CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHRISTELIJKE BASISSCHOOL"

Transcriptie

1 CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan GK Hoogeveen

2 VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, Welkom, welkom, fijn dat je er bent. Welkom op school, waar iedereen je kent. We maken hier een plek om te leren en te spelen, Om vreugde en verdriet met elkaar te delen. Welkom, welkom, fijn dat je er bent. Welkom op school, waar iedereen je kent! In deze schoolgids voor de periode willen we u informeren over de gang van zaken op Christelijke Basisschool Het Palet. In de gids kunt u o.a. lezen: wat we belangrijk vinden op school hoe ons onderwijs is ingericht hoe we de zorg binnen onze school hebben opgezet welke ontwikkelingen we nastreven wat we doen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en waar nodig te verbeteren wat de belangrijke rol van u als ouder/verzorger is Hebt u naar aanleiding van de schoolgids vragen, opmerkingen en/of behoefte aan meer informatie dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of een groepsleerkracht. Zij zullen u graag verder helpen! De informatie uit deze gids staat ook op onze website: U vindt daar ook actuele informatie met betrekking tot onze school en ons onderwijs. We hopen dat u de gids met plezier zult lezen. Naast de schoolgids ontvangt u aan het begin van het schooljaar een activiteitenkalender waarop we alle activiteiten, vakanties, etc. vermelden. We wensen alle kinderen een leerzame en fijne tijd toe op Het Palet! Namens het team, Sandra van Iterson directeur 2 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

3 Inhoud Voorwoord 2 1. Christelijke Basisschool Het Palet Onze school in vogelvlucht Ontwikkelingen die we graag laten zien 6 2. Waar de school voor staat Onze visie en doelen 7 3. Organisatie van ons onderwijs Verplichte onderwijstijd Organisatie van het onderwijs Groepsindeling De vakgebieden 8 4. Zorg voor kinderen Opvang van nieuwe leerlingen Zorg voor de kinderen Leerlingvolgsysteem Speciale zorg voor kinderen Begeleiding van kinderen naar voortgezet onderwijs Overgang naar groep Pesten Sociale media Schoolmaatschappelijk werk De leerkrachten Samenstelling team en taken van het team Vervanging Scholing De ouders Ouderparticipatie Inspraak Klachtenprocedure binnen de Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Informatievoorziening gescheiden ouders De leerling met een rugzak (LGF) Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op onze school Resultaten van de ontwikkeling van ons onderwijs 21 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 3

4 7.3. Schoolontwikkeling Resultaten van ons onderwijs Centrum voor Jeugd en Gezin Foto s op internet Groepslijsten Jeugdgezondheidszorg Kleuterboekenuitleen Logopedie Mobieltjes op school Ouderbijdrage Overblijfregeling en buitenschoolse opvang Pleinwacht Rookverbod Schoolongevallenverzekering Schoolregels Schooltijden en vakanties Speciale voorzieningen in het gebouw Sponsoring Veiligheid op school Verjaardagen Verlof vragen Vervoersbeleid Zendingsgeld 26 4 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

5 1. CHRISTELIJKE BASISSCHOOL HET PALET 1.1. Onze school in vogelvlucht Schoolvereniging De Christelijke Basisschool Het Palet staat aan de rand van het centrum van Hoogeveen. Ongeveer honderdtien leerlingen bezoeken onze school. We zijn een open school, waar de betrokkenheid van de ouders/verzorgers groot is. Vanuit een Christelijke levensvisie begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling. De waarden en normen vanuit de Bijbel passen we toe in de dagelijkse praktijk. Uw kind zichtbaar op Het Palet Op Het Palet is uw kind zichtbaar. Wij zien uw kind. Wij hebben zicht op zijn/haar talenten en mogelijkheden. We stellen alles in het werk om eruit te halen wat erin zit. Wanneer de mogelijkheden van uw kind nog een beetje op de achtergrond zijn, zullen we hard werken om die mogelijkheden aan het licht te laten komen. Uw kind mag er zijn, zichtbaar, sterk en vol zelfvertrouwen. Zo kan uw kind nu en in de toekomst zijn/haar plekje in de samenleving vinden. Veilig klimaat Om kinderen zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen is een klimaat van rust en duidelijke structuur noodzakelijk. Dat waarborgen we door te werken met het Positive Behaviour Support. Kinderen op Het Palet weten precies welk gedrag van hen verwacht wordt in gewone dagelijkse situaties. Om te zorgen dat ze dat positieve gedrag vasthouden, krijgen ze veel positieve feedback. Daarnaast zijn er in de groepen heldere, duidelijke structuren. Onze school is één van de acht scholen in Hoogeveen die uitgaat van PricoH, Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen. Onze vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het Christelijk onderwijs. Ze proberen dit doel te bereiken door: - Het stichten en in stand houden van scholen voor Christelijk basisonderwijs. - Samen te werken met andere organisaties die het belang van het Christelijk onderwijs dienen. Het bestuur van de vereniging stelt het zeer op prijs dat ouders/verzorgers lid willen worden van de vereniging. In feite zijn de Christelijke scholen van de ouders/verzorgers. Door lid te worden van de vereniging kunt u de ontwikkeling van het Christelijk onderwijs meebepalen. De contributie bedraagt minimaal 5,00 per jaar. Op school zijn inschrijfformulieren aanwezig. Het secretariaat van de vereniging is gevestigd aan het Stoekeplein. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 5

6 1.2. Ontwikkelingen die we graag laten zien Laten zien wat je kunt Wanneer blijkt dat kinderen meer aan kunnen dan de basisstof dagen we ze uit. Dat doen we bijvoorbeeld door ze te laten compacten (leerstof clusteren en vervolgens verdiepen en verrijken). Kinderen in de groepen 6, 7 en 8 die heel hoog scoren op Cito begrijpend lezen en rekenen worden extra uitgedaagd om meer te laten zien. Zij mogen een dagdeel per week naar de plusklas die we samen met de Juliana van Stolbergschool organiseren. In de plusklas krijgen ze extra leerstof en worden ze gestimuleerd samen allerlei opdrachten uit te voeren. Is de Cito-score in groep 8 nog zo hoog, dan kan een kind in aanmerking komen voor Dotato. Dat is een samenwerking met het Roelof van Echtencollege. Kinderen krijgen dan les van docenten in vakken als science, filosofie en wiskunde. Soms zijn er sociaal-emotionele problemen die een hoogbegaafd kind als beperking ervaart om zich verder te kunnen ontwikkelen. Of is er nog meer uitdaging nodig. Voor deze kinderen is de afdeling Kwadraat. Deze afdeling is gevestigd in De Krullevaar. Meer, beter en met plezier Goed kunnen lezen is een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. Door veel te lezen leer je goed lezen. Dan is leesplezier heel belangrijk. Want leesplezier is de motor van het leesonderwijs. We werken daarom intensief samen met de bibliotheek. Ons uitgangspunt is dat in principe alle kinderen kunnen leren lezen. We besteden daarom veel aandacht aan instructie van technisch lezen. Zo werken we aan ons doel: kinderen meer, beter en met plezier te laten lezen. Respect Verantwoordelijkheid Veiligheid Plezier Alle gedragsverwachtingen binnen de school zijn gebaseerd op deze waarden. PBS heeft als uitgangspunt: Goed gedrag kun je leren. Op basis van gedeelde waarden op de school worden gedragsregels afgesproken en positief geformuleerd. Deze regels worden in lessen aangeleerd aan de kinderen op de school. De gedragsregels worden voorgedaan, zodat alle kinderen de regels goed begrijpen en kunnen naleven. Om te zorgen dat de kinderen de gedragsverwachtingen goed kunnen onthouden, zijn de regels gevisualiseerd: de spetters laten zien welk gedrag we verwachten. Deze zijn zichtbaar in de school en op het plein. PBS heeft als doel een veilig en positief schoolklimaat te creëren. Iedereen, kind en volwassene, vindt het fijn complimenten te ontvangen. Het schoolteam deelt ze dan ook graag uit. Dit doen ze door mondelinge complimentjes te geven, maar ook door het geven van bandjes. Met deze bandjes kunnen de kinderen sparen voor beloningen (leuke activiteiten). Ook kan gespaard worden voor groepsbeloningen, bijvoorbeeld een kwartiertje extra buitenspelen. Zo stimuleren we positief gedrag. Veilig en prettig We werken sinds twee jaar aan PBS. Deze afkorting staat voor Positive Behaviour Support. PBS werkt alleen als iedereen goed samenwerkt. Hiermee bedoelen we het gehele schoolteam, ouders/verzorgers, kinderen en eventuele derden. Als school hebben we gezamenlijk bepaald welke waarden wij het belangrijkst vinden: 6 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

7 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1. Onze visie en doelen De Bijbel is onze leidraad en inspiratiebron. Op basis hiervan hebben we een duidelijke visie op kinderen en onderwijs. Deze visie is richtinggevend voor ons omgaan met elkaar, ons handelen en het pedagogisch klimaat in de school. In onderstaand schema kunt u lezen wat voor school we willen zijn. Verderop in deze schoolgids zullen we ingaan op deze punten en kunt u lezen hoe we hier invulling aan geven. We vinden de Bijbel de basis en inspiratiebron van het omgaan met elkaar en met jezelf. - Daarom is ons uitgangspunt dat ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen respectvol en vergevingsgezind met elkaar omgaan - Daarom leren we de kinderen dat ze (mede) verantwoordelijk zijn voor zichzelf, hun gedrag, hun leren, de ander en de omgeving We weten dat kinderen uniek zijn en vinden dat ze uniek mogen zijn, vol mogelijkheden op emotioneel, motorisch, creatief, cognitief en sociaal gebied. - Daarom willen we een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van kinderen We weten dat relatie, veiligheid, competentie en autonomie basisbehoeften zijn waarbinnen het kind (de ouder/verzorger, de leerkracht) zich wel voelen. - Daarom werken we aan een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen - Daarom geven we kinderen vertrouwen - Daarom zorgen we ervoor dat elk kind het gevoel heeft zich te ontwikkelen en greep krijgt/heeft op de leerstof die we aanbieden - Daarom geven we kinderen invloed op wat er in de klas gebeurt, leren we ze zelfstandig werken, keuzes maken - Daarom willen we uitgaan van het kind, afstemmen op de behoefte van het kind, talenten stimuleren en kinderen waar nodig ondersteunen - Daarom leren we kinderen leren: met elkaar en van elkaar, in een uitdagende leeromgeving, actief en betrokken in betekenisvolle situaties, met hoofd, hart en handen Het is onze missie een school te zijn waar op basis van persoonlijk contact en in samenwerking met ouders/verzorgers het beste van kinderen zichtbaar gemaakt wordt en kinderen kennis en vaardigheden krijgen aangeboden waarmee ze voor de dag kunnen komen om nu en in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. We vinden dat alle kinderen kansen moeten krijgen zich optimaal te ontplooien en ontwikkelen. - Daarom werken we aan een klimaat waardoor kinderen met plezier naar school gaan: school is leuk en lachen is gezond - Daarom laten we kinderen voelen en weten dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn - Daarom ligt de kennis die we overbrengen dicht bij de belevingswereld van kinderen Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 7

8 3. ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1. Verplichte onderwijstijd Het ministerie verplicht elke basisschool om per jaar een minimaal aantal uren onderwijs te geven. Het onderwijs op onze school is zo georganiseerd dat: - de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 jaren ten minste 4000 uren onderwijs ontvangen - de leerlingen in principe binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen - de leerlingen per dag hoogstens 5,5 uren onderwijs ontvangen, waarbij we zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten 3.2. Organisatie van het onderwijs Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de kinderen van een leerjaar dezelfde basisstof krijgen aangeboden. Ieder kind is echter anders. Het ene kind kan meer leerstof verwerken, het andere kind heeft meer instructie nodig, etc. We houden rekening met die verschillen. Na de gezamenlijke instructie kan het zijn dat kinderen extra instructie krijgen en/of andere verwerkingsstof, terwijl andere kinderen zelfstandig met hun dag- of weektaak bezig zijn. Ook krijgen kinderen die meer leerstof aan kunnen extra leerstof en verdiepingsstof. Daarnaast is het mogelijk dat kinderen voor een bepaald vakgebied een eigen programma hebben of op niveau werken in een andere groep. Om het omgaan met deze verschillen goed te organiseren zijn er binnen de schoolen klassenorganisatie een aantal vaste gegevens. Zo is er in iedere groep een instructietafel. Daar kan de leerkracht aan een klein groepje extra instructie geven. De leerkracht volgt het directe instructie model: vaste stappen waarin voor kinderen helder en duidelijk wat ze wanneer kunnen verwachten. We werken in alle groepen met een teken voor uitgestelde aandacht. Kinderen werken dan zelfstandig en de leerkracht kan kinderen individueel extra begeleiden. Tijdens werkmomenten lopen de leerkrachten een vaste route door de klas. Alle kinderen krijgen zo aandacht en kunnen individueel even op weg geholpen worden of feedback krijgen. In alle groepen werken we met een dagritme: aan de hand van symbolen of tekst zien de kinderen wat ze gaan doen op een dag (deel) Groepsindeling We hebben vrijwel altijd combinatiegroepen. Dan zitten er twee opeenvolgende leerstofjaargroepen in één lokaal bij elkaar. De basisleerstof wordt apart gedaan, maar er wordt ook veel als groep samen gedaan zoals de kring, gymnastiek, handvaardigheid, etc. We streven er naar niet meer dan twee leerkrachten per groep te laten werken De vakgebieden Godsdienstige vorming Iedere dag beginnen we in de kring. Naast het gesprek met en tussen kinderen, staat de Bijbel centraal in de kring. Voor de keus van de Bijbelverhalen gebruiken we een methode waarbij alle Bijbelverhalen één maal in de drie jaar aan de orde komen. De Bijbelverhalen van één week staan in het teken van een thema dat op maandag in de kring wordt geïntroduceerd. Per week vertellen we 2 of 3 Bijbelverhalen. We leren de kinderen regelmatig Bijbelse liederen, die aansluiten bij de belevingswereld en passen bij de Bijbelverhalen die we vertellen. In groep 7 krijgen de kinderen een Bijbel waarin gelezen wordt. Deze Bijbel krijgen de kinderen mee als afscheidscadeau in groep 8. We beginnen en eindigen de dag met gebed. 8 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

9 Activiteiten voor de kinderen in groep 1 en 2 De kring- en spelactiviteiten en het ontwikkelingsmateriaal in hoeken en kasten zijn gericht op het bieden van mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. We werken in de onderbouw altijd vanuit een thema. Binnen dat thema komen de verschillende ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod. De kinderen werken aan een weektaak. Het aantal taken is afhankelijk van het niveau van het kind. Om de betrokkenheid van kinderen te vergroten, kiezen de kinderen zelf een activiteit tijdens het spelen en werken. Dat kan een werkje van de weektaak zijn, spelen in een hoek, een ontwikkelingsspel etc. Ze maken hun keuze zichtbaar op het arbeid-naar-keuzebord. Basisvaardigheden Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, taal, schrijven en rekenen. In groep 1 en 2 werken we aan voorwaarden voor de basisvaardigheden. Vanaf groep 3 starten we met aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven. Lezen De meeste kinderen leren bij ons op school in groep 3 lezen. In deze groep zijn we het hele schooljaar intensief bezig om de leesvaardigheid onder de knie te krijgen. We maken daarbij gebruik van moderne leermiddelen zoals de leerkrachtassistent op het digitale schoolbord. Het lezen wordt geleerd aan de hand van een methode die uitgaat van woorden. Vanuit de woorden leren de kinderen de letters (symbolen/klanken) die ze aan elkaar kunnen plakken tot nieuwe woorden. Dit is technisch lezen. Het technisch lezen wordt in de daarop volgende groepen verder geoefend. Daarnaast besteden we aandacht aan begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen leren we de kinderen strategieën en vaardigheden om een tekst te begrijpen. Bijvoorbeeld: wat weet je al over dit onderwerp als je kijkt naar de titel, wat voor soort tekst is dit, wat vertellen de plaatjes je al over de inhoud van het verhaal. We willen op school het leesplezier bevorderen. In alle groepen lezen we geregeld voor. Taal Taal is overal om ons heen. Het taalonderwijs op school geven valt uiteen in mondelinge taal en schriftelijke taal. In allerlei situaties op school worden de vaardigheden spreken en luisteren al doende geoefend. We doen op het gebied van spreken en luisteren ook specifieke oefeningen. We besteden veel aandacht aan de woordenschat. In de spellingslessen leren we de kinderen de woorden op de juiste wijze te spellen. De schrijfwijze van woorden en het gebruik van leestekens leren we aan volgens de afspraken die gelden voor de Nederlandse taal. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 9

10 Engelse taal In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen Engels. Het accent ligt hierbij op mondelinge taalvaardigheid. Schrijven We leren op school een doorlopend schrift. Dat is het aan elkaar schrijven van de letters. We vinden dat kinderen hun eigen handschrift moeten kunnen ontwikkelen. Het handschrift moet wel goed leesbaar zijn. Daarom leren we vaste lettervormen en verbindingen en besteden we aandacht aan juiste afstanden tussen letters en woorden. Rekenen We leren kinderen evenwichtig rekenen: de kinderen verwerven inzicht zodat ze weten wat ze doen én oefenen hun vaardigheden. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden. Herhaling is de kracht van het automatiseren. Het is heel belangrijk dat kinderen vlot en zonder tellen kunnen optellen en aftrekken en de tafels beheersen. De verschillende bewerkingen (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen) leren we met behulp van allerlei materiaal en hulpmiddelen zoals het rekenrekje, rekenblokjes en modellen als de getallenlijn, positieschema's, etc. Wereldoriënterende vakken Onder wereldoriënterende vakken verstaan we: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. In de groepen 1-2 bieden we deze kennisgebieden in samenhang aan. Het gaat dan om het ontdekken van de wereld om je heen. Vanaf groep 3 komen de kennisgebieden meer en meer apart aan de orde. Toch blijft de samenhang belangrijk. Aardrijkskunde Naast een algemene kennismaking met allerlei begrippen als: plattegrond, landbouw, steden, etc. komen achtereenvolgens Nederland, Europa en de werelddelen aan de orde. Geschiedenis Vanaf groep 5 krijgen de kinderen geschiedenis. Het begint met begripsvorming rondom tijd. Verder gaan we in grote stappen door de geschiedenis: van prehistorie tot de huidige tijd. Natuuronderwijs Natuuronderwijs is voor ons op school een breed begrip. Naast biologie is er aandacht voor natuurkunde, het milieu, techniek en bevordering van gezond gedrag. De onderwerpen die we behandelen staan dicht bij de kinderen en hun leefomgeving/leefwereld. Verkeer Uitgangspunt van ons verkeersonderwijs is de kinderen te leren hoe ze als voetganger en als fietser veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen. Informatieverwerking Vanaf groep 6 maken de kinderen werkstukken over onderwerpen die ze zelf kiezen. Ze zoeken de informatie over het onderwerp op in de bieb van onze school of op de computer. In de bovenbouwgroepen houden de kinderen ook regelmatig een spreekbeurt. Bij de presentatie van de spreekbeurt kunnen ze gebruik maken van het digitale schoolbord. Huiswerk Op onze school kiezen we ervoor in beperkte mate huiswerk mee te geven. In groep 4 oefenen de kinderen thuis de tafels. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen de dicteewoorden mee. Deze kunnen ze thuis oefenen. In de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kinderen ook huiswerk van bijvoorbeeld Nieuwsbegrip, aardrijkskunde en 10 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

11 geschiedenis. Ook bereiden de kinderen in de bovenbouw thuis de spreekbeurt voor en werken ze aan hun werkstuk. Ons doel voor het geven van huiswerk is: - de kinderen kunnen de behandelde leerstof thuis nog eens verwerken/ doornemen - proberen met het geven van huiswerk de werkhouding van de kinderen te bevorderen, evenals zelfstandig werken en leren - de kinderen wat laten wennen huiswerk maken, op het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen ook huiswerk Expressieactiviteiten De expressieactiviteiten zijn muziek, drama, dans, tekenen en handvaardigheid. We vinden het belangrijk dat kinderen zich expressief kunnen uiten. We wekken de belangstelling van kinderen voor de expressieactiviteiten en bieden mogelijkheden aan om hiermee aan de slag te gaan. We doen ook mee aan het Lokaal Kunstmenu, een project binnen de gemeente Hoogeveen. Allerlei kunst- en cultuurvormen worden hier in een doorgaande lijn in de verschillende groepen aangeboden. Het gaat hierbij om heel uiteenlopende zaken: van het maken van een hoorspel tot samen sambamuziek maken. Binnen dit project is ook veel aandacht voor de beleving. Sinds 2010 speelt ook cultureel erfgoed een rol in het project. Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 spelen de kinderen, wanneer dit mogelijk is, iedere dag buiten. Daarnaast is er wekelijks een spel- of gymles in het speellokaal. Vanaf groep 3 gaan de kinderen iedere week twee maal drie kwartier gymmen. De ene keer staat de les in het teken van toestellen, de andere keer in het teken van spel. Project Ieder schooljaar doen we een gezamenlijk project in de groepen 1-8. De kinderen lezen, schrijven en werken over het gekozen onderwerp. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling waarvoor we de ouders /verzorgers uitnodigen. ICT (Informatie Computer Technologie) De computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs. In alle groepslokalen staan computers. Deze worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs. Kinderen kunnen met behulp van programma s bijvoorbeeld oefenen met woordenschat, spellen of rekenen. Ook leren we de kinderen vanaf groep 6 vaardigheden om informatie op de computer te zoeken en te verwerken. Op Het Palet zien we de computer als een toegevoegde waarde. Het verbetert ons onderwijs en biedt mogelijkheden om nog meer te differentiëren. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen Er zijn een aantal activiteiten voor kinderen die voor een deel buiten schooltijd plaatsvinden. Sportactiviteiten Bij voldoende belangstelling doen we mee aan: - schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes - korfbaltoernooi - schoolsportdag - schoolzaalvoetbaltoernooi Schoolreizen Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreis. De groepen 1 en 2 maken een uitstapje in de omgeving. De groepen 3-6 gaan wat verder weg. De kinderen van groep 7 en 8 gaan drie dagen op kamp. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 11

12 Acties We doen mee aan de Kinderpostzegelactie. Elk jaar kiezen we een zendingsproject. De kinderen mogen hier de gehele week zendingsgeld voor meenemen. Vieringen en feesten Kerstfeest vieren we in de kerk. Alle ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn dan welkom. Pasen vieren we met een Paasmaaltijd in de groep. Verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten vieren we in de groep. Sinterklaasfeest vieren we in de groepen. Als afsluiting van het schooljaar vieren we een groot feest met spelletjes en allerlei activiteiten. Kerk- en schooldienst We vinden de relatie kerk-school-gezin belangrijk. Daarom werken we één keer per jaar mee aan een kerk-schooldienst. Bij toerbeurt doen we dit in de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. 12 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

13 4. ZORG VOOR KINDEREN 4.1. Opvang van nieuwe leerlingen Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, nodigen we u graag uit voor een gesprek. In dit gesprek geven we u uitgebreide informatie over de school en geven we een rondleiding door de school. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Als u besluit uw kind naar onze school te laten gaan, mag uw kind twee dagdelen kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan uw kind alvast een beetje wennen aan de kinderen en de groepsleerkracht. Deze kennismakingsdagdelen zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Wanneer het gaat om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de juf/meester Zorg voor de kinderen Kinderen verschillen in ontwikkeling, leerstijl en capaciteiten. We willen in ons onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. We hebben op school daarom een zorgsysteem opgezet om te waarborgen dat alle kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Interne begeleiding Op school werkt een intern begeleider. Deze stuurt het zorgproces aan en bewaakt het. De intern begeleider zorgt er voor dat alle zorgmaatregelen en zorgactiviteiten op elkaar afgestemd zijn en ondersteunt leerkrachten bij het begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben. Drie maal per jaar bespreken de intern begeleider en de groepsleerkracht alle kinderen van een groep. Signaleren De zorg begint in de groep. Iedere groepsleerkracht observeert de kinderen, bekijkt het werk en het spel en stelt zichzelf allerlei vragen zoals: hoe zit het kind in zijn vel, hoe verloopt de ontwikkeling, hoe is de omgang met andere kinderen, lukt het met de leerstof etc. Als leerkracht kun je aan de hand van het dagelijks signaleren vaak direct inspelen op wat kinderen vragen. Naast de dagelijkse signalering zijn er toetsen die horen bij de methode. Hiermee kunnen we bekijken of een kind de leerstof begrijpt of nog extra hulp nodig heeft. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 t/m groep 8. Hiervoor gebruiken we de methode-onafhankelijke toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem voor technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Voor het signaleren van de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen zetten we de SDQ in. Helpen De gegevens van de signalering zijn de basis om hulp te bieden bij problemen en zorgen. In een leerlingbespreking of groepsbespreking worden de gegevens besproken en afspraken gemaakt voor hulp. Dit laatste wordt beschreven in een individueel handelingsplan of in het groepsplan. Deze handelingsplannen en groepsplannen worden door de leerkracht uitgevoerd en na uitvoering met de intern begeleider geëvalueerd. We bekijken dan wat het effect van de hulp is geweest. Het handelingsplan kan worden bijgesteld. De groepsleerkracht of de intern begeleider brengt de ouders/verzorgers op de hoogte van de zorg en het te volgen traject. De handelingsplannen worden getekend door ouders/verzorgers en de school Leerlingvolgsysteem De gegevens over leerlingen bewaren we in het leerlingdossier van ons administratieprogramma. De informatie die wij van uw kind verzamelen is toegankelijk voor u als ouders/verzorgers. Tijdens de 10-minuten gesprekken bespreken we de ontwikkelingen van uw kind. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 13

14 4.4. Speciale zorg voor kinderen/ arrangementen Soms zijn de problemen gecompliceerd en lukt het, ondanks alle inspanningen, niet een kind verder te helpen in de ontwikkeling. Als de intern begeleider constateert dat binnen de school geen passende oplossing voor handen is kan advies worden gevraagd bij de Commissie Arrangeren. Het advies kan leiden tot een observatie en/of onderzoek van een schoolondersteuner of orthopedagoog. De leerkracht en/of intern begeleider wordt ondersteund om hun leerlingen op de basisschool van passend onderwijs te voorzien. Als blijkt dat de geboden adviezen niet uitvoerbaar zijn binnen de normen van de basisondersteuning van SWV PO 2203 kan een arrangement worden aangevraagd. Dit is maatwerk voor de leerling, waarbij ouders, leerkracht, intern begeleider en een lid van de Commissie Arrangeren zijn betrokken. In dit stadium moet de school een ontwikkelingsperspectief voor de leerling hebben opgesteld. Als de school een wenselijk arrangement heeft geformuleerd wordt dit voorgelegd aan de Commissie Arrangeren. Bij toekenning van het arrangement wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- en einddatum. De school rapporteert twee maanden voor de einddatum over de effecten van het arrangement en kan op eigen initiatief advies vragen over wijziging en/of verlenging van het arrangement. De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich meebrengen dan de normbekostiging van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de Commissie Arrangeren het dossier aanbieden aan de Commissie Toewijzing. De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis) onderwijs. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum rapporteert de school voor (speciaal) basisonderwijs over de effecten van het verblijf op de speciale (basis) school en meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund door een arrangement. Wanneer terugplaatsing niet is gewenst, zal de Commissie Toewijzing op grond van de schoolrapportage een nieuwe einddatum vaststellen Begeleiding van kinderen naar voortgezet onderwijs Voorlichting aan ouders De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 worden uitgenodigd voor een informatieavond met betrekking tot de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Op deze informatiebijeenkomst geven we het tijdpad aan en vertellen we hoe de schoolkeuze tot stand komt. Advisering en toelating voortgezet onderwijs Voor een goede schoolkeuze voor voortgezet onderwijs zijn een aantal zaken van belang: - het advies van de groepsleerkracht - de keuze van kind en ouders - het resultaat van de schoolkeuzetest De groepsleerkracht heeft een beeld van de mogelijkheden van het kind. Hierbij kijkt hij/zij niet alleen naar de mogelijkheden op het gebied van taal en rekenen, maar ook naar het kind zelf: is het een doorzetter, hoe zit het met de motivatie etc. Het advies van de groepsleerkracht bespreken we met de ouders/verzorgers. In de loop van het schooljaar doen de kinderen een 14 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

15 schoolkeuzetoets. De uitslag hiervan speelt ook een rol bij de advisering. Over het al of niet toelaten beslist de toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs op basis van het advies van de basisschool en de testgegevens. Als de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, verliezen we ze niet helemaal uit het oog. Ieder jaar wordt de leerkracht van groep 8 uitgenodigd door de scholen van voortgezet onderwijs om over de kinderen te spreken. Daarnaast ontvangen we gedurende drie jaar het rapport van de kinderen die zijn vertrokken naar het voorgezet onderwijs. Zo blijven we op de hoogte Overgang naar groep 3 Kinderen zitten minimaal 1 ½ en maximaal 3 jaar in de groepen 1 en 2. Dit is afhankelijk van hun ontwikkeling en het moment waarop ze gedurende een schooljaar zijn binnengekomen. Aan het eind van een schooljaar bekijken we in welke ontwikkelingsfase een kind zit. We observeren de totale ontwikkeling van het kind: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Zowel in groep 1 als in groep 2 wordt met ouders/verzorgers besproken of een kind toe is aan de volgende groep. Kinderen die geboren zijn in september, oktober, november en december worden in ieder geval besproken in een onderbouwoverleg met de intern begeleider. In geval van twijfel neemt de school het besluit Pesten Pesten is een fenomeen dat op scholen nogal eens voorkomt. Het is een probleem dat we onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Zeker bij pesten geldt: voorkomen is beter dan genezen. We hebben een antipestprotocol (Paletprotocol) opgesteld. Dit protocol heeft tot doel: Het zichtbaar maken van regels en afspraken waarop kinderen en volwassenen elkaar kunnen aanspreken wanneer zich ongewenste situaties voordoen Sociale media Sociale media bieden veel mogelijkheden maar ook gevaren. We gaan ervan uit dat leerlingen en ouders/verzorgers m.b.t. school communiceren op de sociale media binnen de reguliere fatsoensnormen. Dit betekent dat we respect voor de school en elkaar hebben, de school of anderen geen schade toebrengen en iedereen in zijn/haar waarde laten. Binnen Het Palet hebben we ook een aantal gedragsregels afgesproken om te zorgen dat de mogelijkheden van sociale media worden gebruikt zonder personen of de school te schaden Schoolmaatschappelijk werk We hebben goede contacten met de maatschappelijk werker. We kunnen haar consulteren over zorgen t.a.v. de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen, en zorgen m.b.t. thuissituaties. Ouders/verzorgers kunnen kortdurende hulp krijgen als het gaat om opvoedingsondersteuning of zorgen/problemen m.b.t. bijvoorbeeld echtscheiding. Het is mogelijk om via de intern begeleider een afspraak met haar te maken. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 15

16 5. DE LEERKRACHTEN 5.1. Samenstelling team en taken van het team Voor de samenstelling van het team verwijzen we naar de informatiekalender die we aan het begin van het schooljaar meegeven. Elke groep heeft een vaste groepsleerkracht, die als eerste verantwoordelijk is voor het gebeuren in zijn/haar klas. Voor de kinderen en ouders/verzorgers is deze leerkracht het belangrijkste aanspreekpunt. Voor een goede schoolorganisatie hebben de groepsleerkrachten naast de groepstaak een aantal andere taken. Deze taken vinden na schooltijd plaats. Er zijn ook een aantal taken waarvoor groepsleerkrachten worden uitgeroosterd. Directie De directeur en de plaatsvervangend directeur houden zich, naast lesgevende taken, bezig met het management van de school. Intern Begeleider (I.B.-er) De intern begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerkrachten m.b.t. de zorg voor leerlingen. ICT (Informatie Computer Technologie) De ICT-er zorgt voor programmering en onderhoud van de computers in de verschillende groepen Vervanging Het kan voorkomen dat één van de leerkrachten ziek is of verlof heeft. Voor de betreffende leerkracht zoeken we dan vervanging. Wanneer dat niet lukt, zoeken we naar een interne oplossing. Dat kan zijn: - het inzetten van leerkrachten die op dat moment een andere taak hebben (IB, management) - het inzetten van collega's die arbeidsduurverkorting (adv of bapo) hebben - het verdelen van kinderen over meerdere groepen - in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er ook intern geen oplossing gevonden wordt. Dan is er voor die betreffende groep geen school De adv en bapo-uren worden zoveel mogelijk door steeds dezelfde leerkrachten overgenomen Scholing De samenleving verandert steeds, dat geldt ook voor het onderwijs. Om deze reden blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dat doen we door ons regelmatig bij te scholen. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks geld beschikbaar. De keuze van de te volgen cursussen wordt vastgelegd in het jaarplan. De scholing sluit aan bij wat we op school willen veranderen. Onderwijsondersteunend personeel We hebben een aantal dagdelen een administratief medewerker op school. Voor de begeleiding van rugzakleerlingen zetten we onderwijsassistenten in. Stagiaires Ieder schooljaar hebben we een aantal stagiaires. Dit zijn stagiaires van de PABO, MBO klassen- en onderwijsassistent en MBO administratie. We vinden het belangrijk aanstaande collega s de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk. 16 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

17 6. DE OUDERS 6.1. Ouderparticipatie We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij het gebeuren op de school. Die betrokkenheid krijgt vorm in het meedoen en meedenken over allerlei schoolzaken. Een aantal activiteiten kunnen we zelfs niet zonder ouders/verzorgers doen zoals schoolreisjes, eindfeest, etc. organiseren waarbij ook verkiezingen worden gehouden van OR- en MR-leden - adviseren van de MR De agenda s en verslagen van de ORvergaderingen liggen ter inzage in school. Indien u vragen heeft over de ouderraad, kunt u zich wenden tot één van de ouderraadsleden Inspraak De medezeggenschapsraad (MR) Meedenken en meebeslissen op school is geregeld in de 'Wet Medezeggenschap Onderwijs'. Die wet bepaalt dat op elke basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders/verzorgers en teamleden. De MR denkt en praat mee over allerlei schoolzaken zoals de formatie, onderwijsbeleid etc. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft. Binnen de vereniging is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Hierin worden allerlei school overstijgende zaken besproken. Namens ouders/verzorgers en leerkrachten zijn er afgevaardigden in deze GMR. Het bestuur van de schoolvereniging moet, voor het besluiten kan nemen, in veel gevallen advies vragen aan of instemming hebben van de GMR. De MR kan aan de ouderraad (OR) advies vragen over bepaalde zaken. De ouderraad (OR) Op onze school is een ouderraad. In deze raad hebben gekozen ouders/verzorgers zitting, aangevuld met twee teamleden. De OR heeft de volgende taken: - helpen bij het organiseren bij diverse activiteiten zoals schoolfeesten, schoolreisjes, sportevenementen, etc. - zelfstandig uitvoeren van taken, zoals het beheren van de schoolfondsen, het organiseren van oud papieracties, het beheren van de oud papiergelden en subsidies, jaarlijks een ouderavond Contact school-ouders/verzorgers We stellen prijs op een open contact met ouders/verzorgers. Die contacten zijn verschillend van aard. Contacten m.b.t. het kind In de eerste plaats zijn er contacten die alles te maken hebben met het wel en wee van uw kind. Informatieavond/ Startgesprek Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor de groepen 1-4. De leerkrachten vertellen wat er in dat jaar aan de orde zal komen en hoe er gewerkt wordt. Tijdens het z.g.n. startgesprek voor de kinderen en ouders van de groepen 5-8 worden aandachtspunten voor het komend schooljaar doorgenomen. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 17

18 Inloopuur Twee maal per jaar kunt u samen met uw kind(eren) het gemaakte werk komen bekijken. Tien-minuten-gesprek Twee maal per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek. In dit gesprek staat de totale ontwikkeling van uw kind centraal. Daarnaast krijgt u extra informatie over de vorderingen van uw kind aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Huisbezoek Eén maal per jaar gaan de leerkrachten ( groep 1-4) op bezoek bij de ouders/verzorgers van de kinderen van hun groep. Heeft een leerkracht de groep voor het tweede achtereenvolgende jaar dan is het huisbezoek vrijwillig: ouders/verzorgers of de leerkracht kunnen aangeven een huisbezoek op prijs te stellen. Mocht er van de kant van ouders/verzorgers behoefte zijn om over het kind te praten, dan kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Informatieverstrekking Rapportage De kinderen krijgen twee maal per jaar, in januari en juni/juli een rapport mee. De kinderen maken ook twee keer per jaar een werkje (tekening, plakwerkje, verhaal) in hun rapport. Op deze manier is de ontwikkeling van een kind ook goed te volgen. (Zie verder hierboven: tien-minuten-gesprek) Schooljournaal Via het Schooljournaal, onze nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van de gang van zaken op school. Het schooljournaal krijgt u eens in de twee weken op woensdag via de mail. Het Schooljournaal is ook altijd te lezen op onze website Klachtenprocedure binnen de Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat klanten niet tevreden zijn. Dat komt ook bij ons voor. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten de volgende stappen te ondernemen. Stap 1: a. Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de groepsleerkracht en haar/hem het probleem voorleggen. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak (geduld hebben en de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen). b. Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact opnemen met de leerkracht. Samen weer zoeken naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 2. Stap 2: a. Contact opnemen met de directeur en hem het probleem voorleggen. Samen zoeken naar een oplossing/aanpak. Het kan noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, directeur en groepsleerkracht (geduld hebben en de tijd geven om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak uit te proberen). b. Treedt er geen verbetering op dan weer contact opnemen met de directeur. Samen verder zoeken naar een oplossing. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat ga dan naar stap Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

19 Stap 3: U meldt de klacht schriftelijk en ondertekend bij het bestuur: Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen. De door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure, die op school ter inzage ligt, treedt dan in werking. Ook het adres van de vertrouwenspersoon ligt op school ter inzage. N.B.: Hebt u een klacht die niet specifiek groepsgebonden is, dan kunt u bij stap 2 beginnen. Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. Wanneer klachten op school niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het bestuur. (contactpersoon: mevr. A.E. Brouwer, tel ). Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via MaetisArdyn Hoogeveen (coördinator bedrijfsmaatschappelijk werk, tel ). Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met: Advies- en meldpunt Kindermishandeling, tel Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: tel (gratis). Wanneer kinderen op school behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon kunnen ze bij de intern begeleider of de begeleider van Schatjes, katjes, watjes terecht Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Toelating: - De ouders/verzorgers moeten de grondslag van de vereniging, zoals verwoord in artikel 4 van de statuten, respecteren - Het is niet gebruikelijk dat kinderen binnen de schoolloopbaan op een andere school binnen de vereniging worden ingeschreven, tenzij er sprake is van: - verhuizing naar een andere wijk - een verstoorde relatie tussen ouders/verzorgers en school - disfunctioneren van een kind in het bijzonder op sociaal-emotioneel niveau - een duidelijk verkeerde eerste schoolkeuze va de ouders/verzorgers - Registratie van persoonsgegevens aan de hand van inschrijfformulieren, gebeurt met inachtneming van de eisen die de wet persoonsregistratie stelt - Alle kinderen die worden ingeschreven nemen deel aan het normale onderwijsprogramma. We accepteren geen principiële gronden voor vrijstelling van onderwijs Time-out, schorsing en verwijderingsbeleid In samenspraak met het bestuur van Pricoh en de GMR zijn er duidelijke regels opgesteld voor time-outs, schorsing en verwijdering op grond van ontoelaatbaar gedrag. De directeur van de school kan een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen verwijderen (time-out) en voor ten hoogste drie maal drie weken schorsen. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 19

20 Bij een time-out worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek, waarvan een verslag wordt gemaakt, met daarin in ieder geval afspraken voor de toekomst. Het bevoegd gezag van een school kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling. Voordat een besluit daarover genomen wordt, moet het bevoegd gezag de leerling en diens ouders in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Onder ontoelaatbaar gedrag, en in principe in aanmerking komend voor een vorm van schorsing, rekenen wij: - het regelmatig niet willen luisteren naar de leerkrachten - weigeren deel te nemen aan schoolactiviteiten - een grote mond hebben of brutaal zijn beledigen, vloeken, schelden, bedreigen - agressief gedrag, vechten, slaan en schoppen; het vertonen van pestgedrag - vandalisme, vernielingen, diefstal - regelmatig te laat op school komen Ditzelfde schorsings- en verwijderingsbeleid is ook van toepassing wanneer ouders agressief en intimiderend gedrag vertonen naar andere ouders, leerkrachten, directieleden en/of kinderen van de school. Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de VPCO Hoogeveen goedgekeurd op 5 juni Dit protocol ligt op de school ter inzage. omgangsregeling met het kind. We spreken dan van een verzorgende ouder en een niet verzorgende ouder. Sinds 1998 is er na een echtscheiding altijd sprake van gezamenlijk gezag. Volgens de wet hebben beide ouders evenveel recht op informatie vanuit de school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, geldt hiervoor ons schoolbeleid. De gebruikelijke gang van zaken is: - Het is in principe de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke informatie die het kind betreft - Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende ouder de directie van de school vragen deze informatie te geven. De verzorgende ouder zal hierover geïnformeerd worden. Er wordt geen informatie gegeven wanneer het belang van het kind zich ertegen verzet of een gerechtelijke uitspraak de informatieverstrekking in de weg staat. Wanneer er geen belemmeringen zijn, zal de directie de manier waarop deze informatieverstrekking plaats zal vinden schriftelijk vastleggen tijdens een gesprek met de betrokken ouder. Bij informatie van school denken we aan: - Algemene informatie: schoolgids, informatiekalender en schooljournaal. - Informatie m.b.t. het kind: afschrift rapport en mogelijkheid voor tien-minutengesprek Informatievoorziening gescheiden ouders Als school worden we regelmatig geconfronteerd met kinderen van gescheiden ouders. In de regel woont het kind bij een van de ouders en heeft de andere ouder een 20 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

21 7. KWALITEITSZORG 7.1. Kwaliteitszorg op onze school Op onze school vinden we dat het bij kwaliteitszorg in het onderwijs gaat om de volgende vragen: - Doen we de goede dingen? - Doen we die dingen ook goed? - Hoe weten we dat? - Vinden anderen dat ook? - Wat doen we met die wetenschap? Kortom: kwaliteitszorg betekent dat we systematisch de goede dingen nog beter proberen te doen. Uitgangspunt is onze visie op kinderen en onderwijs. De veranderingen en verbeteringen die we voor de komende jaren gepland hebben, beschrijven we in het schoolplan. Het schoolplan is voor ouders/verzorgers ter inzage op school. Het huidige schoolplan is gemaakt voor de jaren Het schoolplan is een meerjarenbeleidplan. Op basis hiervan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt. In het jaarplan leggen we verantwoording af van de vorig jaar gestelde doelen en beschrijven we de activiteiten voor het komend schooljaar. Het jaarplan wordt jaarlijks ter advisering en instemming aangeboden aan de MR en ter goedkeuring aan het bestuur. Het schoolontwikkelingsplan is ter inzage voor ouders/verzorgers op school. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken m.b.t. verbeterpunten maken we gebruik van de volgende evaluatieinstrumenten: - Evaluatiegegevens: jaarlijks evalueren we de resultaten van het schoolontwikkelingsplan. - Oudertevredenheidspeiling. - Leerling-enquête in de groepen Arbo-jaarplan: we evalueren jaarlijks het arbo-jaarplan. - Resultaten CITO: deze methodeongebonden toetsen geven informatie over de leervorderingen van onze kinderen Resultaten van de ontwikkeling van ons onderwijs Hieronder volgt een opsomming van verbeteringsactiviteiten waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. - In alle groepen zijn groepsplannen gemaakt voor lezen, rekenen, begrijpend lezen en spellen - PBS: Pleinplan uitgewerkt - Estafette ingevoerd in groep 6 - Het gebruik van het directe instructiemodel is verder uitgewerkt - Er ligt een visie op cultuuronderwijs - Pauzesporten zijn geïntroduceerd - We hebben ons georiënteerd op de mogelijkheden en ontwikkelingen m.b.t. wereldoriëntatie - Er ligt een driejarencyclus aanbod Plusklas 7.3. Schoolontwikkeling Komend schooljaar gaan we de voornemens van het schoolplan verder uitwerken en uitvoeren. Voor komend schooljaar staan de volgende punten in het jaarplan: - In het kader van PBS willen we ons laten certificeren. En daarmee aantonen dat we het PBS predicaat waardig zijn - Aandacht voor het handelingsgericht werken in de klassen - Visieontwikkeling: onderwijs aan de kinderen van nu - Ontwikkelen van nieuw rapport - Bieb op school vorm geven - Uitbreiden oudercontact momenten - Aandacht vieringen - - We meten de resultaten van ons onderwijs door middel van Cito-toetsen. De kinderen in groep 8 doen voor de schoolkeuze een eindtoets. Op dit moment weten we nog niet welke toets. In september 2010 heeft de inspectie onze school bezocht voor een kort onderzoek. De kwaliteitszorg, de zorg en de opbrengsten zijn hier besproken. Het Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 21

22 Palet heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Onze school valt onder het normale basistoezicht. 7 Eindtoets gegevens: MEERJARENOVERZICHT afwijkingsscore t.o.v. gemiddelde SV-IQ: -1 -½ 0 +½ (a= 4,12 ; s= 4.151) 0.44 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Uitstroom Voortgezet onderwijs: Schoolverlaters Schoolverlaters LWOO 1 PRO LWOO 2 VMBO BBL VMBO KBL VMBO GTL VMBO TL TL HAVO HAVO VWO Aantal leerlingen Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

23 8. OVERIGE INFORMATIE 8.1. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen (CJG) is een netwerk waarin allerlei organisaties samenwerken zoals: de GGD, Icare, jeugdgezondheidszorg, Welzijnswerk Hoogeveen, Bureau Jeugdzorg, peuterspeelzalen en het onderwijs Foto s op internet Van een aantal activiteiten op school maken we foto s voor onze website. Dit zijn veelal foto s op afstand van meerdere kinderen tegelijk. Mocht u als ouder/verzorger bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto van uw kind(eren) op onze website, dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de schoolleiding Groepslijsten Vooral bij de jongste kinderen wordt nogal eens een telefoonlijst van de groep gevraagd. Mocht u bezwaar hebben tegen het uitdelen van een lijst, waarop enkele gegevens van uw kind staan, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij de groepsleerkracht. Wij delen de groepslijsten alleen uit, wanneer u hiernaar vraagt Jeugdgezondheidszorg De screening Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend. Deze screening wordt uitgevoerd volgens de landelijke standaard. Voorafgaand aan de screening ontvangt u informatie en een vragenlijst. Hierop kunt u eventuele vragen of zorgen over uw kind aangeven. U krijgt automatisch een uitnodiging voor uw kind. Spreekuren voor alle kinderen De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep 7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur. De school weet op welke dagen het spreekuur van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige wordt gehouden. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via onderstaand telefoonnummer of adres. Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden? Vragen? Hebt u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: JGZ Emmen op werkdagen tussen uur. adres: 8.5. Kleuterboekenuitleen Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Op school hebben we een boekencollectie van de bibliotheek. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen iedere week een prentenboek op school uitzoeken. Ze krijgen dat mee naar huis. Thuis kunt u het boek voorlezen. Op deze manier proberen we het (interactief) voorlezen thuis te stimuleren Logopedie De logopedist onderzoekt de kinderen van groep 2 op spraak-, stem- en taalproblemen. Hij/zij geeft advies en kan zo nodig doorverwijzen naar een particuliere logopedist. De leerkracht kan ook kinderen met mogelijke problemen op dit gebied aanmelden bij de afdeling logopedie van de G.G.D. Hiervoor is toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 23

24 8.7. Mobieltjes op school Ook op de basisschool zien we steeds meer kinderen met mobieltjes. We begrijpen dat u, als uw kind alleen naar school gaat, het misschien prettig vindt dat uw kind u eventueel kan bellen. In noodgevallen kan uw kind ook altijd met de schooltelefoon bellen. Op school telt de regel: binnen het hek en bij de gymles: mobieltjes uit! De school is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en diefstal. De kosten voor het overblijven en de naam van de contactpersoon vindt u op de informatiekalender. Het is mogelijk een kaart aan te schaffen om tien keer over te blijven. De kinderen en overblijfouder zijn via de Besturenraad door de school verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Buitenschoolse opvang Het Palet werkt samen met de Stichting Kinderopvang Hoogeveen. Informatie m.b.t. de voor- en naschoolse opvang kunt u vinden op de volgende site: Pleinwacht In de pauze en een kwartier voor schooltijd zijn er leerkrachten op het plein om toezicht te houden op het speelplein Rookverbod Op school en op het plein is het verboden te roken Ouderbijdrage De ouderbijdrage is vrijwillig en is geen voorwaarde voor plaatsing van een kind op school. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor alle niet gesubsidieerde kosten, zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, Pasen, attenties voor langdurig zieken, sportevenementen, excursies, feesten, afscheidsavond groep 8, etc.. Het bedrag wordt per schooljaar vastgesteld en bekendgemaakt (zie informatiekalender). U kunt de ouderbijdrage regelen via een automatisch incasso of het bedrag zelf overmaken Schoolongevallenverzekering De leerlingen van onze school zijn verzekerd tijdens schooluren en tijdens andere activiteiten, zoals kamp, schoolreisjes, excursies, uitstapjes in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten. Ook één uur voor en één uur na deze activiteiten biedt de verzekering dekking, of zoveel langer als het rechtstreeks komen en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Deze verzekering vergoedt alleen letselschade. Kleding, fietsen, brillen, etc. vallen dus niet onder deze verzekering 8.9. Overblijfregeling en buitenschoolse opvang Tussenschoolse opvang We hebben op school een overblijfregeling. Tussen de middag is er een overblijfouder aanwezig. Deze eet met de kinderen en houdt toezicht bij het spelen. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee naar school. Drinken krijgen ze van de overblijfouder. De kosten voor het overblijven worden jaarlijks vastgesteld door de MR in overleg met de OR. 24 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

25 8.13. Schoolregels Een beperkt aantal regels levert een bijdrage aan een veilig klimaat op school. Allereerst zijn er natuurlijk regels m.b.t. de omgang met elkaar (het Paletprotocol, zie bijlage). m.b.t. taalgebruik binnen school hebben we de afspraak dat we niet vloeken en geen schuttingtaal en scheldwoorden gebruiken. Daarnaast hebben we de volgende afspraken. - de kinderen mogen maximaal een kwartier voor aanvang van de school aanwezig zijn, er is dan nl. toezicht op het plein - we moeten samen doen met de speelruimte op het plein. Daarom kunnen een aantal spelletjes zoals steppen, skateboarden niet - op het plein loop je met de fiets aan de hand - we bellen om vijf voor half negen en vijf voor één - als het erg regent, gaat de bel eerder Schooltijden en vakanties In de commissie vakantieregeling zitten afgevaardigden uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze commissie maakt ieder jaar een vakantieregeling die zoveel mogelijk gelijk is voor alle scholen in de gemeente Hoogeveen. Er wordt rekening gehouden met de vakantiespreiding zoals die wordt vastgesteld door het ministerie. Voor de schooltijden en vakanties verwijzen we naar de informatiekalender Speciale voorzieningen in het gebouw We hebben een speellokaal. Hierin kunnen de kinderen van groep 1 en 2 spelen en gymmen. De groepen 3-8 gaan twee keer per week naar de turnhal. Naast het speellokaal hebben we de beschikking over een schoolzaal en zes groepslokalen. Er is een IB-ruimte waarin zich de orthotheek bevindt Veiligheid op school Er is op school een Arbo-coördinator. Deze stuurt het Arbo-jaarplan aan, waarin de veiligheid op de school beschreven is. Een aantal teamleden heeft een EHBO-diploma. We hebben op school een ontruimingsplan vastgesteld. Dit ontruimingsplan wordt jaarlijks met de kinderen geoefend Verjaardagen Als uw kind jarig is, mag het in de groep trakteren. Als tip voor het trakteren: een kleine, gezonde traktatie Sponsoring Op school is een beleidsstuk vastgesteld met betrekking tot sponsoring. We vinden dat sponsoring geen invloed mag hebben op het onderwijs. Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 25

26 8.19. Verlof vragen Soms is het nodig dat uw kind voor een dag of aantal dagen vrij moeten hebben, bijvoorbeeld in verband met een huwelijksfeest binnen de familie, een jubileum, etc. Voor het aanvragen van verlof kunt u bij de groepsleerkracht een formulier krijgen. De schoolleider toetst uw aanvraag en geeft al of niet toestemming. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Voor de toetsing gebruikt de directie de regels die door het bestuur in het verzuimbeleid zijn vastgesteld. (Het verzuimbeleid ligt op school ter inzage). In principe mag een kind niet buiten de schoolvakanties op vakantie. Het kan zijn dat de aard van uw beroep daar toch aanleiding toe geeft. Met een verklaring van de werkgever kan de schoolleider toestemming geven, mits het aangevraagde verlof niet in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar valt en het minder dan tien dagen is. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Eigen kinderen Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten vervoerd worden in een kinderautostoeltje (tussen 9-18 kilo) of op een zittingverhoger (tussen 15 en 36 kilo). Kinderen ouder dan 3 jaar en groter dan 1.35 m. moeten van de autogordel gebruik maken, zo nodig met zittingverhoger indien de gordel over de hals loopt. Andere dan eigen kinderen Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen andere dan de eigen kinderen vanaf drie jaar gebruik maken van de autogordel (uitsluitend achterin). Eigen kinderen en pleegkinderen moeten wel op de voorgeschreven wijze worden vervoerd. Kinderen op de achterbank zitten in de gordel Zendingsgeld Ieder jaar kiezen we een nieuw zendingsproject. De kinderen mogen hier iedere dag geld voor meenemen. Via het Schooljournaal informeren we over de acties en de stand van zaken Vervoersbeleid Op school maken we wel eens een uitstapje met de kinderen. In een aantal gevallen vragen we dan ouders/verzorgers om ons met de auto ergens naar toe te brengen. M.b.t. het vervoeren van kinderen in de auto houden we ons aan het bestuursbeleid. Het bestuursbeleid m.b.t. vervoer per particuliere auto is gebaseerd op de laatste wijziging van het reglement verkeersregels d.d Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

27 PBS GEDRAGSREGELS RESPECT Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 27

28 veiligheid VERANTWOORDELIJKHEID 28 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet

29 Schoolgids Christelijke Basisschool Het Palet 29

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2015-2016 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl Inhoud Voorwoord 4 1. Christelijke

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2016-2017 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE SLAGKROOIE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL. CBS De Slagkrooie, een veilige plek om te leren en te spelen 1

SCHOOLGIDS DE SLAGKROOIE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL. CBS De Slagkrooie, een veilige plek om te leren en te spelen 1 SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE SLAGKROOIE 2016-2017 RINGSTRAAT 22 7848 BW SCHOONOORD TEL. 0591-382412 CBS De Slagkrooie, een veilige plek om te leren en te spelen 1 Inhoud: 1. Voorwoord blz. 4

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels.

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels. ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475 postadres: Postbus 23, 1399 ZG Muiderberg Beleidsplan GEDRAG GEDRAGSCODE We werken aan een positief

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kwaliteitskader Basisonderwijs

Kwaliteitskader Basisonderwijs Kwaliteitskader Basisonderwijs Een Kwaliteitskader is een hulpmiddel om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Een Kwaliteitskader gaat uit van vier fasen van sturing: definiëren van kwaliteit: welke

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Beleid Gescheiden ouders OBS De Driehoek

Beleid Gescheiden ouders OBS De Driehoek Beleid Gescheiden ouders OBS De Driehoek Kinderen van ouders in scheiding of gescheiden ouders ervaren verdriet. Rouwreacties zijn normale en gezonde reacties op het verlies. Vaak stapelen de verliezen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei Schoolnaam en adresgegevens l Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam Geslacht Adres Postcode

Nadere informatie

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van: Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie