Naar een nieuw Operationeel Programma Investeren en verbinden in Zuid Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland"

Transcriptie

1 Naar een nieuw Operationeel Programma Investeren en verbinden in Zuid Nederland Het Europees regionaal beleid is geen vorm van liefdadigheid, maar een investeringsbeleid. Woorden van Johannes Hahn, de Europees commissaris die verantwoordelijk is voor de regionale ontwikkelingen en de territoriale cohesie in Europa. Het komende anderhalf jaar zal stevig worden onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting Een derde van de totale begroting is bestemd voor regionaal beleid in de Unie. In de voorstellen van de Europese Commissie is voor het cohesiebeleid 376 miljard euro gereserveerd. Geld dat in de vorm van subsidies en leningen álle Europese regio s en steden ten goede komt, maar dat tevens is gekoppeld aan de Europa2020 strategie. Het Europees cohesiebeleid moet meer resultaatgericht zijn en bijdragen aan de doelen die Europa vooropstelt; dit betekent investeren in projecten die de steden en regio s in Europa slimmer, meer concurrerend en groener maken. De missie van Zuid Nederland Zuid Nederland zal enerzijds vanuit de eigen kracht en anderzijds mét Europese steun een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de Europa2020 doelen. Dit wordt gedaan door actief projecten en programma s op te zetten en te realiseren waarbij onze kennis en grensoverschrijdende verbanden met Duitsland en België worden ingezet om samen met ook andere regio s in Europa een specifieke bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van Europese doelstellingen. Inleiding Dit document beschrijft de ambities van de drie zuidelijke provincies, hun onderlinge samenhang en de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van de Europa2020 agenda. Vanuit de inhoudelijke agenda wordt door de drie provincies en hun partners gekeken naar de inzet van de verschillende Europese instrumenten. In eerste instantie richten wij ons primair op de financiële middelen die via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar komen. Dit zal echter in afstemming met de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) moeten worden bezien en met het benutten van middelen voor plattelandsontwikkeling en Horizon 2020 (het fonds voor onderzoek en ontwikkeling). Specifiek als het gaat om de bijdragen aan de regionale werkgelegenheidsopdracht en het onderwijs in Zuid Nederland, is afstemming met de inzet van ESF van belang. De zuidelijke grensprovincies zien verder volop kansen als het gaat om territoriale samenwerking, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de cohesie in Europa. De lidstaat Nederland neemt in de Europese Unie vooralsnog een afwijkend standpunt in wat betreft het cohesiebeleid en de inzet van structuurmiddelen. Het kabinet en de Tweede Kamer vinden dat alleen arme regio s hiervoor in aanmerking dienen te komen. De Nederlandse provincies en steden delen deze opvatting niet. Ook Zeeland, Noord Brabant en Limburg pleiten vóór voortzetting van het cohesiebeleid na Dat is de enige garantie om de regionale ambities, gekoppeld aan de Europese doelstellingen, ook daadwerkelijk te realiseren en de kennisclusters rond Chemie & Materialen, Logistiek, Agro & Food, Life Sciences, Energie, Leasure en Hospitality en High Tech Systems verder te ontwikkelen. 1

2 Economisch profiel Op het gebied van kenniseconomie is Zuidoost Nederland koploper in Nederland en Europa. De regio is goed voor 42 procent van de Nederlandse private R&D. Zuidoost Nederland was de enige regio in Nederland die in staat is gebleken deze belangrijke indicator van de Lissabondoelstelling te halen. De totale uitgaven aan R&D bedroegen in 2009 in Zuid Nederland 2,7 miljard, inclusief de activiteiten van onderwijsinstellingen en researchinstituten. Met betrekking tot het regionaal product (toegevoegde waarde) is de industrie met een relatief hoge arbeidsproductiviteit erg bepalend. Basisgegevens Zuid Nederland en Nederland Bron: CBS Jaar Zuid NL NL Zuid NL (%) bevolking % participatiegraad beroepsbevolking ,2% 71,0% werkloosheid in % beroepsbevolking ,4% 5,4% regionaal product mld euro ,3 529,3 23% R&D uitgaven totaal mln euro % R&D bedrijven mln euro % Zuid Nederland is een sterke regio. Hoewel de drie provincies de impact van de economische en financiële crisis in 2008 duidelijk hebben gevoeld, blijken zij over de nodige veerkracht te beschikken. De provinciale en lokale overheden hebben adequaat gereageerd op de crisis. Het economisch herstel vanaf 2010 heeft geresulteerd in een toenemende vraag vanuit het buitenland, een dalende werkloosheid en een stijging van het aantal vacatures. De Zuid Nederlandse economie heeft een waarde van ongeveer 20 procent van het BBP van Nederland. Een relatief groot deel van dit BBP (25 procent) wordt gegenereerd in de chemische (bio en basis), elektrotechnische en hightech systeemindustrie en de automotive industrie. Daarnaast is bijvoorbeeld het aandeel agro gerelateerde bedrijvigheid, alsmede de toeristische sector van nationaal en export georiënteerd economisch belang. In de huidige programmaperiode ( ) is vooral het MKB, dat in Zuid Nederland sterk en divers vertegenwoordigd is, gestimuleerd en gefaciliteerd onder meer met bedrijfsgerichte regelingen. Steden en stedelijke netwerken zijn belangrijk, ook voor het bereiken van de doelstellingen van de Europa2020 strategie. Zij zijn de broedplaats en motor voor innovatie en dragen fors bij aan de karakteristiek van sociale cohesie. De economische groei moet op een duurzame manier plaatsvinden om het leefklimaat in de steden te verbeteren. Zuid Nederland na de Randstad het dichtst bevolkte landsdeel is een cruciale schakel tussen de Randstad/Deltametropool en andere grote en krachtige metropolen, zoals de Vlaamse ruit en het Ruhrgebied. De regio beschikt over meerdere stedelijke centra en netwerken die deze structuur bindt en verbindt. Zo liggen er vijf steden met meer dan inwoners en zijn er nationale stedelijke netwerken aanwezig dan wel in wording: BrabantStad, Stedelijk Netwerk Zuid Limburg en de Zeeuwse stedenband Z4. Het zijn allemaal kerngebieden die belangrijke bijdragen leveren aan de 2

3 kenniseconomie, de werkgelegenheidsopdracht en het verstevigen van de koppeling met onderwijs. Om bij de uitwerking van de thema's rond arbeidsmarktbeleid en onderwijs in de steden maatwerk te kunnen bieden, is het wenselijk dat de uitvoering van het ESF wordt gedelegeerd aan de regio's. Op die wijze kunnen de steden concreet de vorming van nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen (één van de EU flagships) stimuleren, waardoor een groter deel van de bevolking actief betrokken blijft op de arbeidsmarkt. Het is verder van groot belang in een regio waarin twee provincies zijn vertegenwoordigd met krimpgebieden dat er een sterke infrastructuur in deze stedelijke gebieden wordt gehandhaafd en verder ontwikkeld, inclusief de grensoverschrijdende samenwerking. Bij de uitwerking van de kaders van het Zuid Nederlands Operationeel Programma zal er specifiek aandacht zijn voor de rol van de steden bij het realiseren van de kenniseconomie. De kracht van Zuid Als geen enkel ander landsdeel herbergt Zuid Nederland een innovatieve, op kennis gebaseerde dynamische economie én een goed leefklimaat. Op basis van deze sterke punten kan Zuid een belangrijke toegevoegde waarde creeren als het gaat om de realisatie van de Europese doelen. De regionale economische structuur, met name tussen Zuidoost en Zuidwest is contrastrijk en de centrale ligging in Noordwest Europa is van groot strategisch belang qua (internationale) verbindingen en het aangaan van samenwerkingsrelaties met andere Europese regio's. Zuid Nederland is voor Europa de toegang tot Nederland met Duitsland en België als voorland. De grensoverschrijdende samenwerking draagt bij tot economische vitaliteit en dynamiek. Zuidwest Nederland kent een sterke noord zuid oriëntatie met relaties naar Antwerpen en Rotterdam. De situering van Zuidwest Nederland als verbindende schakel tussen de Vlaamse stedenruit, het Ruhrgebied en de Randstad, gevoegd bij de ligging aan diep vaarwater, biedt geweldige kansen voor trans/logistieke dienstverleners en internationaal georiënteerde bedrijven in de agribusiness, de chemie en de voedings en genotmiddelindustrie. Nieuwe energie is een specifiek ontwikkelingsthema in het kader van de biobased economy, terwijl de sector maintenance in o.a. de procesindustrie zowel in West Brabant als in Zeeland de komende jaren een betekenende doorontwikkeling staat te wachten naar een cluster van internationale allure met grote kansen voor open innovatie en professionalisering van het MKB. De biobasedontwikkelingen (in Zeeland en West Brabant) en getijde energie (als basis voor energywatervalley in Zeeland) zijn zaken die naadloos aansluiten op het topsectorenbeleid van het rijk. Zuidoost Nederland kent sterke oriëntaties op de buurlanden België en Duitsland en beschikt over een sterke en moderne industrie met concentraties op gebied van automotive (Helmond), chemie en pharmacie (Sittard Geleen, Maastricht) en agribusiness (Greenport Venlo). Kansrijke technologiegebieden liggen met name in combinaties van bestaande sectoren: medische technologie, nanotechnologie, logistiek, farmacie en food. Dit gevoegd bij een goed ontwikkelde kennisinfrastructuur (universiteiten, hogescholen, beroepsonderwijs, instituten en bedrijven die aan toegepast onderzoek doen), alsmede kennisintensieve activiteiten van internationaal topniveau (o.a. High Tech Campus Eindhoven en de Chemelot Campus), maken van Zuid Nederland een excellente kennisregio. Zo is de regio Eindhoven met Brainport uitgeroepen tot 3

4 de slimste regio ter wereld. Het verbaast ook niet dat in Zuid Nederland twee van de drie Kennis Innovatie Clusters (KIC's) terecht zijn gekomen. Toerisme en vrijetijdsbeleving zijn een belangrijk aspect van de economische structuur van Zuid Nederland en zorgt voor inkomen en werkgelegenheid. Toerisme is bovendien een sector in beweging met nieuwe producten en marktontwikkelingen. Het MKB werkt aan een steeds hogere kwaliteit van de dienstverlening. De sector zorgt daarnaast voor een goed woon en vestigingsklimaat. Zorgpunten zijn er natuurlijk ook. De beroepsbevolking in Zuid Nederland telt over de hele lijn een relatief beperkt aantal hoog opgeleiden. De strategie van Zuid Nederland Zuid Nederland heeft laten zien succesvol te zijn in het regionaal economisch beleid en het benutten van Europese structuurfondsen. Dankzij de combinatie van eigen geld, Europese middelen en de rijksinzet (Pieken in de Delta) is een stevig fundament gelegd onder de kenniseconomie in de drie provincies. Elke euro Europees geld brengt vier maal meer op dankzij het commitment van overheden en bedrijfsleven. Daarom pleiten de drie provincies en steden in Zuid Nederland voor voortzetting van het cohesiebeleid. Het zijn immers onzekere tijden, een nieuwe recessie dreigt. De provincies zijn zich hiervan bewust. Zij investeren in de toekomst en kiezen voor een duidelijke koers met bijzondere aandacht voor duurzame economische ontwikkeling, groei en innovatie, gekoppeld aan een goed omgevingsbeleid. Het blijft uiteraard de ambitie van Zuid Nederland om als kennis en innovatieregio tot de top in Europa te horen. Daarvoor moeten het vestigings en leefklimaat en de (internationale) bereikbaarheid verder worden verbeterd. Het actief verbinden van onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers is een prioriteit, terwijl een goed functionerende arbeidsmarkt essentieel is. Zeer snelle breedbandnetwerken moeten de dienstverlening op hoog niveau waarborgen. De internationale concurrentiepositie dient verder versterkt te worden. De domeinen waarin het zuiden sterk is Chemie, Logistiek, Agro & Food, Life Sciences, Energie, Leisure en Hospitality en High Tech Systems lenen zich daarvoor. De nadruk moet liggen op valorisatie: kennis, kunde, kassa. Een van de speerpunten is de ontwikkeling van Greenport Venlo en Chemelot Campus in combinatie met Health Campus Maastricht binnen de Brainport 2020 agenda. De Brainport 2020 agenda betreft een visie op het schaalniveau van Zuid Nederland met Brainport als belangrijke spil daarbinnen en met aandacht voor de grensoverschrijdende verbindingen naar met name Vlaanderen en Noordrijn Westfalen. Het doel is deze regio verder uit te laten groeien tot een toptechnologie regio van wereldformaat. Met de visie Brainport 2020 en bijbehorend uitvoeringsprogramma is invulling aan deze opdracht gegeven en is het fundament gelegd waarop deze regio verder kan bouwen Het kabinet onderschrijft de ambitie en visie in Brainport 2020 en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda. Centraal hierbij staat de notie dat economisch succes wordt bepaald door de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, die in Zuid Nederland van oudsher sterk is en goed functioneert Deze samenwerking biedt optimale randvoorwaarden 4

5 voor innovatie in de markt waardoor de concurrentiekracht maximaal wordt versterkt (kennis, kunde, kassa). Deze combinatie van visie en actiegerichtheid is een aanpak die ook dit kabinet voorstaat. Ook majeure uitdagingen als energievoorziening en grondstoffenschaarste worden in samenhang aangepakt en sluiten daarmee aan op de EU 2020 doelstellingen. Denk aan de biobased ontwikkelingen in Zeeland/West Brabant en Maintenance Valuepark Terneuzen en de koppeling water energie. De regio Zuid opteert voor een doorzetting van de succesvolle samenwerking in een nieuw OP Zuid met oog voor flexibiliteit in de uitvoering waarbij het aangewezen kan zijn op thema's met andere strategische partners de samenwerking te zoeken. Europa2020 en topsectoren Met de EU2020 agenda zet Europa in op kennis, innovatie en onderwijs (slimme groei), maar ook op een duurzaam en efficiënter gebruik van natuurlijke bronnen (groene groei) met het oog op meer werkgelegenheid en maatschappelijke cohesie (inclusieve groei). De lidstaten en in het verlengde daarvan de regio's, zullen zich moeten richten op een beperkt aantal prioriteiten en thema's. Uit de vorenstaande strategie analyse van Zuid zal duidelijk zijn dat de Europese prioriteiten concurrentiekracht en innovatie, energie efficiency en MKB thema's zijn die bij uitstek bij de economische karakteristiek van deze regio horen. Het zijn de bouwstenen voor een gezonde economie die de basis vormen voor de versterking van regionale excellence en voor specialisaties vanuit innovatieschema's en samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Zuid Nederland omarmt de Europa2020 strategie als rode draad voor de vormgeving van de nieuwe structuurfondsen ná De Europese strategie biedt het kader voor een inhoudelijke, geïntegreerde en sector overstijgende benadering, waarbij de regionale schaal voorop staat. Uitgangspunt is strategische clustering van stakeholders en thema's, waarbij steeds de combinaties worden gezocht met begrippenkaders van innovatie, onderwijs en een goed functionerende arbeidsmarkt en daarmee de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie. De regio Zuid zet primair in op het door de Europese Commissie gekozen flagship Innovation Union, maar draagt daarnaast ook sterk bij aan een tweetal andere flagships, nl. Resourceefficiënt Europe en Industrial Policy voor Green Growth. Zo is de campusambitie in Zuidoost Nederland (o.a. Chemelot en Greenport) en Brainport prima passend binnen de Europa2020 benadering die Nederland in het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) voor het vlaggenschip Innovatie Unie heeft aangeduid en waarvoor zij het principe van smart specialisation heeft toegepast in het topsectorenbeleid. De majeure projecten verbinden meerdere sectoren, waarbij vooral High Tech Systems en Logistiek een vooraanstaande rol spelen als volwaardige economische clusters. Alle drie de vlaggenschepen komen terug in de aanpak van bijvoorbeeld de biobased economy in Zuidwest Nederland. De regio heeft al een koploperpositie op zich genomen in het programma Knowledge Based Bio Economy. De zuidelijke speerpunten 5

6 Zuid Nederland wil voor haar investeringsprogramma gebruik blijven maken van Europese middelen voor regionale economische ontwikkeling Zuid Nederland is bereid om in het partnerschapscontract met het Rijk duidelijke afspraken te maken over te behalen resultaten Zuid Nederland richt het vizier op de verdere versterking van de kenniseconomie en daarmee op de Europa2020 doelstellingen op het gebied van slimme, groene en inclusieve groei De afstemming op rijksbeleid, met name de integrale aanpak via de negen topsectoren, waarbij ondernemers, wetenschappers en opleidingsinstituten samen met de decentrale overheden worden uitgedaagd om te innoveren, is al volop praktijk De strategie voor de komende jaren richt zich op een voortzetting van de samenwerking in Zuid Nederlands verband, waarbij het landsdeel het Operationeel Programma zelf wil beheren Het benutten van subsidies is eerder middel dan doel. Daarnaast zullen ook andere financieringsinstrumenten al dan niet revolverend ten dienste van de kenniseconomie worden ingezet. De Regio Zuid Nederland onderschrijft ten volle de noodzaak voor het aanbrengen van focus en het sturen op afrekenbare resultaten, concrete output en vereenvoudiging Zuid kent een stedenband van groot belang als verzamelplaats voor economische dynamiek en vernieuwing, stimuleren van werkgelegenheid en koppeling met onderwijs. Daarmee wordt het mogelijk een effectief tegenwicht te bieden tegen de negatieve gevolgen van de zich vooral aan de flanken van de Zuid regio zich manifesterende bevolkingskrimp De focus van Zuid Nederland ligt op het faciliteren van economische innovaties en de valorisatie daarvan in de regio, in met name het MKB en op de ontwikkeling van bepalende kennisclusters door middel van de triple helixgedachte Verder investeren en verbinden De Europese Commissie wil dat de structuurfondsen zich volledig richten op de Europa2020 doelen en heeft hiervoor elf thema s benoemd. Bij het opstellen van de Operationele Programma s kan de lidstaat/regio een aantal thema s kiezen en zich hierop concentreren. Voor rijke regio s als Zuid Nederland zijn er drie thema s waar EFRO middelen verplicht aan moeten worden uitgegeven. Dit zijn: concurrentiekracht en innovatie, energie efficiëncy en MKB. Hieronder staat kernachtig weergegeven in welke sectoren Zuid Nederland excelleert. Cruciaal hierbij is het verbinden van deze sectoren met elkaar (cross overs) waardoor er oplossingen gevonden kunnen worden voor maatschappelijke thema s en uitdagingen waar Europa de komende jaren mee te maken krijgt. Het betreft in het bijzonder thema s als. healthy aging, smart mobility & logistics, energievoorziening, verduurzaming van de landbouw en onze voedselvoorziening Ook de koppeling met andere Europese programma s waaronder bijvoorbeeld het Europese onderzoekprogramma Horizon 2020 en het GLB is van groot belang. 6

7 Chemie (concurrentiekracht & innovatie, MKB, energie) Zuid Nederland ambieert een koploperpositie op het gebied van een, op basis van groene grondstoffen, gestuurde economie en ontwikkelt zich tot hotspot op het gebied van maintenance en duurzame energie. Voorbeelden zijn Maintenance Valuepark Terneuzen en de Chemelotcampus Sittard Geleen. Logistiek (concurrentiekracht & innovatie, MKB) De strategische ligging tussen landelijke en Europese economische centra zorgt voor extra dynamiek in het logistieke cluster. West Brabant en Venlo behoren tot de logistieke hotspots in Nederland. In Breda is Dinalog gekomen, een logistieke campus van internationale allure. Agro & Food (concurrentiekracht & innovatie, energie, MKB) Agro & Food is een van oudsher sterk aanwezige sector in Zuid Nederland. Hoger in de keten draagt deze sector bij aan innovatie in meerdere clusters, zoals bijvoorbeeld biobased en energie. Life Sciences (MKB, concurrentiekracht & innovatie) Medische technologie en innovatie in de zorg worden in Zuid Nederland op een geïntegreerde wijze doorontwikkeld met grote kansen voor nieuwe MKB bedrijvigheid. Zo ontwikkelt Limburg een speerpuntcluster rond Health, Care en Cure, waarmee ingespeeld wordt op de vraagstukken van vergrijzing en krimp Leisure & Hospitality (MKB, concurrentiekracht & innovatie) Toerisme vormt een sector van groot economisch belang. Het is zich innoverende sector met sterke oriëntatie op het MKB en die met een stevige kwaliteitsslag bezig is onder andere in de verblijfsrecreatie. Kennisinstituten als de NHTV dragen bij aan het klimaat van vernieuwing. Energie (+concurrentiekracht & innovatie, MKB) De Zuid Westelijke Delta is een proeftuin voor productieve en rendabele technieken voor Nederlandse bedrijven die de buitenlandse markt op willen. Grevelingen Tidal Test Center fungeert als trigger voor het concept Energy Water Valley en sluit aan bij het topsectorenbeleid (Water). High Tech Systems (MKB, concurrentiekracht & innovatie) De meest innovatieve spot op het gebied van hightech systeemindustrie in de wereld bevindt zich in Eindhoven met Brainport Zuidoost Nederland als de fysieke ontwikkelplaats. 7

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog?

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? Jelle Oomen SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES WAT ZIJN DE HUIDIGE MOGELIJKHEDEN Subsidiekansen.. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? ER ZIJN GELUKKIG NOG KANSEN

Nadere informatie

G100 TERUGBLIK G100. 28 maart 2011

G100 TERUGBLIK G100. 28 maart 2011 G100 28-03-2011 Thema: Industriebeleid TERUGBLIK G100 28 maart 2011 Programma 17.00 uur Ontvangst deelnemers 17.30 uur Openingswoord en inleidingen Rob de Wijk en Peter Swinkels 18.15 uur Discussie onder

Nadere informatie

Position Paper. Noord-Nederland en EU 2020

Position Paper. Noord-Nederland en EU 2020 versie 11-1 Position Paper Noord-Nederland en EU 2020 Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Hoger en Middelbare Beroepsonderwijsinstellingen, Universitair Medisch Centrum Groningen,

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht Brainport Monitor 2010 Samenvatting Van crisis naar kracht People De effecten van de crisis laten zien dat de arbeidsmarkt in Brainport conjunctuurgevoelig is. Technology Brainport blijft goed presteren

Nadere informatie

llll lllliiii III! INI 3782773

llll lllliiii III! INI 3782773 Strategic Board Delta Region llll lllliiii III! INI 3782773 Boschstraat 35 4811GB BREDA T 076-5200247 KVK 56676328 IBAN NL07RABO0178996939 info@deltaregion.eu www.deltareeion.eu Aan Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V.

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V. Het subsidiebeleid van de toekomst se programma s 2014 2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 11 april 2013 Elsevier subsidiecongres 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 24-10-2013 1 7 Inleiding. Eind

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Europese fondsen

Informatiebijeenkomst Europese fondsen Informatiebijeenkomst Europese fondsen 1 Programma 12.30 13.00 Inloop Locatie: Wandelkerk (via Abdijplein en Kloostergangen) 13.00 13.30 Het nieuwe Europese kader 2014-2020 Inleiding door gedeputeerde

Nadere informatie

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Brabant 6 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Visie Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Versie 28 november 2012 In opdracht van de Brainport 2020-commissie Samenvatting Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Beknopte stijlgids, oktober Provincie Noord-Brabant

Beknopte stijlgids, oktober Provincie Noord-Brabant Beknopte stijlgids, oktober 2013 KLEURPATROON Gekleurde banen vormen een patroon dat de de vormentaal uit het agrarische landschap verbeeldt. De gebruikte kleuren zijn corresponderend met de communicatiematrix

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Food Tech Brainport...

Food Tech Brainport... Metropoolregio Eindhoven- Regionaal Platform Heeze, 12 april 2017 Food Tech Brainport... Food Tech Brainport is een internationaal expertisecluster voor technologie, product- en marktinnovaties. Het centrum

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 009 Innovatiebeleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

URGENTIE- PROGRAMMA 2011-2015

URGENTIE- PROGRAMMA 2011-2015 Visie en Strategie X. URGENTIE- PROGRAMMA 2011-2015 Brainport 2020 urgentieprogramma 2011-2015 High tech keten De focus zal liggen op de nu al sterke sectoren High Tech Systems & Materials en Chemie, met

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

VEEL CROSS-SECTORALE INNOVATIES IN DE REGIO GRONINGEN ASSEN

VEEL CROSS-SECTORALE INNOVATIES IN DE REGIO GRONINGEN ASSEN VEEL CROSS-SECTORALE INNOVATIES IN DE REGIO GRONINGEN ASSEN De meeste innovaties ontstaan buiten de traditionele sectoren. Dat is de opvallendste uitkomst van de Regioanalyse die in opdracht van de Regio

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio s

Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio s Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio s Symposium Ministerie van Infrastructuur en Milieu Den Haag, 4 maart 2013 Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen, Frank van Dongen

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. REWIN versterkt de regionale economie

Nadere informatie

De economische toestand in de (Limburgse) wereld: er zijn lichtpunten, maar als ondernemer moet je het wel zelf doen

De economische toestand in de (Limburgse) wereld: er zijn lichtpunten, maar als ondernemer moet je het wel zelf doen De economische toestand in de (Limburgse) wereld: er zijn lichtpunten, maar als ondernemer moet je het wel zelf doen Prof dr Hans Kasper 7 februari 2014 Agenda voor vandaag Onderwerpen 1. Recente studie

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Economie in de Zuid Westelijke Delta

Economie in de Zuid Westelijke Delta Economie in de Zuid Westelijke Delta Inhoud Toelichting op de economische staat van Zeeland Structuurversterkingsprogramma Zeeland in stroomversnelling Z4 steden Focus op de gemeente Terneuzen Huidige

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari 2011 Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Economie vraagt om een beter passende ruimtelijke schaal Willem van der Velden

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 22 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom 5. Financiering 6. Conclusies

Nadere informatie