Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking"

Transcriptie

1 Reglement Intergemeentelijke samenwerking HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse, duurzame en toegankelijke culturele sector in de provincie Antwerpen. De uitdagingen voor het lokaal cultuurbeleid stoppen vaak niet bij de gemeentegrenzen. De provincie Antwerpen wil een bovenlokale aanpak van uitdagingen voor het lokaal cultuurbeleid stimuleren en faciliteren, en op deze wijze de bestuurskracht van haar gemeenten vergroten. Binnen de perken van de kredieten die op het goedgekeurde budget van de provincie worden voorzien, verleent de deputatie projectsubsidies en werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de voorwaarden, zoals opgenomen in onderhavig reglement, voor culturele projecten of structurele samenwerking rond erfgoed, kunsten, bibliotheken en de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie. Artikel 2. Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli Toelichting Het subsidiereglement is integraal en mikt op alle mogelijke uiteenlopende aspecten van het lokaal cultuurbeleid waarvoor een bovenlokale benadering een meerwaarde betekent: amateurkunsten, professionele kunsten, cultureel erfgoed, jeugdcultuur, cultuureducatie, bibliotheken, cultureel aanbod, cultuurcommunicatie, Startsubsidies worden niet beschouwd als een aparte categorie naast een projectsubsidie of een werkingssubsidie. In de geest van startsubsidies zijn er binnen het reglement wel verschillende scenario s mogelijk: - Een IGS vraagt een projectsubsidie aan waarbij het project zelf de voorbereiding voor de subsidieaanvraag bij Vlaanderen is (Ervaring in andere provincies leert dat één jaar hiervoor volstaat. Indien de aanvraag wordt geweigerd kan het volgend jaar opnieuw een gelijkaardige projectsubsidie worden ingediend.) - Een IGS dat nog niet voldoet aan alle criteria om door Vlaanderen gesubsidieerd te worden, ontvangt een projectsubsidie of een werkingssubsidie van de provincie Antwerpen. Wanneer erkenning en subsidiëring door Vlaanderen financieel voordeliger is, zal een IGS dat in aanmerking kan komen voor Vlaamse ondersteuning sowieso gemotiveerd zijn om die aanvraag in te dienen, en is een extra stimulans door de provincie via een startsubsidie overbodig. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden buiten het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bevinden zich in een grijze zone op gebied van rechtszekerheid.

2 2001 (en de latere wijzigingen); met name de interlokale vereniging, de projectvereniging, de dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging. Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten komen daarom enkel in aanmerking voor provinciale subsidies wanneer ze zijn ingebed in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. De provincie Antwerpen wil de gemeenten op haar grondgebied stimuleren om zich te confirmeren aan dit decreet en zo de duurzaamheid, rechtszekerheid en transparantie van de intergemeentelijke samenwerking vergroten. Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking en verdere toelichting bij de verschillende mogelijke vormen van samenwerkingsverbanden zijn te vinden op de website van het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur: binnenland.vlaanderen.be > verzelfstandiging en samenwerking > intergemeentelijke samenwerking. Artikel 3. Definities Werking: een continu lopend geheel van activiteiten met duidelijke doelstellingen op middellange en lange termijn, vervat in de structuur van een organisatie. Project: een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijke doelstelling, beperkt in de tijd (maximum 12 maanden) en gescheiden van andere activiteiten, dat niet binnen de reguliere werking valt. Voor de toeristische samenwerkingsverbanden werd een apart juridisch kader gecreëerd: het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden. Toeristische samenwerkingsverbanden worden voor culturele projecten doorverwezen naar het reglement bovenlokale projecten. De projectduur wordt beperkt tot maximum 12 maanden. Voor een project dat over meerdere jaren loopt zijn er twee opties: - Wanneer dit project de bestaansreden is van een IGS, wordt dit beschouwd als de werking van het IGS en kunnen werkingssubsidies verkregen worden. - Wanneer dit een project is van een IGS met bredere doelstellingen, moet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden voor de volgende fase van het project. Korte projecten die jaarlijks herhaald worden, moeten ook jaarlijks

3 Culturele samenwerking: de afstemming en/of gezamenlijke uitvoering eenmalig of structureel van het lokaal beleid rond kunsten, cultureel erfgoed, bibliotheken, het culturele aanbod en cultuurcommunicatie. HOOFDSTUK II. Projectsubsidies Artikel 4. Voorwaarden voor de organisatie a) De organisatie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat voldoet aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen). b) Minstens één van de gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ligt op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Artikel 5. Voorwaarden voor het project a) Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project voldoen aan volgende formele voorwaarden: - het project vindt plaats in de provincie Antwerpen; - door de organisatie wordt een bedrag ingebracht dat ten minste gelijk is aan de gevraagde subsidie. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het bedrag dat door de gemeenten binnen de provincie Antwerpen wordt ingebracht; - er is een geraamd tekort in de projectbegroting. worden aangevraagd. Projecten die langer duren dan 3 jaar / weerkerende projecten die voor de vierde keer worden gerealiseerd, worden beide beschouwd als onderdeel uitmakend van de algemene werking van het IGS en daarom doorverwezen naar de procedure en voorwaarden voor de werkingssubsidies. Het reglement is gericht op het stimuleren van intergemeentelijke culturele samenwerking. Voor werkingssubsidies is het vanzelfsprekend dat het IGS onder meer culturele doelstellingen heeft. Voor projectsubsidies is dit niet noodzakelijk. Het is mogelijk dat een projectvereniging rond sport een cultureel project wenst te realiseren. Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ook wanneer ze een Vlaamse werkingssubsidie ontvangen, kunnen een projectsubsidie aanvragen. Er worden geen beperkingen opgelegd rond het aantal aanvragen per jaar. We leggen geen voorwaarden op over de grootte van inbreng van de verschillende gemeenten. Dat komen zij zelf onderling overeen zoals vastgelegd in de oprichtingsovereenkomst, statuten, Een weerkerend project (een festival, een publicatie) dat voor de derde keer plaatsvindt of wordt gerealiseerd, wordt beschouwd als reguliere werking. Het project komt dan ook niet in aanmerking voor een projectsubsidie. Het IGS kan wel een werkingssubsidie aanvragen.

4 Een IGS kan subsidieaanvragen indienen voor meer dan één project dat wordt gerealiseerd tijdens hetzelfde jaar. Het reglement vertrekt vanuit een integrale visie op cultuur en wilt intergemeentelijke samenwerking stimuleren. De praktijk leert dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die ontstonden vanuit één beleidsveld, bijvoorbeeld erfgoed, steeds meer evolueren naar brede culturele samenwerkingsverbanden. b) Bij de beoordeling van het dossier wordt rekening gehouden met volgende inhoudelijke criteria: - de regionale inbedding van het project; - het cultureel ondernemerschap; - de inhoudelijke kwaliteit van het project. c) Bij de beoordeling van het dossier worden volgende aandachtspunten mee in overweging genomen: - de aandacht voor meer kleur in cultuur ; - de aandacht voor meer toegankelijke cultuur ; - de aandacht voor meer eco-cultuur. Om de dynamiek in de sector niet te verstoren worden geen beperkingen opgelegd m.b.t. tot het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan een gemeente deel uitmaakt. Er worden ook geen beperkingen opgelegd m.b.t. tot het jaarlijks aantal projectaanvragen van een IGS waarvan een bepaalde gemeente deel uitmaakt. Met regionale inbedding wordt bedoeld de meerwaarde van het project voor een regio, de complementariteit t.o.v. bestaande initiatieven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, het publieksbereik naar aantal en spreiding, Voor de beoordeling van het cultureel ondernemerschap wordt onder meer gekeken naar de samenwerking met partners, de kosten- en inkomstenstructuur (verhouding eigen middelen en externe middelen) en de toekomstvisie van het IGS. Met kwaliteit wordt bedoeld - indien relevant: artistieke kwaliteit, de kwaliteit van behoud & beheer, de kwaliteit van de communicatie, de kwaliteit van de publiekswerking, Met kleur in cultuur wordt bedoeld de wijze waarop de culturele diversiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in de realisatie van het project/in de organisatie (inhoudelijk, medewerkers, partners, ). Met toegankelijke cultuur wordt bedoeld de wijze waarop het project/de organisatie actief drempels voor de beleving van erfgoed

5 en kunsten verlaagt. Deze drempels kunnen fysiek van aard zijn, financieel, mentaal, socio-cultureel, Met meer eco-cultuur wordt bedoeld de mate waarin de organisatie inspanningen levert om haar eigen ecologische impact en die van haar publiek te verkleinen. d) De organisatie dient, vanaf de toekenning van de subsidie, de provincie Antwerpen te vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors. e) De organisatie dient, vanaf de toekenning van de subsidie, door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het project plaatsvindt zoals voorgesteld bij de aanvraag en hen toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk achten. Artikel 6. Aanvraag a) Een aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door het indienen van het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen. b) Een aanvraag moet ten laatste 3 maanden vóór de aanvang van het project ingediend worden bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen. c) Het aanvraagdossier bestaat uit: - het ingevulde aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - de overeenkomst, oprichtingsakte of statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke

6 samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen); - een actieplan met een omschrijving van de doelstellingen, de timing en de concrete uitwerking van het project met indicatoren; - een motivatie met betrekking tot de inhoudelijke criteria en aandachtspunten zoals vermeld onder artikel 5 b) en artikel 5 c); - een gedetailleerde projectbegroting met raming van kosten en opbrengsten; - de wijze waarop de inbreng van de provincie Antwerpen gecommuniceerd zal worden. d) De provincie Antwerpen kan steeds bijkomende informatie opvragen over de werking en financiën van de organisatie en over het project. Artikel 7. Toekenning van de subsidie a) De deputatie beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Dit gebeurt binnen de perken van de kredieten die voorzien zijn op het door de provincieraad goedgekeurde budget. De deputatie houdt rekening met de criteria en aandachtspunten vooropgesteld in artikel 5 b) en artikel 5 c). b) De toegekende subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat door het intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt ingebracht. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het bedrag dat door de gemeenten binnen de provincie Antwerpen wordt ingebracht. c) Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: - uitgaven die al ondersteund worden door de provincie Antwerpen; - uitgaven die al ondersteund worden door de Vlaamse overheid; - prestatievergoedingen voor medewerkers die worden tewerkgesteld door de gemeenten. Artikel 8. Evaluatiedossier Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld. Er wordt geen maximum subsidiebedrag vastgelegd om geen rem te zetten op de ambities en engagementen van gemeenten die een samenwerkingsverband aangaan. De inbreng van gemeenten in de vorm van gemeentelijk personeel wordt niet beschouwd als financiële inbreng van de gemeenten. Een IGS dat een werkingssubsidie ontvangt (Vlaams of provinciaal) kan geen werkingskosten inbrengen in een projectbegroting of projectafrekening. De inbreng van gemeenten in de vorm van gemeentelijk personeel wordt niet beschouwd als financiële inbreng van de gemeenten.

7 a) Het evaluatiedossier dient ingediend te worden bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen uiterlijk 3 maanden na voltooiing van het project en ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de projectsubsidie (afhankelijk van de deadline die het eerst verstrijkt). b) Het evaluatiedossier bestaat uit: - het ingevulde evaluatieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - een inhoudelijk verslag met de evaluatie van het project (timing, doelstellingen, inhoudelijke criteria, indicatoren); - een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven van het project inclusief de inkomsten uit subsidieaanvragen bij andere overheden, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17. Bewijsstukken van de uitgaven dienen niet bijgevoegd, maar wel ter beschikking gehouden te worden voor controle; - bewijsstukken waaruit blijkt dat de provincie Antwerpen als ondersteunende overheid werd opgenomen in externe communicatie. Artikel 9. Betaling van de subsidie a) 50 % van het toegekende bedrag wordt als terugvorderbaar voorschot uitbetaald bij de toekenning van de subsidie. b) Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na de evaluatie van het project. c) De uitbetaalde subsidie zal nooit meer zijn dan het toegekende bedrag. d) De uitbetaalde subsidie kan nooit hoger zijn dan het tekort in de projectafrekening. Dit tekort wordt berekend door de inkomsten van het project (exclusief provinciale subsidie) af te trekken van de uitgaven van het project (exclusief de uitgaven en inkomsten die niet aanvaard worden voor een subsidie). Het inhoudelijk verslag bevat de evaluatie van het project: werd het gerealiseerd zoals vooropgesteld op gebied van timing, doelstellingen, samenwerkingen, De evaluatie bevat een toelichting van de inhoudelijke criteria en aandachtspunten, onder meer aan de hand van de indicatoren. Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld.

8 e) Projectuitgaven die in aanmerking genomen worden in de evaluatie zijn exclusief btw voor die uitgaven waarvoor de aanvrager de btw kan recupereren en inclusief btw voor de andere uitgaven. f) Bij onjuiste, onvolledige of laattijdige evaluatiedossiers en bij niet-naleving van de voorwaarden van dit subsidiereglement, kan de provincie Antwerpen beslissen de subsidie geheel of gedeeltelijk te schrappen of terug te vorderen. HOOFDSTUK III. Werkingssubsidies Artikel 10. Voorwaarden voor de organisatie a) De organisatie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat voldoet aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen). b) Minstens één van de gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ligt op het grondgebied van de provincie Antwerpen c) De organisatie ontvangt voor het deel van haar werking waarvoor een provinciale werkingssubsidie wordt aangevraagd geen Vlaamse werkingssubsidie. d) De organisatie voert een regelmatige boekhouding zodat controle door de provincie mogelijk is. e) De organisatie dient door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of het Dit betekent dat het IGS geen Vlaamse werkingssubsidie mag ontvangen op grond van het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid, het onroerend-erfgoeddecreet en het cultureelerfgoeddecreet voor de werking waarvoor het IGS een werkingssubsidie aanvraagt bij de provincie. Het standpunt van de provincie is: wanneer een IGS Vlaamse werkingssubsidie ontvangt voor samenwerking rond bijvoorbeeld lokaal erfgoedbeleid, is het niet in strijd met de principes van de interne staatshervorming, noch zoals deze vertaald werden in de decreten, om het IGS een werkingssubsidie toe te kennen voor het deel van haar werking die gericht is op bijvoorbeeld gezamenlijke cultuurcommunicatie.

9 samenwerkingsverband functioneert zoals voorgesteld bij de aanvraag en hen toegang te verlenen tot alle documenten en informatie die zij daartoe noodzakelijk achten. f) De organisatie dient, vanaf de toekenning van de subsidie, de provincie Antwerpen te vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en in redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors. Artikel 11. Voorwaarden voor de werking a) Het deel van de werking van een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat in aanmerking komt voor Vlaamse werkingssubsidies komt niet in aanmerking voor een werkingssubsidie op dit reglement. b) Bij de beoordeling van de werking wordt rekening gehouden met volgende inhoudelijke voorwaarden: - de meerwaarde van de intergemeentelijke samenwerking; - het cultureel ondernemerschap; - de inhoudelijke kwaliteit van de beleidsafstemming en beleidsuitvoering. Met meerwaarde van de intergemeentelijke samenwerking wordt bedoeld de meerwaarde van de samenwerking voor een regio, de complementariteit t.o.v. bestaande initiatieven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, het publieksbereik naar aantal en spreiding, Voor de beoordeling van het cultureel ondernemerschap wordt onder meer gekeken naar de samenwerking met partners, de kosten- en inkomstenstructuur (verhouding eigen middelen en externe middelen) en de toekomstvisie van het IGS. Met kwaliteit wordt bedoeld - indien relevant: artistieke kwaliteit, de kwaliteit van behoud & beheer, de kwaliteit van de communicatie, de kwaliteit van de publiekswerking, c) Bij de beoordeling van het dossier worden volgende aandachtspunten mee in overweging genomen: - de aandacht voor meer kleur in cultuur ; - de aandacht voor meer toegankelijke cultuur ; - de aandacht voor meer eco-cultuur. Met kleur in cultuur wordt bedoeld de wijze waarop de culturele diversiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in de werking van het IGS (inhoudelijk, medewerkers, partners, ) Met toegankelijke cultuur wordt bedoeld de wijze waarop het IGS actief drempels voor de beleving van erfgoed en kunsten verlaagt.

10 Deze drempels kunnen fysiek van aard zijn, financieel, mentaal, socio-cultureel, d) Indien de aanvraag betrekking heeft op een werking rond het lokaal bibliotheekbeleid, wordt bij de beoordeling bovendien rekening gehouden met specifieke beleidsprioriteiten inzake het provinciaal bibliotheekbeleid, zoals door de deputatie bepaald. Artikel 12. Aanvraag en evaluatie a) Een aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door het indienen van het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen. b) Uitgaven die in aanmerking worden genomen bij de evaluatie van een subsidie zijn exclusief btw voor die uitgaven waarvoor de organisatie btw kan recupereren en inclusief btw voor de andere uitgaven. c) De aanvraag en/of de evaluatie gebeurt volgens één van de volgende drie scenario s: Eerste aanvraag (eerste jaar) 1. Een aanvraag moet worden ingediend bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen ten laatste op 1 april van het eerste jaar waarvoor een werkingssubsidie wordt gevraagd. 2. Het aanvraagdossier bestaat uit: - het ingevulde aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - de overeenkomst, oprichtingsakte of statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke Met meer eco-cultuur wordt bedoeld de mate waarin het IGS inspanningen levert om haar eigen ecologische impact en die van haar publiek te verkleinen. De beleidsprioriteiten (bijvoorbeeld rond spreiding van de middelen, collectie, ) worden door de deputatie bepaald. Op deze wijze kan een IGS een activiteitenverslag van het vorige werkingsjaar toevoegen en is er eenvormigheid rond de indiendata.

11 samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen); - een toelichting bij de doelstellingen en de werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband; - een motivatie met betrekking tot de inhoudelijke criteria en aandachtspunten zoals vermeld onder artikel 11 b) en artikel 11 c); - een toelichting over de wijze waarop de inbreng van de provincie Antwerpen wordt gecommuniceerd; - het actieplan (met indicatoren) en een gedetailleerde begroting met raming van kosten en opbrengsten voor het eerste jaar waarvoor een werkingssubsidie wordt gevraagd. Nieuwe aanvraag (tweede jaar en volgende) en evaluatie 1. Een aanvraag voor het lopende werkingsjaar en de evaluatie van het vorige werkingsjaar moeten ingediend worden bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen ten laatste 1 april van het jaar waarvoor een werkingssubsidie wordt gevraagd. 2. Het dossier bestaat uit: - het ingevulde aanvraag- en evaluatieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - indien van toepassing, een toelichting bij wijzigingen aan het juridisch statuut, de deelnemende gemeenten, de doelstellingen en de werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband; - het actieplan voor het lopende werkingsjaar (met indicatoren) en een gedetailleerde begroting met raming van kosten en opbrengsten voor het lopende werkingsjaar; - een motivatie met betrekking tot de inhoudelijke criteria en aandachtspunten zoals vermeld onder artikel 11 b) en artikel 11 c); - een gedetailleerd financieel verslag van het voorbije Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld. Op deze wijze kan een IGS een activiteitenverslag van het vorige werkingsjaar toevoegen en is er eenvormigheid rond de indiendata. Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld.

12 kalenderjaar, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17, en een verslag van de activiteiten van het voorbije kalenderjaar waaruit blijkt dat het actieplan (met indicatoren) voor dat jaar werd uitgevoerd. Afwijkingen t.o.v. van het actieplan en de begroting dienen gemotiveerd te worden; - voor subsidies boven ,35 euro: een balans per 31 december van het voorbije kalenderjaar. Geen nieuwe aanvraag, enkel evaluatie voor het voorbije werkingsjaar 1. De evaluatie van het vorig werkingsjaar moet ingediend worden bij het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen ten laatste op 1 april van het lopend kalenderjaar. 2. Het dossier bestaat uit: - het ingevulde evaluatieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Cultuurloket van het departement Cultuur van de provincie Antwerpen, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17; - indien van toepassing een toelichting bij wijzigingen aan het juridisch statuut, de deelnemende gemeenten, de doelstellingen en de werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband; - een gedetailleerd financieel verslag van het voorbije werkingsjaar, ondertekend volgens de bepalingen in artikel 17, en een verslag van de activiteiten van het voorbije kalenderjaar waaruit blijkt dat het actieplan (met indicatoren) voor dat jaar werd uitgevoerd. Afwijkingen t.o.v. van het actieplan en de begroting dienen gemotiveerd te worden; - voor subsidies boven ,35 euro: een balans per 31 december van het voorbije kalenderjaar. 3. De provincie Antwerpen kan steeds bijkomende informatie opvragen over de werking en de financiën van de organisatie. Artikel 13. Toekenning van de subsidie Op deze wijze kan een IGS een activiteitenverslag van het vorige werkingsjaar toevoegen en is er eenvormigheid rond de indiendata. Een indicator is een parameter die toelaat om te evalueren of de doelstellingen bereikt zijn. Bij voorkeur worden naast kwalitatieve of beschrijvende indicatoren per doelstelling ook minstens 2 kwantitatieve indicatoren vooropgesteld.

13 a) De deputatie beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Dit gebeurt binnen de perken van de kredieten die voorzien zijn op het door de provincieraad goedgekeurde budget. De deputatie houdt rekening met de criteria vooropgesteld in artikel 11 b) en artikel 11 c). b) Het toegekende bedraagt maximaal het bedrag dat door het intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt ingebracht. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het bedrag dat door de gemeenten binnen de provincie Antwerpen wordt ingebracht. Artikel 14. Uitbetaling van de subsidie a) De subsidie wordt volledig betaald na de toekenning. b) Bij onjuiste, onvolledige of laattijdige dossiers en bij nietnaleving van de bepalingen van dit subsidiereglement of eventueel bijkomende voorwaarden gesteld door de deputatie, kan de provincie Antwerpen de subsidie gedeeltelijk of in haar geheel terugvorderen. Hoofdstuk IV. Algemene bepalingen Artikel 15. Betwistingen Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan evenals alle onvoorziene gevallen worden desgevallend voor heroverweging voorgelegd aan de deputatie, mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. Artikel 16. Wettelijk en reglementair kader Aanvragen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen in: a) de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; b) het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers, tenzij overeenkomstige bepalingen in het huidig reglement ervan afwijken. Artikel 17. Ondertekening documenten De documenten moeten steeds ondertekend worden door de Er wordt geen maximum subsidiebedrag vastgelegd om geen rem te zetten op de ambities en engagementen van gemeenten die een samenwerkingsverband aangaan. Officiële beroepsmogelijkheden worden vermeld op de brief waarin de beslissing van de deputatie wordt meegedeeld aan de subsidietrekker. Dit is conform het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

14 daartoe bevoegde persoon: a) Voor subsidies tot en met ,35 euro volstaat de handtekening met naam en functie. b) Voor subsidies boven ,35 euro is een bewijs vereist waaruit blijkt dat de ondertekenaar gemachtigd is de organisatie in rechte te vertegenwoordigen. Meestal zijn dit de statuten van de organisatie (niet voor publieke rechtspersonen), indien de ondertekenaar hierin wordt aangeduid. Mocht deze hier niet in worden vernoemd, is er een aparte machtiging vereist. Artikel 18. Overgangs- en slotbepalingen a) Dit subsidiereglement is van kracht vanaf 28 maart 2013 en is van toepassing op alle aanvragen die werden ingediend vanaf 1 januari b) Dit subsidiereglement vervangt het reglement Subsidie van de provincie Antwerpen voor een cultuurproject: intergemeentelijke culturele samenwerking vastgesteld door de provincieraad op 24 november c) Dit reglement vervangt het reglement voor de toekenning van projectsubsidies ter ondersteuning van het streekgericht bibliotheekbeleid vastgesteld door de provincieraad op 13 oktober 2004 met ingang van 1 januari d) Voor subsidieaanvragen voor projecten die ingediend worden voor 31 december 2013, dient het intergemeentelijk samenwerkingsverband, in tegenstelling tot de voorwaarde gesteld in artikel 4 a) van dit reglement, niet te voldoen aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen). e) Voor subsidieaanvragen voor projecten die ingediend worden voor 31 december 2013, dient het intergemeentelijk samenwerkingsverband, in tegenstelling tot de voorwaarde gesteld in artikel 6 van dit reglement, geen overeenkomst, oprichtingsakte of statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere Het reglement is met terugwerkende kracht van toepassing op alle aanvragen die ingediend worden vanaf 1 januari Deze overgangsbepaling moet de bibliotheeksector in staat stellen zich voor te bereiden op de nieuwe voorwaarden die gelden vanaf 1 januari Deze overgangsbepaling geeft samenwerkingsverbanden die nog tijdens het kalenderjaar 2013 een projectaanvraag willen indienen, de mogelijkheid dat te doen zonder dat zij zich eerst in orde moeten stellen met de juridische bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen). Deze overgangsbepaling geeft samenwerkingsverbanden die nog tijdens het kalenderjaar 2013 een projectaanvraag willen indienen, de mogelijkheid dat te doen zonder dat zij zich eerst in orde moeten stellen met de juridische bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen).

15 wijzigingen), toe te voegen aan het aanvraagdossier. Voor subsidieaanvragen voor projecten ingediend voor 31 december 2013 volstaat het dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband een kopie van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst toevoegt aan het aanvraagdossier.

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement Bovenlokale culturele projecten

Reglement Bovenlokale culturele projecten Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur

Toelichting Reglement bovenlokale projecten Departement Cultuur Reglement Bovenlokale culturele projecten HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie Artikel 1: Beleidsvisie arbeidszorg Arbeidszorg is zorg door arbeid, het is onbezoldigde arbeid voor mensen die niet,

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

REGLEMENT. Impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt

REGLEMENT. Impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt REGLEMENT Impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt Goedgekeurd door de provincieraad op 22 juni 2017 Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie... 2 Artikel 1: Zorginnovatie,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 februari 2013 Artikel 1. Beleidskader Het

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg'

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg' Reglement Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 2008 Gewijzigd: 21 april 2010 De Provincieraad van Limburg Gelet op het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

De provincieraad van Antwerpen,

De provincieraad van Antwerpen, 488 NOORD-ZUIDBELEID Provincieraadsbesluit van27 oktober 2016 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal reglement van 28 februari 2013 betreffende de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Besluit van 21 november 2012 De provincieraad van Limburg, Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen.

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 26/09/2013 Artikel 1. Doel De provincie

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Subsidiereglement GoneWest FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) VEEL GESTELDE VRAGEN

Subsidiereglement GoneWest FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) VEEL GESTELDE VRAGEN Subsidiereglement GoneWest FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) VEEL GESTELDE VRAGEN Vooraf : De administratieve behandeling van de dossiers wordt uitgevoerd door het algemeen projectsecretariaat van de dienst

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 17 oktober 1996 en nadien gewijzigd in vergadering van 23 maart 1998,

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN INSTELLINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 16 december 2004 en nadien gewijzigd op 22 juni 2006. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen

PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen PROVINCIAAL REGLEMENT: wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen Art. 1 - Doelstellingen Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

SPORT. Provincieraadsbesluit van 26 september 2013 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van subsidiereglementen sport

SPORT. Provincieraadsbesluit van 26 september 2013 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van subsidiereglementen sport 666 SPORT Provincieraadsbesluit van 26 september 2013 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van subsidiereglementen sport De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de wet van 14 november 1983

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS subsidiejaar 2016 (rubrieken 1 t.e.m. 5 worden ingediend vóór 1 november 2015, rubriek 6 wordt na afronding van het project ingediend)

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Reglement 10op10-subsidie

Reglement 10op10-subsidie project subsidie goedgekeurd door de provincieraad op 23 juni 2016 Reglement 10op10-subsidie INHOUD Inleiding Reglement Artikel 1: doelgroep Artikel 2: definities Artikel 3: voorwaarden 2 3 3 3 4 Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Subsidiereglement juli 2016

Subsidiereglement juli 2016 Subsidiereglement juli 2016 Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in het gemeentebudget, worden aan de verenigingen en initiatieven, erkend door en/of aangesloten bij de Raad voor

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project Pagina 1 van 10 HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project.. Uiterlijk vóór 1 maart of vóór 1 september van het betrokken

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1. Doel van de subsidie Het district Berendrecht Zandvliet Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/7 Autonoom Provinciebedrijf Sport. Aanpassing

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie