Een goede start in 1988

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede start in 1988"

Transcriptie

1 I

2 Een goede start in 1988 '" Vroe8 in het seizoen op 17 j8nu~ri, vond ons eerste clubtreffen plaats We mochten ons verheugen over een goede opkomst Veel leden, misschien gelokt door het milde winterweer, hadden de weg naar Doorn snel gevanden en getuigden van hun vorderingen in deze Hinter Tot eroot plezier van velen werd zelfs foldermateriaal uit de dertiger jaren getoond Een van onze leden uit Oosteind, had in Italie bd een vakantiereis besla~ weten te leggen op maar liefst 2 Pueh's, waarvun een de felbeeeerde 8V3 bleek te zljn Van onze kant deden wlj ons best om U aang~naam bezig te houden met een leuke quiz Jan Nienhuis vert~lde iets over z~n bougie collectie en had een fruai gedeelte uit zljn verzameling meege8racht In aansluiting op het verhaal van de Heer ;Jchummelketel over de trpuch lelektrik" op de bljeenkomst van 5 september '87, heb ik gepoo8d om U aan de hand van een testopstelling duidelijk te maken hoe men de ~fstelling van de spanninesregelaar te lijf kan gaan Onze John Nienhuis ko~ vele leden wee~ aan de gevraagde documentatie helpen Kortom genoeg stof om er met elkaar weer een gezellige mi ddag van te maleen T,,'ij kijken ' al met belangstelling ui t naar anze eerste toertocht in het voorjaar l~ar hierover meer in het volgende clubblad We wensen U voor 1988 weer veel plezier blj de Puch Club Kees van der Lee

3 Bij deze edi tie van ons clu bblao on tvangt U de acceptgiro voor de contributie 1988 Een dringend verzoek, wilt U met de acceptgiro - - betalen en graag binnen 4 weken V~naf 1 april 1988 zullen aileen noe clubbladen worden verstuurd aan leden die de contributie betaald hebberr 1 ~ I HOTOR HARKTEN VEHIK2L (I) Utrecht HIDDEN-N EJ)~RLA~m Barneveld V~HIKEL Utrecht (II) Zaterdag 27 Februari 1988 Zondag 28 Februari 1988 Zaterdag 23 April 1988 Zaterdag 20 Augustus 1988 Zondag 21 Augustus u 11; ~,, 1 u PRAATJ~ VA~ DE ~EDACTIE Uw penningmeester G vd Heuvel Mijn principe is, wat je doet, dat moet je goed doen ~ou lukt dat ook meestal wei AIleen af en toe, als je een clubblad aan het maken bent, krijg je een copie van een copie Daar moet dan voor het clubblad weer een verkleinde copie (AS) van gemaakt worden Dus dan laa t het " tes tbeeld II af en toe l-1el eens te wensen over Zelf zit ik er niet zo mee, maar ik moest het toch even kwijt Jan T PUCH CLUBHIDDAG Zaterdng 21 mei 1988 vanaf 1400 uur is er weer een clubmiddag (praatmiddae) bij Cafe "Flora", Oude flijksstraatweg 14, Doorn Als het goed weer is, dan gaan we buiten zitten en "POTTEN" (Puchs) bekjjken Dus kom op de motor!! PUCH-TOERRIT Vermoedelijk organiseert de fame de Jager op 7 mei 1988 in Noord-Holland een Puch-Tocht Meer informatie in het volgende clubblad Wilt U de postcode in Uw ledenlijst veranderen, de postcode van de Heer Scholten is: 6413 AP

4 '-:--"--, I Jftubru"k nll de \,t'rkurl'll)iiiufi (o,k _I np '-ocll) I" 1chrbav UI' y,,, r rite"",, do", do alad * d traditloneie Schnurlregen, Wij knjgcn regen en OIet eens e exclusief _ aanpraale WUllt dmlc!]'aakl SlllbU~~d--!~!~~r S,llburg loo wcim~ hcbvallrwel, Gruz! ~ taan \Ie spamjockcn bovcn op Wat Januner ~1l:tcnhJkd ~~n Mozart, nog a1ujd cen he,h~ ET is Lalerdag 14 )U"':O& e g to vemekken, nieuwe ben &ezlen Het IS d st~1 Wolfgang Amadeus ons nog eens danzo u hi) opnieuw een de straten van Graz ~a~s ~els van vage spi)t in ons dom van de toonkunt' avonluren legemoet E zull en kn)gen had horcn cn Zlen voorbijtrek~:~~m onc:crd: "Dlssonanten W W)' oak nog te zlen om het voorblje, at I,eworden _ dlt IS als ccn schone Dissonantenkwartet h~bben ; er t/dromen op die motor dit is onherroepdl)k ver1ede~ :lieen de puchfabneken Graz- i<wartet van puch" WI) zttten e een staleni<aart van techdroom Graz ~ dat zu n Ole nivemlellstad, het heeft een lulg- kijk liever uit wege~i~~t~~;nbeton, zeer froal en breed, dt IS een cerbledwaardlg~ u "ksle hislorische wapencollec- meken en procede s 1<1 welks i<waliteit onze ANWB we daar 10 Nederland mee huis dot een der allerbe;n~n) eerwil van de OostennJkse Baustelle Een lang ClOd, 0\ ~r lies bevt van Europa n to ~ i<oop Zelfs niet voor dol- een 1<1aa&zang zou zlo~n, :~~~~nstukken asfalt mel narc proarmoede is die verzamehngdme~i'~ondor~ elalage van Slcyr- 13ten opgescheepl E~ an r land ook met mee om de wegen geaderd door opdool En lars We hennneren o~sle ~I' de lokale puchdealer, wiens fileting Nu valt het 10 be ~ Daimler-Puch AG, v a ) What's in a name? NielS in goede staat te houden ~ Zl)::'gmnende regen, want ~et naam we nimmer zullen vergeten rust Wilhelm Pech heten u worden zo:r glad -: 10 e niet weggespoeld De bergen nheer _ en daarom mag deze mu ~~ze re"route ten behoeve modderpap)e IS vo~rloplg n~~eimzmnig uit en ile denlc aa!, 1n de bewusle etolage nll stond overzichlehjic aangegeven zlen er vandaag bljzonder g I t 'nbljbel van Gllstave Dar van de inwoners van G!az ~~:~ natuurhjk blj - ccn wand de voorstcllangcn Ult c'cn o~~c ~o~; wulk:n aan h~t oog der leen met de sferen Grauwe, [) IlJnljcs bc~onm:n en elodls $ eluklog nus wat nlccr De besneeuwde toppen IlJ molent)e Maar we hennneren ~:n:ropen oude vrouwi)es stervehngen onttrol<k~n - Il) ;6;:elen de witte picken Geen KJapwiekcnde dulven rond bee k die mc~ zeldzaam Soede half_transparan~c plulze~ rver toe daaraan cen fl,mke winkel op de bloc:mcn en vruchtennlar t, wonder, dat zo n wolk a e~ tranen over de schade g""n gesmaak rulkers weten te schdlkko~ft ons na Onze vlaggeljes haale in haar )urle haalt ~~ ht Er wordt voorzichtig gereden, Vaatwel Graz! De sta WUI breld Wij tttsen ons water Ie ndanks zie ile een voorganger wapperen terug ben en Schladming naar Rad- niet harder dan 60 lem, maar doso dwellen Hij Illijdt voort als Vandaag "jden WI) over Le~ere boer in de bergen IS een plotsklaps zeer clo&ant de weg ~p zellig 'naa$t hem sehulvenstadt Icdere Koeherder cn Ie 'et zo bl)ster gunstlg cen bobsleeer - het studur va~ t e ~ dt IS helemaal niets meteoroloog De voorspelhngen zl)n m de mach me stevig in e ;UlS ~l eens mcoge- ractsj doen bljzonders - dat heeft Ie ere~~kwwij gll)lien elegant mer de de widen v~u\ mljn ~u\,;h e~ ar met gesw:hrokkcn 1X I!~rste weg, enlgszlns verbaasd rna die laal zijn achletwlel hulpenval is' motor fzetten, pwant z'n rug gova lien llevenheersbeesi)e "loos ronulollen als een o 1/ k ken cens Onl roels), met zljn pootjes ~char~d~ ~n ck\!~~lbal door onl\! gdl!jc!rcn roelsj, IOl!tSJ, abol PluVlu!) e t Zict er zeer goedaardis Ulthad gesmelen, daar gaan z~ ~~ Een verschnl<te OoSlenn)l<er oppassen voor de slappe v~~ ~n (If \Vlj RledlSChc hulp nojl~ kumt I~ul~cdralrd ~I\\ tc b;' ~ st;j;ju u: ~lil1l11kcl\ en ~ln:r\ll)! hebben Nu weer met zo elc deh l<e aanbod Alles Zll d r feliji<st bedanken voor hel ;r:on OP ~''1 Rinle sluk I)~r Willen nog aan Maar we zouden we ~Y" en hel schakelpehebben om die voctrusi wat blj ~'loefl nl een speciale daal en de koppc1ingshandgree~ ~::lcn en cen li~kerhand, die krulleen 0111 vlut te kunnen sc a m de koppchng naar bencn n rljden de lntl!rnallo nal nllnstens cen octaaf ka~ span, Enlln ac hteraa ho<cn te beulenen" d' flial van de puchfabneken van "De D:lftsche en e R?:, Van Radstadl naar Ze~1 am See be d een Puch Ult te WOllen, VandJJg heb ik opnleuw liepro or )t maar hel is andermaal bij een poging gebleven,hij is Ickker los geworden," sprak zijn eigcnaar Icvrcuen toen hlj later de machine weer kon overnclllcn Nu is hij eigenlijk pas insereden" En dal was waar, ofschoon de teller over de slond Wij macten in enkele dagen tijds al die sludge eenv""dig hebben verbrand! Telkens weer volt hel op, hoezeer sommise rijders beducht zijn voor hoge lemperaluren Als de cylinder riekt van de hille voelen ze zich diep ongelukkig Lekker koel houden, is hun leuze Waren ze toch maar een bcetje banger voor de lage lemperaluren die een molor verm60rden Iieus, hel is geen verdiensle wanneer u z6veel van uw i<wartliter houdl dat u 'm nimmer harder njdt dan 60 \cm/u Inlegendee\ Waarom mag die molor njet eens lekker warm worden zodat die modderpap in zijn carter verdampi? Wie hel bij 60 als bekeken beschouwt, zou zijn vierde versne\ling eigenlijk beler kunnen missen! Want ook dat is vreemd: men heef! de neiging om een machine zo weinig mogetijk loeren te laten draaien en beschouwt het aanlal aanwezige versnellingen als de treden van cen Irapje, welke men nu cenmaal zo snel mogelijk moet beklimmen Wlj koesleren de iilusie, dat deze reis voor tal van dcelnemers zeer leerzaam is geweest en dat zij in Iwee weken tijds hun Pueh beler hebben leren kennen, begrijpen en waarderen, dan gedurende maanden- of zelfs jarenlang bedrijf op Nederlandse wegen De mooisle herinnering aan deze excursie naar Ooslenrijk vormt voor ons persoonlijk de rit van Radsladt over St Johann im Pongau, langs de flanlc van de GrossgJockner, naar Zell am See, op Zondag IS Juni De ZOn slraalt aan een blauwe hemal: overal vlieten flonkerende slroompjcs, overhuifd door koepel van welil: groen, Langs de bergweiden trekken processies Kleine meisjes in smelleloos Wil, vonkend \coper van de muzikanlen, purperen en goudlakense gewaden, kleurige vaandel deincnd boven de hoorden, hoe dele kleurcn symphonic tc bcschrijvcn'! Mcn vuelt zich machldoos machteloos oole als folograaf met "slcchl$" een moderne film in zijn Leica, welke het linlengamma zo naluurgelrouw mogelijk kan transponeren in een schier eindeloze schakering van gnjzcn Op nanr TIrol Dc :lwcrj"lust h~eft OnS (hllli~ tc puklcn UI!I is M~I;Jlhl;'I~ gcwordcn - volgcndc week om deze lijd zullen \\-c gclalen de gcvolgcn van dit zigcun~rsbcslaan onder de ogcn 2ien, mi slaan we op de kickslarter En draaien maar "<cr li\u~ldlc - tceug naar c1ric l~rug naar Iwl,'1! lcrug I\Jle cell Jammer vuor de zorglamcn, die gistcrcn hun middag gewijd De Puch spreckt met de bergen Ik luisler naar zijn son ore hebben aan poelsen Modderwaler gutsl ons over carter en Slem en yael mij plechtig geslemd Zonne-energie van cen schoenen Vandaag gaan we Mar Tirol Via hel ocroude milliocn jaren geleden, opgelast in "er-wieren, ontketentl Rallenberg verschijnen we voor de brug van Innsbrlick en thans explosies in cen door mensenhand vervaardigd cylin- I wachten daar gcduldig op hel polilie-cscorte, dal ons straks derlje en drijft cen zuigerlje, eindeloos Bij Sankt Johann door de slad zal loodsen Prompt op lijd komt hel opdagen slaan we Iinksaf, over de Grossarler slrasse naar de beroemde - ook al gezelen op 250 cc PIlchs - en ronkende zel de stoet Liechlenstein Klamm Dc molar blijrt achier op het parkecr- zich weer in be\\reging Met de politicmanncn zijn we tijd:ns lerrcin, wij dringen door in de kloof via ijle houlen bruggen een rustpauze nog even de berg op gewecst am er te gcnictcn en spelonken Het water, hel machtigc water, dondert en po- van het vergezicht over slad en land Diep beneden ons stroomt lijst de granietmassa s Het is, of hier in de ochlendschcmenng de Inn, geelaehtig van al het smell",aler Op doze plek sta,,1 van onze aardc een vuistsjag de gcologische forma ties vancen het Andreas Hotcr~lllusc::um hier bevindt zil!h zijn c:nonnc: gesplelen heeft Driehonderd meier hoge rotswanden omslui- slandbeeld evenals dal van keizer Franz Joseph Want in deze len ons, van de hemel is nog 'juisl een smalle reep zichlbaar omgeving hebben de koppige Tirolers de strijd met de Franse En achlerin de kloof ruist cen waterval overmucht aangcbon<icn, Icrwijl Wenen wcrkcloos tockeck Zell am Sec is een typisch loerislenoord Op hel blallwe meer Hel rell!nt weer cens a\$ we door de I'ernpas koors zenen drijvcn trotsc zwancn grotc cn klcinc vaartuigen doorklicven de golven en duizendcn genietcn nan de parkachtige ocvers Wij bc7oekcn cen kleine tcnloonslclling van bccldendc kunst doclt delozcn al spoedig af Dc gletschers de burle",le herlebo~~en en de alpcnwciden zijll bullcligewoon zorgvuldig gepensceld, zocl, marscpeinachlig UIIstckcnde balarspullen * * "':lt mea "Iln hrl Ilhlurl~I'h" IJ1n~brij('k In dea Andrellll liu(cr~liuw"","ql zools ze doar geexposeerd zijn in kru\lenrijke "«gulde lijslen Neen, dil mag zeker niet represenlatief heten voor de hedendaagse Ooslenrijkse schilderkunst De een vaa", de ander zwemt, de derde wandelt, de vicrde poelst zijn gisteren zeer vuil geworden molor achter het go lei, cen vijfde klimt op zijn laagste versnelling naar de arossglockner, althans naar de Franz Josephshohe en kcert van daar terug, diep onder de indruk van het genmen panoranla en mopperend, dal ze op de Grossgiocknerslrasse 1<11 herren Wij zillen, als boven de bergen de grote vonk beginl neer te llilsen uil een dreigende luchl, loom en zcer behagjijk achier de geraniums op de baluslrade van cen typisch Oostenrijks balkan Hel rundvee wordl naar de SIal gedreven Sonoor klinken de kocbellen op de cadans van de logge loopbcwcgingen Hoger van toon zljn de kalverbellon en bepaald ijl klinken de klokjes der geilen Mel zo'n geilje hebben ij groot plezi:r ~c:had Het zag: ons en de! Puchs en zijn aan~cbor\!n nieuwsgierigheid won het even van zijn kudde-inslinct Maar hel voelde zich toch kenneuj k opgeluchl, locn hel weer een bekend be\lelje hoorde Dal 131 aan een molor gebonden en locn ue (ijjcr cr 'US~\!n\1il I(ok wcnj hij woest Lh:hh:rvoJwd door een wanhopig sikje '"Uet \'aor het

5 naar Nasscreilh, ons rusloord voor lwee dagen Nassereilh doe! zijn n~m cer nan - hel is er zeer nat Bovendicn arrivercn cr juisl enkele GMC-lrucks vol gendarmerie en da! doe! even den ken oan die onulige rauia's van voorheen Maar dan vcrschijnen plotsclins mannen, met veertjes op hun hoeden en muziekinstrumenlen onder de arm en die gaan ons een welkom toeblazen _ de burgemeester dirigeert in eigen persoon Tussen ons en Nasscreilh is het ijs meteen gebroken Wij hebben bier genoeglijkc dagen gesleten in de omgeving van de ONDSRDSLEN-VOORZI~NING * Fernpas Ieder deed dat zo op zijn eigen wijle En 's a\onds was he! feesl Dan zaten er jodelaars in de Wcinslube en Nederlanaers in de Kaffeeslube (waar zij iels anders dronken dan koffie) en het duurde niet lang of er hccrsle de grootst mogelijke vriendschap random tokkelinslrumenl, harmonica en karaf "'!,ch ja, Wein, Weib und Gesang Zalerdag daarop slonden we weer bij de Duils-:-icderlandsc trens,vandaag begint de lamer," const3tetrde iemand,,0" zeiden wij, en vuld(n de juistc datum In op ons d(viezcnboekje Q\'erigcns regende het en heel hard oak Hoc keurig de Arnhemse verkeerspolilie ons ook bij de WeSlervoorlSC brug heef! opgevangen, hoc krachlig het slola;coord in Musi Sacrum oak hccft weerklonken - de laatsle 120 km van het 3000!em lange vacanliereisje IIjn de zwaarsle Beweest, omdat zc de nutsle waren (Wordt tlervolgd) De oproep van de Heer Wieldraaier in clubblad nummer 5, om gezamenl~k wat uitlaatbochten te laten maken, moeten we helaas wei vergeten fiet ging hier hoofdzakel~k om p ~ pen voor de 250 SC, in totaal kwamen er 4 reactie~ Ope Ui t is echt te weinig om een gunstige prijs te kunnen maken Maar nu dan een volgende oproep: Er bestaat een mogelijkheid om VOORTAND"iHELEN (15 tands), dus het kettingtandwiel op de versnellingsbak van de 250 SG modellen, te laten maken Hinimale afname is 10 s tuks, dan leomt de pr~is op ca f 35,- per tandwiel Bel even als U geinteresseerd bent Jan iwa, PUCH-HARKT-PUCH-HARKT-PUCH-MARKT-PUCH-MARKT VRAAG EN AAN BOD '! gevraagd: \lie ~ hpef _ t er voor m~ een contactslot van een DKW RT 175 s/ 1956 te koop G de Bruyn, tel te koop: aangeboden Puch SG 1956 in orginele staat, nieuwe ketting en kettingwielen gevraar;d: Zadel v~~r SG J Ton, tel te koop: Puch 250 kompleet, maar ook in onderdelen R~ Heybroek, tel Aangeboden / ruilen i:ocd vonkende (open) magneet merk De6 voor :lotorf1ets tot bouwjaar'1912 sse type ND 1 (rcchtsdraaiend) ~~d g~:~~ : op de volgende VTijwel complete jaargangen van hct copi~n van het volledige jaar 1916 ( 1 d 1938, 1939, 1940, 1941 en 1942 (incl~nc TT e nummcr advertenties) en ItAI nununcrs) Deze motorbladen zijn uit;luitend in ~~n ~ k,oop t e koop B~l1 "uk ~n,g"n h~t u"vcnflt=uue t~ ruilen V001: Po"l' -+ -_, - ~ ( bqv) Puch M 125, 250 SGA 125 SL/'I'f DS 50 ''''l m(,vw",_~c':;\:;'o1e=:!~l~~) 1940, voorspa tbord/onder~te deel ;;cl't,zulgers voor alle typen ~f Puch p 31/1 (SGS), pbatwerk van P\c~ ;r~~;ttrd type) sees), cal, hur"t ur kopl:unp 150 TL, achterlicht bobine/ scooter, motorblok 12:' SL/,f'I' 250 TF, uitlaten/bochten, z~r/ducz:::r~"dschapkastjc SC(:», gthlclc f~r\lk:ts ' c, of wat u van dit mcrk hecft Hans Scholten I!u,yn van Rodenbroeckstraat IJ' Heerlen Tel: iAC; {nn '" ""

6 DE NIEU~~TE ONTD~KKING,-t r-i t-ii r-i en C'l r-i &I) en - :I P=< ~, ilil t U binnenkort geheel in s tijl gekleed eaan, da~ z~n er tegenwoordig dubbel geweven wollen dassen (sjaals) met Puch-embleem in de kleuren wit met groen Andere kleuren z~n ook mogeluk De prus is f 22,50 per" stuk Interesse? Bel dan even Jan t \ SLAP PRAATJE,' /,'\ C Laatst kwam ik 2 oude mannetjes tegen, praatje gemaakt, je weet hoe dat gaat, ze bleken vroeger ook motor gereden te hebben En ja hoor, ook Puch! OnmiddellUk vroeg ik dus aan het 1 e mannetje wat hu over Puch wist te vertellen en hu beeon Gelijk: GOED, PRIMA, HST BE3TE, EINDELOOJ, KLAS3E, ZALIG 8NZ, mrz Toen vroeg ik het ook aan het 2 e mannetje en die begon ook e;elijk: X'ZLKMKL%f~- \ 'lr3tgrgr=/axohz GVD!l Vreemd, zou hu mun vraag niet goed begrepen hebben?

7 En de indruk is wei, dat de groote massa daarvan nog hedemaal niet is doordrongen, maar voortgaat op de~clfde wij~e als in normale, gelukkiger tijden ben~ine te consumceren Natuurlijk, we spreken de gocden, die vooruit zicn ell vooruit denken, niet ga:nne tcna, maar de mc;:esten vcrsto- ken momenteel hun ben~ine onder het motto "we leven nog" en "als het zoover is, zullen we wei weer verdcr zicn Wat natll r1ijk gehed verkeerd is Want als de rantsoeneering komt, dan moet het publiek " klaar" zijn en moet de tijd, die ons in de~e weken nog rest, zoo nuttig mo,- gelijk worden besteed met het treffen van voorbereidin gen en voorzieningen, die maken da[ onze motorvoer- '- tuigen op een zoo economisch bedrijf zijn ingesteld " ~ ~: '"Autokampioen" hceft in dit opzicht zijn tak aangevodd I ' ~,: 'en menig warschuwend gduid op het gebed van '! ' "zuinig rijden'" is uit zijn kolommen opgeklonken,,' : ~ en de hoop dat de stem van "AK" niet die cens roepen, ""~':" ~ den in de woestijn zou zijn Maar we zouden ondanks :,;:;:::"/ 'alles tach wd eens willen weten, hoevelen uit de massa : ':";:\:':i;::daadwerkdijk zijn overgegaan tot serieuze pogingen om :,-,:,t' ;'; hun motorvoertuig zuiniger in bedrijf te maken! '::f;~fi'~'i: :De drang naar meer kilometers uit eenzelfde hoevee!> ({'; ; heid benzine zal pas als een vloedgolf komen opzetten, ':;;~t ais de distributie er is en de onmiddellijke consequenties en ;"~Ytf~erVan un den lijve wo:den ondervonden Eerst dan zal >~i:rv:'i;1aar een beter ren~ement worden gezocht, eerst dan ook ' ra ntsoeneeri ng :;-: ~,*:'~~~'~~~hip ', ; '-:!,;'S zal misschien memgeen tot de slotsom komen, dat met }~~t),: de rantsoeneering hij niet voldoende :lan "zijn trek'" :_:J;";!: : komt en zullen zijn gedachten, ook 1 in verband met ~ :~:,~:( minder gunstige financieele omstandigheden, uitgaan -:;,'~;;tl/ naar iets, dat %oowel goedkooper als zuiniger i~ -",li't:' ~ Menschen die tot nu toe rondreden in een duur slag- ~ ~ Een Puch creatie op he! gebied ultra-zuinig vervoer, die me! het oog op de kornende i - benzinedistributie thans veler 1, aandach! trelet,! van i : ;, ~> : 7': ;-:~---; : :;-;--:; ~ - ' ' ~,' :! ';; ::- - Wi dotl We krijgen dan benzine-distributie, we leveo ' in 2f W2chting en kunnen dien afw2chtingstoest:lnd nog wei even bestendigd zien Want n21l de berichten verluiden, rouen brandstofrantsoenee~ing en benzinezege! eerst ~~"o_ -~':''''iiver' c;';gec Weken -liun inuede doen in her auto- en : motorleven, dat loch ' praktisch gesproken ons aiier :j~':_~-c~-:i~:;,~~~:n~1i ~isd=~~e :~SC:~ :~ :- : :-i: "extia op;teiwijl t- i' l ( we del'lbjik door de veosterruiten n:ur buiten uten dw:!en over de verlatenhe:id V3l1 het Zondagsche sudsbee!d, waaruit op tal enkele taxi na, 2Is wd %eet spocadische verschijniog, aile motorleven is gd",nnen, Deze motorlooze Zoodagen hebben een apwe atmosfeer, er gaat iets beklemmends V3l1 uit; iets, djt "unheimisch" aandoet en dat steeds weer twee din~en naar voren doer komen, nl de vnag: "hoe lang nog?" cd de conclusie: "Hoe muw is loch het molorvoenuig vcrbonden met ons aiier!even V3l1 allen rug!" Her publiek, ons gauw klagende en in wezen ~eer verwende Nederlmdsche publiek ziet deze motorloo~e Zondagen 2Is iets intermediairs, een tusschen """'tregel, D ",al bij 'r' J (, 1 ~ ~~~;ributie: at~~ ~hikel J o~ :~ " ~l;j;~l;:;<: " " ' -, ; :'," ~;:-f~t~:,~ - :_ dien men baat en wnrv:in men vee! last heeft, maar in' - : allen genue ook 2Is iets, dat men 1;00 guw mogelijk " ::: hoopt en vttwacht te %ien verdwijnen,' ;::;('! ~~\~\ W:urbij de man,,die zich de moeite geeft de massa te observceren, toch wei steeds weer het gevoe! krijgt dat, ;~ het publiek de dingen 1;eer opperylakk1g beziet en yooral,' niet vee! verder ziet dan de neus lang is :,' 'y:,,i:':~ AIs de D!otorloo~e Zondag 2Is ong<;wenschte gast het toonee! verdwenen,is, dan zal men algemeen de vcr: Il: zuchtingsuken: "Zie %00, dien :ijn we kwijt" en men:tal '1 durnl "overgaan tot de orde van aen dag en beginnen " met heftige kritiek uit te oefene!> op de dan WJarschijnlijk ten toonecle gevoerde be~inedislributie Mllr ongeacht of nu die te verwachten iegeling mnder of meer de goedkeuring en de sympathie van de goe~emeente za! kunncn wegdragcn, men :L11 -toch mocten be~lnncn met ::ich itn ding voor oogen te houden, dat1s een paal van ; ::: J boven water su3t: "Wij motten be::uinif!en op ons brandstofverbruik - we moeten tcachten OilS benzineration dusdanig uit te buiten, dat bij wij~e van spreken de Lutste kilometer die er in til, er uilgehaajd k,n worden", van een auto, dat - gehee1 in sti;l - "xeeen" :,~;:~ benzine gebruikt,!tullen noodgedwongen de gedachten :'";:;:;M;,:~n blikken Iaten gaan in de richting van economise her ' }"::;r :en ook wei lager geprijsde wagens en motorrijders ~ullen, ~-;-:,: het in menig geval ook moeten gaan %oeken in de rich ',: _ : ting van machines, die lager in aanschaffingsprijs zijn t ',~: ' ' : ; :en %uiniger in vrrbruik ': ; ' ;;: ; Geen wonder dat dit een goede tijd is voor kleine, -'~ i ~'; ~uinige wagens als bv DKW ell Fiat 500, geen wonder :;~,~,;;,'?"It-dat in de motorijderswereld de ~ok het uur slaat ' ';,?'};van DKW; Sp-'rta, Francis Brnett, Eysink, Batavus ';,"'~! ;,~ in 'wat dies mcer zij ' ' [ :;t:, ':' En daarnaast treedt nu met ~~n slag ook weer een ani : ':- ;::'"i:lere verschijning sterk op den voorgrond - het gemoto!;;~~\ riseerde rijwie! o~ te we! de sn~liere fiets Want zoowe!, ' : voor de velen, die constnt ut de gelederen van het ;;<: ~ Nederlandsche wielrijderslegtr treden om iets snellers _:' ;~_)~ ; te 'zoeken, ais voor de motorrijders, die om den broode ;~~f:':: en voor dienst rijden, is het goede gemotoriseerde rijwiel,--~~~:~ uri aanbieding, die, bzien in' het licht der huidige omi :~ ~~~f':~; siandig~eden en 'der benzine-rantsoeneering, van vee! -:: : ';,~-:,belang IS geworden " ':', ;"':' ~eem den motorrijder, die onder den druk dec Oin::;:' 'siandigheden "oml g" moet, die meer nog missthien ', ' dari met elken druppel benzine met elk dubbeltje moet '-rekening houden, maar die toch krampchtig in zijn nieuwe ongunstige positie blijft vasthouden aan de meerdere bewegingsvrijheid, die zijn motornjwiel hem verschaft en die zoowel uit een ontspanningsstan~punt als dat van zaken- en dienstbeing voor hem 200'n uiterst kostbaar bezit was Een terugvallen op de gewone trapfiets zou voor hem cen geweldige degradatie zijn en hij :tal!tich met hand en tand vastklemmen aan cen aan- 253 :; I 40~DT V:';;RVOLGD De 60 cc Two'tact molor van de kellingzijde gnien bieding, die hem de bewegingsvrijheid van het motorvoertuig geeft, t e~amen met een haast even goedkoop bedrijfsonderhoud als dat van de fiets En ncemt u dan eens den wielrijder, die "hooger op" wil, die sneller wil gaan, maar die darnaast toch ook zijn bewegingsvrijheid, die op het rijwiel nog volledig was, op den " motor"fiets %00 weinig moge!ijk in het gedrang wil zien komen En die zijn snellere verpllltsing toch ook al weer moet finneieren uit cen bescheiden, veelal zeer bescheiden beurs, terwijl in zijn geval d r dn meestal nog bijkomt een opzien tegen complicaties, die een zwaarder en volwassen motorrijwiel op technisch gebied brengen bn Voor beide - in de~e zwore dagen - omv~ngrijke cjtegoriten is een gemotoriseerd rijwiel een ding, W4lar over te denken valt en in de praktijk van dezen mobilisatietijd blijkt dan ook ai, dat dit den ken in menig geval door "doen" wordt gevolgd, hetgeen dan ook, gezien de tijdsomstandigheden, begrijpelijk is In dit algemeene licht nu moet men ook de aanbieding bezien van de Styriette van Puch, waarmee de~e oude - voormalig Oostenrijksche - en zeer gunstig gereputeerde fabriek ook in Nederland sinds eenigen tijd aan de markt is Een eenvoudig gemotoriseerd rijwie!, een snellere fiets en een goedkooper en zuiniger 'rnotorvoerluig, waarvan men ell:enaar wordt voor de precies a(gemikte somma van (15750, aldu voor den prij<, die nog skellls enkele jaren r:eleden een goede degelijke fiets kostte En v~~r lies ntuurlijk een eenvoudig, solide en vol- ' doende comforlabel ding Want de tijd ligt gelukkig achter ons, dat in dit genre onvoldragen producten werden losge!aten op het arme publiek, dat Is proefkonijn (ungeerde Voora! de (ramebouw was toentrrtijd een zwak punt en de door de krachtbron opgewekte trillingen in ~oo' n frame misten op den duur hun sloopende en ondermijnende uitwerking niet, met 2Is onvermijdelijk uiteinde het bezwijken y an zoo'n te zwak frame ' De andere kanl en de andere aandrijving: de!rapper

8 - :' I"'I,", I:, I ~ I ~ "1 ' '''''1-1' I' ~ Wist U dat U reserve-benzinekranen het beste in een met wasbenzine gevulde en afgesloten (glazen) pot kunt bewaren Er is niets vervelender dan een ingedroogde benzinekraan en voordat de kurk weer ~oed is nat geworden, dat duurt dagen een nieuwe bronzen lagerbus, voordat die aan z~n werk moet beginnen, het liefst 24 uur van tevoren in een bad met olie ligt Dit vindt die heerl~k (U kunt natuurl~k Uw hele voorraad bronzen bussen in een pot met olie bewaren) ik in m~n vak vaak kapotte kogellagers te~enkom en meestal zun dat lagers met messing kogelkooien! (D ~ C"'l /' I'" I I", I"' M ::' _ 1"-'1"'''''',<>- ~ r M (i ~ ~ II M - I ~ I s p ;!'\'" f, \ ~ II ~ \ ' r I'" I'" ~ ', ~ voordat -ik het linker koppelingsdeksel monteer eerst vet op de carterranden doe, dan de pakking en dan pas vloeibare pakking, dan als laatste natuurl~k het deksel Op deze manier kunt 'U makkel~k het deksel nog eens los, maken en meerdere malen de pakking gebruiken _-- ~ I' i ~ I ~r ;;: '''' (, I ~ \ '" ~ voordat je het voorwiel vast zet, je even de motor van de standaard afhaalt en 3 a 4 keer goed de voorvork moet indrukken (pompen), zo dat het voorwiel zich goed zet? ik altijd min uitlaten met Silencer Repair-Paste (Gum-Gum) insmeer1 Het werkt perfect, alt~d dicht ',_- _

9 , Wat doet het Puch - virus? Toen er op gegeven moment enige rust op het thuisfront Ret is nu alweer zorn 12 jaar geleden dat ik v~~r het eerst met het merk Puch in aanraking kwarn Ret merk op zich was mij natuurlijk niet onbekend, omdat een aantal van rnijn toenrnalige vrienden zich, al dan niet in het gezelschap van een meisje, achter het hoge stuur van de bromfiets voortbewoog Nietternin wist ik niet dat dit merk tevens motorfietsen produceerde Tot ik op gegeven moment van de buurv,rouw hoorde dat een kennis van haar, met zijn 73 jaar, te oud werd om motorfiets te rijden Deze motorfiets was al sedert de aankoop in de jaren 150 in zijn bezit, het 'klokje rond' geweest, doch zou nog in uitzonderlijk goede staat verkeren Na mijn eigen ervaringen en ook de ervaringen van mijn ouders met een Suzuki T 200, waar ik ooit bij een snelheid van 120 km/uur wegens een vastloper vanaf was gevallen, werd van hun kant de mogelijke aanschaf van een motorfiets wei niet echt tegengehouden, doch wei met argusogen bekeken Toch werd de motorfiets bezichtigd Het bleek een Puch te zijn, ~e 250 TF, bouwjaar 1953 en het geheel verkeerde inderdaad in uitstekende staat Dat kopie deel III nooi t was aangevraagd en dat de accu kapot was gevroren deerde, gelet op de aankoopprijs van f 200,-- in het geheel niet Aangezien toendertijd bij een keuring, met name op het gebied van het ge_ produceerde geluid, niet zo streng werd opgetreden en onrniddellijk gevolg werd gegeven aan de,'oprnerking de wielen in lijn te zetten, was het (nieuwe) kenteken al snel een feit Vanaf dat moment kon er gereden worden Ret nadeel dat echter kleeft aan het bezit van en de interesse voor een oude motorfiets is, en dat zullen velen met rnij eens zijn, dat er voortdurend wprdt gestreefd het aantal (vrij willekeuri~) uit te brelden Binnen 5 jaar stond de garage dan ook geheel vol-met in totaal 27 motorfietsen, scooters en bromfietsen Ondanks deze aantaiien en verschiiien in merken bleef de Puch TF mijn voorkeur behouden ook als merk Zo werden op een gegeven moment rniddels een ruiltransactie een Berini-eitje en een Mosquito biokje geruild voor een Puch 125 T uit het jaar 1941 Vanwege een aantal kort op elkaar'volgende verhuizingen met een dienovereenkomstig opknappen van de nieuwe woningen, bleef de aandacht voor de motoren geruime tijd minirnaal naar kwam werd de (restauratie) draad weer opgepakt De tijd van sleutel-rust bleek een tijd van (noodzakelijke) bezinning te zijn geweest Steeds meer kwam ik tot de overtuiging dat de restauratie van rnijn rnachinepark nog afgezien van de te besteden tijd tot ver na rnijn pensionering ook een he~e hoop geld zou gaan kosten Wel~ was op onderdelenrnarkten in de loop der jaren een aantal onderdelen ter completering van de diverse machines -gekocht, doch geheel compleet en rijklaar werden ze hiprdoor allema~l niet De conclusie was dan ook dat ik in' de loop der Jaren een hoop geld had 1ll tgegeven waart~g~nover vrij weinig resultaat en rijplezier stond Op gegeven moment werd ik gebeld door Wim Marijnis met de mededeling dat er een Puch-club was opgericht Orndat hij wist dat ik veel op Puch, maar daarnaast ook wei op DKW, Ducati en Jawa reed, had hij mij maar als lid opgegeven Op zoln moment denk je wat voor nut het lidrnaatschap van (weer een nieuwe) club kan hebben, be halve dat er contributie betaald' moet gaan worden Een hoogst vervelende gewaarwording met het oog op de vrijwel steeds lege hobbykas Het clubblad bleek echter goed leesbaar te zijn en zowei Jan als Gerrit, de stuwende krachten achter het blad, waren echt van plan de club van de grond te tillen De eerste maanden heb ik de zaken maar op hun beloop gelaten en rnij beperkt tot het lezen van het clubblad Op een onderdelenrnarktje in Luyckgestel, voorafgaand aan de regiovergadering Zuid van de VMC, trof ik iemand die een Puch TF aanbood Iets dergelijks schept natuurlijk gelijk een band en veel stof tot praten Deze handelaar vertelde dat hij nog een aantal andere Puch's bezat eveneens bestemd voor de verkoop Na thuiskomst bleek het moeilijk te zijn om te kunnen slapen en de volgende dag heb ik hem gelijk gebeld Dit contact resulteerde in een ruiltransac'tie waarbij ik in het bezit kwam van een zeer vroege, vrijwel volledig gerestaureerde TF, bouwjaar 1949 en tevens van een 150 TL ui t het jaar 1952 Het vorenstaande geeft derhalve aan dat de incubatietijd van het Puch-virus circa 11 jaar is en dat de doktoren nodlmoeder de vrouw ter genezing een probaat rniddel kunnen aandragen

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub.

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub. COBRALIA Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra s te maken hebben. Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop. Poloshirt met

Nadere informatie

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ -------" graag op. voor " \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW:

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ ------- graag op. voor  \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW: ............, voor " \ Bijenteelt ) -------",. /./ / / 'Jk ~ou ~o graag op 5 ~ecember... Een observatiekast, waarin ik het lev en der bijen en hun taal van dichtbij kan bestuderen, met handleiding. 2-raams,

Nadere informatie

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland Uitgave van de Citroën SM Club Nederland SublieM is een uitgave van de Citroën SM Club Nederland p/a Van der Weeghensingel 17 5212 PH Den Bosch e-mail: info@citroensmclub.nl internet: www.citroensmclub.nl

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: klein motorpech ledenvergadering aanschaf 1 Fiat 124 Sport Spider

IN DIT NUMMER: klein motorpech ledenvergadering aanschaf 1 Fiat 124 Sport Spider Nummer 120 / Jaargang 34 maart 2013 IN DIT NUMMER: klein motorpech ledenvergadering aanschaf 1 Fiat 124 Sport Spider COLOFON INHOUD VAN DE VOORZITTER Due Posti is het clubblad van het FIAT 124 Sport Spider

Nadere informatie

Van de voorzitter. Startgrid van de 50cc historische racers op Francorchamps. Gerard van Zanten bij een Jamathi racer in het 50cc race museum

Van de voorzitter. Startgrid van de 50cc historische racers op Francorchamps. Gerard van Zanten bij een Jamathi racer in het 50cc race museum DE ZESPITTER Officieel orgaan van de HONDA CBX-1000 CLUB NEDERLAND Voorzitter: Bert Aarts Buntacker 9, 5071 TH Udenhout tel. 013-5112602 voorzitter@cbxclub.nl Secretaris: Ronald Voets Halsterseweg 282,

Nadere informatie

08 april 2008 - jaargang 2008 - nummer 155

08 april 2008 - jaargang 2008 - nummer 155 08 april 2008 - jaargang 2008 - nummer 155 Panhard 2 Koerier colofoon Panhard Automobielclub Nederland VOORZITTER Frank van Nieuwkerk, Bovenpad 36, 9621 TE Slochteren, 0598-422557 president @panhardclub.nl

Nadere informatie

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND

The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002. Inhoud: CADILLAC CLUB NEDERLAND CADILLAC CLUB NEDERLAND Opgericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. The Standard Jaargang 13, nummer 1, 2002 Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BC Bunnik Telefoon: 030-6563869

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité September 2010 - Jaargang 19 nummer 3 -

Colofon. - Frateurnité September 2010 - Jaargang 19 nummer 3 - Lekker even weg in België Colofon - Frateurnité September 2010 - Jaargang 19 nummer 3 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer

Nadere informatie

suzukr Fa.nclub DERUGruKREDE 3t jaargang, nutnmer 7 @ Suzuki Coupe GX Fanclub, 193

suzukr Fa.nclub DERUGruKREDE 3t jaargang, nutnmer 7 @ Suzuki Coupe GX Fanclub, 193 suzukr Fa.nclub DERUGruKREDE 3t jaargang, nutnmer 7 @ Suzuki Coupe GX Fanclub, 193 Bneem ASSURAI\TIËx IS DE SPECIALIST Ii\ HtrT YERZEI(EREN VAN OLDTIMERS EN CLASSICCARS. Tevens sluiten wij verzamelpolissen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

1) Voorwoord / door Henk Lith. Beste Heckflosse vrienden,

1) Voorwoord / door Henk Lith. Beste Heckflosse vrienden, Onderwerpen in deze uitgave zijn: 1) Voorwoord 2) Voorjaarsevenement 3) Najaarsevenement 4) Niet zoeken, niet gaan kijken, niet kopen deel 2 5) Website www.heckflosseregister.nl 6) Financieel overzicht

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

The Standard Jaargang 17, nummer 1

The Standard Jaargang 17, nummer 1 CADILLAC CLUB NEDERLAND Opericht 7 januari 1990 Aangesloten bij de F.E.H.A.C. Voorzitter: Rob Wiegers Prins Bernhardstraat 15 3981 BL Bunnik Telefoon: 030-6563869 Penningmeester: Edwin Otten Burg.van den

Nadere informatie

15 SEPTEM- BER 2012 ZATERDAG 13.00-19.00 DE EIMARKT! UITNODIGING!

15 SEPTEM- BER 2012 ZATERDAG 13.00-19.00 DE EIMARKT! UITNODIGING! UITNODIGING! PORT BETAALD SEPTEMBER 2012 DE EIMARKT! KRAAMPJES MUZIEK CULINAIR CASSER D OEUF DEMONSTRATIES ONDERDELEN MINIATUREN KOFFERBAK- VERKOOP BARBECUE EN VEEL MEER... ZATERDAG 15 SEPTEM- BER 2012

Nadere informatie

Kampeerweekend. Bart Mooij is jarig en krijgt van Wendy en Martin van der Zwan z n liefste wens: krentenbrood en een gebakken eitje

Kampeerweekend. Bart Mooij is jarig en krijgt van Wendy en Martin van der Zwan z n liefste wens: krentenbrood en een gebakken eitje Kampeerweekend. Bart Mooij is jarig en krijgt van Wendy en Martin van der Zwan z n liefste wens: krentenbrood en een gebakken eitje De vereniging Dutch Pre-War Austin Seven Owners is aangesloten bij de

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

ALV Jean Panhard PL1891 Overpeinzing Banden En nog veel meer

ALV Jean Panhard PL1891 Overpeinzing Banden En nog veel meer ALV Jean Panhard PL1891 Overpeinzing Banden En nog veel meer Colofon Panhard Automobielclub Nederland VOORZITTER: Frank van Nieuwkerk, Bovenpad 36, 9621 TE Slochteren. T. 0598-422557 president@panhardclub.nl

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

ROCH. Opgericht 20 juni 1971, Koninklijke goedkeuring 5 december 1974, Mede-oprichtster FEHAC

ROCH. Opgericht 20 juni 1971, Koninklijke goedkeuring 5 december 1974, Mede-oprichtster FEHAC 1 2012 2010 004 ROCH Opgericht 20 juni 1971, Koninklijke goedkeuring 5 december 1974, Mede-oprichtster FEHAC Lidmaatschap bedraagt 55,00 per jaar voor leden (bij automatische incasso 50,00) en wordt naar

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie