PDF versie Uitleg Stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF versie Uitleg Stijl"

Transcriptie

1 Uitleg Stijl Inleiding Stijl - of meer specifiek schrijfstijl - is de manier waarop een schrijver zich uitdrukt. Stijl wordt gekenmerkt door de gebruikte structuur, zinsbouw en woorden van een tekst. Wat een gepaste stijl is, hangt af van de doelgroep, het onderwerp, het genre en het doel van de tekst. Binnen je opleiding zul je vooral teksten schrijven over wetenschappelijke onderwerpen met als doel een overzicht te geven van bestaande literatuur, nieuwe inzichten te presenteren of experimenten te beschrijven. Deze teksten worden gekenmerkt door formeel taalgebruik. In dit onderdeel beperken we ons tot algemene stijlfouten in formeel taalgebruik en zullen we niet specifiek ingaan op de wetenschappelijke schrijfstijl. Men spreekt van een stijlfout indien de verkeerde schrijfstijl wordt gebruikt. De volgende zes stijlfouten komen aan bod: 1. Overbodige herhalingen: tautologie en pleonasme 2. Verkeerde samentrekkingen 3. Dubbele ontkenningen 4. Incongruentie 5. Overige foutieve zinsstructuren 6. Verkeerd gebruikte uitdrukkingen en woorden 1. Overbodige herhalingen: tautologie en pleonasme 1.1 Tautologie Een tautologie is een herhaling van de hele betekenis van het woord. Je zegt dan twee keer hetzelfde met andere woorden (synoniemen). Bijvoorbeeld: Ik kon haast bijna niet door het verkeer komen. haast en bijna betekenen in deze context hetzelfde. Een tautologie kan meestal op twee manieren verbeterd worden: of het ene woord gebruiken, of het andere woord gebruiken. Ik kon bijna niet door het verkeer komen. Ik kon haast niet door het verkeer komen Andere voorbeelden: Ik vond die docent vreselijk, maar ik was echter wel benieuwd naar zijn mening. maar en echter zijn synoniemen. [ ], ik was echter wel benieuwd naar zijn mening. [ ], maar ik was wel benieuwd naar zijn mening In het kort: samengevat komt het erop neer dat de fusie niet doorgaat. In het kort en samengevat is dubbelop (synoniem) In het kort komt het erop neer dat de fusie niet doorgaat Samengevat komt het erop neer dat de fusie niet doorgaat 1

2 1.2 Pleonasme Een pleonasme is een herhaling van een deel van de betekenis van een woord of woordgroep. Je benadrukt een eigenschap van het woord door het nog een keer te melden. Voorbeeld: De bedrijven tekenden een wederzijdse overeenkomst. Een overeenkomst is altijd wederzijds. Een pleonasme kan meestal maar op een manier verbeterd worden: de herhaling weglaten. De bedrijven tekenden een overeenkomst. Andere voorbeelden: Deze maatregel was een verbetering ten goede. Deze maatregel was een verbetering. Je kunt dit besluit niet tot later uitstellen. Je kunt dit besluit niet uitstellen. De vrachtwagen vervoerde houten boomstammen. De vrachtwagen vervoerde boomstammen. (Boomstammen zijn namelijk altijd van hout.) 2. Verkeerde samentrekkingen 2.1 Contaminaties Een contaminatie is een stijlfout waarbij twee woorden verkeerd worden samengetrokken of waarbij twee uitdrukkingen vermengd zijn. Voorbeelden: optelefoneren verexcuseren nachecken deze auto kost duur dit kind weegt zwaar zo optimaal mogelijk = opbellen/telefoneren = verontschuldigen/excuseren = nakijken/checken = is duur/kost veel = is zwaar/weegt veel = zo goed mogelijk / optimaal Sommige contaminaties zijn al versteend of ingeburgerd en worden niet meer fout gerekend: per ongeluk op vakantie overnieuw doen uitprinten = per abuis/bij ongeluk = op reis/met vakantie = over doen / opnieuw doen = uitdraaien / printen 2

3 2.2 Foute samentrekkingen van zinshelften Regels voor correct samentrekken van zinnen: PDF versie Uitleg Stijl a. De betekenis van het gemeenschappelijk deel moet in beide zinshelften gelijk zijn. b. De vorm van het gemeenschappelijk deel moet gelijk zijn. c. Het gemeenschappelijk deel moet dezelfde functie hebben. d. De gemeenschappelijke woorden moeten in beide zinshelften op dezelfde plaats staan. e. Het getal moet in beide zinshelften gelijk zijn. a. De betekenis van het gemeenschappelijk deel moet in beide zinshelften gelijk zijn. Voorbeeld foute samentrekking: Hij sloot een akkoord met het CNV maar daarmee de deur naar andere onderhandelingspartners. Een akkoord sluiten en een deur sluiten zijn verschillende betekenissen van het werkwoord sluiten. Deze samentrekking is dus fout. Correct is: [ ] maar daarmee sloot hij de deur naar andere onderhandelingspartners. Ander voorbeeld: Bij een veerhuis aan de Zaan: Hier zet men koffie en over. De werkwoorden koffiezetten (koffie maken) en overzetten (naar de overkant brengen) zijn foutief samengetrokken. Deze woorden hebben niet dezelfde betekenis. b. De vorm van het gemeenschappelijk deel moet gelijk zijn. Voorbeeld foute samentrekking: Graag sturen wij u onze folder en jaarverslag. Het is de folder en het jaarverslag ; twee verschillende lidwoorden kunnen niet samengetrokken worden. Correct is: Graag sturen wij u onze folder en ons jaarverslag. c. Het gemeenschappelijk deel moet dezelfde functie hebben. Voorbeeld foute samentrekking: Deze maatregel is nadelig voor ons maar zullen we moeten accepteren. Deze maatregel in het eerste deel is het onderwerp. In het tweede deel van de zin is deze maatregel weggelaten door een samengetrekking. Als deze maatregel of een verwijzing daarnaar er wel zou staan, zou dit het lijdend voorwerp zijn (= andere functie). Correct is: Deze maatregel is nadelig voor ons, maar die zullen we moeten accepteren. d. De gemeenschappelijke woorden moeten in beide zinshelften op dezelfde plaats staan. Voorbeeld foute samentrekking: Vorig jaar is hij gezakt, maar is nu geslaagd. In de eerste helft komt eerst de persoonsvorm (is) en daarna het onderwerp (hij). In de tweede helft van de zin is het onderwerp (hij) weggelaten door de samentrekking. De correcte volgorde is echter niet ook persoonsvorm-onderwerp zoals in de eerste helft, maar onderwerp- 3

4 persoonsvorm: [ ], maar hij is nu geslaagd. Omdat de woordvolgorde verschillend is, mag je deze twee zinshelften niet samentrekken. e. Het getal moet in beide zinshelften gelijk zijn. Voorbeeld foute samentrekking: In de aula is een koffieautomaat geplaatst en de snoep- en frisdrankautomaten vervangen door nieuwe. Het onderwerp in de eerste zinshelft (een koffieautomaat) is enkelvoud; het onderwerp van de tweede zinshelft (snoep- en frisdrankautomaten) is meervoud. De persoonsvorm is klopt dus alleen in de eerste zinshelft. In de tweede zinshelft wordt de persoonsvorm zijn, en kan dus niet samengetrokken worden met is. 2.3 Beknopte bijzinnen In een beknopte bijzin ontbreken het onderwerp en de persoonsvorm. Daarvoor in de plaats komt een zinsconstructie met een voltooid deelwoord of te + hele werkwoord. Voorbeeld: Na een kopje koffie gedronken te hebben, ging hij aan de studie. Bij de collegezaal aangekomen, zag hij dat er niemand aanwezig was. Nagenietend van de vakantie, dronken we nog een biertje op het terras. Voor een correcte samentrekking moet het onderwerp van de beknopte bijzin gelijk zijn aan het onderwerp van de hoofdzin. Voorbeelden foute samentrekkingen in beknopte bijzinnen: Ingesloten zenden wij u onze brochure. Wij zijn niet ingesloten, maar de brochure is ingesloten. Hierbij zenden wij u onze brochure. Zodra gereed, ontvangt u de rekening. Niet zodra u gereed bent, maar zodra de rekening gereed is. U ontvangt de rekening zodra deze gereed is 3. Dubbele ontkenningen Van een dubbele ontkenning is sprake als er twee keer een ontkennend woord gebruikt wordt. Voorbeelden: Ik zie hier helemaal nergens geen café. Ik zie hier helemaal nergens een café. Wij hebben nooit geen klachten. Wij hebben nooit klachten. Een dubbele ontkenning komt nogal eens voor in zinnen met een ontkennend werkwoord (verbieden, weerhouden). In zulke zinnen wordt dan ten onrechte een tweede ontkennend woord toegevoegd. 4

5 Voorbeelden: Ik verbied je dat je niet naar Amsterdam gaat. Ik verbied je dat je naar Amsterdam gaat. De duisternis belette dat men hem niet kon opsporen. De duisternis belette dat men hem kon opsporen. 4. Incongruentie Er is sprake van incongruentie wanneer: 1. het onderwerp en de persoonsvorm niet in hetzelfde getal staan; 2. op onjuiste wijze naar het geslacht en getal van een zelfstandig naamwoord verwezen wordt. 4.1 Incongruentie in getal: onderwerp persoonsvorm Een zin is congruent in getal als onderwerp en persoonsvorm beide in enkelvoud of beide in meervoud staan. Dus ik loop in plaats van ik lopen. Nu zul je deze fout niet zo snel maken. Het wordt pas lastig als het onderwerp een meervoud impliceert, maar een enkelvoudig zelfstandig naamwoord is. Bijvoorbeeld een aantal demonstranten kwam niet opdagen een aantal is het onderwerp en is een enkelvoudig zelfstandig naamwoord. De persoonsvorm moet dus ook in het enkelvoud: kwam. Als de groep of het aantal duidelijk als een geheel wordt waargenomen (de elementen van de groep doen of ondergaan de handeling samen), dan gebruik je een enkelvoudig werkwoord. - Een reeks portretfoto s wordt verkocht. (de reeks wordt in zijn geheel verkocht) - Een reeks portretfoto s worden verkocht. (de portretfoto s worden een voor een verkocht) Bij meervoudige namen van firma s gebruik je een enkelvoudig werkwoord als deze namen een begrip zijn geworden. Bijvoorbeeld: - Ernst and Young zoekt nieuwe medewerkers. Maten en gewichten krijgen een enkelvoudig werkwoord: - Een miljoen Euro is veel geld. - Twee kilo barbecuevlees is te weinig voor vijftien mensen. - Drie weken is de betalingstermijn. Breuken en percentages krijgen ook een enkelvoudig werkwoord: - Een kwart viel af. - Drie procent werd ziek. Met zowel als gebruik je een enkelvoudig werkwoord, als de twee onderwerpen ook in het enkelvoud staan: - Zowel Jan als Piet ontkende enige betrokkenheid. (Jan: enkelvoud; Piet: enkelvoud) - Zowel Belgen als Nederlanders houden van patat. (Belgen: meervoud; Nederlanders: meervoud) Met noch noch is het werkwoord in het enkelvoud (als de twee onderwerpen ook in het enkelvoud staan), maar na noch kun je zowel enkelvoud als meervoud gebruiken. - Noch Jan, noch Piet wist zich raad met de situatie. - Jan, noch Piet wist / wisten zich raad met de situatie. 5

6 In passieve zinnen worden wel eens fouten gemaakt met de congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm, doordat het meewerkend voorwerp verward wordt met het onderwerp. Bijvoorbeeld: - de reizigers werd meteen een kop koffie aangeboden een kop koffie is het onderwerp; de reizigers is het meewerkend voorwerp. 4.2 Incongruentie in geslacht en getal: verwijzingen naar zelfstandige naamwoorden Verwijzingen naar eerder genoemde personen of zaken dienen te kloppen naar geslacht. De-woorden zijn mannelijk of vrouwelijk. Het-woorden zijn onzijdig. Je verwijst ernaar op de volgende manier: - mannelijk: hij, zijn; - vrouwelijk: zij, haar; - onzijdig: het, zijn. De meeste de-woorden zijn mannelijk. Een woord is vrouwelijk in de volgende gevallen: - Vrouwelijke personen of dieren (de leeuwin met haar welpjes) - Wanneer het woord eindigt op onder andere heid, -nis, -ing, -schap, -de, -te, -ij, -st (de geschiedenis in al haar facetten; de bewering met haar bewijzen) - wanneer het woord een abstract begrip aanduidt (de evaluatie met al haar kwantitatieve en kwalitatieve elementen) Ook het getal speelt bij verwijzingen een rol: - naar een woord in enkelvoud moet verwezen worden met zijn, haar of het; - naar een woord in meervoud moet verwezen worden met hun. Voorbeelden van congruente verwijzingen: De faculteit berichtte haar / zijn / hun medewerkers. Faculteit is vrouwelijk en enkelvoud: dus haar. Het ministerie voerde haar / zijn / hun beleid uit. Ministerie is onzijdig en enkelvoud: dus zijn 5. Overige foutieve zinsstructuren Er bestaan nog meer verkeerde zinsstructuren dan de hiervoor genoemde. We bespreken er kort nog enkele die veel voorkomen: 1. foutieve inversie (ook wel Tante Betje genoemd) 2. asymmetrie 3. ontspoorde en onvolledige zinnen 5.1 Foutieve inversie, ofwel een Tante Betje Een Tante Betje is een incorrecte inversie waarbij het onderwerp ten onrechte na de persoonsvorm komt. De benaming Tante Betje voor deze stijlfout komt van de Nederlandse Letterkundige Charivarius ( ), die deze fout vaak aantrof in de brieven van zijn tante Betje. Voorbeelden: Zin zonder inversie in de eerste hoofdzin en met inversie in de tweede: Ik lees de zin, maar zie ik de fout niet. 6

7 * Ik lees de zin, maar ik zie de fout niet Deze vorm van een Tante Betje is opvallend; de meeste mensen maken deze fout niet. Zin met inversie in de eerste en de tweede hoofdzin: Helaas kan ik niet komen naar jullie huwelijk en wens ik jullie alvast een mooie dag. * Helaas kan ik niet komen naar jullie huwelijk en ik wens jullie alvast een mooie dag. De eerste zin klopt grammaticaal wel, maar de zin klopt niet in betekenis (helaas wens ik jullie alvast een mooie dag). Deze vorm van Tante Betje kom je wat vaker tegen. 5.2 Asymmetrie Zorg ervoor dat je zinnen symmetrisch zijn. Zinnen kunnen op verschillende manier asymmetrisch zijn. We behandelen hier 3 vormen van asymmetrie. 1. Asymmetrie in zinnen met opsommingen Voorbeeld: Elk huishouden kan energie besparen door spaarlampen te gebruiken, elektrische apparaten volledig uit te schakelen en installeer een waterbesparende douchekop. De opsomming is asymmetrisch doordat het laatste deel niet aansluit op het begin van de zin: Elk huishouden kan energie besparen door installeer een waterbesparende douchekop. Symmetrische opsomming: Elk huishouden kan energie besparen door spaarlampen te gebruiken, elektrische apparaten volledig uit te schakelen en een waterbesparende douchekop te installeren. 2. Asymmetrie in voornaamwoordelijke aanduiding Voorbeeld asymmetrie: In het filmhuis moet men stil zijn tijdens de vertoning en je mag ook geen drinken meenemen. In deze zin worden men en je door elkaar gebruikt. Kies één van de twee. 3. Asymmetrie in zinsbouw Bij langere zinnen, waarin meerdere zinnen aan elkaar geschakeld worden, moet je letten op symmetrie in zinsbouw. Voorbeeld asymmetrie: De beleidsmedewerker vulde de subsidieaanvraag in en heeft daarbij veel problemen gehad. In deze zin staat het eerste deel in een andere tijd dan het tweede deel Symmetrische zin in tijd: De beleidsmedewerker vulde de subsidieaanvraag in en had daarbij veel problemen. 7

8 5.3 Ontspoorde en onvolledige zinnen PDF versie Uitleg Stijl Wanneer je zinnen langer en langer worden, loop je het gevaar dat je zinnen ontsporen. Voorbeeld: Nu als gevolg van toenemende luchtvervuiling door het steeds drukkere verkeer het de vraag is of Nederland de Kyoto-norm haalt, het openbaarvervoer moet zwaarder gesubsidieerd worden. Deze zin is ontspoord. Correct, maar nog steeds lastig te lezen door de zinslengte: Nu als gevolg van toenemende luchtvervuiling door het steeds drukkere verkeer het de vraag is of Nederland de Kyoto-norm haalt, moet het openbaarvervoer zwaarder gesubsidieerd worden. 5.4 Tips over zinsconstructies voor een goede schrijfstijl De manier waarop je iets formuleert, bepaalt veelal je schrijfstijl. Sommige zinsconstructies zijn niet taalkundig fout, maar zijn ongepast binnen een bepaalde stijl of ze zijn onnodig ingewikkeld geformuleerd. We geven daarom een aantal tips voor het schrijven van goede zinnen. 1.Varieer in de lengte van je zinnen. Maak niet te veel korte zinnen, maar ook geen al te lange zinnen. Zinnen van meer dan 20 woorden zijn moeilijk te begrijpen. Beperk het aantal bijzinnen in een zin. 2.Vermijd tangconstructies.. Een tangconstructie is een zin (of deel van een zin) waarin tussen twee woorden die bij elkaar horen, andere woorden zijn gevoegd. Een voorbeeld van een tangconstructie: Mijn cd van de live-opname van het concert van Underworld in de Maassilo dat verzet was van november 2007 naar februari 2008, is beschadigd. Het onderwerp mijn cd en het werkwoordelijk gezegde is beschadigd horen bij elkaar. Ze staan echter ver uit elkaar, doordat er een lange bijzin in de zin zit. Dit soort zinnen zijn lastig te lezen. Als je de tangconstructie vermijdt, krijg je de volgende twee zinnen: Mijn cd van Underworld is beschadigd. De cd was van de live-opname van het concert in de Maassilo dat verzet was van november 2007 naar februari Vermijd omslachtige formuleringen, zoals kopconstructies of stoplappen. Kopconstructies zijn onnodig lange aanlopen van een zin. Bijvoorbeeld: Het is zo dat of Het moet onwaarschijnlijk geacht worden dat. Stoplappen zijn tussenvoegingen met onnodige nuanceringen, beklemtoningen en andere kwalificaties. Bijvoorbeeld: best wel, gewoon, eigenlijk, uiteraard, natuurlijk, in principe, in wezen. 4. Gebruik zo veel mogelijk de werkwoordstijl (bijv. toestemmen, collecteren) en niet te veel de naamwoordstijl (bijv. toestemming geven en een collecte houden ). 5. Schrijf vooral in de actieve vorm (bedrijvende vorm); gebruik zo weinig mogelijk de passieve vorm (lijdende vorm) Voorbeeld passieve vorm: Veel geld werd door de regering ter beschikking gesteld. Voorbeeld actieve vorm: De regering stelde veel geld ter beschikking, Het gebruik van veel passieve formuleringen maakt een tekst onduidelijk en onpersoonlijk. In sommige gevallen is de passieve vorm moeilijk te voorkomen, bijv. Fietsen worden verwijderd. 8

9 6. Verkeerd gebruikte uitdrukkingen en woorden Indien je twee uitdrukkingen door elkaar gebruikt, spreek je van een contaminatie. Bijvoorbeeld Aan de noodbel trekken is een contaminatie van Aan de bel trekken en de noodklok luiden. Contaminaties zijn al behandeld in dit onderdeel. Een andere stijlfout die je met uitdrukkingen kunt maken, is het ongepast gebruiken van een correcte uitdrukking. Zo kun je aan de bel trekken en de noodklok luiden niet in dezelfde context gebruiken. Aan de bel trekken betekent namelijk iets onder de aandacht brengen en de noodklok luiden betekent waarschuwen voor iets rampzaligs. Zo kunnen ook woorden verkeerd gebruikt worden. Let erop dat je woorden en uitdrukkingen gepast gebruikt. 9

10 Bronvermeldingen Stijl De inhoud van het onderdeel Stijl is grotendeels gebaseerd op de reader Opfriscursus Stijl theorie & oefeningen van het Taal- & Trainingscentrum Rotterdam. De volgende bronnen zijn gebruikt voor deze reader: Burger, P. & De Jong, J. (1997). Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Groningen: Martinus Nijhoff. ISBN: Giezenaar, G. & Schouten, E. (2002). Wijze woorden. Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen (en sleutel). Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. ISBN: Hermans, M. (1997). Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum: Coutinho. ISBN: Pak, D. (2006). Vlekkeloos Nederlands. Spelling, stijl en idioom. Den Haag: Dick Pak. ISBN: Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN: Tiggeler, E. (2005). Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl. Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN: Overige bronnen Stijl: Mezach, J. & Verdaasdonk, W.A.C. (2000) Wisselwerk: Schrijven met feedback. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Steenbergen, W.,Beernink, L. Hoek, G. van, Hofstede, D. & Wijnands, A. Nieuw Nederlands stereditie 3 vwo. Groningen: Wolters-Noordhoff. (2004) De volgende websites zijn gebruikt voor het onderdeel Stijl:

* Mijn vader vindt dat je aan make-up niet te veel geld aan moet uitgeven.

* Mijn vader vindt dat je aan make-up niet te veel geld aan moet uitgeven. 1.8 Nederlands formuleren Als je zuiver Nederlands schrijft, moet je net als een verzorgde spelling een verzorgde zinsbouw gebruiken. Veel voorkomende fouten moet je daarbij vermijden. Deze fouten vind

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Formuleren

Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting door Luca 1052 woorden 28 maart 2016 8,2 1 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Dubbelop Onjuiste herhaling; Tautologie; Pleonasme; Contaminatie;

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands formuleren

Samenvatting Nederlands formuleren Samenvatting Nederlands formuleren Samenvatting door een scholier 1199 woorden 3 maart 2016 7,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Samenvatting formuleren Par 1 dubbelop

Nadere informatie

6.2. Boekverslag door C. 727 woorden 17 mei keer beoordeeld. Nederlands. Paragraaf 1. Dubbel op. Onjuiste herhaling

6.2. Boekverslag door C. 727 woorden 17 mei keer beoordeeld. Nederlands. Paragraaf 1. Dubbel op. Onjuiste herhaling Boekverslag door C. 727 woorden 17 mei 2016 6.2 3 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Paragraaf 1 Dubbel op Onjuiste herhaling 2x een voorzetsel wordt gebruikt, maar 1 overbodig

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het programma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Correct formuleren

Samenvatting Nederlands Correct formuleren Samenvatting Nederlands Correct formuleren Samenvatting door L. 781 woorden 11 december 2012 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Dubbelop Onjuiste herhaling VZ wordt twee keer gebruikt.

Nadere informatie

i n h o u d Inhoud Inleiding

i n h o u d Inhoud Inleiding V Inhoud Inleiding IX 1 Informatie structureren 1 1.1 Onderwerp in kaart brengen 1 1.1.1 Je doel vaststellen 1 1.1.2 De lezers inschatten 2 1.1.3 Het onderwerp afbakenen 3 1.1.4 Van ideeën naar mindmap

Nadere informatie

3,7. Dubbelop: Tautologie: Pleonasme: Contaminatie: Samenvatting door een scholier 1713 woorden 8 juni keer beoordeeld.

3,7. Dubbelop: Tautologie: Pleonasme: Contaminatie: Samenvatting door een scholier 1713 woorden 8 juni keer beoordeeld. Samenvatting door een scholier 1713 woorden 8 juni 2010 3,7 7 keer beoordeeld Vak Nederlands FOUTENLIJST.: Dubbelop: Onjuiste herhaling: Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer word gebruikt, is

Nadere informatie

FORMULEREN Vragen + antwoorden

FORMULEREN Vragen + antwoorden FORMULEREN Vragen + antwoorden Dubbelopfouten Welke dubbelopfouten zijn er? (bij elke soort een voorbeeld) A. onjuiste herhaling (daarin heb ik nu geen zin in) B. foutief pleonasme (de ouderloze wees)

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Formuleren

Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting Nederlands Formuleren Samenvatting door een scholier 781 woorden 9 maart 2018 9 2 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands Formuleren Misleidende tweelingen: als/dan Dan: vergrotende trap

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Formuleren/Spreken

Samenvatting Nederlands Formuleren/Spreken Samenvatting Nederlands Formuleren/Spreken Samenvatting door een scholier 1612 woorden 27 november 2006 6,8 15 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Samenvatting Nederlands Spreken: Spreken

Nadere informatie

33 Stijlfouten. 1 Inleiding

33 Stijlfouten. 1 Inleiding DC 33 Stijlfouten 1 Inleiding Dit thema gaat over stijlfouten. Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, ontspoorde zinnen, enzovoort. Iedereen maakt stijlfouten,

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands H9 stijlfouten

Samenvatting Nederlands H9 stijlfouten Samenvatting Nederlands H9 stijlfouten Samenvatting door een scholier 1783 woorden 31 oktober 2011 6,5 17 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands REP taal- en stijlfouten. Verkeerd woord/uitdrukking

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren 4F

Lesstof. Formuleren 4F Lesstof Formuleren 4F INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 5 Lesstof Formuleren 4F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn verkrijgbaar

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden Lesstof Formuleren voor gevorderden 2 Lesstof Formuleren voor gevorderden INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 Lesstof Formuleren voor gevorderden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115 Inhoud Inleiding 13 1 De vaart erin 17 Gebruik verzorgde spreektaal 17 Te ouderwets 17 Checklist ouderwets woordgebruik 19 Te populair 23 Vermijd de lijdende vorm 24 Hoe herkent u de lijdende vorm? 25

Nadere informatie

1) Anakoloet. 2) Asymmetrie. = ontspoorde, niet goed lopende zin. = ongelijkheid in bouw en vorm van een zin (ruim begrip)

1) Anakoloet. 2) Asymmetrie. = ontspoorde, niet goed lopende zin. = ongelijkheid in bouw en vorm van een zin (ruim begrip) 1) Anakoloet = ontspoorde, niet goed lopende zin 2) Asymmetrie = ongelijkheid in bouw en vorm van een zin (ruim begrip) 3) Barbarisme = woord dat is overgenomen uit een vreemde taal (uit Engels = anglicisme;

Nadere informatie

Spelling. 1. Werkwoorden

Spelling. 1. Werkwoorden Stijl en spelling Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stijl- en spellingregels die in de onderbouw bij Nederlands zijn behandeld. Bij schrijfopdrachten en bij het examen wordt in de bovenbouw

Nadere informatie

Iets wat alleen een mens kan. Geheel Deel Mensen Persoon Voorwerp Inhoud Product uitstreek product

Iets wat alleen een mens kan. Geheel Deel Mensen Persoon Voorwerp Inhoud Product uitstreek product Samenvatting door Sam 813 woorden 2 maart 2016 6,8 21 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Lezen Tekststructuren: Voor/nadelenstructuur Verleden/heden(/toekomst)structuur Aspectenstructuur

Nadere informatie

Online cursus spelling en grammatica

Online cursus spelling en grammatica Handleiding Online cursus spelling en grammatica Het hoofdmenu In het hoofdmenu kun je links op een niveau klikken. Daarnaast zie je een overzicht van de modules die bij dit niveau horen. Modules Rechts

Nadere informatie

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8 Deel 1 Grammatica 1 1 WOORDSOORTEN 3 1.1 Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden in de volgende zinnen? 3 1.2 Multiple choice. Benoem de onderstreepte woorden 4 1.3 Benoem de onderstreepte

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18 Inhoud Deel 1 Spelling 18 Inleiding 15 1 Grondbeginselen van de Nederlandse spelling 21 1.1 Verschil tussen klank en letter 22 1.2 Hoofdregels 22 1.3 Interactie tussen de regels 24 1.4 Belang van de regel

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Module 2

Samenvatting Nederlands Module 2 Samenvatting Nederlands Module 2 Samenvatting door een scholier 885 woorden 29 januari 2004 6,3 23 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Taallijnen Het PR-model kun je op 3 manieren gebruiken: 1. Het

Nadere informatie

Toets grammaticale termen met sleutel

Toets grammaticale termen met sleutel Schrijf Vaardig 1, 2 en 3 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Toets grammaticale termen met sleutel Marilene Gathier u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012 Deze toets hoort bij

Nadere informatie

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden.

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. 9 789082 208306 van Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. Opzoekboekje voor leerlingen in klas 1 tot en met 3 in de onderbouw

Nadere informatie

Antwoorden Nederlands Ontleding

Antwoorden Nederlands Ontleding Antwoorden Nederlands Ontleding Antwoorden door een scholier 1587 woorden 27 april 2010 5,8 10 keer beoordeeld Vak Nederlands Taalkundig ontleden; Lidwoorden; Een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig

Nadere informatie

Handleiding schrijven voor Wiki

Handleiding schrijven voor Wiki Handleiding schrijven voor Wiki Durf, begin Wees niet bang om te schrijven. Begin gewoon met schrijven. Pas als je klaar bent, kijk je naar de regels en pas je de tekst aan. Perfectie bestaat niet. Als

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Naam: 1 Inhoudsopgave: 3 - Onderwerp 4 - Persoonsvorm 5 - Gezegde 6 - Lijdend voorwerp 7 - Meewerkend voorwerp 8 - Werkwoorden 8 - Zelfstandig naamwoorden 9 - Bijvoeglijk

Nadere informatie

4.1 Wanneer schrijf je een aanbiedingsbrief? 33 4.2 Wat is het tekstdoel van een aanbiedingsbrief? 33 4.3 Hoe bouw je een aanbiedingsbrief op?

4.1 Wanneer schrijf je een aanbiedingsbrief? 33 4.2 Wat is het tekstdoel van een aanbiedingsbrief? 33 4.3 Hoe bouw je een aanbiedingsbrief op? Inhoud 1 Aan de slag 13 1.1 Inleiding: het schrijfproces 13 1.2 Fase 1: oriënteren 14 1.2.1 Het onderwerp 14 1.2.2 Het tekstdoel 14 1.2.3 De doelgroep 15 1.3 Fase 2: ordenen 16 1.4 Fase 3: opbouwen 16

Nadere informatie

Naam: Mijn doelenboekje. Grammatica. Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8.

Naam: Mijn doelenboekje. Grammatica. Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8. Naam: Mijn doelenboekje Grammatica Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8 www.gynzy.com Inhoud & Legenda In dit doelenboekje zijn de volgende Werelden te vinden: Taalkundige ontleding...3 Redekundige

Nadere informatie

Welkom 2008/2009. Module Re5. Actuarieel Instituut Module Re5 1

Welkom 2008/2009. Module Re5. Actuarieel Instituut Module Re5 1 Welkom Module Re5 2008/2009 Actuarieel Instituut Module Re5 1 Programma les 1/8 Re5 introductie algemeen introductie cursus/syllabus exameneisen Re5 communicatieproces (met oefeningen) schrijfproces (met

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

Z I N S O N T L E D I N G

Z I N S O N T L E D I N G - 1 - Z I N S O N T L E D I N G Waarom is zinsontleding zo belangrijk? Elke scholier op de middelbare school maar ook de kinderen op de lagere school, komen veelvuldig met zinsontleding in aanraking, eigenlijk

Nadere informatie

Visuele Leerlijn Taal

Visuele Leerlijn Taal Visuele Leerlijn Taal www.gynzy.com Versie: 05-09-2019 Taalbegrip Abstracties Probleem & oplossing Zender & ontvanger Functies van taal Discussie Standpunt & argument Feit & mening Illustratie (als voorbeeld)

Nadere informatie

Grammatica - Stijl v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Stijl v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80884 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30 Inhoud Deel 1 Grammaticale vormen Les 1 Letter, woord, zin, getal, cijfer 12 Les 2 Zinnen 14 Les 3 Persoonlijke voornaamwoorden (1) 16 Les 4 Hij / het / je / we / ze 18 Herhalingstoets 1 20 Les 5 Werkwoorden

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Het programma van deze PIT wordt gedurende het schooljaar aangepast aan het tempo en het niveau van de klas. Vak: Nederlands, onderdeel taalportfolio Klas: IG1 - EBR Lesperiode: 1 en 2 Taalportfolio opdracht

Nadere informatie

LESSTOF. Basisgrammatica

LESSTOF. Basisgrammatica LESSTOF Basisgrammatica 2 Lesstof Basisgrammatica INHOUD INLEIDING... 4 BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK... 5 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 OMVANG... 7 INHOUD... 9 Lesstof Basisgrammatica 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

huisstijl provincie antwerpen TAALGEBRUIK

huisstijl provincie antwerpen TAALGEBRUIK TAALGEBRUIK provincie Antwerpen Richtlijnen voor in Een persoonlijkheid uit zich in daden, maar natuurlijk ook in woorden. De taal die je spreekt, verraadt je karakter en onthult de waarden die je aanhangt.

Nadere informatie

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief Bij de verschillende onderdelen van Taal actief kunt u onderdelen uit De bovenkamer

Nadere informatie

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren Formuleren Muiswerk Formuleren is een programma dat aandacht besteedt aan de belangrijkste stof die in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs veelal aan de orde komt. Doelgroep Formuleren Formuleren

Nadere informatie

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Grammatica zinsdelen Lesperiode: 2 1, 2 en 5 Extra materiaal: PowerPoint Stappenplan zinsdelen op blz. 268 t/m 270 zinsdelen: Onderwerp Werkwoordelijk- en naamwoordelijk gezegde Lijdend voorwerp

Nadere informatie

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8 Tipboekje Herman Jozefschool Groep 8 Inhoudsopgave Tips: Woordsoorten Werkwoorden, Lidwoorden,Zelfstandige naamwoorden en eigen namen Bijvoeglijke naamwoorden,voorzetsels,vragende voornaamwoorden Bezittelijke

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands

In duidelijk Nederlands In duidelijk Nederlands 19 vragen en 119 tips De gids In duidelijk Nederlands bevat een overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie in het publieke domein. Voor

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30 Inhoud Deel 1 Grammaticale vormen Les 1 Letter, woord, zin, getal, cijfer 12 Les 2 Zinnen 14 Les 3 Persoonlijke voornaamwoorden (1) 16 Les 4 Hij / het / je / we / ze 18 Herhalingstoets 1 20 Les 5 Werkwoorden

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen NIVEAUBEPALING NEDERLANDS ASO 3

CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen NIVEAUBEPALING NEDERLANDS ASO 3 CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen NIVEAUBEPALING NEDERLANDS ASO 3 Voor Nederlands zijn er 3 modules van elk 4 uur per week. De uren worden aansluitend gegeven, het gaat dus om een volledige namiddag. De

Nadere informatie

schrijfwijzer compact herziene editie

schrijfwijzer compact herziene editie schrijfwijzer compact herziene editie website Bij aankoop van dit boek krijg je ook toegang tot de website www.schrijfwijzeroefeningen.nl / www.schrijfwijzeroefeningen.be Hiervoor heb je de unieke code

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Vak: Nederlands, onderdeel taalportfolio Lesperiode: 1 Taalportfolio deel 1 In je taalportfolio komen 4 opdrachten die gedurende het jaar worden uitgedeeld en uitgelegd. In de eerste rapportperiode worden

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2018-2019 Klas: HV1 Lesperiode: 1 + 2 Diploma grammatica Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: Grammatica HF 1 t/m 6 Bladzijde: 25 t/m 30, 67 t/m 72, 109 t/m 114, 151 t/m 156, 193 t/m 198, 235

Nadere informatie

Studiewijzer TaalCompetent

Studiewijzer TaalCompetent TaalCompetent - Studiewijzer 1 Studiewijzer TaalCompetent leer-/werkboek basisvaardigheden taalbeheersing Nederlands 1 Werken met TaalCompetent 2 Overzicht uitwerkingen 3 Taaltoetsen voor de pabo 4 Kennistrainingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

Hiermee wijs je een speciaal iemand of iets aan. Je begint met de ene zinsstructuur en maakt de zin af in een andere zinsstructuur.

Hiermee wijs je een speciaal iemand of iets aan. Je begint met de ene zinsstructuur en maakt de zin af in een andere zinsstructuur. Kernwoordenlijst Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanwijzend Achtervoegsel Afleiding Anakoloet (ontspoorde zin) Beknopte bijzin Bepaling van gesteldheid Betrekkelijk Bezittelijk Bijstelling Bijvoeglijk naamwoord

Nadere informatie

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt.

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. DEEL 1: werkwoorden 1. Werkwoorden Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. Voorbeelden: komen, gaan, zwemmen, lopen, zijn enz. 1.1 Vormen van het werkwoord Werkwoorden

Nadere informatie

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I Grammatica I Rubriek Oefening Type Opgaven Uitleg Alle onderwerpen Totaaltoets Grammatica I (*) 42 1 Klanken/letters Deeltoets 1 (*) Naamwoorden Deeltoets 2

Nadere informatie

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig de slaaf de meester het gevecht het land het beest enkelvoud nominativus genitivus accusativus

Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig de slaaf de meester het gevecht het land het beest enkelvoud nominativus genitivus accusativus ZELFSTANDIG NAAMWOORD Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig de slaaf de meester het gevecht het land het beest enkelvoud nominativus genitivus accusativus meervoud nominativus genitivus accusativus BIJVOEGLIJK

Nadere informatie

LESSTOF. Basisgrammatica

LESSTOF. Basisgrammatica LESSTOF Basisgrammatica INHOUD INLEIDING... 3 BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OMVANG... 5 INHOUD... 7 Lesstof Basisgrammatica 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

Grammatica - Standaard fouten v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Grammatica - Standaard fouten v3. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/80899 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands formuleren Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 paragraaf 3 tm 5

Samenvatting Nederlands formuleren Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 paragraaf 3 tm 5 Samenvatting Nederlands formuleren Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 paragraaf 3 tm 5 Samenvatting door Annemarie 1575 woorden 23 april 2018 5,1 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Formuleringsfouten

Nadere informatie

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 Taal actief 4 taal verkennen groep 5-8 taal verkennen groep 5 In dit document een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen Taal verkennen groep 5. Deze kenn maakt onderdeel uit van de leerlijn

Nadere informatie

Nederlands - vwo: vakspecifieke informatie centraal examen 2019

Nederlands - vwo: vakspecifieke informatie centraal examen 2019 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2019 Nederlands - vwo: vakspecifieke informatie centraal examen 2019 Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica Basisgrammatica In Muiswerk Basisgrammatica wordt aandacht besteed aan de drie belangrijkste woordsoorten die de traditionele grammatica onderscheidt. Verder komen de eerste beginselen van zinsontleding

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

1 Spelling en uitspraak

1 Spelling en uitspraak Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 de spellingregels 11 Klinkers en medeklinkers 12 Accenttekens 11 Apostrof ( ) en koppelteken (-) 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 Medeklinkers

Nadere informatie

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Hieronder vindt u de leerplandoelen taalbeschouwing die we met onze evaluatie in kaart willen brengen. Ze staan in dezelfde volgorde

Nadere informatie

OPA-methode. Inhoud. 1. De OPA-methode maakt uw zinnen leesbaar 2. Zinnen bestaan uit zinsdelen 3

OPA-methode. Inhoud. 1. De OPA-methode maakt uw zinnen leesbaar 2. Zinnen bestaan uit zinsdelen 3 OPA-methode Inhoud 1. De OPA-methode maakt uw zinnen leesbaar 2 Zinnen bestaan uit zinsdelen 3 U kunt zinnen altijd in de vier OPA-volgordes schrijven 5 PP in taal 2001 versie april 2001 1 1. De OPA-methode

Nadere informatie

DE SAMENGESTELDE ZIN ONDERWERPSZIN. ( Wie niet sterk is ),( moet ) [ slim ] { zijn }.

DE SAMENGESTELDE ZIN ONDERWERPSZIN. ( Wie niet sterk is ),( moet ) [ slim ] { zijn }. 1 DE SAMENGESTELDE ZIN Voordat een zin als samengestelde zin ontleed kan worden, moet hij eerst als enkelvoudige zin ontleed zijn, d.w.z. in een zin met maar één persoonsvorm ( en andere zinsdelen). Een

Nadere informatie

20 EEUWIGE STRUIKELBLOKKEN

20 EEUWIGE STRUIKELBLOKKEN 20 EEUWIGE STRUIKELBLOKKEN De vijf ergerlijkste taalfouten Radio 1 kan (1) er van / ervan meespreken. Vraag de luisteraar niet aan welke taalfouten en clichés hij (2) hem / zich ergert, want je (3) word

Nadere informatie

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: lezen Lesperiode: 1 Nieuw Nederlands 1 en 2 De leerling kent en herkent vaste tekststructuren. De leerling kent de besproken tekststructuren. (probleem/oplossingstructuur, verklaringstructuur,

Nadere informatie

SKO. Cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie. Opleiding Schriftelijke Communicatie Nederlands

SKO. Cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie. Opleiding Schriftelijke Communicatie Nederlands Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Correspondentie Cursus Zakelijk Nederlands Cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie Opleiding Schriftelijke Communicatie Nederlands Opleidingen

Nadere informatie

71 S. instapkaarten taal verkennen 5KM. MALtABERG. QVRre. v;rw>r t. -t.

71 S. instapkaarten taal verkennen 5KM. MALtABERG. QVRre. v;rw>r t. -t. v;rw>r t 7 S SS QVRre F9 - -t. t- L 5KM i r MALtABERG instapkaarten taal verkennen S -4 taal verkennen komt er vaak een -e achter. Taa actief. instapkaarten taal verkennen. groep 8 Maimberg s-hertogenbosch

Nadere informatie

Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas

Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas Les 4: Les conversatie + grammatica Nederlands Conversatie Les 2 A-klas Leraar: Dag Jef. Jef: Dag mevrouw. Hoe gaat het met u? Leraar: Goed, dank je. En met jou? Jef: Ook goed. ----------- Mark: Hallo

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar 2015 2016 Nederlands havo vwo 1 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling H 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

(werkwoordelijk gezegde)

(werkwoordelijk gezegde) Grammatica 1F Grammatica 1F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse grammatica die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs meestal nog wordt geoefend. Doelgroepen

Nadere informatie

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven NEDERLANDS Nederlands Teksverklaringen Samenvattingen 1. Hoofdgedachte 2. Meerkeuzevragen 3. Tekstverbanden 4. Open vragen 5. Argumentatie 6. Mening en doel van de schrijver 1. Spellen 2. Samenvatting

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Grammatica op maat Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Grammatica op maat Dit programma is

Nadere informatie

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen 1.1 Eigen kennis 1.1.1 Kinderen kunnen hun eigen kennis activeren, m.a.w. ze kunnen aangeven wat ze over een bepaald onderwerp al weten en welke ervaringen ze er

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Pdf versie uitleg Grammatica

Pdf versie uitleg Grammatica Uitleg Grammatica Inleiding In deze zelfstudiemodule kun je grammatica oefenen. Grammatica betekent volgens de Van Dale Leer van het systeem van een taal, geheel van regels volgens welke woorden en zinnen

Nadere informatie

De laat gearriveerde koerier drinkt achter een bruin bureau koude koffie. Deze jonge verpleegster huppelt meestal vrolijk door de lange gangen.

De laat gearriveerde koerier drinkt achter een bruin bureau koude koffie. Deze jonge verpleegster huppelt meestal vrolijk door de lange gangen. Zinsdelen Nederlands Bijvoeglijke bepaling Bijwoordelijke bepaling Lijdend voorwerp Meewerkend voorwerp Naamwoordelijk gezegde Onderwerp Persoonsvorm Voorzetselvoorwerp Werkwoordelijk gezegde Bijvoeglijke

Nadere informatie

Als er bij een enkelvoudig onderwerp een meervoudig persoonsvorm staat of andersom is er sprake van foute incongruentie

Als er bij een enkelvoudig onderwerp een meervoudig persoonsvorm staat of andersom is er sprake van foute incongruentie Samenvatting door Adeline 1100 woorden 25 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands Formuleren Adeline Visser V5A Paragraaf 1 De standaardfoutenlijst Dubbelop 5.

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen -b fl41..- 1 rair î ; : ; - / 0 t- t-, 9 S QURrz 71 1 t 5KM 1o r MALNBERG St 4) 4 instapkaarten ji - S 1,1 1 thema 5 1 les 2 S S S - -- t. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende regel De stam van werkwoorden kunnen noteren

Nadere informatie

Snel beter schrijven. Samenvatting

Snel beter schrijven. Samenvatting Snel beter schrijven Samenvatting Snel beter leren schrijven. Met dit boekje en wat mondelinge begeleiding kan iedereen dat. Geen ellenlange pagina s theorie. Wel uitdagende oefeningen en eigentijdse voorbeeldteksten.

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Fictie Klas: MH-1 Lesperiode:1 Taalportfolio In je taalportfolio komen 5 opdrachten die gedurende het jaar worden uitgedeeld en uitgelegd. In de eerste rapportperiode worden de eerste 3 opdrachten beoordeeld

Nadere informatie

2009 Noordhoff Uitgevers bv 1

2009 Noordhoff Uitgevers bv 1 Bijvoeglijk naamwoord Botsende klinkers Contaminatie Daarom/daardoor Dan/als Dubbele ontkenning Dubbele punt Ellips Engelse werkwoorden en samenstellingen Foutief beknopte bijzin Foutieve inversie Hen/hun

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Vak: Nederlands Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Lesperiode: 1 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

SKO. Cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie. Opleiding Zakelijke Correspondentie Nederlands

SKO. Cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie. Opleiding Zakelijke Correspondentie Nederlands Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Correspondentie Cursus Zakelijk Nederlands Cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie Opleiding Zakelijke Correspondentie Nederlands (voorheen Schriftelijke

Nadere informatie