International Accounting Standards Bespreking en toepassing van de IAS/IFRS-normen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Accounting Standards Bespreking en toepassing van de IAS/IFRS-normen"

Transcriptie

1 International Accounting Standards Bespreking en toepassing van de IAS/IFRS-normen Oefeningen Hoofdstuk 1 De internationale rapporteringsstandaarden: op weg naar een wereldwijde regelgever? Beantwoord de volgende vragen: 1 Op welke bedrijven zijn de internationale rapporteringsnormen verplicht van toepassing in de Europese Unie? 2 Uit welke organen bestaat de hele organisatie rond de IASB en wat is hun functie? 3 Via welk mechanisme worden de internationale rapporteringsnormen van toepassing binnen de Europese Unie? 4 Via welk proces worden internationale rapporteringsnormen opgesteld? Hoofdstuk 2 Raamwerk voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen Beantwoord de volgende vragen: 1 De doelstelling van een jaarrekening wordt in het conceptueel accountingraamwerk omschreven als het verstrekken van informatie over een onderneming die nuttig is voor een breed publiek voor het nemen van economische beslissingen. Welke kwalitatieve karakteristieken zijn bepalend voor het nut van informatie in de jaarrekening volgens de IASB? 2 Welke opnamecriteria zijn er voorzien in het conceptueel accountingraamwerk? M.a.w. wanneer moeten elementen worden opgenomen in de jaarrekening volgens de IASB? IAS oefeningenpakket UDB /27

2 Hoofdstuk 3 Presentatie van de jaarrekening 1 Uit welke vijf componenten, bepaald in IAS 1, moet een jaarrekening opgesteld volgens de internationale standaarden bestaan? 2 Volgens IAS 7 moet de kasstromenstaat een overzicht geven van de kasstromen ingedeeld volgens drie soorten activiteiten. Welke zijn deze? Geef per activiteit een drietal voorbeelden van kasstromen. 3 Veronderstel dat je net bent aangesteld als junior financieel analist bij Fortis. Je eerste opdracht bestaat in het uitvoeren van een kasstroomanalyse met opsplitsing in kasstroom uit operationele activiteiten (volgens de indirecte methode), investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten van onderneming Cash. De balans en resultatenrekening van onderneming Cash zien er als volgt uit. Balans (in ) ACTIVA 20x0 20x1 PASSIVA 20x0 20x1 Materiële vaste Kapitaal activa Financiële vaste Reserves activa Voorraden Overgedragen winst Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Schulden op meer dan 1 jaar Liquide middelen Schulden op ten hoogste 1 jaar (Handelsschulden) Totaal Totaal Resultatenrekening (in ) 20x0 20x1 Verkopen Min: Kost van de verkochte goederen Min: Afschrijvingen Min: Financiële kosten Min: Belastingen Nettowinst van het boekjaar IAS oefeningenpakket UDB /27

3 Hoofdstuk 4 Materiële vaste activa 1 Geef aan of de volgende kosten betreffende een materieel vast actief in de kostprijs opgenomen worden of als last opgenomen worden op het ogenblik waarop ze zich voordoen: a reserveonderdelen voor een bepaalde machine; b lonen van arbeiders die het productiepark onderhouden; c kosten van nieuwe investeringen om de verspreiding van schadelijke uitlaatgassen ten gevolge van de productie te vermijden, en tegemoet te komen aan de nieuwe milieunormen; d kosten van grondige inspecties; e exploitatieverliezen in de periode nadat het actief in gebruik werd genomen; f belastingen betaald bij aankoop van een materieel vast actief; g middelen voor onderhoud van het productiepark; h personeelkosten voor het bedienen van een materieel actief dat gebruikt wordt in het productieproces; i transportkosten om een aangekocht actief naar de juiste plaats te krijgen; j kosten van een vervangingsonderdeel van een machine; k invoerrechten betaald bij aankoop van een materieel actief. 2 Onderneming Montova nv produceert mountainbikes. De onderneming ruilt twee oude machines met een totale boekwaarde van voor een nieuwe machine. Aan welke waarde wordt de nieuwe machine bij eerste opname in de balans geboekt, onder elk van de volgende veronderstellingen? a De reële waarde van de twee oude machines wordt geschat op , de reële waarde van de nieuwe machine op b De entiteitsgebonden waarde van het deel van de bedrijfsactiviteiten waarop de transactie invloed heeft, wijzigt niet. c De reële waarde van de twee oude machines samen is , de reële waarde van de nieuwe machine kan niet betrouwbaar bepaald worden. d De samenstelling van de kasstromen verandert niet significant relatief tot de reële waarde van de geruilde activa. e f De reële waarde van de twee oude machines kan niet bepaald worden, de reële waarde van de nieuwe machine wordt op geschat. Noch de reële waarde van de oude, noch de reële waarde van de nieuwe machine kan betrouwbaar bepaald worden. IAS oefeningenpakket UDB /27

4 3 Onderneming Perkament nv produceert papierwaren. De onderneming koopt een nieuwe machine met een kostprijs van De onderneming betaalt contant en betaalt de komende twee jaar telkens een schijf van Boek in het journaal: a de aankoop van het activum; b de betaling van de eerste schijf in het volgende boekjaar. 4 Onderneming TexCo nv is gespecialiseerd in de productie van broeken. Vlak voor het verzenden worden alle broeken gestreken en gelabeld. Voor het strijken worden gespecialiseerde industriële strijkmachines gebruikt. Bij aanvang van 20x3 schaft de onderneming een compleet nieuw park van strijkmachines aan voor een totale kostprijs van ( kosten van transport en nietterugbetaalbare belastingen inclusief). De betaling gebeurt contant. De onderneming schat de gebruiksduur van de machine op 5 jaar en de restwaarde op 0. Bovendien verwacht de onderneming de economische voordelen uit de aanschaf van de strijkmachines evenredig gespreid over de gebruiksduur te realiseren. Na eerste opname in de balans worden de strijkmachines gewaardeerd volgens het herwaarderingsmodel. Twee jaar na aanschaf (begin 20x5) wordt de reële waarde van de strijkmachines op geschat. Herwaarderingreserves worden naar de ingehouden winsten overgeschreven voor het volgens IAS 16 maximaal mogelijke bedrag. Geef in het journaal alle nodige boekingen voor dit actief tot en met 31/12/20x5. IAS oefeningenpakket UDB /27

5 Hoofdstuk 5 Materiële vaste activa: bijzondere toepassingen 1 Hoe frequent moet men voor volgende activa onderzoeken of het actief een bijzondere waardevermindering ondergaan heeft? a goodwill verworven in een bedrijfscombinatie; b een machine met een gebruiksduur van 10 jaar; c extern aangekochte auteursrechten met een gebruiksduur van 20 jaar. d een merknaam verkregen in een bedrijfscombinatie. De gebruiksduur is onbepaald. 2 Onderneming BAZAR nv is werkzaam in de distributiesector. Eind 20x4 blijkt dat de boekwaarde van de nettoactiva van de onderneming hoger is dan haar marktkapitalisatie. De boekwaarde van de gebouwen bedraagt , de reële waarde min de verkoopkosten , en de bedrijfswaarde Na eerste opname worden de gebouwen gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. a Geven deze feiten aanleiding tot het boeken van een bijzonder waardeverminderingsverlies? Verklaar je antwoord. b Indien ja, geef de nodige journaalposten. 3 Onderneming DecoTex nv produceert stoffen voor binnenhuisdecoratie. Eind 20x3 blijkt dat er een sterke economische crisis in één van haar belangrijkste afzetmarkten is. De boekwaarde van haar weefgetouwen bedraagt , de reële waarde min de verkoopkosten , en de bedrijfswaarde slechts Na eerste opname worden de weefgetouwen gewaardeerd volgens het herwaarderingsmodel. Ten gevolge van herwaarderingen in vorige perioden bestaat er een herwaarderingsreserve ter waarde van a Geven deze feiten aanleiding tot het boeken van een bijzonder waardeverminderingsverlies? Verklaar je antwoord. b Indien ja, geef de nodige journaalposten. 4 Onderneming BelFlax nv neemt per 1 januari 20x1 een aantal nieuwe machines in gebruik met een aanschaffingswaarde van De geschatte gebruiksduur is 10 jaar, en de restwaarde 0. De machines worden lineair afgeschreven. Bijna twee jaar na de aankoop, eind 20x3, wordt de realiseerbare waarde van de machines op geschat, waar de boekwaarde (= [ ]) is. De onderneming boekt dan ook een bijzonder waardeverminderingsverlies ter waarde van , en boekt datzelfde jaar nog een afschrijving ter waarde van (= / 8, i.e. nieuwe boekwaarde gedeeld door resterende levensduur). Een jaar later blijkt uit interne rapportering dat de economische prestaties van de weefgetouwen duidelijk beter zijn dan IAS oefeningenpakket UDB /27

6 verwacht. De reële waarde min de verkoopkosten wordt nu op geschat en de bedrijfswaarde op Geef de journaalposten die noodzakelijk zijn naar aanleiding van deze vaststelling? 5 Stel onderneming DecoTex nv (lessee) sluit op 01/01/20x1 een leaseovereenkomst met onderneming WeaveTech nv (lessor) af voor 7 jaar, voor een actief dat WeaveTech nv zelf heeft geproduceerd. De lease vangt effectief aan op 01/01/20x1. Verder geldt het volgende: 1 Op het eind van elk van de volgende zeven jaren (31/12) is er een leasebetaling van ,73 2 De reële waarde van het geleasede actief bedraagt op 01/01/20x De lease kan niet hernieuwd worden en op 01/01/20x8 komt de lessor terug in bezit van het actief. 4 Onderneming DecoTex nv (lessee) maakt gebruik van de rechtlijnige afschrijvingsmethode voor het afschrijven van gelijkaardige activa in eigendom. 5 Het geleasede actief heeft een verwachte economische gebruiksduur van acht jaar. 6 De marginale rentevoet bedraagt 10 %. 7 Het geleasede actief heeft een ongegarandeerde restwaarde van op het einde van de zeven jaren van de lease. Geef de nodige journaalposten voor de boekingen bij de lessee: a op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst; b per 31/12/20x1. 6 Hernemen we bovenstaand voorbeeld van de lease tussen DecoTex nv (de lessee) en WeaveTech nv (de lessor). Stel nu dat: 1 de reële waarde van het geleasede actief op 01/01/20x ,77 (i.p.v in vorige oefening) bedraagt; 2 op 01/01/20x1 het actief in de boeken van WeaveTech nv (de lessor) staat voor een bedrag van ; 3 de andere gegevens identiek zijn als in voorgaande oefening. Geef de nodige journaalposten in de boekhouding van WeaveTech nv (de lessor): a op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst; b bij ontvangst van de eerste leasebetaling op 31/12/20x1. IAS oefeningenpakket UDB /27

7 Hoofdstuk 6 Immateriële activa 1 Moeten we uitgaven voor het intern genereren van een immaterieel actief activeren of als last opnemen wanneer ze zich voordoen? Bespreek. 2 Als een immaterieel actief afgeschreven wordt, worden deze afschrijvingen geactiveerd of als last opgenomen op het ogenblik dat ze zich voordoen? Bespreek. 3 Beantwoord volgende vragen voor elk van de hieronder vermelde immateriële activa (a, b en c): Worden de immateriële activa afgeschreven en/ of getest voor bijzondere waardeverminderingen? Als de immateriële activa afgeschreven worden, volgens welke methode moeten deze worden afgeschreven? Als immateriële activa op bijzondere waardeverminderingen worden getest, hoe frequent moeten die worden getest? a Een extern verworven licentie met een geschatte gebruiksduur van 10 jaar. We kennen het patroon volgens hetwelk we de toekomstige economische voordelen uit deze licentie verwachten te gebruiken niet. b Een extern verworven licentie met een geschatte gebruiksduur van 10 jaar. We verwachten dat we de toekomstige economische voordelen uit deze licentie evenredig over de volgende 10 jaren zullen verbruiken. c Een merknaam die we verworven in een bedrijfscombinatie, en die we afzonderlijk als een immaterieel actief in de balans boekten. We weten niet of de periode waarover de merknaam een netto-instroom aan middelen zal genereren beperkt is. IAS oefeningenpakket UDB /27

8 Hoofdstuk 7 Voorraden en onderhanden projecten in opdracht van derden Opgave 1 a Stel dat een bedrijf handelt in lasapparaten. De cijfers qua aankopen en verkopen waren voor het eerste kwartaal van het boekjaar als volgt: Aankopen 10 januari 25 eenheden aan februari 40 eenheden aan maart 30 eenheden aan 680 Verkopen: 27 februari 30 eenheden aan maart 40 eenheden aan 980 Bereken wat de toegestane voorraadwaardering(en) volgens IAS 2 is (zijn), en dat in de veronderstelling dat er geen beginvoorraad is. b Stel dat op het einde van het kwartaal blijkt dat in de eindvoorraad 10 lasapparaten zitten, die kleine technische mankementen vertonen, en slechts verkocht kunnen worden aan 500. Hoe moet dit in de boekhouding worden verwerkt? c Stel dat het bedrijf van oordeel is dat ze zelf voldoende expertise in huis heeft om de lasapparaten te produceren, en zelf met de productie zou kunnen starten. Hoewel ze een theoretische capaciteit van stuks per jaar vooropstelt, zou omwille van onderhoudswerken slechts een 950-tal apparaten effectief worden afgewerkt. De kosten die ze hierbij oplopen zou, zijn als volgt: Directe materiaalkosten per eenheid 130 Directe arbeidskosten per eenheid 210 Totale variabele indirecte productiekosten/jaar Totale vaste indirecte productiekosten/jaar Totale extra administratiekosten/jaar Bereken de kostprijs van 1 lasapparaat aan de hand van deze gegevens, indien er wordt van uitgegaan dat de beoogde output wordt bereikt. d Heeft de onder c/ bekomen kostprijs enige impact op de voorraadwaardering? e Stel dat de normale productie niet wordt bereikt, en dat slechts 850 lasapparaten worden geproduceerd. Dit heeft wel tot gevolg dat de variabele indirecte productiekosten slechts zouden bedragen. Welke implicatie heeft dit voor de kostprijs van een lasapparaat? Opgave 2 Welke kosten maken GEEN deel uit van de voorraadkost volgens IAS 2? > aankoopprijs van goederen; > ontvangen kortingen op de aankoopprijs van grond- en hulpstoffen; > invoerrechten; IAS oefeningenpakket UDB /27

9 > algemene administratie- en beleidskosten; > transportverzekering; > productontwikkeling; > commissiekosten; > opslagkosten die noodzakelijk zijn in het productieproces; > productiematerialen; > productiearbeid; > tewerkstellingskosten verbonden met directe arbeid (bv. pensioenkosten); > normale hoeveelheden van verspild materiaal; > opslagkosten, die niet noodzakelijk zijn in het productieproces; > audit en consultantiekosten; > salariskosten van toezichthoudend personeel; > onderzoekskosten naar nieuwe producten; > huur, onderhoud, verwarming en verlichting van de fabrieken; > toegerekende intrestlasten; > garantiekosten; > afschrijving van productiemachines en gebouwen; > uitlaadkosten; > abnormale hoeveelheden van verspild materiaal en arbeid; > verkoopkosten; > lonen van het verkoopspersoneel; > vervoerskosten tussen twee opslagplaatsen; > verplaatsingskosten van kopers; > de vervoerskosten van voorraad naar de klanten; > huur van een machine voor de productie van één bepaald product. Opgave 3 a Een producent van drukpersen verkoopt aan drukkerij PRINT een drukpers voor De levering dient te gebeuren op 1 oktober x2, en zal ongeveer 20 maanden in beslag nemen. Om aan de levering tijdig te kunnen voldoen, wordt dan ook gestart in februari x1. De totale kostprijs voor de drukpers is De kosten zijn gelijkmatig gespreid over alle maanden. Welke winsten moeten er in x1 worden opgenomen? b Stel dat de klant in X1 al een voorschot heeft betaald van Wat is dan de impact op de winsten berekend onder a/? c d Stel dat de onderneming daarnaast al materiaal heeft aangekocht en betaald in x1 voor 5 000, maar waarbij het materiaal betreft dat pas zal worden gebruikt in de laatste maand van de productie. Wat is dan de impact op de winsten berekend onder a/? Stel dat de onderneming in x1 extra kosten heeft opgelopen doordat de door haar aangekochte grond- en hulpstoffen defecten vertoonden. De onderneming gaat de klant deze extra kosten voorleggen, en hoopt deze zo te recupereren. Wat is dan de impact op de winsten berekend onder a/? IAS oefeningenpakket UDB /27

10 e f Stel dat de onderneming bij de afsluiting van x1 vermoedt dat ze door de gewijzigde milieuwetgeving nieuwe technologieën zal moeten integreren om de drukpers wettelijk aanvaard te maken, en berekent dat ze in totaal een verlies zal lijden van Wat is dan de impact op de winsten berekend onder a/? De onderneming stelt voorop dat ze in x3 op zoek zal moeten gaan naar vers kapitaal. Ze stelt haar boekhouder dan ook voor om de opname van winsten zo lang mogelijk uit te stellen, en verwijst daarbij naar haar Belgische concurrent, die deze methode ook toepast. Mag de boekhouder op deze eis ingaan volgens IAS 11? IAS oefeningenpakket UDB /27

11 Hoofdstuk 9 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa Opgave 1 Moet er in de volgende gevallen een voorziening worden aangelegd? Zo ja, voor welk bedrag? a Een onderneming is actief in de ontwikkeling van spraaktechnologie. Ongeveer 5 jaar geleden heeft ze een licentie aangekocht voor het gebruik van software. Omwille van de technologische veroudering blijkt de licentie, met een boekwaarde van , op balansdatum slechts een realiseerbare waarde te hebben van b Een onderneming produceert plastieken speelgoed, en verkoopt haar hele productie aan een aantal grote klanten. Een van die klanten is in x5 verwikkeld in een schandaal rond boekhoudfraude. De onderneming heeft op de klant nog een uitstaande vordering van , maar voorziet dat ze door de huidige ontwikkelingen dit bedrag niet meer zal kunnen innen. c Een onderneming heeft in november x1 handelsgoederen gekocht voor het bedrag van De leverancier heeft echter door een reorganisatie van de activiteiten, vertraging opgelopen voor de facturering. De onderneming voorziet dan ook dat ze de factuur pas bij het begin van volgend boekjaar zal ontvangen. d Een onderneming ontvangt tweemaal per jaar een factuur van de watermaatschappij, met name in februari en in augustus. In november x2 was er echter een kleine breuk in de waterleiding, waardoor er water is weggespoeld. De onderneming voorziet dan ook dat het bedrag van de factuur van februari x3 iets hoger zal liggen dan anders. e Een handelaar verkoopt walkmans. Hij heeft echter al opgemerkt dat nogal wat mensen weigerachtig staan tot de aankoop ervan, gezien de regelmaat van defecten aan deze apparaten. Daarom voorziet hij in het verkoopscontract telkens een volledige garantie op de arbeidsuren, en dit gedurende 2 jaar. Zijn stunt lijkt te werken, want jaarlijks worden een tal walkmans verkocht. Uit het verleden blijkt dat 60 % van de verkochte artikelen nooit worden teruggebracht, en dat aan de overige 40 % een gemiddelde kost van 2/stuk is verbonden. f Een immobiliënkantoor beheert de eigendom van haar klanten, ook wat betreft het onderhoud en de herstellingen. Volgens de meest recente wetgeving moet ze de liften in de gebouwen van haar klanten jaarlijks laten controleren en onderhouden. Dat kost haar alles samen zo n per jaar. IAS oefeningenpakket UDB /27

12 Wanneer ze echter klachten ontvangt van haar klanten, voorziet ze in een bijkomend onderhoud. Jaarlijks blijkt dit gemiddeld toch een kost van te bedragen. g Een onderneming sluit een leasecontract af voor een winkel voor 20 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. In het contract is bepaald dat de onderneming de verplichting heeft om de winkels terug te brengen in hun originele staat aan het einde van de leasetermijn. Dit houdt in dat ze alle schade aan het gebouw moet herstellen. Als het beleid hieraan niet tegemoet komt, moet ze een boete betalen, die berekend wordt als een redelijk bedrag dat aan een derde moet betaald om deze werken uit te voeren. h Een pretpark beslist om tot een aanzienlijke uitbreiding over te gaan. Daarmee brengt ze echter ernstige schade toe aan de habitat van een aantal wilde dieren. Deze dieren zijn zeldzaam geworden, maar worden niet wettelijk beschermd. Om de schade van de habitat te herstellen, wordt een kost geraamd van Het pretpark heeft de reputatie zich steeds in te zetten voor het leefmilieu. Zo is het een grote sponsor van het World Wildlife Fund. i Een onderneming heeft als activiteit het verven van kleding. Bij deze activiteiten gebeurt het wel eens dat de vijvers in de buurt sterk worden vervuild. In het verleden heeft de ververij nooit enige kost gedragen voor de schoonmaak. Ze heeft de reputatie om weinig belang aan het milieu te hechten, en enkel tussen te komen als ze daartoe wettelijk verplicht is. In november x1 heeft ze opnieuw een vervuiling veroorzaakt. De kosten van de schade worden geraamd op , maar ze kan niet worden verplicht tot een tussenkomst hierin. j Een onderneming is wettelijk verplicht om jaarlijks een bodemtest te laten doorvoeren, omdat ze behoort tot de risicogroep van vervuilers. Dergelijke bodemtest kostte tot nog toe 5 000, maar door technische ontwikkelingen is deze kost nu gedaald tot Er is nog onderzoek lopende, waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn een dergelijke test te laten uitvoeren voor IAS oefeningenpakket UDB /27

13 Opgave 2 Stel dat door een klant een proces wordt aangespannen tegen een producent van verwarmingsinstallaties. De klant beweert namelijk dat een fabricagefout in zijn installatie er de oorzaak van is dat zijn hele bedrijf in vlammen is opgegaan. Het juridische advies is dat de onderneming deze hangende rechtszaak zal verliezen, en de kosten worden geschat op , te betalen binnen twee jaar. De verplichting wordt opgenomen op een verdisconteerde basis. De passende disconteringsvoet is 4 %. Bij het begin van het tweede jaar trekt de tegenpartij echter plots haar klacht in, nadat onderzoek de oorzaak meent te wijten aan brandstichting. Maak de nodige boekingen voor deze situatie. Opgave 3 Een onderneming produceert speelgoedcomputers aan 10. In maart x1 sluit de onderneming een verkoopcontract af met een klant. Hierbij wordt overeengekomen dat er binnen vier maanden stuks zullen worden geleverd. Gezien de grote bestelling, wordt de verkoopprijs vastgesteld met een kleine winstmarge, met name 11. Door een tekort van bepaalde onderdelen, loopt de productiekost echter op tot 12. Moet er in de volgende gevallen een voorziening worden aangelegd? Zo ja, voor welk bedrag? a Tussen de onderneming en haar klant is er overeengekomen dat als de bestelling niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, een schadevergoeding van betaald moet worden. b Tussen de onderneming en haar klant is er overeengekomen dat als de bestelling niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, een schadevergoeding van betaald moet worden. c Het contract kan zowel door de onderneming als door haar klant worden geannuleerd zonder dat er aan de andere partij een vergoeding moet worden betaald. IAS oefeningenpakket UDB /27

14 Hoofdstuk 10 Personeelsbeloningen Oefening 1 Opgave: De onderneming ABX heeft een vastgelegd doelplan voor zijn werknemers. Jaarlijks gebeurt er een actuariële waardering van het pensioenplan. Hieronder wordt de informatie opgenomen die de actuarissen van ABX hebben opgemaakt. De gemiddelde resterende diensttijd van de werknemers van ABX is op nog 10 jaar (000 ) (000 ) Actuariële waarde van de toekomstige pensioenvoordelen Reële waarde van de pensioenactiva of -beleggingen De kost als gevolg van de arbeidsprestaties in Bedrag van de stortingen aan het pensioenplan in Voordelen uitbetaald aan gepensioneerden in Gecumuleerde niet erkende actuariële winsten per Verwachte beleggingsreturn op de beleggingen op % Discontovoet voor de pensioenberekeningen op % Geef op basis van de informatie die je uit het verslag van de actuarissen haalt, zoveel mogelijk de samenstelling van de totale pensioenkost weer en het bedrag dat op de balans zal verschijnen m.b.t. de toegekende pensioenvoordelen. Hou er rekening mee dat de onderneming de corridor approach gebruikt en als afschrijvingstermijn van de actuariële resultaten de gemiddelde resterende diensttijd van de personeelsleden neemt. Oefening 2 Opgave: De onderstaande uitspraken hebben betrekking op de waardering van de pensioenvoordelen die door de werkgever toegekend aan zijn personeel volgens IAS 19 Personeelsbeloningen (de nettopensioenactiva is de reële waarde van de pensioenactiva, verminderd met de huidige waarde van de pensioenschuld): (i) (ii) de nettopensioenactiva stijgen wanneer de disconteringsvoet toeneemt en als alle andere elementen constant blijven; de nettopensioenactiva dalen wanneer de beurswaarde van de aandelen daalt en als andere elementen constant blijven; IAS oefeningenpakket UDB /27

15 (iii) wanneer de voorwaarden van het pensioenplan worden gewijzigd om onmiddellijk verhoogde voordelen uit te betalen aan de gepensioneerden, dan zal de kost van deze bijkomende voordelen erkend worden in de winst- en verliesrekening over een periode die gelijk is aan de gemiddelde verwachte levensduur van de gepensioneerde leden. Welke van de uitspraken is correct? a (i) en (ii) alleen b (i) en (iii) alleen c (ii) en (iii) alleen d alle drie Oefening 3 Opgave: Tijdens het boekjaar 2006 betaalde de werkgever bijdragen aan het pensioenplan van zijn werknemers. Op de balans van de werkgever vinden we per een nettopensioenschuld van 60 miljoen. Tijdens het boekjaar 2006 gebeurt het volgende: > de onderneming sluit een afdeling, door het feit dat de werknemers van die afdeling ontslagen worden, ontstaat er een winst in het pensioenplan van 4 miljoen; > de kost als gevolg van de dienstprestaties geleverd in 2006 bedraagt 8 miljoen; > de verwachte beleggingsreturn voor de pensioenactiva werd voor 2006 op 6 miljoen geraamd; > de intrestkost voor het jaar 2006 was berekend op 4 miljoen; > op de winst- en verliesrekening van 2006 werden geen actuariële verliezen of winsten erkend. De nettopensioenschuld die we aantreffen op de balans van de werkgever per bedraagt 65 miljoen voor de incorporatie van de actuariële winsten of verliezen ontstaan in dit jaar. Wat is het bedrag van de actuariële winst of het actuariële verlies per ? a een verlies van 1 miljoen; b een winst van 1 miljoen; c een verlies van 3 miljoen; d een winst van 3 miljoen. IAS oefeningenpakket UDB /27

16 Hoofdstuk 12 De opname van opbrengsten Oefeningen op de opname van opbrengsten Opgave 1 Bereken de opbrengsten in de volgende gevallen: a Een meubelverkoper heeft in maart x1 facturen naar de klanten verzonden voor een totaal bedrag van Dit bedrag is inclusief 21 % btw, en houdt ook rekening met een handelskorting van 3 %, die aan elke klant werd toegestaan. b Een meubelverkoper verkoopt de auto van één van haar vertegenwoordigers voor , inclusief 21 % btw. c Een schoonmaakbedrijf sluit met een meubelverkoper een contract af voor de duur van 18 maanden. Dit contract gaat in vanaf maart x1 en bedraagt d Een waterdistributiemaatschappij heeft in totaal te factureren bedragen van Deze facturen bestaan voor drie vierde uit de vergoeding van het waterverbruik. De rest betreft allerlei belastingen die worden aangerekend aan haar klanten. e Een krantenwinkel aan de kust verkoopt als nevenactiviteit treinreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Hij krijgt daarvoor een commissie van 3 % op de gerealiseerde verkoop. In augustus x1 werden in totaal 30 reizen van 500 verkocht. Opgave 2 Een handelaar in professionele aircosystemen heeft al enige tijd last van de economische crisis. Daardoor zijn de kleinere ondernemingen duidelijk minder geneigd om een zware investering in dit luxeproduct uit te voeren. De handelaar beslist daarom zijn systemen te verkopen op afbetaling. Meer specifiek biedt de handelaar de mogelijkheid aan haar klanten om een aircosysteem dat contant wordt verkocht tegen 8 000, in vijf jaar af te betalen in vijf gelijke delen van Maak de boekingen voor deze verkoop. Opgave 3 Bepaal in de volgende situaties wanneer de opbrengsten moeten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening: a een constructeur van grasmaaiers levert enkele machines aan een klant die verwacht om een overheidscontract te kunnen tekenen in verband met het IAS oefeningenpakket UDB /27

17 maaien van de bermen van de autosnelweg. Het contract stelt dat de klant het recht heeft om de grasmaaiers terug te brengen als de bestelling van de overheid niet doorgaat. b Een producent van kaas levert wekelijks aan een heleboel winkels, maar stelt zich daarbij bereid om onverkochte voorraad terug te nemen. Deze hoeveelheid verschilt van week tot week. c Een producent van drukpersen verkoopt zijn machines. Omdat de installatie een nogal ingewikkelde en tijdsrovende procedure is, is de koper bereid hiervoor een aanzienlijk bedrag te betalen. De producent gaat akkoord, en maakt een verkoopprijs inclusief installatiekosten. d Een producent verkoopt en levert een gans machinepark aan een autoconstructeur, en behoudt daarbij de titel tot het hele bedrag is betaald. e f Een klant koopt een computer, maar vermits hij geen geld heeft om te betalen, vraagt hij de verkoper de computer tot de week nadien aan de kant te zetten. Een onderneming levert een tractor aan een trouwe klant, en geeft een garantie gedurende twee jaar, zoals gebruikelijk is binnen de sector. g Een onderneming levert een tractor aan een trouwe klant, en geeft een garantie gedurende drie jaar, daar waar dit gebruikelijk een periode van twee jaar betreft. Oefeningen op winst per aandeel Opgave 1: het gewogen aantal aandelen in omloop In onderneming VLAS hebben we tijdens boekjaar 20x2 de volgende wijzigingen in het aantal uitstaande aandelen. Bij het begin van het boekjaar zijn er aandelen in omloop. In de maand maart beslist de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur om een bonusuitgifte te doen, waarbij aan elke aandeelhouder voor 4 aandelen één nieuw extra aandeel wordt toegekend. De middelen van de onderneming veranderen niet door deze bonusuitgifte. Deze bonusuitgifte gebeurt per x2. Op x2 beslist de onderneming VLAS om aandelen terug in te kopen tegen de marktwaarde van de aandelen. Bereken het gewogen aantal aandelen in omloop. Opgave2: uitgifte van aandelen tegen een lagere waarde dan de marktprijs In het jaar 20x5 geeft onderneming TEX voor vijf uitstaande aandelen één nieuw aandeel bij een uitoefenprijs van 10, de marktwaarde van de aandelen op dat moment is 25. De uitgifte en volledige uitoefening grijpen plaats op x5. Het IAS oefeningenpakket UDB /27

18 aantal uitstaande aandelen vlak voor de uitgifte is 500. De winst voor de volgende opeenvolgende boekjaren is in 20x4, in 20x5 en in 20x6. Bereken de winst per aandeel voor de jaren 20x4, 20x5 en 20x6. Opgave 3: het verwateringseffect van optieplannen toegekend aan het topmanagement Onderneming CAPSI heeft in het boekjaar 20x6 een winst gerealiseerd van die volledig toekomt aan de gewone aandeelhouders. In het jaar 20x6 zijn er aandelen in omloop. De gewone winst per aandeel in 20x6 voor onderneming CAPSI is 2 per aandeel (= / ). Tijdens het boekjaar 20x6 zijn er ook opties op aandelen uitstaande waarbij de uitoefenprijs van de opties voor het jaar 20x6 10 per aandeel is, terwijl de marktprijs 15 per aandeel is. Bereken de winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel. IAS oefeningenpakket UDB /27

19 Hoofdstuk 13 Consolidatie 1 Op 01/07/20x3 verwerft M 60 % van de aandelen in D voor Het resultaat van D wordt gelijkelijk verworven over het jaar. Op 31/12/20x3 wordt de geconsolideerde jaarrekening MD opgesteld volgens de internationale accountingstandaarden. Bij verwerving blijkt een meerwaarde op de gebouwen van en op de voorraad van De gebouwen worden lineair over 10 jaar afgeschreven. In oktober verkoopt D tegen contante betaling handelsgoederen aan M voor 400, inclusief een winst van 120. De goederen bevinden zich op 31/12/20x3 nog in de voorraad bij M. Onderstaande jaarrekeningen zijn voor resultaatbestemming. BALANS 31/12/20x3 Actief M D Passief M D Materiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Voorraden Liquide middelen Kapitaal Reserves Winst v/h boekjaar Schulden 1 jaar RESULTATENREKENING 20x3 Kosten M D Opbrengsten M D Bedrijfskosten Financiële kosten Winst Bedrijfsopbrengsten Financiële Opbrengsten Resultaatbestemming M: reserveren, 500 uitkeren Resultaatbestemming D: reserveren Bepaal de consolidatieboekingen over het boekjaar 20x3 en stel per 31/12/20x3 de geconsolideerde balans en de geconsolideerde resultatenrekening na resultaattoewijzing op. 2 Op 1/1/20x2 neemt onderneming M een deelneming van 60 % in onderneming D. M heeft echter een expliciet contract met onderneming Z tot gezamenlijke controle van D. De jaarrekeningen van M en D zien er op 31/12/20x2 vóór winstbestemming als volgt uit: IAS oefeningenpakket UDB /27

20 BALANS 31/12/20x2 Actief M D Passief M D Materiële Vaste Activa Financiële Vaste Activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen * Kapitaal Reserves Resultaat v/h boekjaar Schulden > 1 jaar Schulden 1 jaar * = aanschaffingsprijs deelneming in onderneming D RESULTATENREKENING jaar 20x2 Kosten M D Opbrengsten M D Kosten verkochte goederen Diensten & div. goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Intrest Belastingen Winst Omzet Uitzonderlijke opbrengsten Verder heeft D op 31/12/20x2 aan M een machine verkocht voor 120. De boekwaarde van deze machine op het ogenblik van de verkoop was 90. De machine was aangeschaft op 1/1/20x1 en werd lineair afgeschreven over vijf jaar met restwaarde nul. M zal deze machine voor de resterende levensduur lineair afschrijven met restwaarde nul. M en D hebben deze transactie al verwerkt in de hierboven weergegeven jaarrekeningen. Bij D wordt beslist om de volledige winst te reserveren. M gaat de helft van haar winst uitkeren aan de aandeelhouders en de helft reserveren. Stel per 31/12/20x2 de geconsolideerde balans en de geconsolideerde resultatenrekening na resultaatbestemming van de groep MD op volgens de proportionele consolidatiemethode. IAS oefeningenpakket UDB /27

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

2. Consolidatietechnieken: Integrale consolidatie Eenvoudig voorbeeld van het principe van integrale consolidatie van de balans

2. Consolidatietechnieken: Integrale consolidatie Eenvoudig voorbeeld van het principe van integrale consolidatie van de balans Belgian GAAP 2. onsolidatietechnieken: Integrale consolidatie 2.2.6 Eenvoudig voorbeeld van het principe van integrale consolidatie van de balans M koopt op 01/01/20N1 100% van de aandelen en de daaraan

Nadere informatie

OEFENINGEN HOOFDSTUK 1

OEFENINGEN HOOFDSTUK 1 OEFENINGEN HOOFDSTUK 1 1 2 OEFENING 1 DE FIRMA N.V. BUILD IS GESPECIALISEERD IN WEGENWERKEN. ZIJ KRIJGT VANDAAG HET AANBOD VAN DE STAD BRUSSEL OM DE KANAALSTRAAT HER AAN TE LEGGEN. OM TE EVALUEREN OF DIT

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Immateriële vaste activa CASE 1

Immateriële vaste activa CASE 1 5. Cases Immateriële vaste activa CASE 1 Gegeven De BVBA ABC sluit een licentieovereenkomst af met haar buitenlandse moedermaatschappij voor een prijs die als volgt is bepaald: 1.Bij de ondertekening van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan Opgave 3.5 Een rechtspersoon heeft een 30%-deelneming. De deelneming wordt gewaardeerd tegen geherwaardeerde verkrijgingsprijs

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

8.1 Voorraadwaardering

8.1 Voorraadwaardering 8.1 Voorraadwaardering 8.1.2 Toystore A. Eindvoorraad In eenheden: 450 beginvoorraad 90 125 95 aankopen 200 150-80 -110 verkopen -280 eindvoorraad: 640 Het aantal verkochte goederen is: 80 110 280 470

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

4. Bruto/netto toegevoegde waarde en resultaat

4. Bruto/netto toegevoegde waarde en resultaat 4. Bruto/netto toegevoegde waarde en resultaat Wanneer een beeldhouwer van een blok marmer een kunstwerk maakt, creëert hij toegevoegde waarde door middel van zijn arbeid en creativiteit. Veronderstel

Nadere informatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2011 Jaarrekeninglezen Balans per 31-12-2011 DEBET (LINKS) CREDIT (RECHTS) BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN Wat hebben we? Hoe zijn we eraan gekomen? ACTIVA PASSIVA TOTAAL TOTAAL 2 1 Balans per

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Management Controle

Voorbeeldexamen Management Controle Voorbeeldexamen Management Controle VRAAG 1 Verklaar volgende termen (maximaal 3 regels per term) - Doelcongruentie - Productclassificatie - MBO - Profit sharing - Indirecte CF statement VRAAG 2 Leg uit

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 14.45-17.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie