René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan juni mr A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18. 15 juni 2005. mr A."

Transcriptie

1 (Doe. 11f ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 november 2005 Gegevens gefailleerde René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Faillissementsnummer 05/399 Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Datum uitspraak Curator RC 15 juni 2005 mr A. van Hees mr R.H.C. Jongeneel Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Zie hieronder Niet bekend Niet van toepassing Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestedè uren totaal 7 juli 2005 tot en met 4 november 2005 Zie bijlage Zie bijlage 1. Inventarisatie 1.1 Inleiding Na ruim vier maanden onderzoek is het mogelijk een completer beeld te geven van de stand van zaken in dit faillissement dan in het vorige openbare verslag van 6 juli 2005 en de tussentijds gepubliceerde informele verslagen. Na een algemene beschouwing zal in de paragrafen hieronder specifiek ingegaan worden op diverse aspecten van dit faillissement. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alle tot nu toe bekende feiten en vermoedens kunnen worden vermeld, omdat deze vaak nog onderwerp van onderzoek zijn. Openbaarmaking ervan zou het verdere onderzoek kunnen schaden. Het onderzoek van een curator in een faillissement bestaat in hoofdlijnen uit het inventariseren van de schulden, het opsporen en onder zich nemen van vennogensbestanddelen die tot de boedel behoren en het onderzoeken van de oorzaken van het faillissement. In het faillissement van de heer l040376vl

2 soms Stibbe Van den Berg vergen al deze taken meer inspanning dan gebruikelijk. Dit hangt niet alleen samen met de omvang van de schuldenlast en het aantal crediteuren, maar voornamelijk met het ontbreken van (deugdelijke) administratie en de weigering van de heer Van den Berg om informatie en medewerking te verschaffen aan de curator. Voor zover er door de heer Van den Berg wel informatie is verschaft, blijkt deze veelal onjuist of oncontroleerbaar te zijn. De weigering van de heer Van den Berg om aan het onderzoek van de curator mee te werken is een belangrijke reden geweest om hem op 22 juli 2005 op grond van de Faillissementswet in verzekerde bewaring te stellen. Nadat de heer Van den Berg in opdracht van de Officier van Justitie in het huis van bewaring was aangehouden en vervolgens in strafrechtelijke voorlopige hechtenis is genomen, is de faillissementsbewaring geschorst tot het moment waarop de strafrechtelijke vrijheidsbeneming eindigt. Ook aan het strafrechtelijk onderzoek weigert de heer Van den Berg medewerking te verlenen. Hij weigert vragen te beantwoorden en beroept zich op zijn zwijgrecht. Inventariseren schulden Het inventariseren van de schulden heeft veel tijd gekost als gevolg van het feit dat de heer Van den Berg geen crediteurenadministratie bijhield. Hij ondertekende schuldbekentenissen ten behoeve van de personen van wie hij geld leende, maar behield zelf geen kopie. De heer Van den Berg maakte gebruik van tussenpersonen aangeduid als rayonhoofden waarvan sommigen wel en anderen geen administratie bijhielden. Ook deze tussenpersonen waren aanvankelijk terughoudend met verschaffen van informatie. Hierdoor heeft het enige tijd geduurd voor de curator met alle crediteuren in contact kon komen. Enkele crediteuren hebben pas door de mediaaandacht van het faillissement weet gekregen. De curator heeft inmiddels de ingediende vorderingen van meer dan 1400 schuldeisers verwerkt en de ontvangst daarvan bevestigd. Het totaal aan ingediende vorderingen beloopt ca. E 127 l11iljoen in hoofdsoln. Inclusief de rente tot de datum van faillietverklaring bedraagt het totaal van de ingediende vorderingen ca. E 160 miljoen. Hierbij moet worden aangete kend dat het de curator bekend is dat niet alle schuldeisers hun vordering hebben ingediend. Opsporen en onder zich nelnen van verlnogensbestanddelenj' oorzaken faillissement De heer Van den Berg heeft in zijn eerste gesprek met de curator verklaard dat zijn financiële situatie zich liet beschrijven aan de l1and van drie 'cirkels'. Voor alledrie de cirkels geldt dat de curator onvoldoende informatie en medewerking van de heer Van den Berg heeft gekregen om zijn verklaringen te kunnen verifiëren. De eerste cirkel zou hebben bestaan uit de gelden die de heer Van den Berg als lening ontving en waarvoor hij schuldbekentenissen uitgaf. In de eerste jaren dat hij dergelijke leningen aanging, zou ST\ASD\

3 hij de ontvangen gelden hebben belegd in effecten en vreemde valuta. De laatste drie jaren voor het faillissement zou er echter van beleggingen geen sprake meer zijn geweest. Alle in die periode geleende gelden zouden zijn gebruikt ter betaling van aflossing en renteverplichtingen van eerder afgesloten leningen. De heer Van den Berg sprak zelf over een 'piramideachtige constructie'. In hoeverre deze verklaring juist is, kan door de curator niet eenvoudig worden vastgesteld, nu de heer Van den Berg niet alleen geen crediteurenadministratie had bijgehouden, maar ook slechts een zeer beperkt aantal bankafschriften heeft aangeleverd. De curator heeft de banken waarvan hem gebleken was dat de heer Van den Berg een rekening aanhield, verzocht om kopieën van dagafschriften aan te leveren. De tweede cirkel van activa zou bestaan uit aandelen in Intereffekt Commissionairs B.V. (hierna: "Intereffekt") en in Intervaluta B.V. (hierna: "Intervaluta") te Joure, welke de heer Van den Berg via zijn vennootschap R.I. van den Berg Holding B.V. hield. Van den Berg was bovendien tot enkele maanden voor zijn faillissement bestuurder van beide vennootschappen. De heer Van den Berg heeft de curator meegedeeld dat hij met het aangaan van leningen en het uitkeren van hoge rentes aan zijn leninggevers hoopte zijn beleggingstalent aan potentiële nieuwe klanten van Interef fekt en Intervaluta te tonen. Door op deze manier nieuwe klanten voor beide vennootschappen werven, zou de waarde van de aandelen daarvan stijgen. Nadat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek had ingesteld naar de praktijken van de heer Van den Berg, heeft de heer Van den Berg zijn aandelen in Intereffekt en Intervaluta echter tegen intrinsieke waarde aan de overige aandeelhouders verkocht. De verkoopprij s bedroeg niet meer dan enkele honderdduizenden euro' s. te Ook de administratie van de heer R.J. van den Berg Holding B.V. is door de curator niet aangetroffen. Om enig inzicht te krijgen in de financiële situatie van deze vennootschap heeft de curator derden moeten benaderen. De curator heeft echter nog altijd niet alle benodigde informatie voorhanden. Hij beschikt dan ook niet over voldoende gegevens om de verkoop van de aandelen in Intereffect en Intervaluta te kunnen beoordelen. De derde cirkel zou bestaan uit het beleggingsresultaat van een bedrag van NLG , dat aan de heer Van den Berg 10 of 12 jaar geleden zou zijn betaald als "tipgeld" na het geven van een gunstige tip voor een valutatransactie. Dit geld zou hij hebben geïnvesteerd en geherinvesteerd. Ondanks onttrekkingen van enkele miljoenen euro's in de loop der jaren, zou het aanvankelijk geïnvesteerde bedrag van NLG in 2003 zijn aangegroeid tot een bedrag van e 45 miljoen. Dit bedrag zou de heer Van den Berg hebben overhandigd aan de Zwitserse vennootschap MOe AG, naar zijn zeggen één van de grootste TreuhandGesellschaften (trustkantoren) van Zwitserland. MOe AG zou dit geld vervolgens via een tussenpersoon hebben gegeven aan de heer Dragan Petrovic, afkomstig uit het voormalige Joegoslavië. Petrovic zou deze gelden hebben geïnvesteerd in Tsjechische gronden en zou via MOC AG aan de heer Van den Berg op 1 september 2005 een verwachte opbrengst uitbetalen van E 70 à E 80 miljoen. De heer Van den Berg wist niet in welke ST\ASD\

4 gronden Petrovic de gelden zou beleggen. Verder beschikte hij niet over de persoonlijke gegevens van deze Petrovic. Van den Berg zou van hem slechts de naam en een telefoonnummer hebben. De curator heeft dit verhaal op geen enkele wijze kunnen verifiëren. Het opgegeven telefoonnum mer van Petrovic bleek niet in gebruik. Petrovic zelf bleek onvindbaar. MOe AG bleek een vehikel te zijn dat, naar de curator werd medegedeeld, uitsluitend of vrijwel uitsluitend door de heer Van den Berg werd gebruikt. De bestuurders van Moe AG verklaarden niet te weten waar het geld gebleven was, en konden geen opheldering verschaffen over de identiteit van Petrovic. Het is voor de curator de vraag of er wel een Petrovic bestaat. Naast de door de heer Van den Berg aangeduide 'cirkels' is de curator inmiddels andere vermo gensbestanddelen op het spoor gekomen die gefailleerde voor hem verzwegen had. Zo heeft de curator ontdekt dat de heer Van den Berg een bankrekening en kluis in Zwitserland aanhield en daarnaast aan diverse partijen substantiële bedragen heeft uitgeleend, soms via ingewikkelde constructies om zijn betrokkenheid te maskeren. Tot meer dan enkele miljoenen euro's tellen de tot nu toe getraceerde bedragen echter niet op. Telkens wanneer de heer Van den Berg door de curator geconfronteerd wordt met door hem verzwegen infonnatie over activa, ontkent hij dat de activa hem toebehoren of verklaart hij niet te hebben geweten dat dergelijke zaken aan de curator gemeld moesten worden. De curator is druk doende deze gelden te innen en zal er niet voor terugdeinzen om, waar nodig, rechtszaken tegen de betrokkenen te beginnen of strafaangifte tegen hen te doen. De curator vermoedt dat er naast de nu ontdekte activa nog andere vermogensbestanddelen achter gehouden worden en richt het belangrijkste deel van zijn onderzoek daarop. Het gaat bij dit traceren van activa en het vervolgens te gelde maken daarvan ten behoeve van de boedel, om een uitermate moeizaam proces. Zoals hiervoor al werd opgemerkt, ontbreekt een (behoorlijke) administratie en werkt de heer Van den Berg op geen enkele wijze mee. Daar komt nog bij dat de transacties van de heer Van den Berg buitengewoon omvangrijk waren, dat afspraken vaak niet schriftelijk werden vastgelegd en dat betalingen, ook van grote bedragen, vaak contant plaatsvonden. Uit hetgeen tot nu toe is komen vast te staan, is wel duidelijk dat de heer Van den Berg zijn fmanciele expertise niet heeft gebruikt om de hem toevertrouwde middelen op een profijtelijke wijze te beleggen, n1aar om die middelen ten behoeve van hemzelf veilig te stellen en buiten bereik van zijn schuldeisers te brengen. Het ongeloofuraardige en niet te verifiëren verhaal van de heer Van den Berg over de investering in Tsjechische gronden buiten beschouwing latende, moet het voor de heer Van den Berg volstrekt duidelijk zijn geweest dat de gelden die hij onder valse voorwendselen leende nimmer zouden kunnen worden terugbetaald. ST\ASD\

5 Inbewaringstelling Op 22 juli 2005 is gefailleerde op verzoek van de rechtercommissaris in verzekerde bewaring gesteld. Hiervoor bestonden en bestaan diverse redenen. Enerzijds bestaat het risico dat de heer Van den Berg (eventueel met familie) naar het buitenland vertrekt. Vluchtgevaar is echter niet de enige en zeker niet de belangrijkste reden om de heer Van den Berg vast te houden. De bewaring is tevens bevolen om de heer Van den Berg te dwingen mee te werken met de curator. Zoals hierboven reeds weergegeven, weigert de heer Van den Berg om informatie te verschaffen en verzwijgt hij het bestaan van activa. Daarnaast is gebleken dat gefailleerde in de maanden voordat het faillissement reeds werd uitgesproken, maar ook daarna, pogingen heeft gedaan om activa buiten bereik van zijn schuldeisers te brengen. Reeds diverse malen na zijn inbewaringstelling is de curator gestuit op verzwegen vermogensbestanddelen. De inbewaringstelling van de heer Van den Berg dient zodoende als drukmiddel om gefailleerde te dwingen openheid van zaken te geven en om te voorkomen dat hij vermogensbestanddelen nog verder uit het bereik van de curator brengt. Inmiddels is de heer Van den Berg aangehouden door de FIODECD en zit hij in strafrechtelijke bewaring. De curator heeft dan ook niet meer de mogelijkheid om de heer Van den Berg in vrijheid te stellen, zelfs al zou hij die wens hebben. Zodra de straftechtelijke vrijheidontneming van de heer Van den Berg eindigt, zal de faillissementsrechtelijke bewaring worden hervat. Dit betekent dat de heer Van den Berg vast blijft zitten, maar dan weer op grond van de Faillissementswet. Dit zal slechts anders zijn indien hij voordien alsnog bereid is gebleken de curator de gewenste opheldering te verschaffen over de verdwenen gelden en andere bezittingen. Toekomst Zoals hiervoor vermeld, is de curator tot nu toe slechts enkele miljoenen euro's op het spoor gekomen. De door hem ontdekte vermogensbestanddelen vallen echter in het niet bij de totale schuldenlast van de heer Van den Berg. Daar komt nog bij dat het buitengewoon veel moeite kost de inmiddels getraceerde bedragen in de macht te krijgen. De curator gaat ervan uit dat er door de heer Van den Berg nog aanzienlijke bedragen zijn "veilig gesteld". Het onderzoek daarnaar zal vermoedelijk nog geruime tijd vergen en zal door de curator uiteraard worden voortgezet. Een opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten is niet aan de orde. De curator is voornemens het faillissement te laten voortduren zolang de heer Van den Berg blijft weigeren zijn medewerking te verlenen en zolang niet duidelijk is waar de verdwenen gelden zijn gebleven. Mocht de heer Van den Berg in zijn huidige niet coöperatieve houding blijven volharden, dan sluit de curator niet uit dat het faillissement zelfs nog enige decennia zal blijven voortduren. ST\ASD\

6 Bij het"verdwijnen van de aan de heer Van den Berg toevertrouwde gelden, zijn derden betrokken geweest. Deze hebben daar naar het zich laat aanzien ook van geprofiteerd. De aandacht van de curator zal zich ook op deze derden richten. Mogelijk is dat ook deze derden strafbaar hebben gehandeld. Het beleid van de curator is dat steeds van elk geconstateerd strafbaar handelen aangifte wordt gedaan. 1.2 Rechterlijke beslissingen Op 22 juli 2005 heeft de Rechtbank Amsterdam op voordracht van de rechtercommissaris de inverzekerdebewaringstelling van gefailleerde bevolen. De inbewaringstelling heeft plaatsgevonden nadat gefailleerde zich op 22 juli 2005 heeft gemeld op het politiebureau te Hilversum. Gefailleerde is overgebracht naar de penitentiaire inrichting te Haarlem. Bij arrest van 5 augustus 2005 heeft het Gerechtshof Amsterdam het hoger beroep dat gefailleerde had ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring van 15 juni 2005 verworpen, evenals het verzoek gefailleerde toe te laten tot de schuldsanering natuurlijke personen in de zin art. 284 e.v. Fw. Qok heeft het Gerechtshof het hoger beroep van gefailleerde tegen de beschikking houdende bevel tot inbewaringstelling van 22 juli 2005 verworpen. Bij beschikking van 11 augustus 2005 heeft de Rechtbank Amsterdam een verzoek van gefailleerde tot opheffing, dan wel schorsing van de bewaring afgewezen. Bij beschikking van 19 augustus 2005 heeft qe Rechtbank de inbewaringstelling met dertig dagen verlengd. Bij beschikking van 16 september 2005 heeft de Rechtbank de inbewaringstelling wederom met dertig dagen verlengd. Op 20 september 2005 is gefailleerde in de penitentiaire inrichting te Haarlem door de FIODÆCD aangehouden op verdenking van strafbare feiten en in (strafrechtelijke) bewaring gesteld. Bij beschikking van 20 september 2005 heeft de Rechtbank op verzoek van de rechtercommissaris de inbewaringstelling geschorst voor de duur van de strafrechtelijke inbewaringstelling. Korte tijd daarna is gefailleerde overgebracht naar de penitentiaire inrichting ArnhemZuid. Op 3 augustus 2005 heeft de rechtercommissaris toestemming verleend voor een huiszoeking door de curator in de woning van gefailleerde aan de Frans van Mierislaan 18 te Hilversum. Hierbij heeft de curator enige administratie en een computer onder zich genomen. Op 10 augustus 2005 heeft de rechtercommissaris het paspoort van gefailleerde in beslag geno men. Op 31 augustus 2005 heeft de Rechtbank Amsterdam een beslissing genomen op het verzoek tot het instellen van een commissie van schuldeisers. ST\ASD\

7 gebouwen inboedel kostbaarheden particuliere rechtsbij ziektekosten ongevallen kinderongevallen reis Stibbe Op 25 en 26 juli, 3 augustus, 9, 16 en 27 september zijn diverse betrokkenen, onder wie gefailleerde zelf, door de rechtercommissaris gehoord. 1.3 Winst en verlies Niet bekend 1.4 Balanstotaal Niet bekend 1.5 Lopende procedures Op datum faillissement waren voor zover de curator bekend geen procedures tegen of namens gefailleerde aanhangig. 1.6 Verzekeringen Per datum faillissement stonden volgens opgave van de door gefailleerde ingeschakelde assurantie tussenpersoon verzekeringen op de volgende gebieden op naam van R.J. van den Berg: aansprakelijkheid stand Deze verzekeringen zijn buiten medeweten of medewerking van de curator om op 5 juli 2005 op naam gezet van de echtgenote van gefailleerde. Hierover heeft de curator de assurantietussenper soon vragen gesteld. 1.7 Huur Niet var: toepassing 1.8 Oorzaak faillissement ST\ASD\

8 De heer Van den Berg heeft jarenlang van merendeels particulieren gelden geleend tegen rentepercentages die varieerden van 46% tot meer dan 240% op jaarbasis. De heer Van den Berg hield deze geldgevers voor dat de hem toevertrouwde gelden zouden worden belegd in valutatransacties, warrants of onroerend goed. De curator heeft niet kunnen vaststellen dat de toevertrouwde gelden inderdaad op deze wijze zijn belegd. Naar eigen zeggen van de heer Van den Berg heeft hij de laatste drie jaar de door hem geleende gelden uitsluitend gebruikt om andere schulden mee te betalen. Door de uitzonderlijk hoge rentepercentages die de heer Van den Berg toezegde, waarte genover in het geheel geen inkomsten stonden, liep zijn schuld hard op. Gefailleerde heeft verklaard aanvankelijk te hebben verondersteld dat de waarde van zijn aandelen in Intereffekt en in Intervaluta voldoende waard zouden zijn of worden om alle schulden te dekken. Nadat de AFM een onderzoek had ingesteld naar de praktijken van de heer Van den Berg, heeft laatstgenoemde zijn aandelen in Intereffekt en Intervaluta aan de andere aandeelhouders verkocht tegen intrinsieke waarde (een bedrag van enkele tonnen). Hiernaast zou gefailleerde, zo verklaarde hij aan de curator, in 2003 nog investeringen met zijn 'eigen' contant geld hebben gedaan in Tsjechië en Turkije. De investering in Tsjechische gronden van E 45 miljoen zou circa E 75 miljoen n10eten opleveren. De Turkse grond, aangekocht voor E 3 miljoen zou nu E 10 miljoen waard zijn. Een door de curator ingeschakelde taxateur in Turkije schat de waarde van de Turkse grond echter op niet meer dan E De persoon via wie de investeringen in Tsjechië gedaan zouden zijn, de heer Dragan Petrovic, is onvindbaar voor de curator. De tussenpersoon via wie de gelden aan de heer Petrovic ter beschik king zouden zijn gesteld, MOe AG uit Zug (Zwitserland), heeft verklaard Petrovic nooit te hebben ontmoet en niet te weten wat er met het geld gebeurd is, of hoe het kan worden teruggevonden. 2. Personeel Gefailleerde gaf aan geen personeel in dienst te hebben. 3. Activa 1 ONROERENDE ZAKEN Hilversum Op het pand Frans van Mierislaan nr. 18 te Hilversum, dat voor 50% eigendom is van de heer Van den Berg en voor 50% eigendom van zijn echtgenote mevrouw Van den BergPost, rust een ST\ASD\

9 hypotheek van ABNAmro Bank N.V. voor E ,00 en E ,00. Dit pand is in 1999 aangekocht voor e ,00. Van de hypotheek van E ,00 staat thans open E ,50; van de hypotheek van E ,00 staat thans nog open E ,68. Het belendende pand Frans van Mierislaan 16 nr. te Hilversunl is in 2003 aangekocht en staat op naam van mevrouw Van den BergPost. Op dit pand rust een hypotheek van ABNAmro ad E 30Q.000,00. ABNAmro heeft nog geen informatie verschaft over het thans openstaande bedrag. Op 3 februari 2005 is op beide panden een hypotheek gevestigd ten behoeve van de heer P.C. Lakeman voor E ,00, te verhogen met 60% rente en boete, in totaal e ,00. De curator heeft deze hypotheekvestiging vernietigd met een beroep op de actio pauliana. Tsjechië Zoals hierboven vermeld heeft de heer Van den Berg verklaard dat hij voor een bedrag van E 45 miljoen in contanten via een aantal tussenpersonen in Tsjechische gronden heeft belegd. Een van die tussenpersonen is MOe AG uit het Zwitserse Zug. De andere twee tussenpersonen zouden personen zijn met de Joegoslavische nationaliteit. Deze twee andere tussenpersonen zijn voor de curator onvindbaar. Moe AG blijkt een tussenpersoon te zijn die speciaal voor de heer Van den Berg is opgericht en uitsluitend of vrijwel uitsluitend door de heer Van den Berg werd gebruikt. Omdat deze vennoot schap geen opheldering kon geven over de door de heer Van den Berg beweerde beleggingen en bovendien sprake bleek te zijn van malversaties, heeft de curator ten laste van haar beslag doen leggen ter inleiding van een gerechtelijke procedure waarin hij het bedrag dat belegd zou zijn van MOe AG opvordert. De curator tekent hierbij aan dat de verhaalsmogelijkheden bij MOe AG beperkt lijken te zijn. De curator herhaalt nog maar eens dat het voor hem zeer de vraag is of de beweringen van de heer Van d~n Berg over zijn investering in Tsjechische gronden wel juist zijn. De curator sluit niet uit dat deze investeringen nimmer hebben plaatsgevonden. Turkije De advocaat van gefailleerde heeft kopieën van documenten overgelegd waarin wordt beschreven dat gefailleerde in 2003 een stuk grond heeft aangekocht in de buurt van Gaziantep (Turkije), maar nog niet geleverd heeft gekregen. Gefailleerde wordt in een van beide documenten aangemaand het stuk grond af te nemen. In het andere document wordt beschreven dat het stuk grond gekocht is voor E en thans circa E waard zou zijn. De verkoper van de gronden in ST\ASD\

10 Turkije heeft verklaard in 2003 in Zwitserland van de heer Van den Berg E in contanten te hebben ontvangen als koopprijs voor de grond. Inmiddels heeft de curator (na inschakeling van een advocaat in Istanbul) een taxatie laten uitvoeren, waaruit bleek dat het stuk grond niet meer waard is dan Turkse lire, oftewel circa E Daarbij komt dat grond in Turkije niet zonder complicaties aan nietturken kan worden geleverd. De curator heeft de verkoper van de grond inmiddels gesproken en hem aangeboden de grond terug te kopen voor de prijs die hij er destijds voor ontvangen heeft. De verkoper heeft op dat bod afwijzend gereageerd. De curator beeft vervolgens de verkoopovereenkomst met een beroep op de pauliana vernietigd en de betaalde koopsom van e 3 miljoen teruggevorderd. De verkoper weigert vrijwillige terugbetaling, zodat de curator de koopsom thans in rechte zal opvorderen. 2 BEDRIJFSMIDDELEN Niet van toepassing 3 VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK Niet van toepassing 4 ANDERE ACTIVA Auto Gefailleerde heeft in december 2004 een auto, merk BMW X5 gekocht en op naam van zijn echtge note, mevrouw Van den BergPost laten zetten. De auto is doorverkocht aan een zwager van mevrouw Van den BergPost en op zijn naam gezet. De auto bleef daarbij bij mevrouw Van den BergPost in gebruik. V ooralsnog is onduidelijk waar de opbrengst gebleven is. De auto is inmiddels door deze zwager aan een garagehouder verkocht. De curator overweegt strafaangifte tegen de zwager te doen en de schade van de boedel op hem te verhalen. Aandelen Gefailleerde houdt 100% van de aandelen R.l. van den Berg Holding B.V. Deze vennootschap was houder van aandelen in Intereffekt en Intervaluta. De opbrengst van de verkoop van aandelen Intervaluta staat momenteel nog op de kwaliteitsrekening van een notaris. Wat gebeurd is met de opbrengst van de aandelen Intereffekt is nog voorwerp van onderzoek. De curator heeft zichzelf ST\ASD\l

11 benoemd tot algenleen directeur van R.J. van den Berg Holding B.V. en heeft in die hoedanigheid het besluit genomen tot liquidatie van de vennootschap. R.J. van den Berg IIolding B.V. is moedervennootschap van twee andere vennootschappen, zijnde Hilversum Open Challenger Toernooi B.V. en Van den Berg Tennis Promotie B.V.. Naar de gang van zaken binnen deze twee vennootschappen wordt nog onderzoek gedaan. De heer Van den Berg is verder bestuurder van Stichting Stal a la Hausse, die certificaten van eigendom van renpaarden uitgaf, maar wiens activiteiten op last van de AFM gestaakt zijn. De adn1inistrateur van de stichting heeft de curator lnedegedeeld dat de stichting geen activiteiten meer ontplooit. Alle paarden waarvoor certificaten waren uitgegeven, zijn voor datum faillissement verkocht. De stichting zou een schuldenlast hebben van enkele tienduizenden euro's. 4. Debiteuren Door gefailleerde verstrekte leningen Kort na faillissement heeft zich bij de curator een debiteur gemeld die naar eigen zeggen gefailleer de nog E schuldig was uit hoofde van een lening. Dit bedrag heeft de debiteur op de faillis sementsrekening gestort. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat gefailleerde, al dan niet via een tussenpersoon, een bedrag van circa E heeft geleend aan een Nederlandse vennootschap ten behoeve van de aankoop van een onroerende zaak. De curator heeft op de onroerende zaak beslag laten leggen. Zowel de vennootschap die het geld geleend heeft als de tussenpersoon zal door hem gedagvaard worden. Gefailleerde heeft een bedrag van E geleend aan twee restauranthouders. Deze hebben terugbetaling van deze lening aan de curator geweigerd. De curator zal deze lening zonodig via een gerechtelijke procedure incasseren. Koerswinst Een Franse drafsportvereniging heeft aangegeven dat zij gefailleerde nog een bedrag van bijna E 1.000,00 schuldig was aan koerswinst uit Dit bedrag is door de Vereniging Nederlandse Draf en Rensport, die het geld op oorspronkelijk ontvangen heeft, op de faillissementsrekening gestort. ST\ASD\

12 . Stibbe 5. Bank / Zekerheden Gefailleerde had tot kort voor datum faillissement en/of heeft thans nog enkele tientallen banlcrekeningen in Nederland op zijn naam staan. De curator heeft met alle banken waarvan hem bekend is of waarvan hij vermoedt dat gefailleerde er een relatie mee onderhield of onderhoudt, contact gezocht. Gefailleerde heeft aan de curator slechts een klein deel van de bankafschriften van deze rekeningen overhandigd. Ook in het huis van gefailleerde zijn weinig bankafschriften gevonden. De afschriften zijn bij de diverse banken opgevraagd. Van alle bankrekeningen wordt de achtergrond onderzocht. Daarnaast onderzoekt de curator de vele mutaties die op de diverse rekeningen hebben plaatsgevonden, om inzicht te krijgen in de (girale) geldstromen. Het resterende saldo van enkele rekeningen die gefailleerde bij de Fortis Bank aanhield, , is inmiddels op de faillissementsrekening gestort. ca. E De curator doet onderzoek naar bankrekeningen die gefailleerde aanhield in het buitenland. Daarbij heeft de curator onder meer een aantal rekeningen aangetroffen met effecten en gelden met een waarde van in totaal E ca Naar andere bankrekeningen in het buitenland doet de curator nog verder onderzoek. 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Voortzetten Niet van toepassing 6.2 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 6.3 Doorstart Niet van toepassing ST\ASD\

13 . bedrieglijke Stibbe 7. Rechtmatigheid Stra.fàa ngifie Op 1 augustus 2005 heeft de curator bij de officier van justitie aangifte gedaan van een aantal strafbare feiten waarvan de curator vermoedt dat gefailleerde zich eraan schuldig heeft gemaakt. Het betreft:. het niet geven van inlichtingen bij faillissement (art. 194 Sr);. bankbreuk (art. 340/341/344 Sr);. oplichting (art. 326 Sr). De officier van justitie heeft aangegeven dat ook de Autoriteit Financiële Markten strafaangifte heeft gedaan tegen de heer Van den Berg in verband met economische/effectenrechtelijke delicten. De curator overweegt strafaangifte tegen enkele betrokkenen te doen. Pauliana Gefailleerde heeft op 1 februari 2005 aan de heer P.C. Lakeman een recht van hypotheek verleend ter waarde van E ,00, te verhogen met 60% rente en boete, in totaal E ,00. Bij brief van 18 juli 2005 heeft de curator de vestiging van het hypotheekrecht vernietigd. De heer Lakeman heeft deze vernietiging aanvankelijk mondeling aanvaard, maar later schriftelijk betwist. Daarnaast heeft de gefailleerde in 2003 een vrijwel waardeloos stuk grond in Turkije voor een bedrag van E 3 miljoen gekocht. Ook daarvan heeft de curator de nietigheid ingeroepen. De verkoper betwist deze nietigheid. V oarts heeft de gefailleerde in december 2004 een BMW X5 gekocht en op naam van zijn echtge note laten zetten. Deze heeft de auto "verkocht" aan haar zwager, hoewel zij de auto zelf is blijven gebruiken. Ook ten aanzien van de transacties met deze BMW X5 heeft de curator zich op de pauliana beroepen. De curator overweegt de zwager zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aan te (doen) spreken. Naar overige paulianeuze handelingen wordt nog onderzoek gedaan. ST\ASO\

14 8. Crediteuren 8.1 Concurrent Bij de curator hebben zich tot op heden circa 1440 schuldeisers aangemeld die aan gefailleerde leningen hebben verstrekt en beschikken over een of meer door gefailleerde getekende schuldbe kentenis(sen). Het totaal van hun vorderingen, tot aan datum faillissement verschuldigde rente niet meegerekend, beloopt circa E 127 miljoen. Zou de rente wel worden meegerekend, dan zou de schuldenlast komen op circa E 160 In ilj oen. Bij de curator bestaat het vermoeden dat een deel van de schuldeisers reeds lang geleden voor het eerst geld heeft ingelegd en in de tussentijd aan rentebetalingen de oorspronkelijke inleg ruim heeft terugverdiend. Enkele schuldeisers hebben aan rente zelfs een veelvoud van hun oorspronkelijke inleg ontvangen. Gefail1eerde heeft aangegeven dat hij vermoedt dat hij ongeveer E 50 lniljoen aan 'eerste in]eg' heeft ontvangen. Voor de curator is deze stelling niet te controleren, nu een deugdelijke crediteurenadministratie ontbreekt. Naast bovengenoemde concurrente schuldeisers hebben zich nog enkele schuldeisers aangemeld met vorderingen van 'huishoudelijke' aard (telefoonrekeningen en dergelijke). 8.2 Preferent De tot nu toe enige bevoorrechte schuld die bij de curator is aangemeld is die ter zake van de kosten van de faillissementsaanvraag. 8.3 Boedelschulden De curator heeft voor de uitoefening van zijn taak diverse derden in moeten schakelen, die direct vanaf de faillissementsrekening zijn of worden betaald, zoals buitenlandse advocaten (Turkije, Zwitserland), deurwaarder, rechtbank (griffierechten), vertalers en een verhaalsonderzoeksbureau. 9. Overig De curator zal doorgaan met zijn onderzoek. Er zijn in dit faillissement heel veel vragen en slechts weinig antwoorden. Amsterdam, 4 november 2005 mr A. van Hees, curator ST\ASD\

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 juni 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 juni 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 juni 2006 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer

Nadere informatie

INFORMEEL TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE CURATOR Datum: (II)

INFORMEEL TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE CURATOR Datum: (II) INFORMEEL TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE CURATOR Datum: 27-7-2005 (II) Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Gefailleerde en organisatie : Op 5 april 2005 dienden ir. Gerrit van der Heiden en IMMS Consultancy BV bij de Rechtbank

1. Inventarisatie 1.1 Gefailleerde en organisatie : Op 5 april 2005 dienden ir. Gerrit van der Heiden en IMMS Consultancy BV bij de Rechtbank FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6-7-2005 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 oktober 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 oktober 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 oktober 2006 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2008 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer

Nadere informatie

René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 05/399. 15juni2005. mr A.

René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 05/399. 15juni2005. mr A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 17 maart 2006 Gegevens gefailleerde René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1214 AL) Hilversum aan de Eikbosserweg 120 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2014 Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bouwers B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bussum.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KLEINE ARION B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

,-- : *** , ***

,-- : *** , *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJN KROEZE BEHEER B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&F Media B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi- en

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V. Nummer : I Datum : 13 januari 2011 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F10/253 Datum uitspraak : 21 september 2010 Curator : Mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/143 NL:TZ:0000000618:F001 25-08-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bijlsma Hekwerk B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lost Boys TV & Streaming Media B.V. Faillissementsnummer : 03/416 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2011

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2011 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2011 Gegevens onderneming, statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3985 RP) Werkhoven, aan het adres Herenstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H.

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart 2012 inzake Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/298 F, 11/299

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/143 NL:TZ:0000000618:F001 25-08-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bijlsma Hekwerk B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : Interieurgroep Rob Viool B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 11/188 F Datum uitspraak : 29 maart 2011

Gegevens onderneming : Interieurgroep Rob Viool B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 11/188 F Datum uitspraak : 29 maart 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 28 april 2011 Gegevens onderneming : Interieurgroep Rob Viool B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 11/188 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTV Company Interactive.com munications B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. J. Smit Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs Search

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding, pensioenvennootschap Omzetgegevens : 0 Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding, pensioenvennootschap Omzetgegevens : 0 Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Top Shop Holding B.V., statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudende aan de Koningsbeltweg 22, 1329 AG Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 februari 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT Gegevens onderneming : Stichting Zesdaagse van Brabant Koophandel onder het nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENT PLANET B.V. IN LIQUIDATIE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Cîvl/S/ Derks Star Busmann

Cîvl/S/ Derks Star Busmann Cîvl/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 15 april 2OO8 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Demah Detachering & Performance B.V., tevens handelend onder de naam ABC-Boekhouding Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Akilian B.V., h.o.d.n. Akilian en Zembla Boten Faillissementsnummer : 09/389 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. HH Kielman Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 1 oktober 2014 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/352 NL:TZ:0000015028:F001 15-08-2017 mr. W. Ploeg mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Arxalba B.V. Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/499 NL:TZ:0000012038:F001 26-07-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : niet gespecialiseerde handelsonderneming Omzetgegevens : onbekend Personeel gemiddeld aantal : 2

Activiteiten onderneming : niet gespecialiseerde handelsonderneming Omzetgegevens : onbekend Personeel gemiddeld aantal : 2 Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 29 september 2015 Gegevens onderneming : El Toros B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/50 F Datum uitspraak : 3 februari 2015 Curator : mr. M.J. Maessen R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YourBA V.O.F.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YourBA V.O.F. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN YourBA V.O.F. Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma YourBA (YourBA) (KvKnummer: 27335477), handelend onder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 5 oktober 2009 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 5 oktober 2009 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 5 oktober 2009 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK)

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2014 Gegevens onderneming : DGT Logistics B.V. Faillissementsnummer : C 16/13/252 F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr. W. Ploeg R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij van de werkmaatschappij Cape Management B.V. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij van de werkmaatschappij Cape Management B.V. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap C.A.P. van Leeuwen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 13/13/16F Datum uitspraak : 8 januari 2013 Curator : Voorheen mr. A.A.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 maart 2016 Gegevens onderneming: VOC Sport B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C 05/15/ 842 F Datum uitspraak : 26 Oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/283 NL:TZ:0000006167:F001 17-05-2016 mr. F.A.M Nowee mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Hofstede Veenendaal B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Faillissementsverslagnummer: 3 d.d. 23 januari 2009 Gegevens onderneming : Lassche Beheer B.V, gevestigd te Emmeloord Faillissementsnummer : 08/70 F Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

Stibbe. Veelontvangers

Stibbe. Veelontvangers FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 7juni 2013 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 Gegevens onderneming : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker Superyachts

Nadere informatie

: mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen

: mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : IV Datum : 8 november 2011 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F10/253 Datum uitspraak : 21 september 2010 Curator Rechter-commissaris : Taconite B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 oktober 2008 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : ***

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Rijn Harderwijk B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56372450. Faillissementsnummer

Nadere informatie