Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus Hoflaan LS Saasveld Tel Fax

2 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Kwaliteitszorg Ouders als partner Procedures en protocollen Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Traktaties Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten) Verkeersveiligheid Luizencontrole Eten en drinken Schoolfotograaf Oud papier... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.9 Verzekeringen Zindelijkheid...40

3 Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar basisschool Bernardus voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. Basisschool De Bernardus vormt vanaf 1 augustus 2014 samen met basisschool Willibrordus uit Deurningen een onderwijsgemeenschap. De scholen werken ieder vanuit hun eigen identiteit en visie samen. Ons schoolgebouw staat in het dorp Saasveld. Wij verzorgen basisonderwijs aan de kinderen uit het dorp en uit het buitengebied. Ons onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in de maatschappij in het algemeen en op het voortgezet onderwijs in het bijzonder. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen wordt, vindt u op de website van de school Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot (www.konot.nl). Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Jasper Diele, directeur onderwijsgemeenschap Willibroruds - Bernardus Elmi Broekhof, locatieleider Bernardus (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 3

4 1. Wie zijn wij 1.1 Onze school Basisschool de Bernardus staat in het dorp Saasveld. Wij verzorgen basisonderwijs aan de kinderen uit het dorp en uit het buitengebied. Ons onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in de maatschappij in het algemeen en op het voortgezet onderwijs in het bijzonder. We doen dit volgens onze visie: We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. De kernwaarden van onze structuur zijn respect, openheid, dynamiek, vertrouwen en betrokkenheid. Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen ze samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. We werken zowel ontwikkelings- als opbrengstgericht zodat ieder kind naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien. Onze school is in verschillende opzichten het centrum van de gemeenschap. De betrokkenheid van ouders bij de school is hoog en komt onder andere tot uiting in samenwerking op onderwijskundig en organisatorisch gebied Op onze school werken mensen in verschillende functies. De meeste van de functies zijn voor eenieder herkenbaar en hierbij is duidelijk wat deze medewerker op school doet. Er zijn echter ook functies die we graag wat uitgebreider aan u toelichten. Dit doen we in het vaste deel van de schoolgids. Dit is te vinden op onze website: Het team van de RK Basisschool Bernardus kent de volgende functies en bijbehorende taken/verantwoordelijkheden: Directeur onderwijsgemeenschap: eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken Locatieleider: medeverantwoordelijk voor de totale gang van zaken Groepsleerkrachten: verantwoordelijk voor het verzorgen van uitdagend onderwijs in een veilige omgeving Onderwijsassistent: ondersteunend m.b.t. het onderwijsproces Interne begeleider: verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en ondersteunend/coachend op dit vlak naar de groepsleerkrachten toe Schoolcontactpersoon: schakel binnen de klachtenprocedure Digicoach: verantwoordelijk voor het digitale systeem en ondersteunend/coachend op dit vlak naar de groepsleerkrachten toe Conciërge: verantwoordelijk voor de dagelijkse huishoudelijke gang van zaken, uitvoeren van klussen, kopieerwerk e.d. 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de Stichting Konot. De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit 2 leden. Het CvB en de directies van de scholen worden ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat. Het CvB houdt zich met name bezig met het vaststellen en evalueren van het beleid van de Stichting, dat is ontwikkeld door de regiegroepen en het Konotberaad in nauwe samenwerking met het CvB. Tevens stuurt het CvB nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten (ook voortgekomen uit regiegroepen en Konotberaad) aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Op het niveau van de Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief, conform de Wet 4

5 Medezeggenschap Scholen. Zij adviseert over bepaalde punten van het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Tel. secretariaat: Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Staf Konot Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Directie KOG Directie School Medezeggenschapsraad (MR) Ondersteuning Ondersteuning Team school 1 Team school 2 Team school3 Team School Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO) 5

6 1.3 Missie/visie Ons motto luidt alsvolgt: Bs Bernardus, een school waar je groeit om jezelf te kunnen zijn! Onze school heeft een reden van bestaan. Dit is de missie die wij hebben. De missie is in de volgende omschrijving samen te vatten: We willen een school zijn voor de kinderen uit Saasveld en omgeving. We geven goed onderwijs dat de kinderen voorbereidt op het vervolgonderwijs en de maatschappij. We hebben als team een visie bepaald om deze missie te kunnen volbrengen. Onze missie luidt alsvolgt: We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. De kernwaarden van onze structuur zijn respect, openheid, dynamiek, vertrouwen en betrokkenheid. Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen ze samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. We werken zowel ontwikkelings- als opbrengstgericht zodat ieder kind naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien. 1.4 Identiteit Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, de denk- en duimhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, klassentaken, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatie-lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. 6

7 Sacramenten De Eerste Heilige Communieviering en H. Vormsel zijn een jaarlijks terugkerend gebeuren. Om velerlei redenen willen ouders graag dat hun kind de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel doen. De sacramenten sluiten aan bij het doopsel. Het drieluik - doopsel, eucharistie en H. Vormsel zijn sacramenten vanuit de katholieke kerk, vanuit de parochie. Daarom is het belangrijk dat de parochie op haar eigen wijze initiatief neemt en bijdraagt tot de voorbereiding op de sacramenten. De parochie fungeert als eerste verantwoordelijke: zij neemt initiatief, zorgt voor de inschrijving van de kinderen en staat in voor de oudersamenkomst(en). Er zijn twee projecten voor de sacramenten-voorbereiding ontwikkeld waarin een mogelijkheid wordt gecreëerd voor een samenwerking tussen school, ouders en parochie. De projecten zijn zo opgezet dat duidelijk wordt dat de school en de parochie ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft: de school is verantwoordelijk is voor de algemene lijn en de parochie is verantwoordelijk voor de kerkelijke lijn. Het communieproject is getiteld: Maak van mij een regenboog. Deze titel is gebaseerd op de tekst van een gedicht van bisschop Dom Helder Camera. De titel van het vormselproject vliegen op eigen kracht is gebaseerd op een tekst uit Deuteronomium. 1.5 Gebouw Het schoolgebouw stamt uit In 2007 is het gebouw gerenoveerd. Er is getracht sfeer en openheid te creëren. In het gebouw zijn zes lokalen, een speellokaal, een hal, een computerlokaal, een teamkamer en een directiekantoor gevestigd. Naast het hoofdgebouw staat het Kulturhus. We maken gebruik van een kantoor voor de interne begeleiding, een gespreks- werkruimte, toiletten, en een klaslokaal. Op termijn zullen we geen gebruik meer maken van de klaslokalen. Alle groepen bevinden zich dan in het Bernardusgebouw. Achter de school bevindt zich een ruim schoolplein met veel speelmogelijkheden. 1.6 Wijk/buurt De Bernardus is de enige school in het dorp Saasveld. Het dorp heeft een kleine kern en uitgestrekt buitengebied. Nagenoeg alle kinderen uit het dorp bezoeken de school. We staan open voor een ieder die zich denkt thuis te voelen op onze school. 1.7 Populatie Op onze school zitten voornamelijk kinderen van Nederlandse afkomst. 1.8 Personeel/stagiaires Wij zijn een organisatie die staat voor ontwikkeling. Daarom willen we ook voor toekomstige medewerkers van de onderwijssector een leerplek zijn. Op onze school bieden we dus stagiaires van de pedagogische academies voor het basisonderwijs en van het ROC een stageplek aan. Omwille van de kleinschaligheid van het dorp en de soms privacygevoelige informatie die binnen een school besproken wordt, bieden we stagiaires uit het dorp Saasveld zelf geen plek aan. Wel zijn we bereid deze studenten, met behulp van ons uitgebreide netwerk, te helpen zoeken naar een passende plek. 7

8 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs We willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor onze kinderen wordt gecreëerd. De kernwaarden van onze structuur zijn respect, openheid, dynamiek, vertrouwen en betrokkenheid. Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen ze samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. We werken zowel ontwikkelings- als opbrengstgericht zodat ieder kind naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien. Zoals uit onze visie blijkt stellen het welbevinden, betrokkenheid en de brede ontwikkeling van ieder kind voorop. Hierbij handelend vanuit de kernwaarden die we met elkaar delen. Vanuit deze visie achten wij de contacten met ouders van groot belang. We zien een goede verbinding tussen elke hoek uit de samenwerkingsdriehoek kind, school en ouders als voorwaarde om het kind de beste ontwikkelkansen te bieden Onderwijsconcept Op de RK Basisschool Bernardus proberen we een goed evenwicht te vinden in het stimuleren van de brede persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van kennis en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken taal/lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. We werken voor deze vakken opbrengstgericht. Het interactief gedifferentieerde directe instructiemodel is het model dat ons in staat stelt differentiatie in instructie, niveau en tempo te realiseren. De verschillende groepen Groep 1 en 2 Het doel van ons onderwijs is het kind te begeleiden vanuit zijn of haar bekende wereld naar het de nieuwe te ontdekken wereld. Tijdens de zo belangrijke kleuterperiode staat het kind centraal, dat wil zeggen dat de kleuter de gelegenheid krijgt zich zoveel mogelijk op natuurlijke wijze te ontwikkelen, vooral op sociaal- en emotioneel gebied. We werken in de kleutergroepen veel vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema s (school, vakantie, herfst, lente, kerst, enz.). Ook de thema s uit de methode Schatkist worden behandeld. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Wij sluiten met onze activiteiten zo veel mogelijk aan bij de ervaringswereld van de kinderen. Een rijke leeromgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast staan we open voor de eigen inbreng van de kinderen. Er zijn tal van materialen om de kinderen op motorisch-, sociaal-emotioneel-, creatief- en verstandelijk gebied verder in hun ontwikkeling te brengen. Regelmatig observeren de leerkrachten de kinderen, zodat zij een duidelijk beeld krijgen van hun ontwikkeling op genoemde gebieden. In groep 1 en 2 maken we daarvoor ook gebruik van de toetsen van het CITO- leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt van alle kinderen een plakboek bijgehouden, waardoor ouders ook inzicht krijgen in de ontwikkeling die het kind deze schoolperiode doormaakt. In de onderbouw wordt met de methode Schatkist gewerkt. Deze methode wordt gebruikt om de eerste beginselen van het rekenen, lezen en schrijven aan te leren (beginnende geletterdheid en gecijferdheid, fonemisch bewustzijn). In groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen plaats voor methodegebonden leerstof. Dat maakt dat het kind voor de overstap naar groep 3 een aantal vaardigheden moet bezitten op verstandelijk- en motorisch gebied, maar het moet er ook sociaal en emotioneel aan toe zijn. Normaal gesproken zijn de kinderen rond het 6 e levensjaar aan de overgang naar groep 3 toe. 8

9 Maar er zijn kinderen die daar nog niet aan toe zijn en meer gebaat zijn bij een verlengde kleuterperiode. Er zijn ook kinderen die er eerder aan toe zijn. De besluitvorming over de overgang naar groep 3 vindt altijd zeer zorgvuldig en in samenspraak met de ouders plaats, maar blijft uiteindelijk een beslissing van de school. Groep 3 De kinderen krijgen dagelijks uit de methode Veilig Leren Lezen een nieuw woord of letter aangeboden (maan, roos, vis, enz.). Als ze alle letters kennen, wordt de leeswoordenschat verder uitgebreid en wordt begonnen met de eerste spellingsregels. Ook het rekenen heeft een belangrijke plaats in groep 3. Begrippen als meer, minder, evenveel, tellen en getallen splitsen, komen aan de orde. Zo wordt een goede basis gelegd voor het maken van echte sommen. Verder is er natuurlijk aandacht voor het schrijven (met aan-elkaar-letters ), verkeer, wereldoriëntatie, levensbeschouwing, tekenen, handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs. Groep (3) 4 t/m 8 In groep 3 zijn de kinderen al gewend geraakt aan echte werkboekjes voor lezen, taal, rekenen en schrijven. Het onderwijs wordt dan al voor een deel bepaald door leermethodes. In de hogere groepen is dat meer en meer het geval. Vanaf groep 3 is er ook een methode voor verkeer en wereldoriëntatie. Vanaf groep 4 een aardrijkskundemethode en vanaf groep 5 ook een natuur/techniek en geschiedenismethode. Met andere woorden: de cognitieve hoeveelheid leerstof wordt steeds groter. Naast de klassikale instructiemomenten (voor ieder kind hetzelfde), is er ruimte voor zelfstandig werken aan taken waarvoor instructie is geweest. Hierdoor is de leerkracht is in staat kinderen in groepjes of individueel extra te helpen. Om te kijken of alle kinderen wel voldoende groeien van het onderwijs dat ze krijgen, maken we gebruik van het Cito- leerlingvolgsysteem met een aantal genormeerde toetsen, waarbij we onze uitslagen kunnen vergelijken met landelijke gegevens en belangrijker nog, elk kind kunnen volgen in zijn/haar ontwikkeling. Zitten blijven komt slechts bij uitzondering voor en in overleg met de ouders. De uiteindelijke beslissing hierover wordt door de school genomen. Taal omvat technisch en begrijpend lezen, woordenschat, schrijven, Nederlandse taal en spelling, kringgesprek en Engelse taal. Deze onderdelen komen in alle groepen voor, zij het dat de verdeling niet in alle groepen hetzelfde is. Engels wordt alleen in de groepen 7 en 8 gegeven. Tot de kennisvakken worden de volgende vakken en activiteiten gerekend: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek, godsdienst, projectwerk en verkeer. Het aantal uren per onderdeel is niet voor alle groepen hetzelfde. Expressie omvat tekenen, muziek, handvaardigheid, bewegingsonderwijs en keuzewerk Leerlingzorg Organisatie leerlingzorg op schoolniveau Om effectief passend onderwijs te kunnen bieden op onze school is het noodzakelijk dat er volgens een vaste structuur gewerkt wordt. De invoering ervan, maar vooral de continuering is een veelomvattende zaak. Daarom zijn er uren ingeroosterd voor de interne begeleider (IB- er). De IBer heeft, in overleg met het team, een schoolondersteuningsprofiel/ basis(zorg)profiel opgesteld waarin staat omschreven hoe de zorgstructuur op onze school is geregeld. We volgen de leerlingen door ze regelmatig te toetsen. Dit zijn de methode gebonden- en nietmethode gebonden toetsen. Deze vinden op verschillende tijdstippen van het schooljaar plaats. De leerkrachten nemen zelf de toetsen af en de resultaten registreren zij in de registratiemap. De uitslagen van de niet-methode gebonden toetsen worden op de computer in het Leerling Volg Systeem (LVS) ingevoerd. De ontwikkeling van elk kind wordt geobserveerd, getoetst en geregistreerd middels verschillende formulieren. Met behulp van o.a. grafieken kunnen we de ontwikkeling van elk kind volgen. Ouders hebben het recht tot inzage van toets- en observatiegegevens welke zijn opgenomen in het leerling-dossier. 9

10 De IB-er draagt zorg voor de controle van het leerlingvolgsysteem en aan de hand van de resultaten bepaalt de groepsleerkracht samen met de IB-er wat het aanbod in de komende periode zal zijn. De IB-er bereidt de groepsbesprekingen voor en de leerkrachten maken hiervan een verslag. Als er kinderen zijn bij wie de aard van de problematiek zodanig is dat er meer hulp nodig is, dan worden deze leerlingen in een leerlingenbespreking besproken. Dit geldt ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. (plusleerlingen/meerbegaafdheid) We maken gebruik van een dyslexieprotocol. Er zijn mogelijkheden voor ouders van kinderen met ernstige leesproblemen om voor hun kind in groep 7 een aanvraag te doen voor een dyslexieonderzoek. Hiervoor wordt van ouders een eigen bijdrage van 125,00 gevraagd. Naar aanleiding van diverse besprekingen wordt er een groepsplan en/of individueel handelingsplan opgesteld. Dit individuele handelingsplan wordt met u besproken en door u ondertekend zodat wij weten dat u bekend bent en akkoord gaat met de inhoud van het plan. Na een vooraf vastgestelde periode wordt het groepsplan en/of individuele handelingsplan geëvalueerd. Indien noodzakelijk kunnen er andere instanties worden benaderd zoals: Het OnderwijsZorgCentrum (OOC), onderdeel van ons samenwerkingsverband. Het Platform voor Onderzoek en Advies, onderdeel van het OOC. Andere instituten waar we specifieke onderzoeken en/of ondersteuning kunnen aanvragen. Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), waar we een beroep op kunnen doen als de begeleiding van een leerling onvoldoende resultaat heeft geboekt. We proberen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden; toch blijkt dit niet altijd voor iedere leerling te voldoen. Zitten blijven / versnellen komt slechts bij uitzondering voor en alléén in overleg met de ouders. De uiteindelijke beslissing hierover wordt door de school genomen. Soms vragen kinderen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen om een andere vorm van (passend) onderwijs. Is de school op grond van alle gegevens en na het inroepen van externe hulp van mening dat het kind niet adequaat geholpen kan worden, dan kan in overleg met de ouders verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs wenselijk zijn in het belang van de ontwikkeling van het kind. De IB-er zal dan een onderwijskundig rapport invullen ten behoeve van de speciale basisschool. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband met de daarbij behorende speciale school voor basisonderwijs De Windroos te Oldenzaal. Het ZAT team (Zorg Advies Team), bestaande uit de directie, de IB- er, de schoolcontactpersoon, de schoolverpleegkundige en het algemeen maatschappelijk werk, komt drie keer per jaar bij elkaar om zorgleerlingen te bespreken. Ouders wordt vooraf toestemming gevraagd om hun kind binnen het ZAT team te mogen bespreken. Het gaat dan om zorg op zowel leer- als sociaal emotioneel gebied, maar ook om opvoedingsmoeilijkheden of problemen thuis. Wanneer het ZAT team het nodig acht, wordt er naderhand contact met de ouders opgenomen. Zorg voor jonge leerlingen Alle informatie onder beschreven geldt ook voor de jonge leerlingen. Bij kinderen die in oktober, november of december vier jaar worden en instromen kijken we individueel of ze aan de voorwaarden voldoen om na de daaropvolgende zomervakantie naar groep 2 te gaan. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kan besloten worden tot een verlengde kleuterperiode en blijft het kind dus na de zomervakantie nog in groep 1. Dit in goed overleg met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing hierover wordt door de school genomen. 10

11 Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsperspectief. Soms kan het nodig zijn dat een kind op één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn gaat volgen. Hiervoor wordt een handelingsplan met ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ook dit plan wordt met u besproken en ter ondertekening voorgelegd. Bijles onder schooltijd Er vindt onder schooltijd geen bijles buiten de school plaats, behalve met de volgende uitzonderingen: - Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Motorische Remedial Teaching (MRT). - Zorg, voorgeschreven na een POA (=Platform Onderzoek en Advies) indicatie. - Dyslexie, met een dyslexieverklaring. Wanneer je als school bij een leerling een bepaald probleem erkent/herkent en dit niet kunt oplossen en ook het Speciaal Basisonderwijs (SBO) niet in aanmerking komt, is het logisch dat je als school hulp inhuurt. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere school. De school bepaalt altijd wanneer extra hulp nodig is en moet zicht hebben op de eigen zorgcompetenties en dus ook professioneel, objectief kunnen vaststellen wanneer een bepaald probleem de mogelijkheden van de school te boven gaat. Aan dit soort zorg is altijd een zorgdossier gekoppeld. Op grond van het dossier wordt de afweging gemaakt om extra hulp onder schooltijd en in school uit te voeren. Voor ondersteuning bij SOVA training en MRT kan dit echter betekenen dat het op een andere school plaatsvindt. De specialistische behandeling dient hierbij door een gecertificeerde instantie te worden gedaan en de kosten hiervan zijn niet per definitie voor de school. Indien leerlingen en hun dossiers door de POA zijn beoordeeld en indien daar een SBO-verwijzing het gevolg van is, kan het zijn dat een leerling op de wachtlijst voor het SBO komt te staan. Tijdens die wachttijd kan een leerling worden geholpen onder schooltijd, buiten het gebouw, door een niet-reguliere onderwijskracht/hulpverlener/trainer maar dat gebeurt dan op nadrukkelijke verwijzing/advisering vanuit de POA Passend onderwijs Passend onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren. Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. Uiteraard vinden we de informatie betreffende de (specifieke) onderwijsbehoeften zowel bij u als ouder als bij uw kind. We werken volgens de 1-zorgroute, omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven op grond van gebleken (specifieke) onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven. Soms kan het zijn dat er met ouders onvoldoende overeenstemming bereikt wordt over de mate waarin we aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van hun kind tegemoet kunnen komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar een passender onderwijsarrangement dat in samenwerking met of door andere onderwijsinstellingen en/of maatschappelijke partners wordt vormgegeven. Vanaf 1 augustus 2014, na de officiële invoering van de wet Passend Onderwijs, gebeurt dit op regionaal niveau met 21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs in Samenwerkingsverband (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken). 11

12 Onderwijstijd, verantwoording per vakgebied, schooltijd De schooldag begint en eindigt voor alle kinderen gelijk. Ochtend: uur Woensdagochtend: uur Middag: uur Pauze: uur We beginnen de lessen om 8.30 uur. We staan ouders graag na schooltijd te woord. De instromers hebben dezelfde schooltijden als de kinderen van groep 1. Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 vrij. Meer dan de helft van het aantal uren dat uw kind op school is wordt besteed aan taal/lezen/rekenen. In de resterende uren worden alle andere vakken aangeboden. De urenverdeling is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit. Het totaal aantal verplichte onderwijsuren over acht schooljaren verdeeld, bedraagt minimaal Kinderen op onze school krijgen meer uren onderwijs dan het minimaal aantal gestelde uren. 12

13 2.1.5 Methoden We werken op onze school met de volgende methoden: Vakgebied Methode Groep 1/2 Voorbereidend rekenen Voorbereidend taal/lezen Groep 3-8 Nederlandse taal Taal/ woordenschat Spelling Schrijven (methodisch) Lezen Aanvankelijk lezen Voortgezet technisch lezen Begrijpend en studerend lezen Rekenen en wiskunde Engelse taal Oriëntatie op mens en wereld Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek Verkeer Expressie Tekenen/ handvaardigheid Muziek Drama Lichamelijke opvoeding Taal actief taal / nieuwsbegrip Taal actief spelling Pennenstreken/ schrijven in de basisschool Veilig leren lezen Estafette Nieuwsbegrip (XL) Oefenboeken Cito De wereld in getallen The Team De blauwe planeet Bij de tijd Natuniek Verkeerseducatielijn VVN Moet je doen Moet je doen Moet je doen Basislessen bewegingsonderwijs ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) In iedere groep zijn 3 computers aanwezig, daarnaast is er een computerlokaal met zeker 14 computers. Voor het onderwijs zijn speciale programma s ontwikkeld, waarmee de kinderen al spelend leren. Alle groepen werken met een digitaal schoolbord. SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) Ieder jaar werken we in alle groepen met vragenlijsten op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hiervoor gebruiken we het computer programma ZIEN!. Aan de hand van de score kunnen de leerkrachten nagaan in welke mate de leerlingen bepaalde sociaal emotionele vaardigheden laten zien. Er kan individueel, in een groepje, of klassikaal een handelingsplan gemaakt worden om de leerling(en) bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te geven. Huiswerk Er wordt incidenteel huiswerk meegegeven betreffende: Remediërende hulp, thuis extra oefenen; in overleg met de ouders; Leren van een proefwerk; Doe opdrachten, zoals het meenemen van een krantenknipsel e.d. Vanaf groep 7 en 8 wordt structureel huiswerk meegegeven aan de kinderen. Ook werken zij middels een agenda aan het vaardiger worden in het plannen van huiswerk. We hopen dat de kinderen op deze wijze goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. 13

14 2.1.6 Met wie werken we samen De school heeft samenwerkingsvormen met een aantal instellingen waarvan de expertise van belang is voor ons onderwijs of voor het individuele kind. In dit hoofdstuk noemen we de instellingen waar we een dergelijke samenwerking mee hebben. Overige Konot-scholen GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst) Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente, helpen u hier graag bij. In de basisschool periode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn wij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde onderzoeksmethode. We zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind wordt gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Eventueel vervolg Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Voordelen van de Triage-methodiek 1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld. 2. Het bereik van kinderen is groter. 3. Er zijn minder verstoringen in de klas. 4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school. 5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg)vragen. Samenwerking met school Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorgoverleggen of zorgadviesteams (ZAT). In deze overleggen worden, in goed overleg met ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er van school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. 14

15 Wilt u meer informatie? Op onze website vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met Zorginstellingen Logopedie Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven In Saasveld is geen peuterspeelzaal/kinderdagopvang meer. De kinderen gaan hier in buurdorpen naar toe of naar particuliere opvang. Er is wel BSO (buitenschoolse opvang) in het Kulturhus door Kindercentrum Nijntje Pluis. TSO TSO coördinator en TSO medewerkers. Schoolontwikkeling en ondersteuning Afhankelijk van de vraag maken we gebruik van verschillende aanbieders. PABO Hengelo, Deventer en Zwolle. ROC Oost Nederland Scholen voor voortgezet onderwijs Onderwijsinspectie De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs op onze school en bezoekt in dat kader tenminste één keer in de vier jaar onze school. Voor meer informatie over de werkwijze van de inspectie kunt u terecht op de website Ook kunt u op deze site via het contactformulier uw vragen aan de onderwijsinspectie stellen. Overige contactgegevens van de onderwijsinspectie zijn als volgt: Onderwijsinspectie Postbus GS Utrecht Telefoon loket onderwijsinspectie: Fax:

16 Buitenschoolse activiteiten I.v.m. de sportvelden. Ook contacten met de carnavalsvereniging, toneelvereniging, muziekvereniging en de jeugdnatuurclub. De Parochie Plechelmus Saasveld Eerste H. Communie, H. Vormsel, schoolvieringen. Buurtscholen Bibliotheek Natuur- en milieu- educatie Gemeente Dinkelland; leerplichtambtenaar Onderwijsbeleid, huisvesting, leerplichtwet. 2.2 Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg op onze school is gericht op de zorg voor goed en uitdagend onderwijs voor onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitgedaagd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen. We werken daarbij niet alleen voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs voor vakgebieden als taal en rekenen, maar vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zich in sociaal-emotioneel opzicht goed ontwikkelen. In deze paragraaf beschrijven we in het kort hoe onze school een goede kwaliteit van onderwijs nastreeft Schoolplan en jaarplan Om te beginnen maken we iedere vier jaar plannen voor de ontwikkeling van onze school. Deze plannen zijn te vinden in ons schoolplan. Dit plan is uitgewerkt in jaarplannen waarin we per schooljaar die zaken beschrijven waarmee we aan de slag gaan. Zoals u in de volgende paragrafen kunt lezen wordt de uitvoering van deze plannen op verschillende manieren geëvalueerd Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Onze school werkt handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat we het kind uitdagen al zijn mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Om er zeker van te zijn dat onze kinderen zich goed ontwikkelen, houden we regelmatig een vinger aan de pols. We volgen op meerdere momenten in het schooljaar de resultaten voor de verschillende vakgebieden en de sociaalemotionele ontwikkeling. Dit doen we op verschillende niveaus: het niveau van de individuele leerling, de groep en de hele school. We gebruiken daarvoor het leerlingvolgsysteem Parnassys en voor sociaal-emotionele ontwikkeling het observatie-instrument ZIEN!. Tijdens de zogenaamde groeps- en leerlingbesprekingen bespreken we met ons team of onze leerlingen of groepen zich ook op een goede manier ontwikkelen. Als we niet tevreden zijn over de ontwikkeling van onze leerlingen of groepen passen we het onderwijs aan. Waar dit zinvol en mogelijk is vergelijken we de ontwikkeling van onze leerlingen met de leerlingen van andere scholen binnen Konot en ook landelijk. We bespreken de ontwikkeling van onze school niet alleen binnen ons team. Onze directie spreekt ook minimaal twee keer per jaar met het College van Bestuur van Konot over de ontwikkeling van onze school. Als de school zich niet naar tevredenheid ontwikkelt maken we een plan van aanpak met daarin gerichte acties om de onderwijskwaliteit te verbeteren Tevredenheidsonderzoeken Binnen onze kwaliteitszorg speelt ook de mening van onze leerlingen, ouders en medewerkers een belangrijke rol. Daarom vragen we regelmatig naar hun, dus ook uw, ideeën, mening en 16

17 tevredenheid over ons onderwijs. Dit doen we o.a. met zogenaamde tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard informeren we u ook over de uitkomsten van deze onderzoeken en de wijze waarop we met die informatie aan de slag gaan met het verbeteren van het onderwijs Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie De resultaten van ons onderwijs en de informatie die we vanuit de tevredenheidsonderzoeken krijgen, vormen ook de input voor onze schoolzelfevaluatie. Deze schoolzelfevaluatie voeren we minimaal één keer in de twee jaar uit. We gebruiken dit evaluerende onderzoek om heel gericht stil te staan bij de verbetering van onze kwaliteit op een bepaald onderdeel van ons onderwijs. Naar aanleiding van dit onderzoek nodigen we ook collega s van andere scholen uit om als kritische vriend naar ons onderwijs te kijken en ons kritische aanwijzingen en tips te geven om nog beter te worden De onderwijsinspectie Niet alleen de collega s van andere scholen kijken mee naar onze onderwijskwaliteit. Ook in de onderwijsinspectie vinden we een kritische partner. Onze inspecteur bezoekt onze school tenminste één keer in de vier jaar en beoordeelt ons onderwijs aan de hand van het toezichtskader van de inspectie. Op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) vindt u de laatste beoordeling van onze school. Ook vindt u op deze website in het document toezichtskader PO meer informatie over de manier waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de scholen voor primair onderwijs Professionalisering team en individuele leerkrachten Onze leerkrachten spelen een heel belangrijke rol bij het verzorgen van goed onderwijs. Ons team is dan ook steeds bezig zich te verbeteren. Nascholing neemt hierbij een belangrijke plaats in. Ieder jaar steken we met teamtraining gezamenlijk in op het verbeteren van ons onderwijs op een bepaald thema. Daarnaast stimuleren we het volgen van scholing door individuele leerkrachten. Hiervoor maken deze leerkrachten gebruik van het aanbod binnen ons eigen bestuur (Konot), maar ook van gespecialiseerde opleidingen van externe aanbieders. 2.3 Ouders als partner Medezeggenschapsraad Wilt u daadwerkelijk meebeslissen over zaken die de school in het algemeen aangaan, dan kunt u zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De MR vergadert zo vaak als nodig is en heeft regelmatig overleg met de directie, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR houdt zich hoofdzakelijk bezig met beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar. De data vindt u in het jaarkatern. De scholen binnen Konot hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden zaken besproken die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn. Wilt u meer weten over onze MR en GMR, dan kunt u de reglementen van beide organen via onze site bekijken Ouderraad Als u actief betrokken wilt zijn bij school en mee wilt helpen met activiteiten die binnen de school georganiseerd worden, kunt u zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad heeft een ondersteunende functie op school. Zo houdt de raad zich o.a. bezig met de organisatie van schoolreisjes, Sinterklaas- en Kerstfeest, culturele uitjes, evenementen, enz. Uiteraard in nauwe samenwerking met het team. De ouderraad vergadert volgens een vast rooster, dat vermeld staat in het jaarkatern. Deze vergaderingen zijn openbaar. 17

18 De ouderraad vraagt aan alle ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van feesten, voor het sinterklaascadeautje, voor de kerstmaaltijd, voor een traktatie. Kortom voor zaken die uw kind rechtstreeks ten goede komen. Het gaat hierbij om een vrijwillige bijdrage, die wij niet mogen verplichten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in een vergadering vastgesteld. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad kunt u contact opnemen met een van de leden. In het jaarkatern vindt u wie er in het huidige schooljaar zitting heeft in de ouderraad Communicatie- en informatievoorziening Informatieavond Ieder jaar worden aan het begin van het schooljaar informatieavonden gehouden. Tijdens zo n avond vertelt de leerkracht over de dagelijkse gang van zaken, over wat de kinderen het komende jaar gaan leren en over specifieke zaken van de betreffende jaargroep. Ook komt op die avond de groepsactiviteitenlijst waar ouderhulp bij gevraagd wordt, aan bod. Activiteitenkalender Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een kalender met daarop alle geplande activiteiten, vakanties en vrije dagen. In deze kalender is ook het jaarkatern behorende bij deze schoolgids opgenomen. Website Op de website van onze school vindt u allerlei informatie, nieuws, foto s etc. Veel contact verloopt via . Van alle ouders hebben we de adressen in de leerlingenadministratie opgenomen. De adressen van de medewerkers van de school vindt u in het jaarkatern. Twitter Via twitter houden we u op de hoogte van leuke nieuwtjes van school. Nieuwsbrief Ongeveer vijf keer per schooljaar ontvangt u het infobulletin in uw mailbox. Mondelinge en schriftelijke informatie over uw kind Aan het begin van het schooljaar hebben we het zogenaamde omgekeerde 10 minuten gesprek. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om zaken uit te wisselen met de leerkracht die van belang zijn m.b.t. het welbevinden en de optimale ontwikkeling van uw kind. In januari-februari volgt het eerste schriftelijke rapport, gevolgd door 10 minuten gesprekken waar alle ouders voor uitgenodigd worden. In juni-juli volgt het tweede schriftelijke rapport. De leerkracht nodigt, waar nodig, ouders in deze periode uit voor een gesprek. U kunt uiteraard altijd, buiten deze vaste momenten om, een afspraak maken om te praten over uw kind. Daar waar nodig zal de leerkracht uiteraard ook initiatief nemen buiten deze vaste momenten om. Na de Cito eindtoets in groep 8 volgen er gesprekken met ouders en hun kind in verband met de schoolkeuze voortgezet onderwijs. Ook n.a.v. de Cito entreetoets in groep 7 vinden er gesprekken met alle ouders en hun kind plaats. 18

19 Informatie aan gescheiden ouders Om te weten hoe te handelen, hebben we houvast aan de wet: Sinds 1998 blijven beide ouders ook na echtscheiding het ouderlijk gezag behouden. Het gezamenlijk ouderschap komt immers niet bij een echtscheiding tot een einde, net zo min als de verantwoordelijkheden die uit het ouderschap voortvloeien. Echtscheiding ontneemt de ouders dus niet de rechten en plichten ten aanzien van hun minderjarige kinderen. Sinds maart 2009 kunnen ouders alleen scheiden indien zij een ouderschapsplan kunnen overleggen, waarin belangrijke zorgafspraken zijn gemaakt. School maakt afspraken met de ouders over de informatievoorziening. Tussentijds overleg Het is altijd mogelijk om tussentijds overleg te hebben met de medewerkers van onze school. Wij staan open voor vragen, opmerkingen, etc. Kijkmorgens De kinderen (instroom) ontvangen ongeveer twee weken voor hun vierde verjaardag een uitnodigingskaart. Daarop staat de datum voor de kijkmorgen. Dit is meestal de woensdag voor hun vierde verjaardag. Daarop staat ook de eerste echte schooldag vermeld. Dit is meestal de dag na de vierde verjaardag. Ouders brengen hun kind en mogen eventueel een poosje blijven, als hun kind het nog moeilijk vindt om alleen op school te blijven. Open huis Gesprek met de directie Er kan altijd een afspraak gemaakt worden om met de directie in gesprek te gaan. Klassenouders Iedere groep kent één of twee klassenouders. Zij vormen een belangrijke schakel i.v.m. het vragen/organiseren van ouderhulp Ouders als educatieve partner Ouders zijn welkom op onze school. Wij streven als school naar een constructieve samenwerking met de ouders. We hebben immers een gezamenlijk belang en dat is dat er optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van uw kinderen, op school en thuis. Samen kunnen we meer voor uw kind tot stand brengen dan ieder afzonderlijk. Om een goed overleg met ouders te waarborgen, heeft u hierboven kunnen lezen welke informatiemomenten en communicatiemiddelen we hebben. We streven er tevens naar om geregeld ouderavonden met een onderwijsinhoudelijk thema te organiseren. Dit kan bijv. gaan over één van de vakgebieden, sociaal-emotionele ontwikkeling, pestaanpak, enz. 19

20 3. Procedures en protocollen 3.1 Leerplicht en leerrecht Alle kinderen vanaf vijf jaar moeten In Nederland naar school. De belangrijkste spelregels rond deze leerplicht staan in de Leerplichtwet. Deze gaat ervan uit dat de ouders of verzorgers voor twee dingen zorgen, nl.: ze schrijven het kind in op één basisschool; ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan. De leerplicht begint wanneer uw kind 5 jaar is. Om overbelasting van het jonge kind te voorkomen geldt dat kinderen, die nog niet de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, voor ten hoogste vijf uur per week, uitgebreid tot maximaal 10 uur per week, een speciale ontheffingsmogelijkheid hebben. Van deze speciale ontheffing kunnen ouders alleen gebruik maken na overleg met de directeur. Een en ander staat vermeld in de Leerplichtwet 1969, artikel 13 en 14 (www.rijksoverheid.nl). Via uw gemeente kunt u (digitaal) meer informatie opvragen. Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. U kunt dan tot een boete veroordeeld worden. 3.2 Verlofaanvraag De Leerplichtwet kent 2 soorten verlof: A. extra vakantieverlof: Verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk indien aan de wettelijke eis van de specifieke aard van het beroep wordt voldaan. Onder "aard van het beroep" verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan verlof wegens "aard van het beroep" worden gegeven. Dit verlof: 1 kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; 2 mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 3 mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar. Scholen moeten uw kind de dagen vrij geven waarop het vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor de dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of begrafenis. B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden: Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Het formulier Verlofaanvraag vindt u op de website van de school. 3.3 Toelating en verwijdering, schorsing De collectieve aanmelding van nieuwe leerlingen die nog vier jaar moeten worden, vindt plaats in het voorjaar. Dit wordt door de gemeente middels een schrijven bij de ouders bekend gemaakt en staat vermeld in de nieuwsbrief van de school en het parochieblad. De toelating van overige leerlingen kan het gehele jaar door op basis van een introductiegesprek met de directie van de school. 20