Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)"

Transcriptie

1 Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder toestemming Abstract De uitzendbranche biedt werkzoekenden een opstapfunctie richting de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel werkzoekenden afkomstig uit de uitzendbranche. Het is voor UWV daarom van belang goed zicht te hebben op de duurzaamheid van de werkhervatting van werkzoekenden die als uitzendkracht aan de slag gaan. ITS heeft onlangs in opdracht van de sociale partners in de uitzendbranche onderzoek gedaan 1 waaruit is gebleken dat ongeveer de helft van de uitzendkrachten na afloop van hun dienstverband doorstroomt naar een niet-uitzendbaan; een klein deel stroomt in in de WW. Na de WW-uitkering stroomt ongeveer 40% weer door naar een uitzendbaan en ongeveer een kwart vindt een baan bij een andere werkgever. UWV heeft voor mensen die vanuit een werkloosheidsuitkering in 2009 en 2010 een baan hebben gevonden, onderzocht in welke sector dat was en op basis van welk contracttype. Analyses door UWV bieden mogelijkheid tot twee verdere verdiepingen ten aanzien van de arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten die ITS in beeld heeft gebracht. Allereerst kunnen de werkzoekenden die vanuit de WW aan de slag zijn gegaan als uitzendkracht afgezet worden tegen de totale groep die werk vindt na de WW om te kijken of er mogelijk verschillende werkhervattingspatronen te ontdekken zijn. Ten tweede bieden de UWV-cijfers de mogelijkheid verder in de tijd te kijken dan alleen het moment van werkhervatting. Hiermee kan de duurzaamheid tot twee jaar na werkhervatting in kaart worden gebracht. Inleiding Hoewel volgens CBS een kleine 3% van de werknemers in Nederland werkzaam is via een uitzendbureau, is ongeveer een vijfde deel van de bij UWV geregistreerde werkzoekenden afkomstig uit de uitzendbranche. Tegelijkertijd vindt iets minder dan een derde van de werkzoekenden die weer aan de slag gaat een baan in de uitzendbranche 2. Uitzendkrachten zijn met andere woorden relatief vaker dan de gemiddelde werknemer een periode werkloos, maar uitzendwerk is ook vaak weer een stap uit de werkloosheid. Uit onderzoek over de periode komt een belangrijke rol van uitzendwerk naar voren: het hangt samen met een snelle werkhervatting. Tegelijkertijd blijkt echter dat een opstap via een uitzendbaan een iets kleinere kans geeft op een langdurige arbeidsrelatie dan een opstap via een dienstverband direct bij een werkgever 3. In de dienstverlening van UWV aan werkzoekenden is duurzaamheid van werkhervatting van belang, om hernieuwde instroom in de WW te voorkomen. In dit artikel gaan we daarom dieper in op de (duurzaamheid van de) werkhervatting van degenen die als uitzendkracht aan de slag gaan. 1 ITS (2012) Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode Onderzoek in opdracht van FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie, LBV en ABU. Nijmegen 2 UWV WERKbedrijf (2011). Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Amsterdam; SEOR (2012) Cliëntstromen in de SUWI-keten Onderzoek in opdracht van RWI. Rotterdam 3 SEO (2008) Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten. Onderzoek in opdracht van ABU en CWI. Amsterdam 1

2 Transities van uitzendkrachten In opdracht van de sociale partners in de uitzendbranche heeft onderzoeksbureau ITS Nijmegen recent onderzocht welke transities uitzendkrachten maken nadat het uitzendcontract is geëindigd. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de aflopende uitzenddienstverbanden in de periode overgaan in een niet-uitzendbaan. Ruim een op de tien uitzendkrachten stroomt als het werk via het uitzendbureau afloopt in in de WW. ITS heeft de groep die is ingestroomd in de WW in drie cohorten gesplitst, bestaande uit de uitdienstverbanden die aflopen in respectievelijk 2007, 2008 en Voor ieder cohort is de eerstvolgende arbeidsmarktpositie na de uitkering bepaald tot uiterlijk medio het jaar erna. Uit deze analyse concluderen de onderzoekers dat uitstroom uit de WW sterk beïnvloed wordt door de economische conjunctuur: tussen 2007 en 2009 is de uitstroom naar een dienstverband gedaald van bijna 75% tot ongeveer 70%, waarvan ruim de helft een uitzenddienstverband is. Tegelijkertijd was instroom in de bijstand in 2009 met ongeveer 10% twee keer zo hoog was dan in Een beeld van de loopbaan van personen die uitstromen uit de WW wordt geschetst in de eerder gerefereerde studie uitgevoerd door Stichting Economisch Onderzoek (SEO). Deze studie laat voor de periode zien dat twee derde van de personen die werk hervatten vanuit een inschrijving als werkzoekende 2,5 jaar later nog aan het werk zijn. Dit aandeel is bij degenen die werk hebben hervat in een uitzendbaan iets later dan bij degenen die direct bij een werkgever in dienst traden, namelijk 62% tegenover 70%. Het merendeel van de mensen die 2,5 jaar later nog steeds aan het werk zijn werkt in een andere baan dan waarin zij werk hebben hervat,. Slechts 2% van de uitzendkrachten heeft 2,5 jaar na werkhervatting nog dezelfde baan; voor personen met een niet-uitzendbaan is dit aandeel 29%. Ook is de kans op hernieuwde inschrijving als werkzoekende groter voor uitzendkrachten, al stromen zij ook weer snel uit naar een andere baan. Ten slotte veranderen personen die starten in een uitzendbaan twee keer zo vaak van baan in de 2,5 jaar volgend op werkhervatting als personen die starten in een niet-uitzendbaan. Opstapfunctie van uitzendwerk In dit paper verdiepen we de uitkomsten van het onderzoek van ITS naar transities met behulp van vergelijkbare UWV gegevens. Hoewel de UWV gegevens ook opstap naar werk vanuit werkloosheid weergeven, zijn de bonnen van ITS en UWV niet dezelfde. ITS gaat immers uit van personen die op een bepaald moment uitzendkracht zijn terwijl UWV als startpunt kijkt naar personen die op een bepaald moment werkzoekend zijn. In de UWV analyse zijn uitzendcontracten voor onbepaalde tijd eveneens niet meegenomen, al gaat het hier om een heel kleine groep. De uitkomsten van beide analyses kunnen dus iets afwijken. Het doel is echter een verdieping van de ITS analyse en niet een vergelijking van beide bronnen. Dit onderzoek is tot stand gekomen door koppeling van twee gegevensbronnen van UWV: 1) Sonar, waarin alle werkzoekenden die zich inschrijven bij UWV staan geregistreerd en 2) de polisadministratie, waarin alle werknemers in Nederland staan geregistreerd. Uit Sonar zijn eerst alle werkzoekenden geselecteerd waarvan de inschrijving bij UWV WERKbedrijf in 2009 werd beëindigd. Dit betekent niet altijd dat iemand uitgestroomd is naar werk. Om die reden worden alleen die personen geselecteerd die binnen 1 maand na uitschrijving zijn doorgestroomd naar een baan in loondienst. In totaal blijven dan personen over. Om de patronen in toekomstige arbeidsrelaties te onderzoeken zijn de arbeidsrelaties van dezelfde personen precies één jaar en precies twee jaar na werkhervatting nogmaals opgezocht in de polisadministratie. In combinatie met dienstverband van voor werkloosheid, levert dit maximaal 4 arbeidsrelaties op 4 verschillende momenten in de tijd. Door deze arbeidsrelaties in de tijd met elkaar te vergelijken kunnen patronen worden geobserveerd. Uit een eerdere studie van UWV op basis van dezelfde gegevens (zie voetnoot 2) blijkt dat 29% van de geregistreerde werkzoekenden na werkloosheid aan het werk gaat als uitzendkracht. Daarnaast heeft 45% van deze baanvinders een tijdelijk contract en 26% een vast contract 4. Wanneer een jaar na werkhervatting wordt gekeken, blijkt dat ruim driekwart (76%) nog aan het 4 In dit artikel gebruiken we de term vast contract vanwege de korte vorm ook wel voor het contract voor onbepaalde tijd. Een contract is niet vast, er is enkel geen einddatum in vastgelegd. Voor contracten van bepaalde tijd gebruiken we de verkorte term tijdelijk contract. 2

3 werk is in loondienst. 14% had zich opnieuw als werkzoekende ingeschreven, en 10% bood zich om pensioen of andere reden niet meer aan op de arbeidsmarkt, of was als zzp er aan de slag gegaan. Omdat deze redenen in de database niet zijn te onderscheiden, vatten we dit samen in de categorie overig (zie figuur 1 hieronder). Het aandeel vaste contracten is een jaar na werkhervatting nog steeds ongeveer een kwart; het aandeel uitzendkrachten is een jaar later bijna gehalveerd en ook het aandeel werknemers met een tijdelijk contract is afgenomen: van 45% naar 33%. Figuur 1. Dienstverband bij werkhervatting en situatie 1 jaar later 50% 45% 45% 40% 35% 33% 30% 25% 26% 28% 29% 20% 10% 14% 10% 5% 0% vast tijdelijk uitzend bij werkhervatting (2009) 1 jaar later (2010) Opnieuw werkzoekend Overig Opstap via uitzendwerk vergeleken met andere baanvinders De data die is verzameld, biedt een aantal mogelijkheden voor aanvullende analyses. In het vervolg van dit paper zullen we een aantal verdiepende vragen over de loopbaanpatronen van uitzendkrachten beantwoorden met behulp van deze data. Allereerst vergelijken we de groep uitzendkrachten die in de WW zijn ingestroomd en vervolgens weer werk hebben gevonden met werknemers in vaste of tijdelijke dienst direct bij een werkgever die in de WW zijn ingestroomd en binnen een jaar weer aan de slag zijn gegaan. Deze analyse brengt mogelijke verschillen in loopbanen en werkhervattingspatronen in kaart tussen uitzendkrachten, vaste werknemers en tijdelijke werknemers. Tabel 1. Arbeidsmarktsituatie voor werkloosheid en bij werkhervatting in 2009 Contract bij werkhervatting Contract voor werkloosheid vast tijdelijk uitzend vast % % % tijdelijk % % % uitzend % % % totaal % % % Tabel 1 laat zien dat personen die werkloos werden vanuit een tijdelijk of vast dienstverband na de werkloosheid overwegend hervatten in tijdelijke dienst. Bij voormalig tijdelijke werknemers is het 3

4 aandeel dat hervat in een vaste baan vrijwel even groot als het aandeel dat hervat in een uitzendbaan. Voor degenen die voor werkloosheid een vast contract hadden, is het aandeel dat hervat in een zelfde contract het grootst, en bijna even groot als het aandeel dat na een periode van werkloosheid een vast contract verruilt voor een tijdelijk contract. Wanneer we de werkhervatting van uitzendkrachten vergelijken met vaste en tijdelijke werknemers kunnen we vaststellen dat degenen die voor werkloosheid werkzaam waren als uitzendkrachten het minst vaak een baan vonden direct in dienst bij een werkgever. Meer dan de helft van de uitzendkrachten gaat na werkloosheid weer aan de slag als uitzendkracht. Een aanvullende analyse (niet in tabel) voor verschillende groepen laat zien dat vrouwen relatief vaker dan mannen een tijdelijk contract hebben bij werkhervatting. Mannen vinden na werkloosheid relatief vaak uitzendwerk. Wanneer de gegevens worden uitgesplitst voor leeftijdsgroepen (<27; 27-45; >45) zien we dat hoe jonger de betreffende persoon is, hoe minder vaak een vast contract voor werkloosheid ook leidt tot een vast contract na werkloosheid. Wanneer een uitzendkracht werkloos wordt maakt leeftijd echter geen enkel verschil voor de kans dat uitstroom plaatsvindt met een vast contract. Ook is geanalyseerd in hoeverre het patroon dat in Tabel 1 is weergegeven afwijkt voor verschillende bedrijfstakken. Die tabel is vanwege de overzichtelijkheid weergegeven in bijlage 1. Uit de tabel blijkt dat uitzendkrachten afkomstig uit de bedrijfstakken handel, horeca, financiële en zakelijke dienstverlening, na werkloosheid relatief vaak hervatten in een dienstverband direct bij een werkgever. Het percentage ligt in ieder geval boven de 50%. In de sector gezondheidszorg welzijn en cultuur ligt het aandeel zelfs boven de 72%. Deze sector springt er wat betreft overstap naar een baan direct bij een werkgever na werkloosheid van uitzendkrachten duidelijk uit. Een mogelijke verklaring voor dit patroon is het feit dat er veel vraag is naar arbeid in deze sector. In een dergelijke krappere markt heeft de werkzoekende meer te eisen, dus ook betere contracten. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten is het patroon juist tegenovergesteld. Bijna drie op de vier uitzendkrachten die in deze sector werkloos worden gaan na werkloosheid weer aan de slag als uitzendkracht. Duurzaam aan het werk na werkhervatting Ten tweede bieden de UWV-cijfers de mogelijkheid verder in de tijd te kijken dan het moment van werkhervatting na de WW. We hebben de mogelijkheid om tot twee jaar verder te kijken naar patronen van werkhervatting. Figuur 2 hieronder laat zien hoe de duurzaamheid van uitzendkrachten eruit ziet in vergelijking met werknemers in directe dienst. Voor de totale groep baanvinders en per contracttype dat hervattende werknemers hadden bij uitstroom is gekeken wat voor contract ze een jaar en twee jaar later hebben. 4

5 Figuur 2. Contract 1 jaar en twee jaar later (2009 en 2010) voor verschillende type contracten bij uitstroom totaal, 1 jaar later 28% 33% 24% 2 jaar later 28% 31% 12% 29% vast bij uitstroom, 1 jaar later 69% 10% 4% 17% 2 jaar later 59% 5% 21% tijdelijk bij uitstroom, 1 jaar later 13% 55% 5% 26% 2 jaar later 18% 44% 6% 31% uitzend bij uitstroom, 1 jaar later 12% 18% 42% 28% 2 jaar later 23% 29% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% vast tijdelijk uitzend overig Als alle contractsoorten samen worden genomen is een niet erg grote verschuiving te zien in het tweede jaar ten opzichte van het patroon in het eerste jaar. Als we naar de drie contracttypen bij uitstroom kijken is te zien dat het type contract bij uitstroom overwegend behouden wordt. Ook is te zien dat er bij alle drie de groepen een overgang plaatsvindt van het contracttype bij uitstroom naar een van de andere contractsoorten, en naar de categorie overig. Deze laatste categorie ligt met iets meer dan 30% na twee jaar ongeveer even hoog voor beide vormen van flexibel werk (tijdelijk en uitzend), terwijl van de mensen met een vast contract na de WW een kleiner aandeel (iets meer dan 20%) na twee jaar geen baan in loondienst meer heeft. Bij uitzendwerk zien we de grootste mate van overgang van contractvorm in de twee jaren na uitstroom. Ongeveer 35% van degenen die als uitzendkracht weer aan het werk gingen heeft twee jaar later een tijdelijk of vast contract. Dit is in lijn met het bovengenoemde onderzoek van SEO voor de jaren Ook in lijn met dit onderzoek is het feit dat ruim twee derde van de uitzendkrachten na twee jaar nog in loondienst is. Ten slotte blijkt dat het aandeel dat doorstroomt naar een vast contract na een of twee jaar niet erg uiteenloopt voor de tijdelijke en de uitzendcontracten; van beide groepen stroomt 15-20% door naar een vast contract. Als we deze patronen nader bekijken voor verschillende leeftijdsgroepen is te zien dat ouderen vaker de contractsoort behouden waarin ze zijn uitgestroomd; jongeren wisselen juist vaker van contractsoort. Ouderen krijgen bij werkhervatting na werkloosheid ook vaker dan jongeren een vast contract. De vraag dringt zich daarbij op of dit aan de leeftijd zelf toe te schrijven is, of meer aan andere persoonskenmerken. Om dit vast te stellen zouden we een multivariate analyse moeten uitvoeren. Dit zullen we wellicht in een volgend stadium oppakken. Baanwisselingen na werkhervatting Hoe ziet de (al dan niet vrijwillige) mobiliteit van verschillende soorten werknemers eruit nadat zij vanuit werkloosheid weer aan de slag zijn gegaan? De data van UWV geeft informatie over het aantal baanwisselingen van uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en werknemers met een contract voor onbepaalde tijd na een periode van werkloosheid. Hierboven hebben we waargenomen in hoeverre personen een dienstverband hadden in de twee jaar na werkhervatting; hieronder gaan we na of men in de tussentijd wellicht ook van werkgever is gewisseld. 5

6 Tabel 2. Wisselingen van baan gedurende twee jaar per type contract bij uitstroom Contractsoort bij uitstroom in 2009 Type baanwisselingen vast tijdelijk uitzend totaal Vanaf uitstroom dezelfde baan tot 2 jaar na uitstroom % % % % 1 jaar na uitstroom zelfde baan, 2 jaar na uitstroom nieuwe baan % % % % 1 jaar na uitstroom zelfde baan, 2 jaar na uitstroom geen baan in loondienst % % % % 1 jaar na uitstroom nieuwe baan, 2 jaar na uitstroom nog aan het werk in loondienst 1 jaar na uitstroom nieuwe baan, 2 jaar na uitstroom geen baan in loondienst % % % % % % % % 1 jaar na uitstroom geen baan in loondienst % % % % Totaal % % % % Tabel 2 laat zien dat minder dan de helft van de personen die vanuit werkloosheid uitstromen in een vast contract twee jaar lang dezelfde baan heeft. Voor de tijdelijke arbeidsovereenkomsten is dit minder dan een kwart, en voor de uitzendkrachten zelfs minder dan één op de tien (7%). Een baanwisseling binnen het eerste jaar komt het vaakst voor bij de uitzendkrachten. Opgeteld heeft de helft van de uitzendkrachten een jaar na uitstroom een andere baan. Voor de personen die uitstromen met een vast contract ligt dit aandeel op een kwart. De uitstroom via een tijdelijke arbeidsovereenkomst zit hier precies tussenin met 33% nieuwe banen 1 jaar later. Ten slotte kijken we naar de wisselingen tussen bedrijfstakken (zie tabel 3). In de tabel zijn patronen van bedrijfstakken door de tijd vergeleken voor de verschillende soorten contracten bij uitstroom uit de WW. Er is gekeken naar vier momenten in de tijd: de bedrijfstak voor werkloosheid, de bedrijfstak bij uitstroom, de bedrijfstak 1 jaar na uitstroom en de bedrijfstak 2 jaar na uitstroom. Om de patronen niet te verstoren, zijn personen voor wie op een van de vier momenten geen contract gevonden is niet meegenomen in deze analyse. We laten dus alleen personen zien die langdurig werk hebben gevonden na werkloosheid en die waarschijnlijk niet erg langdurig werkloos waren 5. Het gaat hier om 45% van de baanvinders in 2009; de overige groepen zijn niet weergegeven in de tabel. 5 Bij langdurig werklozen is vaak onbekend wat ze voor werkloosheid hebben gedaan. 6

7 Tabel 3. Wisselingen tussen bedrijfstakken per type contract bij uitstroom Contractsoort bij uitstroom in 2009 Bedrijfstak op 4 momenten vast tijdelijk uitzend totaal Op alle vier momenten dezelfde bedrijfstak 44% 36% 23% 35% Dezelfde bedrijfstak voor en na werkloosheid, daarna 7% 11% 22% 13% van bedrijfstak gewisseld Wisseling van bedrijfstak na werkloosheid, uiteindelijk terugkeer naar bedrijfstak 6% 10% 19% 11% van vóór werkloosheid Wisseling van bedrijfstak na werkloosheid, daarna 36% 31% 14% 28% gebleven Wisseling van bedrijfstak na werkloosheid, daarna 7% 12% 22% 13% nogmaals gewisseld Totaal 100% 100% 100% 100% Uit de tabel blijkt dat voor alle drie de contracttypen een minderheid voortdurend werkzaam blijft in dezelfde sector. De meerderheid van elke contractgroep bij uitstroom wisselt minimaal één keer van sector. De meest voorkomende wisseling is naar een andere bedrijfstak dan die voor werkloosheid en het vervolgens blijven werken in deze bedrijfstak. Hoe flexibeler het contract bij uitstroom, hoe vaker men van bedrijfstak wisselt. Contracten voor bepaalde tijd hebben echter een patroon dat meer lijkt op dat van de vaste contracten dan op dat van de uitzendcontracten. Bij uitzendcontracten komen allerlei wisselingen van bedrijfstak aanzienlijk vaker voor. Opvallend is dat uitzendkrachten twee tot drie keer zo vaak als tijdelijke en vaste werknemers nog een keer van bedrijfstak wisselen een jaar na werkhervatting (22% tegenover 7% en 12%). Daarnaast is de groep die na werkloosheid van sector wisselt en uiteindelijk toch weer terugkeert naar de sector van voor werkloosheid erg interessant. Kijkend naar deze groep is de kans om terug te keren in de oorspronkelijke sector groter naarmate het dienstverband bij uitstroom flexibeler is. 6%, 10% en 19%. Conclusies De arbeidsmarktpatronen van uitzendkrachten zijn op meerdere elementen te onderscheiden van die van vaste en tijdelijke werknemers, zo blijkt uit dit paper. Het was al bekend dat uitzendwerk een type dienstverband is dat een hoge mate van flexibiliteit met zich meebrengt. In welke mate dit precies het geval is en welke vormen deze flexibiliteit aan kan nemen is met dit paper in beeld gebracht. We hebben gekeken naar het type transities die uitzendkrachten maken nadat ze een periode werkloos zijn geworden, en naar de transities van personen die na werkloosheid opnieuw aan de slag gaan in een uitzendbaan. Door de transities van uitzendkrachten steeds te vergelijken met die van vaste en tijdelijke werknemers zien we een aantal opvallende patronen. We hebben laten zien dat uitzendkrachten na werkloosheid relatief vaak weer aan de slag gaan als uitzendkracht. Zij blijven ook opvallend vaak uitzendkracht, al wordt ook een aanzienlijk deel weer werkzoekend. Dit aandeel is echter vergelijkbaar met het aandeel tijdelijke krachten dat weer werk zoekt een of twee jaar na werkhervatting. Uitzendkrachten wisselen het vaakst van baan en bedrijfstak. Wat betreft baanwisselingen zien we dat baanwisselingen vaker voorkomen naarmate de contractvorm flexibeler is (vast tijdelijk uitzend). Bedrijfstakwisselingen komen beduidend vaker voor bij uitzendkrachten; tijdelijke werknemers lijken hierin meer op de vaste krachten (bij uitstroom). Uitzendkrachten keren overigens wel vaker na verloop van tijd terug in de oorspronkelijke sector. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werkzoekenden een uitzendbaan accepteren die niet in de sector van herkomst ligt om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, met als uiteindelijke doel toch weer werk te vinden in de sector van herkomst. Dit is een bevestiging van de rol van uitzendwerk als opstap. 7

8 Bijlage 1. Tabel B1 Soort contract voor werkloosheid en soort contract bij werkhervatting, uitgesplitst naar bedrijfstak voor werkloosheid. Bedrijfstak voor werkloosheid Contractsoort voor werkloosheid contractsoort bij uitstroom vast tijdelijk uitzend totaal Landbouw en visserij Industrie, delfstoffen en nutsbedrijven Bouwnijverheid Vervoer en opslag Handel Horeca Financiële en zakelijke dienstverlening Uitzendbedrijven Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheidszorg, welzijn en cultuur Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % vast % % % % tijdelijk % % % uitzend 3 17% 3 17% 10 56% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 24 16% 36 24% 91 60% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 5 14% 10 29% 16 46% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend % % % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 5 14% 13 36% 16 44% % totaal % % % % vast % % % tijdelijk % % % % uitzend 18 18% 34 35% 45 46% % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend % % % % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend vast % % % % uitzend tijdelijk % % % % totaal % % % % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 14 8% 38 23% % % totaal % % % % vast % % 85 9% % tijdelijk % % 287 8% % uitzend 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% totaal % % 372 8% % vast % % % % tijdelijk % % % % uitzend 12 28% 19 44% 12 28% % totaal % % % % 8

50-plus uitzendkrachten aan het werk

50-plus uitzendkrachten aan het werk 50-plus uitzendkrachten aan het werk Een verkennend onderzoek naar de betekenis van uitzendwerk voor 50-plussers september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Onderzoekspopulatie: 50-plus

Nadere informatie

Uitzendkracht zonder startkwalificatie heeft een relatief zwakke arbeidsmarktpositie

Uitzendkracht zonder startkwalificatie heeft een relatief zwakke arbeidsmarktpositie Mobiliteit en loopbanen Uitzendkracht zonder startkwalificatie heeft een relatief zwakke arbeidsmarktpositie Vermeulen, H., Oomens, S., de Wit, W. & Warmerdam, J. 2012. Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting

Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting Sectorwisselingen van WW ers bij werkhervatting Rapportage over 2012 december 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Een baan vinden na de WW: wie zijn de werkhervatters en waar gaan ze werken? 4 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Werkzoekende vaak aan de slag in andere sector

Werkzoekende vaak aan de slag in andere sector Werkzoekende vaak aan de slag in andere sector de Vries, J.M. & Vreeburg, A. 2010. Sectorale mobiliteit van werkzoekenden in het crisisjaar 2009. Amsterdam: UWV WERKbedrijf. In 2009 beleefde de Nederlandse

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan?

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Arbeidsmarktinformatie en - advies Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Amsterdam, oktober 2011 Inhoud Samenvatting... 3 1 Van werkzoekend naar werk

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen juli 2007 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2008 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten

Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten Amsterdam, 8 mei 2008 In opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Kans op een baan na de WW nader bekeken

Kans op een baan na de WW nader bekeken Kans op een baan na de WW nader bekeken Kathleen Geertjes Een jongere met een Werkloosheidswetuitkering is doorgaans sneller weer aan de slag dan een 5-plusser. Toch kan de kans van een 5-plusser op een

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Uitzendmonitor 2014. Hedwig Vermeulen Roelof Schellingerhout Rob Sijbers Ellen van de Wetering

Uitzendmonitor 2014. Hedwig Vermeulen Roelof Schellingerhout Rob Sijbers Ellen van de Wetering Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Uitzendmonitor 2014 Hedwig Vermeulen Roelof Schellingerhout Rob Sijbers Ellen van de Wetering UITZENDMONITOR 2014 Uitzendmonitor 2014 Hedwig

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Ouderen zonder baan, één jaar later

Ouderen zonder baan, één jaar later Ouderen zonder baan, één jaar later Arbeidsmarktkansen van werkloze ouderen van 45 tot 65 jaar, 2008 en inkomstenbronnen van alle ouderen van 45 tot 65 jaar in 2006 2008 11 Tirza König, Pascal van den

Nadere informatie

Uitstroomonderzoek. Doel en vraagstelling. Conclusie

Uitstroomonderzoek. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Uitstroomonderzoek Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Heliview / W. van Baars Wat is de reden van uitstroom van personen die niet meer ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf (waarvan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Na de WW aan het werk

Na de WW aan het werk Na de WW aan het werk Rapportage over 2012 december 2013 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 2 1. Werk tijdens en na afloop van de WW 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Werkhervattingen meten met de WW-administratie

Nadere informatie

Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Werknemers in de detailhandel Inleiding In het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel brengt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ontwikkelingen

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Analyse Wajong en werk

Analyse Wajong en werk Opdrachtgever RWI Analyse Wajong en werk Conclusie Onderzoek Analyse Wajong en werk Einddatum 1 april 2008 Categorie Kenmerken van klanten In opdracht van de RWI heeft het onderzoeksbureau SEO voor Economisch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-III

UWV Kennisverslag 2011-III UWV Kennisverslag 2011-III Kenniscentrum UWV Directie SBK november 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-III 3 1. Inleiding thema flexibiliteit en duurzaamheid 5 2. Ontwikkelingen in volumes

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid Harriët Havinga 1

Langdurige werkloosheid Harriët Havinga 1 Datum 12 oktober 2006 Aan RvB Directeur WW Directeur Uitvoering WW Directeur Werk Directeur C&C Directeur Vernieuwing CC Jan Stalman Van KENNISCENTRUM Harriët Havinga T (020) 687 1962 harriet.havinga@uwv.nl

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode 2007-2010. Hedwig Vermeulen Shirley Oomens Wouter de Wit John Warmerdam

Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode 2007-2010. Hedwig Vermeulen Shirley Oomens Wouter de Wit John Warmerdam Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode 2007-2010 Hedwig Vermeulen Shirley Oomens Wouter de Wit John Warmerdam Januari 2012 Projectnummer: 34000795 Opdrachtgever: FNV Bondgenoten, CNV

Nadere informatie

Evaluatie premiegroepen WW

Evaluatie premiegroepen WW Evaluatie premiegroepen WW Systematiek Sinds 1 januari 26 geldt voor vijf sectorfondsen de systematiek van premiegroepen. Het gaat om de sectoren Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Culturele instellingen,

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers

Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers Werkhervatting : een vergelijking van oudere en jongere werknemers André Corpeleijn Ontslag betekent voor oudere werknemers in veel gevallen dat zij langdurig zonder werk blijv. Slechts één op de drie

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2013-1

UWV Kennisverslag 2013-1 UWV Kennisverslag 2013-1 Ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie professionaliseren dienstverlening Kenniscentrum UWV Maart 2013 De digitale versie van het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Uitzendkrachten in crisistijd

Uitzendkrachten in crisistijd Uitzendkrachten in crisistijd Varrolaan 100 Postbus 9208 3506 GE Utrecht T 0900 9690 Inhoud Voorwoord pag 5 Inleiding pag 6 De Achtergrond pag 7 Algemene uitkomsten pag 8 Conclusie pag 11 Aanbeveling

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie