Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer : 05/3 99 Datum uitspraak : 15juni 2005 Curatoren : rnr. A. van Rees en rnr. C.M. Harrnsen R-C : mr. M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming : Zie hieronder Omzetgegevens : Niet bekend Personeel gemiddeld aantal : Niet van toepassing Verslagperiode : 21 december 2013 t/rn 22 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : Zie bijlage Bestede uren totaal : Zie urenoverzicht (bijlage) Dit is het negentiende officiële openbare faillissernentsverslag. Een dergelijk verslag dient aan bepaalde eisen te voldoen en heeft een vaste indeling. Deze vaste indeling zal hierna worden gevolgd. Dit verslag moet worden gelezen in samenhang met de vorige faillissementsverslagen. 1. Inleiding De belangrijkste werkzaamheden in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden ten behoeve van de eerste tussentijdse uitdeling welke vanaf 25juli jl. heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben de werkzaamheden zich gericht op de vier renvooiprocedures. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf Gerechtelijke procedures Veelontvangers Er loopt op dit moment nog één procedure tegen een zogenoemde veelontvanger die grote bedragen aan de frauduleuze praktijken van Van den Berg heeft verdiend. Het betreft een zaak die op zichzelf staat en waarin de vordering gebaseerd is op andere rechtsgronden dan de vorderingen tegen de andere veelontvangers, waarover de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de curator geen recht toekomt op terugvordering van te veel ontvangen bedragen. De stand van zaken in deze nog lopende procedure is dat de veelverdiener op 29 oktober 2013 zijn memorie van antwoord in het hoger beroep heeft genomen. Op 24 april 2014 heeft pleidooi plaatsgevonden. Het arrest in deze zaak is gewezen op 16 september De vordering van curatoren (onverschuldigde betaling en

2 ongerechtvaardigde verrijking door deze veelverdiener) is door het hof Amsterdam afgewezen. Curatoren bestuderen momenteel het vonnis met het oog op eventuele cassatie. Wegmaken van activa In de civiele procedure gestart tegen een persoon uit de nabije omgeving van de heer Van den Berg die actief heeft meegewerkt aan het wegmaken van vermogensbestanddelen van de heer Van den Berg in de maanden voorafgaande aan diens faillissement, heeft de Rechtbank Midden-Nederland op 28 mei ji. uitspraak gedaan. De curatoren vorderden vergoeding van de schade die deze persoon heeft veroorzaakt door zijn hulp bij het wegsluizen van gelden en het opzetten van constructies ter bescherming van activa van de heer Van den Berg tegen verhaal door zijn crediteuren, tot een bedrag van ,06 in hoofdsom. De Rechtbank heeft de vordering van de curatoren gedeeltelijk toegewezen en de wederpartij veroordeeld tot betaling van een bedrag van (inclusief de wettelijke rente). De wederpartij heeft curatoren in hoger beroep gedagvaard tegen 14 oktober Curatoren zullen zich stellen. De werkzaamheden in de verslagperiode hebben onder meer bestaan correspondentie en telefoon met betrokken partijen, het opstellen van processtukken, andere proceswerkzaamheden en verslaglegging. 2. Personeel 3. Activa 3.1 Onroerende zaken 3.2 Bedrijfsmiddelen! voorraden! onderhanden werk 3.3 Andere activa 4. Debiteuren Turkse gronden (2)

3 Veelontvangers Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad in een van de procedures tegen de zogenoemde veelontvangers zullen door de curatoren geen nieuwe procedures aanhangig worden gemaakt. Overig Zie eerdere verslagen en 1.2 (gerechtelijke procedures). 5. Bank / Zekerheden 6. Doorstart / voortzetten Niet van toepassing 7. Rechtmatigheid Thans geen bijzonderheden te vermelden. 8. Crediteuren 8.1 Concurrent In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden zich voornamelijk gericht op de eerste tussentijdse uitdeling van 6 procent. Aan alle (1104) erkende crediteuren is verzocht de voor de uitdeling benodigde bankgegevens aan te leveren. Crediteuren die niet de benodigde informatie aanleverden, is vervolgens verzocht om aanvullende gegevens. Op 16 juni jl. is de uitdelingslijst ter inzage nedergelegd bij de centrale balie van de rechtbank. Tegen de gedeponeerde uitdelingsljst is vervolgens door twee crediteuren bezwaar aangetekend, doch deze bezwaren zijn door de rechtbank bij beschikking van 4 juli 2014 ongegrond verklaard. Omdat geen cassatie tegen deze uitspraak is aangetekend, konden vervolgens de uitbetalingen plaatsvinden. Op en na 25 juli 2014 is aan het overgrote deel van de erkende crediteuren de 6% uitbetaling gedaan. Van circa 65 crediteuren zijn curatoren nog in afwachting van gegevens. Curatoren zijn voornemens om deze maand de crediteuren die nog niet hebben gereageerd opnieuw te benaderen om de voor uitbetaling benodigde gegeven te verkrijgen. 8.2 Preferent De belastingdienst heeft een preferente vordering van In het kader van de tussentijdse uitdeling aan de erkende crediteuren, is deze preferente vordering van de belastingdienst gelet op het beschikbare boedelactief volledig voldaan. Voor meer informatie over deze vordering wordt verwezen naar eerdere verslagen. 8.3 Boedelschulden De curatoren hebben ook in de aflopen periode voor de uitoefening van hun taak diverse derden moeten inschakelen, die rechtstreeks vanaf de faillissementsrekening zijn of worden betaald, zoals deurwaarders en een vertaalbureau. (3)

4 8.4 Crediteurencommissie Thans geen bijzonderheden te vermelden. 8.5 Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg De curatoren verwijzen naar de website van de stichting: De stichting tracht de schade van de bij haar aangesloten beleggers te verhalen op een bank waarvan Van den Berg bij zijn praktijken gebruik maakte. De stichting heeft tegen deze bank een procedure aanhangig gemaakt. De werkzaamheden hebben onder meer bestaan uit beoordeling van door crediteuren aangeleverde bankgegevens, correspondentie en telefoongesprekken met crediteuren, rechter-commissaris, advocaten, uitbetalingen eerste tussentijdse uitdeling. 9. Overig 9.1 Renvooiprocedures Zoals in het voorgaande verslag reeds is vermeld, hebben vier schuldeisers uiteindelijk geen genoegen genomen met de betwisting van hun vordering door curatoren. Tussen hen en curatoren lopen thans renvooiprocedures. Het betreft drie schuldeisers die zich niet kunnen verenigen met het standpunt van curatoren dat de door de heer Van den Berg toegezegde rendementen niet kunnen worden erkend. Deze drie schuldeisers hebben gevorderd dat hun rendementsvordering alsnog door curatoren moeten worden erkend. Opvallend is dat het in alle drie de gevallen gaat om schuldeisers die tot de selecte groep van winnaars (veelontvangers) in dit faillissement behoren. Het gaat om personen die volgens de (bank)gegevens waarover curatoren beschikken aanzienlijk meer van Van den Berg hebben ontvangen dan zij bij hem hebben ingelegd. De rechtbank heeft in deze drie renvooiprocedures op 10 september 2014 vonnis gewezen. In het vonnis onderschrijft de rechtbank het standpunt van de curatoren dat de heer Van den Berg een piramidespel had opgezet, waarvan slechts een klein aantal deelnemers, waaronder deze drie crediteuren, profijt van heeft gehad. Curatoren hebben zich in de beoordeling van de ingediende vorderingen mede laten leiden door de rechtvaardige belangen van die schuldeisers die in dit piramidespel tot de verliezers behoren. Met deze belangen dienen de drie schuldeisers in de renvooiprocedure naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid rekening te houden. De rechtbank is van mening dat curatoren derhalve terecht de erkenning van de vorderingen van deze drie schuldeisers heeft geweigerd. Ten aanzien van een van deze drie eisende partijen heeft de rechtbank de vordering in haar geheel afgewezen; de twee andere eisende partijen worden door de rechtbank in de gelegenheid gesteld middels een akte en een comparitie van partijen gemotiveerd te kennen te geven op welke punten nog een beslissing wordt verlangd. In deze twee procedures is nog geen eindvonnis gewezen, omdat de rechtbank tevoren al had aangegeven dat in deze twee zaken enkel over de gemeenschappelijke thema s een tussenvonnis zou worden gewezen. Over de specifieke thema s die de zaken niet gemeenschappelijk hebben, wordt in deze procedures dan ook voort geprocedeerd. (4)

5 De vierde renvooiprocedure betreft geen rendernentsvordering maar een discussie over de vraag welke bedragen bij Van den Berg zijn ingelegd en welke door hem zijn uitbetaald. In deze procedure zullen op verzoek van de eisende partij getuigen worden gehoord Curatoren zullen in renvooiprocedures. hun openbare verslagen verslag doen over het verdere verloop van de De werkzaamheden in renvooiprocedures. de verslagperiode hebben onder meer bestaan uit het voeren van de 10. Hoe verder? Het verloop van de nog lopende procedures zal bepalend zijn voor de uiteindelijke duur van dit faillissement. Naar verwachting zullen deze procedures nog geruime tijd voortduren. Amsterdam, 23 september 2014 Mede namens mr. C.M. Harmsen, curator A. van Hees, curator (5)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Consumentencontracten en -geschilbeslechting in de energiesector

Consumentencontracten en -geschilbeslechting in de energiesector Consumentencontracten en -geschilbeslechting in de energiesector mr. R. van Neck * 1.Inleiding Consumentencontracten voor de levering van energie leiden veelvuldig tot geschillen tussen leveranciers en

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie