SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat DE Oldenzaal tel wwwww.sbodewindroos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS SBO De Windroos Lariksstraat DE Oldenzaal tel wwwww.sbodewindroos.nl

2 Inhoud Schoolgids Schoolgids van SBO De Windroos 3 Inleiding Wie zijn wij? Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Kwaliteitszorg Ouders als partner: Procedures en protocollen Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken: Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Traktaties Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten) Verkeersveiligheid Luizencontrole Eten en drinken Schoolfotograaf Mobiele telefoon Verzekeringen

3 Schoolgids van SBO De Windroos Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar speciale basisschool De Windroos voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze speciale basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs en is gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is De Windroos ; deze naam symboliseert onze streekfunctie omdat onze leerlingen afkomstig zijn uit verschillende plaatsen in Noordoost Twente. De Windroos is het hart van een kompas en brengt de verschillende windrichtingen samen tot één punt, in dit geval een onderwijsplaats waar kinderen uit Noordoost Twente speciaal basisonderwijs kunnen volgen. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school: Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot: Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag hebben! Gerard Wolbers, directeur Eddie Schabbink, adjunct directeur (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 3

4 1. Wie zijn wij? 1.1 Onze school De Windroos is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO en is een onderwijsvoorziening voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in Noord Oost Twente. Wanneer een kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft op basis van een vertraagde ontwikkeling, een ontwikkelingsstoornis of leer- en/of gedragsproblemen dan kan het kind voor toelating worden aangemeld bij de PCL. Deze commissie bepaalt na onderzoek of een kind mag worden toegelaten op een SBO school. Omdat De Windroos wordt bezocht door kinderen met speciale onderwijsbehoeftes hebben we specifieke expertise en faciliteiten om hieraan tegemoet te komen: - een gemiddelde groepsgrootte van 15 leerlingen. - extra onderwijsondersteunend personeel: orthopedagoog, psychodiagnostisch medewerker, logopedist, vakleerkrachten, remedial teachers, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleiders, digicoach en schoolcontactpersonen - zoveel mogelijk onderwijs op maat d.w.z. dat kinderen, afhankelijk van hun leermogelijkheden, per vakgebied op hun specifieke niveau en mogelijkheden worden aangesproken. - specifieke kennis en begeleidingsmogelijkheden m.b.t. omgaan met kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (ontwikkelingsachterstand en/of leerproblemen en/of gedragsproblemen en/of werkhoudingsproblemen). De Windroos is gehuisvest in een nieuw en eigentijds gebouw aan de Lariksstraat 11, 7572 DE Oldenzaal. Vanuit onderwijskundig perspectief zijn alle kinderen met verschillende hulpvragen per leeftijdscategorie van 4 t/m ca. 7 jaar bij elkaar in de groep geplaatst (integratiegedachte). De kinderen van ca. 8 t/m 13 jaar zijn, afhankelijk van hun individuele mogelijkheden, ondergebracht in een langzame of een snelle leerstroom (specialisatiegedachte). Bij ons onderwijs werken we zoveel mogelijk oplossingsgericht en gaan daarbij uit van de kansen en mogelijkheden van ieder kind. Hiermee willen we bereiken dat ieder kind zich naar eigen vermogen ontwikkelt in een veilige en uitdagende schoolomgeving. Doelstelling van onze school De Windroos streeft ernaar om een klimaat te creëren waarin een kind zich veilig voelt en gestimuleerd wordt om zich, afhankelijk van zijn/haar specifieke mogelijkheden te ontwikkelen tot een vrij, zelfstandig en volwaardig individu in de samenleving. Wij willen dat elk kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. De leerkrachten proberen uit ieder kind het beste te halen en optimale onderwijskansen te bieden. Ouders spelen daarbij een belangrijke, stimulerende rol. Op De Windroos worden de kinderen waar nodig op een speciale manier (orthodidactisch en orthopedagogisch) begeleid om te leren en te groeien maar ook om kennis, inzicht en vaardigheden op te doen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur en geloof. Daar besteden we in de lessen sociale vaardigheden en levensbeschouwelijke communicatie expliciet aandacht aan. Tevens we zijn alert op discriminatie, pesten en agressie en werken we continu aan het voorkomen ervan. De Windroos wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien, om uiteindelijk zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. We vertellen de kinderen dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag en we corrigeren kinderen als de schoolregels worden overtreden 4

5 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de Stichting Konot. De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit 2 leden. Het CvB en de directies van de scholen worden ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat. Het CvB houdt zich met name bezig met het vaststellen en evalueren van het beleid van de Stichting, dat is ontwikkeld door de regiegroepen en het Konotberaad in nauwe samenwerking met het CvB. Tevens stuurt het CvB nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten (ook voortgekomen uit regiegroepen en Konotberaad) aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Op het niveau van de Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief, conform de Wet Medezeggenschap Scholen. Zij adviseert over bepaalde punten van het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Tel. secretariaat:

6 Directie KOG Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Team school 1 Team school 2 Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Ondersteuning Team school3 Staf Konot Directie School Team School Ondersteuning Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO) Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Medezeggenschapsraad (MR) 6

7 1.3 Missie en visie MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOOL Vanuit haar missie geeft De Windroos onderwijs en begeleiding aan kinderen met een (zeer) specifieke onderwijsbehoefte. In ons onderwijsprogramma willen we hieraan zo goed mogelijk tegemoet te komen zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We geven deze missie vorm en inhoud op basis van het uitgangspunt gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. In onze visie gaan we uit van de erkende verschillen tussen kinderen en willen we hen optimale onderwijskansen bieden. Daarbij willen we tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarvoor is het nodig de belemmerende en bevorderende factoren te kennen die bij het functioneren van ieder kind een rol spelen. Daarbij gaan we uit van kansen en mogelijkheden van ieder kind. Door oplossingsgericht te werken willen we elk kind optimale onderwijskansen bieden. Goed onderwijs biedt enerzijds veiligheid en anderzijds uitdaging. Beide zijn nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en zijn kenmerken van een prettige leeren werkomgeving. Om onze begeleiding te laten aansluiten op de individuele onderwijsbehoefte en de verschillen tussen kinderen, werken we zoveel mogelijk op basis van de uitgangspunten van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en het handelingsgericht werken (HGW). Op basis hiervan stellen we voor elke kind een ontwikkelingsperspectief (OP) vast waarbij we beschrijven welke opbrengsten en einddoelen we in groep 8 willen realiseren. De Windroos baseert haar identiteit op een katholieke grondslag en legt daarbij het accent op levensbeschouwelijke communicatie. De tradities waarin ouders, leerlingen en leerkrachten staan vormen voor ons een belangrijke inspiratiebron. Deze tradities geven ons belangrijke waarden mee van waaruit te communiceren en handelen met daarbij respect voor andere levensovertuigingen. Voor ons zijn de waarden: solidariteit, gelijkheid, vrijheid en gemeenschapszin van bijzonder belang. Door de kinderen te laten nadenken en communiceren vanuit onze tradities, waarden en levensvragen stimuleren we hen een eigen identiteit te ontwikkelen. Hierbij spelen persoonlijke ervaringen, verhalen en rituelen een belangrijke rol. 7

8 1.4 Identiteit De Windroos biedt de mogelijkheid om de tradities waarin leerkrachten, kinderen en ouders staan, en hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we kunnen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen (zie Verhalen die er toe doen, uitgave Eburon): 1. Wie is de mens? 2. Wat is goed en kwaad? 3. Hoe leven mensen samen? 4. Wat is de betekenis van lijden en dood? 5. Wat is ruimte? 6. Wat is tijd? Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen, onze ervaringen én tradities, kunnen we voor ieder van ons afzonderlijk én onze gemeenschap een eigen en een gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze biedt een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot het vertellen van verhalen en het hanteren van rituelen. Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatielessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. Verantwoordelijkheden van de parochie en school ten aanzien van de voorbereiding van de sacramenten: De Eerste Heilige Communieviering en Vormsel zijn elk jaar opnieuw een jaarlijks terugkerend gebeuren. Om velerlei redenen willen ouders graag dat hun kind de Eerste Heilige Communie en het Vormsel doen. Voor het kind is dit hele gebeuren een belangrijke vorm zijn groei en ontwikkeling in de kerkelijke gemeenschap en met de praktijk van het christelijk geloven. Vanuit Konot zijn er twee projecten voor de sacramenten-voorbereiding ontwikkeld waarin een mogelijkheid wordt gecreëerd voor een samenwerking tussen school, ouders en parochie. De projecten zijn zo opgezet dat duidelijk wordt dat de school en de parochie ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft: de school is verantwoordelijk is voor de algemene lijn en de parochie is verantwoordelijk voor de kerkelijke lijn. 8

9 Het communieproject is getiteld: Maak van mij een regenboog. Deze titel is gebaseerd op de tekst van een gedicht van bisschop Dom Helder Camera. De titel van het vormselproject vliegen op eigen kracht is gebaseerd op een tekst uit Deuteronomium. Scholen en parochies hanteren een gescheiden verantwoordelijkheidsmodel t.a.v. de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. - De parochie initieert en organiseert de trajecten m.b.t. de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Zij hebben de verantwoording voor de organisatie en voor de kerkelijke lijn uit het project. - De Konot-scholen verzorgen ondersteuning t.a.v. deze projecten door de algemene lijn te behandelen met alle kinderen. - Voor de kinderen van De Windroos betekent dit dat ze deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie of het Vormsel binnen de eigen parochiegemeenschap en binnen de basisschool waarvan ze afkomstig zijn. Ouders, De Windroos, de betreffende basisschool en de parochiegemeenschap maken hierover gezamenlijk afspraken. 1.5 Gebouw De Windroos is sinds september 2012 gehuisvest in een nieuw en eigentijds gebouw met moderne ICT-voorzieningen. Daarnaast beschikt de school over o.a. leslokalen, onderzoeks- en behandelruimtes, kantoren/spreekkamers, personeelskamer, speelzaal, gymzaal en een prachtige speelplaats met kunstgrasveld. 1.6 Wijk/buurt De Windroos is gehuisvest aan de rand van het centrum aan de Lariksstraat 11, 7572 DE Oldenzaal. In de nabijheid van de school zijn o.a. een kinderdagverblijf, een moskee en het Twents Carmel College gevestigd. De Windroos wil een goede noaber zijn voor de buurt en investeert in goede contacten met de schoolomgeving. Daarnaast onderhouden we ook goede contacten met de plaatsen en scholen in Noord Oost Twente omdat veel kinderen uit de regio afkomstig zijn. 1.7 Populatie De Windroos is de enige school voor speciaal basisonderwijs in de regio Noord Oost Twente en vormt samen met alle scholen voor primair onderwijs uit deze regio een samenwerkingsverband (SWV 23.02). De Windroos heeft daardoor een regionale functie als onderwijsvoorziening binnen het SWV. Hoewel onze school een katholieke identiteit heeft worden alle kinderen van de scholen uit het SWV -dus ook van scholen met een andere denominatie- op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid op onze school toegelaten. De Windroos begeleidt voornamelijk kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of met specifieke leer- en/of gedragsproblemen. Door de specifieke onderwijsbehoeftes is het kind gebaat bij (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). 1.8 Personeel/stagiaires Op De Windroos werkt een professioneel team met daarin verschillende disciplines en specialismen. Het team wordt aangestuurd door een directietram (directeur en adjunct directeur) dat leiding geeft aan het onderwijsgevend personeel (groepsleerkrachten, vakleerkrachten en leerkrachten met specifieke expertise) en het onderwijsondersteunend personeel (o.a. logopediste, orthopedagoog, psychodiagnostisch medewerker, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleiders, administratief medewerker, conciërges). 9

10 Tevens lopen jaarlijks een aantal stagiaires van diverse opleidingen stage op onze school. Tijdens hun stage ondersteunen ze het onderwijsteam en leren ze op welke manier ze beroepsbekwaam kunnen functioneren. 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs Het onderwijsprogramma op een school voor speciaal basisonderwijs heeft een aantal specifieke kenmerken. Dat geldt voor zowel de inhoud als de uitvoering. In de volgende paragrafen wordt beschreven op welke manier we hieraan vorm geven en welke kernbegrippen hierbij van belang zijn Onderwijsconcept In paragraaf 1.1. Wie zijn wij? en 1.3 Missie en visie van de school worden het schoolprofiel, de doelen en de onderwijsorganisatie beschreven. Omdat de kinderen op De Windroos specifieke onderwijsbehoeftes hebben en we hieraan zo goed mogelijk tegemoet willen komen, spelen begrippen als observatie en diagnostiek, omgaan met verschillen, kindkenmerken/ omgevingskenmerken, oplossingsgericht werken en het ontwikkelingsperspectief hierbij een belangrijke rol. In het groepsplan en het individuele handelingsplan beschrijven we op welke manier we deze begrippen vormgeven in ons dagelijks onderwijs. We brengen de onderwijsbehoeftes van de kinderen in kaart en bepalen op welke manier we hieraan tegemoet kunnen komen. We hanteren leerlijnen en streefdoelen als richtlijnen bij de uitvoering van het onderwijsprogramma. Tevens stellen we voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief vast waarbij we aangeven welke opbrengsten en einddoelen we in groep 8 willen bereiken. Dat geldt zowel voor de didactische ontwikkeling (het leren) als de sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag en werkhouding). De kinderen in de groepen 1-2 en 3 zitten de kinderen -rekening houdend met hun verschillende onderwijsbehoeftes- bij elkaar in de groep. Vanaf groep 4 worden de kinderen op basis van hun mogelijkheden, leerprestaties en onderzoeksgegevens geplaatst in een langzame leerstroom of een snelle leerstroom. Voor de langzame en de snelle leerstroom zijn specifieke leerlijnen met daarbij horende streefdoelen ontwikkeld. Leerkrachten kunnen op basis hiervan hun onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeftes van ieder kind/de groep. Wanneer een leerling wordt geplaatst in een jaargroep met de letter A dan krijgt deze groep begeleiding op maat met ruimte voor extra herhaling in een aangepast tempo (langzame leerstroom). Een leerling in een jaargroep met de letter B werkt in een hoger leertempo en zal ook een hoger eindniveau bereiken (snelle leerstroom). Leerlingen die in een jaargroep met de letter C worden geplaatst, zitten in een combinatiegroep (combinatie van de langzame- en de snelle leerstroom). Tijdens de lessen bij de 4 basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde worden gegeven op basis van convergent werken. Hierbij worden de instructietijd, oefentijd en begeleidingsbehoefte afgestemd op elk van de 3 niveaus waarop de kinderen bij deze vakken zijn ingedeeld. Wanneer kinderen zich hoger of lager ontwikkelen dan het ontwikkelingsperspectief kan het tijdens de schoolloopbaan eventueel worden verwezen naar het reguliere basisonderwijs of naar het speciaal onderwijs. Kinderen die op De Windroos blijven stromen na groep 8 op basis van hun ontwikkelingsperspectief door naar een vorm van voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in een doorgaande lijn en in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. Om dit te waarborgen is in een aantal schoolafspraken en protocollen beschreven welke taken en verantwoordelijkheden iedereen hierbij heeft. Het schoolbeleid, de schoolafspraken en protocollen zijn ook te vinden op de schoolsite van De Windroos ( en de Konotsite ( 10

11 2.1.2 Leerlingenzorg Van de leerlingen die op De Windroos worden geplaatst is een onderwijskundig dossier beschikbaar met alle relevante informatie. Het onderwijskundig dossier en het plaatsingsplan van de PCL vormen de beginsituatie voor de begeleiding op De Windroos. We willen de ontwikkeling van ieder kind planmatig en beredeneerd stimuleren. Daarom wordt na enkele maanden voor ieder kind een individueel ontwikkelingsperspectief (OP) bepaald. Hierin staat beschreven welke einddoelen we m.b.t. de ontwikkelingsgebieden willen bereiken. De ontwikkelingen bij de leervakken worden gemeten d.m.v. observaties en toetsen en geregistreerd in het leerlingvolgsysteem (LVS). Hiervoor zijn de betreffende leerkrachten en de intern begeleiders verantwoordelijk. Ook wordt gekeken naar het sociaal-emotioneel functioneren van ieder kind. Daartoe voeren de orthopedagoog en de intern begeleider regelmatig observaties of onderzoeken uit en worden periodiek groeps- en leerlingenbesprekingen gehouden. Tijdens deze besprekingen wordt ook bepaald of kinderen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief dat voor ieder kind is vastgesteld. Op basis hiervan worden voor de komende periode nieuwe individueleen groepsplannen gemaakt. Na toelating bepaalt het zorgteam welke specifieke begeleiding wordt gegeven. De specifieke leerlingenzorg wordt uiteraard regelmatig met u besproken (oudergesprekken). Waar nodig wordt nauw samengewerkt met het zorgadvies team (ZAT) en organisaties uit de jeugdhulpverlening om de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wanneer u vragen hebt over de begeleiding van uw kind dan kunt u uiteraard contact opnemen met de groepsleerkrachten van uw kind of met de intern begeleiders. Ze coördineren de leerlingenzorg binnen de school. Meer informatie over het beleid m.b.t. de leerlingenzorg is ook beschikbaar op de schoolsite. Intern begeleiders -groepen 1 en 2: -groepen 3 t/m 6a: -groepen 6b t/m 8c: Anja Bosch Sabine ter Laak Mariël Stamsnieder Zorg voor jonge leerlingen Kinderen tussen 4 en 7 jaar worden ze na een positief advies van de PCL toegelaten op de kleuterafdeling (jonge risico kinderen) van De Windroos. Hier worden de kindkenmerken en de omgevingskenmerken van ieder kind in kaart gebracht en stimuleren we de kinderen in hun ontwikkeling door middel van observatie, onderwijs, diagnostiek en behandeling. Omdat de hulpvragen van jonge leerlingen nog vaak onduidelijk en complex zijn, nemen het in kaart brengen van de onderwijsbehoeftes en het ontwikkelen van een begeleidingsstrategie die hieraan tegemoet komt een belangrijke plaats in. De klassenassistente speelt hierbij een ondersteunende rol. Het contact met ouders of verzorgers is voor ons erg belangrijk; regelmatig vinden er oudergesprekken plaats en ook komen de leerkrachten op huisbezoek. Door ervaringen tussen thuis en school uit te wisselen, elkaar te informeren en afspraken te maken (afstemming) willen we de kinderen zo goed mogelijk stimuleren in hun ontwikkeling. Na de kleuterperiode wordt opnieuw bepaald of kinderen hun onderwijsloopbaan op De Windroos kunnen vervolgen of op basis van hun ontwikkeling worden verwezen naar een reguliere basisschool of het speciaal onderwijs. Bijles onder schooltijd Er vindt onder schooltijd geen bijles buiten de school plaats, behalve met de volgende uitzonderingen: - Specifieke onderwijsondersteuning, voorgeschreven na een POA (=Platform Onderzoek en Advies) indicatie of een PCL-indicatie die niet op De Windroos kan worden gegeven - Dyslexiebehandeling (met een dyslexieverklaring) die niet op De Windroos kan worden gegeven 11

12 Binnen De Windroos zijn verschillende expertises en faciliteiten beschikbaar voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Door dit begeleidingsaanbod te combineren met het onderwijsprogramma kan de school in de meeste gevallen tegemoet komen aan de diverse (specifieke) onderwijsbehoeftes en is bijles buiten school meestal niet nodig Passend onderwijs Passend onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving verder dan onze schoolmuren. Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. Uiteraard vinden we de informatie betreffende de (specifieke) onderwijsbehoeften zowel bij u als ouder als bij uw kind. We werken volgens de 1-zorgroute, omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven op grond van gebleken (specifieke) onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven. Wanneer school en ouders samen vaststellen dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van hun kind tegemoet te komen, is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar een passender onderwijsarrangement dat in samenwerking met of door andere onderwijsinstellingen en/of maatschappelijke partners wordt vormgegeven. Op dit moment gebeurt dat nog in Samenwerkingsverband 0805 (met 5 andere besturen voor Primair Onderwijs in Noord- Oost Twente). Vanaf 1 augustus 2014, bij de officiële invoering van de wet Passend Onderwijs, zal dat op regionaal niveau gebeuren met 21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs in Samenwerkingsverband (Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken) Onderwijstijd, verantwoording per vakgebied, schooltijden Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Woensdag: uur en uur uur Onderwijstijd per week: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 4 x 5.30 uur = Woensdag: Totaal per week: uur 3.45 uur uur Onderwijstijd per vakgebied: Weekrooster groepen 3, 4 en 5 Rekenen: 4 x 45 min. + 1 x 60 min. Technisch lezen: 4 x 45 min. Ralfi lezen: 4 x 15 min. Begrijpend lezen: 2 x 30 min. Kring/mondelinge taal: 1 x 30 min. Taal: 7 x 30 min. Spelling: 3 x 30 min. Woordenschat: 2 x 30 min. of 4 x 15 min min. 3: 450 min. 4: 180 min. 5: 180 min. 60 min. 3: zie techn. lezen 4: 60 min. 5: 60 min. 30 min. 3: 90 min. 4: 210 min. 5: 210 min. 3: zie techn. lezen 4: 90 min. 5: 90 min. 60 min.

13 Lestijd lezen, rekenen, taal: WO (natuniek/aardrijkskunde/geschiedenis, eventueel thematisch): 3 x 30 min. Verkeer: 1 x 30 min. Muziek: 1 x 45 min. Gymnastiek: 2 x 45 min. (excl. omkleedtijd) Schrijven: 20 min. per les Tekenen: 1 x 30 min. Handvaardigheid: 1 x 60 min. Spel/SOVA: 1 x 30 min. Lestijd overige vakken: Ochtendpauze: 5 x 20 min. Overige activiteiten Totaal schoolweek: groep 3: 15 u. en 30 min. groep 4: 15 u. en 30 min. groep 5: 15 u. en 30 min. 3: 60 min. 4: 60 min. 5: 90 min. 30 min. 45 min. 90 min. 3: 100 min. 4: 100 min. 5: 60 min 30 min. 60 min. 30 min. groep 3: 7 u. en 25 min. groep 4: 7 u. en 25 min. groep 5: 7 u. en 15 min. 100 min. 3: 70 min. 4: 70 min. 5: 80 min. 25 uur en 45 min. Weekrooster groepen 6, 7 en 8 Rekenen: 4 x 45 min. + 1 x 60 min. 4 uur Technisch lezen: 4 x 45 min. 3 uur Ralfi lezen: 4 x 15 min. 1 uur Begrijpend lezen: 2 x 30 min. 1 uur Kring (maandag): 1 x 30 min. 30 min. Taal: 6 x 25 min. + 1 x 30 min. 3 uur Spelling: 3 x 30 min. 1 uur en 30 min. Woordenschat: 2 x 30 min. of 4 x 15 min. 1 uur Totaal rekenen, lezen en taal: 15 uur WO (natuniek, aardrijkskunde, geschiedenis): 1uur en 30 min. 3 x 30 min. of 2 x 45 min. Verkeer/ Spreekbeurt: 2 x 30 min. 1 uur Muziek: 1 x 45 min. 45 min. Gymnastiek: 2 x 45 min. (excl. omkleedtijd) 1 uur en 30 min. Schrijven: 1 x 30 min. 30 min. Tekenen: 1 x 30 min. 30 min. Handvaardigheid: 1 x 60 min. 1 uur Spel/SOVA: 1 x 30 min. 30 min. Zelfstandig werken: 2 x 30 min. 1 uur Engels (groep 8) 45 min. Totaal overige vakken: 8 uur en 15 min. (groep 8: 9 uur) Ochtendpauze: 5 x 20 min. 1 uur en 40 min. Overige activiteiten 6: 50 min. 7: 50 min. 8: 5 min. Totaal schoolweek: 25 uur en 45 min. 13

14 2.1.5 Methoden Groepen 1 en 2 Voorbereidend rekenonderwijs: Schatkist, Kleurrijke getallenlijn, cijferboek, cijfermuur Voorbereidend taalonderwijs: Schatkist, Ik ben Bas, Map Fonemisch Bewustzijn, Villa Letterpret, Protocol voor dyslexie, De Taallijn Wereldoriëntatie: Schatkist (digitaal), Bas-boeken Thematisch onderwijs: Schatkist, Bas-boeken (digitaal, De Taallijn NT2: De Taallijn, interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Leermiddelen: zie inventarisatie (op school aanwezig) Groepen 3 t/m 8 Taalonderwijs: Taal Actief 4 Schrijven: Pennenstreken en Schrijfdans Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen en Veilig stap voor stap Voorgezet technisch lezen: Estafette Begrijpend en studerend lezen: Goed gelezen en Nieuwsbegrip Rekenen & wiskunde: Wereld in Getallen en Maatwerk Engels: Bubbles Aardrijkskunde: Hier en Daar Geschiedenis: Speurtocht Natuuronderwijs: NatuNiek Verkeer : Jeugdverkeerskrant en Op Voeten en Fietsen Tekenen/handvaardigheid: Moet je Doen - beeldende vorming Muziek: zie vakleerkracht muziek Lichamelijke oefening: zie vakleerkrachten gymnastiek Levensbeschouwing: Hellig Hart en eigen programma Schoolregels Sociale vaardigheden en sociale redzaamheid: ZIEN, Kinderen en hun sociale talenten en Schoolregels Met wie werken we samen? De school heeft samenwerkingsvormen met een aantal instellingen waarvan de expertise van belang is voor ons onderwijs of voor het individuele kind. In dit hoofdstuk noemen we de instellingen waar we een dergelijke samenwerking mee hebben. Overige Konot-scholen De Windroos werkt intensief samen met de overige 21 basisscholen die onder de Stg. Konot vallen. Verschillende medewerkers van onze school nemen deel aan netwerkbijeenkomsten, kenniskringen, bovenschoolse bijeenkomsten, nascholing en activiteiten zoals die binnen Konot worden georganiseerd. Op die manier leren we van elkaar, worden ervaringen uitgewisseld en kunnen we elkaar versterken en professionaliseren. GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst) De GGD informeert en adviseert scholen over o.a. gezondheid, ziektebeelden, gezondheidsrisico s en preventie waardoor op school een gezonde leefomgeving kan worden gerealiseerd. Bovendien voeren de schoolarts en de schoolverpleegkundige indien gewenst standaard- en/of aanvullende medische onderzoeken uit bij kinderen. De resultaten hiervan worden nadien met ouders en school besproken en betrokken bij de eventuele begeleiding. 14

15 Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven Omdat alle kinderen op De Windroos uitsluitend worden toegelaten via POA of PCL vinden de de meeste contacten met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven ook plaats via POA of PCL. Indien observeren en onderzoeken medewerkers van POA of PCL jonge kinderen en brengen ze hierover advies uit t.b.v. een ontwikkelingsperspectief. Schoolontwikkeling en -ondersteuning Het team van De Windroos bepaalt jaarlijks op welke manier we vorm willen geven aan schoolontwikkeling, onderwijsvernieuwingen en professionalisering. Indien gewenst wordt daarbij een beroep gedaan op expertise en ondersteuning van schoolbegeleidingsdiensten of onderwijsondersteuners zodat de schoolontwikkeling verantwoord en doelgericht verloopt. Dat moet ertoe leiden dat het onderwijsproces in de groepen zich continu ontwikkeld en verbeterd. PABO, ROC Oost Nederland en andere beroepsopleidingen De school stelt jaarlijks een aantal stageplaatsen beschikbaar aan stagiaires die zich in het onderwijs willen verdiepen. Op die manier creëren we praktijkplaatsen voor studenten in opleiding en profiteren we van extra handen in de klas. Elke stagiaire krijg teen mentor toegewezen die coacht en begeleidt tijdens de stageperiode. De mentoren onderhouden regelmatig contact met de opleidingsscholen zodat het begeleidingstraject goed wordt afgestemd op de wederzijdse verwachtingen. Onderwijsinspectie De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs op onze school en bezoekt in dat kader tenminste één keer in de vier jaar onze school. Voor meer informatie over de werkwijze van de inspectie kunt u terecht op de website Ook kunt u op deze site via het contactformulier uw vragen aan de onderwijsinspectie stellen. Overige contactgegevens van de onderwijsinspectie zijn als volgt: Onderwijsinspectie Postbus 2730, 3500 GS Utrecht Telefoon loket onderwijsinspectie: , Fax: Buitenschoolse activiteiten Tijdens het schooljaar worden talrijke buitenschoolse activiteiten georganiseerd door o.a. verenigingen, sportclubs en belangenverenigingen. De school bepaalt steeds of deze activiteiten passen bij het schoolbeleid en een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Een aantal activiteiten staat vermeld op de schoolkalender, over de overige activiteiten wordt u steeds schriftelijk of via de schoolsite geïnformeerd. Parochie Omdat De Windroos een streekfunctie heeft en de kinderen afkomstig zijn uit verschillende plaatsen in Noordoost Twente verlopen de contacten tussen De Windroos en parochies vaak via de reguliere basisscholen. Dit is met name het geval wanneer een kind zich voorbereid op de E.H. Communie of het H. Vormsel. Bibliotheek Leesbeleving en boekpromotie nemen een belangrijke plaats in bij het leesonderwijs op onze school. Er worden regelmatig wisselcollecties geleend en er vinden boekprojecten plaats waarbij de school nauw samenwerkt met de bibliotheek. Natuur- en milieu- educatie Verschillende instellingen voor natuur- en milieu-educatie stellen projecten en leskisten beschikbaar die kunnen worden gebruikt bij het onderwijsprogramma. Kinderen worden daarbij uitgedaagd om de natuur en het milieu te onderzoeken en te leren begrijpen. De Windroos bepaalt jaarlijks welke leskisten en projecten daarbij worden ingezet. 15

16 2.2 Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg op onze school is gericht op de zorg voor goed en uitdagend onderwijs voor onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitgedaagd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen. We werken daarbij niet alleen voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs voor vakgebieden als taal en rekenen, maar vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zich in sociaal-emotioneel opzicht goed ontwikkelen. In deze paragraaf beschrijven we in het kort hoe onze school een goede kwaliteit van onderwijs nastreeft Schoolplan en jaarplan Om te beginnen maken we iedere vier jaar plannen voor de ontwikkeling van onze school. Deze plannen zijn te vinden in ons schoolplan. Dit plan is uitgewerkt in jaarplannen waarin we per schooljaar die zaken beschrijven waarmee we aan de slag gaan. Zoals u in de volgende paragrafen kunt lezen wordt de uitvoering van deze plannen op verschillende manieren geëvalueerd Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Onze school werkt handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat we het kind uitdagen al zijn mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Om er zeker van te zijn dat onze kinderen zich goed ontwikkelen, houden we regelmatig een vinger aan de pols. We volgen op meerdere momenten in het schooljaar de resultaten voor de verschillende vakgebieden en de sociaalemotionele ontwikkeling. Dit doen we op verschillende niveaus: het niveau van de individuele leerling, de groep en de hele school. We gebruiken daarvoor het leerlingvolgsysteem Parnassys en voor sociaal-emotionele ontwikkeling het observatie-instrument ZIEN!. Tijdens de zogenaamde groeps- en leerlingenbesprekingen bespreken we met ons team of onze leerlingen of groepen zich ook op een goede manier ontwikkelen. Als we niet tevreden zijn over de ontwikkeling van onze leerlingen of groepen passen we het onderwijs aan. Waar dit zinvol en mogelijk is vergelijken we de ontwikkeling van onze leerlingen met de leerlingen van andere scholen binnen Konot en ook landelijk. We bespreken de ontwikkeling van onze school niet alleen binnen ons team. Onze directie spreekt ook minimaal twee keer per jaar met het College van Bestuur van Konot over de ontwikkeling van onze school. Als de school zich niet naar tevredenheid ontwikkelt maken we een plan van aanpak met daarin gerichte acties om de onderwijskwaliteit te verbeteren Tevredenheidsonderzoeken Binnen onze kwaliteitszorg speelt ook de mening van onze leerlingen, ouders en medewerkers een belangrijke rol. Daarom vragen we regelmatig naar hun, dus ook uw, ideeën, mening en tevredenheid over ons onderwijs. Dit doen we o.a. met zogenaamde tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard informeren we u ook over de uitkomsten van deze onderzoeken en de wijze waarop we met die informatie aan de slag gaan met het verbeteren van het onderwijs Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie De resultaten van ons onderwijs en de informatie die we vanuit de tevredenheidsonderzoeken krijgen, vormen ook de input voor onze schoolzelfevaluatie. Deze schoolzelfevaluatie voeren we minimaal één keer in de twee jaar uit. We gebruiken dit evaluerende onderzoek om heel gericht stil te staan bij de verbetering van onze kwaliteit op een bepaald onderdeel van ons onderwijs. Naar aanleiding van dit onderzoek nodigen we ook collega s van andere scholen uit om als kritische vriend naar ons onderwijs te kijken en ons kritische aanwijzingen en tips te geven om nog beter te worden. 16

17 2.2.5 De onderwijsinspectie Niet alleen de collega s van andere scholen kijken mee naar onze onderwijskwaliteit. Ook in de onderwijsinspectie vinden we een kritische partner. Onze inspecteur bezoekt onze school tenminste één keer in de vier jaar en beoordeelt ons onderwijs aan de hand van het toezichtskader van de inspectie. Op de website van de onderwijsinspectie ( vindt u de laatste beoordeling van onze school. Ook vindt u op deze website in het document Toezichtskader PO meer informatie over de manier waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de scholen voor primair onderwijs Professionalisering team en individuele leerkrachten Onze leerkrachten spelen een zeer belangrijke rol bij het verzorgen van goed onderwijs. Ons team is dan ook steeds bezig zich te verbeteren. Nascholing neemt hierbij een belangrijke plaats in. Ieder jaar steken we met teamtraining gezamenlijk in op het verbeteren van ons onderwijs op een bepaald thema. Daarnaast stimuleren we het volgen van scholing door individuele leerkrachten. Hiervoor maken deze leerkrachten gebruik van het aanbod binnen ons eigen bestuur (Konot), maar ook van gespecialiseerde opleidingen van externe aanbieders. 2.3 Ouders als partner: Medezeggenschapsraad Wilt u daadwerkelijk meebeslissen over zaken die de school in het algemeen aangaan, dan kunt u zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR vergadert zo vaak als nodig is en heeft regelmatig overleg met de directie, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR houdt zich hoofdzakelijk bezig met beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar. De data vindt u in het jaarkatern. De scholen binnen Konot hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden zaken besproken die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn. Wilt u meer weten over onze MR en GMR, dan kunt u de reglementen van beide organen via onze site bekijken Ouderraad Als u actief betrokken wilt zijn bij school en mee wilt helpen met activiteiten die binnen de school georganiseerd worden, kunt u zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad heeft een ondersteunende functie op school. Zo houdt de raad zich o.a. bezig met de organisatie van schoolreisjes, Sinterklaas- en Kerstfeest, culturele uitjes, evenementen, enz. Uiteraard in nauwe samenwerking met het team. De ouderraad vergadert volgens een vast rooster, dat vermeld staat in het jaarkatern. Deze vergaderingen zijn openbaar. De ouderraad vraagt aan alle ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van feesten, voor het sinterklaascadeautje, voor de kerstmaaltijd, voor een traktatie. Kortom voor zaken die uw kind rechtstreeks ten goede komen. Het gaat hierbij om een vrijwillige bijdrage, die wij niet mogen verplichten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in een vergadering vastgesteld. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad kunt u contact opnemen meet een van de leden. In het jaarkatern vindt u wie er in het huidige schooljaar zitting heeft in de ouderraad. 17

18 Communicatie en informatievoorziening Informatieavond Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond gehouden. Tijdens zo n avond maken de leerkrachten en andere medewerkers kennis met de ouders. Tevens vertelt de leerkracht wat de kinderen het komende jaar leren en op welke manie het onderwijs in de groep is georganiseerd. Hij/zij zal aan de hand van de leermiddelen die de kinderen gaan gebruiken, uitleggen volgens welke methodes gewerkt wordt. Tijdens deze avond wordt u ook geïnformeerd over actuele schoolontwikkelingen, schoolprojecten en schoolactiviteiten. Activiteitenkalender Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een kalender met daarop alle geplande activiteiten, vakanties en vrije dagen. In deze kalender is ook het jaarkatern behorende bij deze schoolgids opgenomen. Website Nieuwsbrief De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar en bevat o.a. een activiteitenkalender, actuele schoolinformatie en informatie over projecten en activiteiten. De nieuwsbrief wordt ook op de website van de school gepubliceerd. Mondelinge en schriftelijke informatie over uw kind We vinden het van groot belang dat ouders/verzorgers en school elkaar regelmatig informeren over het functioneren en presteren van uw kind. De school wil hierover mondeling en schriftelijk verantwoording afleggen en haar opvattingen afstemmen met ouders/verzorgers. Hiervoor worden o.a. informatiemomenten, oudergesprekken en huisbezoeken georganiseerd. Op school is van elk kind een onderwijskundig dossier aanwezig waarin alle relevante gegevens worden bewaard. Op school hanteren we afspraken over inzage in het dossier en vragen we uw toestemming wanneer derden informatie vragen over uw kind. De afspraken over inzage in dossiers en toestemming voor het verstrekken van informatie zijn gebaseerd op de Wet op de Privacy. Informatie aan gescheiden ouders Wanneer we informatie geven doen we dat bij voorkeur aan beide ouders, ook gescheiden ouders. We vertrouwen erop dat deze ouders in staat zijn hierover goede afspraken te maken. Wanneer dat helaas niet mogelijk is dan kunt u verzoeken om aparte gesprekken en verslaggeving. Tussentijds overleg Regelmatig overleg tussen school en ouders/verzorgers is noodzakelijk voor een goede afstemming en samenwerking. Wanneer daar aanleiding voor is organiseren we tussentijds overleg. U kunt hierbij ook zelf het initiatief nemen wanneer u dat wenst. U kunt hiervoor vanzelfsprekend een afspraak, bij voorkeur na schooltijd. 18

19 Kijkochtend U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een kijkochtend te bezoeken. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de groepsleerkracht(en) van uw kind. Tijdens de kijkochtend krijgt u meer inzicht in het onderwijsprogramma en de manier waarop uw kind hieraan deelneemt. Een kijkochtend wordt door ouders als zeer waardevol ervaren, daarom nodig we iedereen van harte uit hiervan gebruik te maken. Gesprek met de directie In sommige situaties is het wenselijk dat ouders/verzorgers en directie met elkaar in gesprek gaan en relevante informatie met elkaar bespreken. Beide directieleden zijn hiervoor beschikbaar en maken snel een afspraak met u wanneer daar behoefte aan is Ouders als educatieve partner Ouders zijn welkom op onze school. Wij streven als school naar een constructieve samenwerking met de ouders. We hebben immers een gezamenlijk belang en dat is dat er optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van uw kinderen, op school en thuis. Samen kunnen we meer voor een kind tot stand brengen dan ieder afzonderlijk. Om een goed overleg met ouders te waarborgen, heeft u hierboven kunnen lezen welke informatiemomenten en communicatiemiddelen we hebben. 3. Procedures en protocollen 3.1 Leerplicht en leerrecht Alle kinderen vanaf vijf jaar moeten In Nederland naar school. De belangrijkste spelregels rond deze leerplicht staan in de Leerplichtwet. Deze gaat ervan uit dat de ouders of verzorgers voor twee dingen zorgen, nl.: ze schrijven het kind in op één (speciale) basisschool; ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan. De leerplicht begint wanneer uw kind 5 jaar is. Om overbelasting van het jonge kind te voorkomen geldt dat kinderen, die nog niet de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, voor ten hoogste vijf uur per week, uitgebreid tot maximaal 10 uur per week, een speciale ontheffingsmogelijkheid hebben. Van deze speciale ontheffing kunnen ouders alleen gebruik maken na overleg met de directeur. Een en ander staat vermeld in de Leerplichtwet 1969, artikel 13 en 14 ( Via uw gemeente kunt u (digitaal) meer informatie opvragen. Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. U kunt dan tot een boete veroordeeld worden. 3.2 Verlofaanvraag De Leerplichtwet kent 2 soorten verlof: A. extra vakantieverlof: Verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk indien aan de wettelijke eis van de specifieke aard van het beroep wordt voldaan. Onder "aard van het beroep" verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan verlof wegens "aard van het beroep" worden gegeven. 19

20 Dit verlof: 1 kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; 2 mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 3 mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar. Scholen moeten uw kind de dagen vrij geven waarop het vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor de dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of begrafenis. B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden: Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Het formulier Verlofaanvraag vindt u op de website van de school: Toelating en verwijdering, schorsing De collectieve aanmelding van nieuwe leerlingen die nog vier jaar moeten worden, vindt plaats in het voorjaar. Dit wordt door de gemeente middels een schrijven bij de ouders bekend gemaakt en staat vermeld in de nieuwsbrief van de school. De toelating van overige leerlingen kan het gehele jaar door op basis van een introductiegesprek met de directie van de school. Schorsing van een leerling kan gebruikt worden als ordemaatregel of als voorbereiding op eventuele definitieve verwijdering. Schorsing kan worden opgevat als een tijdelijke verwijdering of een tijdelijke ontzegging van de toegang tot school. Het kenmerk van de schorsing is in ieder geval dat de inspanningsverplichting van de school jegens de leerling in stand blijft. De duur van de schorsing is dan ook beperkt; te denken valt aan één of enkele dagen. Schorsing wordt door ons als uiterste maatregel gehanteerd wanneer aan de leerling en de ouders/verzorgers herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is en de situatie desondanks niet verbeterd. Het is derhalve een maatregel om duidelijk te maken aan de leerling en de ouders/verzorgers dat de grens van aanvaardbaar gedrag is overschreden. Wanneer de directie besluit een leerling te schorsen worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch en schriftelijk in kennis gesteld. Tevens vindt een gesprek plaats met de leerling en de ouders/verzorgers. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat wordt bewaard in het leerlingendossier. De school hanteert hiervoor richtlijnen op basis van het protocol conflicthantering waarin ook gedragscodes en procedures voor schorsing en verwijdering staan beschreven. Dit schoolprotocol is ter inzage op school beschikbaar. Verwijdering van een leerling kan plaats vinden als: 1. De leerling voortdurend storend, agressief gedrag vertoont, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord. 2. De leerling een onevenredig groot deel van de onderwijsorganisatie vergt, waarbinnen niet of nauwelijks resultaten of verbeteringen worden bereikt. 3. Ouders of verzorgers bij herhaling bedreigend of agressief gedrag vertonen, waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen, of dat er gevaar is voor ernstige verstoring van het onderwijs. De school is gehouden aan datgene wat hierover geschreven is in de Wet op het Primair Onderwijs. Dat houdt in dat pas kan worden overgegaan tot definitieve verwijdering als er mogelijkheden zijn voor plaatsing op een andere school, of wanneer aantoonbaar gedurende 8 20

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl SCHOOLGIDS Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids 2015-2019 van de Maten 2 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

1. RK Basisschool De Kerkewei

1. RK Basisschool De Kerkewei 1. RK Basisschool De Kerkewei 1.1 Onze school De Kerkewei ressorteert sedert 1 januari 1999 onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). De administratie wordt uitgevoerd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk. RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 5-2 0 1 6. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 5-2 0 1 6. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 5-2 0 1 6 Basisschool Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp

SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp 2013-2014 Tel. 0541 351769 E-mail. dir.alexander@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid

SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Locatie Meijbreestraat Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal Tel. 0541-512279 Locatie Noordwal Noordwal 10 7571 AM Oldenzaal Tel. 0541-532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.nl

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Samen krachtig in groei en bloei

Samen krachtig in groei en bloei Samen krachtig in groei en bloei Het verhaal van de boom Samen Prefusiejaar Fusie 01-08-2015 1 school, 2 onderwijslocaties Obbicht en Grevenbicht Visie: kind voorop, omgevingsgericht en toekomstgericht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Samen Uniek! Gemeenschap van Scholen

Samen Uniek! Gemeenschap van Scholen Gemeenschap van Scholen St.Theresia Ummer Clumme Samen Uniek! INFORMATIE VOOR STAGIAIR(E)S Ummer Clumme en St. Theresia. Je hebt gekozen voor het leren van een fijn en verantwoordelijk beroep. Iedereen

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie