Een goede start in 1988

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede start in 1988"

Transcriptie

1 I

2 Een goede start in 1988 '" Vroe8 in het seizoen op 17 j8nu~ri, vond ons eerste clubtreffen plaats We mochten ons verheugen over een goede opkomst Veel leden, misschien gelokt door het milde winterweer, hadden de weg naar Doorn snel gevanden en getuigden van hun vorderingen in deze Hinter Tot eroot plezier van velen werd zelfs foldermateriaal uit de dertiger jaren getoond Een van onze leden uit Oosteind, had in Italie bd een vakantiereis besla~ weten te leggen op maar liefst 2 Pueh's, waarvun een de felbeeeerde 8V3 bleek te zljn Van onze kant deden wlj ons best om U aang~naam bezig te houden met een leuke quiz Jan Nienhuis vert~lde iets over z~n bougie collectie en had een fruai gedeelte uit zljn verzameling meege8racht In aansluiting op het verhaal van de Heer ;Jchummelketel over de trpuch lelektrik" op de bljeenkomst van 5 september '87, heb ik gepoo8d om U aan de hand van een testopstelling duidelijk te maken hoe men de ~fstelling van de spanninesregelaar te lijf kan gaan Onze John Nienhuis ko~ vele leden wee~ aan de gevraagde documentatie helpen Kortom genoeg stof om er met elkaar weer een gezellige mi ddag van te maleen T,,'ij kijken ' al met belangstelling ui t naar anze eerste toertocht in het voorjaar l~ar hierover meer in het volgende clubblad We wensen U voor 1988 weer veel plezier blj de Puch Club Kees van der Lee

3 Bij deze edi tie van ons clu bblao on tvangt U de acceptgiro voor de contributie 1988 Een dringend verzoek, wilt U met de acceptgiro - - betalen en graag binnen 4 weken V~naf 1 april 1988 zullen aileen noe clubbladen worden verstuurd aan leden die de contributie betaald hebberr 1 ~ I HOTOR HARKTEN VEHIK2L (I) Utrecht HIDDEN-N EJ)~RLA~m Barneveld V~HIKEL Utrecht (II) Zaterdag 27 Februari 1988 Zondag 28 Februari 1988 Zaterdag 23 April 1988 Zaterdag 20 Augustus 1988 Zondag 21 Augustus u 11; ~,, 1 u PRAATJ~ VA~ DE ~EDACTIE Uw penningmeester G vd Heuvel Mijn principe is, wat je doet, dat moet je goed doen ~ou lukt dat ook meestal wei AIleen af en toe, als je een clubblad aan het maken bent, krijg je een copie van een copie Daar moet dan voor het clubblad weer een verkleinde copie (AS) van gemaakt worden Dus dan laa t het " tes tbeeld II af en toe l-1el eens te wensen over Zelf zit ik er niet zo mee, maar ik moest het toch even kwijt Jan T PUCH CLUBHIDDAG Zaterdng 21 mei 1988 vanaf 1400 uur is er weer een clubmiddag (praatmiddae) bij Cafe "Flora", Oude flijksstraatweg 14, Doorn Als het goed weer is, dan gaan we buiten zitten en "POTTEN" (Puchs) bekjjken Dus kom op de motor!! PUCH-TOERRIT Vermoedelijk organiseert de fame de Jager op 7 mei 1988 in Noord-Holland een Puch-Tocht Meer informatie in het volgende clubblad Wilt U de postcode in Uw ledenlijst veranderen, de postcode van de Heer Scholten is: 6413 AP

4 '-:--"--, I Jftubru"k nll de \,t'rkurl'll)iiiufi (o,k _I np '-ocll) I" 1chrbav UI' y,,, r rite"",, do", do alad * d traditloneie Schnurlregen, Wij knjgcn regen en OIet eens e exclusief _ aanpraale WUllt dmlc!]'aakl SlllbU~~d--!~!~~r S,llburg loo wcim~ hcbvallrwel, Gruz! ~ taan \Ie spamjockcn bovcn op Wat Januner ~1l:tcnhJkd ~~n Mozart, nog a1ujd cen he,h~ ET is Lalerdag 14 )U"':O& e g to vemekken, nieuwe ben &ezlen Het IS d st~1 Wolfgang Amadeus ons nog eens danzo u hi) opnieuw een de straten van Graz ~a~s ~els van vage spi)t in ons dom van de toonkunt' avonluren legemoet E zull en kn)gen had horcn cn Zlen voorbijtrek~:~~m onc:crd: "Dlssonanten W W)' oak nog te zlen om het voorblje, at I,eworden _ dlt IS als ccn schone Dissonantenkwartet h~bben ; er t/dromen op die motor dit is onherroepdl)k ver1ede~ :lieen de puchfabneken Graz- i<wartet van puch" WI) zttten e een staleni<aart van techdroom Graz ~ dat zu n Ole nivemlellstad, het heeft een lulg- kijk liever uit wege~i~~t~~;nbeton, zeer froal en breed, dt IS een cerbledwaardlg~ u "ksle hislorische wapencollec- meken en procede s 1<1 welks i<waliteit onze ANWB we daar 10 Nederland mee huis dot een der allerbe;n~n) eerwil van de OostennJkse Baustelle Een lang ClOd, 0\ ~r lies bevt van Europa n to ~ i<oop Zelfs niet voor dol- een 1<1aa&zang zou zlo~n, :~~~~nstukken asfalt mel narc proarmoede is die verzamehngdme~i'~ondor~ elalage van Slcyr- 13ten opgescheepl E~ an r land ook met mee om de wegen geaderd door opdool En lars We hennneren o~sle ~I' de lokale puchdealer, wiens fileting Nu valt het 10 be ~ Daimler-Puch AG, v a ) What's in a name? NielS in goede staat te houden ~ Zl)::'gmnende regen, want ~et naam we nimmer zullen vergeten rust Wilhelm Pech heten u worden zo:r glad -: 10 e niet weggespoeld De bergen nheer _ en daarom mag deze mu ~~ze re"route ten behoeve modderpap)e IS vo~rloplg n~~eimzmnig uit en ile denlc aa!, 1n de bewusle etolage nll stond overzichlehjic aangegeven zlen er vandaag bljzonder g I t 'nbljbel van Gllstave Dar van de inwoners van G!az ~~:~ natuurhjk blj - ccn wand de voorstcllangcn Ult c'cn o~~c ~o~; wulk:n aan h~t oog der leen met de sferen Grauwe, [) IlJnljcs bc~onm:n en elodls $ eluklog nus wat nlccr De besneeuwde toppen IlJ molent)e Maar we hennneren ~:n:ropen oude vrouwi)es stervehngen onttrol<k~n - Il) ;6;:elen de witte picken Geen KJapwiekcnde dulven rond bee k die mc~ zeldzaam Soede half_transparan~c plulze~ rver toe daaraan cen fl,mke winkel op de bloc:mcn en vruchtennlar t, wonder, dat zo n wolk a e~ tranen over de schade g""n gesmaak rulkers weten te schdlkko~ft ons na Onze vlaggeljes haale in haar )urle haalt ~~ ht Er wordt voorzichtig gereden, Vaatwel Graz! De sta WUI breld Wij tttsen ons water Ie ndanks zie ile een voorganger wapperen terug ben en Schladming naar Rad- niet harder dan 60 lem, maar doso dwellen Hij Illijdt voort als Vandaag "jden WI) over Le~ere boer in de bergen IS een plotsklaps zeer clo&ant de weg ~p zellig 'naa$t hem sehulvenstadt Icdere Koeherder cn Ie 'et zo bl)ster gunstlg cen bobsleeer - het studur va~ t e ~ dt IS helemaal niets meteoroloog De voorspelhngen zl)n m de mach me stevig in e ;UlS ~l eens mcoge- ractsj doen bljzonders - dat heeft Ie ere~~kwwij gll)lien elegant mer de de widen v~u\ mljn ~u\,;h e~ ar met gesw:hrokkcn 1X I!~rste weg, enlgszlns verbaasd rna die laal zijn achletwlel hulpenval is' motor fzetten, pwant z'n rug gova lien llevenheersbeesi)e "loos ronulollen als een o 1/ k ken cens Onl roels), met zljn pootjes ~char~d~ ~n ck\!~~lbal door onl\! gdl!jc!rcn roelsj, IOl!tSJ, abol PluVlu!) e t Zict er zeer goedaardis Ulthad gesmelen, daar gaan z~ ~~ Een verschnl<te OoSlenn)l<er oppassen voor de slappe v~~ ~n (If \Vlj RledlSChc hulp nojl~ kumt I~ul~cdralrd ~I\\ tc b;' ~ st;j;ju u: ~lil1l11kcl\ en ~ln:r\ll)! hebben Nu weer met zo elc deh l<e aanbod Alles Zll d r feliji<st bedanken voor hel ;r:on OP ~''1 Rinle sluk I)~r Willen nog aan Maar we zouden we ~Y" en hel schakelpehebben om die voctrusi wat blj ~'loefl nl een speciale daal en de koppc1ingshandgree~ ~::lcn en cen li~kerhand, die krulleen 0111 vlut te kunnen sc a m de koppchng naar bencn n rljden de lntl!rnallo nal nllnstens cen octaaf ka~ span, Enlln ac hteraa ho<cn te beulenen" d' flial van de puchfabneken van "De D:lftsche en e R?:, Van Radstadl naar Ze~1 am See be d een Puch Ult te WOllen, VandJJg heb ik opnleuw liepro or )t maar hel is andermaal bij een poging gebleven,hij is Ickker los geworden," sprak zijn eigcnaar Icvrcuen toen hlj later de machine weer kon overnclllcn Nu is hij eigenlijk pas insereden" En dal was waar, ofschoon de teller over de slond Wij macten in enkele dagen tijds al die sludge eenv""dig hebben verbrand! Telkens weer volt hel op, hoezeer sommise rijders beducht zijn voor hoge lemperaluren Als de cylinder riekt van de hille voelen ze zich diep ongelukkig Lekker koel houden, is hun leuze Waren ze toch maar een bcetje banger voor de lage lemperaluren die een molor verm60rden Iieus, hel is geen verdiensle wanneer u z6veel van uw i<wartliter houdl dat u 'm nimmer harder njdt dan 60 \cm/u Inlegendee\ Waarom mag die molor njet eens lekker warm worden zodat die modderpap in zijn carter verdampi? Wie hel bij 60 als bekeken beschouwt, zou zijn vierde versne\ling eigenlijk beler kunnen missen! Want ook dat is vreemd: men heef! de neiging om een machine zo weinig mogetijk loeren te laten draaien en beschouwt het aanlal aanwezige versnellingen als de treden van cen Irapje, welke men nu cenmaal zo snel mogelijk moet beklimmen Wlj koesleren de iilusie, dat deze reis voor tal van dcelnemers zeer leerzaam is geweest en dat zij in Iwee weken tijds hun Pueh beler hebben leren kennen, begrijpen en waarderen, dan gedurende maanden- of zelfs jarenlang bedrijf op Nederlandse wegen De mooisle herinnering aan deze excursie naar Ooslenrijk vormt voor ons persoonlijk de rit van Radsladt over St Johann im Pongau, langs de flanlc van de GrossgJockner, naar Zell am See, op Zondag IS Juni De ZOn slraalt aan een blauwe hemal: overal vlieten flonkerende slroompjcs, overhuifd door koepel van welil: groen, Langs de bergweiden trekken processies Kleine meisjes in smelleloos Wil, vonkend \coper van de muzikanlen, purperen en goudlakense gewaden, kleurige vaandel deincnd boven de hoorden, hoe dele kleurcn symphonic tc bcschrijvcn'! Mcn vuelt zich machldoos machteloos oole als folograaf met "slcchl$" een moderne film in zijn Leica, welke het linlengamma zo naluurgelrouw mogelijk kan transponeren in een schier eindeloze schakering van gnjzcn Op nanr TIrol Dc :lwcrj"lust h~eft OnS (hllli~ tc puklcn UI!I is M~I;Jlhl;'I~ gcwordcn - volgcndc week om deze lijd zullen \\-c gclalen de gcvolgcn van dit zigcun~rsbcslaan onder de ogcn 2ien, mi slaan we op de kickslarter En draaien maar "<cr li\u~ldlc - tceug naar c1ric l~rug naar Iwl,'1! lcrug I\Jle cell Jammer vuor de zorglamcn, die gistcrcn hun middag gewijd De Puch spreckt met de bergen Ik luisler naar zijn son ore hebben aan poelsen Modderwaler gutsl ons over carter en Slem en yael mij plechtig geslemd Zonne-energie van cen schoenen Vandaag gaan we Mar Tirol Via hel ocroude milliocn jaren geleden, opgelast in "er-wieren, ontketentl Rallenberg verschijnen we voor de brug van Innsbrlick en thans explosies in cen door mensenhand vervaardigd cylin- I wachten daar gcduldig op hel polilie-cscorte, dal ons straks derlje en drijft cen zuigerlje, eindeloos Bij Sankt Johann door de slad zal loodsen Prompt op lijd komt hel opdagen slaan we Iinksaf, over de Grossarler slrasse naar de beroemde - ook al gezelen op 250 cc PIlchs - en ronkende zel de stoet Liechlenstein Klamm Dc molar blijrt achier op het parkecr- zich weer in be\\reging Met de politicmanncn zijn we tijd:ns lerrcin, wij dringen door in de kloof via ijle houlen bruggen een rustpauze nog even de berg op gewecst am er te gcnictcn en spelonken Het water, hel machtigc water, dondert en po- van het vergezicht over slad en land Diep beneden ons stroomt lijst de granietmassa s Het is, of hier in de ochlendschcmenng de Inn, geelaehtig van al het smell",aler Op doze plek sta,,1 van onze aardc een vuistsjag de gcologische forma ties vancen het Andreas Hotcr~lllusc::um hier bevindt zil!h zijn c:nonnc: gesplelen heeft Driehonderd meier hoge rotswanden omslui- slandbeeld evenals dal van keizer Franz Joseph Want in deze len ons, van de hemel is nog 'juisl een smalle reep zichlbaar omgeving hebben de koppige Tirolers de strijd met de Franse En achlerin de kloof ruist cen waterval overmucht aangcbon<icn, Icrwijl Wenen wcrkcloos tockeck Zell am Sec is een typisch loerislenoord Op hel blallwe meer Hel rell!nt weer cens a\$ we door de I'ernpas koors zenen drijvcn trotsc zwancn grotc cn klcinc vaartuigen doorklicven de golven en duizendcn genietcn nan de parkachtige ocvers Wij bc7oekcn cen kleine tcnloonslclling van bccldendc kunst doclt delozcn al spoedig af Dc gletschers de burle",le herlebo~~en en de alpcnwciden zijll bullcligewoon zorgvuldig gepensceld, zocl, marscpeinachlig UIIstckcnde balarspullen * * "':lt mea "Iln hrl Ilhlurl~I'h" IJ1n~brij('k In dea Andrellll liu(cr~liuw"","ql zools ze doar geexposeerd zijn in kru\lenrijke "«gulde lijslen Neen, dil mag zeker niet represenlatief heten voor de hedendaagse Ooslenrijkse schilderkunst De een vaa", de ander zwemt, de derde wandelt, de vicrde poelst zijn gisteren zeer vuil geworden molor achter het go lei, cen vijfde klimt op zijn laagste versnelling naar de arossglockner, althans naar de Franz Josephshohe en kcert van daar terug, diep onder de indruk van het genmen panoranla en mopperend, dal ze op de Grossgiocknerslrasse 1<11 herren Wij zillen, als boven de bergen de grote vonk beginl neer te llilsen uil een dreigende luchl, loom en zcer behagjijk achier de geraniums op de baluslrade van cen typisch Oostenrijks balkan Hel rundvee wordl naar de SIal gedreven Sonoor klinken de kocbellen op de cadans van de logge loopbcwcgingen Hoger van toon zljn de kalverbellon en bepaald ijl klinken de klokjes der geilen Mel zo'n geilje hebben ij groot plezi:r ~c:had Het zag: ons en de! Puchs en zijn aan~cbor\!n nieuwsgierigheid won het even van zijn kudde-inslinct Maar hel voelde zich toch kenneuj k opgeluchl, locn hel weer een bekend be\lelje hoorde Dal 131 aan een molor gebonden en locn ue (ijjcr cr 'US~\!n\1il I(ok wcnj hij woest Lh:hh:rvoJwd door een wanhopig sikje '"Uet \'aor het

5 naar Nasscreilh, ons rusloord voor lwee dagen Nassereilh doe! zijn n~m cer nan - hel is er zeer nat Bovendicn arrivercn cr juisl enkele GMC-lrucks vol gendarmerie en da! doe! even den ken oan die onulige rauia's van voorheen Maar dan vcrschijnen plotsclins mannen, met veertjes op hun hoeden en muziekinstrumenlen onder de arm en die gaan ons een welkom toeblazen _ de burgemeester dirigeert in eigen persoon Tussen ons en Nasscreilh is het ijs meteen gebroken Wij hebben bier genoeglijkc dagen gesleten in de omgeving van de ONDSRDSLEN-VOORZI~NING * Fernpas Ieder deed dat zo op zijn eigen wijle En 's a\onds was he! feesl Dan zaten er jodelaars in de Wcinslube en Nederlanaers in de Kaffeeslube (waar zij iels anders dronken dan koffie) en het duurde niet lang of er hccrsle de grootst mogelijke vriendschap random tokkelinslrumenl, harmonica en karaf "'!,ch ja, Wein, Weib und Gesang Zalerdag daarop slonden we weer bij de Duils-:-icderlandsc trens,vandaag begint de lamer," const3tetrde iemand,,0" zeiden wij, en vuld(n de juistc datum In op ons d(viezcnboekje Q\'erigcns regende het en heel hard oak Hoc keurig de Arnhemse verkeerspolilie ons ook bij de WeSlervoorlSC brug heef! opgevangen, hoc krachlig het slola;coord in Musi Sacrum oak hccft weerklonken - de laatsle 120 km van het 3000!em lange vacanliereisje IIjn de zwaarsle Beweest, omdat zc de nutsle waren (Wordt tlervolgd) De oproep van de Heer Wieldraaier in clubblad nummer 5, om gezamenl~k wat uitlaatbochten te laten maken, moeten we helaas wei vergeten fiet ging hier hoofdzakel~k om p ~ pen voor de 250 SC, in totaal kwamen er 4 reactie~ Ope Ui t is echt te weinig om een gunstige prijs te kunnen maken Maar nu dan een volgende oproep: Er bestaat een mogelijkheid om VOORTAND"iHELEN (15 tands), dus het kettingtandwiel op de versnellingsbak van de 250 SG modellen, te laten maken Hinimale afname is 10 s tuks, dan leomt de pr~is op ca f 35,- per tandwiel Bel even als U geinteresseerd bent Jan iwa, PUCH-HARKT-PUCH-HARKT-PUCH-MARKT-PUCH-MARKT VRAAG EN AAN BOD '! gevraagd: \lie ~ hpef _ t er voor m~ een contactslot van een DKW RT 175 s/ 1956 te koop G de Bruyn, tel te koop: aangeboden Puch SG 1956 in orginele staat, nieuwe ketting en kettingwielen gevraar;d: Zadel v~~r SG J Ton, tel te koop: Puch 250 kompleet, maar ook in onderdelen R~ Heybroek, tel Aangeboden / ruilen i:ocd vonkende (open) magneet merk De6 voor :lotorf1ets tot bouwjaar'1912 sse type ND 1 (rcchtsdraaiend) ~~d g~:~~ : op de volgende VTijwel complete jaargangen van hct copi~n van het volledige jaar 1916 ( 1 d 1938, 1939, 1940, 1941 en 1942 (incl~nc TT e nummcr advertenties) en ItAI nununcrs) Deze motorbladen zijn uit;luitend in ~~n ~ k,oop t e koop B~l1 "uk ~n,g"n h~t u"vcnflt=uue t~ ruilen V001: Po"l' -+ -_, - ~ ( bqv) Puch M 125, 250 SGA 125 SL/'I'f DS 50 ''''l m(,vw",_~c':;\:;'o1e=:!~l~~) 1940, voorspa tbord/onder~te deel ;;cl't,zulgers voor alle typen ~f Puch p 31/1 (SGS), pbatwerk van P\c~ ;r~~;ttrd type) sees), cal, hur"t ur kopl:unp 150 TL, achterlicht bobine/ scooter, motorblok 12:' SL/,f'I' 250 TF, uitlaten/bochten, z~r/ducz:::r~"dschapkastjc SC(:», gthlclc f~r\lk:ts ' c, of wat u van dit mcrk hecft Hans Scholten I!u,yn van Rodenbroeckstraat IJ' Heerlen Tel: iAC; {nn '" ""

6 DE NIEU~~TE ONTD~KKING,-t r-i t-ii r-i en C'l r-i &I) en - :I P=< ~, ilil t U binnenkort geheel in s tijl gekleed eaan, da~ z~n er tegenwoordig dubbel geweven wollen dassen (sjaals) met Puch-embleem in de kleuren wit met groen Andere kleuren z~n ook mogeluk De prus is f 22,50 per" stuk Interesse? Bel dan even Jan t \ SLAP PRAATJE,' /,'\ C Laatst kwam ik 2 oude mannetjes tegen, praatje gemaakt, je weet hoe dat gaat, ze bleken vroeger ook motor gereden te hebben En ja hoor, ook Puch! OnmiddellUk vroeg ik dus aan het 1 e mannetje wat hu over Puch wist te vertellen en hu beeon Gelijk: GOED, PRIMA, HST BE3TE, EINDELOOJ, KLAS3E, ZALIG 8NZ, mrz Toen vroeg ik het ook aan het 2 e mannetje en die begon ook e;elijk: X'ZLKMKL%f~- \ 'lr3tgrgr=/axohz GVD!l Vreemd, zou hu mun vraag niet goed begrepen hebben?

7 En de indruk is wei, dat de groote massa daarvan nog hedemaal niet is doordrongen, maar voortgaat op de~clfde wij~e als in normale, gelukkiger tijden ben~ine te consumceren Natuurlijk, we spreken de gocden, die vooruit zicn ell vooruit denken, niet ga:nne tcna, maar de mc;:esten vcrsto- ken momenteel hun ben~ine onder het motto "we leven nog" en "als het zoover is, zullen we wei weer verdcr zicn Wat natll r1ijk gehed verkeerd is Want als de rantsoeneering komt, dan moet het publiek " klaar" zijn en moet de tijd, die ons in de~e weken nog rest, zoo nuttig mo,- gelijk worden besteed met het treffen van voorbereidin gen en voorzieningen, die maken da[ onze motorvoer- '- tuigen op een zoo economisch bedrijf zijn ingesteld " ~ ~: '"Autokampioen" hceft in dit opzicht zijn tak aangevodd I ' ~,: 'en menig warschuwend gduid op het gebed van '! ' "zuinig rijden'" is uit zijn kolommen opgeklonken,,' : ~ en de hoop dat de stem van "AK" niet die cens roepen, ""~':" ~ den in de woestijn zou zijn Maar we zouden ondanks :,;:;:::"/ 'alles tach wd eens willen weten, hoevelen uit de massa : ':";:\:':i;::daadwerkdijk zijn overgegaan tot serieuze pogingen om :,-,:,t' ;'; hun motorvoertuig zuiniger in bedrijf te maken! '::f;~fi'~'i: :De drang naar meer kilometers uit eenzelfde hoevee!> ({'; ; heid benzine zal pas als een vloedgolf komen opzetten, ':;;~t ais de distributie er is en de onmiddellijke consequenties en ;"~Ytf~erVan un den lijve wo:den ondervonden Eerst dan zal >~i:rv:'i;1aar een beter ren~ement worden gezocht, eerst dan ook ' ra ntsoeneeri ng :;-: ~,*:'~~~'~~~hip ', ; '-:!,;'S zal misschien memgeen tot de slotsom komen, dat met }~~t),: de rantsoeneering hij niet voldoende :lan "zijn trek'" :_:J;";!: : komt en zullen zijn gedachten, ook 1 in verband met ~ :~:,~:( minder gunstige financieele omstandigheden, uitgaan -:;,'~;;tl/ naar iets, dat %oowel goedkooper als zuiniger i~ -",li't:' ~ Menschen die tot nu toe rondreden in een duur slag- ~ ~ Een Puch creatie op he! gebied ultra-zuinig vervoer, die me! het oog op de kornende i - benzinedistributie thans veler 1, aandach! trelet,! van i : ;, ~> : 7': ;-:~---; : :;-;--:; ~ - ' ' ~,' :! ';; ::- - Wi dotl We krijgen dan benzine-distributie, we leveo ' in 2f W2chting en kunnen dien afw2chtingstoest:lnd nog wei even bestendigd zien Want n21l de berichten verluiden, rouen brandstofrantsoenee~ing en benzinezege! eerst ~~"o_ -~':''''iiver' c;';gec Weken -liun inuede doen in her auto- en : motorleven, dat loch ' praktisch gesproken ons aiier :j~':_~-c~-:i~:;,~~~:n~1i ~isd=~~e :~SC:~ :~ :- : :-i: "extia op;teiwijl t- i' l ( we del'lbjik door de veosterruiten n:ur buiten uten dw:!en over de verlatenhe:id V3l1 het Zondagsche sudsbee!d, waaruit op tal enkele taxi na, 2Is wd %eet spocadische verschijniog, aile motorleven is gd",nnen, Deze motorlooze Zoodagen hebben een apwe atmosfeer, er gaat iets beklemmends V3l1 uit; iets, djt "unheimisch" aandoet en dat steeds weer twee din~en naar voren doer komen, nl de vnag: "hoe lang nog?" cd de conclusie: "Hoe muw is loch het molorvoenuig vcrbonden met ons aiier!even V3l1 allen rug!" Her publiek, ons gauw klagende en in wezen ~eer verwende Nederlmdsche publiek ziet deze motorloo~e Zondagen 2Is iets intermediairs, een tusschen """'tregel, D ",al bij 'r' J (, 1 ~ ~~~;ributie: at~~ ~hikel J o~ :~ " ~l;j;~l;:;<: " " ' -, ; :'," ~;:-f~t~:,~ - :_ dien men baat en wnrv:in men vee! last heeft, maar in' - : allen genue ook 2Is iets, dat men 1;00 guw mogelijk " ::: hoopt en vttwacht te %ien verdwijnen,' ;::;('! ~~\~\ W:urbij de man,,die zich de moeite geeft de massa te observceren, toch wei steeds weer het gevoe! krijgt dat, ;~ het publiek de dingen 1;eer opperylakk1g beziet en yooral,' niet vee! verder ziet dan de neus lang is :,' 'y:,,i:':~ AIs de D!otorloo~e Zondag 2Is ong<;wenschte gast het toonee! verdwenen,is, dan zal men algemeen de vcr: Il: zuchtingsuken: "Zie %00, dien :ijn we kwijt" en men:tal '1 durnl "overgaan tot de orde van aen dag en beginnen " met heftige kritiek uit te oefene!> op de dan WJarschijnlijk ten toonecle gevoerde be~inedislributie Mllr ongeacht of nu die te verwachten iegeling mnder of meer de goedkeuring en de sympathie van de goe~emeente za! kunncn wegdragcn, men :L11 -toch mocten be~lnncn met ::ich itn ding voor oogen te houden, dat1s een paal van ; ::: J boven water su3t: "Wij motten be::uinif!en op ons brandstofverbruik - we moeten tcachten OilS benzineration dusdanig uit te buiten, dat bij wij~e van spreken de Lutste kilometer die er in til, er uilgehaajd k,n worden", van een auto, dat - gehee1 in sti;l - "xeeen" :,~;:~ benzine gebruikt,!tullen noodgedwongen de gedachten :'";:;:;M;,:~n blikken Iaten gaan in de richting van economise her ' }"::;r :en ook wei lager geprijsde wagens en motorrijders ~ullen, ~-;-:,: het in menig geval ook moeten gaan %oeken in de rich ',: _ : ting van machines, die lager in aanschaffingsprijs zijn t ',~: ' ' : ; :en %uiniger in vrrbruik ': ; ' ;;: ; Geen wonder dat dit een goede tijd is voor kleine, -'~ i ~'; ~uinige wagens als bv DKW ell Fiat 500, geen wonder :;~,~,;;,'?"It-dat in de motorijderswereld de ~ok het uur slaat ' ';,?'};van DKW; Sp-'rta, Francis Brnett, Eysink, Batavus ';,"'~! ;,~ in 'wat dies mcer zij ' ' [ :;t:, ':' En daarnaast treedt nu met ~~n slag ook weer een ani : ':- ;::'"i:lere verschijning sterk op den voorgrond - het gemoto!;;~~\ riseerde rijwie! o~ te we! de sn~liere fiets Want zoowe!, ' : voor de velen, die constnt ut de gelederen van het ;;<: ~ Nederlandsche wielrijderslegtr treden om iets snellers _:' ;~_)~ ; te 'zoeken, ais voor de motorrijders, die om den broode ;~~f:':: en voor dienst rijden, is het goede gemotoriseerde rijwiel,--~~~:~ uri aanbieding, die, bzien in' het licht der huidige omi :~ ~~~f':~; siandig~eden en 'der benzine-rantsoeneering, van vee! -:: : ';,~-:,belang IS geworden " ':', ;"':' ~eem den motorrijder, die onder den druk dec Oin::;:' 'siandigheden "oml g" moet, die meer nog missthien ', ' dari met elken druppel benzine met elk dubbeltje moet '-rekening houden, maar die toch krampchtig in zijn nieuwe ongunstige positie blijft vasthouden aan de meerdere bewegingsvrijheid, die zijn motornjwiel hem verschaft en die zoowel uit een ontspanningsstan~punt als dat van zaken- en dienstbeing voor hem 200'n uiterst kostbaar bezit was Een terugvallen op de gewone trapfiets zou voor hem cen geweldige degradatie zijn en hij :tal!tich met hand en tand vastklemmen aan cen aan- 253 :; I 40~DT V:';;RVOLGD De 60 cc Two'tact molor van de kellingzijde gnien bieding, die hem de bewegingsvrijheid van het motorvoertuig geeft, t e~amen met een haast even goedkoop bedrijfsonderhoud als dat van de fiets En ncemt u dan eens den wielrijder, die "hooger op" wil, die sneller wil gaan, maar die darnaast toch ook zijn bewegingsvrijheid, die op het rijwiel nog volledig was, op den " motor"fiets %00 weinig moge!ijk in het gedrang wil zien komen En die zijn snellere verpllltsing toch ook al weer moet finneieren uit cen bescheiden, veelal zeer bescheiden beurs, terwijl in zijn geval d r dn meestal nog bijkomt een opzien tegen complicaties, die een zwaarder en volwassen motorrijwiel op technisch gebied brengen bn Voor beide - in de~e zwore dagen - omv~ngrijke cjtegoriten is een gemotoriseerd rijwiel een ding, W4lar over te denken valt en in de praktijk van dezen mobilisatietijd blijkt dan ook ai, dat dit den ken in menig geval door "doen" wordt gevolgd, hetgeen dan ook, gezien de tijdsomstandigheden, begrijpelijk is In dit algemeene licht nu moet men ook de aanbieding bezien van de Styriette van Puch, waarmee de~e oude - voormalig Oostenrijksche - en zeer gunstig gereputeerde fabriek ook in Nederland sinds eenigen tijd aan de markt is Een eenvoudig gemotoriseerd rijwie!, een snellere fiets en een goedkooper en zuiniger 'rnotorvoerluig, waarvan men ell:enaar wordt voor de precies a(gemikte somma van (15750, aldu voor den prij<, die nog skellls enkele jaren r:eleden een goede degelijke fiets kostte En v~~r lies ntuurlijk een eenvoudig, solide en vol- ' doende comforlabel ding Want de tijd ligt gelukkig achter ons, dat in dit genre onvoldragen producten werden losge!aten op het arme publiek, dat Is proefkonijn (ungeerde Voora! de (ramebouw was toentrrtijd een zwak punt en de door de krachtbron opgewekte trillingen in ~oo' n frame misten op den duur hun sloopende en ondermijnende uitwerking niet, met 2Is onvermijdelijk uiteinde het bezwijken y an zoo'n te zwak frame ' De andere kanl en de andere aandrijving: de!rapper

8 - :' I"'I,", I:, I ~ I ~ "1 ' '''''1-1' I' ~ Wist U dat U reserve-benzinekranen het beste in een met wasbenzine gevulde en afgesloten (glazen) pot kunt bewaren Er is niets vervelender dan een ingedroogde benzinekraan en voordat de kurk weer ~oed is nat geworden, dat duurt dagen een nieuwe bronzen lagerbus, voordat die aan z~n werk moet beginnen, het liefst 24 uur van tevoren in een bad met olie ligt Dit vindt die heerl~k (U kunt natuurl~k Uw hele voorraad bronzen bussen in een pot met olie bewaren) ik in m~n vak vaak kapotte kogellagers te~enkom en meestal zun dat lagers met messing kogelkooien! (D ~ C"'l /' I'" I I", I"' M ::' _ 1"-'1"'''''',<>- ~ r M (i ~ ~ II M - I ~ I s p ;!'\'" f, \ ~ II ~ \ ' r I'" I'" ~ ', ~ voordat -ik het linker koppelingsdeksel monteer eerst vet op de carterranden doe, dan de pakking en dan pas vloeibare pakking, dan als laatste natuurl~k het deksel Op deze manier kunt 'U makkel~k het deksel nog eens los, maken en meerdere malen de pakking gebruiken _-- ~ I' i ~ I ~r ;;: '''' (, I ~ \ '" ~ voordat je het voorwiel vast zet, je even de motor van de standaard afhaalt en 3 a 4 keer goed de voorvork moet indrukken (pompen), zo dat het voorwiel zich goed zet? ik altijd min uitlaten met Silencer Repair-Paste (Gum-Gum) insmeer1 Het werkt perfect, alt~d dicht ',_- _

9 , Wat doet het Puch - virus? Toen er op gegeven moment enige rust op het thuisfront Ret is nu alweer zorn 12 jaar geleden dat ik v~~r het eerst met het merk Puch in aanraking kwarn Ret merk op zich was mij natuurlijk niet onbekend, omdat een aantal van rnijn toenrnalige vrienden zich, al dan niet in het gezelschap van een meisje, achter het hoge stuur van de bromfiets voortbewoog Nietternin wist ik niet dat dit merk tevens motorfietsen produceerde Tot ik op gegeven moment van de buurv,rouw hoorde dat een kennis van haar, met zijn 73 jaar, te oud werd om motorfiets te rijden Deze motorfiets was al sedert de aankoop in de jaren 150 in zijn bezit, het 'klokje rond' geweest, doch zou nog in uitzonderlijk goede staat verkeren Na mijn eigen ervaringen en ook de ervaringen van mijn ouders met een Suzuki T 200, waar ik ooit bij een snelheid van 120 km/uur wegens een vastloper vanaf was gevallen, werd van hun kant de mogelijke aanschaf van een motorfiets wei niet echt tegengehouden, doch wei met argusogen bekeken Toch werd de motorfiets bezichtigd Het bleek een Puch te zijn, ~e 250 TF, bouwjaar 1953 en het geheel verkeerde inderdaad in uitstekende staat Dat kopie deel III nooi t was aangevraagd en dat de accu kapot was gevroren deerde, gelet op de aankoopprijs van f 200,-- in het geheel niet Aangezien toendertijd bij een keuring, met name op het gebied van het ge_ produceerde geluid, niet zo streng werd opgetreden en onrniddellijk gevolg werd gegeven aan de,'oprnerking de wielen in lijn te zetten, was het (nieuwe) kenteken al snel een feit Vanaf dat moment kon er gereden worden Ret nadeel dat echter kleeft aan het bezit van en de interesse voor een oude motorfiets is, en dat zullen velen met rnij eens zijn, dat er voortdurend wprdt gestreefd het aantal (vrij willekeuri~) uit te brelden Binnen 5 jaar stond de garage dan ook geheel vol-met in totaal 27 motorfietsen, scooters en bromfietsen Ondanks deze aantaiien en verschiiien in merken bleef de Puch TF mijn voorkeur behouden ook als merk Zo werden op een gegeven moment rniddels een ruiltransactie een Berini-eitje en een Mosquito biokje geruild voor een Puch 125 T uit het jaar 1941 Vanwege een aantal kort op elkaar'volgende verhuizingen met een dienovereenkomstig opknappen van de nieuwe woningen, bleef de aandacht voor de motoren geruime tijd minirnaal naar kwam werd de (restauratie) draad weer opgepakt De tijd van sleutel-rust bleek een tijd van (noodzakelijke) bezinning te zijn geweest Steeds meer kwam ik tot de overtuiging dat de restauratie van rnijn rnachinepark nog afgezien van de te besteden tijd tot ver na rnijn pensionering ook een he~e hoop geld zou gaan kosten Wel~ was op onderdelenrnarkten in de loop der jaren een aantal onderdelen ter completering van de diverse machines -gekocht, doch geheel compleet en rijklaar werden ze hiprdoor allema~l niet De conclusie was dan ook dat ik in' de loop der Jaren een hoop geld had 1ll tgegeven waart~g~nover vrij weinig resultaat en rijplezier stond Op gegeven moment werd ik gebeld door Wim Marijnis met de mededeling dat er een Puch-club was opgericht Orndat hij wist dat ik veel op Puch, maar daarnaast ook wei op DKW, Ducati en Jawa reed, had hij mij maar als lid opgegeven Op zoln moment denk je wat voor nut het lidrnaatschap van (weer een nieuwe) club kan hebben, be halve dat er contributie betaald' moet gaan worden Een hoogst vervelende gewaarwording met het oog op de vrijwel steeds lege hobbykas Het clubblad bleek echter goed leesbaar te zijn en zowei Jan als Gerrit, de stuwende krachten achter het blad, waren echt van plan de club van de grond te tillen De eerste maanden heb ik de zaken maar op hun beloop gelaten en rnij beperkt tot het lezen van het clubblad Op een onderdelenrnarktje in Luyckgestel, voorafgaand aan de regiovergadering Zuid van de VMC, trof ik iemand die een Puch TF aanbood Iets dergelijks schept natuurlijk gelijk een band en veel stof tot praten Deze handelaar vertelde dat hij nog een aantal andere Puch's bezat eveneens bestemd voor de verkoop Na thuiskomst bleek het moeilijk te zijn om te kunnen slapen en de volgende dag heb ik hem gelijk gebeld Dit contact resulteerde in een ruiltransac'tie waarbij ik in het bezit kwam van een zeer vroege, vrijwel volledig gerestaureerde TF, bouwjaar 1949 en tevens van een 150 TL ui t het jaar 1952 Het vorenstaande geeft derhalve aan dat de incubatietijd van het Puch-virus circa 11 jaar is en dat de doktoren nodlmoeder de vrouw ter genezing een probaat rniddel kunnen aandragen

10 Sterker nog, deze transactie wakkerde het virus eerst goed aan Na enig nadenken, wikken en vooral financieel afwegen, kvmm ik tot de conclusie dat alles uit de verzameling dat niet het merk Puch droeg er uit moest en bij voorkeur zou moeten worden geruild tegen Puch's Hiertoe werd een zeer uitvoerige advertentie geplaatst in het VMC clupplad De reacties waren, gelet op eerdore advertenti~ eerlijk gezegd overweldigend Een drietal machines kon worden verkocht om toekomstige restauraties te kunnen bekostigen Voor het overige werd een hele hoop geruild De garage biedt thans een minder volle indruk Niettemin zijn nog een aantal ruil- cq verkoop objecten aanwezig, doch dat houdt je altijd bij een dergelijke rigoreuze opruimactie Een compleet orginele, ongerestaureerde en goed lopende Motobecane MB I uit 1926 blijft echter toegevoegd aan de Puch-verzameling Het vorenstaande ~eft er in geresulteerd dat ik thans in het bezit ben van 10 machines, allen voorzien van kenteken delen I en II (en soms) III met op de tank het bekend wit-groene embleem Het betreft hier: - Pucb 125 T (tankschakeling) - Puch 125 T (voetschakeling) - Puch 150 TL - Puch 115 SV - Puch 250 TF - Puch 250 TF - Puch 250 SG - Puch 250 SGS - Puch R 125 (scooter) - Puch 50 VS (bromfiets) _ Men kan zich afvragen wat voo~ een zin een dergelijke opsomming heeft Fronken met deze verzameling wil ik echter met Ik zou willen komen tot een register met daarin vermeld aile Puch's welke in Nederland voorhanden zijn Doelstelling van de Puch-club is immers het opsporen, instandhouden en berijden van Puchls Daarom zou ik hiermede de andere clubleden willen aansporen, ten behoeve van het opzetten van een Puch register de bij hun in bezit zijnde machines onde;- vermelding van type en bouwjaar door te geven Hieromtrent heb ik het bestuur benaderd met de me dedeling dat ik genegen ben het register te beheren Als u als clublid hiervoor inderdaad zoudt voelen, stuur dan aan onderstaand adres een briefje met daar~n per motorfiets/scooter/bromfiets aangegeven het bouwjaar, het type en de staat / V~or dit laatste k~n eert schaal~ndel~ng van 1 t m 5 worden gehanteerd en wei als voigt: 1 zeer goede (on)gerestaureerde staat, compleet en rijdend, inclusief kenteken; 2 ~bruikteongerest~ureer~e (originel~) staat, compiee~ ' en rijdend, ~nclus~ef ~enteken, 3 duidelijk gebruikte staat, ~et geheel compleet doch goed te restaureren; 4 verwaarloosde staat, deels incompleet doch wei te restaureren; 5 zeer verw~loosde staat, essentiele onderdelen ontbreken Derhalve mensen, als niet aileen de club zich ten opzichte van zijn leden actief behoeft op te stellen, help mij dan mee dit register op pot en te zetten Het spreekt voor zich dat ook de aan- en de verkopen moeten worden doorgegeven om het bestand upto da~e te houden Regelmatig zal ik u over het reg~ster ~n het clubblad informeren Reeds hierbij kan ik u zeggen dat naar ~J~ ~nschatting onder de leden van Puch-club, thans~~rca 70 leden, zo ongeveer 300 Puch's aanwezig moeten z~jn Hans Scholten Huyn van Rodenbroeckstraat AP Heerlen Tel: Dit schrijven van de Heer 3cholten staa~ in zun geheel op z~chzelf en is ook Beh~el bulten verantwoordlng van het PCN bcj~lur

11 ~, - een "leuw,' ; ' :-' ' "' 1: - :~ ~ I-'-~- VRAAGT - ~ -;1- - VRIJBLIJVEND DEMON STRATIE 1J:N OOK U ZULT ZEGGEN: BET IS MEER DAN EEN _ MOTORRIJ WIEL, BET IS EEN PUCH!,, " i j' * '-,;, : ' ~,: " ~ ; OYERHE ' ( '-'e: AO ZIE VOLGE ', ' "~' '- EHELE LAND TEN BLADZIJDEN :~ ' : _ 10> _ : " ; (, Hht U 01 iogshrvep voor de tortollt nnar de PUCH fnbrikcn in Oostcnrijk? All inlichlin&tn 6ij onu a&,,t" 125 TT flo 9 5 : :"p :u C II 125 ce, tel esc ~oorvork met r _oliedemplog, nccu ontsteking " ' I 1" ' - : ' c lv v D E L 11 E M 0 T O ' j,1- \ ' :, 250~TF " - : PUC H 250 cc, teles voor' en achter -- wielvering 4 versjlellingen, leverbaar in rood creme en zw~rt ~ --: ",, :, f 179S- '* n, Do telecoopvcring Do atcckaaen E N B'A ND E L EN :H A '/f"l; ~;~ ; ~ :~ ~~ '" : ~: ~~~ } \ ~, ~> ~;,)~1~~~,:~ ~~~~~ ~!~~1~~ ;::~~ ~!~:~:~ : ~, ::~ ~ ::~: ~ :1:;_,~,:_: ~:~ :;!:,',, ~-f,;:':;~ : ~~ '~""~ ' :"' ~~"" :"~'::~'~::r :, ~:;,:; ~;,-~~ r:,:_ ~ : ~:~ ; ~ 3~:~ ri ~, :~,~ ; ~,'~ :C :_:;:\~ :: :~=; _:- ~:,~-::,- :,- :~-: : ~f:~:[ ;;; ~~,: ~~~~;~~~~~~~~;8:::S=&~j~~:t-AfV~ ::+~;~:' :;:::~t?;]j~g\~~;:;::~ :\:~~ ~~;1~~~1~t~~~~~i11 ~~ -:<:~ w::; " ~ "~~;~;_:~ :-->; ~, --; ~ ~~~-7: ~",: :; ~ :,"-,:;"~ ;,'~i ~~,_:~~~~:~;~~~ --r-~->~ ~:~;~:,:~,:~;~~ ~, ~ ~ ~, :,~, ~~,~~_~~~~ ~ - ~ &~~-~ rjfi=: ", 9 _, '! 't' ~ " ::" : ; ',

12 ', ~-~ - j: ~ : : - : "

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

RON BOSMA. bij TwInSpark EVEN VOO;RSTE~ door Jan en Saskia Verwaal. in het Nationaat Militair Museum. KNAC nieuws en FEHAC nieuws.

RON BOSMA. bij TwInSpark EVEN VOO;RSTE~ door Jan en Saskia Verwaal. in het Nationaat Militair Museum. KNAC nieuws en FEHAC nieuws. bij TwInSpark R door Jan en Saskia Verwaal N in het Nationaat Militair Museum EVEN VOO;RSTE~ LEN RON BOSMA -- Verder in dit nurnmc o.a. EvenementenkaLender, Nationale dubratly, Technische clubmeeting,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee J.P.J.H. Clinge Doorenbos Harry van Piggelen bron. Burgers Deventer, Deventer 1930-1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001lees01_01/colofon.php

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen!

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! 1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! Ge zijt nooit in orde! Ge zijt altijd te laat! Ge zijt nooit

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Mijn dochter; boulimia en borderline

Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline E.M. van der Linden Schrijver: E.M. van der Linden Coverontwerp: via Brave New Books ISBN: 9789402130331 E.M. van der Linden Dit

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen Onvermijdelijk Iris Hendricksen 2 Het begon allemaal toen ik haar ontmoette. Via de telefoon had ik haar al gesproken, maar ik dacht dat ze volledig contact gestoord was. Ik vroeg haar namelijk om een

Nadere informatie

Penisjes uit New York. José Vleeming

Penisjes uit New York. José Vleeming Sjabloon Penisjes uit New York José Vleeming Ze zijn al redelijk op leeftijd, maar worden nog steeds zo lekker dik, in de soep dan, die pasta penisjes uit New York. Samen met het peperdure vintagetasje

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Oefenteksten: Vergelijking

Oefenteksten: Vergelijking efenteksten: ergelijking ndersteboven van lezen Tekststructuren Fietsen met en zonder motor Een fiets en een motorfiets zijn allebei een vervoermiddel. Bij een fiets moet je zelf trappen. De motorfiets

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Informatieboekje 26 e Burgrun. 21 mei 2016. 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1

Informatieboekje 26 e Burgrun. 21 mei 2016. 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1 Informatieboekje 26 e Burgrun 21 mei 2016 26 e Burgrun 21 mei 2016 Pagina 1 Van harte welkom bij de 26 e Burgrun De Burgrun is een initiatief van motorclub M.C.K.O. te Doornenburg en wordt georganiseerd

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-03 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: J. van Nunen te Rotterdam, verder te noemen: Van Nunen, tegen: Benica

Nadere informatie

300 AANDEEL 2011/020304-10/022

300 AANDEEL 2011/020304-10/022 startbedrag 300 AANDEEL 2011/020304-10/021 300 Je merkt dat er twee ribbels zijn die naar de Chiro moeten komen van hun ouders. Zij houden hun jas de hele dag aan en vragen voortdurend of het nog geen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day Nieuwsbrief 9, 4 augustus 2013 Nieuwsbrief ONK Gamma Racing Day Tijdens de Gamma Racing Day rijden er 2 motorklassen en de rest wordt opgevuld door de nodige autoklassen. Wel een leuke dag voor de auto

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Saxonette Comfort S 2099,- Saxonette collectie zomer 2012. Marktleider Zelfstandig Elektrisch. Jaar garantie op uw accu!* Kies voor de zekerheid van

Saxonette Comfort S 2099,- Saxonette collectie zomer 2012. Marktleider Zelfstandig Elektrisch. Jaar garantie op uw accu!* Kies voor de zekerheid van Saxonette collectie zomer 2012 Marktleider Zelfstandig Elektrisch 2011 Saxonette Comfort S 11 AH Li-ion 36v (396 Wh) 24 kg 3 kg Tot 60 km (zelfstandig rijdend) Tot 120 km (trapondersteunend) 2099,- Bij

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb 15-12-2010-24-02-2011 Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb ik de tijd van mijn leven gehad! Ik heb de kans gekregen om in Finland

Nadere informatie

Het instappen in de Paranormale Wereld

Het instappen in de Paranormale Wereld Het instappen in de Paranormale Wereld Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432189 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

ANWB. Charles Visser 8B

ANWB. Charles Visser 8B ANWB Charles Visser 8B 2011/2012 1 Inhoud: 1.Inleiding blz 2 2.Geschiedenis ANWB blz 3 3.Wat doet de ANWB blz 4 4.Geschiedenis wegenwacht blz 5 5.Wat doet de wegenwacht blz 7 6.De voertuigen van de Wegenwacht

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets Nieuwsbrief nummer 1, 5 februari 2015. Beste volgers, Met trots mail ik jullie hierbij mijn 1 e nieuwsbrief ter voorbereiding op mijn avontuur. Op 4 juni aanstaande ga ik samen met Dennis van Berkel en

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie