Een goede start in 1988

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede start in 1988"

Transcriptie

1 I

2 Een goede start in 1988 '" Vroe8 in het seizoen op 17 j8nu~ri, vond ons eerste clubtreffen plaats We mochten ons verheugen over een goede opkomst Veel leden, misschien gelokt door het milde winterweer, hadden de weg naar Doorn snel gevanden en getuigden van hun vorderingen in deze Hinter Tot eroot plezier van velen werd zelfs foldermateriaal uit de dertiger jaren getoond Een van onze leden uit Oosteind, had in Italie bd een vakantiereis besla~ weten te leggen op maar liefst 2 Pueh's, waarvun een de felbeeeerde 8V3 bleek te zljn Van onze kant deden wlj ons best om U aang~naam bezig te houden met een leuke quiz Jan Nienhuis vert~lde iets over z~n bougie collectie en had een fruai gedeelte uit zljn verzameling meege8racht In aansluiting op het verhaal van de Heer ;Jchummelketel over de trpuch lelektrik" op de bljeenkomst van 5 september '87, heb ik gepoo8d om U aan de hand van een testopstelling duidelijk te maken hoe men de ~fstelling van de spanninesregelaar te lijf kan gaan Onze John Nienhuis ko~ vele leden wee~ aan de gevraagde documentatie helpen Kortom genoeg stof om er met elkaar weer een gezellige mi ddag van te maleen T,,'ij kijken ' al met belangstelling ui t naar anze eerste toertocht in het voorjaar l~ar hierover meer in het volgende clubblad We wensen U voor 1988 weer veel plezier blj de Puch Club Kees van der Lee

3 Bij deze edi tie van ons clu bblao on tvangt U de acceptgiro voor de contributie 1988 Een dringend verzoek, wilt U met de acceptgiro - - betalen en graag binnen 4 weken V~naf 1 april 1988 zullen aileen noe clubbladen worden verstuurd aan leden die de contributie betaald hebberr 1 ~ I HOTOR HARKTEN VEHIK2L (I) Utrecht HIDDEN-N EJ)~RLA~m Barneveld V~HIKEL Utrecht (II) Zaterdag 27 Februari 1988 Zondag 28 Februari 1988 Zaterdag 23 April 1988 Zaterdag 20 Augustus 1988 Zondag 21 Augustus u 11; ~,, 1 u PRAATJ~ VA~ DE ~EDACTIE Uw penningmeester G vd Heuvel Mijn principe is, wat je doet, dat moet je goed doen ~ou lukt dat ook meestal wei AIleen af en toe, als je een clubblad aan het maken bent, krijg je een copie van een copie Daar moet dan voor het clubblad weer een verkleinde copie (AS) van gemaakt worden Dus dan laa t het " tes tbeeld II af en toe l-1el eens te wensen over Zelf zit ik er niet zo mee, maar ik moest het toch even kwijt Jan T PUCH CLUBHIDDAG Zaterdng 21 mei 1988 vanaf 1400 uur is er weer een clubmiddag (praatmiddae) bij Cafe "Flora", Oude flijksstraatweg 14, Doorn Als het goed weer is, dan gaan we buiten zitten en "POTTEN" (Puchs) bekjjken Dus kom op de motor!! PUCH-TOERRIT Vermoedelijk organiseert de fame de Jager op 7 mei 1988 in Noord-Holland een Puch-Tocht Meer informatie in het volgende clubblad Wilt U de postcode in Uw ledenlijst veranderen, de postcode van de Heer Scholten is: 6413 AP

4 '-:--"--, I Jftubru"k nll de \,t'rkurl'll)iiiufi (o,k _I np '-ocll) I" 1chrbav UI' y,,, r rite"",, do", do alad * d traditloneie Schnurlregen, Wij knjgcn regen en OIet eens e exclusief _ aanpraale WUllt dmlc!]'aakl SlllbU~~d--!~!~~r S,llburg loo wcim~ hcbvallrwel, Gruz! ~ taan \Ie spamjockcn bovcn op Wat Januner ~1l:tcnhJkd ~~n Mozart, nog a1ujd cen he,h~ ET is Lalerdag 14 )U"':O& e g to vemekken, nieuwe ben &ezlen Het IS d st~1 Wolfgang Amadeus ons nog eens danzo u hi) opnieuw een de straten van Graz ~a~s ~els van vage spi)t in ons dom van de toonkunt' avonluren legemoet E zull en kn)gen had horcn cn Zlen voorbijtrek~:~~m onc:crd: "Dlssonanten W W)' oak nog te zlen om het voorblje, at I,eworden _ dlt IS als ccn schone Dissonantenkwartet h~bben ; er t/dromen op die motor dit is onherroepdl)k ver1ede~ :lieen de puchfabneken Graz- i<wartet van puch" WI) zttten e een staleni<aart van techdroom Graz ~ dat zu n Ole nivemlellstad, het heeft een lulg- kijk liever uit wege~i~~t~~;nbeton, zeer froal en breed, dt IS een cerbledwaardlg~ u "ksle hislorische wapencollec- meken en procede s 1<1 welks i<waliteit onze ANWB we daar 10 Nederland mee huis dot een der allerbe;n~n) eerwil van de OostennJkse Baustelle Een lang ClOd, 0\ ~r lies bevt van Europa n to ~ i<oop Zelfs niet voor dol- een 1<1aa&zang zou zlo~n, :~~~~nstukken asfalt mel narc proarmoede is die verzamehngdme~i'~ondor~ elalage van Slcyr- 13ten opgescheepl E~ an r land ook met mee om de wegen geaderd door opdool En lars We hennneren o~sle ~I' de lokale puchdealer, wiens fileting Nu valt het 10 be ~ Daimler-Puch AG, v a ) What's in a name? NielS in goede staat te houden ~ Zl)::'gmnende regen, want ~et naam we nimmer zullen vergeten rust Wilhelm Pech heten u worden zo:r glad -: 10 e niet weggespoeld De bergen nheer _ en daarom mag deze mu ~~ze re"route ten behoeve modderpap)e IS vo~rloplg n~~eimzmnig uit en ile denlc aa!, 1n de bewusle etolage nll stond overzichlehjic aangegeven zlen er vandaag bljzonder g I t 'nbljbel van Gllstave Dar van de inwoners van G!az ~~:~ natuurhjk blj - ccn wand de voorstcllangcn Ult c'cn o~~c ~o~; wulk:n aan h~t oog der leen met de sferen Grauwe, [) IlJnljcs bc~onm:n en elodls $ eluklog nus wat nlccr De besneeuwde toppen IlJ molent)e Maar we hennneren ~:n:ropen oude vrouwi)es stervehngen onttrol<k~n - Il) ;6;:elen de witte picken Geen KJapwiekcnde dulven rond bee k die mc~ zeldzaam Soede half_transparan~c plulze~ rver toe daaraan cen fl,mke winkel op de bloc:mcn en vruchtennlar t, wonder, dat zo n wolk a e~ tranen over de schade g""n gesmaak rulkers weten te schdlkko~ft ons na Onze vlaggeljes haale in haar )urle haalt ~~ ht Er wordt voorzichtig gereden, Vaatwel Graz! De sta WUI breld Wij tttsen ons water Ie ndanks zie ile een voorganger wapperen terug ben en Schladming naar Rad- niet harder dan 60 lem, maar doso dwellen Hij Illijdt voort als Vandaag "jden WI) over Le~ere boer in de bergen IS een plotsklaps zeer clo&ant de weg ~p zellig 'naa$t hem sehulvenstadt Icdere Koeherder cn Ie 'et zo bl)ster gunstlg cen bobsleeer - het studur va~ t e ~ dt IS helemaal niets meteoroloog De voorspelhngen zl)n m de mach me stevig in e ;UlS ~l eens mcoge- ractsj doen bljzonders - dat heeft Ie ere~~kwwij gll)lien elegant mer de de widen v~u\ mljn ~u\,;h e~ ar met gesw:hrokkcn 1X I!~rste weg, enlgszlns verbaasd rna die laal zijn achletwlel hulpenval is' motor fzetten, pwant z'n rug gova lien llevenheersbeesi)e "loos ronulollen als een o 1/ k ken cens Onl roels), met zljn pootjes ~char~d~ ~n ck\!~~lbal door onl\! gdl!jc!rcn roelsj, IOl!tSJ, abol PluVlu!) e t Zict er zeer goedaardis Ulthad gesmelen, daar gaan z~ ~~ Een verschnl<te OoSlenn)l<er oppassen voor de slappe v~~ ~n (If \Vlj RledlSChc hulp nojl~ kumt I~ul~cdralrd ~I\\ tc b;' ~ st;j;ju u: ~lil1l11kcl\ en ~ln:r\ll)! hebben Nu weer met zo elc deh l<e aanbod Alles Zll d r feliji<st bedanken voor hel ;r:on OP ~''1 Rinle sluk I)~r Willen nog aan Maar we zouden we ~Y" en hel schakelpehebben om die voctrusi wat blj ~'loefl nl een speciale daal en de koppc1ingshandgree~ ~::lcn en cen li~kerhand, die krulleen 0111 vlut te kunnen sc a m de koppchng naar bencn n rljden de lntl!rnallo nal nllnstens cen octaaf ka~ span, Enlln ac hteraa ho<cn te beulenen" d' flial van de puchfabneken van "De D:lftsche en e R?:, Van Radstadl naar Ze~1 am See be d een Puch Ult te WOllen, VandJJg heb ik opnleuw liepro or )t maar hel is andermaal bij een poging gebleven,hij is Ickker los geworden," sprak zijn eigcnaar Icvrcuen toen hlj later de machine weer kon overnclllcn Nu is hij eigenlijk pas insereden" En dal was waar, ofschoon de teller over de slond Wij macten in enkele dagen tijds al die sludge eenv""dig hebben verbrand! Telkens weer volt hel op, hoezeer sommise rijders beducht zijn voor hoge lemperaluren Als de cylinder riekt van de hille voelen ze zich diep ongelukkig Lekker koel houden, is hun leuze Waren ze toch maar een bcetje banger voor de lage lemperaluren die een molor verm60rden Iieus, hel is geen verdiensle wanneer u z6veel van uw i<wartliter houdl dat u 'm nimmer harder njdt dan 60 \cm/u Inlegendee\ Waarom mag die molor njet eens lekker warm worden zodat die modderpap in zijn carter verdampi? Wie hel bij 60 als bekeken beschouwt, zou zijn vierde versne\ling eigenlijk beler kunnen missen! Want ook dat is vreemd: men heef! de neiging om een machine zo weinig mogetijk loeren te laten draaien en beschouwt het aanlal aanwezige versnellingen als de treden van cen Irapje, welke men nu cenmaal zo snel mogelijk moet beklimmen Wlj koesleren de iilusie, dat deze reis voor tal van dcelnemers zeer leerzaam is geweest en dat zij in Iwee weken tijds hun Pueh beler hebben leren kennen, begrijpen en waarderen, dan gedurende maanden- of zelfs jarenlang bedrijf op Nederlandse wegen De mooisle herinnering aan deze excursie naar Ooslenrijk vormt voor ons persoonlijk de rit van Radsladt over St Johann im Pongau, langs de flanlc van de GrossgJockner, naar Zell am See, op Zondag IS Juni De ZOn slraalt aan een blauwe hemal: overal vlieten flonkerende slroompjcs, overhuifd door koepel van welil: groen, Langs de bergweiden trekken processies Kleine meisjes in smelleloos Wil, vonkend \coper van de muzikanlen, purperen en goudlakense gewaden, kleurige vaandel deincnd boven de hoorden, hoe dele kleurcn symphonic tc bcschrijvcn'! Mcn vuelt zich machldoos machteloos oole als folograaf met "slcchl$" een moderne film in zijn Leica, welke het linlengamma zo naluurgelrouw mogelijk kan transponeren in een schier eindeloze schakering van gnjzcn Op nanr TIrol Dc :lwcrj"lust h~eft OnS (hllli~ tc puklcn UI!I is M~I;Jlhl;'I~ gcwordcn - volgcndc week om deze lijd zullen \\-c gclalen de gcvolgcn van dit zigcun~rsbcslaan onder de ogcn 2ien, mi slaan we op de kickslarter En draaien maar "<cr li\u~ldlc - tceug naar c1ric l~rug naar Iwl,'1! lcrug I\Jle cell Jammer vuor de zorglamcn, die gistcrcn hun middag gewijd De Puch spreckt met de bergen Ik luisler naar zijn son ore hebben aan poelsen Modderwaler gutsl ons over carter en Slem en yael mij plechtig geslemd Zonne-energie van cen schoenen Vandaag gaan we Mar Tirol Via hel ocroude milliocn jaren geleden, opgelast in "er-wieren, ontketentl Rallenberg verschijnen we voor de brug van Innsbrlick en thans explosies in cen door mensenhand vervaardigd cylin- I wachten daar gcduldig op hel polilie-cscorte, dal ons straks derlje en drijft cen zuigerlje, eindeloos Bij Sankt Johann door de slad zal loodsen Prompt op lijd komt hel opdagen slaan we Iinksaf, over de Grossarler slrasse naar de beroemde - ook al gezelen op 250 cc PIlchs - en ronkende zel de stoet Liechlenstein Klamm Dc molar blijrt achier op het parkecr- zich weer in be\\reging Met de politicmanncn zijn we tijd:ns lerrcin, wij dringen door in de kloof via ijle houlen bruggen een rustpauze nog even de berg op gewecst am er te gcnictcn en spelonken Het water, hel machtigc water, dondert en po- van het vergezicht over slad en land Diep beneden ons stroomt lijst de granietmassa s Het is, of hier in de ochlendschcmenng de Inn, geelaehtig van al het smell",aler Op doze plek sta,,1 van onze aardc een vuistsjag de gcologische forma ties vancen het Andreas Hotcr~lllusc::um hier bevindt zil!h zijn c:nonnc: gesplelen heeft Driehonderd meier hoge rotswanden omslui- slandbeeld evenals dal van keizer Franz Joseph Want in deze len ons, van de hemel is nog 'juisl een smalle reep zichlbaar omgeving hebben de koppige Tirolers de strijd met de Franse En achlerin de kloof ruist cen waterval overmucht aangcbon<icn, Icrwijl Wenen wcrkcloos tockeck Zell am Sec is een typisch loerislenoord Op hel blallwe meer Hel rell!nt weer cens a\$ we door de I'ernpas koors zenen drijvcn trotsc zwancn grotc cn klcinc vaartuigen doorklicven de golven en duizendcn genietcn nan de parkachtige ocvers Wij bc7oekcn cen kleine tcnloonslclling van bccldendc kunst doclt delozcn al spoedig af Dc gletschers de burle",le herlebo~~en en de alpcnwciden zijll bullcligewoon zorgvuldig gepensceld, zocl, marscpeinachlig UIIstckcnde balarspullen * * "':lt mea "Iln hrl Ilhlurl~I'h" IJ1n~brij('k In dea Andrellll liu(cr~liuw"","ql zools ze doar geexposeerd zijn in kru\lenrijke "«gulde lijslen Neen, dil mag zeker niet represenlatief heten voor de hedendaagse Ooslenrijkse schilderkunst De een vaa", de ander zwemt, de derde wandelt, de vicrde poelst zijn gisteren zeer vuil geworden molor achter het go lei, cen vijfde klimt op zijn laagste versnelling naar de arossglockner, althans naar de Franz Josephshohe en kcert van daar terug, diep onder de indruk van het genmen panoranla en mopperend, dal ze op de Grossgiocknerslrasse 1<11 herren Wij zillen, als boven de bergen de grote vonk beginl neer te llilsen uil een dreigende luchl, loom en zcer behagjijk achier de geraniums op de baluslrade van cen typisch Oostenrijks balkan Hel rundvee wordl naar de SIal gedreven Sonoor klinken de kocbellen op de cadans van de logge loopbcwcgingen Hoger van toon zljn de kalverbellon en bepaald ijl klinken de klokjes der geilen Mel zo'n geilje hebben ij groot plezi:r ~c:had Het zag: ons en de! Puchs en zijn aan~cbor\!n nieuwsgierigheid won het even van zijn kudde-inslinct Maar hel voelde zich toch kenneuj k opgeluchl, locn hel weer een bekend be\lelje hoorde Dal 131 aan een molor gebonden en locn ue (ijjcr cr 'US~\!n\1il I(ok wcnj hij woest Lh:hh:rvoJwd door een wanhopig sikje '"Uet \'aor het

5 naar Nasscreilh, ons rusloord voor lwee dagen Nassereilh doe! zijn n~m cer nan - hel is er zeer nat Bovendicn arrivercn cr juisl enkele GMC-lrucks vol gendarmerie en da! doe! even den ken oan die onulige rauia's van voorheen Maar dan vcrschijnen plotsclins mannen, met veertjes op hun hoeden en muziekinstrumenlen onder de arm en die gaan ons een welkom toeblazen _ de burgemeester dirigeert in eigen persoon Tussen ons en Nasscreilh is het ijs meteen gebroken Wij hebben bier genoeglijkc dagen gesleten in de omgeving van de ONDSRDSLEN-VOORZI~NING * Fernpas Ieder deed dat zo op zijn eigen wijle En 's a\onds was he! feesl Dan zaten er jodelaars in de Wcinslube en Nederlanaers in de Kaffeeslube (waar zij iels anders dronken dan koffie) en het duurde niet lang of er hccrsle de grootst mogelijke vriendschap random tokkelinslrumenl, harmonica en karaf "'!,ch ja, Wein, Weib und Gesang Zalerdag daarop slonden we weer bij de Duils-:-icderlandsc trens,vandaag begint de lamer," const3tetrde iemand,,0" zeiden wij, en vuld(n de juistc datum In op ons d(viezcnboekje Q\'erigcns regende het en heel hard oak Hoc keurig de Arnhemse verkeerspolilie ons ook bij de WeSlervoorlSC brug heef! opgevangen, hoc krachlig het slola;coord in Musi Sacrum oak hccft weerklonken - de laatsle 120 km van het 3000!em lange vacanliereisje IIjn de zwaarsle Beweest, omdat zc de nutsle waren (Wordt tlervolgd) De oproep van de Heer Wieldraaier in clubblad nummer 5, om gezamenl~k wat uitlaatbochten te laten maken, moeten we helaas wei vergeten fiet ging hier hoofdzakel~k om p ~ pen voor de 250 SC, in totaal kwamen er 4 reactie~ Ope Ui t is echt te weinig om een gunstige prijs te kunnen maken Maar nu dan een volgende oproep: Er bestaat een mogelijkheid om VOORTAND"iHELEN (15 tands), dus het kettingtandwiel op de versnellingsbak van de 250 SG modellen, te laten maken Hinimale afname is 10 s tuks, dan leomt de pr~is op ca f 35,- per tandwiel Bel even als U geinteresseerd bent Jan iwa, PUCH-HARKT-PUCH-HARKT-PUCH-MARKT-PUCH-MARKT VRAAG EN AAN BOD '! gevraagd: \lie ~ hpef _ t er voor m~ een contactslot van een DKW RT 175 s/ 1956 te koop G de Bruyn, tel te koop: aangeboden Puch SG 1956 in orginele staat, nieuwe ketting en kettingwielen gevraar;d: Zadel v~~r SG J Ton, tel te koop: Puch 250 kompleet, maar ook in onderdelen R~ Heybroek, tel Aangeboden / ruilen i:ocd vonkende (open) magneet merk De6 voor :lotorf1ets tot bouwjaar'1912 sse type ND 1 (rcchtsdraaiend) ~~d g~:~~ : op de volgende VTijwel complete jaargangen van hct copi~n van het volledige jaar 1916 ( 1 d 1938, 1939, 1940, 1941 en 1942 (incl~nc TT e nummcr advertenties) en ItAI nununcrs) Deze motorbladen zijn uit;luitend in ~~n ~ k,oop t e koop B~l1 "uk ~n,g"n h~t u"vcnflt=uue t~ ruilen V001: Po"l' -+ -_, - ~ ( bqv) Puch M 125, 250 SGA 125 SL/'I'f DS 50 ''''l m(,vw",_~c':;\:;'o1e=:!~l~~) 1940, voorspa tbord/onder~te deel ;;cl't,zulgers voor alle typen ~f Puch p 31/1 (SGS), pbatwerk van P\c~ ;r~~;ttrd type) sees), cal, hur"t ur kopl:unp 150 TL, achterlicht bobine/ scooter, motorblok 12:' SL/,f'I' 250 TF, uitlaten/bochten, z~r/ducz:::r~"dschapkastjc SC(:», gthlclc f~r\lk:ts ' c, of wat u van dit mcrk hecft Hans Scholten I!u,yn van Rodenbroeckstraat IJ' Heerlen Tel: iAC; {nn '" ""

6 DE NIEU~~TE ONTD~KKING,-t r-i t-ii r-i en C'l r-i &I) en - :I P=< ~, ilil t U binnenkort geheel in s tijl gekleed eaan, da~ z~n er tegenwoordig dubbel geweven wollen dassen (sjaals) met Puch-embleem in de kleuren wit met groen Andere kleuren z~n ook mogeluk De prus is f 22,50 per" stuk Interesse? Bel dan even Jan t \ SLAP PRAATJE,' /,'\ C Laatst kwam ik 2 oude mannetjes tegen, praatje gemaakt, je weet hoe dat gaat, ze bleken vroeger ook motor gereden te hebben En ja hoor, ook Puch! OnmiddellUk vroeg ik dus aan het 1 e mannetje wat hu over Puch wist te vertellen en hu beeon Gelijk: GOED, PRIMA, HST BE3TE, EINDELOOJ, KLAS3E, ZALIG 8NZ, mrz Toen vroeg ik het ook aan het 2 e mannetje en die begon ook e;elijk: X'ZLKMKL%f~- \ 'lr3tgrgr=/axohz GVD!l Vreemd, zou hu mun vraag niet goed begrepen hebben?

7 En de indruk is wei, dat de groote massa daarvan nog hedemaal niet is doordrongen, maar voortgaat op de~clfde wij~e als in normale, gelukkiger tijden ben~ine te consumceren Natuurlijk, we spreken de gocden, die vooruit zicn ell vooruit denken, niet ga:nne tcna, maar de mc;:esten vcrsto- ken momenteel hun ben~ine onder het motto "we leven nog" en "als het zoover is, zullen we wei weer verdcr zicn Wat natll r1ijk gehed verkeerd is Want als de rantsoeneering komt, dan moet het publiek " klaar" zijn en moet de tijd, die ons in de~e weken nog rest, zoo nuttig mo,- gelijk worden besteed met het treffen van voorbereidin gen en voorzieningen, die maken da[ onze motorvoer- '- tuigen op een zoo economisch bedrijf zijn ingesteld " ~ ~: '"Autokampioen" hceft in dit opzicht zijn tak aangevodd I ' ~,: 'en menig warschuwend gduid op het gebed van '! ' "zuinig rijden'" is uit zijn kolommen opgeklonken,,' : ~ en de hoop dat de stem van "AK" niet die cens roepen, ""~':" ~ den in de woestijn zou zijn Maar we zouden ondanks :,;:;:::"/ 'alles tach wd eens willen weten, hoevelen uit de massa : ':";:\:':i;::daadwerkdijk zijn overgegaan tot serieuze pogingen om :,-,:,t' ;'; hun motorvoertuig zuiniger in bedrijf te maken! '::f;~fi'~'i: :De drang naar meer kilometers uit eenzelfde hoevee!> ({'; ; heid benzine zal pas als een vloedgolf komen opzetten, ':;;~t ais de distributie er is en de onmiddellijke consequenties en ;"~Ytf~erVan un den lijve wo:den ondervonden Eerst dan zal >~i:rv:'i;1aar een beter ren~ement worden gezocht, eerst dan ook ' ra ntsoeneeri ng :;-: ~,*:'~~~'~~~hip ', ; '-:!,;'S zal misschien memgeen tot de slotsom komen, dat met }~~t),: de rantsoeneering hij niet voldoende :lan "zijn trek'" :_:J;";!: : komt en zullen zijn gedachten, ook 1 in verband met ~ :~:,~:( minder gunstige financieele omstandigheden, uitgaan -:;,'~;;tl/ naar iets, dat %oowel goedkooper als zuiniger i~ -",li't:' ~ Menschen die tot nu toe rondreden in een duur slag- ~ ~ Een Puch creatie op he! gebied ultra-zuinig vervoer, die me! het oog op de kornende i - benzinedistributie thans veler 1, aandach! trelet,! van i : ;, ~> : 7': ;-:~---; : :;-;--:; ~ - ' ' ~,' :! ';; ::- - Wi dotl We krijgen dan benzine-distributie, we leveo ' in 2f W2chting en kunnen dien afw2chtingstoest:lnd nog wei even bestendigd zien Want n21l de berichten verluiden, rouen brandstofrantsoenee~ing en benzinezege! eerst ~~"o_ -~':''''iiver' c;';gec Weken -liun inuede doen in her auto- en : motorleven, dat loch ' praktisch gesproken ons aiier :j~':_~-c~-:i~:;,~~~:n~1i ~isd=~~e :~SC:~ :~ :- : :-i: "extia op;teiwijl t- i' l ( we del'lbjik door de veosterruiten n:ur buiten uten dw:!en over de verlatenhe:id V3l1 het Zondagsche sudsbee!d, waaruit op tal enkele taxi na, 2Is wd %eet spocadische verschijniog, aile motorleven is gd",nnen, Deze motorlooze Zoodagen hebben een apwe atmosfeer, er gaat iets beklemmends V3l1 uit; iets, djt "unheimisch" aandoet en dat steeds weer twee din~en naar voren doer komen, nl de vnag: "hoe lang nog?" cd de conclusie: "Hoe muw is loch het molorvoenuig vcrbonden met ons aiier!even V3l1 allen rug!" Her publiek, ons gauw klagende en in wezen ~eer verwende Nederlmdsche publiek ziet deze motorloo~e Zondagen 2Is iets intermediairs, een tusschen """'tregel, D ",al bij 'r' J (, 1 ~ ~~~;ributie: at~~ ~hikel J o~ :~ " ~l;j;~l;:;<: " " ' -, ; :'," ~;:-f~t~:,~ - :_ dien men baat en wnrv:in men vee! last heeft, maar in' - : allen genue ook 2Is iets, dat men 1;00 guw mogelijk " ::: hoopt en vttwacht te %ien verdwijnen,' ;::;('! ~~\~\ W:urbij de man,,die zich de moeite geeft de massa te observceren, toch wei steeds weer het gevoe! krijgt dat, ;~ het publiek de dingen 1;eer opperylakk1g beziet en yooral,' niet vee! verder ziet dan de neus lang is :,' 'y:,,i:':~ AIs de D!otorloo~e Zondag 2Is ong<;wenschte gast het toonee! verdwenen,is, dan zal men algemeen de vcr: Il: zuchtingsuken: "Zie %00, dien :ijn we kwijt" en men:tal '1 durnl "overgaan tot de orde van aen dag en beginnen " met heftige kritiek uit te oefene!> op de dan WJarschijnlijk ten toonecle gevoerde be~inedislributie Mllr ongeacht of nu die te verwachten iegeling mnder of meer de goedkeuring en de sympathie van de goe~emeente za! kunncn wegdragcn, men :L11 -toch mocten be~lnncn met ::ich itn ding voor oogen te houden, dat1s een paal van ; ::: J boven water su3t: "Wij motten be::uinif!en op ons brandstofverbruik - we moeten tcachten OilS benzineration dusdanig uit te buiten, dat bij wij~e van spreken de Lutste kilometer die er in til, er uilgehaajd k,n worden", van een auto, dat - gehee1 in sti;l - "xeeen" :,~;:~ benzine gebruikt,!tullen noodgedwongen de gedachten :'";:;:;M;,:~n blikken Iaten gaan in de richting van economise her ' }"::;r :en ook wei lager geprijsde wagens en motorrijders ~ullen, ~-;-:,: het in menig geval ook moeten gaan %oeken in de rich ',: _ : ting van machines, die lager in aanschaffingsprijs zijn t ',~: ' ' : ; :en %uiniger in vrrbruik ': ; ' ;;: ; Geen wonder dat dit een goede tijd is voor kleine, -'~ i ~'; ~uinige wagens als bv DKW ell Fiat 500, geen wonder :;~,~,;;,'?"It-dat in de motorijderswereld de ~ok het uur slaat ' ';,?'};van DKW; Sp-'rta, Francis Brnett, Eysink, Batavus ';,"'~! ;,~ in 'wat dies mcer zij ' ' [ :;t:, ':' En daarnaast treedt nu met ~~n slag ook weer een ani : ':- ;::'"i:lere verschijning sterk op den voorgrond - het gemoto!;;~~\ riseerde rijwie! o~ te we! de sn~liere fiets Want zoowe!, ' : voor de velen, die constnt ut de gelederen van het ;;<: ~ Nederlandsche wielrijderslegtr treden om iets snellers _:' ;~_)~ ; te 'zoeken, ais voor de motorrijders, die om den broode ;~~f:':: en voor dienst rijden, is het goede gemotoriseerde rijwiel,--~~~:~ uri aanbieding, die, bzien in' het licht der huidige omi :~ ~~~f':~; siandig~eden en 'der benzine-rantsoeneering, van vee! -:: : ';,~-:,belang IS geworden " ':', ;"':' ~eem den motorrijder, die onder den druk dec Oin::;:' 'siandigheden "oml g" moet, die meer nog missthien ', ' dari met elken druppel benzine met elk dubbeltje moet '-rekening houden, maar die toch krampchtig in zijn nieuwe ongunstige positie blijft vasthouden aan de meerdere bewegingsvrijheid, die zijn motornjwiel hem verschaft en die zoowel uit een ontspanningsstan~punt als dat van zaken- en dienstbeing voor hem 200'n uiterst kostbaar bezit was Een terugvallen op de gewone trapfiets zou voor hem cen geweldige degradatie zijn en hij :tal!tich met hand en tand vastklemmen aan cen aan- 253 :; I 40~DT V:';;RVOLGD De 60 cc Two'tact molor van de kellingzijde gnien bieding, die hem de bewegingsvrijheid van het motorvoertuig geeft, t e~amen met een haast even goedkoop bedrijfsonderhoud als dat van de fiets En ncemt u dan eens den wielrijder, die "hooger op" wil, die sneller wil gaan, maar die darnaast toch ook zijn bewegingsvrijheid, die op het rijwiel nog volledig was, op den " motor"fiets %00 weinig moge!ijk in het gedrang wil zien komen En die zijn snellere verpllltsing toch ook al weer moet finneieren uit cen bescheiden, veelal zeer bescheiden beurs, terwijl in zijn geval d r dn meestal nog bijkomt een opzien tegen complicaties, die een zwaarder en volwassen motorrijwiel op technisch gebied brengen bn Voor beide - in de~e zwore dagen - omv~ngrijke cjtegoriten is een gemotoriseerd rijwiel een ding, W4lar over te denken valt en in de praktijk van dezen mobilisatietijd blijkt dan ook ai, dat dit den ken in menig geval door "doen" wordt gevolgd, hetgeen dan ook, gezien de tijdsomstandigheden, begrijpelijk is In dit algemeene licht nu moet men ook de aanbieding bezien van de Styriette van Puch, waarmee de~e oude - voormalig Oostenrijksche - en zeer gunstig gereputeerde fabriek ook in Nederland sinds eenigen tijd aan de markt is Een eenvoudig gemotoriseerd rijwie!, een snellere fiets en een goedkooper en zuiniger 'rnotorvoerluig, waarvan men ell:enaar wordt voor de precies a(gemikte somma van (15750, aldu voor den prij<, die nog skellls enkele jaren r:eleden een goede degelijke fiets kostte En v~~r lies ntuurlijk een eenvoudig, solide en vol- ' doende comforlabel ding Want de tijd ligt gelukkig achter ons, dat in dit genre onvoldragen producten werden losge!aten op het arme publiek, dat Is proefkonijn (ungeerde Voora! de (ramebouw was toentrrtijd een zwak punt en de door de krachtbron opgewekte trillingen in ~oo' n frame misten op den duur hun sloopende en ondermijnende uitwerking niet, met 2Is onvermijdelijk uiteinde het bezwijken y an zoo'n te zwak frame ' De andere kanl en de andere aandrijving: de!rapper

8 - :' I"'I,", I:, I ~ I ~ "1 ' '''''1-1' I' ~ Wist U dat U reserve-benzinekranen het beste in een met wasbenzine gevulde en afgesloten (glazen) pot kunt bewaren Er is niets vervelender dan een ingedroogde benzinekraan en voordat de kurk weer ~oed is nat geworden, dat duurt dagen een nieuwe bronzen lagerbus, voordat die aan z~n werk moet beginnen, het liefst 24 uur van tevoren in een bad met olie ligt Dit vindt die heerl~k (U kunt natuurl~k Uw hele voorraad bronzen bussen in een pot met olie bewaren) ik in m~n vak vaak kapotte kogellagers te~enkom en meestal zun dat lagers met messing kogelkooien! (D ~ C"'l /' I'" I I", I"' M ::' _ 1"-'1"'''''',<>- ~ r M (i ~ ~ II M - I ~ I s p ;!'\'" f, \ ~ II ~ \ ' r I'" I'" ~ ', ~ voordat -ik het linker koppelingsdeksel monteer eerst vet op de carterranden doe, dan de pakking en dan pas vloeibare pakking, dan als laatste natuurl~k het deksel Op deze manier kunt 'U makkel~k het deksel nog eens los, maken en meerdere malen de pakking gebruiken _-- ~ I' i ~ I ~r ;;: '''' (, I ~ \ '" ~ voordat je het voorwiel vast zet, je even de motor van de standaard afhaalt en 3 a 4 keer goed de voorvork moet indrukken (pompen), zo dat het voorwiel zich goed zet? ik altijd min uitlaten met Silencer Repair-Paste (Gum-Gum) insmeer1 Het werkt perfect, alt~d dicht ',_- _

9 , Wat doet het Puch - virus? Toen er op gegeven moment enige rust op het thuisfront Ret is nu alweer zorn 12 jaar geleden dat ik v~~r het eerst met het merk Puch in aanraking kwarn Ret merk op zich was mij natuurlijk niet onbekend, omdat een aantal van rnijn toenrnalige vrienden zich, al dan niet in het gezelschap van een meisje, achter het hoge stuur van de bromfiets voortbewoog Nietternin wist ik niet dat dit merk tevens motorfietsen produceerde Tot ik op gegeven moment van de buurv,rouw hoorde dat een kennis van haar, met zijn 73 jaar, te oud werd om motorfiets te rijden Deze motorfiets was al sedert de aankoop in de jaren 150 in zijn bezit, het 'klokje rond' geweest, doch zou nog in uitzonderlijk goede staat verkeren Na mijn eigen ervaringen en ook de ervaringen van mijn ouders met een Suzuki T 200, waar ik ooit bij een snelheid van 120 km/uur wegens een vastloper vanaf was gevallen, werd van hun kant de mogelijke aanschaf van een motorfiets wei niet echt tegengehouden, doch wei met argusogen bekeken Toch werd de motorfiets bezichtigd Het bleek een Puch te zijn, ~e 250 TF, bouwjaar 1953 en het geheel verkeerde inderdaad in uitstekende staat Dat kopie deel III nooi t was aangevraagd en dat de accu kapot was gevroren deerde, gelet op de aankoopprijs van f 200,-- in het geheel niet Aangezien toendertijd bij een keuring, met name op het gebied van het ge_ produceerde geluid, niet zo streng werd opgetreden en onrniddellijk gevolg werd gegeven aan de,'oprnerking de wielen in lijn te zetten, was het (nieuwe) kenteken al snel een feit Vanaf dat moment kon er gereden worden Ret nadeel dat echter kleeft aan het bezit van en de interesse voor een oude motorfiets is, en dat zullen velen met rnij eens zijn, dat er voortdurend wprdt gestreefd het aantal (vrij willekeuri~) uit te brelden Binnen 5 jaar stond de garage dan ook geheel vol-met in totaal 27 motorfietsen, scooters en bromfietsen Ondanks deze aantaiien en verschiiien in merken bleef de Puch TF mijn voorkeur behouden ook als merk Zo werden op een gegeven moment rniddels een ruiltransactie een Berini-eitje en een Mosquito biokje geruild voor een Puch 125 T uit het jaar 1941 Vanwege een aantal kort op elkaar'volgende verhuizingen met een dienovereenkomstig opknappen van de nieuwe woningen, bleef de aandacht voor de motoren geruime tijd minirnaal naar kwam werd de (restauratie) draad weer opgepakt De tijd van sleutel-rust bleek een tijd van (noodzakelijke) bezinning te zijn geweest Steeds meer kwam ik tot de overtuiging dat de restauratie van rnijn rnachinepark nog afgezien van de te besteden tijd tot ver na rnijn pensionering ook een he~e hoop geld zou gaan kosten Wel~ was op onderdelenrnarkten in de loop der jaren een aantal onderdelen ter completering van de diverse machines -gekocht, doch geheel compleet en rijklaar werden ze hiprdoor allema~l niet De conclusie was dan ook dat ik in' de loop der Jaren een hoop geld had 1ll tgegeven waart~g~nover vrij weinig resultaat en rijplezier stond Op gegeven moment werd ik gebeld door Wim Marijnis met de mededeling dat er een Puch-club was opgericht Orndat hij wist dat ik veel op Puch, maar daarnaast ook wei op DKW, Ducati en Jawa reed, had hij mij maar als lid opgegeven Op zoln moment denk je wat voor nut het lidrnaatschap van (weer een nieuwe) club kan hebben, be halve dat er contributie betaald' moet gaan worden Een hoogst vervelende gewaarwording met het oog op de vrijwel steeds lege hobbykas Het clubblad bleek echter goed leesbaar te zijn en zowei Jan als Gerrit, de stuwende krachten achter het blad, waren echt van plan de club van de grond te tillen De eerste maanden heb ik de zaken maar op hun beloop gelaten en rnij beperkt tot het lezen van het clubblad Op een onderdelenrnarktje in Luyckgestel, voorafgaand aan de regiovergadering Zuid van de VMC, trof ik iemand die een Puch TF aanbood Iets dergelijks schept natuurlijk gelijk een band en veel stof tot praten Deze handelaar vertelde dat hij nog een aantal andere Puch's bezat eveneens bestemd voor de verkoop Na thuiskomst bleek het moeilijk te zijn om te kunnen slapen en de volgende dag heb ik hem gelijk gebeld Dit contact resulteerde in een ruiltransac'tie waarbij ik in het bezit kwam van een zeer vroege, vrijwel volledig gerestaureerde TF, bouwjaar 1949 en tevens van een 150 TL ui t het jaar 1952 Het vorenstaande geeft derhalve aan dat de incubatietijd van het Puch-virus circa 11 jaar is en dat de doktoren nodlmoeder de vrouw ter genezing een probaat rniddel kunnen aandragen

10 Sterker nog, deze transactie wakkerde het virus eerst goed aan Na enig nadenken, wikken en vooral financieel afwegen, kvmm ik tot de conclusie dat alles uit de verzameling dat niet het merk Puch droeg er uit moest en bij voorkeur zou moeten worden geruild tegen Puch's Hiertoe werd een zeer uitvoerige advertentie geplaatst in het VMC clupplad De reacties waren, gelet op eerdore advertenti~ eerlijk gezegd overweldigend Een drietal machines kon worden verkocht om toekomstige restauraties te kunnen bekostigen Voor het overige werd een hele hoop geruild De garage biedt thans een minder volle indruk Niettemin zijn nog een aantal ruil- cq verkoop objecten aanwezig, doch dat houdt je altijd bij een dergelijke rigoreuze opruimactie Een compleet orginele, ongerestaureerde en goed lopende Motobecane MB I uit 1926 blijft echter toegevoegd aan de Puch-verzameling Het vorenstaande ~eft er in geresulteerd dat ik thans in het bezit ben van 10 machines, allen voorzien van kenteken delen I en II (en soms) III met op de tank het bekend wit-groene embleem Het betreft hier: - Pucb 125 T (tankschakeling) - Puch 125 T (voetschakeling) - Puch 150 TL - Puch 115 SV - Puch 250 TF - Puch 250 TF - Puch 250 SG - Puch 250 SGS - Puch R 125 (scooter) - Puch 50 VS (bromfiets) _ Men kan zich afvragen wat voo~ een zin een dergelijke opsomming heeft Fronken met deze verzameling wil ik echter met Ik zou willen komen tot een register met daarin vermeld aile Puch's welke in Nederland voorhanden zijn Doelstelling van de Puch-club is immers het opsporen, instandhouden en berijden van Puchls Daarom zou ik hiermede de andere clubleden willen aansporen, ten behoeve van het opzetten van een Puch register de bij hun in bezit zijnde machines onde;- vermelding van type en bouwjaar door te geven Hieromtrent heb ik het bestuur benaderd met de me dedeling dat ik genegen ben het register te beheren Als u als clublid hiervoor inderdaad zoudt voelen, stuur dan aan onderstaand adres een briefje met daar~n per motorfiets/scooter/bromfiets aangegeven het bouwjaar, het type en de staat / V~or dit laatste k~n eert schaal~ndel~ng van 1 t m 5 worden gehanteerd en wei als voigt: 1 zeer goede (on)gerestaureerde staat, compleet en rijdend, inclusief kenteken; 2 ~bruikteongerest~ureer~e (originel~) staat, compiee~ ' en rijdend, ~nclus~ef ~enteken, 3 duidelijk gebruikte staat, ~et geheel compleet doch goed te restaureren; 4 verwaarloosde staat, deels incompleet doch wei te restaureren; 5 zeer verw~loosde staat, essentiele onderdelen ontbreken Derhalve mensen, als niet aileen de club zich ten opzichte van zijn leden actief behoeft op te stellen, help mij dan mee dit register op pot en te zetten Het spreekt voor zich dat ook de aan- en de verkopen moeten worden doorgegeven om het bestand upto da~e te houden Regelmatig zal ik u over het reg~ster ~n het clubblad informeren Reeds hierbij kan ik u zeggen dat naar ~J~ ~nschatting onder de leden van Puch-club, thans~~rca 70 leden, zo ongeveer 300 Puch's aanwezig moeten z~jn Hans Scholten Huyn van Rodenbroeckstraat AP Heerlen Tel: Dit schrijven van de Heer 3cholten staa~ in zun geheel op z~chzelf en is ook Beh~el bulten verantwoordlng van het PCN bcj~lur

11 ~, - een "leuw,' ; ' :-' ' "' 1: - :~ ~ I-'-~- VRAAGT - ~ -;1- - VRIJBLIJVEND DEMON STRATIE 1J:N OOK U ZULT ZEGGEN: BET IS MEER DAN EEN _ MOTORRIJ WIEL, BET IS EEN PUCH!,, " i j' * '-,;, : ' ~,: " ~ ; OYERHE ' ( '-'e: AO ZIE VOLGE ', ' "~' '- EHELE LAND TEN BLADZIJDEN :~ ' : _ 10> _ : " ; (, Hht U 01 iogshrvep voor de tortollt nnar de PUCH fnbrikcn in Oostcnrijk? All inlichlin&tn 6ij onu a&,,t" 125 TT flo 9 5 : :"p :u C II 125 ce, tel esc ~oorvork met r _oliedemplog, nccu ontsteking " ' I 1" ' - : ' c lv v D E L 11 E M 0 T O ' j,1- \ ' :, 250~TF " - : PUC H 250 cc, teles voor' en achter -- wielvering 4 versjlellingen, leverbaar in rood creme en zw~rt ~ --: ",, :, f 179S- '* n, Do telecoopvcring Do atcckaaen E N B'A ND E L EN :H A '/f"l; ~;~ ; ~ :~ ~~ '" : ~: ~~~ } \ ~, ~> ~;,)~1~~~,:~ ~~~~~ ~!~~1~~ ;::~~ ~!~:~:~ : ~, ::~ ~ ::~: ~ :1:;_,~,:_: ~:~ :;!:,',, ~-f,;:':;~ : ~~ '~""~ ' :"' ~~"" :"~'::~'~::r :, ~:;,:; ~;,-~~ r:,:_ ~ : ~:~ ; ~ 3~:~ ri ~, :~,~ ; ~,'~ :C :_:;:\~ :: :~=; _:- ~:,~-::,- :,- :~-: : ~f:~:[ ;;; ~~,: ~~~~;~~~~~~~~;8:::S=&~j~~:t-AfV~ ::+~;~:' :;:::~t?;]j~g\~~;:;::~ :\:~~ ~~;1~~~1~t~~~~~i11 ~~ -:<:~ w::; " ~ "~~;~;_:~ :-->; ~, --; ~ ~~~-7: ~",: :; ~ :,"-,:;"~ ;,'~i ~~,_:~~~~:~;~~~ --r-~->~ ~:~;~:,:~,:~;~~ ~, ~ ~ ~, :,~, ~~,~~_~~~~ ~ - ~ &~~-~ rjfi=: ", 9 _, '! 't' ~ " ::" : ; ',

12 ', ~-~ - j: ~ : : - : "

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

RON BOSMA. bij TwInSpark EVEN VOO;RSTE~ door Jan en Saskia Verwaal. in het Nationaat Militair Museum. KNAC nieuws en FEHAC nieuws.

RON BOSMA. bij TwInSpark EVEN VOO;RSTE~ door Jan en Saskia Verwaal. in het Nationaat Militair Museum. KNAC nieuws en FEHAC nieuws. bij TwInSpark R door Jan en Saskia Verwaal N in het Nationaat Militair Museum EVEN VOO;RSTE~ LEN RON BOSMA -- Verder in dit nurnmc o.a. EvenementenkaLender, Nationale dubratly, Technische clubmeeting,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee J.P.J.H. Clinge Doorenbos Harry van Piggelen bron. Burgers Deventer, Deventer 1930-1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001lees01_01/colofon.php

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen!

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! 1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! Ge zijt nooit in orde! Ge zijt altijd te laat! Ge zijt nooit

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen Onvermijdelijk Iris Hendricksen 2 Het begon allemaal toen ik haar ontmoette. Via de telefoon had ik haar al gesproken, maar ik dacht dat ze volledig contact gestoord was. Ik vroeg haar namelijk om een

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Mijn dochter; boulimia en borderline

Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline E.M. van der Linden Schrijver: E.M. van der Linden Coverontwerp: via Brave New Books ISBN: 9789402130331 E.M. van der Linden Dit

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Penisjes uit New York. José Vleeming

Penisjes uit New York. José Vleeming Sjabloon Penisjes uit New York José Vleeming Ze zijn al redelijk op leeftijd, maar worden nog steeds zo lekker dik, in de soep dan, die pasta penisjes uit New York. Samen met het peperdure vintagetasje

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Informatieboekje 26 e Burgrun. 21 mei 2016. 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1

Informatieboekje 26 e Burgrun. 21 mei 2016. 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1 Informatieboekje 26 e Burgrun 21 mei 2016 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1 Van harte welkom bij de 26 e Burgrun De Burgrun is een initiatief van motorclub M.C.K.O. te Doornenburg en wordt georganiseerd

Nadere informatie

Oefenteksten: Vergelijking

Oefenteksten: Vergelijking efenteksten: ergelijking ndersteboven van lezen Tekststructuren Fietsen met en zonder motor Een fiets en een motorfiets zijn allebei een vervoermiddel. Bij een fiets moet je zelf trappen. De motorfiets

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-03 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: J. van Nunen te Rotterdam, verder te noemen: Van Nunen, tegen: Benica

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Saxonette Comfort S 2099,- Saxonette collectie zomer 2012. Marktleider Zelfstandig Elektrisch. Jaar garantie op uw accu!* Kies voor de zekerheid van

Saxonette Comfort S 2099,- Saxonette collectie zomer 2012. Marktleider Zelfstandig Elektrisch. Jaar garantie op uw accu!* Kies voor de zekerheid van Saxonette collectie zomer 2012 Marktleider Zelfstandig Elektrisch 2011 Saxonette Comfort S 11 AH Li-ion 36v (396 Wh) 24 kg 3 kg Tot 60 km (zelfstandig rijdend) Tot 120 km (trapondersteunend) 2099,- Bij

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Stadsfietsen trappen te zwaar

Stadsfietsen trappen te zwaar Stadsfietsen trappen te zwaar Veel fietsers in de stad komen nauwelijks vooruit. Ze ploeteren voort op een slecht rijdende fiets. En ook gloednieuwe fietsen trappen direct uit de winkel trappen soms al

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013 Inleiding In ons wegprogramma hebben wij nog twee tochten staan voor de maand oktober. De Sluitingstocht is in hetzelfde weekeinde als de eerste ATB-tocht van de gezamenlijke verenigingen in de Kop van

Nadere informatie

Wandelen voor Water. 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen. Wandelen voor Water

Wandelen voor Water. 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen. Wandelen voor Water 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen Wandelen voor water 21 Maart 2014 gingen groep 8 en groep 7 van onze school wandelen voor water. Dat hield in dat

Nadere informatie

Verslag restauratie Batavus conforte

Verslag restauratie Batavus conforte Verslag restauratie Batavus conforte Op 11-15-2009 kwam ik deze Batavus tegen op marktplaats Na wat e-mails hebben uitgewisseld kon ik s avonds komen kijken Dus ik s avonds naar Breda Eenmaal daar aangekomen

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND 1 van 10 18-11-2012 20:41 WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend: Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle,

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Een hoofdstuk uit Kort maar krachtig, portretten van extreem kleine mensen; Cornelie van Well. Uitgeverij De Tijdstroom. http://www.wijwell.nl/kmk/ Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Wij zijn gelukkig zoals

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

BMW M5 e39 van 2de eigenaar Prijs: 14.990,00 Bekeken: 297 keer sinds 28-07-10, 13:51 Link naar advertentie:

BMW M5 e39 van 2de eigenaar Prijs: 14.990,00 Bekeken: 297 keer sinds 28-07-10, 13:51 Link naar advertentie: pagina 1 van 7 Advertentienummer: 364305022 BMW M5 e39 van 2de eigenaar Prijs: 14.990,00 Bekeken: 297 keer sinds 28-07-10, 13:51 Link naar advertentie: http://link.marktplaats.nl/364305022 Adverteerder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Driebergse Automobiel Club opgericht 15 november 2001

NIEUWSBRIEF. Driebergse Automobiel Club opgericht 15 november 2001 NIEUWSBRIEF Driebergse Automobiel Club opgericht 15 november 2001 In het museum te München staat deze auto, een Tatra, prominent geëtaleerd. Er was geen toelichting bij. Van de toeschouwer werd verwacht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER Busvervoer naar Utrecht en Den Haag Peiling busvervoer Den Haag Formulier toegestuurd aan 78 kinderen 51 antwoorden ontvangen (65%) Bus Carpool Eigen vervoer Argumenten voor

Nadere informatie

Race 3 Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen

Race 3 Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen Race 3 Zaterdag 12 juli, TT circuit Assen 06:00 uur.fris en fruitig omdat ik De nacht van Winschoten aan me heb voorbij laten gaan sta ik op om Roelf Bruins om 06:45 uur op te pikken. Roelf is vaker met

Nadere informatie

Opbouw Racer Honda CBR 600/900 Door : Jochem Havermans & Gert-Jan Dillewijn

Opbouw Racer Honda CBR 600/900 Door : Jochem Havermans & Gert-Jan Dillewijn HET BEGIN Hier is het allemaal mee begonnen, de CBR 600 van Dave Boef, Seizoen 2003. Nadat het motorblok was overleden, had Dave het wel gehad met de CBR. Dave was ondertussen een eigen bedrijf begonnen

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

MENSEN ZIJN LUI BOVENBOUW

MENSEN ZIJN LUI BOVENBOUW MENSEN ZIJN LUI BOVENBOUW Thijs Goverde 1 Mensen zijn lui Het was de eerste koude dag van de herfst. Spinnendraden hingen glinsterend tussen de bomen en iedereen die ademde, blies rook uit als een draak.

Nadere informatie

300 AANDEEL 2011/020304-10/022

300 AANDEEL 2011/020304-10/022 startbedrag 300 AANDEEL 2011/020304-10/021 300 Je merkt dat er twee ribbels zijn die naar de Chiro moeten komen van hun ouders. Zij houden hun jas de hele dag aan en vragen voortdurend of het nog geen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik ben en Ik zal

Nadere informatie

min liiiniili li aadsleden,

min liiiniili li aadsleden, Gemeente Steenbergen T.a.v Burgemeester, Wethouders en Gemeente ad Postbus 6 4650 AA Steenbergen min liiiniili li 1302933 RāÄD/CIE d d nr Steenbergen, 14 mei 2013 Betreft: Parkeerbeleid gemeente Steenbergen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

(~O~Jm-w~~T- 1L1-o(L. Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht - Maart 2014. Pagina 1 v2.0 9/3/2014 8:29:18 AM. Melding Vlucht Reactie

(~O~Jm-w~~T- 1L1-o(L. Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht - Maart 2014. Pagina 1 v2.0 9/3/2014 8:29:18 AM. Melding Vlucht Reactie (~O~Jm-w~~T- 1L1-o(L Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht - Maart 2014 Melding Vlucht Reactie ht nr lnc. nr Datum W000240 07-( Tijd Plaats NISPEN HUIJBERGEN ROOSENDAAL ROOSENDAAL HUIJBERGEN

Nadere informatie

Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011

Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011 Verslag van de Speedtrial tijdens het Plonkers Weekend in 2011 Dit jaar was de speedtrial weer op een plek waar ze een jaar of 8 geleden verreden werd in de hoek van de crossbaan. En dat gaf de mogelijkheid

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Nijverdal, juni 2012. Beste Rover liefhebber(s),

Nijverdal, juni 2012. Beste Rover liefhebber(s), Nijverdal, juni 2012 Beste Rover liefhebber(s), Hierbij de digitale nieuwsbrief van WWW.CLASSIC-ROVER.NL. We hebben een zeer drukke (rally) agenda gehad de laatste maanden en we hebben weer van alles te

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day Nieuwsbrief 9, 4 augustus 2013 Nieuwsbrief ONK Gamma Racing Day Tijdens de Gamma Racing Day rijden er 2 motorklassen en de rest wordt opgevuld door de nodige autoklassen. Wel een leuke dag voor de auto

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

De Trial te Mons voor enkel Pré 65 motoren.

De Trial te Mons voor enkel Pré 65 motoren. De Trial te Mons voor enkel Pré 65 motoren. Op zondag 9 november zouden Jan Sr. (Norton 16H) en Jr. de Klerk (Triumph 3TA), Rob v/d Ham (Matchless) naar de trial te Mons in Belgie gaan. Rob Petiet (Matchless),

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Wakker worden. Orgelspel en verstilling. Intocht met lied NLB 283 In de veelhe

Wakker worden. Orgelspel en verstilling. Intocht met lied NLB 283 In de veelhe Wakker worden Orgelspel en verstilling Intocht met lied NLB 283 In de veelhe 2. En van overal gekomen, Drinkend uit de ene bron, Bidden wij om nieuwe dromen, Richten wij ons naar de zon. 3. Want wij mensen

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie