INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte."

Transcriptie

1 INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. Versie mei 2008

2 1 INLEIDING De dienst MMO (Milieu, Mobiliteit en Openbareruimte) van de gemeente Apeldoorn draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn. Voor het beheer van de openbare ruimte gebruikt zij geautomatiseerde beheersystemen. Vanuit de historie van de dienst heeft de informatisering van het beheerproces geleid tot een diversiteit aan beheersystemen. Zo is er een beheersysteem voor het openbaar groen (inclusief bomen, speelwerktuigen en ecologie), voor wegen, voor riolen, voor topografie, voor gemeentelijk eigendom, voor bebording en markering en voor meldingen openbare ruimte (o.a. klachten). Deze diversiteit bevordert niet de integraliteit van informatievoorziening die gewenst is in het beheer van de openbare ruimte of in het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte. De diversiteit leidt tot inconsistentie van gegevens, meervoudige opslag van gegevens en enkelvoudig gebruik, afstemmingsproblemen tussen verschillen beheerdisciplines en onnodige inspanning op applicatie-,technisch- en functioneel beheer. Om bovengenoemde punten te verbeteren is de gemeente Apeldoorn, dienst MMO gestart met een programma Beheer informatievoorziening MMO. Een onderdeel van dit programma is het mogelijk uitfaseren van de verschillende beheersystemen en de aanschaf en implementatie van één integraal beheersysteem. Alvorens te besluiten tot het daadwerkelijk overschakelen naar één integraal beheer systeem voor de openbare ruimte voert de Gemeente Apeldoorn, dienst MMO, een RfI (Request for Information) uit. Wij danken u bij voorbaat dat u bereid bent aan deze RfI deel te nemen. Voor eventuele vragen omrent dit traject kunt u contact opnemen met Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 2/23

3 2 OPZET EN DOEL RFI Deze Request for Information (RfI) bevat een opsomming van de benodigde informatie om te kunnen beoordelen of de markt kan voorzien in de behoefte van één integraal beheersysteem openbare ruimte. In dit document zijn de technische- en functionele eisen opgenomen die aan het integraal beheersysteem openbare ruimte worden gesteld. Met deze RfI willen wij een aantal ideeën, die als projectresultaat op papier zijn gezet toetsen aan de markt. Kan het wat de gemeente Apeldoorn wil; zijn het verstandige keuzes; zijn andere keuzes denkbaar die een meerwaarde bieden aan de gemeente Apeldoorn; zijn er ontwikkelingen in de markt, die de gemeente Apeldoorn nog niet kent maar op korte termijn wel van belang kunnen zijn. De informatie die de gemeente Apeldoorn krijgt uit deze RfI, zal eventueel gebruikt worden om het bestek, dat als uitgangspunt dient voor een eventuele aanbesteding, aan te passen en te vervolmaken. Dit betekent, dat de informatie die u verstrekt in het kader van deze RfI publiekelijk, en niet vertrouwelijk is (met uitzondering van de openvragen 184 tot en met 190). Door deel te nemen aan deze RfI verklaart u zich akkoord, dat de gemeente Apeldoorn deze informatie geheel of gedeeltelijk overneemt in het bestek waarmee de eventuele aanbesteding uitgevoerd gaat worden. De gemeente Apeldoorn behoudt zich ten allen tijde het recht voor, tijdens deze procedure te besluiten, dit project niet voort te zetten. U kunt als deelnemer aan deze RfI geen recht doen op enige compensatie. Mocht de gemeente Apeldoorn overgaan tot een aanbestedingsprocedure, dan zullen wij de deelnemers aan de RfI daarvan in kennis stellen en hen in de gelegenheid stellen hieraan deel te nemen. Deelnemers aan de RfI bekleden op geen enkele manier een voorkeurspositie in de eventuele aanbesteding. 2.1 Werkwijze Wij verzoeken u met betrekking tot de vragen op de volgende pagina s aan te geven, of de applicatie voldoet aan de gestelde wens/eis. Voor beantwoording dient u gebruik te maken van het bestand Antwoordentabel. Eventuele opmerkingen bij verschillende wensen en eisen dienen gescheiden bijgevoegd te worden, voorzien van het corresponderende nummer. 2.2 Doelstellingen Doelstellingen van de gemeente Apeldoorn zijn: Het toetsen van de uitgangspunten zoals verwoord realisatieplan Beheer Informatievoorziening MMO aan de mogelijkheden die de markt biedt. Het bestek voor de eventuele aanbesteding aan te passen en verder te vervolmaken. Het zich op de hoogte stellen van marktontwikkelingen die de gemeente Apeldoorn nu nog niet kent maar op korte termijn van belang kunnen zijn. Het toetsen of een daadwerkelijke aanbesteding op dit moment wenselijk is. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 3/23

4 2.3 Procedure en tijdspad Voor deze RfI voorziet de gemeente Apeldoorn het volgende tijdspad: Voor het deelnemen aan de RfI kunnen aan de gemeente Apeldoorn geen kosten in rekening gebracht worden; Aan de deelname aan de RfI kunnen geen rechten ontleend worden omtrent de eventuele daaropvolgende aanbesteding of anderszins; Uw reactie dient één contactpersoon te vermelden, die beschikbaar is voor eventuele vragen; Voor uw reactie op onze vragen kunt u het bestand Antwoordentabel gebruiken; dit is digitaal beschikbaar via Op deze site kunt u doorklikken naar aanbestedingen. Eventuele vragen n.a.v. deze RfI dient u te richten aan Dit kan tot uiterlijk 12 juni 2008, 14:00 uur. Wilt u s.v.p duidelijk het onderwerp en vraagnummer vermelden. Op onze website worden alle (geanonimiseerde) vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze worden u tevens toegestuurd via de . De gemeente Apeldoorn zal achteraf niet communiceren over de RfI. Wij verzoeken u uw reactie zowel op papier als digitaal aan te leveren. Digitaal mag middels een DVD, CD-ROM, SD Card of USB-stick dan wel via mail: Uw reactie dient uiterlijk 13 juni 2008 om 12:00 uur bij de gemeente Apeldoorn aanwezig te zijn. Het adres waar het document kan worden bezorgd of toegezonden, is: Postadres: Gemeente Apeldoorn T.a.v. M. Hoetink, informatiecoördinator MMO Postbus ES Apeldoorn Bezorgadres: Gemeente Apeldoorn T.a.v. M. Hoetink, informatiecoördinator MMO Marktplein LG Apeldoorn (afgeven bij de receptie). Mail-adres: Eigendom: alle documenten (analoog of digitaal) worden na inlevering eigendom van de gemeente Apeldoorn. Hierbij ontstaat tevens het recht om de verstrekte informatie te verwerken (o.m. in een bestek voor een aanbesteding). Dit document met bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan wordt u verzocht de gemeente Apeldoorn hiervan van op de hoogte te stellen via Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 4/23

5 3 REQUEST FOR INFORMATION In dit document zijn de functionele-, niet functionele-, technische-, data-, koppelingen en distributie-, beheer en onderhoud- en leverancierseisen / wensen die aan het integrale beheersysteem openbare ruimte worden gesteld opgenomen. U dient aan te geven of de applicatie voldoet aan de gestelde eis/wens. Voor beantwoording dient u gebruik te maken van de tabellen in dit hoofdstuk. Eventuele opmerkingen bij de verschillende eisen en wensen dienen gescheiden bijgevoegd te worden, voorzien van het corresponderende nummer. De laatste vragen zijn open vragen, in hetzelfde document als de opmerkingen bij de andere vragen dienen de antwoorden, voorzien van het corresponderende nummer, bijgevoegd te worden. 3.1 Termen Toepassing: daar waar gesproken wordt over toepassing wordt de gehele integrale beheer toepassing bedoeld. GBKN : Grootschalige Basis Kaart Nederland. ETL: staat voor Extract, Transform en Load. Dit betreft een proces uit datawarehousing. Het onttrekken van data uit databronnen, het transformeren van de data voor het juiste bedrijfsgebruik en het laden van de data in het doel, bijvoorbeeld een datawarehouse. GBA : Gemeentelijke Basis Administratie. NHR: Nieuwe Handels Register. BGT: Basisregistratie grootschalige Topografie. BRT: Basisregistratie Topografie. BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Vragen Request for Information 1. Functionele Eisen Algemeen 1. Wegbeheer is met uw toepassing uit te voeren. 2. Rioolbeheer is met uw toepassing uit te voeren. 3. Groenbeheer (inclusief bomen en speelwerktuigen) is met uw toepassing uit te voeren. 4. Beheer basis topografie (GBKN) en landmeetkundige bewerkingen zijn met uw toepassing uit te voeren. 5. Beheer gemeentelijke eigendommen is met uw toepassing uit te voeren. (*Toelichting: dit is het administratieve en geometrische beheer van de gemeentelijke eigendomssituatie (grondgebied)). 6. Het registreren van klachten en meldingen openbare ruimte is met uw toepassing uit te voeren. 7. Het beheer van kunstwerken is met uw toepassing uit te voeren. 8. Het beheer van kabels en leidingen is met uw toepassing uit te voeren. 9. Het beheer van bebording en markering is met uw toepassing uit te voeren. 10. Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is met uw toepassing uit te voeren. 11. Kunnen met uw toepassing workflows worden gemaakt voor bijvoorbeeld mutatieprocessen. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 5/23

6 12. Is het mogelijk om binnen uw toepassing een integrale projectenplanning te maken. (*Toelichting: dit betekent bijvoorbeeld dat planningen van groen, wegen, verkeer met elkaar gecombineerd worden en dat integrale analyses over deze projecten gemaakt kunnen worden). 13. Is het mogelijk om binnen uw toepassing alternatieve beheerstrategieën in te voeren? 14. Kan uw toepassing gegevens afnemen van de basisregistratie Kadaster. 15. Kan uw beheerpakket gegevens afnemen van de basisregistratie Topografie (Top10NL). 16. Kan uw toepassing gegevens afnemen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 17. Beschikt uw toepassing over GIS mogelijkheden over alle beheerdisciplines heen? 18. Beschikt uw toepassing over CAD mogelijkheden over alle beheerdisciplines heen? 19. Beheerobjecten in uw toepassing bevinden zich in éénzelfde topologisch model dat geldt voor de gehele integrale beheertoepassing. 20. De beheerder kan vanuit diverse functionaliteit gegevens opvragen, consistentiechecks uitvoeren en queries en rapportages maken. Invoeren en wijzigen van data 21. Voor wegbeheer kunnen de volgende objecten worden ingevoerd en gewijzigd: - Weg - Wegvak - Wegvakonderdeel - Diverse vrije objecten 22. Wegen worden gecreëerd binnen de daarvoor bestaande basis topografie objecten. 23. Het aanmaken van een wegobject buiten de daarvoor bestaande basis topografie objecten zal tot een foutmelding van het systeem leiden. 24. De toepassing controleert tijdens de invoering of het wegvak binnen de weg ligt waartoe het behoort. 25. De toepassing controleert tijdens de invoering of het wegvakonderdeel binnen het wegvak ligt waartoe het behoord. 26. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving configuratietabellen voor wegbeheer worden bijgewerkt. 27. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving strooiroutes worden ingevoerd/gewijzigd. 28. In de toepassingen kunnen via een beheeromgeving maatregelpakketten worden ingevoerd/gewijzigd. 29. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving gedragsmodellen worden ingevoerd/gewijzigd. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 6/23

7 30. In de toepassingen kunnen de resultaten van een weginspectie worden geïmporteerd via SUF/WEG 31. Voor rioolbeheer kunnen de volgende rioolobjecten worden ingevoerd/gewijzigd: - Peilbuis - Stroomgebied - Bergingsvijver - Rioolput - Rioolleiding - Inlaat - Perceel aansluitpunt - Perceel aansluiting - Kolk - Kolkaansluiting - Lijnafwatering - Duiker - Beekleiding - IBA - Infiltratieveld (Wadi) - Infiltratiekrat - RWZI (Lozingspunt) - Diverse vrije objecten 32. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving configuratietabellen voor rioolbeheer worden bijgewerkt. 33. In uw toepassing kan een verhardingskaart (op basis van wegbeheer) worden geconstrueerd voor het vaststellen van het afvoerend oppervlakte. 34. In de toepassingen kunnen de resultaten van een rioolinspectie worden geïmporteerd via SUF/RIB 35. In uw toepassing kunnen maatregelpakketten worden geconstrueerd voor rioolbeheer aan de hand van schadebeelden welke zijn geconstateerd (bijvoorbeeld via inspecties). 36. SBI codes kunnen worden gekoppeld aan rioolbeheer. (* Toelichting: SBI is een code voor een standaard bedrijfsindeling naar economische activiteit). Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 7/23

8 37. Voor groenbeheer kunnen de volgende groenobjecten worden ingevoerd/gewijzigd. - Bomen - Houtachtige gewassen - Kruitachtige gewassen - Grasvelden - Verhardingen - Grafvelden - Speeltoestellen - Hekwerk - Diverse vrije objecten 38. Groenobjecten worden gecreëerd binnen de daarvoor bestaande basis topografie objecten. 39. De toepassing kan zelf automatisch op basis van objectinformatie in het systeem de overgangen (hard/zacht) tussen de objecten bepalen. (*Toelichting: een harde overgang is bijvoorbeeld een overgang tussen een grasveld en een verhardingsvlak, een zachte overgang is bijvoorbeeld een overgang tussen een grasveld en een heestervak.) 40. In de toepassing kunnen via een beheeromgeving configuratietabellen voor groenbeheer worden bijgewerkt. 41. In uw toepassing zijn standaard maatregelpakketten en eenheidsprijzen voor groenbeheer opgenomen. 42. In uw toepassing kan gebiedsgewijs per beheereenheid nacalculatie worden toegepast. 43. In uw toepassing kunnen inspectiegegevens van bomen en speeltoestellen worden opgeslagen per beheerobject. 44. In uw toepassing kan automatisch het knipoppervlak van bijvoorbeeld hagen worden vastgesteld. 45. Uw toepassing kan landmeetkundige metingen uit (bijvoorbeeld LISCAD) inlezen voor verdere topografische bewerkingen. 46. Uw toepassing kan precisie-, nauwkeurigheid-, en betrouwbaarheidsgegevens aan landmeetkundige metingen koppelen. 47. Uw toepassing kan op basis van revisiebestanden uit projecten de nieuwe basistopografie (GBKN) creëren/wijzigen. 48. Uw toepassing functioneert als bronregistratie, dit betekent dat als de gegevens eenmaal geregistreerd zijn in uw toepassing dan kunnen de gegevens als bron gebruikt worden. De gegevens in uw toepassing kunnen niet automatisch vanuit een andere applicatie worden aangepast. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 8/23

9 49. Uw toepassing registreert de objecten en de gegevens per object voor elke aanwezig beheerobject. 50. Uw toepassing kan relaties leggen tussen de administratieve en de geometrische gegevens. 51. De toepassing biedt de mogelijkheid om via een geometrische ondergrond en presentatie in één transactie zowel een beheerobject als de bijbehorende administratieve gegevens in te voeren en deze beiden te koppelen en vice versa. 52. Het is niet mogelijk een geometrisch object weg te gooien zonder ook de administratieve gegevens te verwijderen. 53. Repeterende werkzaamheden (voor zowel geometrische als administratieve gegevens) kunnen in 'bulk' processen worden uitgevoerd. (Voorbeeld: het plaatsen van 30 gelijke bomen in een rij. Waarbij iedere boom als individueel object in de database wordt opgeslagen.) 54. De toepassing beschikt over een directe alarmeringsfunctie bij foutieve invoer van gegevens. Bij foutieve invoer is het niet mogelijk om de gegevens op te slaan. Raadplegen 55. Met uw toepassing kunnen thematische kaarten worden gemaakt. 56. Met uw toepassing kunnen thematische kaarten worden gemaakt over verschillende beheerobjecttypen heen (groen, weg, riool, kunstwerk..). 57. Gebruikt uw toepassing voor het thematiseren CAD functionaliteit. 58. Gebruikt uw toepassing voor het thematiseren GIS functionaliteit. 59. Kan een object in één keer zowel geometrisch als administratief worden geraadpleegd. 60. De applicatie biedt de mogelijkheid om te zoeken via verschillende ingangen (waaronder in ieder geval: object id, adres, x,y-coördinaten,, omschrijvingveld) en het zoekresultaat bestaat uit geïntegreerde geometrische en administratieve gegevens waarin geswitcht kan worden tussen de geometrie informatie en administratieve gegevens. 61. Van het geregistreerde object is, zowel in kaart als administratie, direct de statussituatie te zien. 62. De applicatie is door middel van een browser gemeentebreed raadpleegbaar. 63. Met betrekking tot printen dient lijstwerk binnen de applicatie zodanig flexibel te zijn, dat per gebruiker de selecties en instellingen gekozen kunnen worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 9/23

10 64. De administratieve en geometrische gegevens zijn geïntegreerd opgeslagen, waarbij de geometrische en administratieve gegevens in onderlinge samenhang kunnen worden beheerd en onderhouden. 65. Ten behoeve van traceerbaarheid kan historie van objectgegevens (geometrische en/of administratief) worden bijgehouden, waarbij het volgende bewaard wordt: de vermelding van de persoon die de wijziging aangebracht heeft, datum en tijd waarop deze in het systeem is ingevoerd, de attribuutnaam en/of object en de oude en de nieuwe waarde van het attribuut en/of object. 66. Met de toepassing is het mogelijk de administratieve en geometrische historie te raadplegen door geautoriseerde gebruikers. 67. De toepassing is in staat logbestanden te genereren, waardoor eventuele problemen meer specialistisch geanalyseerd kunnen worden. 68. De toepassing bevat functies om bepaalde processen (o.a. Werkstromen, mutatieprocessen) te kunnen monitoren en problemen te signaleren (o.a. signaleringen op beeldscherm of via , managementrapportages op papier). 69. Heeft uw toepassing een aparte tool voor het beheren van bijvoorbeeld systeeminstellingen, gebruikers, rechten. Beveiligingseisen 70. Binnen het applicatielandschap van de gemeente is het mogelijk om op één plek aan te melden (aan te loggen) en direct toegang te krijgen tot meerdere (webbased) applicaties. Uw toepassing beschikt over single sign-on- single log/on zodat er eenmalig aangelogd (bij gebruik van meerdere modules) niet nog eens de gebruiker moet worden aangelogd. Het wachtwoord is niet leesbaar opgeslagen en is afgeschermd voor anderen. 71. De toepassing maakt voor authenticatie en autorisaties gebruik van de externe directory service Active Directory. 72. Het is mogelijk om autorisaties te configureren voor een gebruiker of gebruikersgroep, waarbij deze rechten heeft om bepaalde functionaliteit (creëren, raadplegen, wijzigen, rapportages maken, terugmelden) aan te roepen. 73. Toegangsbeveiliging kan geregeld worden op databaseniveau, applicatieniveau en bestandsniveau. 74. Toegangsbeveiliging kan geregeld worden tot op menu- en recordniveau. 75. De autorisatie van de log-gegevens zijn zodanig dat ze nooit gewijzigd kunnen worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 10/23

11 Managementrapportage 76. Gebruikers kunnen zelf selecties samenstellen van administratieve en ruimtelijke gegevens om queries te creëren en maatwerkrapportages te genereren. 77. Per object kan een historisch overzicht worden gegenereerd. 78. De toepassing biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele wijze managementinformatie te genereren, in de vorm van rapportages, queries en overzichten. 79. De toepassing moet in staat zijn rapportgegevens te exporteren naar diverse standaard formaten (waaronder tenminste: ASCII, CSV en XML). Dit is noodzakelijk om de gegevens aan te kunnen bieden aan rapportgenerator applicatie Cognos Impromtu versie 8.3 en Cognos Powerplay versie 8.3. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 11/23

12 2. Niet functionele wensen en eisen Look and feel 80. Look and feel is aanpasbaar per gebruiker of gebruikersgroep. 81. De toepassing is gebaseerd op de look- en feel van web technologie voor de eindgebruiker en applicatiebeheerder. Het gaat er hierbij om dat de applicatie op het intranet als één geheel werkt, wat wil zeggen dat de schermen, kleuren, navigatie en andere basisfuncties overal hetzelfde zijn. 82. De schermen (invoer, raadpleeg en beheer) zijn overzichtelijk, duidelijk, eenvoudig en binnen de gehele applicatie op dezelfde manier opgezet. U mag schermvoorbeelden ter toelichting toevoegen. Gebruik en gebruikersvriendelijkheid 83. De toepassing bevat een Nederlandstalige online helpfunctie, met contextafhankelijke toelichtingen. 84. De handleiding is voor eindgebruikers en applicatiebeheerders eenvoudig, compact en in goed Nederlands opgesteld. 85. Invoeren van specifieke typen velden zoals bijvoorbeeld datum, dient door het gehele pakket op dezelfde manier plaats te vinden. 86. Elke gebruiker kan zijn voorkeursinstellingen in de toepassing opslaan, zodat hij/zij deze bij een volgend gebruik niet opnieuw hoeft aan te passen. 87. Eenduidige functietoetsen. dat wil zeggen dat deze op elke plaats binnen het pakket op dezelfde wijze gebruikt en gedefinieerd zijn, b.v. voor- en achteruit bladeren, helpfunctie. 88. Het opvoeren van niet ingemeten geometrie dient ook door niet specialisten met eenvoudige tekenfunctionaliteit uitgevoerd te kunnen worden. 89. Bij iedere foutmelding die gemeld wordt aan de gebruiker is de context waarin de fout is opgetreden duidelijk, welke actie niet uitgevoerd kon worden en hoe, met eventueel wie (b.v. helpdesk, applicatiebeheerder) het probleem kan worden hersteld. 90. Fouten die optreden naar aanleiding van een gebruikershandeling worden op een uniforme manier direct aan de eindgebruiker getoond. De cursor komt op het eerste foutveld van het scherm. 91. Kan via een PDA of mobiele toepassing met uw toepassing gewerkt worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 12/23

13 3. Technische eisen Infrastructuur eisen 92. De applicatie ondersteunt een platform dat met administratieve en/of geometrische gegevens geïntegreerd kan werken, te weten Oracle 10 (spatial). 93. De toepassing kan draaien in de ICT-infrastructuur, zoals globaal is gespecificeerd in bijlage Beheereisen versie 2.6 en Standaardisatiebeleid 30 november Uw toepassing kan draaien op een Microsoft platform. 95. Uw toepassing kan draaien op een Linux platform. 96. Kunnen de servers in een gevirtualiseerde omgeving draaien. 97. Is er nog andere hardware nodig dan PC en server. Bijvoorbeeld licentie dongle s. Eventueel toelichten. 98. Kan de toepassing ook draaien in een gevirtualiseerde omgeving (specifiek Citrix Metaframe versie 9.150)? Beschikbaarheidseisen 99. De beschikbaarheid van uw systeem binnen de service windows van 06:30 uur en 20:00 uur is minimaal 99,5% De maximale downtime bedraagt 4 uur. Omvang en responsetijden Selectie van duizend administratieve objecten duurt maximaal 0.3 seconden Selectie van 5000 geometrische objecten duurt maximaal 1.5 seconden (op basis van geometrische kenmerken) Minimaal 30 concurrent gebruikers kunnen de toepassing tegelijkertijd gebruiken zonder dat de responstijd toeneemt Zoeken en tonen van administratieve gegevens duurt maximaal 2 seconden bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten Invoeren van administratieve gegevens duurt maximaal 0.5 seconden bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten. 1 Graag aangeven welke hardware (applicatieserver), software (cliënt) en database (databaseserver) eisen u stelt aan de voor het draaien van de applicatie voor een acceptabele performance (zoals gevraagd bij dit item) bij reeds eerder genoemde infrastructuur zoals gespecificeerd in bijlage Beheereisen versie 2.6 en Standaardisatiebeleid 30 november Dit is de reeds aanwezig vulling van de database. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 13/23

14 106. Zoeken en tonen van geometrische gegevens duurt maximaal 5 seconden bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten Invoeren van geometrische gegevens duurt maximaal 1 seconde bij 30 gelijktijdige gebruikers en geregistreerde objecten Het verwerken van de gegevens vindt plaats op de achtergrond van de client en/of server en heeft geen gevolgen voor de responsetijden in de gebruikersinterface van de toepassing De beperking in de hoeveelheid gegevens die verwerkt kan worden in toepassing is niet in de software vastgelegd, maar afhankelijk van de hardware. Architectuureisen 110. De toepassing is gebaseerd op een SOA architectuur, waarbij webservices op koppelvlakken beschikbaar zijn om vanuit andere applicaties o.a. gegevens te extraheren en wijzigen Eind gebruikers kunnen webbased raadplegen van zowel administratieve als geometrische dataobjecten. Schaalbaarheid 112. De toepassing is gebouwd volgens de drie lagen architectuur (presentatie-, verwerking- en datalaag) van EGEM, waarbij de presentatielaag van de applicatie gebaseerd is op webtechnologie Zie voorgaand item. Naar keuze van de gemeente (b.v. voor schaalbaarheid) kunnen de drie lagen op gecombineerde of afzonderlijke servers worden geïnstalleerd De toepassing en bijbehorende database is bewezen schaalbaar en biedt mogelijkheden voor performanceverhoging, fail-over en loadbalancing Het is mogelijk om tegelijkertijd onder dezelfde gebruikersnaam meerdere malen de applicatie te starten en te gebruiken. In ieder van de opgestarte applicaties kunnen gegevens ingevoerd of geraadpleegd worden. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 14/23

15 Herstelbaarheid 116. De data die met behulp van de toepassing wordt beheerd, is via het back-up en recovery mechanisme te beheren. Mocht er verlies van data optreden, dan kan via het restore mechanisme de data hersteld worden. De applicatie kan overweg met met de herstelde data Indien de toepassing vastloopt, mag er geen data verloren gaan of corrupt raken. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 15/23

16 4. Data/eisen Datamodel 118. Het logisch datamodel van de toepassing wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente voor eigen doeleinden Topologische regels kunnen in uw toepassing worden toegepast op de beheerobjecten. (Bijvoorbeeld een weg kan geen groenvlak overlappen, een boom staat niet in de weg.) 120. Uw datamodel sluit aan bij het informatiemodel IMGeo Uw toepassing beschikt over foutafhandeling indien topologische regels worden overtreden Uw datamodel kent een vrije keuze in de benaming en codering van elementen/beheerobjecten Het technisch datamodel van de toepassing wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente voor eigen doeleinden. Initiële vulling 124. Een geautomatiseerde initiële vulling vanuit een extern referentiebestand is mogelijk De reguliere business rules en constraints opgenomen in de toepassing kunnen t.b.v. de initiële vulling uitgeschakeld kunnen worden Uw toepassing bevat de mogelijkheid om checks met business rules en constraints (waaronder ook topologie) te doen op de hele database en rapportages erover te maken Uw datamodellen voldoen aan wettelijke normen (zoals bijvoorbeeld de VTA, speeltoestellen inspectie) Van de objecten gedefinieerd in uw datamodel kan in de toepassing metadata worden opgeslagen. Bijvoorbeeld actualiteit, meetinstructie, eigenaar,, van het object Gegevens voor de initiële vulling welke afkomstig zijn uit onze huidige beheerpakketten maar niet in uw datamodel aanwezig zijn kunnen worden opgenomen in uw toepassing. Opslag van gegevens 130. De gemeente kan haar eigen DBMS als opslagsysteem gebruiken en hoeft deze niet bij de toepassing af te nemen Administratieve en geometrische gegevens worden in Oracle spatial opgeslagen De aangeleverde gegevens vanuit bronbestanden worden geconverteerd met ETL, datamodel, business rules en constraints en opgenomen in het gegevensmagazijn. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 16/23

17 133. Het boven beschreven proces is onafhankelijk van de soort (administratieve of geometrische) database en is uitwisselbaar met andere pakketten met gelijke functionaliteit Met de toepassing kan ook beeldmateriaal (foto/film) worden opgeslagen. Importeren en exporteren van gegevens 135. De applicatie beschikt over een aantal standaard export mogelijkheden om de ingevoerde data naar de volgende formaten te exporteren. (MS Office, Access en Excel, ASCII, Tekstbestand (kommagescheiden waarden =CSV)) Uw toepassing kan geautomatiseerd exporteren (op basis van schema) Uw toepassing kan geautomatiseerd importeren (op basis van schema) Uw toepassing kan batchgewijs exporteren Uw toepassing kan batchgewijs importeren Uw toepassing kan conversieloos CAD- (dgn, dwg) en GIS (SHP) formaten laden Uw toepassing kan objecten importeren uit een IMgeo informatiemodel Uw toepassing kan importeren uit - GML - NEN XML - DGN - DXF - DWG - SHP - KML/KMZ - SUF weg - SUF rib - RSU Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 17/23

18 143. Uw toepassing kan exporteren in - GML - NEN XML - DGN - DXF - DWG - SHP - KML/KMZ - SUF weg - SUF rib - RSU 144. Uw toepassing kan objecten exporteren uit een IMgeo informatiemodel Uw toepassing kan via webservices functionaliteit aanbieden en afnemen Uw toepassing kan gegevens exporteren naar een handheld computer Uw toepassing kan gegevens importeren vaneen handheld computer. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 18/23

19 5. Koppelingen en distributie gegevens Koppelingen met landelijke voorzieningen 148. Uw toepassing kan aansluiten op de landelijke voorziening voor kabels en leidingen (KLIC Online) om te voldoen aan de Wet Informatieuitwisseling Openbare Netten. Koppeling met basisregistraties 149. Het is mogelijk om te communiceren (via een berichtencentrale, filetransfer of gegevensmagazijn) met basisregistratie systemen (GBA, NHR, BGT, BRT, BAG, Kadaster). Koppeling met gemeentelijke applicaties 150. Het is mogelijk om direct te koppelen (zonder gebruik te maken van de gegevensmagazijnen of datadistributiesystemen) met - InfoWorks - GWW bestek - Nedbrowser (versie 3.3.0) - WKPB (van Esri) 151. De applicatie gebruikt datadistributie om gegevensuitwisseling mogelijk te maken en ondersteunt de volgende ESB (Enterprise Service Bus) of brokers Oracle Bpel De database is (direct of via webservices) toegankelijk voor analyse met Cognos Impromptu 8.3 en te raadplegen met Nedbrowser van NedGraphics. Koppeling met generieke applicaties 153. Uw toepassing kan koppelen met Google Earth en Google maps Uw toepassing kan koppelen aan een DMS (Document Management Systeem). van de Gemeente. Graag toelichten welke Uw toepassing kan koppelen aan een WFM (Workflow Management Systeem) van de Gemeente. Graag toelichten welke. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 19/23

20 6. Beheer en onderhoud Applicatie, functioneel en technisch beheer 156. Uw toepassing beschikt over een eenvoudige beheeromgeving voor het configureren, instellen en beheren van de toepassing (bijvoorbeeld standaardwaardes, gebruikers,..) 157. Het applicatiebeheer is zodanig geregeld dat bij het beheren en inrichten van de applicatie niet telkens de inbreng van een programmeur van de leverancier noodzakelijk is De technische beheerder kan zelf autorisatiebeheer regelen en op eenvoudige wijze autoriseren per onderdeel en per gebruiker regelen Het applicatie, functioneel en technisch beheer kan vanuit één beheeromgeving voor de gehele toepassing worden uitgevoerd Voor het maken van rapporten, exports, koppelingen beschikt uw toepassing over eenvoudige wizzards De huidige door de gemeente ingestelde configuratie van uw toepassing is op te slaan en bijvoorbeeld na een backup eenvoudig terug te zetten Installaties vinden via het netwerk plaats en behoeven geen acties op de cliënt van de gebruiker Het datamodel (inclusief alle metadata) kan eenvoudige via een beheertool worden beheerd. Onderhoud 164. Updates voor aanvulling en verbeteringen van fouten van de applicatie maken deel uit van het onderhoudscontract 165. Helpbestanden en documentatie wordt up-todate gehouden met nieuwe releases van de applicatie Uw helpdesk is op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur bereikbaar U levert onderhoud van de toepassing voor een afgesproken termijn van tenminste 3 jaar na einde levering van een majorrelease met vooraf afgesproken tarief. Het onderhoud omvat o.a. het oplossen van fouten en een aantal updates per jaar. Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte Request for Information 20/23

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Programma van Wensen Beheersysteem Duo+ en De Ronde Venen

Programma van Wensen Beheersysteem Duo+ en De Ronde Venen W W W3 W W W6 W7 W8 W9 W0 W Programma van Wensen Beheersysteem Duo+ en De Ronde Venen Algemeen ( punten) Bij het uitvoeren van inspecties m.b.v. uw beheersystemen zijn er 3 mogelijkheden: rechtstreeks

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Veel te doen in 2016!

Veel te doen in 2016! GBI6 Applicatieinformatie 2016 > Veel te doen in 2016! > Achtergrondinfo: product 6.3 > Tip: planmatig naar 6.3 > Nieuwe helpdesk: GBIservices > Indexering GBI producten en onderhoud > Achtergrondinfo:

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex Versie 2, 25-01-2012. Informatiedocument Vertex Jeroen Prins & Rogier Noordam Vertex 'Vertex' is een flexibel informatieplatform waarmee interne- en externe gegevensbronnen kunnen

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen

gisib de Core applicationen de Apps Historie Historie Ontwikkelingen Ontwikkelingen gisib de Core applicationen de Apps Wat is gisib ook alweer? Wat maakt gisib onderscheidend in de markt? Uit welke onderdelen bestaat gisib? Wat betekent dat voor u? Historie KOAC-NPC en DG Groep eigen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin

Handleiding. VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin Handleiding VSV-testomgeving voor softwareleveranciers; de Proeftuin 1/6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Het gebruikersveld... 3 1.2 Historie... 3 Hoofdstuk 2 Gebruikte criteria voor inrichting

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Invantive Producer. Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten.

Invantive Producer. Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten. Invantive Producer Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten. Agenda Invantive Visie De Invantive Benadering Het Invantive Resultaat Invantive Producer Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0 Handleiding WMS webservice Topografische Kaart 1:25.000 (TOP25raster) Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 WMS webservices...4 1.1 Doel van een WMS webservice...4 1.2 Voordelen van een webservice...5

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch Rotekst T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

De nieuwe generatie Toegangsbeheer.

De nieuwe generatie Toegangsbeheer. De nieuwe generatie Toegangsbeheer. Toekomstgericht Toegangsbeheer. Software eigenschappen. Simpel en visueel. Simpel betekent niet basis, het betekent dat het product correct werd ontworpen. Het systeem

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Handleiding. Online backup PC

Handleiding. Online backup PC Handleiding Online backup PC Inhoudsopgave 1. Installatie 2 2. Configuratie eerste keer 4 3. Bepalen waarvan een backup gemaakt moet worden 5 4. Instellen wanneer de backup wordt uitgevoerd 5 5. Beveiliging

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4 Handleiding koppeling Afas Profit 2016 Versie 0.4 18-11-2016 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor u begint... 3 App Connector... 3 Afas Online... 3 WebServices... 4 WebServices

Nadere informatie

Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0

Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0 Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0 Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht van

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie