Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht"

Transcriptie

1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries (red.) Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

2 Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht

3 De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid De wrr is gevestigd: Lange Vijverberg 4-5 Postbus EA s-gravenhage Telefoon Telefax Website

4 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries (red.) Amsterdam University Press, Amsterdam 2007

5 Omslagfoto: wrr / Chantal Ariëns Omslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Het Steen Typografie, Maarssen isbn nur 741 / 754 wrr/amsterdam University Press, Den Haag / Amsterdam 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

6 inhoudsopgave inhoudsopgave Ten geleide 9 1 Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht: een introductie van deze verkenning Dirk Scheele, Jules Theeuwes en Gerard de Vries 11 2 Mobiliteit, interne arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen naar een nieuwe dynamiek? Jelle Visser en Marc van der Meer 2.1 Inleiding 2.2. Baanmobiliteit en het Nederlands mobiliteitsregime Bedrijfsdynamiek en mobiliteit Baanmobiliteit en economische conjunctuur Baanwisselingen Mobiliteitsregimes 2.3 Veranderende interne arbeidsmarkten en het nieuwe psychologisch contract Van internalisering naar externalisering als dominante bedrijfsstrategie Interne arbeidsmarkten Tijdelijke contracten en uitzendwerk Perceptie van toegenomen baanonzekerheid Gemiddelde of modale baanduur van werknemers Naar een nieuw psychologisch contract? 2.4 Beleid ten aanzien van mobiliteit: enkele voorbeelden Jongeren: kwetsbaar zonder startkwalificaties Mannen en vrouwen: opleidingsverschillen en uiteenlopende keuzen Laag productieve werknemers en ouderen: over de mogelijkheden van een tijdige loopbaanverandering 2.5 Conclusies: naar een nieuwe arbeidsverhouding Menselijk kapitaal en het proces van creatieve destructie Arie Gelderblom en Jaap de Koning 3.1 Inleiding 3.2 Werkgelegenheid en menselijk kapitaal: een beschrijvende analyse Inleiding Indicatoren voor menselijk kapitaal Technologie-indicatoren Prestatie-indicatoren Indicatoren baanmobiliteit Conclusies

7 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht 3.3 Zijn beter opgeleiden meer opgewassen tegen veranderingen in de arbeidsmarkt? Inleiding Het initiële opleidingsniveau Scholing van werkenden Scholing van werklozen 3.4 Effecten van menselijk kapitaal op werkgelegenheid en economische groei Inleiding Initieel onderwijs Scholing van werkenden Scholing van werklozen Conclusies 3.5 Samenvatting en conclusies Samenvatting Gevolgen voor het beleid Bijlage 3.1 volledige tabellen van paragraaf 3.2 met alle landen Flexibiliteit en ontslagrecht Alexandra Baris en Evert Verhulp i scholing en ontslag Kabinetsstandpunt en arbeidsmarktbeleid Inleiding ww en ontslagrecht Ontslagbescherming Employability en ontslag Scholing Conclusie 4.2 Scholing Inleiding Overheid Sociale partners Werkgevers Werknemers Knelpunten en conclusie ii scholing en ontslagrecht Het ontslagrecht als stimulans voor scholing Ontwikkelingen in het ontslagrecht de afgelopen 25 jaar Ontslagrecht en scholing Verantwoordelijkheid 4.4 Scholing en ontslagrechtelijke bedingen Inleiding Studiekostenbeding

8 inhoudsopgave Concurrentiebeding Minimumverblijftijd Conclusie 4.5 Scholing in het ontslagrecht Inleiding Preventieve toets Opzegtermijnen Kennelijk onredelijk ontslag Ontbinding Scholing en ontslagvergoedingen, motie Verburg en Bussemaker Ontslagrecht en ww Naar een activerend ontslagrecht? 4.6 Conclusies iii ontslagrecht en oudere werknemers Ontslagregels: een rechtseconomische analyse Ann-Sophie Vandenberghe 5.1 Inleiding 5.2 De rechtseconomische benadering De rechtseconomische benadering Typische kenmerken van de arbeidsrelatie Ontslagregimes 5.3 De rechtseconomische analyse van de regels met betrekking tot de gronden voor ontslag Ontslagbescherming en de reallocatie van arbeid via de externe arbeidsmarkt Ontslagbescherming en het gezamenlijke belang van de individuele arbeidspartijen Ontslagbescherming en het algemene en sociale zekerheidsbelang Versoepeling ontslagrecht 5.4 De rechtseconomische analyse van ontslagvergoedingen De huidige Nederlandse regels met betrekking tot de ontslagvergoeding Economische veranderingen en de kosten van ontslag Ontslagvergoedingen als substituut voor de collectieve werkloosheidsverzekering De ontslagvergoeding als vergoeding voor het verlies aan relatiespecifieke investeringen De ontslagvergoeding als vergoeding voor het verlies aan uitgestelde beloning De ontslagvergoeding als spaarsysteem Beoordeling van de Nederlandse regels met betrekking tot de ontslagvergoeding 5.5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen

9 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht 6 Arbeidsmarktinstituties en arbeidsmarktdynamiek Michèle Belot en Jan van Ours 6.1 Inleiding 6.2 Globale empirie Arbeidsmarktinstituties 6.3 Arbeidsmarktprestaties Werkgelegenheid en werkloosheid Groei, baancreatie en baanvernietiging Arbeidsmarktinstituties en arbeidsmarktprestaties 6.4 Arbeidsmarktinstituties theoretisch en empirisch onderzoek Afzonderlijke instituties en reallocatie Combinatie van instituties Instituties, arbeidsmarktdynamiek en welvaart 6.5. Perspectief op instituties en dynamiek Bijlage 6.1 Over de auteurs

10 ten geleide ten geleide De voor u liggende studies zijn verricht ter onderbouwing van het wrr-advies Investeren in werkzekerheid. De vraag die voor heeft gelegen betreft de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt om zich aan te passen aan een steeds veranderlijker omgeving. In dat verband zijn allereerst de studies van Arie Gelderblom en Jaap de Koning en die van Michèle Belot en Jan van Ours verricht. Is het kennisniveau van de beroepsbevolking adequaat en zijn de arbeidsmarkt-instituties verstarrend? De studie van Jelle Visser en Marc van der Meer is verricht om een kennislacune te dichten over de relatie tussen interne en externe arbeidsmarkten. Zijn aanpassingen via de interne arbeidsmarkt functioneel equivalent met aanpassingen via de externe arbeidsmarkt? De studies van Ann-Sophie Vandenberghe en van Alexandra Baris en Evert Verhulp concentreren zich op de arbeidsmarktinstitutie van het ontslagrecht. De laatstgenoemde auteurs onderzoeken nauwgezet de relatie die tussen scholing en het ontslagrecht gelegd kan worden. De projectgroep die de voorbereiding van het advies Investeren in werkzekerheid heeft voorbereid, is de auteurs van de voorliggende studies dankbaar voor de inspirerende discussies die bij de totstandkoming van de teksten zijn gevoerd. Het advies heeft zeer kunnen profiteren van de inzichten die naar voren zijn gebracht. De studies bieden een goede inleiding op de thema s flexibiliteit, scholing en ontslagrecht. Rond deze thema s is er een samenhang en vullen de studies elkaar aan. De raad wil door middel van deze uitgave de studies voor een breder publiek toegankelijk maken. 9 Prof. dr. Wim van de Donk Voorzitter wrr

11 10 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht

12 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht: een introductie van deze verkenning 1 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht: een introductie van deze verkenning Dirk Scheele, Jules Theeuwes en Gerard de Vries Ingrijpende veranderingen op de productmarkten dwingen tot veranderingen in de inzet van arbeid. Arbeidsflexibiliteit stelt bedrijven en instellingen in staat om de inzet van arbeid te laten meebewegen met de onrust op productmarkten waarop zij zich waar moeten maken. Die arbeidsflexibiliteit ontstaat niet vanzelf. Het arbeidsaanbod kan aan flexibiliteit winnen door het opdoen van arbeidsvaardigheden door scholing en ervaring. Het is daardoor beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het arbeidsaanbod kan ook tot flexibiliteit gebracht worden door aanpassingen in de arbeidsmarktinstituties. Ontwikkelingen in het arbeidsrecht brengen werknemers ertoe om meer oog te hebben voor de toekomst van hun loopbaan en voor de kansen die zich in de loop van de tijd voordoen. In het bijzonder is het ontslagrecht van invloed op de flexibiliteit van werknemers. In deze wrr-verkenning brengen we onderzoeksrapporten samen die als achtergrond en inspiratie hebben gediend bij het schrijven van wrr-advies Investeren in werkzekerheid. Drie kernbegrippen staan centraal in deze verkenning: flexibiliteit, scholing en ontslagrecht. Flexibiliteit vormt de aanleiding om na te denken over scholing en ontslagrecht. De studie van Visser en Van der Meer vormt daarom een startpunt (hoofdstuk 2). Zij verkennen de verandering in de dominante bedrijfsstrategie waaruit de noodzaak voor meer flexibiliteit naar voren komt. Een vervolgvraag is hoe deze flexibiliteit tot stand gebracht kan worden. Scholing of breder genomen employability wordt dikwijls naar voren geschoven als middel om de flexibiliteit van arbeid te verhogen. In de tweede opgenomen studie verkennen Gelderblom en De Koning de relatie tussen de versterking van het menselijk kapitaal en de mogelijkheid van werknemers om zich daardoor op de arbeidsmarkt staande te houden (hoofdstuk 3). Ook Baris en Verhulp hebben het over scholing. Hun studie is als derde opgenomen (hoofdstuk 4). Het huidige ontslagrecht laat kansen onbenut om flexibiliteit op de arbeidsmarkt te creëren en tegelijkertijd zekerheid voor de werknemer overeind te houden. Baris en Verhulp verkennen door een juridische bril de relatie tussen scholing en het ontslagrecht. Vervolgens wordt in deze verkenning geheel ingezoomd op het ontslagrecht. In de vierde studie neemt Vandenberghe voor de individuele werknemer en werkgever de werking van het ontslagrecht onder de loep, dit keer vanuit een economische invalshoek (hoofdstuk 5). In de laatste studie verkennen Belot en Van Ours ten slotte in samenhang met andere arbeidsmarktinstituties de gevolgen van het ontslagrecht voor macro-economische grootheden zoals de werkgelegenheid en de dynamiek op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 6). De gedachte dat de inspanningen die de werkgever doet om de inzetbaarheid van de werknemer te verbeteren, gevolgen moet hebben voor de ontslagbescherming, is een thema waar met name de bijdrage van Baris en Verhulp aan raakt. 11

13 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht 12 Visser en Van der Meer zijn op zoek naar veranderingen in de relatie tussen de interne en de externe mobiliteit op de arbeidsmarkt. Vinden er merkbare veranderingen plaats? Zij maken aannemelijk dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de dominante bedrijfsstrategie. Terwijl in de vorige eeuw de bedrijfsstrategie vooral gericht was op internalisering van de relevante processen om de onzekerheid in de omgeving te beheersen (ontstaan van verticale geïntegreerde onderneming), is vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw de dominante bedrijfsstrategie in de richting gegaan van externalisering (ontstaan van op kernactiviteiten gerichte netwerkonderneming). Er worden bedrijfsonderdelen en -activiteiten afgestoten en er vinden veranderingen plaats in de interne aansturing van bedrijfsonderdelen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de mobiliteit van de werknemer. Het impliciete contract tussen werkgevers en werknemers, waarbij baanzekerheid wordt geboden in ruil voor loyaliteit en inzet, komt onder druk te staan. De erosie van de interne arbeidsmarkt lijkt haar intrede te hebben gedaan. Aanwijzingen daarvoor zoeken zij in de groei van tijdelijke contracten en uitzendwerk, in de perceptie van baanonzekerheid en in de ontwikkeling van de modale baanduur. De omslag in de dominante bedrijfsstrategie heeft op tal van terreinen gevolgen voor de arbeidsverhoudingen. Automatismen in beloningssystemen worden ter discussie gesteld. De positie van de vakbonden is enorm veranderd. De oude verhouding tussen insiders en outsiders komt onder druk te staan. De vraag naar arbeidsvaardigheden is aan verandering onderhevig. Met inachtneming van beduidende internationale verschillen is er een beweging in de richting van een brede competentieontwikkeling. In het nieuwe psychologische contract tussen werkgevers en werknemers neemt de werkgever verantwoordelijkheid om zijn werknemer te ondersteunen in zijn loopbaanontwikkeling, ook wanneer die buiten het bedrijf zelf zal plaatsvinden. Hij biedt daarvoor gelegenheid tot scholing en tot deelname aan relevante netwerken. De praktijk van dit nieuwe psychologische contract is nog verre van uitontwikkeld. In een open kenniseconomie is het noodzakelijk om regelingen te treffen over de beschikkingsrechten op voorheen opgedane kennis. Visser en Van der Meer identificeren groepen die onder de nieuwe arbeidsverhoudingen een kwetsbare positie lijken in te nemen: jongeren zonder startkwalificaties, laagproductieve werknemers en oudere werknemers. Ook vrouwen kunnen door beroepssegregatie of door een geringe verticale doorstroom in een nadelige positie verkeren. Al met al suggereren de beschikbare arbeidsmarktstatistieken geen einde van de vaste aanstelling. Wel ontstaat er een nieuwe arbeidsverhouding waarin het onderhoud van de arbeidskwalificatie primair als een eigen verantwoordelijkheid van de werknemer wordt gezien. De werkgever heeft daarbij de secundaire verantwoordelijkheid en dient tijd en middelen beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de arbeidvaardigheden van de werknemer en van diens brede inzetbaarheid. De overheid heeft hiervoor ten slotte voorwaardenscheppende verantwoordelijkheden. Gelderblom en De Koning stellen de vraag aan de orde of werknemers door scholingsinspanningen beter gewapend zijn wanneer de noodzaak van mobiliteit op de arbeidsmarkt zich voordoet. In vergelijking met andere oeso-landen scoort Nederland evenmin als zijn directe buurlanden hoog als kenniseconomie. Er valt

14 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht: een introductie van deze verkenning hier winst te boeken. Gelderblom en De Koning vinden positieve effecten van het initiële opleidingsniveau op de kans om zich op de arbeidsmarkt staande te houden. Ook bedrijfsopleidingen hebben een positief effect op de arbeidsmarktkansen. Scholing vergroot de kans op interne mobiliteit en verkleint de kans om werkloos te worden. Deze bevindingen lijken ook voor oudere werknemers te gelden. Toch volgen oudere werknemers minder vaak een bedrijfsopleiding. De vraag of scholing van werklozen eveneens een positief effect heeft op hun arbeidsmarktkansen wordt door de beschikbare studies vaker positief dan negatief beantwoord. Op de lange termijn zijn eventuele positieve effecten echter gering. Een tweede vraag die Gelderblom en De Koning aan de orde stellen is in hoeverre een beter opgeleide beroepsbevolking leidt tot meer economische groei, meer innovatie en meer werkgelegenheid. Het positieve inkomensrendement van onderwijs dat uit micro-economisch onderzoek naar voren komt, is waarschijnlijk gerelateerd aan het positieve verband tussen onderwijs en productiviteit dat uit macro-economisch onderzoek blijkt. Minder duidelijk is dat een grotere voorraad menselijk kapitaal leidt tot een hogere groei van de productiviteit. Gelderblom en De Koning beëindigen hun bijdrage met de opmerking dat investeringen in scholing nooit geheel kunnen voorkomen dat werknemers werkloos worden. Baris en Verhulp constateren in een bijdrage vanuit een juridische invalshoek dat ontslagrecht en scholing hoog op de politieke agenda staan. Er bestaat druk om het ontslagrecht te versoepelen zonder dat daarmee een afwenteling op de ww ontstaat. De scholing van de bevolking moet worden bevorderd, niet alleen ter voorkoming van werkloosheid maar ook ter stimulering van de kenniseconomie. Zij benadrukken de onderlinge samenhang van arbeidsmarktinstituties en van scholingsarrangementen. De overheid richt zich in haar verantwoordelijkheid voor postinitiële scholing vooral op de scholing voor werkzoekenden. Daarnaast zijn ook middelen uitgetrokken voor de scholing van werkende personen. Naast de overheid worden in het overleg tussen werkgevers en werknemers middelen vrijgemaakt voor scholing. Deze middelen zijn hoofdzakelijk gericht op de scholing van werkende personen. Het blijkt dat aan gemaakte afspraken over scholing in de praktijk nog weinig vervolg wordt gegeven. Baris en Verhulp zien ondanks de bezwaren die hiertegen bestaan ook voordelen van meer dwingend rechtelijke regelingen voor scholing. Zij bespreken de verantwoordelijkheden die de sociale partners kunnen nemen op dit vlak. Een interessante mogelijkheid om werknemers tot eigen regie over hun loopbaan aan te zetten is hen de beschikking te geven over overdraagbare scholingsgelden. Van een postcontractuele zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemer is in het huidige ontslagrecht althans voor langere tijd geen sprake. Hooguit bestaat er oog voor een zorgplicht in het kader van situaties waarin de dreiging van ontslag manifest is. Het is volgens Baris en Verhulp denkbaar dat met het oog op scholing en employability van werknemers bij cao wordt afgeweken van de preventieve ontslagtoets. Een marginaal ingevulde bezwaarprocedure onder verantwoordelijkheid van de sociale partners zou de scholing door werknemers afdwingbaar moeten maken. Bij gegrond bezwaar zou dan voor het concrete geval de mogelijkheid van afwijking bij cao vervallen. 13

15 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht De invulling van een zoekperiode na opzegging van de arbeidsrelatie met een scholingsverplichting maakt volgens Baris en Verhulp weinig kans. Daarvoor zou nodig zijn dat de ontslagvergoeding bij een dergelijke regeling wordt betrokken. 14 Vandenberghe gaat in een rechtseconomische benadering in op de doelmatigheid van het ontslagrecht. Zij behandelt daarbij afzonderlijk de doelmatigheid van het ontslag en de doelmatigheid van de ontslagvergoeding. De doelmatigheid van een ontslag hangt gegeven een bepaald loonniveau af van de productiviteit van een werknemer in zijn huidige baan en van de productiviteit in een alternatieve baan. Daarnaast worden er voor de beëindiging van een arbeidsrelatie transactiekosten gemaakt. Vandenberghe komt met een voorstel voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de vrijheid om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Hier kan een beding mee verbonden zijn dat de werkgever de werknemer helpt zoeken naar een nieuwe baan. Vanwege de vrijheid om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen kan er geen schadevergoeding worden gevraagd voor het beëindigen van de arbeidsrelatie. Vanuit rechtseconomisch perspectief is er een aantal redenen om een ontslagvergoeding toe te kennen aan ontslagen werknemers. Het motief dat de werknemer zijn productiviteit in belangrijke mate ontleent aan bedrijfsspecifieke investeringen en dat ontslag inbreuk maakt op de verdiencapaciteit van de werknemer, staat daarbij centraal. De vraag is hoe de werknemer het best tegen een inkomstenderving als gevolg van ontslag verzekerd kan zijn. Vandenberghe plaatst een verzekering via het systeem van ontslagvergoedingen tegenover een verzekering via eigen besparingen en bespreekt hier de voor- en nadelen van. Belot en Van Ours bespreken de beïnvloeding van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt door het ontslagrecht in samenhang te bezien met de effecten van een aantal andere arbeidsmarktinstituties. Met name kijken zij naar het wettelijk minimumloon, de werkloosheidsverzekering en het activerend arbeidsmarktbeleid. Zij concluderen dat van al deze arbeidsmarktinstituties het minimumloon het minst van invloed is op de arbeidsmarktflexibiliteit. De groep die er door geraakt wordt is betrekkelijk klein. Het activerend arbeidsmarktbeleid heeft de meeste invloed op de arbeidsmarktflexibiliteit. De werkloosheidsverzekering en het ontslagrecht nemen een tussenpositie in. Belot en Van Ours vergelijken combinaties van arbeidsmarktinstituties van een aantal landen in termen van hoge en lage niveaus. In Nederland zijn de genoemde instituties royaal bemeten en in de Verenigde Staten is het tegengestelde het geval. Opvallend is dat op één uitzondering na de arbeidsmarktprestaties (werkgelegenheidsgroei, langdurige werkloosheid, werkgelegenheidsgraad van ouderen) zowel in de Verenigde Staten als in Nederland hoog zijn. Die uitzondering betreft de langdurige werkloosheid in Nederland. Deze ligt op een hoog niveau, zij het dat er de laatste tijd een daling gerealiseerd is. Theoretisch wordt verwacht dat ontslagbescherming een negatief effect heeft op de reallocatie van banen. Inefficiënte banen blijven lang bestaan en nieuwe banen worden minder snel geschapen. Empirisch onderzoek wijst vooral op een effect van ontslagbescherming op de baancreatie. Een hoog niveau van ontslagbescher-

16 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht: een introductie van deze verkenning ming leidt ertoe dat minder snel nieuwe banen worden geschapen, dat de toetreding van nieuwe bedrijven minder snel plaatsvindt en dat werknemers langer werkloos blijven. De langdurige werkloosheid in Nederland in vergelijking met die in de Verenigde Staten heeft dus mogelijk te maken met het hoge niveau van ontslagbescherming. 15

17 16 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht

18 mobiliteit, interne arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen naar een nieuwe dynamiek? 2 mobiliteit, interne arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen naar een nieuwe dynamiek? Jelle Visser en Marc van der Meer inleiding Mobiliteit is eigen aan de arbeidsmarkt. Elke maand zoeken nieuwkomers een plek, veranderen mensen van baan bij dezelfde of een andere werkgever, beginnen ze een eigen bedrijf, gaan bedrijven failliet, gaan mensen al of niet vervroegd met pensioen, worden ze werkloos of arbeidsongeschikt en zo verder. Dit essay analyseert de aard en omvang van deze dynamiek en de instituties en het beleid die haar beïnvloeden. We richten ons met name op drie hoofdvragen. (1) Hoe dynamisch, rechtvaardig en efficiënt werkt het Nederlandse mobiliteitsregime? (2) In hoeverre staan interne arbeidsmarkten en het psychologisch contract van duurzame arbeidsrelaties onder druk en wat komt ervoor in de plaats? (3) Hoe kan bevorderd worden dat meer mensen halverwege hun werkzame leven aan een tweede carrière beginnen? 17 Dit essay beperkt zich in hoofdzaak tot de mobiliteit van werknemers die van baan veranderen bij dezelfde (interne mobiliteit) of bij een andere werkgever, dan wel voor zichzelf beginnen (externe mobiliteit). Deze baanmobiliteit bestrijkt maar een deel van de totale arbeidsmarktdynamiek, die immers ook de stromen omvat van mensen die de arbeidsmarkt verlaten of betreden en mensen die werkloos worden of werk vinden. Daarmee zullen we ons zijdelings bezighouden, voor zover het met baanmobiliteit verband houdt. Met name de relatie tussen de dynamiek (groei en krimp, oprichting en ondergang) van bedrijven, bedrijfstakken en beroepen enerzijds en de interne en externe baanmobiliteit is van belang. Nieuwe en groeiende bedrijven, beroepen en bedrijfstakken scheppen nieuwe kansen voor promotie en banen voor buitenstaanders; verdwijnende en krimpende bedrijven, beroepen en bedrijfstakken dwingen tot omschakeling en duwen mensen naar buiten. Idealiter vindt omschakeling plaats via interne en externe baanmobiliteit, zonder werkloosheid, met behoud van capaciteiten en zonder voortijdig vertrek van de arbeidsmarkt. Er zijn vele institutionele en beleidsmatige factoren die dat kunnen beïnvloeden. In hun vergelijkende studie van mobiliteitsregimes noemen DiPrete e.a. (1997) er vier: (1) de aanwezigheid van schotten tussen de interne arbeidsmarkten van bedrijven, beroepen of bedrijfstakken; (2) de mate van ontslagbescherming; (3) de inkomenssteun voor werknemers die de arbeidsmarkt (voortijdig) verlaten; en (4) de mate waarin werknemers ondersteund worden bij het zoeken naar nieuwe banen. Deze instituties en hun gevolgen voor baanmobiliteit komen in het vervolg van dit essay aan de orde. Na een kort overzicht van de aard en omvang van de mobiliteit in Nederland, typeren we het institutionele mobiliteitsregime in ons land in

19 arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht 18 vergelijking met andere landen en gaan we in op enkele gevolgen van dat regime. Vervolgens richten we onze blik op de interne arbeidsmarkt en bezien we de mate waarin deze per bedrijf, bedrijfstak of beroep is afgeschermd van de werking van vraag en aanbod op de externe arbeidsmarkt. Na een korte bespreking van het hoe en waarom van interne arbeidsmarkten traceren we enkele kenmerkende internationale verschillen en veranderingen. De centrale gedachte is dat het impliciete contract van baanzekerheid in ruil voor gemiddelde of voldoende prestatie dat aan de standaardarbeidsverhouding ten grondslag lag aan het verdwijnen is, maar dat het nog niet zo duidelijk is wat daarvoor in de plaats komt. Wat lossere arbeidsrelaties en grotere multi-inzetbaarheid bij eigen en vooral andere werkgevers (employability) voor het psychologische en juridische contract tussen werknemers en werkgevers betekent, lijkt bij de partijen zelf allerminst duidelijk en die onduidelijkheid kan nieuw beleid met betrekking tot ontslagbescherming, employability, vernieuwing van de arbeidsverhoudingen en scholing in de weg staan. We sluiten af met een antwoord op onze laatste vraag, over de mogelijkheden van een tweede carrière en de instituties die bij zo n overstap of transitie kunnen helpen. In dat verband bezien we afzonderlijk de positie van enkele groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en deze vaak vroegtijdig verlaten. Door het hoofdstuk heen zullen we een vergelijking maken met instituties en ontwikkelingen in arbeidsmarkten in andere landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Japan. 2.2 baanmobiliteit en het nederlands mobiliteitsregime bedrijfsdynamiek en mobiliteit Interne en externe baanmobiliteit hangen nauw samen met de bedrijfsdynamiek, bedrijven die komen en gaan, opgericht worden of ophouden, krimpen of groeien. De Amsterdamse arbeidsmarkt in 2004 kan als voorbeeld dienen. Op het eerste gezicht was er sprake van stilstand. Op een totaal van banen van twaalf uren per week en meer in januari 2004 kwamen er dat hele jaar niet meer dan 74 banen bij. Daarachter gaat echter een aanzienlijke dynamiek schuil van nieuwe banen en die verdwenen. Tweederde van de nieuwe banen ontstond door uitbreiding bij ruim bedrijven, terwijl eenderde het gevolg was van de komst of oprichting van liefst nieuwe doorgaans zeer kleine bedrijven of bedrijfsvestigingen. Bij de banen die verdwenen zien we het omgekeerde: van de banen die verdwenen was tweederde het gevolg van sluiting of vertrek van bedrijven of vestigingen uit Amsterdam, terwijl eenderde het gevolg was van krimp bij bedrijven of vestigingen. 2 Aan de bewegingen op de arbeidsmarkt ligt dus een aanzienlijke dynamiek van bedrijven ten grondslag. Uit deze cijfers valt verder af te leiden dat de Amsterdamse economie wellicht typisch voor de media, kunsten, informatica en commerciële dienstenmarkt? wordt gekenmerkt door kleine bedrijven (gemiddeld 2,6 werknemers). In Nederland als geheel zijn er in nieuwe bedrijven (starters en dochterondernemingen) opgericht, een stijging van 15 procent ten opzichte van Bij

20 mobiliteit, interne arbeidsmarkten en arbeidsverhoudingen naar een nieuwe dynamiek? deze startende bedrijven werken per bedrijf gemiddeld 1,4 personen. De overlevingskansen van bedrijven zijn de afgelopen decennia vrij stabiel gebleven, ongeveer 93 procent overleeft het eerste jaar en 70 procent bestaat drie jaar later nog. In hetzelfde jaar 2004 verdwenen bedrijven door vertrek naar het buitenland, overname of beëindiging. De nieuw opgerichte bedrijven waren verantwoordelijk voor een totaal van nieuwe banen, terwijl de werkgelegenheid als geheel in 2004 kromp met banen. Het merendeel van de banen ging verloren als gevolg van personeelskrimp bij bestaande bedrijven (Verhoeven et al. 2005). Dankzij de enquêtes van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (osa) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) bij bedrijven en huishoudens beschikken we over flink wat gegevens over baanmobiliteit. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft verschillende osa-data bijeengebracht in de studie Arbeidsmobiliteit in goede banen (Gesthuizen en Dagevos 2005). Daaruit blijkt dat over een periode van twee jaar van alle mensen die zijn blijven werken, bijna driekwart (64,1 procent) dit bij de dezelfde werkgever en in dezelfde functie doet; 11,7 procent heeft een andere functie binnen hetzelfde bedrijf gekregen en 17,3 procent is overgestapt naar een andere werkgever. Uit diezelfde gegevens blijkt dat bijna vier van de vijf werknemers die van baan wisselen aangeven dit vrijwillig te doen, terwijl 21,5 procent van de werknemers zegt daartoe gedwongen te zijn. Desgevraagd zegt volgens het arbeidsaanbodpanel van 2004 ongeveer tien procent van alle werknemers dat zij op zoek zijn naar een andere baan. Dat geldt vooral voor jongeren en werknemers tot 35 jaar en voor werknemers met een hogere opleiding. Als motief wordt opgeven de wens om meer of juist minder uren te willen werken, een hoger loon, meer carrièremogelijkheden en betere aansluiting bij eigen opleiding of capaciteiten. Bij oudere werknemers speelt bij de wens naar een andere baan de verwachting dat de bestaande baan zal verdwijnen baanmobiliteit en economische conjunctuur De baanmobiliteit wordt sterk beïnvloed door de economische conjunctuur (zie figuur 2.1). In de voorbije vijftien jaren werden de hoogste cijfers voor de totale baanmobiliteit bereikt in jaren van hoogconjunctuur ( en ) terwijl het dieptepunt bij de korte recessie van lag. Ook in de recente recessie ( ) daalde de mobiliteit. Bij economische voorspoed stijgt de werkgelegenheid, gaan veel werknemers op zoek naar een betere match (een baan die past bij hun capaciteiten, betere beloning, minder reistijd, enz.) en neemt vooral de externe mobiliteit toe. In goede tijden verandert jaarlijks gemiddeld ruim een op de tien werknemers van werkgever, terwijl dit in slechte tijden daalt tot een op de zestien. In een groeiende economie gaat ook de interne mobiliteit iets omhoog, onder meer omdat uitbreidende bedrijven meer promotiemogelijkheden zullen bieden, waardoor ook de kansen voor externe mobiliteit (voor werknemers van andere bedrijven en uiteraard voor nieuwkomers) stijgen. Bij economische tegenwind daalt de (vrijwillige) externe mobiliteit en lijkt het motto: blijf zitten waar je zit. Bij een conjuncturele omslag kan aanvankelijk de interne mobiliteit nog wat toenemen. Als werknemers vanwege ontslagbescher-

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief

Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief Arbeidsmarktdynamiek vanuit een leeftijdsspecifiek perspectief Anne C. Gielen Department Algemene Economie Universiteit van Maastricht 28 September 2007 1/22 Dynamiek op de arbeidsmarkt Demografische,

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Seminarie Flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht 23 april 2010 Ludo Struyven, Tom Vandenbrande Flexicurity-debat meer flexibiliteit

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 NIVEAU: HAVO EAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Uitzendwerk als graadmeter

Uitzendwerk als graadmeter 13 januari 2017 Auteurs: Feike Reitsma, Michel van Smoorenburg, Roeleof van der Velde Uitzendwerk als graadmeter In het derde kwartaal 2016 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Bedrijfsscholing: scholen voor de concurrent?

Bedrijfsscholing: scholen voor de concurrent? Onderwijs en opleiding Bedrijfsscholing: scholen voor de concurrent? Wolff, Ch. J. de, R. Luijkx en M.J.M. Kerkhofs (2002), Bedrijfsscholing en arbeidsmobiliteit, OSA A-186, Tilburg. Scholing van werknemers

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Participatie en inzetbaarheid

Participatie en inzetbaarheid Participatie en inzetbaarheid Paul de Beer Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen, directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Boaborea 7 december 2011 1. Het probleem 2 Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Cretien van Campen m.m.v. Maaike

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Summary in Dutch 243

Summary in Dutch 243 243 Nederlandse Samenvatting Het faillissement van Fokker in maart 1996 was het einde van een langdurige periode van zelfstandige vliegtuigbouw in Nederland. De faillissementsprocedure monde uit in een

Nadere informatie

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins M200705 Werkgelegenheid bij startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2007 2 Werkgelegenheid bij startende bedrijven Van startende bedrijven wordt verwacht dat zij bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Stand van zaken leven lang leren in Nederland en afspraken over/ aanbevelingen aan O&O-fondsen

Stand van zaken leven lang leren in Nederland en afspraken over/ aanbevelingen aan O&O-fondsen Stand van zaken leven lang leren in Nederland en afspraken over/ aanbevelingen aan O&O-fondsen Stand van zaken leven lang leren in Nederland Om goed mee te kunnen is scholing cruciaal. De snel veranderende

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Arbeidsmobiliteit: Wat juristen weten (en willen) Zestig Jaar SER Evert Verhulp UvA/Hsi

Arbeidsmobiliteit: Wat juristen weten (en willen) Zestig Jaar SER Evert Verhulp UvA/Hsi Arbeidsmobiliteit: Wat juristen weten (en willen) Zestig Jaar SER Evert Verhulp UvA/Hsi Wat juristen zouden willen weten Arbeidsmobiliteit = ontslagrecht? Ongeveer 1 op 9 baanwisselingen is onvrijwillig.

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid

Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid Samenvatting (Summary in Dutch) Modellen voor het effect van arbeidsmarktbeleid in Nederland Arbeidsmarkt en beleid in Nederland Nederland scoort sinds het midden van de jaren 90 internationaal gezien

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Een soepel ontslagrecht en de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers

Een soepel ontslagrecht en de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers Een soepel ontslagrecht en de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers Anne Gielen en Jan van Ours 1 Inleiding Een soepel ontslagrecht. magische woorden. De ontslagbescherming en het ontslagsysteem in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Naar een modernere arbeidsmarkt

Naar een modernere arbeidsmarkt Naar een modernere arbeidsmarkt Bas van der Klaauw De arbeidsmarkt is de afgelopen twee decennia sterk veranderd. De instituties hebben die veranderingen niet bij kunnen houden. Ze ontmoedigen mobiliteit.

Nadere informatie

CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen

CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen Ferdy Otten en Clemens Siermann* Inleiding In de afgelopen jaren zijn tal van beleidsmaatregelen genomen om de arbeidsparticipatie van

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Sociale psychologie en praktijkproblemen

Sociale psychologie en praktijkproblemen Sociale psychologie en praktijkproblemen Sociale psychologie en praktijkproblemen van probleem naar oplossing prof. dr. A.P. Buunk dr. P. Veen tweede, herziene druk Bohn Stafleu Van Loghum Houten/Diegem

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Meer werk door meer mobiliteit

Meer werk door meer mobiliteit Meer werk door meer mobiliteit Jan Vanthuyne 1 Actuele situatie arbeidsmarkt Over alle leeftijden heen relatief weinig professionele mobiliteit Nog sterker het geval bij oudere werknemers Gemiddeld hoge

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Werkgeversreacties bij krapte

Werkgeversreacties bij krapte Werkgeversreacties bij krapte Van Winden, P. & Van Nes, P.J., Krapte op de arbeidsmarkt; werkgeversreacties. NEI, in opdracht van OSA (publicatie A178) De afgelopen periode van hoogconjunctuur in Nederland

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Verdringing op de arbeidsmarkt: Wat is het en hoe meet je het?

Verdringing op de arbeidsmarkt: Wat is het en hoe meet je het? Verdringing op de arbeidsmarkt: Wat is het en hoe meet je het? Presentatie op studiemiddag NISZ Utrecht, 22 januari 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Relevante vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement subtitel staat hier etcetera benchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-2012 onder redactie van steven marshall en filip van den bergh in samenwerking

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie. Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek

Vraaggestuurde re-integratie. Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek Vraaggestuurde re-integratie Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek Overzicht presentatie Probleemstelling Onderzoeksaanpak Uitgevoerde

Nadere informatie

als stimulans voor een hogere participatie p van ouderen op de arbeidsmarkt (NEA-paper) Frank Cörvers

als stimulans voor een hogere participatie p van ouderen op de arbeidsmarkt (NEA-paper) Frank Cörvers Langdurige arbeidsrelaties als stimulans voor een hogere participatie p van ouderen op de arbeidsmarkt (NEA-paper) Frank Cörvers Aanleiding: vergrijzing Langer doorwerken, dus ook meer investeren in jongeren

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen juli 2007 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Het Maatschappelijk Belang van Cao s. Leren van Zweden, Duitsland en Australië? dr. Judith Raven Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Maatschappelijk Belang van Cao s. Leren van Zweden, Duitsland en Australië? dr. Judith Raven Erasmus Universiteit Rotterdam Het Maatschappelijk Belang van Cao s. Leren van Zweden, Duitsland en Australië? dr. Judith Raven Erasmus Universiteit Rotterdam Onderzoek in opdracht van Instituut Gak In samenwerking met University of

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Beantwoording motie M6 Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Deze factsheet bevat de beantwoording van Motie M6 ingediend door de VVD. Onderzocht is de relatie tussen de toenemende werkloosheid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie