Reglement Bovenlokale culturele projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Bovenlokale culturele projecten"

Transcriptie

1 Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse, duurzame en toegankelijke culturele sector in de provincie Antwerpen. Gemeentebesturen ontwikkelen vanuit hun specifieke lokale context een lokaal cultuurbeleid op maat van hun burgers. De ondersteuning van lokale initiatieven behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen. Culturele organisaties en projecten hebben echter vaak een uitstraling die de gemeentegrenzen overstijgt. Daarom ondersteunt en stimuleert de provincie Antwerpen als intermediair bestuursniveau ambitieuze bovenlokale culturele initiatieven die een grote impact hebben op het culturele landschap en/of de inwoners van de provincie. Toelichting Het subsidiereglement is integraal en mikt op alle mogelijke uiteenlopende aspecten van het domein cultuur waarvoor een bovenlokale benadering een meerwaarde betekent: kunsten, erfgoed, letteren, sociaal-cultureel volwassenenwerk, cultuurcommunicatie, Met culturele initiatieven worden alle mogelijke projecten bedoeld die het brede culturele veld beslaan. Met het reglement wil de provincie ambitieuze bovenlokale cultuurprojecten ondersteunen die een grote impact hebben op het culturele landschap en/of de inwoners van de provincie. Binnen de perken van de kredieten die op het goedgekeurde budget van de provincie worden voorzien, verleent de deputatie projectsubsidies voor bovenlokale culturele projecten die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in onderhavig reglement. Artikel 2. Doelgroep De deputatie verleent projectsubsidies aan privaatrechtelijke verenigingen zonder winstoogmerk, met uitzondering van diegenen die belast zijn met taken van gemeentelijk belang. De organisatie is een vereniging van personen (natuurlijke of rechtspersonen) die hun vakkennis, hun activiteiten en hun middelen verenigen met een doel dat geen winstbejag is. De organisatie is geen industriële of handelsonderneming en is niet gericht op winst voor haar leden. Hiermee bedoelen we vzw s, stichtingen van openbaar nut, Privaatrechtelijke organisaties die belast zijn met taken van gemeentelijk belang, worden beschouwd als gelieerd aan een gemeentebestuur en worden bijgevolg doorverwezen naar het reglement op de intergemeentelijke culturele

2 samenwerking. Hiermee bedoelen we bibliotheken, cultuurcentra, gemeenschapscentra, programmeringsvzw s van cultuur- en gemeenschapscentra, Om te bepalen of een organisatie al dan niet belast is met taken van gemeentelijk belang, worden de doelstellingen van de organisatie getoetst aan de voorwaarden opgenomen in artikel van het Gemeentedecreet. Artikel 3. Definities Project: een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke doelstelling, beperkt in de tijd (maximum 12 maanden) en gescheiden van andere activiteiten. Bovenlokaal: een project is bovenlokaal als het de aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover het streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie. Culturele initiatieven: alle mogelijke culturele projecten die het brede culturele veld beslaan (kunsten, erfgoed, letteren, sociaal-cultureel volwassenenwerk, cultuurcommunicatie,...). Microsubsidie: deze bedraagt maximaal euro, de door de provincie toegekende subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat door de organisatie zelf wordt ingebracht. Aanvragen moeten ingediend worden ten laatste drie maanden voor de aanvang van het project. De microsubsidie is bedoeld voor bovenlokale projecten die een minder grote financiële investering vergen. Publiekrechtelijke verenigingen die gelieerd zijn aan een openbaar bestuur komen niet in aanmerking voor subsidiering. Subsidieaanvragen voor bovenlokale projecten van dergelijke verenigingen worden doorverwezen naar het reglement intergemeentelijke culturele samenwerking. Wanneer het van bij aanvang een langlopend project in verschillende fases betreft, moet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden voor de volgende fase van het project. We beschouwen elke fase als een nieuw project. Korte projecten die jaarlijks herhaald worden, moeten ook jaarlijks worden aangevraagd. Voor provinciegrensoverschrijdende projecten worden enkel de kosten gemaakt voor het projectdeel dat plaatsvindt in de provincie Antwerpen, in aanmerking genomen voor ondersteuning op dit reglement. Het project dient een cultureel initiatief te zijn. De organisatie die de aanvraag indient, hoeft niet cultureel van aard te zijn of culturele doelstellingen te hebben. Het is immers mogelijk dat bijvoorbeeld een sportvereniging een cultureel project wenst te realiseren. Deze subsidie wordt voorzien voor de kleinere projecten. Er is geen vaste deadline, de aanvraag moet ten minste drie maanden voor de start van het project aan de administratie worden bezorgd. De aanvraag wordt intern beoordeeld door de medewerkers van de verschillende diensten van het departement Cultuur en wordt als dusdanig volledig administratief afgehandeld en dit binnen een afzienbare termijn. De toegekende microsubsidie bedraagt maximaal

3 Macrosubsidie: deze bedraagt minimaal euro, de aanvragende organisatie dient zelf ook een deel eigen middelen in te brengen met een minimum van euro, personele middelen niet meegerekend. Een externe projectencommissie bespreekt de aanvraag en formuleert een advies. Er zijn twee vaste deadlines per jaar. Er wordt een voorschot van 50% uitgekeerd, tenzij de deputatie anders beslist. De macrosubsidie is bedoeld voor bovenlokale projecten die een grotere financiële investering vergen. Tekort op de projectbegroting: het tekort op de projectbegroting wordt berekend door de geraamde inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de geraamde uitgaven van het project (exclusief de geraamde uitgaven en inkomsten die niet aanvaard worden voor een subsidie). Tekort op de projectafrekening: het tekort wordt berekend door de inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de uitgaven van het project (exclusief de uitgaven en inkomsten die niet aanvaard worden voor een subsidie). Projectencommissie: de aanvragen voor een macrosubsidie worden voor advies voorgelegd aan een externe commissie van experten. Een medewerker van het depar euro. Om de verenigingen te responsabiliseren en ondernemerschap in de culturele sector te stimuleren, wordt verwacht dat het bedrag dat de provincie toekent minstens geëvenaard wordt door eigen inbreng van de vereniging. De inbreng van eigen personele middelen wordt niet meegerekend. Deze subsidie wordt voorzien voor meer omvangrijke projecten. Er wordt geen maximaal subsidiebedrag gehanteerd. Er zijn twee vaste indieningsdeadlines. Na elke deadline worden de aanvragen verzameld en na een administratieve beoordeling voorgelegd aan een externe projectencommissie samengesteld uit experten. De procedure voor de behandeling van een macrosubsidie is zwaarder en duurt langer dan deze van de microsubsidie. Om de verenigingen te responsabiliseren en ondernemerschap in de culturele sector te stimuleren, wordt verwacht dat de verenigingen een inspanning doen om afhankelijk van de aard van het project een deel eigen middelen te voorzien. De verhouding subsidie / eigen inbreng wordt ter afweging meegenomen tijdens de bespreking van het dossier door de projectencommissie. De eigen inbreng bestaat uit minimaal euro aan financiële middelen, aangevuld met een verdere eigen inbreng van bijvoorbeeld personele middelen,

4 tement Cultuur fungeert als secretaris. Er is voldoende vertegenwoordiging uit de verschillende culturele domeinen in de commissie, en er zetelt een vertegenwoordiger in van het bestuur van de Raad voor Cultuur. Het advies van de commissie wordt door de administratie aan de deputatie voorgelegd. HOOFDSTUK II Microsubsidies Artikel 4. Voorwaarden voor de organisatie De organisatie is een privaatrechtelijke vereniging zonder winstoogmerk, met uitzondering van diegenen die belast zijn met taken van gemeentelijk belang. Artikel 5. Voorwaarden voor het project a) Om in aanmerking te komen voor een microsubsidie moet het project voldoen aan volgende formele voorwaarden: - het project vindt plaats in de provincie Antwerpen; - door de organisatie wordt een bedrag ingebracht dat ten minste gelijk is aan de gevraagde subsidie; - er is een geraamd tekort in de projectbegroting; - projecten die enkel gericht zijn op de eigen leden worden uitgesloten; - het project dient minstens een bovenlokale uitstraling te hebben. b) Bij de beoordeling van het dossier wordt rekening gehouden met volgende inhoudelijke criteria: - de regionale of bovenlokale inbedding en/of impact van het project; - het cultureel ondernemerschap; - de inhoudelijke kwaliteit van het project. Alle privaatrechtelijke verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een microsubsidie aanvragen, met uitzondering van diegenen die gelieerd zijn aan een gemeentebestuur. Er worden geen beperkingen opgelegd rond het aantal aanvragen per jaar. Met regionale inbedding wordt bedoeld de meerwaarde van het project voor een regio, de complementariteit t.o.v. bestaande initiatieven, het publieksbereik naar aantal en spreiding, Voor de beoordeling van het cultureel ondernemerschap wordt onder meer gekeken naar de samenwerking met partners, de kosten- en inkomstenstructuur (verhouding eigen middelen en externe middelen) en de toekomstvisie. Met kwaliteit wordt bedoeld - indien relevant: artistieke

5 c) Bij de beoordeling van het dossier worden volgende aandachtspunten mee in overweging genomen: - de aandacht voor meer kleur in cultuur ; - de aandacht voor meer toegankelijke cultuur ; - de aandacht voor meer eco-cultuur. kwaliteit, de kwaliteit van behoud & beheer, de kwaliteit van de communicatie, de kwaliteit van de publiekswerking, Met kleur in cultuur wordt bedoeld de wijze waarop de culturele diversiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in de realisatie van het project / in de organisatie (inhoudelijk, medewerkers, partners, ). Met toegankelijke cultuur wordt bedoeld de wijze waarop het project / de organisatie actief drempels voor de beleving van erfgoed en kunsten verlaagt. Deze drempels kunnen fysiek van aard zijn, financieel, mentaal, sociocultureel, Met meer eco-cultuur wordt bedoeld de mate waarin het project / de organisatie inspanningen levert om haar eigen ecologische impact en die van haar publiek te verkleinen. d) De organisatie dient, vanaf de toezegging van de subsidie, de provincie Antwerpen te vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors. e) De organisatie dient, vanaf de toezegging van de subsidie, door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag en hen toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk achten. Artikel 6. Aanvraag van de microsubsidie a) Een aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door het indienen van het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen. b) Aanvragen voor deze subsidie dienen toe te komen op het Cultuurloket ten laatste 3 maanden vóór de aanvang van het project. c) Het aanvraagdossier bestaat uit: - het ingevulde aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het depar-

6 tement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - de statuten van de organisatie; - een actieplan met een omschrijving van de doelstellingen, de timing en de concrete uitwerking van het project met indicatoren; - een motivatie met betrekking tot de inhoudelijke criteria en aandachtspunten zoals vermeld onder artikel 5 b) en artikel 5 c); - een gedetailleerde projectbegroting met raming van kosten en inkomsten; - de wijze waarop de inbreng van de provincie Antwerpen gecommuniceerd zal worden. d) De provincie Antwerpen kan steeds bijkomende informatie opvragen over de werking en financiën van de organisatie en over het project. e) Als het project niet kan plaatsvinden of als er wijzigingen optreden, deelt de organisatie dit onmiddellijk mee aan het provinciebestuur. Artikel 7. Toekenning en betaling van de microsubsidie a) De deputatie beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Dit gebeurt binnen de perken van de kredieten die voorzien zijn op het door de provincieraad goedgekeurde budget. De deputatie houdt rekening met de criteria en aandachtspunten vooropgesteld in artikel 5 b) en artikel 5 c). b) De toegekende subsidie bedraagt maximaal euro, bedraagt nooit meer dan het bedrag dat door de organisatie wordt ingebracht, en bedraagt nooit meer dan het geraamde tekort in de projectbegroting. c) Bij toekenning van de microsubsidie wordt het volledige bedrag uitbetaald. d) De uitbetaalde subsidie kan nooit hoger zijn dan het tekort in de projectafrekening. Dit tekort wordt berekend door de inkomsten van het project (exclusief provinciale Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld. Indien bij evaluatie van het project blijkt dat (een deel van) de uitbetaalde subsidie niet kan verantwoord worden, zal de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden (zie artikel 8 d).

7 subsidie) af te trekken van de uitgaven van het project (exclusief de uitgaven en inkomsten die niet aanvaard worden voor een subsidie). e) Onder andere volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: - uitgaven die al ondersteund worden door de provincie Antwerpen; - prestatievergoedingen voor medewerkers die op de loonlijst staan van de organisatie. Artikel 8. Evaluatiedossier microsubsidie a) Het evaluatiedossier moet ingediend worden bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen uiterlijk 3 maanden na voltooiing van het project en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de projectsubsidie (afhankelijk van de deadline die het eerst verstrijkt). b) Het evaluatiedossier bestaat uit: - het ingevulde evaluatieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - een inhoudelijk verslag met de evaluatie van het project (timing, doelstellingen, inhoudelijke criteria, indicatoren); - een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven van het project inclusief de inkomsten uit subsidieaanvragen bij andere overheden, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17. Bewijsstukken van de uitgaven dienen niet bijgevoegd, maar wel ter beschikking gehouden te worden voor controle; - bewijsstukken waaruit blijkt dat de provincie Antwerpen als ondersteunende overheid werd opgenomen in externe communicatie. c) Projectuitgaven die in aanmerking genomen worden in de evaluatie zijn exclusief btw voor die uitgaven waarvoor de aanvrager de btw kan recupereren en inclusief btw voor de andere uitgaven. Het inhoudelijk verslag bevat de evaluatie van het project: werd het gerealiseerd zoals vooropgesteld op gebied van timing, doelstellingen, samenwerkingen, De evaluatie bevat een toelichting van de inhoudelijke criteria en aandachtspunten, onder meer aan de hand van de indicatoren. Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld.

8 d) Bij onjuiste, onvolledige of laattijdige evaluatiedossiers en bij niet-naleving van de voorwaarden van dit subsidiereglement, kan de provincie Antwerpen beslissen de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. HOOFDSTUK III. Macrosubsidies Artikel 9. Voorwaarden voor de organisatie De organisatie is een privaatrechtelijke vereniging zonder winstoogmerk, met uitzondering van diegenen die belast zijn met taken van gemeentelijk belang. Artikel 10. Voorwaarden voor het project a) Om in aanmerking te komen voor een macrosubsidie moet het project voldoen aan volgende formele voorwaarden: - het project vindt plaats in de provincie Antwerpen; - door de organisatie zelf wordt minimaal euro ingebracht, personele middelen niet meegerekend; - er is een geraamd tekort in de projectbegroting; - projecten die enkel gericht zijn op de eigen leden worden uitgesloten; - het project dient minstens een bovenlokale uitstraling te hebben. b) Bij de beoordeling van het dossier wordt rekening gehouden met volgende inhoudelijke criteria: - de regionale of bovenlokale inbedding en/of impact van het project; - het cultureel ondernemerschap; - de inhoudelijke kwaliteit van het project. Alle privaatrechtelijke verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een macrosubsidie aanvragen, met uitzondering van diegenen die gelieerd zijn aan een gemeentebestuur. Er worden geen beperkingen opgelegd rond het aantal aanvragen per jaar. Door te vragen dat de organisatie financieel zelf minimaal euro inbrengt, maken we het onderscheid met de kleinere projecten die in aanmerking komen voor een microsubsidie. De inbreng van eigen personele middelen wordt niet meegerekend. Buiten de minimumbepaling van euro wordt geen exact bedrag of percentage gezet op het deel eigen middelen. De verhouding subsidie / eigen inbreng wordt wel ter afweging meegenomen tijdens de bespreking van het dossier door de projectencommissie. Met regionale inbedding wordt bedoeld de meerwaarde van het project voor een regio, de complementariteit t.o.v. bestaande initiatieven, het publieksbereik naar aantal en spreiding, Voor de beoordeling van het cultureel ondernemerschap wordt onder meer gekeken naar de samenwerking met partners, de kosten- en inkomstenstructuur (verhouding eigen middelen en externe middelen), Met kwaliteit wordt bedoeld - indien relevant: artistieke

9 kwaliteit, de kwaliteit van behoud & beheer, de kwaliteit van de communicatie, de kwaliteit van de publiekswerking, c) Bij de beoordeling van het dossier worden volgende aandachtspunten mee in overweging genomen: - de aandacht voor meer kleur in cultuur ; - de aandacht voor meer toegankelijke cultuur ; - de aandacht voor meer eco-cultuur. d) De organisatie dient, vanaf de toezegging van de subsidie, de provincie Antwerpen te vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors. e) De organisatie dient, vanaf de toezegging van de subsidie, door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag en hen toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk achten. Artikel 11. Aanvraag van de macrosubsidie a) Een aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door het indienen van het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen. b) Aanvragen voor deze subsidie dienen toe te komen op het Cultuurloket: - uiterlijk op 15 maart: voor projecten die ten vroegste starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar Met kleur in cultuur wordt bedoeld de wijze waarop de culturele diversiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in de realisatie van het project / in de organisatie (inhoudelijk, medewerkers, partners, ). Met toegankelijke cultuur wordt bedoeld de wijze waarop het project / de organisatie actief drempels voor de beleving van erfgoed en kunsten verlaagt. Deze drempels kunnen fysiek van aard zijn, financieel, mentaal, sociocultureel, Met meer eco-cultuur wordt bedoeld de mate waarin het project / de organisatie inspanningen levert om haar eigen ecologische impact en die van haar publiek te verkleinen. Dit zijn uiterlijke deadlines. Zeker voor grote projecten is het aan te raden niet te wachten tot de uiterlijke deadline met het indienen van de subsidieaanvraag, maar indien mogelijk tegen een eerdere deadlinedatum in te dienen.

10 - uiterlijk op 15 september: voor projecten die ten vroegste starten vanaf 1 januari van het volgende jaar c) Het aanvraagdossier bestaat uit: - het ingevulde aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - de statuten van de organisatie; - een actieplan met een omschrijving van de doelstellingen, de timing en de concrete uitwerking van het project met indicatoren; - een motivatie met betrekking tot de inhoudelijke criteria en aandachtspunten zoals vermeld onder artikel 10 b) en artikel 10 c); - een gedetailleerde projectbegroting met raming van kosten en opbrengsten; - de wijze waarop de inbreng van de provincie Antwerpen gecommuniceerd zal worden. d) De provincie Antwerpen kan steeds bijkomende informatie opvragen over de werking en financiën van de organisatie en over het project. e) Als het project niet kan plaatsvinden of als er wijzigingen optreden, deelt de organisatie dit onmiddellijk mee aan het provinciebestuur. Artikel 12. Toekenning van de macrosubsidie a) De deputatie beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Dit gebeurt binnen de perken van de kredieten die voorzien zijn op het door de provincieraad goedgekeurde budget. De deputatie houdt rekening met de criteria vooropgesteld in artikel 10 b) en artikel 10 c). b) De deputatie laat zich hierbij adviseren door een projectencommissie. Het advies van deze commissie behandelt zowel de inhoudelijke als de zakelijke aspecten van het project. De commissie toetst het dossier aan de criteria en aandachtspunten van het reglement, geeft aan of de begroting realistische uitgaven en inkomsten bevat en welke kos- Voor dossiers die met de post verzonden worden, geldt de postdatum als indieningsdatum. Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld. Er wordt geen maximaal subsidiebedrag vastgelegd om geen rem te zetten op de ambities en engagementen van organisaties die een project willen realiseren.

11 ten al dan niet aanvaard kunnen worden voor een subsidie. De deputatie kan bijkomende voorwaarden bepalen voor de uitbetaling van de subsidie. c) De projectencommissie wordt jaarlijks samengesteld door de deputatie, en is samengesteld uit een medewerker van het departement Cultuur (secretaris), minstens tien stemgerechtigde leden uit de verschillende culturele domeinen, en een vertegenwoordiger van het bestuur van de Raad voor Cultuur. De voorzitter wordt verkozen binnen de commissie. De projectencommissie kan adviseren een aanvraag voor een macrosubsidie te behandelen als een aanvraag voor een microsubsidie. Het advies van de commissie wordt door de administratie aan de deputatie voorgelegd. d) Er wordt een voorschot van 50% uitgekeerd, tenzij de deputatie anders beslist. e) Onder andere volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: - uitgaven die al ondersteund worden door de provincie Antwerpen; - prestatievergoedingen voor medewerkers die op de loonlijst staan van de organisatie. Artikel 13. Evaluatiedossier macrosubsidie a) Het evaluatiedossier moet ingediend worden bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen uiterlijk 3 maanden na voltooiing van het project en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de projectsubsidie (afhankelijk van de deadline die het eerst verstrijkt). b) Het evaluatiedossier bestaat uit: - het ingevulde evaluatieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - een inhoudelijk verslag met de evaluatie van het project (timing, doelstellingen, inhoudelijke criteria, indicatoren); - een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uit- Indien de projectencommissie van oordeel is dat een projectdossier eerder beantwoordt aan de voorwaarden van een microsubsidie, kan zij adviseren om het dossier verder te behandelen als een aanvraag voor een microsubsidie. Dit betekent dat het dossier verder afgehandeld wordt door de administratie, en niet door de projectencommissie. Het inhoudelijk verslag bevat de evaluatie van het project: werd het gerealiseerd zoals vooropgesteld op gebied van timing, doelstellingen, samenwerkingen, De evaluatie bevat een toelichting van de inhoudelijke criteria en aan-

12 gaven van het project inclusief de inkomsten uit subsidieaanvragen bij andere overheden, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17. Bewijsstukken van de uitgaven dienen niet bijgevoegd, maar wel ter beschikking gehouden te worden voor controle; - bewijsstukken waaruit blijkt dat de provincie Antwerpen als ondersteunende overheid werd opgenomen in externe communicatie. Artikel 14. Betaling van de macrosubsidie a) 50% van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot uitbetaald bij de toekenning van de subsidie, tenzij de deputatie hier anders over beslist. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na de evaluatie van het project. b) De uitbetaalde subsidie zal nooit meer zijn dan het toegekende bedrag. b) De uitbetaalde subsidie kan nooit hoger zijn dan het tekort in de projectafrekening. Dit tekort wordt berekend door de inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de uitgaven van het project (exclusief de uitgaven en inkomsten die niet aanvaard worden voor een subsidie). c) Projectuitgaven die in aanmerking genomen worden in de evaluatie zijn exclusief btw voor die uitgaven waarvoor de aanvrager de btw kan recupereren en inclusief btw voor de andere uitgaven. d) Bij onjuiste, onvolledige of laattijdige dossiers en bij niet-naleving van de bepalingen van dit subsidiereglement of eventueel bijkomende voorwaarden gesteld door de deputatie, kan de provincie Antwerpen beslissen de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Hoofdstuk IV. Algemene bepalingen Artikel 15. Betwistingen Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan evenals alle onvoorziene gevallen worden desgevallend voor heroverweging voorgelegd aan de depu- dachtspunten, onder meer aan de hand van de indicatoren. Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld. Officiële beroepsmogelijkheden worden vermeld op de brief waarin de beslissing van de deputatie wordt meegedeeld aan de subsidietrekker. Dit is conform het decreet van 26

13 tatie, mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. Artikel 16. Wettelijk en reglementair kader De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in: a) de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; b) het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers. Artikel 17. Ondertekening documenten De documenten moeten steeds ondertekend worden door de daartoe bevoegde persoon: a) Voor subsidies tot en met ,35 euro volstaat de handtekening met naam en functie. b) Voor subsidies boven ,35 euro is een bewijs vereist waaruit blijkt dat de ondertekenaar gemachtigd is de organisatie in rechte te vertegenwoordigen. Meestal zijn dit de statuten van de organisatie, indien de ondertekenaar hierin wordt aangeduid. Mocht deze hierin niet worden vernoemd, is een aparte machtiging vereist. Artikel 18. Overgangs- en slotbepalingen a) Dit subsidiereglement is van kracht vanaf 27 juni 2013 en is van toepassing op alle aanvragen die werden ingediend vanaf 1 januari b) Subsidieaanvragen die ingediend worden tijdens het kalenderjaar 2013 en die mogelijks in aanmerking komen voor subsidiëring via dit reglement, dienen niet te voldoen aan de formele bepalingen van dit reglement. b) Dit subsidiereglement heft het reglement Subsidiëring van bijzondere activiteiten op, met uitzondering van de artikels 7 tot en met 10 die opgeheven worden per 1 januari maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Aangezien er in 2013 nog projecten lopen, goedgekeurd op het reglement Subsidiëring van bijzondere activiteiten, dienen deze nog op dat reglement geëvalueerd en afgehandeld te kunnen worden. Daarom worden de betreffende artikels uit het reglement Subsidiëring van bijzondere activiteiten pas met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking Reglement Intergemeentelijke samenwerking HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities

HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Reglement Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse, duurzame en toegankelijke culturele

Nadere informatie

JEUGD. De provincieraad van Antwerpen,

JEUGD. De provincieraad van Antwerpen, 911 JEUGD Provincieraadsbesluit van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van het subsidiereglement "Bijzondere Bovenlokale Cultuurprojecten door jongeren" De provincieraad van Antwerpen, Gelet op

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT

De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT 157 WELZIJN Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het reglement innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector. De provincieraad

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

SOCIALE ECONOMIE. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 393 SOCIALE ECONOMIE Provincieraadsbesluit van 25 juni 2015 in verband met de goedkeuring van de opheffing van het "Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie" en in verband met de

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

TRANSITIEREGLEMENT VOOR CULTURELE PROJECTEN MET EEN BOVENLOKALE UITSTRALING

TRANSITIEREGLEMENT VOOR CULTURELE PROJECTEN MET EEN BOVENLOKALE UITSTRALING TRANSITIEREGLEMENT VOOR CULTURELE PROJECTEN MET EEN BOVENLOKALE UITSTRALING Versie / 3.01.2018 cjm.vlaanderen.be 1 SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Lokale projecten van ontwikkelingseducatie Goedgekeurd door de provincieraad op 25 januari 2018. Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan lokale projecten in

Nadere informatie

WELZIJN. Provincieraadsbesluit van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement impulssubsidie arbeidszorg

WELZIJN. Provincieraadsbesluit van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement impulssubsidie arbeidszorg 917 WELZIJN Provincieraadsbesluit van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement impulssubsidie arbeidszorg De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Nadere informatie

WELZIJN. Wonen en Gelijke Kansen

WELZIJN. Wonen en Gelijke Kansen 831 WELZIJN Wonen en Gelijke Kansen Provincieraadsbesluit van 28 november 2013 in verband met de goedkeuring van de opheffing van het reglement impulssubsidie aan gemeenten in het kader van samenleven

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 3/2 Subsidiekorf landbouw. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Provincieraadsbesluit betreft verslaggever SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Aangepast reglement met betrekking tot de toekenning van projectsubsidies in de sector

Nadere informatie

Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement

Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement Artikel 1: Visie de Merode Het gebiedsprogramma de Merode is een partnerschap dat de omgevingskwaliteit van het gebied de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte

Nadere informatie

Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement

Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement BIJLAGE 5a Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement Artikel 1: Visie de Merode Het gebiedsprogramma de Merode is een partnerschap dat de omgevingskwaliteit van het gebied de Merode op een

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen

Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen REGLEMENT Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen Goedgekeurd door de provincieraad op 23 februari 2017 Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie... 2 Artikel 1: Beleidsvisie wonen... 2 Artikel 2: Doelstellingen

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 11 e Directie Dienst 113 Sport Provincieraadsbesluit betreft verslaggever SUBSIDIEREGLEMENT SPORTEVENEMENTEN ter betoelaging van sportevenementen georganiseerd op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas projecten mogelijk maken of versterken

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement

Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement Subsidie de Merode prinsheerlijk platteland Reglement Artikel 1: Visie de Merode Het gebiedsprogramma de Merode is een partnerschap dat de omgevingskwaliteit van het gebied de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1304485 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 april 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55 Agenda nr. 11/2 Budget 2017. 2017/64900000/20/0390 - Klimaatsubsidies

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 9 e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Provincieraadsbesluit betreft verslaggever REGLEMENT LOKAAL CULTUURBELEID voorleggen voorstel tot uitbreiding reglement betreffende de ondersteuning van initiatieven

Nadere informatie

WELZIJN: Provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging reglement impulssubsidie arbeidszorg.

WELZIJN: Provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging reglement impulssubsidie arbeidszorg. 216 WELZIJN: Provincieraadsbesluit van 26 januari 2017 in verband met de goedkeuring van het voorstel tot wijziging reglement impulssubsidie arbeidszorg. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten inclusieve economie

Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten inclusieve economie Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten inclusieve economie Goedgekeurd door de provincieraad op 23 november 2017 Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie Artikel 1: beleidsvisie inclusieve economie

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer

Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten aangepast vervoer Goedgekeurd door de provincieraad op 23 februari 2017 Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie... 2 Artikel 1: Beleidsvisie Aangepast Vervoer...

Nadere informatie

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie Artikel 1: Beleidsvisie arbeidszorg Arbeidszorg is zorg door arbeid, het is onbezoldigde arbeid voor mensen die niet,

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

TRANSITIEREGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN MET EEN BOVENLOKALE UITSTRALING

TRANSITIEREGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN MET EEN BOVENLOKALE UITSTRALING TRANSITIEREGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN MET EEN BOVENLOKALE UITSTRALING Handleiding / 3.01.2018 cjm.vlaanderen.be Deze handleiding verleent concrete en praktische informatie over

Nadere informatie

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art. 1: Doel van de subsidie Het gemeentebestuur keert, binnen de perken van het bedrag vermeld onder de actie ACT- 102/Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven/0719-00/6493000

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 februari 2013 Artikel 1. Beleidskader Het

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg'

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg' Reglement Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 2008 Gewijzigd: 21 april 2010 De Provincieraad van Limburg Gelet op het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard

Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard De raad, Gelet op het decreet d.d. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van erfgoedprojecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van erfgoedprojecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van erfgoedprojecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen in 2017 kwaliteitsvolle erfgoedinitiatieven consolideren

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Experimenteel reglement: Innovatieve partnerprojecten

Experimenteel reglement: Innovatieve partnerprojecten Experimenteel reglement: Innovatieve partnerprojecten I. SITUERING Op 14 juli 2017 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur zijn conceptnota Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en

Nadere informatie

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Besluit van 21 november 2012 De provincieraad van Limburg, Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage

Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage Artikel 1: Doel De gemeente Zwevegem wenst door het betoelagen van projecten of evenementen ondersteuning te geven aan het Zwevegemse gemeenschapsleven

Nadere informatie

REGLEMENT INNOVATIEVE PARTNERPROJECTEN

REGLEMENT INNOVATIEVE PARTNERPROJECTEN / reglement REGLEMENT INNOVATIEVE PARTNERPROJECTEN /18.04.2019 cjm.vlaanderen.be INHOUD 1 SITUERING... 3 2 DOELSTELLING... 3 3 PROJECTSUBSIDIES VOOR INNOVATIEVE PARTNERPROJECTEN... 3 3.1 Definities 3 3.2

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. directie Ruimte dienst Mobiliteit Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

FAQ. Decreet bovenlokale cultuurwerking Subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

FAQ. Decreet bovenlokale cultuurwerking Subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten FAQ Decreet bovenlokale cultuurwerking Subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten cjm.vlaanderen.be INHOUD 1 Wie kan aanvragen?... 4 1.1 Kan een feitelijke vereniging indienen? 4 1.2 Kan eenzelfde aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 september 2011

Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 september 2011 Subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen en waardevolle culturele initiatieven Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 september 2011 De gemeente Kalmthout voorziet in een subsidiereglement

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE DUURZAME ONTWIKKELING EN KLIMAAT PARTICULIEREN

SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE DUURZAME ONTWIKKELING EN KLIMAAT PARTICULIEREN SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE DUURZAME ONTWIKKELING EN KLIMAAT PARTICULIEREN COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT. Impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt

REGLEMENT. Impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt REGLEMENT Impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt Goedgekeurd door de provincieraad op 22 juni 2017 Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie... 2 Artikel 1: Zorginnovatie,

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer: 1800386 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit Opheffing

Nadere informatie

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN definitieve versie REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het gemeentebestuur van Zedelgem kan, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in het door de

Nadere informatie

De provincieraad van Antwerpen,

De provincieraad van Antwerpen, 488 NOORD-ZUIDBELEID Provincieraadsbesluit van27 oktober 2016 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal reglement van 28 februari 2013 betreffende de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant

Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant Subsidiereglement publieksgerichte activiteiten Brabantse trekpaarden Artikel 1 Doel Binnen de perken van de daartoe op het budget van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Onderwijs & Vorming --- dossiernummer: 1505515 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Flankerend onderwijsbeleid Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Veel gestelde vragen over het transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling Veel gestelde vragen over het transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling Vraag: Kan een samenwerkingsverband van partners (bv. verschillende bibliotheken) zonder formele structuur

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor Noord- Zuidprojecten Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1 - Doel

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Artikel 1: Wat is de doelstelling van het toekennen van deze subsidies?

Algemene bepalingen. Artikel 1: Wat is de doelstelling van het toekennen van deze subsidies? Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

ZORGINNOVATIE. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

ZORGINNOVATIE. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 566 ZORGINNOVATIE. Provincieraadsbesluit van 22 juni 2017 in verband met de goedkeuring van het reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en -arbeidsmarkt. De provincieraad

Nadere informatie