Definitief Ontwerp Stedenbouw. Beeldkwaliteit. Kop van het Gildenkwartier - Amersfoort. BDP.Khandekar maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitief Ontwerp Stedenbouw. Beeldkwaliteit. Kop van het Gildenkwartier - Amersfoort. BDP.Khandekar maart 2010"

Transcriptie

1 Definitief Ontwerp Stedenbouw Beeldkwaliteit Kop van het Gildenkwartier - Amersfoort BDP.Khandekar maart 2010 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 1

2 Het Definitief Ontwerp Stedenbouw en Beeldkwaliteitplan voor de Kop van het Gildenkwartier is vervaardigd in opdracht van de Gemeente Amersfoort. maart 2010 BDP Khandekar Benthuizen BDP Khandekar Zwolle Secr. Runsinkbrink 1 Wilheminasingel AG Benthuizen 8011 SJ Zwolle T T E E Kop Gildenkwartier / Inhoud 2

3 Inhoud inleiding 5 Omgeving en locatie plangebied cultuurhistorie bebouwing wegen openbare ruimte elementen in het plangebied Definitief Ontwerp Stedenbouw uitgangspunten stedenbouwkundig plan parkeren aantallen Beeldkwaliteit leeswijzer / algemeen / inrichting openbare ruimte / overgang openbaar-privé / architectonische eenheden / bouwhoogte / oriëntatie / gevelopbouw / daken / materialen / kleuren / parkeren / benzinestation 35 Kop Gildenkwartier / Inhoud 3

4 Kop Gildenkwartier / Inleiding 4

5 Inleiding De Kop van het Gildenkwartier maakt deel uit van het omvangrijke stedelijke herontwikkelingsgebied Centraal Stadsgebied Noord. In 2006 is een stedenbouwkundige studie gemaakt voor de ontwikkeling van de Kop van het Gildenkwartier, met naast woningbouw ook ruimte voor commerciële voorzieningen, behoudt van het bestaande monumentale benzinestation en optioneel woningbouw op het terrein van muziekvereniging Juliana en Bernhard. Enkele uitgangspunten die indertijd gehanteerd werden zijn echter gewijzigd. Zo hebben veranderde marktomstandigheden hun invloed gehad op het te realiseren programma. Ook zijn de parkeernormen aangescherpt en werd het opheffen van het driehoekige plantsoentje aan de Koppelweg door de gemeente als onwenselijk gezien. In de afgelopen maanden heeft de gemeente getracht duidelijkheid te creëren omtrent de meest haalbare combinatie van programma en ruimtelijke opzet voor dit gebied. Op basis van het verkregen inzicht heeft de gemeente BDP.Khandekar gevraagd modellen te maken voor het terrein dat in handen is van de gemeente aangevuld met de gronden van de muziekvereniging aan de Grote Koppel. Ten behoeve van de voltooiing van het woningbouwproject Gildenkwartier in combinatie met de Eemhaven en omgeving dient dit gebied kwalitatief, met een bijbehorende stedenbouwkundige ambitie en economische levendigheid, integraal te worden ontwikkeld. Zo kan stedenbouwkundig en qua beleving van dit gebied een extra kwaliteitimpuls aan dit deel van de stad worden gegeven. Naast woningbouw dient er ruimte in het plan te zijn voor haven gerelateerde functies en dient het benzinestation in de plannen meegenomen te worden. Echter op dit moment ontbreken de financiële middelen voor de uitwerking van het gehele plangebied. Mocht in de toekomst de mogelijkheden van verdere herontwikkeling zich voor doen dan kan dit stedenbouwkundig en ruimtelijk verder uitgewerkt worden. Kop Gildenkwartier / Inleiding 5

6 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 6

7 omgeving en locatie Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 7

8 1. het onderzochte plangebied 1 1 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 8

9 1 2 Plangebied 1. het bedrijfsverzamelgebouw 2. het plangebied in vroegere tijden Al vrij snel gedurende het planproces is vanuit financieel-economisch oogpunt besloten het plangebied compact te houden en te beperken tot de terreinen die in handen zijn van de gemeente, aangevuld met enkele omliggende wegen. Het plangebied wordt begrensd door de Eem aan de zuidwest zijde, de Kwekersweg ten westen, de Koppelweg ten noorden en de Grote Koppel ten oosten. Op het plangebied staan nu twee gebouwen. Een bedrijfsverzamelgebouw met enkele bedrijfjes en showrooms, de uitstraling van dit gebouw is niet passend in de pas heringerichte haven. Daarnaast staat er een voormalig benzinestation dat niet meer in gebruik is. Dit station is recent gemeentelijk monument geworden en dient behouden te blijven en gerenoveerd te worden. Verder omvat het plangebied ook een klein plantsoentje met enkele bomen in de noordoost hoek, en een rijtje bomen langs de Koppelweg. Een deel van de Koppelweg en een deel van de Grote Koppel maken ook deel uit van het plangebied. De bestaande muziekvereniging Juliana en Bernhard maakt momenteel informeel gebruik van de parkeerfaciliteiten op het terrein van het bedrijfsverzamelgebouw. Met het herontwikkelen van de locatie van het bedrijfsverzamelgebouw verdwijnt deze parkeermogelijkheid. Om toch voldoende parkeergelegenheden voor de muziekvereniging te behouden is gekeken naar de mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein, daarmee is de buitenruimte van de muziekvereniging meegenomen in het plangebied. Conclusie: het plangebied omvat terreinen die in handen zijn van de gemeente, aangevuld met de buitenruimte van de muziekvereniging Juliana en Bernhard. Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 9

10 woningbouw Jericho en Jeruzalem 2a. industriële bebouwing Rohm & Haas 4 2b. industriële bebouwing Sara Lee 3 3. de Kwekersbrug 4. het benzinestation zichtlijn op Rohm & Haas 2b 2a Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 10

11 1 2 3 Cultuurhistorie 1. zichtlijn vanaf de Koppelweg op de schoorsteen van Rohm & Haas 2. het benzinestation ten tijde van de oplevering 3. de monumentale Kwekersbrug Ten noorden van de locatie ligt de wijk Jericho en Jeruzalem. Deze wijk stamt uit 1949 en is ontworpen door de architect J.P. Berghoef en de stedenbouwkundige A.H. Rooimans. Het gebied kenmerkt zich door de aanwezige groenstructuur met woningen per zes tot acht gekoppeld in stroken in verschillende richtingen geplaatst. De woningen kenmerken zich door de industriële bouwtechniek, de zogenaamde montagewoningen, welke door de woningnood na de tweede wereldoorlog in opkomst waren. Met uitzondering van de 4 woningen die binnen het plangebied vallen, is deze wijk als beschermd stadsgezicht aangewezen. Aan de overzijde van de Eem bevinden zich de industriële panden van Rohm & Haas en van Sara Lee (Erdal). De panden van Rohm & Haas, met zijn karakteristieke schoorsteen zijn recent gemeentelijk monument geworden en worden getransformeerd in een cultuurcluster. Het complex van Sara Lee, de voormalige door architect F.A. Warners ontworpen Erdalfabriek is een potentieel gemeentelijk monument. De verbindende schakel tussen beide gebieden ten noorden en zuiden van de Eem wordt gevormd door de Kwekersbrug. Hiervan zijn met name het brugwachtershuisje met zijn ijle gevel en dakopbouw en het gedenkteken ernaast kenmerkende elementen. Het brugwachtershuisje vertoont verwantschap met het benzinestation van de architecten Van Waningen en Rooimans (omstreeks 1955). Kenmerkend is de doorlopende muur die het servicestation van de ruimte voor de pompbediende scheidt, de naar elkaar hellende daklijnen en de lichte, ijle constructie die ervoor zorgt dat het station lijkt te zweven. Dit gebouw is ook recentelijk gemeentelijk monument geworden. Conclusie: van belang in de ontwerpopgave is het behouden van de zichtlijnen vanuit het plangebied op met name Rohm & Haas en de zichtrelatie tussen benzinestation en brug. Ook de integratie van het benzinestation in de ontwerpplannen is van belang. Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 11

12 1 1. woningbouw Jericho en Jeruzalem 2. woningbouw Gildenkwartier 3a. industriële bebouwing Rohm & Haas 4 3b 5 2 3b. industriële bebouwing Sara Lee 3a 4. nieuwbouw brandweer 5. muziekvereniging Juliana&Bernhard Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 12

13 1 2 3 Bebouwing 1. bedrijfsbebouwing Sara Lee 2. zichtlijn vanaf de locatie op Rohm & Haas en de schoorsteen 3. woningbouw Jericho en Jeruzalem 4. woningbouw Gildenkwartier 5. moderne nieuwbouw brandweer Het plangebied grenst aan twee woongebieden met een verschillend karakter. De wijk Jericho en Jeruzalem aan de noordzijde bestaat uit rijwoningen in een groene setting. De woningen zijn twee-laags met een flauwe zadelkap van grijze pannen. De gevels zijn bekleed met betonnen cassettenplaten en de overgang van openbaar naar privé is met kleine voortuintjes opgelost. Ten zuidoosten van het plangebied ligt de nieuwe inbreidingswijk het Gildenkwartier. Dit gebied omvat hoofdzakelijk appartementengebouwen van 4 lagen hoog, deels in gesloten bouwblokken vormgegeven. De bebouwing is gegroepeerd rond een grote groene binnenruimte. Aan de zuidwestzijde grenst de bebouwing van het Gildenkwartier aan de Eem en vormt het een gesloten kadewand. Aan de zuidzijde, aan de overzijde van de Eem, ligt een industrieel complex. Ten dele is dit complex nog in gebruik (Sara Lee) en ten dele (Rohm en Haas) is het in ontwikkeling om onderdeel uit te gaan maken van de creatieve economie die in het Oliemolenkwartier zal gaan verrijzen. Vanuit het plangebied bestaat een mooie zichtlijn op de karakteristieke schoorsteen van Rohm en Haas. Ook aan de overzijde van de Eem, meer naar het westen, staat het nieuwe, modern vormgegeven, gebouw van de brandweer. Conclusie: schaal van de bebouwing aan laten sluiten op de gerealiseerde kadebebouwing (4l hoog) en op de kleinschalige bebouwing van Jericho en Jeruzalem. 4 5 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 13

14 1. belangrijkste routes in en om het plangebied Kwekersweg Koppelweg wijkontsluitingsweg lokale weg woonstraat parkeerstraat kade, voetgangersgebied, beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer Kwekersbrug Brabantsestraat Kleine Koppel Grote Koppel Grote Koppel De Vendelier De Schutspatroon 1 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 14

15 1 2 3 Wegen 1. de groen beplante Kwekersweg 2. de Koppelweg 3. parkeren langs De Vendelier 4. de monumentale Kwekersbrug 5. de nieuwe voetgangersbrug over de Eem 6. zichtlijn over De Schutspatroon op de bebouwing van Rohm & Haas Ten westen van het gebied loopt een wijkontsluitingsweg met een doorgaand karakter: de Brabantsestraat/Kwekersweg. Het deel Kwekersweg heeft een aantrekkelijke uitstraling door de aanwezige laanbeplanting. Ten noorden van het plangebied loopt de Koppelweg, een rustige lokale weg, waar incidenteel op de weg wordt geparkeerd. In het plangebied zelf loopt de Grote Koppel, die doorloopt langs de Eem en dood loopt bij het spoortalud. Langs de kade is het echter verboden te parkeren, dus hier is het alleen mogelijk te laden en lossen of mensen op te halen en af te zetten. Vanaf De Schutspatroon is de kade met de auto niet bereikbaar. De Vendelier is een kleine tussenweg, die een sterk parkeerkarakter heeft. Onlangs zijn de kades van de Eem geheel opnieuw aangelegd. Onderdeel hiervan is de aanleg van vlonders dicht bij het water, de aanleg van een voetgangersbrug en de herinrichting van de Grote en Kleine Koppel. Hierdoor is een aantrekkelijke voetgangersroute ontstaan rond de Eem, met als keerpunt de monumentale Kwekersbrug. Conclusie: ontsluiten vanaf de Koppelweg en het begin van de Grote Koppel, niet vanaf de kadezijde Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 15

16 Eem Groene Veld 1. belangrijkste openbare ruimtes in en om het plangebied Eem Gildenhof Gildenplaats Eemplein 1 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 16

17 1 2 3 Openbare Ruimte 1. ontwerp voor de nieuwe kade 2. gerealiseerde kade (Grote Koppel) 3. plannen voor het Eemplein De belangrijkste openbare ruimte in de directe omgeving van het plangebied is de Eem, die met de nieuw aangelegde kades een belangrijke verblijfskwaliteit heeft gekregen. Met de nieuwe inrichting, de aanleg van een passantenhaven en de nieuwe ontwikkelingen op het CSG terrein wordt het centrum van Amersfoort langs de Eem verlengd. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van het Eemplein, met daaraan openbare functies zoals een bioscoop, horeca en winkels. De nieuwe bebouwing van het Gildenkwartier staat gegroepeerd rondom een grote groene hof. Ten noorden van het Gildenkwartier ligt een groene open ruimte met speelvoorzieningen (Groene Veld). 4. groene binnenhof in het Gildenkwartier 5. speelveldje op het Groene Veld Conclusie: met het doortrekken van de kade over het plangebied zijn er voldoende grote openbare ruimtes in de directe omgeving. 4 5 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 17

18 plantsoen benzinestation 1. de elementen in het plangebied bedrijfsverzamelgebouw 2. het geldende bestemmingsplan muziekvereniging 1 2 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 18

19 1 2 3 Elementen in het plangebied 1. het bedrijfsverzamelgebouw 2. het kleine driehoekige plantsoentje 3. het pand van de muziekvereniging achter het groen verscholen 4. het benzinestation in oorspronkelijke staat 5. het benzinestation in huidige staat In het plangebied zijn nu nog enkele gebouwen en groene elementen aanwezig. Het grootste gebouw is een bedrijfsverzamelgebouw, in eigendom van de gemeente. Dit gebouw past niet in de ontwikkelingen om de Eemkade af te ronden en zal worden gesloopt. Ten westen van dit gebouw staat een monumentaal benzinestationnetje. Hoewel het gebouw momenteel in slechte staat verkeerd blijft het vanwege zijn monumentale waarde behouden. Het zal worden opgeknapt en deel uit gaan maken van de nieuwe ontwikkelingen op de Kop van het Gildenkwartier. Ten noordoosten van het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich een klein driehoekig plantsoentje. De gemeente heeft de wens dit plantsoen te behouden. Zowel in het bestemmingsplan als in het coördinatieplan is ingezet op behoud van dit plantsoen: het hoogopgaande groen vormt een aantrekkelijk element in de omgeving en draagt bij aan de omgevingskwaliteit. Aan de overzijde van de Grote Koppel bevindt zich het onderkomen van muziekvereniging Juliana en Bernhard. Het gebouw wordt de gehele week (met name s avonds) gebruikt. Dit levert een aanzienlijke parkeerdruk op, die nu opgelost wordt door dubbelgebruik met de parkeervoorzieningen van het bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast vindt er ook laden en lossen plaats, zowel voor de vereniging zelf als voor de distributie van kranten. Ook wordt het gebruikt als opstapplek om met touringcars naar optredens buiten Amersfoort te gaan. Het gebouw heeft een matige beeldkwaliteit. 4 5 Kop Gildenkwartier / Omgeving en locatie 19

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. S.A. Vreeswijk - Rooth Telefoon 5113549 E-mail: s.rooth@haarlem.nl STZ/RP Reg.nr.

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012. 1 structuurvisie maasgouw 2030

Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012. 1 structuurvisie maasgouw 2030 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012 1 structuurvisie maasgouw 2030 Vastgesteld 2 deel 2. uitwerking beleid per gebied 3 structuurvisie maasgouw 2030 37 structuurvisie maasgouw 2030 Vastgesteld

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN (bron Bestemmingsplan Markt 20-22) BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN Gemeente Uden oktober 2010 Straatbeeld Julianastraat met percelen nummer 9 en 11 op voorgrond Inleiding Op de locatie Julianastraat

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Broek in Waterland drs. J. Van Disweg

Broek in Waterland drs. J. Van Disweg Broek in Waterland drs. J. Van Disweg Stedenbouwkundig programma van eisen - definitieve versie, door de raad vastgesteld op 5 september 2013 - Juni 2012 Gewijzigd: April 2013 2 CONCEPT-STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel Memlingstraat

Krimpen aan den IJssel Memlingstraat Krimpen aan den IJssel Memlingstraat Bouwregels voor de herontwikkeling van de locatie RK kerk. Inleiding Door de r.k.-parochie wordt een nieuw kerkgebouw ontwikkeld in de waterpartij nabij de Memlingstraat.

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie