nachtschakelaar kan per bewoner worden bepaald. FLEXIBILITEIT EN ZORG PAGINA 15

16 KISS HOMECARE... VEILIGHEID EN COMFORT V E I L I G H E I D Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van zorgverlening in een woning. Zowel voor persoonlijke veiligheid als bij preventie voor inbraak en brand z o rgt KISS voor een naadloze syst e e m - i n t e g r a t i e. Aanwezigheidsmelders detectere n periodes van (in)activiteit. In combinatie met de KISS functies Wo n i n g aan/uit en Woning dag/nacht word t - als er gedurende een in te stellen periode geen beweging is geweest - een alarmsignaal afgegeven naar een 24-uurs bemande zorg c e n t r a l e. Met het brand- en inbraakalarm word t ook de woning zelf in de gaten gehouden. Het systeem reageert op verschillende technische alarmen. Bijvoorbeeld het wegvallen van de spanning van de vriezer of het overst romen van de wasmachine. Per individuele bewoner kan word e n bepaald welke personen telefonisch moeten worden gewaarschuwd in geval van een alarm. Familie, vrienden, buren, een zorg- of meldcentrale. Dit kan overigens later altijd worden aangepast. Handig als de bewoner op vakantie gaat en zelf ook een melding op de GSM wil ontvangen van het alarmsysteem. C O M F O R T Als nog niet duidelijk is, welke zorgtoepassingen nodig zijn, kunnen comfortoplossingen het leven aanzienlijk p rettiger maken. Het is slechts een kleine stap wanneer bepaalde zorgtoepassingen wel nodig zijn. Door KISS te combineren met een v i d e o - d e u r i n t e rcom kan de bewoner h o ren én zien wie buiten staat, desgewenst op de TV. Met een schakelaar of afstandsbediening kan automatisch de deur worden geopend. Deze toegangscontrole is veilig en gemakkelijk; ook voor iemand die minder mobiel is. Bewegingsmelders of lichtgevoelige s e n s o ren schakelen automatisch de verlichting aan als iemand zich in die ruimte bevindt, en later weer uit. KISS kan worden gebruikt voor klimaatmanagement. Afhankelijk van de weersomstandigheden en persoonlijke voorkeuren werken verwarming, g o rdijnen, rolluiken, ventilatie en airconditioning samen om het juiste klimaat in huis te krijgen. Zo wordt de verwarming automatisch terug gezet wanneer er in een ruimte een raam openstaat. Of op hete z o m e rdagen laat het systeem tijdig de zonwering of rolluiken van de slaapkamer neer en schakelt de airc o n d i- tioning iets eerder in. KISS stuurt automatisch de ventilatie aan om de luchtvochtigheid in de woning op een gezond niveau te houd e n. PAGINA 1 6 VEILIGHEID EN COMFORT

17 KISS HOMECARE... HAGER TEHALIT HAGER TEHALIT EEN TOONAANGEVENDE P R O D U C E N T I n t e rnationale organisatie Hager Tehalit is een toonaangevende producent met een totaalpakket aan p roducten voor de elektro t e c h n i- sche branche. We reldwijd heeft Hager Tehalit 8200 g e m o t i v e e rde medewerkers in dienst. Hager Tehalit wil zich in Europa posit i o n e ren als de specialist voor het re a l i s e ren van flexibele zorg w o n i n g e n en het professioneel en efficiënt aan elkaar verbinden van zorgverleners en z o rg v r a g e r s. Hager Tehalit is een door en door familiebedrijf. Het hart en de kwaliteit van een bedrijf wordt bepaald door diegene die het bedrijf vormt: de mens. De mens staat centraal bij Hager Te h a l i t. Mede door het familiekarakter, heeft Hager Tehalit KISS HomeCare als topprioriteit verheven. B E D R I J F S P R O F I E L Hager wil zich daarbij expliciet posit i o n e ren als de eerste aanbieder van een volledig open z o rgconcept en i n f r a s t r u c t u u r. De door Hager Te h a l i t toegepaste standaarden en pro d u c t e n maken gebruik van ro y a l t y - f re e s t a n- d a a rden zoals KNX, TCP/IP, en van s t a n d a a rd i n f o r m a t i e en energ i e d r a- gers zoals ethernet, glasvezel, coax, EIB/KNX-bus, energiekabels, WiFi en B l u e t o o t h. UW ZORG IS ONS VA K The voice of the customer bepaalt onze ontwikkeling! Bestaande zaken verbeteren en nieuwe dingen ontwikkelen: dat is het doel van Hager Tehalit. Daarvoor zijn g e k w a l i f i c e e rde experts actief in het ontwikkelen van nieuwe producten en methodes die ook als zorg t o e p a s s i n- gen kunnen worden geïmplement e e rd. Technologische vooruitgang betekent marktleiderschap. Aspecten, zoals functionaliteit, gemakkelijke installatie, veiligheid, maar ook re g e l- geving en keurmerken zijn essentieel binnen het ontwikkelingspro c e s. U i t e r a a rd staan de veiligheids-, comfort- en designwensen van de markt centraal bij iedere innovatie, met de eindgebruiker - vanzelfsprekend - als m i d d e l p u n t. HAGER TEHALIT PAGINA 17

18 KISS HOMECARE... KISS GARANTIE DEALER KISS GARANTIE DEALER DÉ VA K M A N De KISS Garantie Dealer (KGD) staat voor deskundigheid. Er is maar één echte specialist als het gaat om KISS en dat is de KISS Garantie Dealer. Alleen de Garantie Dealer kan zijn klant een garantie van tien jaar bieden, die Hager Te h a l i t ook volledig ondersteunt. Toch is de garantie binnen het dealerschap van KISS slechts één onderdeel. Juist d o o rdat een KISS Garantie Dealer voor het complete KISS concept kiest, kan hij zijn opdrachtgever, maar ook de eindklant (de consument) de zekerheid bieden van een installatie die altijd functioneel en veranderbaar blijft. Het blijft met KISS altijd mogelijk om maatwerk te leveren. Vo o r- w a a rde is wel dat de installateur de basiseisen van het systeem naleeft. De Garantie Dealer legt één basisinfrastructuur in de woning aan, waarmee de bewoner of het zorgcentrum zelfs na oplevering de inrichting van de volledige installatie zelf bepaalt. Een installatie die helemaal is afgestemd op ieders individuele behoeften. En zelfs met 10 jaar g a r a n t i e. De belangrijkste eis aan Garantie Dealers is het vakmanschap. Middels een kosteloze training in de lijn van de BRL6001-certificering en de door Hager Tehalit ter beschikking gestelde hulpmiddelen en faciliteiten kunnen de Dealers uiting geven aan hun d e a l e r s c h a p. MAAR LIEFST 10 JAAR GARANTIE De producten van Hager Tehalit hebben een grote bedrijfszekerheid en zijn van hoge kwaliteit. Het is niet voor niets dat Hager Tehalit maar liefst 10 jaar garantie geeft, ook op de uitbreidingen in de installatie; K I S Sa b i l i t i e s genaamd. Hierin is het bedrijf uniek. Een voorwaarde is dat een Garantie Dealer deze uitbre i d i n- gen installeert. Met KISS in huis biedt u de bewoner s t a n d a a rd de mogelijkheid: per ruimte de plaats van aansluitpunten en draadloze schakelaars vrij te kiezen; apparaten en verlichting desgewenst met afstandsbediening te b e d i e n e n ; i n t e rnet en multimedia op elke gewenste plaats te activere n ; K I S Sa b i l i t i e s, waaronder zorg t o ep a s- singen, eenvoudig te implementere n. Maar KISS zorgt voor meer. Juist na een aantal jaren ontstaan nieuwe behoeften in de woning, als de levenssituatie verandert. KISS zorg t dat er probleemloos uitbreidingen in de woning kunnen worden gemaakt. Nu, maar ook over twee, drie, tien jaar ook nog. Wat de wensen ook zijn, bijvoorbeeld: multimedia voor de k i n d e ren, extra comfort, thuiswerkfaciliteiten of zorg f u n c t i e s. Voor ouderen ontstaat daarmee de mogelijkheid om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen. De basis voor zorgfuncties ligt namelijk al in de woning. En dat maakt een KISS woning daadwerkelijk levensloopbestendig. PAGINA 1 8 KISS GARANTIE DEALER

19 MEER INFORMAT I E We stellen graag persoonlijk met u vast wat de mogelijkheden van KISS HomeCare zijn voor uw p rojecten. Vult u de antwoord k a a r t in of neem contact op met Hager Tehalit. Hager Te h a l i t L a renweg 36 Postbus AS s - H e r t o g e n b o s c h Telefoon (073) Fax (073) h o m e c a h a g e r. n l w w w. k i s s - h o m e c a re. n l w w w. h a g e r. n l B R O N N E N : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van VROM Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) Z o rg g roep Noord - L i m b u rg I W Z C O P Y R I G H T: Copyright 2005 Hager Tehalit te s - H e r t o g e n b o s c h Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hager Te h a l i t, mag niets uit deze uitgave word e n verveelvoudigd, opgeslagen in een g e a u t o m a t i s e e rd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elekt ronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere m a n i e r.

20 = Perforations Linie = Ende Seite

KISS de basis voor alle mogelijkheden

KISS de basis voor alle mogelijkheden KISS de basis voor alle mogelijkheden MET KISS KIEST U VOOR VRIJHEID VAN WONEN Zekerheid 10 Jaar Garantie van Hager; fabrikant van 30% van de installaties in Europa na oplevering van de woning 3 Jaar Prijsgarantie

Nadere informatie

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by W O N I N G C O R P O R A T I E S Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten t Levensloop

Nadere informatie

Wij wonen als een. E 30,- per maand *

Wij wonen als een. E 30,- per maand * Wij wonen als een miljonair voor nog geen E 30,- per maand * MET KISS NOG MEER KEUS! 1 2 3 Profiteer optimaal van uw nieuwe woning en laat er meteen een KISS woning van maken. Met een kleine investering

Nadere informatie

Comfortabel. Binnen de persoonlijke leefomgeving neemt de woning veelal een. centrale plaats in. Het is een van de weinige plekken die u geheel

Comfortabel. Binnen de persoonlijke leefomgeving neemt de woning veelal een. centrale plaats in. Het is een van de weinige plekken die u geheel Comfortabel Binnen de persoonlijke leefomgeving neemt de woning veelal een centrale plaats in. Het is een van de weinige plekken die u geheel kunt inrichten naar eigen voorkeur, wens en inzicht. Het is

Nadere informatie

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura huisautomatisering Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura is... Vandaag de dag kan met recht gesproken worden van een

Nadere informatie

gamma Wave / KNX bussystemen

gamma Wave / KNX bussystemen gamma Wave / KNX bussystemen Draadloze domotica, nu een feit. Dankzij GAMMA KNX wave, het draadloze radiocommunicatiesysteem van Siemens, is het mogelijk te genieten van alle comfort en voordelen van de

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging www.e-domotica.com Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet Voor wie: Voor iedereen Wanneer: Voor elke

Nadere informatie

Domotica Wat klanten willen? Ronald Provoost Oktober 2007

Domotica Wat klanten willen? Ronald Provoost Oktober 2007 Domotica Wat klanten willen? Ronald Provoost Oktober 2007 Wat wil de klant De noodzaak. Is het nu echt een keuzecriterium bij een nieuwe woning? Wat zijn de exacte wensen? Er is niet 1 type klant Aandachtspunten

Nadere informatie

U wilt meer comfort, rationeel energiegebruik en veiligheid in uw woning of bedrijfsgebouw?

U wilt meer comfort, rationeel energiegebruik en veiligheid in uw woning of bedrijfsgebouw? U wilt meer comfort, rationeel energiegebruik en veiligheid in uw woning of bedrijfsgebouw? Dit kan met het domotica systeem van Ryckeboer Automation & Security Concept EIB domotica Wij zijn een bedrijf

Nadere informatie

Maak een thuis van uw huis. domotica

Maak een thuis van uw huis. domotica Maak een thuis van uw huis domotica U bent vertrekkensklaar? Uw woning ook. Want met één druk op de knop dooft u alle lichten, sluit u de rolluiken, zet u de verwarming af en schakelt u het alarm aan.

Nadere informatie

Integratie zorgdomotica: Infra Rood bediening & KNX bus in het Zonnehuis in Vlaardingen. Judith Buter 18 november 2010

Integratie zorgdomotica: Infra Rood bediening & KNX bus in het Zonnehuis in Vlaardingen. Judith Buter 18 november 2010 Integratie zorgdomotica: Infra Rood bediening & KNX bus in het Zonnehuis in Vlaardingen Judith Buter 18 november 2010 QUOVADIS SINDS 1993 Individuele bedienaanpassingen: Omgevingsbediening; Computer bedieningsaanpassingen;

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van domotica

Ontdek de voordelen van domotica Ontdek de voordelen van domotica Audio - Video Verlichting - Zonwering Camera - Beveiliging Verwarming - Energie Zorg - Domotica Eenvoudig - Draadloos Domotica showroom Audio - Video Afstandsbediening

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Woonwensen senioren Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Inhoud presentatie 1 Inleiding 2 Senioren toen, nu en straks 3 Woonwensen

Nadere informatie

Domotica. Verdiepende opdracht

Domotica. Verdiepende opdracht 2015 Domotica Verdiepende opdracht Inleiding. In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Domotica. Pagina 1 Inhoud 1. Domotica...3 1.1 Doel...3 1.2 Inhoud...3 1.3 Verwerking...10 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van domotica

Ontdek de voordelen van domotica Ontdek de voordelen van domotica Audio - Video Verlichting - Zonwering Camera - Beveiliging Verwarming - Energie Zorg - Domotica Eenvoudig - Draadloos Domotica showroom Audio - Video Afstandsbediening

Nadere informatie

Respect voor mensen Veelzijdige elektro-installatietechniek voor de zorg

Respect voor mensen Veelzijdige elektro-installatietechniek voor de zorg Respect voor mensen Veelzijdige elektro-installatietechniek voor de zorg Zorg voor de toekomst: Individuele oplossingen met elektrotechniek Het aantal zorginstellingen en zorgwoningen neemt toe door de

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica KNX Professionals Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica Wat is domotica? Losse systemen worden één geheel Alle techniek onder controle met één regelsysteem

Nadere informatie

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen Programma Ontstaansgeschiedenis probleemstelling / doelstelling gekozen concept Techniek demonstratie Resultaten tot nu toe huidige concept evaluatie gegevens nieuwe zorgconcepten telemedicine Vergrijzing

Nadere informatie

KISS wijzer een huis met antwoorden

KISS wijzer een huis met antwoorden KISS wijzer een huis met antwoorden ENKELE REACTIES UIT DE PRAKTIJK Branche-organisatie Uneto-Vni De heer A. van Duijne ( s e c retaris vere n i g i n g s z a k e n ) : In de bouwkolom is nu ook de klantgedachte

Nadere informatie

Micromodules: compact, zeker en multifunctioneel

Micromodules: compact, zeker en multifunctioneel Micromodules: compact, zeker en multifunctioneel 10 Techniek, innovatie en design Een technische uitdaging. Dat is het zeker als je een systeem creëert dat moet voldoen aan eisen zoals eenvoud, veiligheid,

Nadere informatie

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak.

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Comfort & Safety en Low Vision WONING De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Waarom een Comfort & Safety en Low Vision woning? We worden steeds ouder.

Nadere informatie

Alles onder controle in uw woning?

Alles onder controle in uw woning? Camera Surveillance Kits Alles onder controle in uw woning? Waarom e-domotica Eminent wil graag dat u leeft in een veilige en comfortabele omgeving. Een omgeving waarbij u oog heeft voor uw energieverbruik

Nadere informatie

Uw comfortabele woning KNX Berker by Hager

Uw comfortabele woning KNX Berker by Hager Uw comfortabele woning KNX Berker by Hager Inhoud Domotica - KNX, de wereldstandaard Pagina 0 l 07 KNX Berker by Hager Pagina 08 l 09 Comfort Pagina 0 Veiligheid Pagina Energie-efficiëntie Pagina 2 Flexibiliteit

Nadere informatie

Building solutions. Eén aanspreekpunt voor uw hele project

Building solutions. Eén aanspreekpunt voor uw hele project Building solutions Eén aanspreekpunt voor uw hele project Hoeveel fabrikanten heeft u nodig om uw klant tevreden te stellen? Energie, gebouwautomatisering, data en telefoon op iedere werkplek in een ruimte.

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

KISSabilities. exclusieve mogelijkheden voor KISS Garantie Dealers

KISSabilities. exclusieve mogelijkheden voor KISS Garantie Dealers KISSabilities exclusieve mogelijkheden voor KISS Garantie Dealers KISS IS DE BASIS... KISS-BASIS KISSABILITIES WAT HEEFT DE BEWONER NODIG IN ZIJN HUIS? We starten direct met een vraag die niet te beantwoorden

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum. Huisautomatisering

Puur genieten in Ittersum. Huisautomatisering Puur genieten in Ittersum Huisautomatisering We bouwen voor de toekomstige bewoners Bij Nijhuis Bouw bouwen we niet zomaar. We bouwen voor de toekomstige bewoners. Elke woning moet voldoen aan de verwachtingen

Nadere informatie

Woonconcept 'Comfort begint nu' KNX als standaard installatieconcept

Woonconcept 'Comfort begint nu' KNX als standaard installatieconcept Woonconcept 'Comfort begint nu' KNX als standaard installatieconcept Theben thuis in woningautomatisering 2 Woonconcept 'Comfort begint nu' Uw partner, als het om intelligent wonen gaat We kunnen er stellig

Nadere informatie

Niko Home Control in een notendop Een overzicht van de mogelijkheden

Niko Home Control in een notendop Een overzicht van de mogelijkheden Niko Home Control in een notendop Een overzicht van de mogelijkheden Illuminating ideas. 1 Niko Home Control de nieuwe elektrische installatie. Niko Home Control overstijgt de mogelijkheden van een traditionele

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by Z o r g Zorg op afstand Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten Levensloop bestendig bouwen Ketenintegratie: onbeperkt groeipad

Nadere informatie

de afstandsbediening voor uw deur!

de afstandsbediening voor uw deur! www.loxx.nl de afstandsbediening voor uw deur! Made in Holland LoXX, de afstandsbedi Door het indrukken van de afstandsbediening draait de LoXX ONE het slot open. De LoXX ONE past op ieder cilinderbediend

Nadere informatie

COMFORTABEL, VEILIG EN DUURZAAM WONEN? MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK! SLIM WONEN IRIS

COMFORTABEL, VEILIG EN DUURZAAM WONEN? MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK! SLIM WONEN IRIS 1 COMFORTABEL, VEILIG EN DUURZAAM WONEN? MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK! Zorgeloos op vakantie? IRIS houdt een oogje in het zeil en waarschuwt je bij ongewone activiteiten in en om je huis. Jouw woning, jouw

Nadere informatie

Hfdst 1: Wat is een domoticasysteem?

Hfdst 1: Wat is een domoticasysteem? Hfdst 1: Wat is een domoticasysteem? 1. Definitie Doel: automatiseren van de woning in al zijn facetten. het comfort en de veiligheid van een woning verhogen. rationeel energiegebruik, communicatie met

Nadere informatie

HDL buspro Domotica installaties

HDL buspro Domotica installaties HDL buspro Domotica installaties HDL is sinds 1985 producent van lichtregel & automatiseringssystemen voor installateurs wereldwijd. Toegankelijk Domotica systemen zijn niet langer enkel voor de Rich &

Nadere informatie

Niko Home Control in een notendop Een overzicht van de mogelijkheden

Niko Home Control in een notendop Een overzicht van de mogelijkheden Niko Home Control in een notendop Een overzicht van de mogelijkheden Illuminating ideas. 1 2 Het touchscreen informeert je op elk moment van de dag over je elektriciteits-, gas- en waterverbruik. Niko

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

Woningbouw. Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN...

Woningbouw. Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... Woningbouw Welkom thuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... WIJ BRENGEN GEBOUWEN TOT LEVEN... De woonconsument anno nu is steeds veeleisender. En terecht. Een huis is meer

Nadere informatie

Veiligheid en comfort binnen handbereik

Veiligheid en comfort binnen handbereik TOUCH SCREEN BEDIENDEEL Veiligheid en comfort binnen handbereik INT TSG De perfecte match voor zowel een traditioneel als modern interieur, dankzij het kleine formaat en het strakke design. touch screen

Nadere informatie

Installaties voor levensloopbestendig wonen drie modellen. Een initiatief van

Installaties voor levensloopbestendig wonen drie modellen. Een initiatief van Installaties voor levensloopbestendig wonen drie modellen Een initiatief van Levensloopbestendig Wonen Wie is Karel van Dijk? Een voormalig Elektrotechnisch ondernemer met ruim 40 jaar ervaring in woning

Nadere informatie

Vragenlijst Comfortinstallateur

Vragenlijst Comfortinstallateur Vragenlijst Comfortinstallateur Dit is een pdf-bestand. Klik bovenaan de balk op Comments. Kies vervolgens Typewriter om het document in te vullen. Dat voorkomt printen en vereenvoudigt het invullen. Algemene

Nadere informatie

Draadloos schakelen met Xcomfort

Draadloos schakelen met Xcomfort Draadloos schakelen met Xcomfort Wonen in luxe en comfort www.draadloosschakelen.nl Uw droomhuis, uw thuis In uw droomhuis vindt u rust, ontspanning, geborgenheid en sfeer. U woont en leeft er comfortabel,

Nadere informatie

Opplussen Nieuwe Stijl

Opplussen Nieuwe Stijl Opplussen Nieuwe Stijl Sabine Verkroost Verkroost Advies 10 Inhoud de aanleiding. terugblik opplussen opplussen nieuwe stijl wat gebeurt er allemaal uw belang bij opplussen 11 Zelfstandig wonen voor iedereen

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

Wat is uw uitdaging?

Wat is uw uitdaging? Wat is uw uitdaging? Efficiënter werken? Veiligheid vergroten? Comfort verhogen door een slimme omgeving? Zelf energie opwekken en gebruiken op het moment dat het uitkomt? Een bestaand gebouw gemakkelijk

Nadere informatie

Zonder KNX geen toekomstvaste domotica of gebouwautomatisering. Roger Claessen bestuurslid KNX Nederland

Zonder KNX geen toekomstvaste domotica of gebouwautomatisering. Roger Claessen bestuurslid KNX Nederland Zonder KNX geen toekomstvaste domotica of gebouwautomatisering Roger Claessen bestuurslid KNX Nederland 1 Wat voor vlees heb ik in de kuip? 2 Wie zitten er in de zaal? Consumenten Vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

Zo installeert u een draadloos schakelsysteem

Zo installeert u een draadloos schakelsysteem elektra Zo installeert u een draadloos schakelsysteem Stap voor stap beschrijving 13.3 Klik_aan_klik_uit.indd 1 05-06-13 10:49 Wat is het? Het KlikAanKlikUit systeem bestaat uit zenders en ontvangers waarmee

Nadere informatie

Levensloop en levensfase. Introductie ISSO wie. De Boom van Bas over Levensloopbestendig wonen. ISSO-publicatie 77. Introductie ISSO wat en hoe

Levensloop en levensfase. Introductie ISSO wie. De Boom van Bas over Levensloopbestendig wonen. ISSO-publicatie 77. Introductie ISSO wat en hoe Introductie ISSO wie De Boom van Bas over Levensloopbestendig wonen UNETO-VNI ONRI TVVL SAVI VABI Participanten Bestuur Deskundigen: Universiteiten TNO Participanten 5 oktober, Technology Cares! Gerben

Nadere informatie

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort)

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort) PROALPHA IP Smarthome 2 PROALPHA HOMEMATIC IP De NIEUWE GENERATIE SMARTHOME Blz. 3 PROALPHA IP : UW VOORDEEL Blz. 4 VERWARMING EN KLIMAAT Blz. 5 LICHT EN SCHAKELAARS Blz. 6 VEILIGHEID EN BEWAKING Blz.

Nadere informatie

FLEXIBILITEIT IN COMMUNICATIE- EN SERVICE- OPLOSSINGEN IN DE ZORG

FLEXIBILITEIT IN COMMUNICATIE- EN SERVICE- OPLOSSINGEN IN DE ZORG FLEXIBILITEIT IN COMMUNICATIE- EN SERVICE- OPLOSSINGEN IN DE ZORG BART SONNEMANS, SEGMENT MANAGER INDEPENDENT LIVING Service at Home - Bart Sonnemans, 20 mei 2010, Ascom (Nederland) B.V. 1 HOE WAS HET?

Nadere informatie

Voorwoord 3. Basis pakket 4. Comfort pakket 6. Comfort Plus pakket 8. Overzicht 10. Zorg pakket 12. Extra opties 17. Energie 18

Voorwoord 3. Basis pakket 4. Comfort pakket 6. Comfort Plus pakket 8. Overzicht 10. Zorg pakket 12. Extra opties 17. Energie 18 1 Voorwoord 3 Basis pakket 4 Comfort pakket 6 Comfort Plus pakket 8 Overzicht 10 Zorg pakket 12 Extra opties 17 Energie 18 2 In deze handleiding vindt u uitleg over het domotica systeem, toegepast in uw

Nadere informatie

Nemef ENTR. Open je deur met smartphone of afstandsbediening. Veiliger. Vrijer. Vriendelijker.

Nemef ENTR. Open je deur met smartphone of afstandsbediening. Veiliger. Vrijer. Vriendelijker. Nemef ENTR flexibel wooncomfort. Open je deur met smartphone of afstandsbediening. Veiliger. Vrijer. Vriendelijker. Met de digitale ontwikkelingen verandert onze leefwereld. Nemef heeft een bijzonder flexibel

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De digitale revolutie vindt nu ook zijn weg in huis Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De laatste paar jaar volgen de technologische ontwikkelingen zich in een snel tempo op. Wat

Nadere informatie

Omgevingsbesturing. Quality of Life

Omgevingsbesturing. Quality of Life Omgevingsbesturing Quality of Life Omgevingsbesturing van RTD Wie is RTD? Bewust ambacht van RTD Marktbewust en expertise RTD is gespecialiseerd in het aanpassen en toepassen van innovatieve hulpmiddelen

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

239,00 298,00 329,00

239,00 298,00 329,00 KIT Smart DS Starters Kit - 1x HomeWizard - 1x Afstandsbediening - 2x Stekkerdoos Schakelaar - 1x Thermometer 239,00 Smart DS Weather Kit - 1x HomeWizard - 1x Thermometer - 1x Windmeter - 1x Regenmeter

Nadere informatie

Wat is domotica? Domotica maakt u het leven gemakkelijker en veiliger en doet uw energiefactuur dalen. Bij deze enkele voorbeelden:

Wat is domotica? Domotica maakt u het leven gemakkelijker en veiliger en doet uw energiefactuur dalen. Bij deze enkele voorbeelden: Waarom domotica? Als ik bij mensen op bezoek ga of mensen komen naar mij voor het maken van een prijsofferte, stel ik hen steeds de vraag waarom geen domotica te plaatsen? Ik stel dan vast dat lang nog

Nadere informatie

10-02- 14. Theben. Inhoud van de presentatie. > Introductie Theben > Trends > Woningbouw > Utiliteit > KNX. De brug tussen E & W Theben Nederland

10-02- 14. Theben. Inhoud van de presentatie. > Introductie Theben > Trends > Woningbouw > Utiliteit > KNX. De brug tussen E & W Theben Nederland Inhoud van de presentatie De brug tussen E & W Theben Nederland De te plaatsen afbeelding op de achtergrond zetten. Een wit afbeeldingsframe dekt dan de afbeelding als een raamkozijn af. De eis die wij

Nadere informatie

KNX Berker by Hager maakt het eenvoudig Uw huis denkt mee

KNX Berker by Hager maakt het eenvoudig Uw huis denkt mee KNX Compact KNX Berker by Hager maakt het eenvoudig Uw huis denkt mee KNX Berker by Hager is een intelligent systeem waarmee uw elektrische apparatuur via een stuurleiding wordt verbonden. Zo kunnen meerdere

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

INTRODUCTIE BLAUPUNKT SMART HOME & ALARMSYSTEMEN INFORMATIEF OVERZICHT VOOR ONDERNEMERS

INTRODUCTIE BLAUPUNKT SMART HOME & ALARMSYSTEMEN INFORMATIEF OVERZICHT VOOR ONDERNEMERS INTRODUCTIE BLAUPUNKT & ALARMSYSTEMEN INFORMATIEF OVERZICHT VOOR ONDERNEMERS Q SERIE ALARM VOOR KLANTEN DIE EEN GOED ALARMSYSTEEM WILLEN COMBINEREN MET HET COMFORT VAN EEN PLUG & PLAY: VOEG SENSOREN TOE

Nadere informatie

Alarm- en Videobewakingstechniek

Alarm- en Videobewakingstechniek Alarm- en Videobewakingstechniek Voor u veiligheid Draadloos alarmsysteem Secvest 2WAY Bij inbraak, brand, water en noodoproep Actieve inbraakbescherming dankzij Mechatronica Elegant design met statusverlichting

Nadere informatie

Historie. Introductie van de innovatieve Internet Control Station

Historie. Introductie van de innovatieve Internet Control Station Historie Opgericht in Nederland, introductie van het KlikAanKlikUit systeem Ook te koop in andere Europese landen (o.a. Spanje, Italië, België) Uitgeroepen tot Beste koop door de Consumentenbond Introductie

Nadere informatie

Attema introduceert In-Home Connectivity Overal in huis goed internet in home

Attema introduceert In-Home Connectivity Overal in huis goed internet in home Attema introduceert In-Home Connectivity Overal in huis goed internet in home CONNECTIVITY Internet thuis: we kunnen niet meer zonder! Vanuit huis besturen mensen hun leven met behulp van het internet.

Nadere informatie

Mantelzorg woonoplossing

Mantelzorg woonoplossing Mantelzorg woonoplossing Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodes-mantelzorgwoning.nl 2 Hodes 3 Langer zelfstandig blijven wonen?

Nadere informatie

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment Draadloos alarmsysteem alarm assortiment Protexial io Draadloos alarmsysteem In Protexial io is het beste van de huidige alarmtechnologie samengebracht. Met Somfy biedt u een op maat gemaakt beveiligingssysteem

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

Uw huis... Uw VISION groepenverdeler van Hager

Uw huis... Uw VISION groepenverdeler van Hager instructieboekje_medio2006 08-01-2007 11:09 Pagina 1 Uw huis... Uw VISION groepenverdeler van Hager Comfortabel Veilig Mooi met de producten van Hager 5M018000.b 01.07 Uw huis-installateur: Beste bewoner,

Nadere informatie

Draadloze automatisering voor de controle van uw huis Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken met de io-homecontrol -technologie

Draadloze automatisering voor de controle van uw huis Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken met de io-homecontrol -technologie // io-homecontrol : comfort, veiligheid en energiebesparing Draadloze automatisering voor de controle van uw huis Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken met de io-homecontrol -technologie Comfort

Nadere informatie

Samen gezond, veilig en actief met VSS PC Touch

Samen gezond, veilig en actief met VSS PC Touch Samen gezond, veilig en actief met verkerk service systemen De ideale oplossing: De ouderen- en gezondheidszorg zijn aan veel veranderingen onderhevig. Denk aan de scheiding van wonen en zorg en de transitie

Nadere informatie

Mobility. Wat zij willen is zelfstandig wonen en zich prettig en veilig voelen. Ze zijn met een beetje hulp verder prima in staat zichzelf te redden.

Mobility. Wat zij willen is zelfstandig wonen en zich prettig en veilig voelen. Ze zijn met een beetje hulp verder prima in staat zichzelf te redden. Mobility & COPD WONING Wat zij willen is zelfstandig wonen en zich prettig en veilig voelen. Ze zijn met een beetje hulp verder prima in staat zichzelf te redden. Waarom een Mobility & COPD woning? De

Nadere informatie

Domotica en communicatie Unica Wireless

Domotica en communicatie Unica Wireless Presentatie P104878 D17 Presentatie Scenario s Draadloos comfort is een gamma draadloze producten die gebruik maken van radiotechnologie (RF) om informatie uit te wisselen. Deze producten zijn uitermate

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

Nieuwe woningcorporaties

Nieuwe woningcorporaties Nieuwe kansen voor woningcorporaties in de modelwoonwijk van Technologie Thuis Nu! De uitdaging Er gaat veel veranderen op de woningmarkt, ook in de sector van de sociale huurwoningen. Mensen blijven langer

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Home. Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS.

Home. Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS. Home Lyric T6 slimme, programmeerbare thermostaat ONTWORPEN VOOR INSTALLATEURS. GEMAAKT VOOR GEBRUIKERS. Beleef het comfort van een bekend en betrouwbaar merk De Lyric T6 is het nieuwste op het gebied

Nadere informatie

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem Helvar in Nederland Helvar & Lighting Controls Wat is DALI Helvar in Nederland Stand-alone systeem Netwerk systeem Gebouwbeheersysteem Noodverlichting Helvar Oy, Finland Onafhankelijke fabrikant van componenten

Nadere informatie

Informatie voor huisbezitters. Ontdek uw mogelijkheden. Maak kennis met gespecialiseerde installateurs die uw woonwensen begrijpen

Informatie voor huisbezitters. Ontdek uw mogelijkheden. Maak kennis met gespecialiseerde installateurs die uw woonwensen begrijpen Informatie voor huisbezitters Ontdek uw mogelijkheden Maak kennis met gespecialiseerde installateurs die uw woonwensen begrijpen Ontzorgexperts is een initiatief van alle bij GasNed aangesloten installatiebedrijven.

Nadere informatie

io-homecontrol by Somfy voor rolluiken

io-homecontrol by Somfy voor rolluiken io-homecontrol by Somfy voor rolluiken De nieuwste generatie draadloze automatisering voor rolluiken die ook de andere producten in uw woning bedient! io-homecontrol by Somfy voor rolluiken Een investering

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van KNX IR en RF in de zorgsector. Judith Buter 8 maart 2012

De (on)mogelijkheden van KNX IR en RF in de zorgsector. Judith Buter 8 maart 2012 De (on)mogelijkheden van KNX IR en RF in de zorgsector Judith Buter 8 maart 2012 HET ABC VAN QUOVADIS Alarmeren Creëren van een veilige situatie, voor zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder m.b.v. onder

Nadere informatie

weinor besturingen Bedieningsgemak Besturingssytemen voor weinor producten www.weinor.nl

weinor besturingen Bedieningsgemak Besturingssytemen voor weinor producten www.weinor.nl weinor besturingen Bedieningsgemak Besturingssytemen voor weinor producten www.weinor.nl Besturingssystemen voor weinor producten Tot rust komen en genieten van een comfortabele bediening Lekker tot rust

Nadere informatie

Domotica als killer app? 23 april 2015

Domotica als killer app? 23 april 2015 Domotica als killer app? 2015 23 april 2015 Wie zijn wij? AGENDA Wat is VORMOtica? Wat hebben wij gedaan? Wat zijn onze ervaringen? Wat kan beter? Wat is uw mening? Stemmen Wat is onze toekomstverwachting?

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet w w w. e - d o m o t i c a. c o m Wanneer: Voor elke fase in

Nadere informatie

JUNG Funkmanagement. De eenvoudige weg naar comfort

JUNG Funkmanagement. De eenvoudige weg naar comfort JUNG Funkmanagement De eenvoudige weg naar comfort Wees flexibel - met radiografische afstandbediening Verlichting schakelen en dimmen Zonwering Het systeem voor nieuwbouw en verbouw Sfeervolle verlichting

Nadere informatie

6-TSO-IW-c Domotica 1

6-TSO-IW-c Domotica 1 6-TSO-IW-c Domotica 1 Domotica In het dagelijkse leven moderniseert alles, inclusief de woningen. De elektriciteit en elektronica in een huis zijn er enorm op vooruit gegaan. Waar men vroeger nog schakelaars

Nadere informatie

Flexibele gebouwen -automatisering voor energiebesparing, veiligheid en comfort

Flexibele gebouwen -automatisering voor energiebesparing, veiligheid en comfort Flexibele gebouwen -automatisering voor energiebesparing, veiligheid en comfort IN HET TEMPO VAN UW GEZIN COMFORT BINNEN HANDBEREIK 3 2 KLAAR OM TE GAAN WERKEN... ALLES MOET SNEL GAAN! Start het vertrekritueel.

Nadere informatie

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen 2 Veiligheid in verpleegtehuizen: een grote uitdaging Bij het runnen van een verzorgings- en verpleegtehuis staat u voor de uitdaging

Nadere informatie

Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouwen, van comfort tot zorg

Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouwen, van comfort tot zorg Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouwen, van comfort tot zorg Coen Kijk in de Vegt, General Manager Niko Projects BV (voorheen Integrated Residential Services BV) Inhoud Een korte historie

Nadere informatie

Wilt u advies van een specialist over een onderwerp? Vink dit dan aan in de laatste kolom.

Wilt u advies van een specialist over een onderwerp? Vink dit dan aan in de laatste kolom. Thuiscomfort Checklist Hoe comfortabel, veilig en toegankelijk woon ik? Is uw woning geschikt om er uw leven lang zelfstandig en comfortabel te wonen? De Thuiscomfort Checklist stelt per ruimte in huis

Nadere informatie

www.domestia.be Domotica Gids

www.domestia.be Domotica Gids www.domestia.be Domotica Gids Het doel van deze domotica Ontwerpgids Een domotica systeem biedt talloze mogelijkheden. Maar deze troef is meteen ook een van de moeilijkheden. Hoe te kiezen? Wat is er allemaal

Nadere informatie