Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)"

Transcriptie

1 Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder toestemming Abstract De uitzendbranche biedt werkzoekenden een opstapfunctie richting de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel werkzoekenden afkomstig uit de uitzendbranche. Het is voor UWV daarom van belang goed zicht te hebben op de duurzaamheid van de werkhervatting van werkzoekenden die als uitzendkracht aan de slag gaan. ITS heeft onlangs in opdracht van de sociale partners in de uitzendbranche onderzoek gedaan 1 waaruit is gebleken dat ongeveer de helft van de uitzendkrachten na afloop van hun dienstverband doorstroomt naar een niet-uitzendbaan; een klein deel stroomt in in de WW. Na de WW-uitkering stroomt ongeveer 40% weer door naar een uitzendbaan en ongeveer een kwart vindt een baan bij een andere werkgever. UWV heeft voor mensen die vanuit een werkloosheidsuitkering in 2009 en 2010 een baan hebben gevonden, onderzocht in welke sector dat was en op basis van welk contracttype. Analyses door UWV bieden mogelijkheid tot twee verdere verdiepingen ten aanzien van de arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten die ITS in beeld heeft gebracht. Allereerst kunnen de werkzoekenden die vanuit de WW aan de slag zijn gegaan als uitzendkracht afgezet worden tegen de totale groep die werk vindt na de WW om te kijken of er mogelijk verschillende werkhervattingspatronen te ontdekken zijn. Ten tweede bieden de UWV-cijfers de mogelijkheid verder in de tijd te kijken dan alleen het moment van werkhervatting. Hiermee kan de duurzaamheid tot twee jaar na werkhervatting in kaart worden gebracht. Inleiding Hoewel volgens CBS een kleine 3% van de werknemers in Nederland werkzaam is via een uitzendbureau, is ongeveer een vijfde deel van de bij UWV geregistreerde werkzoekenden afkomstig uit de uitzendbranche. Tegelijkertijd vindt iets minder dan een derde van de werkzoekenden die weer aan de slag gaat een baan in de uitzendbranche 2. Uitzendkrachten zijn met andere woorden relatief vaker dan de gemiddelde werknemer een periode werkloos, maar uitzendwerk is ook vaak weer een stap uit de werkloosheid. Uit onderzoek over de periode komt een belangrijke rol van uitzendwerk naar voren: het hangt samen met een snelle werkhervatting. Tegelijkertijd blijkt echter dat een opstap via een uitzendbaan een iets kleinere kans geeft op een langdurige arbeidsrelatie dan een opstap via een dienstverband direct bij een werkgever 3. In de dienstverlening van UWV aan werkzoekenden is duurzaamheid van werkhervatting van belang, om hernieuwde instroom in de WW te voorkomen. In dit artikel gaan we daarom dieper in op de (duurzaamheid van de) werkhervatting van degenen die als uitzendkracht aan de slag gaan. 1 ITS (2012) Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode Onderzoek in opdracht van FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie, LBV en ABU. Nijmegen 2 UWV WERKbedrijf (2011). Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Amsterdam; SEOR (2012) Cliëntstromen in de SUWI-keten Onderzoek in opdracht van RWI. Rotterdam 3 SEO (2008) Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten. Onderzoek in opdracht van ABU en CWI. Amsterdam 1

2 Transities van uitzendkrachten In opdracht van de sociale partners in de uitzendbranche heeft onderzoeksbureau ITS Nijmegen recent onderzocht welke transities uitzendkrachten maken nadat het uitzendcontract is geëindigd. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de aflopende uitzenddienstverbanden in de periode overgaan in een niet-uitzendbaan. Ruim een op de tien uitzendkrachten stroomt als het werk via het uitzendbureau afloopt in in de WW. ITS heeft de groep die is ingestroomd in de WW in drie cohorten gesplitst, bestaande uit de uitdienstverbanden die aflopen in respectievelijk 2007, 2008 en Voor ieder cohort is de eerstvolgende arbeidsmarktpositie na de uitkering bepaald tot uiterlijk medio het jaar erna. Uit deze analyse concluderen de onderzoekers dat uitstroom uit de WW sterk beïnvloed wordt door de economische conjunctuur: tussen 2007 en 2009 is de uitstroom naar een dienstverband gedaald van bijna 75% tot ongeveer 70%, waarvan ruim de helft een uitzenddienstverband is. Tegelijkertijd was instroom in de bijstand in 2009 met ongeveer 10% twee keer zo hoog was dan in Een beeld van de loopbaan van personen die uitstromen uit de WW wordt geschetst in de eerder gerefereerde studie uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek (SEO). Deze studie laat voor de periode zien dat twee derde van de personen die werk hervatten vanuit een inschrijving als werkzoekende 2,5 jaar later nog aan het werk zijn. Dit aandeel is bij degenen die werk hebben hervat in een uitzendbaan iets later dan bij degenen die direct bij een werkgever in dienst traden, namelijk 62% tegenover 70%. Het merendeel van de mensen die 2,5 jaar later nog steeds aan het werk zijn werkt in een andere baan dan waarin zij werk hebben hervat,. Slechts 2% van de uitzendkrachten heeft 2,5 jaar na werkhervatting nog dezelfde baan; voor personen met een niet-uitzendbaan is dit aandeel 29%. Ook is de kans op hernieuwde inschrijving als werkzoekende groter voor uitzendkrachten, al stromen zij ook weer snel uit naar een andere baan. Ten slotte veranderen personen die starten in een uitzendbaan twee keer zo vaak van baan in de 2,5 jaar volgend op werkhervatting als personen die starten in een niet-uitzendbaan. Opstapfunctie van uitzendwerk In dit paper verdiepen we de uitkomsten van het onderzoek van ITS naar transities met behulp van vergelijkbare UWV gegevens. Hoewel de UWV gegevens ook opstap naar werk vanuit werkloosheid weergeven, zijn de bonnen van ITS en UWV niet dezelfde. ITS gaat immers uit van personen die op een bepaald moment uitzendkracht zijn terwijl UWV als startpunt kijkt naar personen die op een bepaald moment werkzoekend zijn. In de UWV analyse zijn uitzendcontracten voor onbepaalde tijd eveneens niet meegenomen, al gaat het hier om een heel kleine groep. De uitkomsten van beide analyses kunnen dus iets afwijken. Het doel is echter een verdieping van de ITS analyse en niet een vergelijking van beide bronnen. Dit onderzoek is tot stand gekomen door koppeling van twee gegevensbronnen van UWV: 1) Sonar, waarin alle werkzoekenden die zich inschrijven bij UWV staan geregistreerd en 2) de polisadministratie, waarin alle werknemers in Nederland staan geregistreerd. Uit Sonar zijn eerst alle werkzoekenden geselecteerd waarvan de inschrijving bij UWV WERKbedrijf in 2009 werd beëindigd. Dit betekent niet altijd dat iemand uitgestroomd is naar werk. Om die reden worden alleen die personen geselecteerd die binnen 1 maand na uitschrijving zijn doorgestroomd naar een baan in loondienst. In totaal blijven dan personen over. Om de patronen in toekomstige arbeidsrelaties te onderzoeken zijn de arbeidsrelaties van dezelfde personen precies één jaar en precies twee jaar na werkhervatting nogmaals opgezocht in de polisadministratie. In combinatie met dienstverband van voor werkloosheid, levert dit maximaal 4 arbeidsrelaties op 4 verschillende momenten in de tijd. Door deze arbeidsrelaties in de tijd met elkaar te vergelijken kunnen patronen worden geobserveerd. Uit een eerdere studie van UWV op basis van dezelfde gegevens (zie voetnoot 2) blijkt dat 29% van de geregistreerde werkzoekenden na werkloosheid aan het werk gaat als uitzendkracht. Daarnaast heeft 45% van deze baanvinders een tijdelijk contract en 26% een vast contract 4. Wanneer een jaar na werkhervatting wordt gekeken, blijkt dat ruim driekwart (76%) nog aan het 4 In dit artikel gebruiken we de term vast contract vanwege de korte vorm ook wel voor het contract voor onbepaalde tijd. Een contract is niet vast, er is enkel geen einddatum in vastgelegd. Voor contracten van bepaalde tijd gebruiken we de verkorte term tijdelijk contract. 2

3 werk is in loondienst. 14% had zich opnieuw als werkzoekende ingeschreven, en 10% bood zich om pensioen of andere reden niet meer aan op de arbeidsmarkt, of was als zzp er aan de slag gegaan. Omdat deze redenen in de database niet zijn te onderscheiden, vatten we dit samen in de categorie overig (zie figuur 1 hieronder). Het aandeel vaste contracten is een jaar na werkhervatting nog steeds ongeveer een kwart; het aandeel uitzendkrachten is een jaar later bijna gehalveerd en ook het aandeel werknemers met een tijdelijk contract is afgenomen: van 45% naar 33%. Figuur 1. Dienstverband bij werkhervatting en situatie 1 jaar later 50% 45% 45% 40% 35% 33% 30% 25% 26% 28% 29% 20% 10% 14% 10% 5% 0% vast tijdelijk uitzend bij werkhervatting (2009) 1 jaar later (2010) Opnieuw werkzoekend Overig Opstap via uitzendwerk vergeleken met andere baanvinders De data die is verzameld, biedt een aantal mogelijkheden voor aanvullende analyses. In het vervolg van dit paper zullen we een aantal verdiepende vragen over de loopbaanpatronen van uitzendkrachten beantwoorden met behulp van deze data. Allereerst vergelijken we de groep uitzendkrachten die in de WW zijn ingestroomd en vervolgens weer werk hebben gevonden met werknemers in vaste of tijdelijke dienst direct bij een werkgever die in de WW zijn ingestroomd en binnen een jaar weer aan de slag zijn gegaan. Deze analyse brengt mogelijke verschillen in loopbanen en werkhervattingspatronen in kaart tussen uitzendkrachten, vaste werknemers en tijdelijke werknemers. Tabel 1. Arbeidsmarktsituatie voor werkloosheid en bij werkhervatting in 2009 Contract bij werkhervatting Contract voor werkloosheid vast tijdelijk uitzend vast % % % tijdelijk % % % uitzend % % % totaal % % % Tabel 1 laat zien dat personen die werkloos werden vanuit een tijdelijk of vast dienstverband na de werkloosheid overwegend hervatten in tijdelijke dienst. Bij voormalig tijdelijke werknemers is het 3

4 aandeel dat hervat in een vaste baan vrijwel even groot als het aandeel dat hervat in een uitzendbaan. Voor degenen die voor werkloosheid een vast contract hadden, is het aandeel dat hervat in een zelfde contract het grootst, en bijna even groot als het aandeel dat na een periode van werkloosheid een vast contract verruilt voor een tijdelijk contract. Wanneer we de werkhervatting van uitzendkrachten vergelijken met vaste en tijdelijke werknemers kunnen we vaststellen dat degenen die voor werkloosheid werkzaam waren als uitzendkrachten het minst vaak een baan vonden direct in dienst bij een werkgever. Meer dan de helft van de uitzendkrachten gaat na werkloosheid weer aan de slag als uitzendkracht. Een aanvullende analyse (niet in tabel) voor verschillende groepen laat zien dat vrouwen relatief vaker dan mannen een tijdelijk contract hebben bij werkhervatting. Mannen vinden na werkloosheid relatief vaak uitzendwerk. Wanneer de gegevens worden uitgesplitst voor leeftijdsgroepen (<27; 27-45; >45) zien we dat hoe jonger de betreffende persoon is, hoe minder vaak een vast contract voor werkloosheid ook leidt tot een vast contract na werkloosheid. Wanneer een uitzendkracht werkloos wordt maakt leeftijd echter geen enkel verschil voor de kans dat uitstroom plaatsvindt met een vast contract. Ook is geanalyseerd in hoeverre het patroon dat in Tabel 1 is weergegeven afwijkt voor verschillende bedrijfstakken. Die tabel is vanwege de overzichtelijkheid weergegeven in bijlage 1. Uit de tabel blijkt dat uitzendkrachten afkomstig uit de bedrijfstakken handel, horeca, financiële en zakelijke dienstverlening, na werkloosheid relatief vaak hervatten in een dienstverband direct bij een werkgever. Het percentage ligt in ieder geval boven de 50%. In de sector gezondheidszorg welzijn en cultuur ligt het aandeel zelfs boven de 72%. Deze sector springt er wat betreft overstap naar een baan direct bij een werkgever na werkloosheid van uitzendkrachten duidelijk uit. Een mogelijke verklaring voor dit patroon is het feit dat er veel vraag is naar arbeid in deze sector. In een dergelijke krappere markt heeft de werkzoekende meer te eisen, dus ook betere contracten. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten is het patroon juist tegenovergesteld. Bijna drie op de vier uitzendkrachten die in deze sector werkloos worden gaan na werkloosheid weer aan de slag als uitzendkracht. Duurzaam aan het werk na werkhervatting Ten tweede bieden de UWV-cijfers de mogelijkheid verder in de tijd te kijken dan het moment van werkhervatting na de WW. We hebben de mogelijkheid om tot twee jaar verder te kijken naar patronen van werkhervatting. Figuur 2 hieronder laat zien hoe de duurzaamheid van uitzendkrachten eruit ziet in vergelijking met werknemers in directe dienst. Voor de totale groep baanvinders en per contracttype dat hervattende werknemers hadden bij uitstroom is gekeken wat voor contract ze een jaar en twee jaar later hebben. 4

5 Figuur 2. Contract 1 jaar en twee jaar later (2009 en 2010) voor verschillende type contracten bij uitstroom totaal, 1 jaar later 28% 33% 24% 2 jaar later 28% 31% 12% 29% vast bij uitstroom, 1 jaar later 69% 10% 4% 17% 2 jaar later 59% 5% 21% tijdelijk bij uitstroom, 1 jaar later 13% 55% 5% 26% 2 jaar later 18% 44% 6% 31% uitzend bij uitstroom, 1 jaar later 12% 18% 42% 28% 2 jaar later 23% 29% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% vast tijdelijk uitzend overig Als alle contractsoorten samen worden genomen is een niet erg grote verschuiving te zien in het tweede jaar ten opzichte van het patroon in het eerste jaar. Als we naar de drie contracttypen bij uitstroom kijken is te zien dat het type contract bij uitstroom overwegend behouden wordt. Ook is te zien dat er bij alle drie de groepen een overgang plaatsvindt van het contracttype bij uitstroom naar een van de andere contractsoorten, en naar de categorie overig. Deze laatste categorie ligt met iets meer dan 30% na twee jaar ongeveer even hoog voor beide vormen van flexibel werk (tijdelijk en uitzend), terwijl van de mensen met een vast contract na de WW een kleiner aandeel (iets meer dan 20%) na twee jaar geen baan in loondienst meer heeft. Bij uitzendwerk zien we de grootste mate van overgang van contractvorm in de twee jaren na uitstroom. Ongeveer 35% van degenen die als uitzendkracht weer aan het werk gingen heeft twee jaar later een tijdelijk of vast contract. Dit is in lijn met het bovengenoemde onderzoek van SEO voor de jaren Ook in lijn met dit onderzoek is het feit dat ruim twee derde van de uitzendkrachten na twee jaar nog in loondienst is. Ten slotte blijkt dat het aandeel dat doorstroomt naar een vast contract na een of twee jaar niet erg uiteenloopt voor de tijdelijke en de uitzendcontracten; van beide groepen stroomt 15-20% door naar een vast contract. Als we deze patronen nader bekijken voor verschillende leeftijdsgroepen is te zien dat ouderen vaker de contractsoort behouden waarin ze zijn uitgestroomd; jongeren wisselen juist vaker van contractsoort. Ouderen krijgen bij werkhervatting na werkloosheid ook vaker dan jongeren een vast contract. De vraag dringt zich daarbij op of dit aan de leeftijd zelf toe te schrijven is, of meer aan andere persoonskenmerken. Om dit vast te stellen zouden we een multivariate analyse moeten uitvoeren. Dit zullen we wellicht in een volgend stadium oppakken. Baanwisselingen na werkhervatting Hoe ziet de (al dan niet vrijwillige) mobiliteit van verschillende soorten werknemers eruit nadat zij vanuit werkloosheid weer aan de slag zijn gegaan? De data van UWV geeft informatie over het aantal baanwisselingen van uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en werknemers met een contract voor onbepaalde tijd na een periode van werkloosheid. Hierboven hebben we waargenomen in hoeverre personen een dienstverband hadden in de twee jaar na werkhervatting; hieronder gaan we na of men in de tussentijd wellicht ook van werkgever is gewisseld. 5

6 Tabel 2. Wisselingen van baan gedurende twee jaar per type contract bij uitstroom Contractsoort bij uitstroom in 2009 Type baanwisselingen vast tijdelijk uitzend totaal Vanaf uitstroom dezelfde baan tot 2 jaar na uitstroom % % % % 1 jaar na uitstroom zelfde baan, 2 jaar na uitstroom nieuwe baan % % % % 1 jaar na uitstroom zelfde baan, 2 jaar na uitstroom geen baan in loondienst % % % % 1 jaar na uitstroom nieuwe baan, 2 jaar na uitstroom nog aan het werk in loondienst 1 jaar na uitstroom nieuwe baan, 2 jaar na uitstroom geen baan in loondienst % % % % % % % % 1 jaar na uitstroom geen baan in loondienst % % % % Totaal % % % % Tabel 2 laat zien dat minder dan de helft van de personen die vanuit werkloosheid uitstromen in een vast contract twee jaar lang dezelfde baan heeft. Voor de tijdelijke arbeidsovereenkomsten is dit minder dan een kwart, en voor de uitzendkrachten zelfs minder dan één op de tien (7%). Een baanwisseling binnen het eerste jaar komt het vaakst voor bij de uitzendkrachten. Opgeteld heeft de helft van de uitzendkrachten een jaar na uitstroom een andere baan. Voor de personen die uitstromen met een vast contract ligt dit aandeel op een kwart. De uitstroom via een tijdelijke arbeidsovereenkomst zit hier precies tussenin met 33% nieuwe banen 1 jaar later. Ten slotte kijken we naar de wisselingen tussen bedrijfstakken (zie tabel 3). In de tabel zijn patronen van bedrijfstakken door de tijd vergeleken voor de verschillende soorten contracten bij uitstroom uit de WW. Er is gekeken naar vier momenten in de tijd: de bedrijfstak voor werkloosheid, de bedrijfstak bij uitstroom, de bedrijfstak 1 jaar na uitstroom en de bedrijfstak 2 jaar na uitstroom. Om de patronen niet te verstoren, zijn personen voor wie op een van de vier momenten geen contract gevonden is niet meegenomen in deze analyse. We laten dus alleen personen zien die langdurig werk hebben gevonden na werkloosheid en die waarschijnlijk niet erg langdurig werkloos waren 5. Het gaat hier om 45% van de baanvinders in 2009; de overige groepen zijn niet weergegeven in de tabel. 5 Bij langdurig werklozen is vaak onbekend wat ze voor werkloosheid hebben gedaan. 6

7 Tabel 3. Wisselingen tussen bedrijfstakken per type contract bij uitstroom Contractsoort bij uitstroom in 2009 Bedrijfstak op 4 momenten vast tijdelijk uitzend totaal Op alle vier momenten dezelfde bedrijfstak 44% 36% 23% 35% Dezelfde bedrijfstak voor en na werkloosheid, daarna 7% 11% 22% 13% van bedrijfstak gewisseld Wisseling van bedrijfstak na werkloosheid, uiteindelijk terugkeer naar bedrijfstak 6% 10% 19% 11% van vóór werkloosheid Wisseling van bedrijfstak na werkloosheid, daarna 36% 31% 14% 28% gebleven Wisseling van bedrijfstak na werkloosheid, daarna 7% 12% 22% 13% nogmaals gewisseld Totaal 100% 100% 100% 100% Uit de tabel blijkt dat voor alle drie de contracttypen een minderheid voortdurend werkzaam blijft in dezelfde sector. De meerderheid van elke contractgroep bij uitstroom wisselt minimaal één keer van sector. De meest voorkomende wisseling is naar een andere bedrijfstak dan die voor werkloosheid en het vervolgens blijven werken in deze bedrijfstak. Hoe flexibeler het contract bij uitstroom, hoe vaker men van bedrijfstak wisselt. Contracten voor bepaalde tijd hebben echter een patroon dat meer lijkt op dat van de vaste contracten dan op dat van de uitzendcontracten. Bij uitzendcontracten komen allerlei wisselingen van bedrijfstak aanzienlijk vaker voor. Opvallend is dat uitzendkrachten twee tot drie keer zo vaak als tijdelijke en vaste werknemers nog een keer van bedrijfstak wisselen een jaar na werkhervatting (22% tegenover 7% en 12%). Daarnaast is de groep die na werkloosheid van sector wisselt en uiteindelijk toch weer terugkeert naar de sector van voor werkloosheid erg interessant. Kijkend naar deze groep is de kans om terug te keren in de oorspronkelijke sector groter naarmate het dienstverband bij uitstroom flexibeler is. 6%, 10% en 19%. Conclusies De arbeidsmarktpatronen van uitzendkrachten zijn op meerdere elementen te onderscheiden van die van vaste en tijdelijke werknemers, zo blijkt uit dit paper. Het was al bekend dat uitzendwerk een type dienstverband is dat een hoge mate van flexibiliteit met zich meebrengt. In welke mate dit precies het geval is en welke vormen deze flexibiliteit aan kan nemen is met dit paper in beeld gebracht. We hebben gekeken naar het type transities die uitzendkrachten maken nadat ze een periode werkloos zijn geworden, en naar de transities van personen die na werkloosheid opnieuw aan de slag gaan in een uitzendbaan. Door de transities van uitzendkrachten steeds te vergelijken met die van vaste en tijdelijke werknemers zien we een aantal opvallende patronen. We hebben laten zien dat uitzendkrachten na werkloosheid relatief vaak weer aan de slag gaan als uitzendkracht. Zij blijven ook opvallend vaak uitzendkracht, al wordt ook een aanzienlijk deel weer werkzoekend. Dit aandeel is echter vergelijkbaar met het aandeel tijdelijke krachten dat weer werk zoekt een of twee jaar na werkhervatting. Uitzendkrachten wisselen het vaakst van baan en bedrijfstak. Wat betreft baanwisselingen zien we dat baanwisselingen vaker voorkomen naarmate de contractvorm flexibeler is (vast tijdelijk uitzend). Bedrijfstakwisselingen komen beduidend vaker voor bij uitzendkrachten; tijdelijke werknemers lijken hierin meer op de vaste krachten (bij uitstroom). Uitzendkrachten keren overigens wel vaker na verloop van tijd terug in de oorspronkelijke sector. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werkzoekenden een uitzendbaan accepteren die niet in de sector van herkomst ligt om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, met als uiteindelijke doel toch weer werk te vinden in de sector van herkomst. Dit is een bevestiging van de rol van uitzendwerk als opstap. 7

8 Bijlage 1. Tabel B1 Soort contract voor werkloosheid en soort contract bij werkhervatting, uitgesplitst naar bedrijfstak voor werkloosheid. Bedrijfstak voor werkloosheid Contractsoort voor werkloosheid contractsoort bij uitstroom vast tijdelijk uitzend totaal Landbouw en visserij Industrie, delfstoffen en nutsbedrijven Bouwnijverheid Vervoer en opslag Handel Horeca Financiële en zakelijke dienstverlening Uitzendbedrijven Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheidszorg, welzijn en cultuur Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % vast % % % % tijdelijk % % % uitzend 3 17% 3 17% 10 56% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 24 16% 36 24% 91 60% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 5 14% 10 29% 16 46% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend % % % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 5 14% 13 36% 16 44% % totaal % % % % vast % % % tijdelijk % % % % uitzend 18 18% 34 35% 45 46% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend % % % % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend vast % % % % uitzend tijdelijk % % % % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 14 8% 38 23% % % totaal % % % % vast % % 85 9% % tijdelijk % % 287 8% % uitzend 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% totaal % % 372 8% % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 12 28% 19 44% 12 28% % totaal % % % % 8

50-plus uitzendkrachten aan het werk

50-plus uitzendkrachten aan het werk 50-plus uitzendkrachten aan het werk Een verkennend onderzoek naar de betekenis van uitzendwerk voor 50-plussers september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Onderzoekspopulatie: 50-plus

Nadere informatie

Uitzendkracht zonder startkwalificatie heeft een relatief zwakke arbeidsmarktpositie

Uitzendkracht zonder startkwalificatie heeft een relatief zwakke arbeidsmarktpositie Mobiliteit en loopbanen Uitzendkracht zonder startkwalificatie heeft een relatief zwakke arbeidsmarktpositie Vermeulen, H., Oomens, S., de Wit, W. & Warmerdam, J. 2012. Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting

Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting Rapportage over 2012 december 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Een baan vinden na de WW: wie zijn de werkhervatters en waar gaan ze werken? 4 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

De betekenis van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt. December 2016

De betekenis van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt. December 2016 De betekenis van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt December 2016 VOORWOORD Uitzendbaan belangrijke opstap naar werk Met trots presenteren wij u de Uitzendmonitor 2016, die een uniek inzicht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Ex-V&D ers weer aan het werk, update 2017

Ex-V&D ers weer aan het werk, update 2017 Ex-V&D ers weer aan het werk, update 2017 Inleiding Op 31 december 2015 ging V&D failliet en op 15 februari 2016 bleven de deuren van de V&Dwarenhuizen gesloten, nadat de verkoop en doorstart van het bedrijf

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juni 2016 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juni is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Werkzoekende vaak aan de slag in andere sector

Werkzoekende vaak aan de slag in andere sector Werkzoekende vaak aan de slag in andere sector de Vries, J.M. & Vreeburg, A. 2010. Sectorale mobiliteit van werkzoekenden in het crisisjaar 2009. Amsterdam: UWV WERKbedrijf. In 2009 beleefde de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2017 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juli is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, november 2017 Minder WW ers dan vorig jaar november Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in november 2017 in Zeeland 18% lager dan een jaar geleden. Ook landelijk is

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen juli 2007 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. Conclusie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. Conclusie Opdrachtgever UWV Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid Onderzoek Einddatum 13 april 2015 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Flexwerk na de WW schetst

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan?

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Arbeidsmarktinformatie en - advies Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Amsterdam, oktober 2011 Inhoud Samenvatting... 3 1 Van werkzoekend naar werk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groot Rijnmond Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Drechtsteden, Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Werkzoekenden aan het werk in 2011

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Werkzoekenden aan het werk in 2011 Arbeidsmarktinformatie en - advies Werkzoekenden aan het werk in 2011 Amsterdam, november 2012 Inhoud Samenvatting... 3 1 De werkhervatters in 2011: wie zijn ze en waar gaan ze werken?... 5 1.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland is in december 2016 bijna 13% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op landelijk niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2008 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie