1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1"

Transcriptie

1 1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 CAO boekje 2006.indd :53:36

2 CAO FNV Bondgenoten Postbus AE Amsterdam telefoon De Unie Postbus AK Culemborg telefoon CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp telefoon Dienstenbond Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen Postbus BN Maarssen telefoon ABN AMRO CAO PAGINA 2 CAO boekje 2006.indd :53:37

3 CAO VOORWOORD Met deze CAO hebben CAO-partijen bij ABN AMRO een aantrekkelijk en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket gecreëerd, waarbij een goede (team/individuele) performance goed beloond wordt. CAO-partijen hechten voorts aan gezonde arbeidsverhoudingen. Voor individuele medewerkers is in ruime mate maatwerk mogelijk bij de keuze en invulling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Met de introductie van een arbeidsvoorwaardenwinkel per 1 januari 2007 worden bovendien op een innovatieve en onderscheidende wijze de keuzes verruimd. Waar nodig blijven collectieve regelingen van kracht. CAO-partijen benadrukken voorts in deze CAO het belang van een goed loopbaan- en employability-beleid en een gezonde balans tussen werk en privé. In dit boekje zijn arbeidsvoorwaardelijke regelingen opgenomen die deel uitmaken van deze CAO en regelingen die dit niet doen. De CAO-pagina s zijn steeds gemerkt met de vermelding CAO boven aan de pagina. Deze ABN AMRO CAO loopt van 1 januari 2006 tot 1 januari ABN AMRO Bank N.V. FNV Bondgenoten De Unie CNV Dienstenbond Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen In dit CAO-boekje wordt met de woorden medewerker en hij automatisch ook medewerkster en zij bedoeld. ABN AMRO CAO PAGINA 3 CAO boekje 2006.indd :53:38

4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE PAGINA VOORWOORD 3 1 CAO 6 2 Arbeidsovereenkomst 8 3 Beloning 9 4 Arbeidsduur en werktijden 14 5 Employability 16 6 Balans werk en privé 17 7 Vergoedingen, uitkeringen en overige arbeidsvoorwaarden 22 8 Het Menu 24 9 Arbeidsomstandigheden Arbeidsongeschiktheid VUT/Pensioen Gedragsregels, klachtenregeling en sancties Positie en faciliteiten voor vakbonden en hun leden 32 ABN AMRO CAO PAGINA 4 CAO boekje 2006.indd :53:39

5 CAO INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN PAGINA CAO 1.4 Reglement van de CAO-adviescommissie Standaard arbeidsovereenkomsten 38 CAO Functiewaardering 46 CAO Salarisschalen 51 CAO Beoordelings- en beloningssysteem 53 CAO 3.5 Compensatie vervallen Garantieregeling winstuitkering CAO 3.11 Regeling Ploegendienst en verschoven werktijden 61 CAO 3.12 Compensatieregeling Target 65 CAO 3.13 Regeling Piketdienst Sociaal Statuut en Uitvoeringsbepalingen Employability-CAO Algemene Uitgangspunten Outsourcing Regeling Vergoeding studiekosten Regeling Overplaatsingskostenvergoeding Regeling Levensloop bij ABN AMRO 88 CAO Regeling Moederschapsverlof 91 CAO Regeling Ouderschapsverlof 92 CAO Regeling Zorgverlof 94 CAO Regeling Sabbatsverlof 96 CAO Arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen bij langdurend verlof 97 CAO 6.6 Registratie vakantie en verlof 99 CAO 6.7 Regeling Buitengewoon verlof Regeling Zwangerschaps- en bevallingsverlof 101 CAO 6.10 Reglement Kinderopvangvergoeding 102 CAO 7.1 Regeling Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Regeling Vergoeding binnenlandse dienstreizen Regeling Kostenvergoeding buitenlandse zakenreizen Regeling Autolease 115 CAO Regeling Jubileumuitkering 119 CAO Regeling Afscheidsuitkering 121 CAO Regeling Overlijdensuitkering Reglement Spaarloonregeling ABN AMRO Reglement ANW Regeling Personeelscondities op bankdiensten Collectieve Contracten Regeling Vergoeding werkzaamheden in het buitenland Sociale voorzieningen 140 CAO 10.4 Gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid Regeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering beroepsongeval Gedragsregels Reglement Algemene Regeling Individuele Klachten (ARIK) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor ABN AMRO Bank in Nederland ( klokkenluidersregeling ) 171 TREFWOORDENREGISTER 172 ABN AMRO CAO PAGINA 5 CAO boekje 2006.indd :53:39

6 1 CAO CAO 1 CAO 1.1 Begrippen De bank Medewerker CAO-partijen Vertegenwoordigend Overleg Vakbonden Functiegroep Salaris Uurloon ABN AMRO Bank N.V. Degene die een arbeidsovereenkomst met de bank heeft met de standplaats in Nederland. De bank en de vakbonden waarmee deze CAO is overeengekomen. De Centrale Ondernemingsraad, een Ondernemingsraad of een Onderdeelcommissie van de bank. De werknemersorganisaties waarmee deze CAO is overeengekomen, te weten: FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen. De niveau-aanduiding van de functie die de medewerker bekleedt, vastgesteld met behulp van het functiewaarderingssysteem BASYS (zie voor BASYS-punten per functiegroep de tabel in CAO bijlage 3.1.1). Het door de medewerker op jaarbasis feitelijk verdiende salaris (inclusief een eventuele persoonlijke toeslag) vastgesteld op basis van het binnen de bank toegepaste salarissysteem en de overeengekomen arbeidsduur met een maximum van 1872 uur. Het salaris van de medewerker (exclusief vaste toeslagen zoals de vaste arbeidsmarkttoeslag en de ploegentoeslag) gedeeld door het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar (maximaal 1872 uur). Salarissom Resultaatbonus De som van de in een jaar aan alle medewerkers betaalde salarissen. De jaarlijkse eenmalige uitkering die gebaseerd is op het eindoordeel over de medewerker. Arbeidsduur Basisarbeidsduur De arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week (maximaal 1872 uur per jaar). Langere arbeidsduur De overeengekomen arbeidsduur boven gemiddeld 36 uur per week tot gemiddeld 40 uur per week (maximaal 2080 uur per jaar). Algemeen erkende feestdagen Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (één keer per vijf jaar vanaf 2005), Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. 1.2 Deze CAO is van toepassing op de medewerkers ingedeeld in salarisschaal 1 tot en met 15; niet op vakantiewerkers en stagiairs. Ook personeel van de bank met een standplaats in het buitenland, maar tijdelijk werkzaam in Nederland, valt niet onder deze CAO. Met betrekking tot nieuwe onderdelen/ondernemingen/activiteiten binnen de bank zal vooraf overleg tussen CAO-partijen plaatsvinden over de vraag in hoeverre deze onderdelen/ondernemingen/activiteiten onder de werkingssfeer van deze CAO vallen. Ingeval van integratie van onderdelen/ondernemingen/activiteiten binnen de bank zal vooraf tussen CAO-partijen worden bepaald welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. ABN AMRO CAO PAGINA 6 CAO boekje 2006.indd :53:39

7 CAO 1 CAO 1.3 Deze CAO is gesloten voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari Deze CAO wordt steeds met één jaar verlengd, tenzij ten minste één partij deze CAO uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk heeft opgezegd. De bank en een medewerker kunnen schriftelijk in voor de medewerker gunstige zin van deze CAO afwijken. 1.4 Bij geschillen tussen een medewerker en de bank over de toepassing van deze CAO dient de medewerker steeds de bemiddeling te vragen van de CAO-adviescommissie, een door CAO-partijen samengestelde commissie met een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie zal de medewerker en de bank steeds horen en proberen een minnelijke schikking te bereiken. Als die bemiddeling geen resultaat heeft, zal de commissie schriftelijk een oplossing van het geschil aangeven. Het reglement van de CAO-adviescommissie is opgenomen als CAO bijlage Indien een bepaling van deze CAO door de rechter niet bindend wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. CAO-partijen zullen zich inspannen de niet-bindende bepaling te vervangen door een geldende bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. Indien tijdens deze CAO nieuwe wet- of regelgeving van kracht wordt die van invloed is op de bepalingen van deze CAO, zullen CAO-partijen overleggen over (de noodzaak van) tussentijdse aanpassing van de CAO. 1.6 CAO-partijen hebben op basis van de adviezen uit het Project KIS (Vereenvoudiging en flexibilisering arbeidsvoorwaarden) afspraken gemaakt die per 1 januari 2007 zullen ingaan. Deze afspraken staan bij de betreffende regelingen vermeld. Ten aanzien van een aantal punten zullen CAO-partijen uiterlijk 1 mei 2006 besluiten nemen over de wijze van vereenvoudiging, het inhoudelijke niveau en mogelijke compensatie voor huidige medewerkers: de hoogte van de toeslagpercentages van de roostertoeslag en de urentoeslag; het vervallen van planbaar buitengewoon verlof; het vervallen van moederschapsverlof; de hoogte van percentages pikettoeslag op algemeen erkende feestdagen en weekenddagen; het toekennen van diverse compensaties die nu nog in de vorm van tijd of geld worden toegekend, straks uitsluitend in de vorm van geld. Compensatie ploegendienst zal altijd in de vorm van tijd of geld uitgekeerd kunnen worden; een werkbare oplossing voor gewenningsuitkeringen bij tussentijdse roosteraanpassingen bij korte roosterperiodes; de afkoop van historische overgangsregelingen bij ploegendienst; de berekening van de jubileumuitkering op basis van het laatstverdiende maandsalaris; het terugbrengen van de jubileumuitkering bij 40 dienstjaren tot de fiscale vrijstelling van een maandsalaris; het vervallen van de afscheidsuitkering. 1.7 CAO-partijen zullen met elkaar in overleg treden over de mogelijke gevolgen van overheidsmaatregelen op het gebied van werkloosheid. ABN AMRO CAO PAGINA 7 CAO boekje 2006.indd :53:39

8 2 ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 ARBEIDSOVEREENKOMST 2.1 De bank hanteert standaard arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten, die geen onderdeel zijn van deze CAO, zijn opgenomen als bijlage Medewerkers worden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangenomen. In afwijking hierop wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts toegepast bij piekvorming in het werk, tijdelijke vervanging van collega s, projecten, een overgangsfase bij een reorganisatie of daar waar sprake is van een opleidingsperiode in het kader van een traineeship. De maximale duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is drie jaar. De bank zal het Vertegenwoordigend Overleg tijdens het jaarlijkse overleg over het gevoerde sociaal beleid inzicht geven in het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Bij het aangaan/verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt vanaf 1 juni 2000 geen rekening gehouden met alle uitzend- en detacheringperiodes bij de bank, die liggen in het halfjaar voorafgaand aan de eerste arbeidsovereenkomst. 2.3 In afwijking van de wettelijke bepalingen kan in alle arbeidsovereenkomsten een proeftijd van maximaal twee maanden overeengekomen worden. 2.4 Voor opzeggingstermijnen wordt de wettelijke regeling gevolgd. Als voor de medewerker een langere dan de wettelijke opzeggingstermijn van één maand wordt overeengekomen, geldt diezelfde langere termijn ook voor de bank. Is die termijn korter dan de wettelijke opzeggingstermijn die voor de bank zou gelden, dan geldt voor de bank toch de wettelijke opzeggingstermijn. 2.5 De bank kan de medewerker verplichten tijdelijk andere dan zijn gewone dagelijkse werkzaamheden te verrichten, voorzover deze redelijkerwijs van hem mogen worden verlangd, zonder dat daardoor zijn salaris wijzigt. Voor tijdelijke vervanging geldt de regeling opgenomen in ABN AMRO CAO PAGINA 8 CAO boekje 2006.indd :53:39

9 CAO 3 BELONING 3 BELONING 3.1 Salaris Het salaris van de medewerker wordt bepaald door: de inhoud en de zwaarte van de functie; het gedrag van de medewerker en de mate waarin hij zich ontwikkelt in zijn functie. Functiewaardering De inhoud en zwaarte van de functie worden vastgesteld met behulp van het functiewaarderingssysteem BASYS. Op basis van dit systeem worden functies ingedeeld in 15 functiegroepen. De functiegroep is dus de niveauaanduiding van de functie die de medewerker bekleedt, vastgesteld met behulp van het functiewaarderingssysteem BASYS (zie voor BASYS-punten per functiegroep de tabel in CAO bijlage 3.1.1). De systeemvoorschriften en (beroeps)procedures zijn opgenomen in CAO bijlage Salarisvaststelling en ontwikkeling Aan de vijftien functiegroepen zijn vijftien salarisschalen gekoppeld. De vanaf 1 januari 2006 geldende salarisschalen zijn opgenomen als CAO bijlage Resultaatbonus De medewerker kan in aanmerking komen voor een resultaatbonus. De hoogte van de resultaatbonus wordt bepaald door het eindoordeel over de medewerker. De resultaatbonus is een percentage van het persoonlijk functiesalaris. Is het persoonlijk functiesalaris hoger dan het functie-eindsalaris van de salarisschaal waarin de medewerker is ingedeeld, dan is de resultaatbonus een percentage van dat functie-eindsalaris. De resultaatbonus wordt na afloop van het kalenderjaar waarop de resultaatafspraken betrekking hebben als een eenmalige uitkering in april uitgekeerd. De resultaatbonus is geen basis voor de 13de maand, vakantietoeslag, pensioen en eventuele andere inkomenscomponenten. De bonus maakt, op de wettelijk vereiste wijze, deel uit van de grondslag voor loondoorbetaling tijdens ziekte en de grondslag voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. De wijze waarop de resultaatbonus wordt vastgesteld is opgenomen in CAO bijlage Vakantietoeslag De medewerker ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantietoeslag van 8% van het voor hem op dat moment geldende salaris. Voorzover andere toeslagen basis zijn voor de vaststelling van de vakantietoeslag, is dat uitdrukkelijk in de desbetreffende regeling vermeld. Uitzonderingen: medewerkers die op de betaaldatum nog in hun proeftijd zijn of die na de betaaldatum in dienst komen, krijgen hun vakantietoeslag met hun salaris in de maand december; medewerkers die voor 1 juni uit dienst gaan, krijgen hun vakantietoeslag tegelijk met het salaris over de maand dat het dienstverband wordt beëindigd; medewerkers die na 31 mei in dienst treden en voor 31 december van hetzelfde jaar de dienst weer verlaten, krijgen hun vakantietoeslag tegelijk met de laatste salarisbetaling. De vakantietoeslag heeft betrekking op het lopende kalenderjaar. Indien het dienstverband in het kalenderjaar geen twaalf volle maanden beslaat, of indien gedurende het kalenderjaar een wijziging van de arbeidsduur wordt overeengekomen, wordt de toeslag naar evenredigheid berekend. Verrekening van te veel betaalde vakantietoeslag vindt niet plaats wanneer de medewerker met pensioen gaat of vervroegd uittreedt op basis van Vanaf 1 januari 2007 wordt de vakantietoeslag maandelijks voor een twaalfde deel uitbetaald, tegelijk met het salaris. ABN AMRO CAO PAGINA 9 CAO boekje 2006.indd :53:39

10 3 BELONING CAO de maand De medewerker ontvangt jaarlijks in de maand januari een twaalfde deel van het in het voorafgaande jaar ontvangen salaris. De 13de maand wordt ook berekend over de toeslag langere arbeidsduur, de ploegentoeslag en de vaste arbeidsmarkttoeslag. De 13de maand is basis voor pensioen en uitkeringen bij VUT en arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2007 wordt de 13de maand maandelijks voor een twaalfde deel uitbetaald, tegelijk met het salaris. 3.5 Winstuitkering De medewerker komt ieder jaar in aanmerking voor een winstuitkering, indien de winstdoelstelling van de bank in het voorgaande jaar is gerealiseerd. De regeling winstuitkering vervalt per 1 januari De hoogte van de winstuitkering is afhankelijk van de salarisschaal waarin de medewerker is ingedeeld en van de groei van de nettowinst per aandeel ABN AMRO Holding N.V. exclusief bijzondere posten. Per salarisschaal geldt een basisbedrag voor de winstuitkering dat wordt uitbetaald als de doelstelling voor de groei van de nettowinst per aandeel gerealiseerd wordt (op dit moment is de doelstelling 17%). Afhankelijk van de feitelijke groei van de nettowinst per aandeel in het voorafgaande boekjaar, worden de uit te keren bedragen over het desbetreffende boekjaar als volgt samengesteld: groei nettowinst per aandeel (over-/onderschrijding in procenten t.o.v. doelstelling) uit te keren winstuitkering doelstelling gehaald: basisbedrag* ingeval van overschrijding doelstelling met max. 10% overschreden basisbedrag x 1,25 doelstelling met max. 20% overschreden basisbedrag x 1,50 doelstelling met max. 30% overschreden basisbedrag x 1,75 doelstelling met meer dan 30% overschreden basisbedrag x 2,00 ingeval van onderschrijding doelstelling met max. 10% onderschreden basisbedrag x 0,75 doelstelling met max. 20% onderschreden basisbedrag x 0,50 doelstelling met max. 30% onderschreden basisbedrag x 0,25 doelstelling met meer dan 30% onderschreden basisbedrag x 0,00 *) voor de schalen 1 tot en met 11 zijn de basisbedragen 15% van de in mei 2001 vastgestelde winstuitkeringsbedragen per salarisschaal; voor de schalen 12 tot en met 15 is dat 25% volgens de volgende opsomming: Salarisschaal Basisbedrag Deze bedragen gelden voor medewerkers met een basisarbeidsduur. Voor medewerkers met een langere arbeidsduur of een kortere arbeidsduur gelden deze bedragen naar evenredigheid. Bij indeling in een andere salarisschaal en/of een wijziging in de arbeidsduur in de loop van het boekjaar wordt de winstuitkering naar evenredigheid bepaald. ABN AMRO CAO PAGINA 10 CAO boekje 2006.indd :53:39

11 CAO 3 BELONING Over jaren waarin de medewerker (periodes) niet heeft gewerkt vanwege onbetaald verlof en/of langdurend betaald verlof (met uitzondering van langdurend betaald verlof ten laste van de tijdspaarrekening) wordt de winstuitkering niet of naar evenredigheid uitbetaald. Recht op winstuitkering vervalt na de eerste twee ziektejaren. Betaling van de winstuitkering vindt jaarlijks plaats in de maand mei. Medewerkers die voor de betaaldatum worden ontslagen op grond van een dringende reden komen niet voor een winstuitkering in aanmerking. Overgangsmaatregel De medewerkers die op 31 december 2004 in dienst van de bank zijn ontvangen over de jaren 2005 en 2006 de winstuitkeringsbedragen die afhankelijk van het bedrijfsresultaat worden uitgekeerd, vermenigvuldigd met de factor anderhalf. Over deze jaren ontvangen deze medewerkers minimaal twee maal het basisbedrag. De medewerker die op 31 december 2004 in dienst van de bank is en wiens arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 januari 2005, ontvangt bij vertrek een evenredig deel van dit minimum toeslag De medewerkers die op 31 december 2004 in dienst van de bank zijn bouwen vanaf 1 januari 2005 jaarlijks een recht op een uitkering op ter grootte van 4,2% van het salaris (de zogenoemde 4.2-toeslag). Deze toeslag wordt vanaf april 2005 maandelijks voor een twaalfde deel uitbetaald. De toeslag over het eerste kwartaal 2005 wordt in februari 2006 uitbetaald. De 4.2-toeslag wordt ook berekend over de persoonlijke toeslag en de toeslag langere arbeidsduur. De toeslag is basis voor pensioen, uitkering bij VUT en arbeidsongeschiktheid en de toeslag wordt niet berekend over de vaste arbeidsmarkttoeslag. Gedurende een periode van langdurend verlof (met uitzondering van langdurend betaald verlof ten laste van de tijdspaarrekening of verlofspaarrekening) wordt geen recht op deze toeslag opgebouwd. 3.7 Inkomensaanpassing Gedurende de looptijd van deze CAO worden de salarissen, de salarisschalen en de garantiesalarissen verhoogd: per 1 januari 2006 met 1,5%; per 1 januari 2007 met 2,0%. Deze structurele verhogingen gelden per dezelfde data ook voor: VUT-uitkeringen; de WAO-uitkeringen voor een medewerker die op de eerste ziektedag minstens vijf jaar in dienst van de bank is met een jaarinkomen hoger dan de maximum WAO-uitkeringsgrondslag en voor een medewerker met een WAO-uitkering die op de eerste ziektedag 57,5 jaar of ouder is en op dat moment minstens vijf jaar in dienst bij de bank is. De totale omvang van de te verstrekken bonussen in 2006 en 2007 zal niet geringer zijn dan het bedrag dat als funding voor bonussen beschikbaar komt. Het beschikbare bedrag zal gecorrigeerd worden met eventuele aanpassingen in de personele capaciteit (fte s). 3.8 Eenmalige uitkeringen In juli 2006 ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 0,5% van hun jaarsalaris. Daarnaast ontvangen medewerkers in juli 2006 een eenmalige levensloopbijdrage van 1% van hun bruto jaarsalaris. De individuele medewerker kan deze bijdrage laten storten op de levenslooprekening of als salaris laten uitkeren. 3.9 Roostertoeslag en urentoeslag Vanaf 1 januari 2007 gelden de roostertoeslag en de urentoeslag. Per die datum vervangt de roostertoeslag de ploegentoeslag, de toeslag verschoven werktijden, de targettoeslag en de zaterdagtoeslag. De meerwerkver-goeding gaat per die datum over in de urentoeslag. De hoogte van de toeslagpercentages en eventuele compensatie voor de huidige medewerkers, zullen uiterlijk op 1 mei 2006 door CAO-partijen worden vastgesteld Meerwerkvergoeding De meerwerkregeling is opgenomen onder 4.5. Voor meerwerkvergoeding komen in aanmerking medewerkers met een functie in de functiegroepen 1 tot en met 11. Voor de meerwerkvergoeding gelden de volgende percentages: ABN AMRO CAO PAGINA 11 CAO boekje 2006.indd :53:40

12 3 BELONING CAO dag van de week uren percentage van het uurloon maandag t/m vrijdag tot % zaterdag tot % (waarin begrepen de 50% zaterdagtoeslag) tot % zondag of een algemeen erkende feestdag tot % Indien korter dan een halfuur meerwerk wordt verricht, wordt geen vergoeding gegeven. De medewerker kan kiezen uit compensatie in vrije tijd of in geld. Als de leidinggevende op grond van praktische organisatorische overwegingen een duidelijk en gemotiveerd bezwaar heeft tegen de keuze in tijd, vindt vergoeding in geld plaats. Indien de medewerker als gevolg van meerwerk van twee uur of langer niet in staat is de avondmaaltijd thuis te gebruiken, kan hij een maaltijdpauze nemen van een halfuur. Deze tijd telt mee voor de berekening van de meerwerkvergoeding. De medewerker kan in aanmerking komen voor de maaltijdvergoeding, genoemd onder Ploegendienst en verschoven werktijden Voor het werken in ploegendienst en verschoven werktijden gelden de in CAO bijlage 3.11 opgenomen (vergoedings)regels Compensatieregeling Target Voor het werken op feestdagen in verband met euroclearing- en settlementsystemen (Target) van de Europese Centrale Bank, gelden de in CAO bijlage 3.12 opgenomen (vergoedings)regels Piketdienst Voor het verrichten van piketdienst gelden de in CAO bijlage 3.13 opgenomen (vergoedings)regels. Voor vergoeding van piketdienst komen in aanmerking medewerkers met een functie ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met Vervangingstoeslag De bank kan besluiten dat de medewerker tijdelijk de taken uit een hoger ingedeelde functie moet verrichten. Deze vervanging moet om een andere reden dan wegens vakantie plaatsvinden en moet een periode van ten minste twee maanden beslaan. De vervangingstoeslag bedraagt op jaarbasis 5% van het functie-eindsalaris van de bij de waargenomen functie behorende salarisschaal. De toeslag is geen basis voor andere beloningen, uitkeringen of pensioen Toeslag arbeidsbezwarende omstandigheden In een functie kunnen arbeidsbezwarende omstandigheden voorkomen. Deze omstandigheden worden met behulp van het functiewaarderingssysteem BASYS afzonderlijk gemeten. Op basis van deze meting worden de volgende toeslagen toegekend. Bij overplaatsing naar een functie waarvoor deze toeslag niet geldt of bij het vervallen van de arbeidsbezwarende omstandigheden, vervalt de toeslag direct. De toeslag is op dezelfde wijze als de ploegentoeslag basis voor de berekening van uitkeringen en andere toeslagen. Deze toeslag is echter geen basis voor de berekening van de 13de maand. BASYS BO-punten toeslag per maand 0-8 geen EUR 9, EUR 18,15 22 en hoger EUR 36, Arbeidsmarkttoeslagen Op grond van de arbeidsmarktsituatie kan boven de uit de salarisregeling voortvloeiende beloning aan de medewerker tijdelijk een aanvullende beloning worden toegekend. Vakbonden zullen jaarlijks geïnformeerd worden over situaties waarin een aanvullende beloning op grond van de arbeidsmarktsituatie wordt toegekend Zaterdagtoeslag Als de medewerker op grond van de met hem overeengekomen werktijden op zaterdag werkt, ontvangt hij per op de zaterdag tussen 8.00 en gewerkt uur een toeslag van 50% van het uurloon. ABN AMRO CAO PAGINA 12 CAO boekje 2006.indd :53:40

13 CAO 3 BELONING 3.18 Basis voor beloningen Een aantal beloningen, zoals in het overzicht hieronder weergegeven, is basis voor het vaststellen van de hoogte van andere beloningen en uitkeringen. Dit overzicht is niet uitputtend, omdat alleen veel voorkomende toeslagen zijn opgenomen. vakantietoeslag 13de maand 4.2-toeslag meerwerk-/ zaterdagtoeslag salaris incl. persoonlijke toeslag X X X X resultaatbonus toeslag langere arbeidsduur X X X - vaste arbeidsmarkttoeslag X X - X ploegen/verschoven uren toeslag1 X X - - toeslag bezwarende omstandigheden X vervangingstoeslag winstuitkering Over de compensatie voor continudienst en ploegendienst Schiphol wordt maandelijks direct vakantietoeslag en 13de maand uitgekeerd (= toeslag x 116,33%). Onderstaand staatje bevat een aantal beloningselementen dat basis is voor uitkering bij arbeidsongeschiktheid, VUT en pensioen. Ook dit overzicht is niet uitputtend omdat alleen veel voorkomende toeslagen zijn opgenomen. Basis voor uitkeringen bij: arbeidsongeschiktheid pensioen VUT salaris X X X vakantietoeslag X X X 13de maand X X X 4.2-toeslag X X X vaste arbeidsmarkttoeslag X X X ploegentoeslag X X X pikettoeslag X X X toeslag bezwarende omstandigheden X X X toeslag (tijdelijk) langere arbeidsduur X X Tot ABN AMRO CAO PAGINA 13 CAO boekje 2006.indd :53:40

14 4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN CAO 4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 4.1 Basisarbeidsduur Voor alle functies geldt de basisarbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week en 1872 uur op jaarbasis. 4.2 Langere arbeidsduur Voor alle functies kan in afwijking van de basisarbeidsduur een langere arbeidsduur gelden van maximaal gemiddeld 40 uur per week en 2080 uur op jaarbasis. 4.3 Aanpassing arbeidsduur Vermindering Voor alle functies geldt dat in afwijking van de basisarbeidsduur een kortere arbeidsduur kan worden overeengekomen. De omvang van de arbeidsduur mag niet belemmerend werken voor de loopbaan van de medewerker. Een verzoek van de medewerker tot vermindering van de arbeidsduur wordt gehonoreerd tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zoals genoemd in de Wet Aanpassing Arbeidsduur zich hiertegen verzetten. Vermeerdering Medewerkers met een basisarbeidsduur of een kortere arbeidsduur kunnen de leidinggevende vragen om vermeerdering van de arbeidsduur tot maximaal gemiddeld 40 uur per week en 2080 uur op jaarbasis. Bij een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur geldt, naast de criteria van de Wet Aanpassing Arbeidsduur, als voorwaarde dat een medewerker ten minste voldoende functioneert. Procedure aanpassing arbeidsduur De medewerker dient een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur ten minste vier maanden vóór de beoogde ingangsdatum schriftelijk bij de leidinggevende in. De leidinggevende deelt zijn beslissing uiterlijk drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan de medewerker mee. Als de leidinggevende het verzoek (gedeeltelijk) afwijst, wordt dit schriftelijk gemotiveerd. Indien de leidinggevende niet tijdig reageert, wordt het verzoek van de medewerker gehonoreerd. De medewerker kan tegen een afwijzende beslissing in beroep gaan bij de CAO-adviescommissie (opgenomen in CAO bijlage 1.4). De medewerker kan maximaal drie keer per jaar een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur indienen. Compensatie langere arbeidsduur tot 1 januari 2007 Voor de medewerker met een basisarbeidsduur, kan de langere arbeidsduur van maximaal 208 uur per jaar als volgt gecompenseerd worden: volledige uitbetaling van de extra gewerkte uren; de extra gewerkte uren tellen mee voor de vaststelling van de hoogte van de vakantietoeslag, de 13de maand, een eventuele 4.2-toeslag, de winstuitkering en het pensioen; het volledig sparen van de extra gewerkte uren. De op deze manier gespaarde uren kunnen als volgt worden aangewend: voor een vervroegde non-activiteitsperiode voorafgaand aan een eventueel dan geldende VUT-regeling of een pensioen; voor verbetering van de inkomenspositie tijdens een eventueel dan geldende VUT-regeling; voor een met de leidinggevende overeen te komen periode van verlof met een door de medewerker zelf te bepalen doel; een combinatie van de hierboven omschreven uitbetaling en sparen van uren; dit naar keuze van de betrokken medewerker. Compensatie langere arbeidsduur vanaf 1 januari 2007 Vanaf 1 januari 2007 zal de langere arbeidsduur volledig worden uitbetaald. De keuze van volledig sparen of een combinatie van uitbetaling en sparen van uren komt daarmee te vervallen. De uitbetaling geschiedt vanaf die datum als salaris en niet meer in de vorm van een aparte toeslag. 4.4 Werktijden De gebruikelijke werktijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en uur en zaterdag tussen 8.00 uur en uur. ABN AMRO CAO PAGINA 14 CAO boekje 2006.indd :53:40

15 CAO 4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN Uitgangspunten en criteria bij individuele werktijden en roostering Individuele werktijden worden gebaseerd op de arbeidsduur van de medewerker en vastgesteld in overleg tussen medewerker en leidinggevende. Bij individuele afspraken over werktijden en roosters wordt rekening gehouden met een goede balans tussen individuele belangen, teambelangen en de belangen van de organisatie. Zo geldt dat werkoverleg als werktijd wordt beschouwd. In het overleg tussen leidinggevende, medewerker en team over werktijden en roosters kan gebruikgemaakt worden van arbeidstijdmanagementinstrumenten. De normen van de standaardregeling uit de Arbeidstijdenwet vormen de kaders voor het overleg over de arbeids- en rusttijden, tenzij met de ondernemingsraad anders wordt overeengekomen. Individuele werktijden worden in overleg tussen leidinggevende en medewerker overeengekomen, nadat in het team de werktijden en de gewenste bezetting aan de orde zijn geweest. De werktijden worden vastgelegd in roosters voor een periode van minimaal een kwartaal en maximaal een jaar. De CAO-partijen kunnen voor bepaalde bedrijfsonderdelen een kortere periode afspreken. Individuele werktijden en roosters worden minimaal één keer per jaar door leidinggevende en medewerkers besproken in het werkoverleg. In dit werkoverleg kunnen geen besluiten worden genomen over aanpassing van individuele werktijden. Daarnaast kan de medewerker de individuele werktijden in het overleg met de leidinggevende aan de orde stellen. In de individuele werktijden wordt steeds voorzien in voor de medewerker herkenbare vrije tijd van ten minste halve dagen. Bij de basisarbeidsduur kan gekozen worden uit de volgende roosters, tenzij dit organisatorisch niet mogelijk of niet zinvol is: een halve vrije dag per week; een vrije dag per twee weken; een vierdaagse werkweek van vier maal negen uur; variaties hierop. Bij inroostering van een werkdag op zaterdag heeft een medewerker recht op een vrije maandag direct volgend op die zaterdag. Als ingeroosterde verloftijd samenvalt met een algemeen erkende feestdag of ziektedag, wordt geen vervangende verloftijd toegekend. Bij een wisselende roostervrije dag zal worden voorkomen dat niet steeds dezelfde medewerkers geconfronteerd worden met het samenvallen van een feestdag en een roostervrije dag. In verband met de uitoefening van het instemmingsrecht geeft het management het Vertegenwoordigend Overleg desgevraagd een overzicht van het verloop van het overleg over roosters en de uitkomsten daarvan. Onder bepaalde omstandigheden kan de bank ervoor kiezen met een medewerker een functiecontract overeen te komen. In dat geval worden geen individuele werktijden met de medewerker afgesproken. Zie voor de formulering van de desbetreffende bepaling bijlage 2.1 Standaard arbeidsovereenkomsten. Deze bijlage is geen onderdeel van deze CAO. 4.5 Meerwerk Meerwerk is incidenteel werk waarbij wordt afgeweken van de overeengekomen werktijden volgens een daartoe gemaakte afspraak tussen leidinggevende en medewerker. In bijzondere omstandigheden kan een leidinggevende de medewerker verplichten tot meerwerk. De medewerker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij de verplichting tot meerwerk wordt steeds het belang van de organisatie afgewogen tegen het zwaarwegende belang van de medewerker. Er geldt een maximum van 45 meerwerkuren per kwartaal. Bij een kortere arbeidsduur geldt dit maximum naar rato. De regeling voor meerwerkvergoeding geldt ook als werkzaamheden van afdelingen worden gepland buiten de individuele werktijden van medewerkers. Medewerkers kunnen niet worden verplicht tot meerwerk op een zondag en een algemeen erkende feestdag. Meerwerk is dan alleen mogelijk indien de medewerker daarmee instemt. Een medewerker van 55 jaar of ouder kan niet worden verplicht tot het verrichten van meerwerk. Medewerkers met een functie in de functiegroepen 1 tot en met 11 komen in aanmerking voor de meerwerkvergoeding zoals omschreven onder In het overleg van de bank met het Vertegenwoordigend Overleg over het gevoerde sociaal beleid worden de omvang en de frequentie van het meerwerk besproken. ABN AMRO CAO PAGINA 15 CAO boekje 2006.indd :53:40

16 5 EMPLOYABILITY CAO 5 EMPLOYABILITY Het Sociaal Statuut ABN AMRO en de Uitvoeringsbepalingen, die geen deel uitmaken van deze CAO, zijn op-genomen in bijlage 5.1. De Employability-CAO die geen deel uitmaakt van deze CAO, is opgenomen in bijlage 5.2. De bank zal zich tot het uiterste inspannen de medewerker voor wie door een reorganisatie geen passende functie beschikbaar is, te herplaatsen in een passende functie binnen of buiten de bank. De bank zal daartoe de benodigde budgetten ter beschikking stellen. Iedere medewerker kan zonder beletsel gebruikmaken van de in de mobiliteitsorganisatie gehanteerde instrumenten. De tekst van de overeenkomst Algemene Uitgangspunten Outsourcing is opgenomen als bijlage 5.3. Deze overeenkomst maakt geen deel uit van de CAO. De Regeling Vergoeding studiekosten, die geen onderdeel is van de CAO, is opgenomen in bijlage 5.4. De Regeling Overplaatsingskostenvergoeding, die geen onderdeel is van de CAO, is opgenomen in bijlage 5.5. CAO-partijen vinden een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie belangrijk. Diegenen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt krijgen daarbij speciale aandacht. De kosten van hieruit voortvloeiende initiatieven bedragen maximaal 0,25% van de salarissom. Tijdens de looptijd van deze CAO zal de bank de werving en selectie van nieuwe medewerkers in multicultureel perspectief bekijken. De uitkomst wordt aan CAO-partijen ter beschikking gesteld. Op basis van de uitkomsten zal de bank een beleid ontwikkelen dat zich specifiek richt op het multiculturele karakter van de bank. Het employability-beleid is er mede op gericht vrouwen in hogere functies evenredig vertegenwoordigd te hebben. Meerdere verlofregelingen zijn erop gericht medewerkers in staat te stellen na de geboorte of adoptie van een kind het dienstverband met de bank te handhaven. Mocht de medewerker desondanks besluiten het dienstverband te beëindigen, dan zal indien een passende functie beschikbaar is herindiensttreding binnen vier jaar na beëindiging bevorderd worden. CAO-partijen vinden het van belang dat medewerkers in alle fasen van hun leven gemotiveerd en inzetbaar blijven en dat kennis en ervaring optimaal worden benut. Arbeidsparticipatie van ouderen is daarbij één van de speerpunten. Tijdens de looptijd van deze CAO zal een studie verricht worden naar levensfasebewust personeelsbeleid. Dit zal leiden tot een advies dat uiterlijk 1 juli 2006 aan CAO-partijen zal worden aangeboden. In deze studie zal tevens aandacht besteed worden aan het plaatsingsbeleid voor 55+ bij reorganisaties en aan de regeling seniorenverlof. ABN AMRO CAO PAGINA 16 CAO boekje 2006.indd :53:40

17 CAO 6 BALANS WERK EN PRIVÉ 6 BALANS WERK EN PRIVÉ 6.1 Algemeen CAO-partijen willen de medewerkers een balans laten vinden tussen werk en privé-leven. Niet alleen is er een toenemende druk op medewerkers om zowel de arbeid als de zorgtaken goed uit te voeren, maar medewerkers voelen ook vaker de behoefte om in een bepaalde periode om uiteenlopende redenen rust te nemen. In verband hiermee biedt de bank haar medewerkers de mogelijkheid om diverse vormen van verlof op te nemen. Een aantal verlofvormen vloeit voort uit de wettelijke verlofregelingen. De bank heeft deze zo ingevuld dat medewerkers worden gestimuleerd daarvan gebruik te maken, zoals bijvoorbeeld de ouderschapsverlofregeling. Er is ook een aantal verlofregelingen dat speciaal door de bank voor haar medewerkers is ontworpen. Het uitgangspunt bij alle vormen van verlof is steeds dat deze in goed onderling overleg met de leidinggevende worden opgenomen. CAO-partijen zullen invulling geven aan arbeidstijdenmanagement. Elementen die hierin worden betrokken zijn onder meer aanbodstructurering van deeltijdfuncties, eventueel met behulp van referentiefuncties, roosteren, functiecontracten, telewerken en thuiswerken. Er zullen instrumenten ontwikkeld worden, waarmee leidinggevenden de variatiemogelijkheden in arbeidsduur, werktijden en verlof van de medewerkers kunnen managen. Indien bij telewerken en thuiswerken door middel van pilots ervaring wordt opgedaan, zal een CAO-werkgroep worden geformeerd die als klankbord zal fungeren voor die pilots en eventueel daaruit volgend beleid. 6.2 Levensloop De medewerker kan bruto-inkomen sparen ter financiering van periodes van (deels) onbetaald verlof. Om deel te kunnen nemen aan de Levensloopregeling moet de medewerker over een levenslooprekening beschikken waarop door de bank delen van het bruto-inkomen kunnen worden gestort. Het gestorte bedrag is vrij van loonheffing. Bij opname van (deels) onbetaald verlof, kan de medewerker het tegoed op zijn levenslooprekening aanspreken om het verlof te financieren. De waarde van eventueel gespaarde uren op de verlofspaarrekening zal in 2006 worden gestort op de levenslooprekening. De Levensloopregeling is opgenomen als bijlage Vakantie Een medewerker met een basisarbeidsduur heeft wettelijk recht op 144 vakantie-uren per jaar. Daarnaast heeft een medewerker jaarlijks recht op extra vakantie-uren. Het aantal extra vakantie-uren is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. leeftijd vakantie-uren bij basisarbeidsduur vakantie-uren bij een langere arbeidsduur van 4 uur per week ten opzichte van de basisarbeidsduur t/m 34 jaar t/m 44 jaar , t/m 54 jaar , jaar en ouder Voor het bepalen van de leeftijd geldt de leeftijd die in de loop van het kalenderjaar wordt bereikt. Bestaande extra aanspraken op vakantie-uren op basis van de salarisschaal blijven gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2001 kunnen geen nieuwe aanspraken meer ontstaan. Voor de medewerker wiens arbeidsduur afwijkt van de basisarbeidsduur worden de vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Bij een langere arbeidsduur van vier uur per week ten opzichte van de basisarbeidsduur heeft de medewerker recht op het aantal vakantie-uren zoals in de hierboven vermelde tabel staat aangegeven. Vanaf 1 januari 2007 zal het jaarlijkse bovenwettelijke vakantierecht van de medewerker in geld aan hem ter beschikking worden gesteld via de Winkel. Deze vakantierechten kunnen via de Winkel weer worden teruggekocht. De medewerker heeft het recht drie aaneengesloten weken vakantie op te nemen. De vakantie wordt door de leidinggevende vastgesteld na overleg met de medewerker en nadat in het team de vakantieplanning aan de orde is geweest. ABN AMRO CAO PAGINA 17 CAO boekje 2006.indd :53:41

18 6 BALANS WERK EN PRIVÉ CAO Niet-genoten (vanaf 1 januari 2007 wettelijke) vakantie-uren verjaren tien jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak daarop is ontstaan. Bij aanvang of beëindiging van het dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt het aantal vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Vindt in- of uitdiensttreding plaats in de loop van een kalendermaand, dan worden voor die maand naar rato vakantie-uren opgebouwd. Wanneer op bepaalde dagen volgens (plaatselijk) gebruik niet wordt gewerkt, kan de leidinggevende de op deze dagen niet gewerkte uren in mindering brengen op het aantal vakantie-uren. Op algemeen erkende feestdagen (zie 1.1) heeft de medewerker voorzover de werkzaamheden dat toelaten recht op een vrije dag met behoud van salaris. Als een medewerker vanuit zijn geloofsovertuiging gewetensbezwaren heeft tegen het werken op met die geloofsovertuiging samenhangende godsdienstige feestdagen, kan hij niet worden verplicht op die dagen te werken. De niet gewerkte uren worden in mindering gebracht op het aantal vakantie-uren. De medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt voor de opbouw en het opnemen van vakantie-uren geacht volledig arbeidsgeschikt te zijn. Indien de medewerker ziek wordt tijdens de vakantie, worden de hierdoor gemiste vakantie-uren niet in mindering gebracht op het totaal aantal mits de medewerker zich houdt aan de geldende gedragsregels, genoemd in CAO bijlage Tijdens ziekte langer dan zes maanden, bouwt de medewerker alleen over de laatste zes maanden vakantierechten op. Tijdvakken van ziekte worden samengeteld wanneer ze elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen. 6.4 Kortdurend zorgverlof Dit gedeeltelijk betaald verlof kan de medewerker opnemen wanneer sprake is van ziekte van: echtgenoot of partner, inwonend (pleeg)kind, inwonend kind van echtgenoot of partner, of bloedverwant in de eerste graad niet zijnde een kind, en deze persoon vanwege die ziekte verzorging van de medewerker nodig heeft. Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal twee keer de gemiddelde arbeidsduur per week. De medewerker krijgt 85% van zijn verlofuren vergoed. De Regeling Kortdurend zorgverlof is opgenomen in CAO bijlage (Regeling Zorgverlof). 6.5 Langdurend verlof De medewerker die ten minste één jaar in dienst is kan gebruikmaken van de volgende vormen van langdurend verlof. a b Moederschapsverlof Dit onbetaald verlof kan een vrouwelijke medewerker opnemen, indien zij het dienstverband bij de bank wil voortzetten, maar een langer verlof dan het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof nodig denkt te hebben. Het verlof kan worden opgenomen voor een periode van maximaal vier weken voorafgaand aan het zwangerschapsverlof en/of voor een periode van maximaal zes maanden aansluitend op het bevallingsverlof. Het verlof kan worden opgenomen in voltijd, deeltijd of een combinatie daarvan. De keuze van geheel of gedeeltelijk deeltijdverlof wordt in overleg met de leidinggevende bepaald. De Regeling Moederschapsverlof is opgenomen als CAO bijlage Ouderschapsverlof Dit gedeeltelijk betaald verlof kan de medewerker opnemen die (adoptie-)ouder is van een kind jonger dan acht jaar. De medewerker die een kind adopteert dat vanaf zeven jaar en tien maanden in het gezin is opgenomen, heeft recht op ouderschapsverlof tot het kind twaalf jaar is. Het maximaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt dertien keer de gemiddelde arbeidsduur per week. Het verlof kan worden opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van dertien weken voltijd óf gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 26 weken waarbij het aantal uren ouderschapsverlof per week ten hoogste de helft van de gemiddelde werkweek bedraagt. De medewerker kan de leidinggevende verzoeken het verlof op te delen in maximaal drie perioden van ten minste één maand, of dit op een andere manier op te nemen. De leidinggevende stemt met dit verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. De bank betaalt over alle opgenomen verlofuren 50% van het salaris, met een minimum van EUR 9,95 per uur per 1 januari 2006, en EUR 10,15 per uur per 1 januari 2007 (dit bedrag wordt steeds verhoogd met het percentage van een eventuele algemene loonsverhoging). Ligt het salaris van de medewerker beneden dit niveau, dan is de vergoeding gelijk aan het salaris. De Regeling Ouderschapsverlof is opgenomen als CAO bijlage ABN AMRO CAO PAGINA 18 CAO boekje 2006.indd :53:41

19 CAO 6 BALANS WERK EN PRIVÉ c Langdurend zorgverlof Dit gedeeltelijk betaald verlof kan een medewerker opnemen bij ernstige ziekte van: de echtgenoot of partner; ouder(s), waaronder mede begrepen schoon-, stief- of pleegouder(s); het (de) kind(eren), waaronder mede begrepen stief-, geadopteerde- en pleegkind(eren); een zorgbehoevende in zijn directe omgeving, indien de zieke(n) verzorging behoeft/behoeven en hiervoor afhankelijk is/zijn van de feitelijke verzorging van de betrokken medewerker. Een medewerker kan ook langdurend zorgverlof opnemen wanneer hij hulp biedt aan een stervende partner, kind of ouder, of aan een kind met een levensbedreigende ziekte. Het maximaal aantal uren zorgverlof bedraagt elf keer de gemiddelde arbeidsduur per week. Het verlof kan worden opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van elf weken voltijd óf gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 26 weken waarbij het aantal uren zorgverlof per week ten hoogste de helft is van de gemiddelde werkweek. De medewerker kan de leidinggevende verzoeken het verlof op een andere manier op te nemen. De leidinggevende stemt met dit verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. De bank betaalt over de opgenomen verlofuren 50% van het salaris. De Regeling Langdurend zorgverlof is opgenomen in CAO bijlage (Regeling Zorgverlof). Kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof kunnen aaneengesloten worden opgenomen, mits aan de voorwaarden voor beide regelingen wordt voldaan. d Sabbatsverlof Het sabbatsverlof dient in een aaneengesloten periode te worden opgenomen en mag minimaal één maand en maximaal zes maanden in voltijd of deeltijd duren. Bij opname van dit verlof in deeltijd geldt een minimale arbeidsduur van gemiddeld tien uur per week. Indien het sabbatsverlof in voltijd opgenomen wordt direct voorafgaand aan vertrek bij de bank, kan dit verlof worden opgenomen voor een periode van maximaal drie jaar. Dit verlof kan op zijn vroegst drie jaar na afloop van een vorige periode van sabbatsverlof worden opgenomen. De Regeling Sabbatsverlof is opgenomen als CAO bijlage Arbeidsvoorwaarden Langdurend verlof kan zijn opgebouwd uit uren onbetaald verlof en uren betaald verlof. Uren betaald verlof kunnen bestaan uit: door de bank betaalde verlofuren bij ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof; door de medewerker in te zetten uren van de tijdspaarrekening. Sabbatsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Tijdens dit verlof blijven de volgende arbeidsvoorwaarden van kracht: - de opbouw van pensioen loopt door, voorzover fiscaal toegestaan, gedurende maximaal zes maanden; - het recht op personeelscondities blijft bestaan; - de opleidingsbepalingen blijven van kracht gedurende zes maanden. Opleidingen waarmee de medewerker gestart is kunnen op basis van bestaande afspraken worden voortgezet; - de verlofperiode telt mee voor de berekening van de benodigde diensttijd voor jubileum- en afscheidsuitkeringen. In CAO bijlage is dit nader uitgewerkt. Combinatiebepaling Worden sabbats-, ouderschaps- of zorgverlof in enige combinatie opgenomen, dan geldt dat de totale duur van de gecombineerde verloven maximaal zes maanden (voltijd en deeltijd) mag zijn, tenzij de medewerker in overleg met de leidinggevende andere afspraken maakt. Terugkeergarantie De medewerker keert na afloop van het verlof terug in dezelfde functie op basis van het oorspronkelijk aantal arbeidsuren, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien door reorganisatie de functie is vervallen, zullen dezelfde afspraken worden gehanteerd als voor de collega s die bij de reorganisatie betrokken zijn geweest. De medewerker zal zo spoedig mogelijk - in principe op hetzelfde moment als de collega s - op de hoogte worden gesteld van het mogelijk vervallen of wijzigen van de functie als gevolg van die reorganisatie. ABN AMRO CAO PAGINA 19 CAO boekje 2006.indd :53:41

20 6 BALANS WERK EN PRIVÉ CAO Ten onrechte genoten vergoedingen Als blijkt dat een medewerker oneigenlijk gebruikgemaakt heeft van het moederschapsverlof, het ouderschapsverlof of het langdurend zorgverlof, kan de bank de met het doorlopen van bepaalde arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten terugvorderen. De door de bank verstrekte vergoeding in geval van ouderschapsverlof of langdurend zorgverlof wordt in ieder geval teruggevorderd indien het dienstverband binnen drie maanden na afloop van het verlof danwel tijdens de duur van het verlof wordt beëindigd. 6.6 Registratie vakantie en verlof Voor de registratie van vakantie en verlof worden de volgende hulpmiddelen gebruikt: de vakantiekaart, het vakantie-urenoverzicht, de persoonlijke tijdspaarrekening en de verlofspaarrekening. Een toelichting op deze hulpmiddelen is opgenomen als CAO bijlage 6.6 Registratie vakantie en verlof. 6.7 Overig verlof Buitengewoon verlof Een medewerker kan in verscheidene bijzondere situaties aanspraak maken op buitengewoon verlof met behoud van salaris in verband met familie-omstandigheden of vakbondslidmaatschap. Deze situaties staan vermeld in CAO bijlage 6.7. Deze bijlage geldt als een nadere invulling/uitwerking van artikel 4 van de Wet Arbeid & Zorg. Vrijwilligersverlof De Regeling Vrijwilligersverlof wordt gedurende de looptijd van deze CAO gecontinueerd. Deze verlofmogelijkheid voor vrijwilligerswerk zal nadrukkelijk onder de aandacht van de medewerkers worden gebracht. De medewerker die vrijwilligerswerk verricht, zoals het leiden van een jeugdkamp georganiseerd door een landelijk werkende organisatie voor jeugd- en jongerenwerk, het begeleiden van door maatschappelijke organisaties georganiseerde reizen voor gehandicapten en bejaarden of hiermee vergelijkbare situaties, krijgt daartoe per jaar gedurende maximaal één keer zijn gemiddelde arbeidsduur per week betaald verlof. Algemene voorwaarden voor toekenning van vrijwilligersverlof zijn dat de werkzaamheden worden verricht bij een landelijk werkende organisatie en uitsluitend tijdens werktijd kunnen worden uitgevoerd. Vrijwilligersverlof wordt ook toegekend wanneer de medewerker vrijwilligerswerk verricht in het kader van projecten van het Bureau Maatschappelijke Betrokkenheid. Seniorenverlof De medewerker met een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week (of meer in geval van een tijdelijk langere arbeidsduur) die de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt, komt in aanmerking voor een arbeidstijdverkorting van: twee uur per werkweek, indien hij de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt; vier uur per werkweek, indien hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. De medewerker met een arbeidsduur van minder dan gemiddeld 36 uur per week, komt in aanmerking voor een arbeidstijdverkorting naar evenredigheid van zijn contracturen. De arbeidstijdverkorting wordt in overleg met de leidinggevende in beginsel per werkweek opgenomen. In bijzondere omstandigheden kan de arbeidstijdverkorting worden opgespaard over een periode van ten hoogste vier achtereenvolgende kalenderweken. De aanspraak op arbeidstijdverkorting vervalt indien deze in een periode van vier achtereenvolgende kalenderweken niet is opgenomen. Gedurende gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alsmede tijdens vakanties ontstaat geen aanspraak op arbeidstijdverkorting. De met de medewerker overeengekomen arbeidsduur ondergaat als gevolg van de hierboven genoemde arbeidstijdverkorting geen wijziging. 6.8 Zwangerschaps- en bevallingsverlof en adoptieverlof Een medewerkster die zwanger is, kan aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsverlof van in beginsel zestien weken. De Regeling Zwangerschaps- en bevallingsverlof, die geen onderdeel is van deze CAO, is opgenomen als bijlage 6.8. Een medewerker die een kind adopteert, heeft recht op betaald adoptieverlof van ten hoogste vier aaneengesloten weken. Het recht op adoptieverlof bestaat gedurende een tijdvak van achttien weken en gaat in twee weken vóór de feitelijke opneming ter adoptie. Ook pleegouders hebben recht op dit verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam wordt opgenomen op basis van een pleegcontract. ABN AMRO CAO PAGINA 20 CAO boekje 2006.indd :53:41

CAO ABN AMRO. 1 januari 2009 1 maart 2010

CAO ABN AMRO. 1 januari 2009 1 maart 2010 CAO ABN AMRO 1 januari 2009 1 maart 2010 1 Voorwoord Met deze CAO is een aantrekkelijk en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket gemaakt, waardoor een goede team- of individuele performance goed beloond

Nadere informatie

CAO ABN AMRO. 1 maart 2010-1 januari 2013

CAO ABN AMRO. 1 maart 2010-1 januari 2013 CAO ABN AMRO 1 maart 2010-1 januari 2013 Voorwoord Met deze CAO is een aantrekkelijk en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket gemaakt, waardoor een goede teamof individuele performance goed beloond wordt.

Nadere informatie

CAO 1 januari 2012 1 januari 2013. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.

CAO 1 januari 2012 1 januari 2013. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. CAO 1 januari 2012 1 januari 2013 ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. PARTIJEN BIJ DEZE CAO ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. FNV Bondgenoten De Unie CNV Dienstenbond zijn op 30 september 2011 te Amersfoort onderstaande

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

CAO ABN AMRO. 1 januari 2013 1 januari 2014

CAO ABN AMRO. 1 januari 2013 1 januari 2014 CAO ABN AMRO 1 januari 2013 1 januari 2014 CAO ABN AMRO 1 januari 2013 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Mijn werk Arbeidsovereenkomst... 6 Arbeidsverhoudingen... 7 Reglement van de Geschillencommissie...

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 The Royal Bank of Scotland plc, Netherlands branch en The Royal Bank of Scotland N.V. RBS NL CAO 1 juli 2013 1 januari 2016 Voorwoord Wij zijn verheugd met deze nieuwe Collectieve

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

CAO ABN AMRO 1 januari 2014 1 januari 2016

CAO ABN AMRO 1 januari 2014 1 januari 2016 CAO ABN AMRO 1 januari 2014 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE CAO ABN AMRO 1 januari 2014 1 januari 2016 Voorwoord 4 Mijn werk Arbeidsovereenkomst 7 Arbeidsverhoudingen 9 Reglement van de Geschillencommissie

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Principeakkoord Collectieve Arbeidsovereenkomst 2010-2011 tussen The Royal Bank of Scotland N.V. en FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en BBV

Principeakkoord Collectieve Arbeidsovereenkomst 2010-2011 tussen The Royal Bank of Scotland N.V. en FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en BBV Principeakkoord Collectieve Arbeidsovereenkomst 2010-2011 tussen The Royal Bank of Scotland N.V. en FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en BBV Achtergrond: 1. Uitgangspunt voor deze CAO is de CAO

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Looptijd De CAO heeft een looptijd van 23 maanden: van 1 april 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging Per 1 oktober 2009 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL juni 2011

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL juni 2011 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2011-2012 17 juni 2011 Partijen: Omroepwerkgevers: 1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, gevestigd en kantoorhoudend te Hilversum,

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

DEEL-CAO ANWB Media 1 april 2004-31 maart 2007

DEEL-CAO ANWB Media 1 april 2004-31 maart 2007 DEEL-CAO ANWB Media 1 april 2004-31 maart 2007 INHOUDSOPGAVE 0. PREAMBULE 1 0.1 PARTIJEN 1 0.2 ARBEIDSVOORWAARDENSTELSEL 1 0.3 DEFINITIES 1 0.4 DUUR, WIJZIGING, OPZEGGING 3 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN 4

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM. CAO Kabel & Telecom 2010-2011 definitieve versie 1 van 64

CAO KABEL & TELECOM. CAO Kabel & Telecom 2010-2011 definitieve versie 1 van 64 CAO KABEL & TELECOM 2010 2011 1 van 64 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4 Werkplek en

Nadere informatie

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 LOGA Brief aan de leden Ţ.a.v. het college en de raad^ ^ Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eĩdsvo orwaarden C* 'V ' ivj-rl'.»'. CMH'F Beh. Ambt.: Síreefdaí.: informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017 Uitgave: juni 2016 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode ALGEMENE BANK-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD... 6 DEEL 1... 7 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

CAO & Regeling Sociale Gevolgen

CAO & Regeling Sociale Gevolgen CAO & Regeling Sociale Gevolgen ABN AMRO Hypotheken Groep Partijen bij deze CAO ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. FNV Bondgenoten De Unie CNV Dienstenbond Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen 2 Voorwoord

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Modules arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie