Kerngegevens sportdeelname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerngegevens sportdeelname"

Transcriptie

1 Kerngegevens sportdeelname

2 Kerngegevens sportdeelname Sportdeelname in Nederlandse gemeenten door het W.J.H. Mulier Instituut centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drs. Jeroen Hoyng drs. Colette Roques dr. Maarten van Bottenburg

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 6. Slotbeschouwing ISBN NUR W.J.H. Mulier Instituut, s-hertogenbosch 2003 Arko Sports Media, Nieuwegein 1. Inleiding Kerngegevens gemeentelijke sportdeelname en sportdeelname-onderzoek Inleiding Overzicht per gemeente Vergelijking gemeentelijke sportdeelname Kengetal sportparticipatie Kengetal frequentie sportparticipatie Kengetal aantal beoefende sporten Kengetal populariteitsrangorde sporten Kengetal organisatorisch verband sportbeoefening Kengetal trainingsverband/competitiesport Kengetal zelfbeeld sporters COMPASS-schema BIJLAGEN Bijlage 1 Vragen achtergrondvariabelen RSO Bijlage 2 Basismodule schriftelijke enquête RSO Bijlage 3 asismodule telefonische enquête RSO Lijst met figuren en tabellen Ontwerp: Boerma Reclame, Waddinxveen Opmaak en realisatie: PanArt reclamestudio, Rhoon Fotografie: PRO SHOTS, Almere Drukwerk: Krips bv, Meppel Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in art. 17 lid 2. Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex artikel 16b., te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. 4. Richtlijnen voor het gebruik van de RSO Algemeen Definitie sport Basismodule COMPASS-schema Evaluatie van de RSO Bekendheid Gebruik Ervaringen Suggesties voor aanvullende modules Toekomstig gebruik De maatschappelijke betekenis van sport INHOUDSOPGAVE 5

4 1 Inleiding In deze bundel vindt u de meest recente kerngegevens over de sportdeelname en het sportdeelname-onderzoek in een groot aantal Nederlandse gemeenten. Daarnaast wordt de sportdeelname in een beperkter aantal gemeenten met elkaar vergeleken, voor zover een dergelijke vergelijking methodologisch verantwoord is. Een soortgelijk overzicht ontbrak tot dusverre. Vele gemeenten hebben in de afgelopen jaren een sportdeelname-onderzoek uitgevoerd. Toch weten we maar weinig over de onderlinge overeenkomsten en verschillen. Daarvoor bestaan twee redenen. In de eerste plaats zijn de gegevens van gemeentelijke sportdeelname-onderzoeken onderling veelal moeilijk vergelijkbaar, omdat de gehanteerde vragenlijsten en onderzoeksmethoden verschillen. In de tweede plaats krijgen de rapportages met de gegevens over de gemeentelijke sportdeelname weinig verspreiding. Ze zijn meestal bedoeld voor gebruik in de eigen gemeente en krijgen daarbuiten weinig bekendheid. Om het eerste probleem op te lossen, is de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) ontwikkeld: een standaardvragenlijst bestaande uit een basismodule en aanvullende modules (zie de bijlagen in deze bundel). De RSO wordt in toenemende mate door gemeenten gebruikt, waardoor de sportdeelnamegegevens van steeds meer gemeenten onderling vergelijkbaar zijn. Deze bundel geeft richtlijnen voor het gebruik van de RSO, vergelijkt gemeenten die de RSO hebben gebruikt en evalueert dit gebruik bij de gemeenten. Om het tweede probleem op te lossen en geeft deze bundel een overzicht van de kerngegevens over sportdeelname in de gemeenten die in de periode tussen 1999 en 2002 een sportdeelname-onderzoek hebben uitgevoerd, met of zonder gebruikmaking van de RSO. Dit overzicht is gebaseerd op een schriftelijke enquête die aan alle gemeenten met meer dan inwoners is toegestuurd en op aanvullende informatie van Provinciale Sportraden over enkele kleinere gemeenten. In deze enquête is de gemeenten gevraagd of zij in de afgelopen drie jaar een sportdeelname-onderzoek hebben gehouden onder hun inwoners, wat hiervan de belangrijkste resultaten zijn en welke onderzoeksmethode zij daarbij hebben gebruikt. Ook vroegen wij deze gemeenten of zij de RSO kennen en wat hun ervaring met dit onderzoeksinstrument is. De bundel is als volgt samengesteld. Het tweede hoofdstuk geeft voor iedere Nederlandse gemeente waarvan wij informatie hebben verkregen, gegevens over het percentage sportbeoefenaars, de frequentie van sportbeoefening, de gemiddelde sportfrequentie per jaar, het gemiddelde aantal beoefende sporten, de meest beoefende sporten, het verband waarin wordt gesport en het type accommodatie waarvan gebruik is gemaakt. Daarnaast verschaft dit hoofdstuk onderzoekstechnische informatie, zoals over het onderzoeksjaar, het type onderzoek, de gehanteerde methode, de netto-steekproef en de gehanteerde sportdefinitie. In het derde hoofdstuk staan de gemeenten centraal die nauwgezet de RSO hebben gevolgd. De sportdeelnamegegevens van deze gemeenten kunnen onderling 6 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME INLEIDING 7

5 en met landelijke sportdeelnamegegevens worden vergeleken (op landelijk niveau heeft CentERdata in opdracht van NOC*NSF een bevolkingsonderzoek uitgevoerd op basis van de RSO). De hoofdstukken 4 en 5 gaan vervolgens in op het gebruik van de RSO in het sportdeelname-onderzoek. Hoofdstuk 4 geeft richtlijnen voor toepassing van de RSO; hoofdstuk 5 evalueert de bekendheid en het gebruik ervan onder de geënquêteerde gemeenten. De bundel wordt afgesloten met een aantal bijlagen, waarin de vragenlijsten van de RSO zijn opgenomen. Het Mulier Instituut is voornemens om het hier gepresenteerde overzicht van gemeentelijke sportdeelnamegegevens periodiek te publiceren, met naar verwachting een toenemend aantal gegevens van een steeds groter aantal gemeenten. Gemeenten of provincies die hun sportdeelnamegegevens in de volgende editie opgenomen willen hebben, kunnen zich richten tot het Mulier Instituut (via telefoonnummer of per naar Voor opname in het vergelijkende hoofdstuk is het van belang dat de RSO in het sportdeelname-onderzoek is gebruikt. Op kunt u onder Data & Documentatie meer informatie over de RSO vinden, waaronder te downloaden vragenlijsten, codeboeken (in Excel), data-invoerbestanden (in SPSS), een toelichting en aanvullende instructies. Ook vindt u hier informatie over aanvullende modules die in het kader van de RSO zijn en worden ontwikkeld, zoals voor jeugd, accommodatiegebruik, aangepast sporten, niet-sporters en vrijwilligers. 2 Kerngegevens gemeentelijke sportdeelname en sportdeelnameonderzoek 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft een puntsgewijze opsomming van de belangrijkste gegevens uit de sportdeelname-onderzoeken die 54 gemeenten in de afgelopen drie jaar onder hun inwoners hebben uitgevoerd. Om tot dit overzicht te komen, is aan 86 gemeenten met meer dan inwoners een schriftelijke enquête toegestuurd. Daarvan hebben zestien gemeenten niet gereageerd. Twaalf gemeenten reageerden wel, maar wilden of konden geen medewerking verlenen. Van de overige 58 gemeenten waren de aangeleverde gegevens van zestien gemeenten onbruikbaar voor deze bundel, ofwel omdat zij geen onderzoeksgegevens konden aanleveren, ofwel omdat de aangeleverde gegevens alleen betrekking hadden op de sportverenigingen of verenigingssporters en niet op de gehele plaatselijke bevolking. Van de resterende 42 gemeenten zijn de onderzoeksgegevens wel verkregen. Van twee van deze 42 gemeenten (Dordrecht en Zwijndrecht) kregen we bovendien de sportdeelnamegegevens van zes andere gemeenten (Alblasserdam, s-gravendeel, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht), omdat deze gemeenten gezamenlijk een sportdeelname-onderzoek in de hele regio (de Drechtsteden) hebben uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de RSO. Hoewel zich hieronder ook gemeenten met minder dan inwoners bevinden, hebben we gezien de kwaliteit van de onderzoeksgegevens toch besloten deze in de bundel op te nemen. Dat geldt ook voor het sportdeelonderzoek dat is uitgevoerd in de gemeenten Noordenveld, Schagen, Uitgeest, Sneek, Skarsterlân en Lemsterland. Ook over deze gemeenten hebben we sportdeelnamegegevens op basis van de RSO verkregen. Sneek, Skarsterlân en Lemsterland zijn tezamen met Heerenveen groepsgewijs onder de noemer Zuidwest- Friesland in deze bundel opgenomen, omdat het sportdeelname-onderzoek ook hier gezamenlijk is verricht. Met inbegrip van deze toegevoegde gemeenten kunnen in dit hoofdstuk in totaal dus van 54 gemeenten de sportdeelnamegegevens worden gepresenteerd. Deze gemeenten vertegenwoordigen in totaal 5,8 miljoen inwoners. De gegevens van de sportdeelnameonderzoeken in deze gemeenten worden achtereenvolgens conform het volgende stramien weergegeven: 8 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTDEELNAME-ONDERZOEK 9

6 Onderzoeksjaar Minimumfrequentie Definitie sport Toonblad Sportdeelname percentage Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten Meest beoefende sporten Verband waarin wordt gesport Gebruikte accommodaties ar waarin het sportdeelname-onderzoek heeft plaatsgevonden. Of er sprake is geweest van een schriftelijke of een telefonische enquête. Of er sprake is geweest van een specifiek sportonderzoek of een breder omnibus-, vrijetijds- of recreatieonderzoek waarvan sportdeelname een onderdeel vormt. Het totale aantal respondenten dat in de analyse is verwerkt. De afbakening van de inwoners naar leeftijd waarop het onderzoek zich heeft gericht. Of er in het onderzoek gebruik is gemaakt van de RSO. De periode waarover de respondenten zijn (terug)gevraagd naar hun sportdeelname. Hoeveel keer in welke periode een respondent aan sport moet hebben gedaan om meegeteld te worden als sporter. Welke definitie van sport er in het onderzoek is gehanteerd. Of er in het onderzoek gebruik is gemaakt van een toonblad en hoeveel sporten er op dat toonblad vermeld stonden. Naar welke achtergrondvariabelen er is gevraagd. Het percentage sporters op het totale aantal inwoners. Het percentage sporters naar frequentie van sportbeoefening. Het aantal keer dat de respondenten in de terugvraagperiode gemiddeld aan sport hebben gedaan. Het aantal sporten dat de respondenten in de terugvraagperiode gemiddeld hebben beoefend. De meest beoefende sporten onder de respondenten in de terugvraagperiode. Of de sportbeoefening plaats heeft gevonden in een vereniging, bij een commerciële sportaanbieder, op anders georganiseerde wijze of op ongebonden wijze. Van welk type accommodatie bij de sportbeoefening gebruik is gemaakt. Of de gegevens van het sportdeelname-onderzoek in een openbaar, opvraagbaar rapport zijn gepubliceerd. Wie de contactpersoon is voor informatie over het sportdeelname-onderzoek bij de betreffende gemeente. Wanneer er aan de rechterzijde een liggend streepje is vermeld, ontbreken over het betreffende aspect de benodigde gegevens. 2.2 Overzicht per gemeente Alblasserdam Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Amersfoort Amstelveen Amsterdam Arnhem Bergen op Zoom Breda Den Helder Deventer Doetinchem Dordrecht Ede Eindhoven Gouda s-gravendeel s-gravenhage Haarlem Heerhugowaard Heerjansdam Heerlen Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo s-hertogenbosch Hilversum Hoogeveen Hoorn Leeuwarden Lelystad Maastricht Nederland Noordenveld Papendrecht Purmerend Rheden Rotterdam Schagen Sliedrecht Tilburg Uitgeest Utrecht Velsen Venlo Weert Zaanstad Zoetermeer Zuidwest-Friesland (Heerenveen, Sneek, Skarsterlân en Lemsterland) Zwijndrecht Zwolle KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTDEELNAME-ONDERZOEK 11

7 Alblasserdam Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch, schriftelijk Vrijetijdsonderzoek 214 respondenten 15 tot en met 74 jaar Geen Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Verband waarin wordt gesport - Gebruikte accommodaties - 8. Tennis 9. Bowling 9. Fitness kracht 9. Skiën/langlaufen/snowboarden Definitie sport Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband, maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifieke ruimtelijke voorziening en/of omgeving. Zie Dordrecht Sport op school, sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Toonblad Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Leeftijd Sportdeelname percentage 62% Sportdeelname frequentie Geen enkele keer 32% 1-11 keer 6% keer 20% keer 14% Meer dan 120 keer 28% Gemiddelde sportfrequentie per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten Meest beoefende sporten 88 keer per jaar 4,3 sporten per inwoner 1. Zwemsport 2. Wielrennen/toerfietsen 3. Fitness conditie 4. Schaatsen 5. Hardlopen/trimmen 5. Skeeleren/skaten 7. Veldvoetbal 12 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 13

8 Alkmaar Onderzoeksjaar 2001 Omnibusonderzoek respondenten 18 jaar en ouder Nee Geen Minimumfrequentie - Definitie sport - Toonblad Er is geen toonblad gebruikt maar een open vraag. Zwembad 19% 42% Buurthuis/wijkcentrum 9% 4% Viswater 6% 5% Parken 6% 29% Manege/drafcentrum 2% 1% Squashhal 5% 5% Handboogschietcentrum 1% Denksportcentrum 2% Biljartcentrum 3% 4% Ballet-dansschool 5% 2% Kegelbaan 2% 1% Wielerbaan 1% 1% IJsbaan 7% 12% Café 5% 7% Anders 11% 6% - Sportdeelname percentage - Sportdeelname frequentie - Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - Gemeente Alkmaar Afdeling Onderzoek en statistiek Naam G. de Boer Adres Postbus 53, 1800 GC Alkmaar Telefoon Meest beoefende sporten - Verband waarin wordt gesport Vereniging 31% Ongeorganiseerd 55% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Openbare weg 12% 1 65% 2 Tennisbaan 17% 7% Sportschool/ fitnesscentrum 28% 11% Sporthal/gymzaal 23% 4% Atletiekbaan 2% 1% Sportveld 15% 3% Trimbaan 1% 1% 1 Gebruikte voorzieningen voor de georganiseerde sport 2 Gebruikte voorzieningen voor de ongeorganiseerde sport 14 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTONDERZOEK 15

9 Almelo Onderzoeksjaar 1998 Sportonderzoek 401 respondenten 15 tot en met 65 jaar Nee Geen Minimumfrequentie - Definitie sport - Toonblad Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 24 sporten. Verband waarin wordt gesport Vereniging 45% Anders georganiseerd 32% Ongeorganiseerd 64% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties - Gemeente Almelo Afdeling Samenleving Naam H. Letteboer Adres Postbus 5100, 7600 GC Almelo Telefoon Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Sportdeelname percentage 72% Sportdeelname frequentie - Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - Meest beoefende sporten 1. Hardlopen/trimmen 2. Fitness 3. Tennis 4. Wielersport 5. Zwemsport 6. Voetbal 7. Schaatsen 8. Aerobics/steps 9. Wandelsport 10. Volleybal 16 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTONDERZOEK 17

10 Almere Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch Sportonderzoek respondenten 6 jaar en ouder Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Meest beoefende sporten 1. Fitness conditie 2. Wielrennen/mountainbiken 3. Zwemsport 4. Hardlopen/joggen/trimmen 5. Wandelsport 6. Veldvoetbal 7. Aerobics/steps 8. Tennis 9. Squash 10. Fitness kracht Definitie sport Het gaat om activiteiten die in de afgelopen twaalf maanden zijn verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld, bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Verband waarin wordt gesport Sportvereniging 22% Sportschool/fitness 17% Bedrijf 1% Soc.cult./sportbuurt 2% Georganiseerd sportvakantie 1% Georganiseerd sportevenementen 0% Ongeorganiseerd samen 16% Ongeorganiseerd alleen 14% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Toonblad Er is een toonblad gebruikt met 49 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Stadsdeel Gebruikte accommodaties Gemeentelijke sportvoorziening 24% Particuliere sportvoorziening 19% Openbare algemene voorziening 36% Particuliere algemene voorziening 3% Anders 2% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Sportdeelname percentage 65% Sportdeelname frequentie Geen enkele keer 31% 1-11 keer 4% keer 20% keer 20% 120 en meer 25% Weet niet 1% Gemeente Almere Afdeling Sport, Recreatie en Toerisme Naam J.M. Verburg Adres Postbus 200, 1300 AE Almere Telefoon Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - 18 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTONDERZOEK 19

11 Alphen aan den Rijn Onderzoeksjaar Omnibusonderzoek - 16 jaar en ouder Nee Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie - Definitie sport - Toonblad - Geslacht Opleidingsniveau Sportdeelname percentage 61% Sportdeelname frequentie - Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - Meest beoefende sporten - Verband waarin wordt gesport - Gebruikte accommodaties - - Gemeente Alphen aan den Rijn Afdeling Stichting sportcentrum Naam G. van Geer Adres Postbus 2067, 2400 CB Alphen aan den Rijn Telefoon KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTONDERZOEK 21

12 Amersfoort Onderzoeksjaar 1998 Omnibusonderzoek respondenten 18 jaar en ouder Nee Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 1 keer per jaar aan sport doen Meest beoefende sporten Zwemmen Fitness Tennis Wielrennen/mountainbiken Hardlopen/joggen/trimmen Aerobics Wandelsport Skiën/snowboarden/langlaufen Voetbal Squash Definitie sport Toonblad Sportdeelname percentage 60% Sportdeelname frequentie Welke van de onderstaande sporten heeft u de afgelopen twaalf maanden beoefend? Sport op school, sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 48 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Betreft alleen sport die men het meest beoefent: Vrijwel dagelijks 8% Een paar keer per week 35% Eén keer per week 38% Een paar keer per maand10% Eén keer per maand 4% Een paar keer per jaar 6% Verband waarin wordt gesport Sportvereniging 32% Sportschool/fitness 24% Bedrijf 3% Onderwijsinstelling 1% Ongeorganiseerd samen 15% Ongeorganiseerd alleen 25% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Sporthal/sportzaal 25% Sportterrein/sportveld/ tennisbaan/atletiekbaan 19% Commerciële sportaccommodatie 16% Buurthuis/wijkgebouw 5% Park/trapveldje/ openbare weg 21% Sportfondsenbad 9% Ander zwembad 9% Ergens anders 22% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten 2,4 sporten per sporter 1,5 sporten per inwoner 22 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME KERNGEGEVENS GEMEENTELIJKE SPORTDEELNAME EN SPORTONDERZOEK 23

13 Gemeente Amersfoort Afdeling Onderzoek en Statistiek Naam Ben van de Burgwal Adres Postbus 4000, 3800 EA, Amersfoort Telefoon KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 25

14 Amstelveen Onderzoeksjaar 2001 Omnibusonderzoek respondenten 18 jaar en ouder Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Sportdeelname percentage 69% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten Het gaat om activiteiten die in de afgelopen twaalf maanden zijn verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld, bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Geslacht 1-11 keer 15% keer 41% keer 22% >100 keer 22% 1,7 sporten per sporter 2,7 sporten per inwoner Verband waarin wordt gesport Tennis Aerobics/steps etc. Wielrennen/toerfietsen etc. Wandelsport Hardlopen/joggen Golf Skiën/langlaufen Bridge Commercieel 44% Vereniging 31% Ongebonden 19% Anders georganiseerd 6% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Fitnesscentrum 40% Bos 24% Openbare weg 22% Zwembad/ijsbaan 21% Gymzaal/sporthal 20% Sportveld 19% Tennishal 15% Zee/rivier/meer 10% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gemeente Amstelveen Afdeling Concernstat Naam C.A.M. Mensinga Adres Postbus 4, 1180 AB, Amstelveen Telefoon Meest beoefende sporten Fitness Zwemsport 26 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 27

15 Amsterdam Onderzoeksjaar 1999 Telefonisch, face to face Sportonderzoek respondenten 6 tot en met 80 jaar Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 1 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Definitie volgens RSO Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 59 sporten. Verband waarin wordt gesport Voetbal Wielrennen/mountainbiken/fietsen Tennis Aerobics/steps Trimmen Wandelsport Squash Basketbal Sportvereniging 38% Sportschool/fitness 23% Ongeorganiseerd 31% Informele groepen 19% Anders 16% Weet niet 5% Sportdeelname percentage 64% Sportdeelname frequentie Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Stadsgebied Minimaal één keer per jaar 64% Minimaal één keer per maand 55% Minimaal twee keer per maand 50% Eén à twee keer per week 32% Meer dan twee keer per week 15% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Sportschool 18% Zwembad 18% Sportterrein 17% Sporthal/tennishal 12% Sportzaal 7% Op straat 7% Park 7% Buurthuis 6% Meer/sloot/water 6% Elders 30% Weet niet 5% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten Meest beoefende sporten 1,98 sporten per sporter 1,3 sporten per inwoner Zwemmen Fitness conditie Gemeente Amsterdam Afdeling Sport en Recreatie Naam M. Stam Adres Postbus 1840, 1000 BV, Amsterdam Telefoon KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 29

16 Arnhem Onderzoeksjaar 2000 Omnibusonderzoek respondenten 18 en ouder 12 maanden Minimumfrequentie 1 Definitie sport Definitie volgens RSO Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van gehanteerde definitie van sport. Verband waarin wordt gesport Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters. Gebruikte accommodaties Ongeorganiseerd en individueel 29% Sportvereniging 28% Ongeorganiseerd met anderen 17% Sportschool/fitness 15% Soc. cult.- of sportbuurtwerk4% Bedrijf 2% Georganiseerde sportvakantie 1% Ander verband 5% Er is een toonblad gebruikt met 46 sporten. Geslacht Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Politieke voorkeur Gemeente Arnhem Afdeling Beleid Naam P. Hilhorst Adres Telefoon Sportdeelname percentage 52% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - Meest beoefende sporten 1. Fitnesssporten 2. Wandel- en fietssporten 3. Tennissporten 3. Zwemsporten 5. Joggen 5. Zaalsporten 5. Veldsporten 30 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 31

17 Bergen op Zoom Onderzoeksjaar 1996 Omnibusonderzoek respondenten 18 tot en met 79 jaar Nee Geen Minimumfrequentie Geen Gebruikte accommodaties Sporthal 24% Sportschool 18% Tenniscentra 10% Zwembad 16% Sportveld/park 15% Tennispark 9% Anders 8% Definitie sport - Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Sportdeelname percentage 48% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Woonbuurt Gemeente Bergen op Zoom Afdeling Ondersteuning en Advies Naam G.C.J. Verschuren Adres Postbus 35, 4600 AA, Bergen op Zoom Telefoon Gemiddeld aantal beoefende sporten - - Meest beoefende sporten 1. Zwemsport 2. Fitness 3. Fietsen 4. Tennis 5. Voetbal 6. Atletiek/trimmen 7. Gymnastiek 8. Badminton 9. Volleybal 10. Biljart Verband waarin wordt gesport In verenigingsverband 21% Buiten verenigingsverband 16% Zowel in als buiten ver. verband 10% Sport niet regelmatig 52% Onbekend 1% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. 32 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 33

18 Breda Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch Omnibusonderzoek respondenten 6 tot en met 100 jaar Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Sportdeelname percentage 63% Sportdeelname frequentie Het gaat om activiteiten die in de afgelopen twaalf maanden zijn verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld, bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 48 sporten. Geslacht Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie District Geen enkele keer 34% 1-11 keer 3% keer 24% keer 19% Meer dan 120 keer 21% Meest beoefende sporten Verband waarin wordt gesport 1,2 sporten per inwoner 1. Zwemsport 2. Toerfietsen/wielrennen 3. Fitness conditie 4. Tennis 5. Veldvoetbal 6. Hardlopen/joggen/trimmen 7. Wandelsport 8. Fitness kracht 9. Danssport 10. Hockey Verenigingsverband 40% Commercieel verband 24% Ongebonden 33% Anders 10% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Gemeentelijke sportvoorziening 28% Particuliere sportvoorziening 45% Openbare algemene voorziening 26% Particuliere algemene voorziening 4% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Naam M. Aarts Adres Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ, Breda Telefoon Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten 1,9 sporten per sporter 34 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 35

19 Den Helder Onderzoeksjaar 1999 Jongeren omnibusonderzoek respondenten 13 tot en met 22 jaar Geen Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport - Sport op school, sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Sportdeelname percentage 77% Sportdeelname frequentie Er is geen toonblad gebruikt. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Woonwijk Bij vereniging of sportschool: Elke dag 7% Paar keer per week 64% Eén keer per week 28% Minder dan één keer per week 1% Meest beoefende sporten Verband waarin wordt gesport Bij vereniging of sportschool: Voetbal Fitness Basketbal Aerobics/steps/BBB Tennis Paard/ponyrijden Streetdance Zaalvoetbal Volleybal Dansen Bij vereniging of sportschool: Georganiseerd 52% Ongeorganiseerd 58% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Gebruikte accommodaties - Gemeente Den Helder Afdeling Onderzoek en Statistiek Naam Yvette Vleugel Adres Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Telefoon Gemiddelde sportfrequentie per jaar keer per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten Bij vereniging of sportschool: 1,3 sporten per sporter 36 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 37

20 Deventer Onderzoeksjaar 1997 Omnibusonderzoek respondenten Vanaf 15 jaar - Geen Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Het buiten de vakantieperiode om, regelmatig beoefenen van activiteiten, die naast lichamelijke en/of geestelijke inspanning worden gekenmerkt door wedijver, prestatie of plezier/ontspanning. Het af en toe een stukje wandelen, fietsen of zwemmen bij mooi weer valt hier niet onder, maar regelmatig (individueel of in groepsverband) een half uurtje hardlopen, een baantje zwemmen, fitnessen e.d. wel. Gemiddeld aantal beoefende sporten Meest beoefende sporten Verband waarin wordt gesport 2,1 sporten per sporter 0,8 sporten per inwoner 1. Fitness 2. Zwemmen 3. Fietsen 4. Hardlopen 5. Aerobics 6. Voetbal 7. Tennis 8. Volleybal 9. Schaatsen 10. Squash Ongeorganiseerd 24% Georganiseerd 41% Beide 35% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Sport op school en sport buiten de gemeente maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Gebruikte accommodaties Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Gemeente Deventer Afdeling Sportservice Centrum Naam H. Ferweda Adres Postbus 6095, 7401 JB, Deventer Telefoon Sportdeelname percentage 60% Sportdeelname frequentie Eén keer per week 24% Eén à twee keer per week 57% Twee keer per week 19% Gemiddelde sportfrequentie per jaar - 38 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 39

21 Doetinchem Onderzoeksjaar 2002 Sportonderzoek 452 respondenten 6 jaar en ouder Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Het gaat om activiteiten die in de afgelopen twaalf maanden zijn verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld, bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Gemiddeld aantal beoefende sporten - - Meest beoefende sporten 1. Zwemsport Verband waarin wordt gesport 2. Fitness conditie 3. Wandelsport 4. Hardlopen/joggen/trimmen 5. Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen 6. Veldvoetbal 7. Tennis 8. Skeeleren/skaten 9. Aerobics/steps 10. Bowling Verenigingsverband 38% Commercieel 17% Ongebonden 60% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Sportdeelname percentage 62% Sportdeelname frequentie Er is een toonblad gebruikt met 44 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Beperking en/of chronische aandoening Geen enkele keer 30% 1-11 keer 8% keer 23% keer 20% Meer dan 120 keer 19% Gebruikte accommodaties Officiële sportaccommodatie34% Openbare ruimte 5% Andersoortige 22% Gemeente Doetinchem Afdeling Stadszaken, cluster educatie Naam J. Klemp Adres Postbus 9020, 7000 HA, Doetinchem Telefoon Gemiddelde sportfrequentie per jaar - 40 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 41

22 Dordrecht Onderzoeksjaar 2002 Vrijetijdsonderzoek 281 respondenten 15 tot en met 74 jaar Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Het gaat om activiteiten die in de afgelopen twaalf maanden zijn verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld, bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Meest beoefende sporten Verband waarin wordt gesport Gebruikte accommodaties 1. Fitness conditie 2. Zwemsport 3. Hardlopen/trimmen 4. Fitness kracht 5. Wielrennen/toerfietsen 6. Skiën/langlaufen/snowboarden 7. Wandelsport 8. Tennis 9. Biljart/poolbiljart/snookeren 10. Skeeleren/skaten/aerobics/steps Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Gemeente Dordrecht Afdeling SGB Naam n van der Weerd Adres Postbus 8, 3300 AA, Dordrecht Telefoon Sportdeelname percentage 58% Sportdeelname frequentie Geen enkele keer 35% 1-11 keer 7% keer 22% keer 16% Meer dan 120 keer 20% Gemiddelde sportfrequentie per jaar 58 keer per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten 3,1 sporten per inwoner 42 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 43

23 Ede Onderzoeksjaar 2002 en via internet Omnibusonderzoek respondenten 15 jaar en ouder Nee Geen Minimumfrequentie Geen Definitie sport Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 25 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Verband waarin wordt gesport Sportvereniging 31% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties: - Gemeente Ede Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning Naam Hedwig Vermeulen Adres Postbus 9022, 6710 HK, Ede Telefoon Sportdeelname percentage 90% Sportdeelname frequentie - Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten 2,4 sporten per sporter 2,2 sporten per inwoner Meest beoefende sporten Recreatief fietsen Recreatief wandelen Zwemmen Fitness Gymnastiek/aerobics/steps Tennis Hardlopen Skaten/rolschaatsen Skiën Voetbal 44 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 45

24 Eindhoven Onderzoeksjaar 2000 Omnibusonderzoek respondenten 16 tot en met 84 jaar Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 1 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Definitie volgens RSO Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 48 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Verband waarin wordt gesport: - Gebruikte accommodaties - Wielrennen/mountainbiken Biljarten Tennis Wandelsport Skeeleren Bowling Skiën Gemeente Eindhoven Afdeling Bio Naam n Vriens Adres Postbus 90150, 5600 RB, Eindhoven Telefoon Sportdeelname percentage 69% Sportdeelname frequentie Elke dag 6% Paar keer per week 31% Wekelijks 35% Paar keer per maand 14% Maandelijks 14% Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten 3 sporten per sporter Meest beoefende sporten Fitness Zwemsport Hardlopen 46 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 47

25 Gouda Onderzoeksjaar 1998 Vrijetijdsonderzoek 735 respondenten 8 tot en met 65 jaar Nee Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 1 keer per jaar aan sport doen Verband waarin wordt gesport Verenigingsverband 27% Niet-verenigingsverband27% Zowel ver. als niet-ver. 50% Deze percentages zijn gebaseerd op aantal sporters en niet op aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Definitie sport Sport buiten de gemeente maakt deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Status Postcodegebied Gemeente Gouda Afdeling Sport en recreatie Naam E. Klatt Adres Antwerpseweg 5, 2800 BB, Gouda Telefoon Sportdeelname percentage 55% Sportdeelname frequentie Geen enkele keer 39% 1-4 uur per week 42% > 5 uur per week 19% Gemiddelde sportfrequentie per jaar 2 keer per week Gemiddeld aantal beoefende sporten - Meest beoefende sporten 1. Zwemmen 2. Aerobics 3. Joggen etc. 4. Tennis 5. Skiën/langlaufen 6. Schaatsen Gymnastiek 48 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 49

26 s-gravendeel Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch, schriftelijk Vrijetijdsonderzoek 129 respondenten 15 tot en met 74 jaar Geen Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen 4. Wandelsport 5. Skiën/langlaufen/snowboarden 5. Bowling 5. Aerobics/steps 8. Hardlopen/trimmen 9. Biljart/poolbiljart/snooker 10. Fitness kracht 10. Tennis Verband waarin wordt gesport - Definitie sport Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband, maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifieke ruimtelijke voorziening en/of omgeving. Gebruikte accommodaties - Zie Dordrecht Sport op school, sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Toonblad Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Sportdeelname percentage 65% Sportdeelname frequentie Geen enkele keer 29% 1-11 keer 6% keer 20% keer 21% Meer dan 120 keer 24% Gemiddelde sportfrequentie per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten 90 keer per jaar 3,9 sporten per inwoner Meest beoefende sporten 1. Zwemsport 2. Fitness conditie 3. Wielrennen/toerfietsen 50 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 51

27 s-gravenhage Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch Sportonderzoek respondenten 16 tot en met 70jaar Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Definitie volgens RSO Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 48 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Stadsdeel Verband waarin wordt gesport Aerobics/steps Zwemsport Fitness kracht Veldvoetbal Hardlopen/joggen Tennis Wandelsport Wielrennen/mountainbiken Squash Sportvereniging 22% Commercieel 19% Ongebonden 36% Anders georganiseerd 11% Geen antwoord 1% Geen sporter 42% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Gebruikte accommodaties Gemeentelijke sportvoorziening 23 % Particuliere sportvoorziening 21 % Openbare algemene voorziening 15 % Particuliere algemene voorziening 3 % Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Sportdeelname percentage 56% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Geen enkele keer 41% 1-11 keer 3% keer 22% keer 17% Meer dan 120 keer 17% Gemeente s-gravenhage Afdeling Sport en Recreatie Naam Henriette van Rossum Adres Postbus 12652, 2500 DP, s-gravenhage Telefoon Gemiddeld aantal beoefende sporten 2,3 sporten per sporter 1,3 sporten per inwoner Meest beoefende sporten Fitness conditie 52 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 53

28 Haarlem Onderzoeksjaar 2002 Omnibusonderzoek respondenten 15 tot en met 100 jaar Nee Geen Minimumfrequentie 26 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Aangegeven door sportlijst en nadere duiding frequentie. Sport buiten de gemeente maakt deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Verband waarin wordt gesport Schaatsen Squash Sportvereniging 32,6% Sportschool/fitness 22,9% Bedrijf 1,2% Lesgroep 6,1% Zelf georganiseerd 7,1% Buurt/wijkorganisatie 1,2% Individueel 27,5% Overig 1,4% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties - Er is een toonblad gebruikt met twaalf sporten. Geslacht Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Stadsdeel Gemeente Haarlem Afdeling Sport en Recreatie Naam T. Gerlof Adres Postbus 3333, 2001 DH, Haarlem Telefoon Sportdeelname percentage 51,4% Sportdeelname frequentie - Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - - Meest beoefende sporten Fitness conditie Wielrennen/mountainbiken Tennis Loopsport Zwemsport Voetbal Skeeleren/skaten Gymnastiek 54 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 55

29 Heerhugowaard Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Onderzoeksjaar 1993 Omnibusonderzoek 920 respondenten 18 tot en met 79 jaar Nee Geen Minimumfrequentie 4 keer per jaar aan sport doen Definitie sport - Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Geslacht Inkomen Opleidingsniveau Gebruikte accommodaties Buitensportaccommodaties 24% Binnensportaccommodaties 42% Sportscholen 11% Anders 33% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gemeente Afdeling Naam Adres Nee Heerhugowaard Onderzoek en statistiek / Welzijn, Onderwijs en Cultuur P.J. Holen / G. Eising Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard Telefoon Sportdeelname percentage 47% Sportdeelname frequentie - Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten 1,65 sporten per sporter 0,77 sporten per inwoner Meest beoefende sporten 1. Tennis 2. Zwemsport 3. Voetbal 4. Volleybal 5. Fietsen/wielrennen 6. Squash 7. Hardlopen 8. Aerobics/fitness 9. Hockey 10. Paardrijden Verband waarin wordt gesport Verenigingsverband 75% Anders georganiseerd 25% 56 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 57

30 Heerjansdam Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch, schriftelijk Vrijetijdsonderzoek 96 respondenten 15 tot en met 74 jaar Geen Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband, maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifieke ruimtelijke voorziening en/of omgeving. 4. Wielrennen/toerfietsen 6. Schaatsen 7. Biljart/poolbiljart/snooker 8. Veldvoetbal 8. Wandelsport Verband waarin wordt gesport - Gebruikte accommodaties - Zie Dordrecht Sport op school, sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Toonblad Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Sportdeelname percentage 70% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten Geen enkele keer 26% 1-11 keer 5% keer 24% keer 18% Meer dan 120 keer 28% 97 keer per jaar 3,5 sporten per inwoner Meest beoefende sporten 1. Hardlopen/trimmen 2. Zwemsport 3. Skiën/langlaufen/snowboarden 4. Fitness conditie 58 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 59

31 Heerlen Onderzoeksjaar 2001 Omnibusonderzoek respondenten 18 jaar en ouder - Geen Minimumfrequentie 1 keer per maand aan sport doen Definitie sport gehanteerde definitie van sport. Sportdeelname percentage 47% Sportdeelname frequentie Sport buiten de gemeente maakt deel uit van de Er is geen toonblad gebruikt. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Burgerlijke staat Meer dan één keer per week 48% Eén keer per week 42% Meer dan één keer per maand 7% Eén keer per maand 1% Minder dan één keer per maand 1% Verband waarin wordt gesport Gymnastiek Joggen/atletiek Volleybal/handbal/basketbal Vechtsport Samen met anderen 70% Individueel 20% Individueel en samen met anderen 10% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gebruikte accommodaties Geen accommodatie 24% Accommodatie binnen de gemeente 52% Accommodatie buiten de gemeente 24% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. Gemeente Heerlen Afdeling Onderzoek en Statistiek Naam M.M.P. Akkermans Adres Postbus 1, 6400 AA, Heerlen Telefoon Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - Meest beoefende sporten Fitness conditie Zwemsport Tennis/badminton/squash Voetbal Fietssport Wandelsport 60 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 61

32 Hendrik-Ido-Ambacht Onderzoeksjaar 2001 Telefonisch, schriftelijk Vrijetijdsonderzoek 262 respondenten 15 tot en met 74 jaar Geen Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch verband, maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een specifieke ruimtelijke voorziening en/of omgeving. 4. Fitness conditie 6. Skeeleren/skaten 7. Karting 8. Bowling 8. Tennis Verband waarin wordt gesport - Gebruikte accommodaties - Zie Dordrecht Sport op school, sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Toonblad Er is geen toonblad gebruikt met sporten. Sportdeelname percentage 59% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar Gemiddeld aantal beoefende sporten Geen enkele keer 37% 1-11 keer 4% keer 19% keer 15% Meer dan 120 keer 25% 97 keer per jaar 4,2 sporten per inwoner Meest beoefende sporten 1. Zwemsport 2. Wielrennen/toerfietsen 2. Hardlopen/trimmen 4. Skiën/langlaufen/snowboarden 62 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 63

33 Hengelo Onderzoeksjaar 2002 Omnibusonderzoek respondenten 18 tot en met 79 jaar Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport Definitie volgens RSO Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Er is een toonblad gebruikt met 47 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Verband waarin wordt gesport Tennis Hardlopen/joggen Aerobics/steps Fitness kracht Wandelsport Veldvoetbal Gymnastiek/turnen Sportvereniging 30% Commercieel 20% Ongebonden 39% Anders georganiseerd 17% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Gebruikte accommodaties eigen gemeente: elders: Officiële sportaccommodatie 41% 19% Sportvoorziening in de openbare ruimte 4% 3% Andersoortige voorziening 21% 19% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Sportdeelname percentage 53% Nog niet Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Geen enkele keer 39% 1-11 keer 5% keer 26% keer 17% Meer dan 120 keer 12% Gemeente Hengelo Afdeling Sport en Recreatie Naam S.H. Vaneker Adres Postbus 18, 7550 AA, Hengelo Telefoon Gemiddeld aantal beoefende sporten 3,4 sporten per sporter Meest beoefende sporten Fitness conditie Zwemsport Wielrennen/mountainbiken 64 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 65

34 s-hertogenbosch Onderzoeksjaar 2001 Sportonderzoek respondenten 15 jaar en ouder Afgelopen 12 maanden Minimumfrequentie 12 keer per jaar aan sport doen Definitie sport sportwereld. Activiteiten volgens gebruiken en regels uit de Sport buiten de gemeente en sport op vakantie maken deel uit van de gehanteerde definitie van sport. Verband waarin wordt gesport Tennis Zwemsport Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen Hardlopen/joggen/trimmen Wandelsport Aerobics/steps Fitness kracht Skeeleren/skaten Veldvoetbal Niet georganiseerd 52% Georganiseerd in verenigingsverband 34% Georganiseerd in commercieel verband 31% Georganiseerd in ander verband 22% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Sportdeelname percentage 66% Sportdeelname frequentie Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Er is een toonblad gebruikt met 47 sporten. Geslacht Etniciteit Inkomen Opleidingsniveau Huishoudensituatie Woonwijk Geen enkele keer 19% 1-11 keer 14% keer 32% keer 21% 120 keer en meer 13% Gebruikte accommodaties Gemeentelijke sportvoorziening 52% Particuliere sportvoorziening 26% Openbare algemene voorziening 31% Particuliere algemene voorziening 14% Gemeentelijke voorzieningen buiten Den Bosch 18% Particuliere voorzieningen buiten Den Bosch 14% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek en Statistiek Naam Frank-Jos Braspenning Adres Postbus 12345, 5200 GZ, s-hertogenbosch Telefoon Gemiddeld aantal beoefende sporten 2,7 sporten per inwoner Meest beoefende sporten Fitness conditie 66 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 67

35 Hilversum Onderzoeksjaar 2002 Omnibusonderzoek respondenten 18 jaar en ouder Nee Geen Minimumfrequentie 1 keer per week aan sport doen Gebruikte accommodaties Gemeentelijke sportvoorziening 24,0% Particuliere sportvoorziening 18,9% Openbare algemene voorziening 35,5% Particuliere algemene voorziening 2,5% Anders 2,1% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal inwoners en niet op het aantal sporters. Definitie sport - Er is een toonblad gebruikt met 32 sporten. Sportdeelname percentage 52% Gemeente Hilversum Afdeling Beheer en Exploitatie van de dienst W.O. Naam Liesbeth Korting Adres Postbus 9900, GW, Hilversum Telefoon Sportdeelname frequentie Eén keer per week 52% Gemiddelde sportfrequentie per jaar - Gemiddeld aantal beoefende sporten - Meest beoefende sporten Fietsen Fitness Wandelen Zwemmen Tennis Hardlopen/joggen/trimmen Aerobics Verband waarin wordt gesport In verenigingsverband 24% Buiten verenigingsverband28% Deze percentages zijn gebaseerd op het aantal sporters en niet op het aantal inwoners. 68 KERNGEGEVENS SPORTDEELNAME 69

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Hoofdstuk 19 Sportdeelname Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006 Gemeente Gemeente Onderzoek Sportdeelname Gemeente Auteurs: drs. Sven Fase & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 31 mei Trendview De Steiger 36 1351 AB tel: 036-5300402 fax: 036-5300375 e-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Sportpeiling 07 De huidige sportnota loopt tot en met 08. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 12. Om tot een goed onderbouwde

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 36. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2014)

SPORTPARTICIPATIE (2014) SPORTPARTICIPATIE (2014) Bijna twee derde deel (64%) van de volwassen Eindhovenaren (18-84 ) doet aan sport, van de jongeren (4-17 ) sport vier vijfde deel (82%). Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land DSO 2013 Eindhoven 7 november 2013 Remco Hoekman Senior onderzoeker Mulier Instituut, Utrecht November, 2013 Inhoud Introductie: faciliterende rol van

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg juni 2009 monitor Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 5 3 Onderzoeksmethode 7 3.1 Correctiefactor 7 4 deelname in Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 P.F.M. Boekhoorn T.E.A.M. Speller Nijmegen, april 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Nulmetingen inzake (op)groeibeleid gemeente Aalsmeer 3 1.2 Nulmeting

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2016 Inhoud Doel van dit vooronderzoek... 3 Toonblad...

Nadere informatie

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT-15-24426 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Sportdeelname onderzoek... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Resultaten... 7 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Breedtesportmonitor 2003. Een onderzoek naar de sportdeelname en behoefte bij volwassen Nijmegenaren

Breedtesportmonitor 2003. Een onderzoek naar de sportdeelname en behoefte bij volwassen Nijmegenaren Een onderzoek naar de sportdeelname en behoefte bij volwassen Nijmegenaren O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportparticipatie en -frequentie 3

Nadere informatie

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2009 Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling drs. Manuel Chiou dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Sportdeelname en andere vormen van bewegen door Rotterdammers, 2011

Sportdeelname en andere vormen van bewegen door Rotterdammers, 2011 Sportdeelname en andere vormen van bewegen door Rotterdammers, 2011 Sportdeelname, en andere vormen van bewegen door Rotterdammers, 2011 Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo 2008 Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo Gemeente... 2008 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie p. 4 3 Resultaten p. 5 3.1 Respons p. 5

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Sporten en bewegen in Breda. Onderzoek en Informatie. Resultaten Omnibusenquête 2014

Gemeente Breda. Sporten en bewegen in Breda. Onderzoek en Informatie. Resultaten Omnibusenquête 2014 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Sporten en bewegen in Breda Resultaten Omnibusenquête 2014 Publicatienummer: 1766 Datum: januari 2015 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Afdeling

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015 Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl Gemeente Zoeterwoude 2015 Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname Gemeente Zeewolde 16 2 Achtergrond en doel onderzoek De gemeente Zeewolde heeft recentelijk haar ambities verwoord in nota sport en bewegen met de titel Sportief

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Tabellenboek

Gemeente Tholen. Tabellenboek 2013 Gemeente Tholen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers ALGEMEEN Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in sportdeelname en leefstijl naar geslacht, leeftijd, huishouden, werksituatie, etnische afkomst e.d. Vraag 1.

Nadere informatie

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Jeroen Scheerder i.s.m. Marc Theeboom, Annick Willem, Julie Borgers en Zeno Nols Sportthema s 1. Deelname aan sport (Scheerder et al.) 2. Fysieke (in)activiteit

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Gezond en actief in Zuid-Holland

Gezond en actief in Zuid-Holland Gezond en actief in Zuid-Holland Rapportage onderzoek sport, bewegen en leefstijl 2013 14.0028/TC/LH/Q00 S02 13 Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk Postbus 70 2685

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Stedenvergelijking sporten en bewegen 7 Sportaanbod 9 Sportevenementen en topsport 11 Bijlage: Bronnen 12

Nadere informatie

Gemeente Middelburg. Tabellenboek

Gemeente Middelburg. Tabellenboek 2013 Gemeente Middelburg Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2006 Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Karin Klein Wolt Willem Bosveld Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

Gemeente Veere. Tabellenboek

Gemeente Veere. Tabellenboek 2013 Gemeente Veere Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Op weg naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers

Op weg naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers Taskforce Sport 50+ gemeente Bunnik Op weg naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers Resultatenrapport Definitief September 2008 Sportservice Midden Nederland 1 Colofon Sportservice Midden

Nadere informatie

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2013

Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2013 Chris de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Gemeente Goes. Tabellenboek

Gemeente Goes. Tabellenboek 2013 Gemeente Goes Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Borsele. Tabellenboek

Gemeente Borsele. Tabellenboek 2013 Gemeente Borsele Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Hulst. Tabellenboek

Gemeente Hulst. Tabellenboek 2013 Gemeente Hulst Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Sluis. Tabellenboek

Gemeente Sluis. Tabellenboek 2013 Gemeente Sluis Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Kennismaken met sporten, een leven lang? Onderzoek sportdeelname jeugd en jongeren gemeente Hellendoorn

Kennismaken met sporten, een leven lang? Onderzoek sportdeelname jeugd en jongeren gemeente Hellendoorn Kennismaken met sporten, een leven lang? Onderzoek sportdeelname jeugd en jongeren gemeente Hellendoorn september 2006 2 Inhoudsopgave Inleiding, onderzoeksopzet 3 Deel 1 Resultaten 12-jarigen 5 Deel 2

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor 2012

Drentse Sportmonitor 2012 Drentse Sportmonitor 2012 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 - 2012 Leeftijdsgroep 18 t/m 79 jaar Colofon Auteur Paul van Dijk en Britt Tjalma Redactie

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging Sportmonitor 2008 Sport en Beweging : Sportmonitor Helmond Sport en Beweging 2008 Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Sportmonitor Helmond, sport en beweging 2008 Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

EK Atletiek Amsterdam 2016

EK Atletiek Amsterdam 2016 EK Atletiek Amsterdam 2016 Bekendheidsonderzoek, meting 2013 EK Atletiek Amsterdam 2016 Van 5 tot en met 10 juli 2016 vinden in het Olympisch Stadion in Amsterdam de EK Atletiek plaats. Bij dit topsportevenement

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek 2013 Gemeente Vlissingen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

LSG SPORTDEELNAME 2015

LSG SPORTDEELNAME 2015 LSG SPORTDEELNAME 2015 Februari 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, prognoses en beleidsevaluaties

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen GGD Zuid Limburg December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Methoden 3 3. Resultaten 0-meting 4 3.1 Respons 4 3.2 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Sportparticipatie Venlo. Stadspeiling 2011

Sportparticipatie Venlo. Stadspeiling 2011 Sportparticipatie Venlo Stadspeiling 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team Informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, februari 2012 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Georgie Dom. Bewegen. & fit. blijven. Met handige oefeningen en tips

Georgie Dom. Bewegen. & fit. blijven. Met handige oefeningen en tips Georgie Dom Bewegen & fit blijven Met handige oefeningen en tips 1 e druk, maart 2013 Copyright 2013 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Bekendheid, gedrag, tevredenheid en behoeften Voor een prettig woonklimaat is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede vrijetijdsvoorzieningen in een gemeente

Nadere informatie