INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte."

Transcriptie

1 INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. Versie mei 2008

2 1 INLEIDING De dienst MMO (Milieu, Mobiliteit en Openbareruimte) van de gemeente Apeldoorn draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn. Voor het beheer van de openbare ruimte gebruikt zij geautomatiseerde beheersystemen. Vanuit de historie van de dienst heeft de informatisering van het beheerproces geleid tot een diversiteit aan beheersystemen. Zo is er een beheersysteem voor het openbaar groen (inclusief bomen, speelwerktuigen en ecologie), voor wegen, voor riolen, voor topografie, voor gemeentelijk eigendom, voor bebording en markering en voor meldingen openbare ruimte (o.a. klachten). Deze diversiteit bevordert niet de integraliteit van informatievoorziening die gewenst is in het beheer van de openbare ruimte of in het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte. De diversiteit leidt tot inconsistentie van gegevens, meervoudige opslag van gegevens en enkelvoudig gebruik, afstemmingsproblemen tussen verschillen beheerdisciplines en onnodige inspanning op applicatie-,technisch- en functioneel beheer. Om bovengenoemde punten te verbeteren is de gemeente Apeldoorn, dienst MMO gestart met een programma Beheer informatievoorziening MMO. Een onderdeel van dit programma is het mogelijk uitfaseren van de verschillende beheersystemen en de aanschaf en implementatie van één integraal beheersysteem. Alvorens te besluiten tot het daadwerkelijk overschakelen naar één integraal beheer systeem voor de openbare ruimte voert de Gemeente Apeldoorn, dienst MMO, een RfI (Request for Information) uit. Wij danken u bij voorbaat dat u bereid bent aan deze RfI deel te nemen. Voor eventuele vragen omrent dit traject kunt u contact opnemen met Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 2/23

3 2 OPZET EN DOEL RFI Deze Request for Information (RfI) bevat een opsomming van de benodigde informatie om te kunnen beoordelen of de markt kan voorzien in de behoefte van één integraal beheersysteem openbare ruimte. In dit document zijn de technische- en functionele eisen opgenomen die aan het integraal beheersysteem openbare ruimte worden gesteld. Met deze RfI willen wij een aantal ideeën, die als projectresultaat op papier zijn gezet toetsen aan de markt. Kan het wat de gemeente Apeldoorn wil; zijn het verstandige keuzes; zijn andere keuzes denkbaar die een meerwaarde bieden aan de gemeente Apeldoorn; zijn er ontwikkelingen in de markt, die de gemeente Apeldoorn nog niet kent maar op korte termijn wel van belang kunnen zijn. De informatie die de gemeente Apeldoorn krijgt uit deze RfI, zal eventueel gebruikt worden om het bestek, dat als uitgangspunt dient voor een eventuele aanbesteding, aan te passen en te vervolmaken. Dit betekent, dat de informatie die u verstrekt in het kader van deze RfI publiekelijk, en niet vertrouwelijk is (met uitzondering van de openvragen 184 tot en met 190). Door deel te nemen aan deze RfI verklaart u zich akkoord, dat de gemeente Apeldoorn deze informatie geheel of gedeeltelijk overneemt in het bestek waarmee de eventuele aanbesteding uitgevoerd gaat worden. De gemeente Apeldoorn behoudt zich ten allen tijde het recht voor, tijdens deze procedure te besluiten, dit project niet voort te zetten. U kunt als deelnemer aan deze RfI geen recht doen op enige compensatie. Mocht de gemeente Apeldoorn overgaan tot een aanbestedingsprocedure, dan zullen wij de deelnemers aan de RfI daarvan in kennis stellen en hen in de gelegenheid stellen hieraan deel te nemen. Deelnemers aan de RfI bekleden op geen enkele manier een voorkeurspositie in de eventuele aanbesteding. 2.1 Werkwijze Wij verzoeken u met betrekking tot de vragen op de volgende pagina s aan te geven, of de applicatie voldoet aan de gestelde wens/eis. Voor beantwoording dient u gebruik te maken van het bestand Antwoordentabel. Eventuele opmerkingen bij verschillende wensen en eisen dienen gescheiden bijgevoegd te worden, voorzien van het corresponderende nummer. 2.2 Doelstellingen Doelstellingen van de gemeente Apeldoorn zijn: Het toetsen van de uitgangspunten zoals verwoord realisatieplan Beheer Informatievoorziening MMO aan de mogelijkheden die de markt biedt. Het bestek voor de eventuele aanbesteding aan te passen en verder te vervolmaken. Het zich op de hoogte stellen van marktontwikkelingen die de gemeente Apeldoorn nu nog niet kent maar op korte termijn van belang kunnen zijn. Het toetsen of een daadwerkelijke aanbesteding op dit moment wenselijk is. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 3/23

4 2.3 Procedure en tijdspad Voor deze RfI voorziet de gemeente Apeldoorn het volgende tijdspad: Voor het deelnemen aan de RfI kunnen aan de gemeente Apeldoorn geen kosten in rekening gebracht worden; Aan de deelname aan de RfI kunnen geen rechten ontleend worden omtrent de eventuele daaropvolgende aanbesteding of anderszins; Uw reactie dient één contactpersoon te vermelden, die beschikbaar is voor eventuele vragen; Voor uw reactie op onze vragen kunt u het bestand Antwoordentabel gebruiken; dit is digitaal beschikbaar via Op deze site kunt u doorklikken naar aanbestedingen. Eventuele vragen n.a.v. deze RfI dient u te richten aan Dit kan tot uiterlijk 12 juni 2008, 14:00 uur. Wilt u s.v.p duidelijk het onderwerp en vraagnummer vermelden. Op onze website worden alle (geanonimiseerde) vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze worden u tevens toegestuurd via de . De gemeente Apeldoorn zal achteraf niet communiceren over de RfI. Wij verzoeken u uw reactie zowel op papier als digitaal aan te leveren. Digitaal mag middels een DVD, CD-ROM, SD Card of USB-stick dan wel via mail: Uw reactie dient uiterlijk 13 juni 2008 om 12:00 uur bij de gemeente Apeldoorn aanwezig te zijn. Het adres waar het document kan worden bezorgd of toegezonden, is: Postadres: Gemeente Apeldoorn T.a.v. M. Hoetink, informatiecoördinator MMO Postbus ES Apeldoorn Bezorgadres: Gemeente Apeldoorn T.a.v. M. Hoetink, informatiecoördinator MMO Marktplein LG Apeldoorn (afgeven bij de receptie). Mail-adres: Eigendom: alle documenten (analoog of digitaal) worden na inlevering eigendom van de gemeente Apeldoorn. Hierbij ontstaat tevens het recht om de verstrekte informatie te verwerken (o.m. in een bestek voor een aanbesteding). Dit document met bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan wordt u verzocht de gemeente Apeldoorn hiervan van op de hoogte te stellen via Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 4/23

5 3 REQUEST FOR INFORMATION In dit document zijn de functionele-, niet functionele-, technische-, data-, koppelingen en distributie-, beheer en onderhoud- en leverancierseisen / wensen die aan het integrale beheersysteem openbare ruimte worden gesteld opgenomen. U dient aan te geven of de applicatie voldoet aan de gestelde eis/wens. Voor beantwoording dient u gebruik te maken van de tabellen in dit hoofdstuk. Eventuele opmerkingen bij de verschillende eisen en wensen dienen gescheiden bijgevoegd te worden, voorzien van het corresponderende nummer. De laatste vragen zijn open vragen, in hetzelfde document als de opmerkingen bij de andere vragen dienen de antwoorden, voorzien van het corresponderende nummer, bijgevoegd te worden. 3.1 Termen Toepassing: daar waar gesproken wordt over toepassing wordt de gehele integrale beheer toepassing bedoeld. GBKN : Grootschalige Basis Kaart Nederland. ETL: staat voor Extract, Transform en Load. Dit betreft een proces uit datawarehousing. Het onttrekken van data uit databronnen, het transformeren van de data voor het juiste bedrijfsgebruik en het laden van de data in het doel, bijvoorbeeld een datawarehouse. GBA : Gemeentelijke Basis Administratie. NHR: Nieuwe Handels Register. BGT: Basisregistratie grootschalige Topografie. BRT: Basisregistratie Topografie. BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Vragen Request for Information 1. Functionele Eisen Algemeen 1. Wegbeheer is met uw toepassing uit te voeren. 2. Rioolbeheer is met uw toepassing uit te voeren. 3. Groenbeheer (inclusief bomen en speelwerktuigen) is met uw toepassing uit te voeren. 4. Beheer basis topografie (GBKN) en landmeetkundige bewerkingen zijn met uw toepassing uit te voeren. 5. Beheer gemeentelijke eigendommen is met uw toepassing uit te voeren. (*Toelichting: dit is het administratieve en geometrische beheer van de gemeentelijke eigendomssituatie (grondgebied)). 6. Het registreren van klachten en meldingen openbare ruimte is met uw toepassing uit te voeren. 7. Het beheer van kunstwerken is met uw toepassing uit te voeren. 8. Het beheer van kabels en leidingen is met uw toepassing uit te voeren. 9. Het beheer van bebording en markering is met uw toepassing uit te voeren. 10. Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is met uw toepassing uit te voeren. 11. Kunnen met uw toepassing workflows worden gemaakt voor bijvoorbeeld mutatieprocessen. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 5/23

6 12. Is het mogelijk om binnen uw toepassing een integrale projectenplanning te maken. (*Toelichting: dit betekent bijvoorbeeld dat planningen van groen, wegen, verkeer met elkaar gecombineerd worden en dat integrale analyses over deze projecten gemaakt kunnen worden). 13. Is het mogelijk om binnen uw toepassing alternatieve beheerstrategieën in te voeren? 14. Kan uw toepassing gegevens afnemen van de basisregistratie Kadaster. 15. Kan uw beheerpakket gegevens afnemen van de basisregistratie Topografie (Top10NL). 16. Kan uw toepassing gegevens afnemen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 17. Beschikt uw toepassing over GIS mogelijkheden over alle beheerdisciplines heen? 18. Beschikt uw toepassing over CAD mogelijkheden over alle beheerdisciplines heen? 19. Beheerobjecten in uw toepassing bevinden zich in éénzelfde topologisch model dat geldt voor de gehele integrale beheertoepassing. 20. De beheerder kan vanuit diverse functionaliteit gegevens opvragen, consistentiechecks uitvoeren en queries en rapportages maken. Invoeren en wijzigen van data 21. Voor wegbeheer kunnen de volgende objecten worden ingevoerd en gewijzigd: - Weg - Wegvak - Wegvakonderdeel - Diverse vrije objecten 22. Wegen worden gecreëerd binnen de daarvoor bestaande basis topografie objecten. 23. Het aanmaken van een wegobject buiten de daarvoor bestaande basis topografie objecten zal tot een foutmelding van het systeem leiden. 24. De toepassing controleert tijdens de invoering of het wegvak binnen de weg ligt waartoe het behoort. 25. De toepassing controleert tijdens de invoering of het wegvakonderdeel binnen het wegvak ligt waartoe het behoord. 26. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving configuratietabellen voor wegbeheer worden bijgewerkt. 27. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving strooiroutes worden ingevoerd/gewijzigd. 28. In de toepassingen kunnen via een beheeromgeving maatregelpakketten worden ingevoerd/gewijzigd. 29. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving gedragsmodellen worden ingevoerd/gewijzigd. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 6/23

7 30. In de toepassingen kunnen de resultaten van een weginspectie worden geïmporteerd via SUF/WEG 31. Voor rioolbeheer kunnen de volgende rioolobjecten worden ingevoerd/gewijzigd: - Peilbuis - Stroomgebied - Bergingsvijver - Rioolput - Rioolleiding - Inlaat - Perceel aansluitpunt - Perceel aansluiting - Kolk - Kolkaansluiting - Lijnafwatering - Duiker - Beekleiding - IBA - Infiltratieveld (Wadi) - Infiltratiekrat - RWZI (Lozingspunt) - Diverse vrije objecten 32. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving configuratietabellen voor rioolbeheer worden bijgewerkt. 33. In uw toepassing kan een verhardingskaart (op basis van wegbeheer) worden geconstrueerd voor het vaststellen van het afvoerend oppervlakte. 34. In de toepassingen kunnen de resultaten van een rioolinspectie worden geïmporteerd via SUF/RIB 35. In uw toepassing kunnen maatregelpakketten worden geconstrueerd voor rioolbeheer aan de hand van schadebeelden welke zijn geconstateerd (bijvoorbeeld via inspecties). 36. SBI codes kunnen worden gekoppeld aan rioolbeheer. (* Toelichting: SBI is een code voor een standaard bedrijfsindeling naar economische activiteit). Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 7/23

8 37. Voor groenbeheer kunnen de volgende groenobjecten worden ingevoerd/gewijzigd. - Bomen - Houtachtige gewassen - Kruitachtige gewassen - Grasvelden - Verhardingen - Grafvelden - Speeltoestellen - Hekwerk - Diverse vrije objecten 38. Groenobjecten worden gecreëerd binnen de daarvoor bestaande basis topografie objecten. 39. De toepassing kan zelf automatisch op basis van objectinformatie in het systeem de overgangen (hard/zacht) tussen de objecten bepalen. (*Toelichting: een harde overgang is bijvoorbeeld een overgang tussen een grasveld en een verhardingsvlak, een zachte overgang is bijvoorbeeld een overgang tussen een grasveld en een heestervak.) 40. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving configuratietabellen voor groenbeheer worden bijgewerkt. 41. In uw toepassing zijn standaard maatregelpakketten en eenheidsprijzen voor groenbeheer opgenomen. 42. In uw toepassing kan gebiedsgewijs per beheereenheid nacalculatie worden toegepast. 43. In uw toepassing kunnen inspectiegegevens van bomen en speeltoestellen worden opgeslagen per beheerobject. 44. In uw toepassing kan automatisch het knipoppervlak van bijvoorbeeld hagen worden vastgesteld. 45. Uw toepassing kan landmeetkundige metingen uit (bijvoorbeeld LISCAD) inlezen voor verdere topografische bewerkingen. 46. Uw toepassing kan precisie-, nauwkeurigheid-, en betrouwbaarheidsgegevens aan landmeetkundige metingen koppelen. 47. Uw toepassing kan op basis van revisiebestanden uit projecten de nieuwe basistopografie (GBKN) creëren/wijzigen. 48. Uw toepassing functioneert als bronregistratie, dit betekent dat als de gegevens eenmaal geregistreerd zijn in uw toepassing dan kunnen de gegevens als bron gebruikt worden. De gegevens in uw toepassing kunnen niet automatisch vanuit een andere applicatie worden aangepast. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 8/23

9 49. Uw toepassing registreert de objecten en de gegevens per object voor elke aanwezig beheerobject. 50. Uw toepassing kan relaties leggen tussen de administratieve en de geometrische gegevens. 51. De toepassing biedt de mogelijkheid om via een geometrische ondergrond en presentatie in één transactie zowel een beheerobject als de bijbehorende administratieve gegevens in te voeren en deze beiden te koppelen en vice versa. 52. Het is niet mogelijk een geometrisch object weg te gooien zonder ook de administratieve gegevens te verwijderen. 53. Repeterende werkzaamheden (voor zowel geometrische als administratieve gegevens) kunnen in 'bulk' processen worden uitgevoerd. (Voorbeeld: het plaatsen van 30 gelijke bomen in een rij. Waarbij iedere boom als individueel object in de database wordt opgeslagen.) 54. De toepassing beschikt over een directe alarmeringsfunctie bij foutieve invoer van gegevens. Bij foutieve invoer is het niet mogelijk om de gegevens op te slaan. Raadplegen 55. Met uw toepassing kunnen thematische kaarten worden gemaakt. 56. Met uw toepassing kunnen thematische kaarten worden gemaakt over verschillende beheerobjecttypen heen (groen, weg, riool, kunstwerk..). 57. Gebruikt uw toepassing voor het thematiseren CAD functionaliteit. 58. Gebruikt uw toepassing voor het thematiseren GIS functionaliteit. 59. Kan een object in één keer zowel geometrisch als administratief worden geraadpleegd. 60. De applicatie biedt de mogelijkheid om te zoeken via verschillende ingangen (waaronder in ieder geval: object id, adres, x,y-coördinaten,, omschrijvingveld) en het zoekresultaat bestaat uit geïntegreerde geometrische en administratieve gegevens waarin geswitcht kan worden tussen de geometrie informatie en administratieve gegevens. 61. Van het geregistreerde object is, zowel in kaart als administratie, direct de statussituatie te zien. 62. De applicatie is door middel van een browser gemeentebreed raadpleegbaar. 63. Met betrekking tot printen dient lijstwerk binnen de applicatie zodanig flexibel te zijn, dat per gebruiker de selecties en instellingen gekozen kunnen worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 9/23

10 64. De administratieve en geometrische gegevens zijn geïntegreerd opgeslagen, waarbij de geometrische en administratieve gegevens in onderlinge samenhang kunnen worden beheerd en onderhouden. 65. Ten behoeve van traceerbaarheid kan historie van objectgegevens (geometrische en/of administratief) worden bijgehouden, waarbij het volgende bewaard wordt: de vermelding van de persoon die de wijziging aangebracht heeft, datum en tijd waarop deze in het systeem is ingevoerd, de attribuutnaam en/of object en de oude en de nieuwe waarde van het attribuut en/of object. 66. Met de toepassing is het mogelijk de administratieve en geometrische historie te raadplegen door geautoriseerde gebruikers. 67. De toepassing is in staat logbestanden te genereren, waardoor eventuele problemen meer specialistisch geanalyseerd kunnen worden. 68. De toepassing bevat functies om bepaalde processen (o.a. Werkstromen, mutatieprocessen) te kunnen monitoren en problemen te signaleren (o.a. signaleringen op beeldscherm of via , managementrapportages op papier). 69. Heeft uw toepassing een aparte tool voor het beheren van bijvoorbeeld systeeminstellingen, gebruikers, rechten. Beveiligingseisen 70. Binnen het applicatielandschap van de gemeente is het mogelijk om op één plek aan te melden (aan te loggen) en direct toegang te krijgen tot meerdere (webbased) applicaties. Uw toepassing beschikt over single sign-on- single log/on zodat er eenmalig aangelogd (bij gebruik van meerdere modules) niet nog eens de gebruiker moet worden aangelogd. Het wachtwoord is niet leesbaar opgeslagen en is afgeschermd voor anderen. 71. De toepassing maakt voor authenticatie en autorisaties gebruik van de externe directory service Active Directory. 72. Het is mogelijk om autorisaties te configureren voor een gebruiker of gebruikersgroep, waarbij deze rechten heeft om bepaalde functionaliteit (creëren, raadplegen, wijzigen, rapportages maken, terugmelden) aan te roepen. 73. Toegangsbeveiliging kan geregeld worden op databaseniveau, applicatieniveau en bestandsniveau. 74. Toegangsbeveiliging kan geregeld worden tot op menu- en recordniveau. 75. De autorisatie van de log-gegevens zijn zodanig dat ze nooit gewijzigd kunnen worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 10/23

11 Managementrapportage 76. Gebruikers kunnen zelf selecties samenstellen van administratieve en ruimtelijke gegevens om queries te creëren en maatwerkrapportages te genereren. 77. Per object kan een historisch overzicht worden gegenereerd. 78. De toepassing biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele wijze managementinformatie te genereren, in de vorm van rapportages, queries en overzichten. 79. De toepassing moet in staat zijn rapportgegevens te exporteren naar diverse standaard formaten (waaronder tenminste: ASCII, CSV en XML). Dit is noodzakelijk om de gegevens aan te kunnen bieden aan rapportgenerator applicatie Cognos Impromtu versie 8.3 en Cognos Powerplay versie 8.3. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 11/23

12 2. Niet functionele wensen en eisen Look and feel 80. Look and feel is aanpasbaar per gebruiker of gebruikersgroep. 81. De toepassing is gebaseerd op de look- en feel van web technologie voor de eindgebruiker en applicatiebeheerder. Het gaat er hierbij om dat de applicatie op het intranet als één geheel werkt, wat wil zeggen dat de schermen, kleuren, navigatie en andere basisfuncties overal hetzelfde zijn. 82. De schermen (invoer, raadpleeg en beheer) zijn overzichtelijk, duidelijk, eenvoudig en binnen de gehele applicatie op dezelfde manier opgezet. U mag schermvoorbeelden ter toelichting toevoegen. Gebruik en gebruikersvriendelijkheid 83. De toepassing bevat een Nederlandstalige online helpfunctie, met contextafhankelijke toelichtingen. 84. De handleiding is voor eindgebruikers en applicatiebeheerders eenvoudig, compact en in goed Nederlands opgesteld. 85. Invoeren van specifieke typen velden zoals bijvoorbeeld datum, dient door het gehele pakket op dezelfde manier plaats te vinden. 86. Elke gebruiker kan zijn voorkeursinstellingen in de toepassing opslaan, zodat hij/zij deze bij een volgend gebruik niet opnieuw hoeft aan te passen. 87. Eenduidige functietoetsen. dat wil zeggen dat deze op elke plaats binnen het pakket op dezelfde wijze gebruikt en gedefinieerd zijn, b.v. voor- en achteruit bladeren, helpfunctie. 88. Het opvoeren van niet ingemeten geometrie dient ook door niet specialisten met eenvoudige tekenfunctionaliteit uitgevoerd te kunnen worden. 89. Bij iedere foutmelding die gemeld wordt aan de gebruiker is de context waarin de fout is opgetreden duidelijk, welke actie niet uitgevoerd kon worden en hoe, met eventueel wie (b.v. helpdesk, applicatiebeheerder) het probleem kan worden hersteld. 90. Fouten die optreden naar aanleiding van een gebruikershandeling worden op een uniforme manier direct aan de eindgebruiker getoond. De cursor komt op het eerste foutveld van het scherm. 91. Kan via een PDA of mobiele toepassing met uw toepassing gewerkt worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 12/23

13 3. Technische eisen Infrastructuur eisen 92. De applicatie ondersteunt een platform dat met administratieve en/of geometrische gegevens geïntegreerd kan werken, te weten Oracle 10 (spatial). 93. De toepassing kan draaien in de ICT-infrastructuur, zoals globaal is gespecificeerd in bijlage Beheereisen versie 2.6 en Standaardisatiebeleid 30 november Uw toepassing kan draaien op een Microsoft platform. 95. Uw toepassing kan draaien op een Linux platform. 96. Kunnen de servers in een gevirtualiseerde omgeving draaien. 97. Is er nog andere hardware nodig dan PC en server. Bijvoorbeeld licentie dongle s. Eventueel toelichten. 98. Kan de toepassing ook draaien in een gevirtualiseerde omgeving (specifiek Citrix Metaframe versie 9.150)? Beschikbaarheidseisen 99. De beschikbaarheid van uw systeem binnen de service windows van 06:30 uur en 20:00 uur is minimaal 99,5% De maximale downtime bedraagt 4 uur. Omvang en responsetijden Selectie van duizend administratieve objecten duurt maximaal 0.3 seconden Selectie van 5000 geometrische objecten duurt maximaal 1.5 seconden (op basis van geometrische kenmerken) Minimaal 30 concurrent gebruikers kunnen de toepassing tegelijkertijd gebruiken zonder dat de responstijd toeneemt Zoeken en tonen van administratieve gegevens duurt maximaal 2 seconden bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten Invoeren van administratieve gegevens duurt maximaal 0.5 seconden bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten. 1 Graag aangeven welke hardware (applicatieserver), software (cliënt) en database (databaseserver) eisen u stelt aan de voor het draaien van de applicatie voor een acceptabele performance (zoals gevraagd bij dit item) bij reeds eerder genoemde infrastructuur zoals gespecificeerd in bijlage Beheereisen versie 2.6 en Standaardisatiebeleid 30 november Dit is de reeds aanwezig vulling van de database. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 13/23

14 106. Zoeken en tonen van geometrische gegevens duurt maximaal 5 seconden bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten Invoeren van geometrische gegevens duurt maximaal 1 seconde bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten Het verwerken van de gegevens vindt plaats op de achtergrond van de client en/of server en heeft geen gevolgen voor de responsetijden in de gebruikersinterface van de toepassing De beperking in de hoeveelheid gegevens die verwerkt kan worden in toepassing is niet in de software vastgelegd, maar afhankelijk van de hardware. Architectuureisen 110. De toepassing is gebaseerd op een SOA architectuur, waarbij webservices op koppelvlakken beschikbaar zijn om vanuit andere applicaties o.a. gegevens te extraheren en wijzigen Eind gebruikers kunnen webbased raadplegen van zowel administratieve als geometrische dataobjecten. Schaalbaarheid 112. De toepassing is gebouwd volgens de drie lagen architectuur (presentatie-, verwerking- en datalaag) van EGEM, waarbij de presentatielaag van de applicatie gebaseerd is op webtechnologie Zie voorgaand item. Naar keuze van de gemeente (b.v. voor schaalbaarheid) kunnen de drie lagen op gecombineerde of afzonderlijke servers worden geïnstalleerd De toepassing en bijbehorende database is bewezen schaalbaar en biedt mogelijkheden voor performanceverhoging, fail-over en loadbalancing Het is mogelijk om tegelijkertijd onder dezelfde gebruikersnaam meerdere malen de applicatie te starten en te gebruiken. In ieder van de opgestarte applicaties kunnen gegevens ingevoerd of geraadpleegd worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 14/23

15 Herstelbaarheid 116. De data die met behulp van de toepassing wordt beheerd, is via het back-up en recovery mechanisme te beheren. Mocht er verlies van data optreden, dan kan via het restore mechanisme de data hersteld worden. De applicatie kan overweg met met de herstelde data Indien de toepassing vastloopt, mag er geen data verloren gaan of corrupt raken. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 15/23

16 4. Data/eisen Datamodel 118. Het logisch datamodel van de toepassing wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente voor eigen doeleinden Topologische regels kunnen in uw toepassing worden toegepast op de beheerobjecten. (Bijvoorbeeld een weg kan geen groenvlak overlappen, een boom staat niet in de weg.) 120. Uw datamodel sluit aan bij het informatiemodel IMGeo Uw toepassing beschikt over foutafhandeling indien topologische regels worden overtreden Uw datamodel kent een vrije keuze in de benaming en codering van elementen/beheerobjecten Het technisch datamodel van de toepassing wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente voor eigen doeleinden. Initiële vulling 124. Een geautomatiseerde initiële vulling vanuit een extern referentiebestand is mogelijk De reguliere business rules en constraints opgenomen in de toepassing kunnen t.b.v. de initiële vulling uitgeschakeld kunnen worden Uw toepassing bevat de mogelijkheid om checks met business rules en constraints (waaronder ook topologie) te doen op de hele database en rapportages erover te maken Uw datamodellen voldoen aan wettelijke normen (zoals bijvoorbeeld de VTA, speeltoestellen inspectie) Van de objecten gedefinieerd in uw datamodel kan in de toepassing metadata worden opgeslagen. Bijvoorbeeld actualiteit, meetinstructie, eigenaar,, van het object Gegevens voor de initiële vulling welke afkomstig zijn uit onze huidige beheerpakketten maar niet in uw datamodel aanwezig zijn kunnen worden opgenomen in uw toepassing. Opslag van gegevens 130. De gemeente kan haar eigen DBMS als opslagsysteem gebruiken en hoeft deze niet bij de toepassing af te nemen Administratieve en geometrische gegevens worden in Oracle spatial opgeslagen De aangeleverde gegevens vanuit bronbestanden worden geconverteerd met ETL, datamodel, business rules en constraints en opgenomen in het gegevensmagazijn. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 16/23

17 133. Het boven beschreven proces is onafhankelijk van de soort (administratieve of geometrische) database en is uitwisselbaar met andere pakketten met gelijke functionaliteit Met de toepassing kan ook beeldmateriaal (foto/film) worden opgeslagen. Importeren en exporteren van gegevens 135. De applicatie beschikt over een aantal standaard export mogelijkheden om de ingevoerde data naar de volgende formaten te exporteren. (MS Office, Access en Excel, ASCII, Tekstbestand (kommagescheiden waarden =CSV)) Uw toepassing kan geautomatiseerd exporteren (op basis van schema) Uw toepassing kan geautomatiseerd importeren (op basis van schema) Uw toepassing kan batchgewijs exporteren Uw toepassing kan batchgewijs importeren Uw toepassing kan conversieloos CAD- (dgn, dwg) en GIS (SHP) formaten laden Uw toepassing kan objecten importeren uit een IMgeo informatiemodel Uw toepassing kan importeren uit - GML - NEN XML - DGN - DXF - DWG - SHP - KML/KMZ - SUF weg - SUF rib - RSU Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 17/23

18 143. Uw toepassing kan exporteren in - GML - NEN XML - DGN - DXF - DWG - SHP - KML/KMZ - SUF weg - SUF rib - RSU 144. Uw toepassing kan objecten exporteren uit een IMgeo informatiemodel Uw toepassing kan via webservices functionaliteit aanbieden en afnemen Uw toepassing kan gegevens exporteren naar een handheld computer Uw toepassing kan gegevens importeren vaneen handheld computer. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 18/23

19 5. Koppelingen en distributie gegevens Koppelingen met landelijke voorzieningen 148. Uw toepassing kan aansluiten op de landelijke voorziening voor kabels en leidingen (KLIC Online) om te voldoen aan de Wet Informatieuitwisseling Openbare Netten. Koppeling met basisregistraties 149. Het is mogelijk om te communiceren (via een berichtencentrale, filetransfer of gegevensmagazijn) met basisregistratie systemen (GBA, NHR, BGT, BRT, BAG, Kadaster). Koppeling met gemeentelijke applicaties 150. Het is mogelijk om direct te koppelen (zonder gebruik te maken van de gegevensmagazijnen of datadistributiesystemen) met - InfoWorks - GWW bestek - Nedbrowser (versie 3.3.0) - WKPB (van Esri) 151. De applicatie gebruikt datadistributie om gegevensuitwisseling mogelijk te maken en ondersteunt de volgende ESB (Enterprise Service Bus) of brokers Oracle Bpel De database is (direct of via webservices) toegankelijk voor analyse met Cognos Impromptu 8.3 en te raadplegen met Nedbrowser van NedGraphics. Koppeling met generieke applicaties 153. Uw toepassing kan koppelen met Google Earth en Google maps Uw toepassing kan koppelen aan een DMS (Document Management Systeem). van de Gemeente. Graag toelichten welke Uw toepassing kan koppelen aan een WFM (Workflow Management Systeem) van de Gemeente. Graag toelichten welke. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 19/23