COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN"

Transcriptie

1 CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Mardi Dinsdag Après-midi Namiddag

2 N-VA PS CD&V MR sp.a Ecolo-Groen! Open Vld VB cdh FDF LDD INDEP-ONAFH Nieuw-Vlaamse Alliantie Parti Socialiste Christen-Democratisch en Vlaams Mouvement réformateur socialistische partij anders Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen! Open Vlaamse Liberalen en Democraten Vlaams Belang centre démocrate Humaniste Fédéralistes démocrates francophones Lijst Dedecker Indépendant - Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000 Document parlementaire de la 53 e législature, suivi du n de DOC /000 Parlementair stuk van de 53 e zittingsperiode + basisnummer en base et du n consécutif volgnummer QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte) CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN Séance plénière PLEN Plenum COM Réunion de commission COM Commissievergadering MOT Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) MOT Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/

3 CRIV 53 COM /02/2014 i SOMMAIRE INHOUD Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur les assurances automobiles pour les jeunes et questions jointes de - M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "les jeunes, les accidents de la route et la segmentation en matière d'assurances automobiles" (n 20247) - M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "les primes d'assurance pour les jeunes dans le cadre d'une RC auto" (n 21234) - Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "l'assurance RC auto pour les jeunes conducteurs" (n 21319) Orateurs: Johan Vande Lanotte, vice-premier minister et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, collaborateur du ministre,, Peter Logghe, Karine Lalieux, Peter Dedecker, Leen Dierick, Bruno Tuybens 1 Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over de autoverzekeringen voor jongeren en samengevoegde vragen van 1 - de heer Peter Logghe aan de viceeersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "jongeren, verkeersongevallen en segmentatie in autoverzekeringen" (nr ) 1 - de heer Peter Logghe aan de viceeersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verzekeringspremies voor jongeren met betrekking tot de BA auto" (nr ) 1 - mevrouw Karine Lalieux aan de viceeersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verzekering BA auto voor jongeren" (nr ) Sprekers: Johan Vande Lanotte, viceeersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, medewerker van de minister,, Peter Logghe, Karine Lalieux, Peter Dedecker, Leen Dierick, Bruno Tuybens

4

5 CRIV 53 COM /02/ COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 11 FÉVRIER 2014 Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 Namiddag De vergadering wordt geopend om uur en voorgezeten door mevrouw Liesbeth Van der Auwera. La séance est ouverte à heures et présidée par Mme Liesbeth Van der Auwera. 01 Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over de autoverzekeringen voor jongeren en samengevoegde vragen van - de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "jongeren, verkeersongevallen en segmentatie in autoverzekeringen" (nr ) - de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verzekeringspremies voor jongeren met betrekking tot de BA auto" (nr ) - mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verzekering BA auto voor jongeren" (nr ) 01 Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur les assurances automobiles pour les jeunes et questions jointes de - M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "les jeunes, les accidents de la route et la segmentation en matière d'assurances automobiles" (n 20247) - M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "les primes d'assurance pour les jeunes dans le cadre d'une RC auto" (n 21234) - Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de l'économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "l'assurance RC auto pour les jeunes conducteurs" (n 21319) De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting Minister Johan Vande Lanotte: Ik stel voor dat wij eerst luisteren naar een toelichting over de studie zelf. Daarna zal ik de nota die ik u bezorgd heb nog kort toelichten Medewerker van de minister: De Algemene Directie Statistiek heeft in 2013 een studie uitgevoerd aan de hand van een enquête. De centrale vraag was hoe voor jongeren de toegang tot een autoverzekering verloopt. Hoe actief zijn zij? Worden jongeren vaak geweigerd? Op welke wijze wordt een verzekering aangegaan? Doen Johan Vande Lanotte, ministre: Je propose que nous écoutions d abord l exposé d un co-auteur de l étude, après quoi je commenterai moi-même la note que j ai transmise aux membres de la commission Collaborateur du ministre: La direction générale Statistiques a réalisé en 2013 une étude sur la base d une enquête consacrée à l accès des jeunes à

6 2 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 jongeren eventueel een beroep op het Tariferingsbureau? De enquête werd via het web en de post verspreid. In de vragenlijst werd niet naar meningen gepeild. Ze omvatte alleen beschrijvende vragen. De jongere werd in de enquête gedefinieerd als een persoon tussen 18 en 29 jaar. De steekproef werd getrokken uit het Rijksregister en bestond uit ongeveer jongeren. Wij kregen antwoorden. De resultaten werden gekalibreerd. De eerste frappante vaststelling uit de studie was dat ongeveer een derde van de jongeren geen rijbewijs bezat. Bij de 18- tot 24-jarigen was dat zelfs 44 %. Bij de 25- tot 29-jarigen 22 %. Die cijfers werden ook via het rijbewijzenbestand bevestigd. Ongeveer 40 % van de jongeren met een rijbewijs heeft geprobeerd een verzekering op eigen naam af te sluiten. De jongeren vroegen daarbij heel weinig offertes. Zestig procent van de jongeren vroeg maximaal één offerte aan. Waarschijnlijk kwamen die jongeren dan automatisch terecht bij de verzekeringsmakelaar bij wie de ouders of andere familieleden reeds verzekerd waren. Iets minder dan 10 % van de jongeren werd in de zoektocht naar een verzekering minstens één keer geweigerd, maar wij konden in de onderzochte leeftijdscategorie geen verband vaststellen tussen de leeftijd en de weigeringen. Ook bleek dat 55 % van de jongeren in de polis vermeld staat als hoofdbestuurder. In 33 % van de gevallen staat een ouder vermeld als hoofdbestuurder. Wat houdt dit in? In de gevallen waarin de jongere niet als hoofdbestuurder vermeld wordt in de polis, rijdt ongeveer 38 % in de praktijk even veel kilometers als de in de polis vermelde hoofdbestuurder, of misschien zelfs meer. Drieëntwintig procent van de jongeren verklaart meer te rijden dan de hoofdbestuurder, 15 % even veel. Bij 54 % van de jongeren die thuis wonen staat een ouder vermeld als hoofdbestuurder. Bij de jongeren die alleen wonen, staat 76 % vermeld als hoofdbestuurder. Nog een opmerking over de toegang tot de polis. Blijkbaar zijn er voor 90 % van de jongeren geen voorwaarden opgenomen in de verzekeringspolis. Met voorwaarden wordt hier bedoeld: voorwaarden die kunnen leiden tot een korting op de premie. Wat de kostprijs betreft, in dit deel gaat het over jongeren die, ten eerste, in het bezit zijn van een rijbewijs, ten tweede, eigenaar zijn van de wagen en, ten derde, in de polis vermeld staan als hoofdbestuurder. Blijkbaar wordt de hoogte van de premie hoofdzakelijk bepaald door de leeftijd en het schadeverleden. De gemiddelde premie voor een 18 tot 24-jarige bedraagt 821 euro, terwijl de gemiddelde premie voor een 25 tot 29-jarige 575 euro bedraagt. l assurance-automobile. L enquête a été diffusée par la poste et par internet. Près de jeunes de 18 à 29 ans ont été choisis dans le Registre national. Nous avons obtenu réponses. Un tiers seulement des jeunes sont en possession d un permis de conduire. Quarante pour cent environ des jeunes ont essayé de souscrire une assuranceautomobile à leur propre non, mais n ont demandé qu une seule offre. Un peu moins de 10 % de ces jeunes se heurtés une fois au moins à un refus d un assureur. Parmi les jeunes, 55 % étaient inscrits en tant que conducteur principal; dans 33 %, le conducteur principal annoncé était l un des parents. Dans ce dernier cas, les jeunes ont déclaré conduire autant ou plus souvent que le conducteur principal. En particulier les jeunes habitant toujours chez leurs parents ont désigné l un de ceux-ci comme conducteur principal. Sur l ensemble des jeunes, 90 % n ont pas obtenu de conditions permettant une réduction de la prime. Le montant de cette dernière est essentiellement déterminé par l âge et les dommages antérieurs. Le montant moyen de la prime est de 821 euros pour le groupe des jeunes âgés de 18 à 24 ans et de 575 euros pour le groupe des jeunes âgés de 25 à 29 ans. 80 % des jeunes ignorent la raison d être du Bureau de tarification. Moins d un pour cent des jeunes a eu un jour un contact avec ce bureau. Wij hebben ook gepeild naar de kennis over het Tariferingsbureau. Ongeveer 80 % van de jongeren weet blijkbaar niet wat de bedoeling is van het Tariferingsbureau. Minder dan 1 % van de jongeren is ooit

7 CRIV 53 COM /02/ in contact gekomen met het Tariferingsbureau Johan Vande Lanotte, ministre: ( ) Globalement, nous pouvons constater que la plupart des jeunes qui veulent être assurés le sont. Toutefois, environ 10 % d'entre eux ont essuyé des refus. Surtout, on observe que bon nombre de jeunes inscrivent leurs parents comme assurés. Ce n'est pas un problème pourvu que cela soit conforme à la réalité. Si les parents et les jeunes utilisent la voiture, ce n'est pas gênant. Toutefois, cela pose un problème si ce sont principalement ces derniers qui emploient la voiture. En cas d'accident, l'assureur pourrait dire qu'il a été induit en erreur étant donné que le conducteur n'est pas celui qui est mentionné dans le contrat d'assurance. Bien entendu, le prix est très élevé, surtout au cours des premières années. Il existe une barrière tarifaire. On peut dire que les jeunes paient à peu près trois fois plus que ce que prévoit normalement une police d'assurance. Cela étant, il s'agit d'une estimation très large, qui concerne les cinq premières années. Ensuite, le prix diminue. Il est aussi exact que les accidents sont plus fréquents lorsque le conducteur débute. J'ai préparé une note d'information. Il ne s'agit pas ici d'une initiative du gouvernement. J'avais promis de donner mon opinion sur cette question. Différentes options existent et elles ne sont pas forcément incompatibles. On peut d'abord s'orienter vers le bonus/malus, qui correspond à une certaine logique reposant sur la solidarité entre les générations. Autrement dit, ceux qui ont plus de trente ans devraient payer un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui, tandis que ceux de moins de trente ans devraient payer moins. Néanmoins, le nombre d'accidents et les montants des dédommagements ne vont pas diminuer pour cette raison. Ce sera globalement identique, mais la répartition sera un peu différente entre les catégories de moins de trente ans et de plus de trente ans. Avec le bonus-malus, cela devrait être le cas. Il y a une certaine justice: c'est celui qui comptabilise le moins d'accidents qui paie le moins. Le problème parce que les systèmes de bonus-malus avaient aussi des inconvénients, c'est qu'il restait toujours un minimum. On obtenait environ vingt points et on ne savait jamais descendre en dessous d'un certain niveau. La critique portait sur le fait que ce minimum était trop élevé et qu'il était difficile à contrôler. À ce moment, l'argument avancé était le prix trop élevé pour la plupart des gens. Mais il était bien entendu moins élevé pour les jeunes. C'est une discussion. Le grand problème, c'est qu'il a été décidé ici d'en finir avec le bonusmalus parce qu'on pensait que c'était nécessaire au niveau européen. Cela s'est fait - je parle à titre personnel - contre mon gré, mais cela a été fait. Ce fut une grande opération. Si on le réintroduit, ce sera de nouveau une grande opération. Cela va aussi coûter, prendre beaucoup de temps; et avec l'informatique dont nous disposons, cela peut avoir des effets négatifs. Je ne vais pas dire aujourd'hui que je suis contre le bonus-malus alors que je ne l'ai jamais dit. Mais il y a lieu d'hésiter avant d'entreprendre une grande réforme comme celle-ci, dans un secteur d'assurances à qui on a demandé de modifier un système voici quinze Minister Johan Vande Lanotte: Slechts 10 procent van de jongeren wordt geweigerd door de verzekeringsmaatschappij. In veel gevallen zijn het de ouders die als verzekerden worden ingeschreven. Als blijkt dat de kinderen de auto het vaakst gebruiken rijst er een probleem. Bij een ongeval kan de verzekeraar aanvoeren dat hij misleid werd omdat de bestuurder niet in het contract vermeld staat. Een verzekeringspremie voor jongeren ligt ongeveer drie keer hoger dan bij een normale polis, zeker gedurende de eerste jaren wanneer ze nog vaker bij een ongeval betrokken zijn. Daarna zakt de premie. Ik heb een informatieve nota voorbereid. Een bonusmalusstelsel op grond van een logische intergenerationele solidariteit is een mogelijkheid. Dertigplussers zouden daarbij iets meer betalen dan vandaag, want het aantal ongevallen en de schadevergoedingen zullen niet dalen. Alleen de verdeling over de leeftijdsgroepen zal verschillen. Het probleem is dat men nooit onder een bepaald puntenniveau kon zakken, dat het minimum te hoog lag en moeilijk te controleren was en dat de premies voor de meesten te hoog uitvielen. De crux is de beslissing om de bonus-malusregeling te schrappen omdat Europa dat zou eisen. Persoonlijk betreur ik dat. Als de regel opnieuw wordt ingevoerd zou dat een grootscheepse, dure en complexe operatie zijn, met alle mogelijke negatieve effecten van dien. Er moet grondig worden nagedacht over zo een hervorming in de verzekeringssector die men nu

8 4 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 ans et à qui on demanderait de faire marche arrière. C'est un peu embêtant; cela a un coût et des inconvénients. Mais c'est une logique. J'ai dit dans ma note qu'à mon avis, c'est une option, mais ce n'est pas la première option qu'il faut tenter. Nous ne devons pas commencer avec ça. Soyons clairs! Essayons d'abord autre chose avant de revenir à cela. La première option, à faire avant le retour au système du bonusmalus donc, serait l'offre conjointe. Il faudrait faire plus de publicité pour cela. Nous ne savons pas quel en sera l'effet; mais il faut fournir beaucoup plus d'informations sur la possibilité de contracter des assurances d'offre conjointe, assorties de remises sur les différentes offres. Normalement, le prix devrait être moindre. Néanmoins, cela n'offre pas de solution pour les jeunes conducteurs seuls utilisateurs. Mais il y a beaucoup de cas - nous l'avons vu dans les chiffres: à peu près 30 % - dans lesquels l'utilisation par les parents et par les enfants était à peu près équivalente. 77 % des parents tomberaient dans cette catégorie d'offre conjointe. Si l'offre conjointe était plus répandue, cela serait bénéfique. C'est une chose dont il faut faire la publicité. Een derde optie is de mogelijkheid geven om contracten van drie jaar af te sluiten. Als jongeren contracten van drie jaar afsluiten betekent dit dat de verzekeraar hen ook moet houden. Les assureurs ne sont pas très chauds pour assurer ces jeunes sur une période de trois ans car ils doivent alors les garder. S'il s'agit d'un contrat annuel, l'inconvénient pour les jeunes, c'est que les assureurs peuvent s'en débarrasser après une année en cas d'accident. Et ces jeunes devront payer ensuite des primes plus élevées. Dans le cas d'une période d'assurance sur trois ans, le coût diminuerait la première année. C'est plus intéressant pour ce groupe des 23 %. Quatrièmement, nous ne disposons pas encore de simulateur tarifaire. Le gouvernement l'avait demandé en son temps. Il y a bien une ébauche mais cela ne suffit pas. Le SPF Économie et la FSMA devraient essayer de proposer une comparaison tarifaire beaucoup plus performante. Il faudra peut-être insérer dans la loi sur les assurances l'obligation de donner les informations. Je pense néanmoins qu'une comparaison tarifaire serait de toute façon utile. zou opdragen het tegendeel te doen van wat er vijftien jaar geleden werd ingesteld. Nog voor de bonus-malusregeling is het gezamenlijk aanbod volgens mij de eerste optie. Er zou veel meer informatie moeten worden verstrekt over de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten met kortingen op de diverse aanbiedingen. Dat is geen oplossing voor jonge bestuurders wanneer zij de enige bestuurder van het voertuig zijn. Maar dikwijls maken ouders en kinderen ongeveer even vaak gebruik van de auto. Zo n 77 procent van de ouders maakt gebruik van het gezamenlijk aanbod, de vaakst gekozen verzekeringsformule. Une troisième solution consisterait à conclure des contrats de trois ans. Dans le cadre d'un tel contrat, l'assureur ne pourra pas exclure ces jeunes conducteurs assurés chez lui pour trois années. Een verzekeringscontract voor één jaar is voor jongeren niet echt voordeliger. Als ze een ongeval hebben, kan de verzekeraar hen na één jaar aan de deur zetten. Wij beschikken nog niet over een tariefsimulatie; dat zou nochtans een nuttig instrument zijn. Er is nog een probleem met de rechtszekerheid voor de jongeren en ook een probleem met de prijzen. Het Parlement moet nu een standpunt innemen. Il y a trois options et c'est au Parlement de décider. Même s'il y a des problèmes, beaucoup de gens peuvent trouver une solution. Il reste néanmoins un problème de sécurité juridique et de prix pour un certain nombre de jeunes. Cela dit, nous avons promis de les informer via des études. Il revient maintenant au Parlement de discuter et de prendre position. De voorzitter: Wij hebben bij deze gedachtewisseling ook enkele toegevoegde vragen van de heer Logghe

9 CRIV 53 COM /02/ en mevrouw Lalieux. Daarom geef ik hen eerst het woord Peter Logghe (VB): Mijnheer de minister, ik wil u bedanken voor de informatie. We hebben inderdaad over de resultaten in de pers kunnen lezen. Uit mijn eigen ervaringen weet ik dat personen boven de 30 jaar gemiddeld 366 euro betalen voor een BA autoverzekering en dat jongeren minstens tweemaal, tot soms driemaal meer betalen. Daar staat natuurlijk die schadestatistiek van 200 tegenover. Zeker bij mannelijke bestuurders tussen 18 en 24 jaar staat tegenover elke betaalde euro aan premie 2 euro uitbetaalde schade, wat de schadestatistiek natuurlijk wel enorm scheeftrekt. Mijnheer de minister, de verzekeringsmaatschappijen maken natuurlijk ook berekeningen op basis van andere invalshoeken. Zo zijn er enorme regionale verschillen op het vlak van schadestatistieken. Er zijn ook verschillen tussen de stedelijke agglomeraties en het platteland. Die invalshoeken werden niet meegenomen in de studie, ondanks dat die verschillen vrij substantieel en vrij fundamenteel zijn. Ik wil nog meegeven dat verzekeringsmaatschappijen eigenlijk pas winst maken als de verhouding schade ten opzichte van premie lager ligt dan 70 %. Zoals gezegd, jongeren, en vooral mannelijke, hebben een schadestatistiek van 200 ten opzichte van de gewone premie. Die factor weegt dus erg door. De politieke conclusies die u zult trekken uit de cijfers, zijn inderdaad belangrijk. Mevrouw de voorzitter, de meeste van mijn vragen zijn onderwerp van discussie. Indien men bijvoorbeeld gebruikmaakt van een groepscontract voor een gezin, kan dat voor de verzekeringsmaatschappijen winstgevender zijn en tegelijkertijd voor een soort van premiebuffer zorgen voor de BA-contracten. Men kan ook contracten van langere duur aanbieden. De fundamentele discussie is natuurlijk de discussie over segmentatie tegenover solidariteit. Daarover moet in elk geval een politieke keuze worden gemaakt. Ik heb er geen enkel probleem mee om de segmentatie te beperken en de solidariteit tussen ouderen en jongeren te vergroten, maar dan moet u natuurlijk ook de ouders meedelen dat ze vanaf morgen meer premie zullen moeten betalen. Dat kan niet anders, wil men ervoor zorgen dat jongeren zich tegen een betaalbare premie kunnen verzekeren. Mijnheer de minister, u zegt dat 38 % van de jongeren die zich ingeschreven hebben op een contract van de ouders, meer rijdt dan de ouders zelf Peter Logghe (VB): Je sais d expérience que les conducteurs âgés de plus de 30 ans paient en moyenne 366 euros pour une assurance en responsabilité civile (RC) et que les jeunes paient au moins deux fois plus. Par contre, les jeunes conducteurs masculins ont une statistique de sinistralité de 200. Les compagnies d assurance ne réalisent un bénéfice que si le rapport entre les dommages et la prime est inférieur à 70 %. Les compagnies d assurance effectuent également des calculs sous d autres angles. Ainsi, en matière de statistiques concernant les sinistres, on observe des différences régionales importantes ainsi que des différences entre les agglomérations urbaines et les zones rurales. Ces différences n ont pas été intégrées dans l étude. Que pense le ministre de la proposition d instaurer un contrat de groupe qui couvrirait l ensemble de la famille? Dans la discussion fondamentale entre la segmentation et la solidarité, un choix politique doit être opéré. Sur l ensemble des jeunes associés à un contrat souscrit par leurs parents, 38 % roule autant ou plus souvent que les parents eux-mêmes. Dans le cadre de l enquête, certains déclarent qu ils roulent "autant que leurs parents" mais je pars du principe que ceux qui font ce genre de déclaration roulent probablement plus souvent que leurs parents. Ces jeunes commettent en effet une faute. Les compagnies d assurance pourraient se retourner contre eux parce qu ils les ont induites en erreur. Combien d indemnisations sont récupérées dans ce contexte?

10 6 11/02/2014 CRIV 53 COM Minister Johan Vande Lanotte: Het gaat om 23 %. Op 100 jongeren die rijden met een verzekering op naam van de ouders, rijdt 23 % meer, 15 % even veel en 62 % rijdt minder dan de ouders Johan Vande Lanotte, ministre: Je l'ignore. Je ne puis que répéter les chiffres: sur 100 jeunes conducteurs qui sont couverts par une assurance au nom de leurs parents, 23 % effectuent plus de kilomètres que leurs parents, 15 % en effectuent autant et 62 % en effectuent moins Peter Logghe (VB): Ik heb die twee cijfers, 23 en 15, samengevoegd, omdat ik ervan uitga dat wie zegt dat hij even veel rijdt als zijn ouders, waarschijnlijk wel iets meer rijdt dan de ouders. Ik ga er dan ook gemakkelijkheidshalve van uit dat 38 % meer rijdt dan de ouders. U zegt dat die jongeren een fout begaan. Daar hebt u gelijk in. Verzekeringsmaatschappijen zouden verhaal kunnen uitoefenen, omdat de jongere hen misleid heeft, en daarom de uitbetaalde schade terugvorderen. Hoeveel schadegevallen worden op die manier teruggevorderd? Minister Johan Vande Lanotte: Ik weet het niet Peter Logghe (VB): Ik denk dat dat zeer goed meevalt en dat er waarschijnlijk bijna geen of helemaal geen terugvorderingen gebeuren. Voorts zegt u dat personen tussen 18 en 24 jaar gemiddeld een premie betalen van 821 euro. Jongeren tussen 25 en 29 jaar betalen 575 euro. Ik veronderstel dat dat de gemiddelde premie is die iemand van die leeftijd bij een gewone verzekeringsmaatschappij betaalt. Ik heb de indruk dat men bij het Tariferingsbureau meer betaalt. Ik kan natuurlijk verkeerd zijn. Men wendt zich immers pas tot het Tariferingsbureau indien de schadestatistiek voor de betrokken chauffeur min of meer negatief is. Ik was vooral verbaasd dat minder dan 1 % ooit in contact is gekomen met het Tariferingsbureau en dat 80 % van de jongeren niet eens weet heeft van het Tariferingsbureau. Ik denk dat er op dat vlak een pak opportuniteiten liggen voor de regering. U zegt tot slot dat men de verzekeringsmaatschappijen zou kunnen verplichten tot tariefvergelijkingen Peter Logghe (VB): Le nombre de dédommagements dont le remboursement serait demandé sera donc très faible. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans paient une prime de 821 euros en moyenne, contre 575 euros pour la tranche d'âge de 25 à 29 ans. J'ai le sentiment que les conducteurs paient davantage au Bureau de tarification. Il est vrai que seuls les conducteurs dont les statistiques de sinistres sont négatives s'adressent au Bureau de tarification. Je m'étonne que moins de 1 % des jeunes ait eu un jour un contact avec ce Bureau et que 80 % ignorent jusqu'à son existence. Des perspectives s'ouvrent dès lors pour le gouvernement dans ce domaine. Obligera-t-on les compagnies d'assurance à fournir des comparaisons tarifaires aux candidats preneurs d'une assurance? Minister Johan Vande Lanotte: Neen, we zouden ze kunnen verplichten de nodige informatie te geven, zodat de FSMA vergelijkingen kan opmaken. Als wij die informatie nu vragen, wordt Johan Vande Lanotte, ministre: Non, nous pourrions tout au plus les obliger à communiquer

11 CRIV 53 COM /02/2014 ons gezegd dat zij ons niet aangaat, simplistisch gezegd Peter Logghe (VB): Het zou eventueel een mogelijkheid kunnen zijn. Een andere optie is dat men jongeren de mogelijkheid geeft om veel gemakkelijker tariefvergelijkingen te krijgen. Men stoot dan echter opnieuw op het feit dat de segmentatie zodanig ver is doorgeschoten dat men als jongere bijna geen correcte tariefvergelijking meer kan maken. Ik heb uw informatie grotendeels kunnen volgen. Zij was eigenlijk al min of meer bekend op de verzekeringsmarkt. Ik kijk echter uit naar de conclusies die u hieruit zult trekken. Ik kijk vooral ook uit naar de andere verschillen, die in de betreffende studie niet werden aangeraakt. Het gaat dan om verschillen tussen regio s en verschillen tussen stedelijke gebieden en het platteland. Die verschillen in de schadestatistiek geven immers ook aanleiding tot verschillen in premies, zoals die nu al bestaan in de verzekeringmarkt. Ik vind dus dat ook die verschillen eigenlijk meegenomen moeten worden in het volledig plaatje Karine Lalieux (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour l'étude demandée au SPF Économie concernant le coût de la RC auto pour les jeunes conducteurs que vous venez de nous présenter. En effet, ces matières manquent souvent de transparence. L'étude en question nous permet, en quelque sorte, d'objectiver les choses. Vous connaissez le point de vue du groupe socialiste puisque cela fait maintenant huit ans que nous avons déposé une proposition de loi avec laquelle nous revenons souvent dans cette commission, même si c'est en vain. Cependant, elle devrait pouvoir nous aider dans notre travail, à l'avenir, puisque, si j'ai bien compris, vous avez décidé de charger le Parlement de se pencher sur cette question. Cela dit, je voudrais maintenant aborder la question de la réintroduction du bonus-malus. Je tiens à rappeler que si ce dernier a été mis à mal, c'est essentiellement à cause des pressions des compagnies d'assurance qui voyaient là l'occasion d'opérer plus de segmentations. Je tiens également à rappeler que le bonus-malus est avantageux dans la mesure où il est tenu compte du comportement des conducteurs. Il n'est pas ici question de critères que l'on ne maîtrise pas, comme l'âge ou son domicile quand on a 18 ans et qu'on habite chez ses parents. Cette importante segmentation permet d'augmenter les primes d'assurance à outrance. Il ne faut pas non plus oublier les statistiques que je ne conteste pas. Mais je rappelle que l'assurance implique une mutualisation et une solidarité entre les "bons" risques et les "moins bons" risques. Il s'agit de la base même des assurances. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer qu'il arrive de plus en plus souvent que les assureurs ne veuillent plus assurer que les "bons" risques, ce qui est un peu facile. les informations utiles à la FSMA, de sorte qu'elle puisse réaliser ce travail Peter Logghe (VB): Cela pourrait effectivement être une possibilité. Mais dans ce cas l'on se heurtera de nouveau à une segmentation tellement poussée que les jeunes ne parviendront pratiquement plus à procéder à une comparaison adéquate des tarifs. Je suis impatient de voir quelles conclusions le ministre tirera de l'étude. Par ailleurs, celle-ci n'aborde pas certaines disparités: je songe aux différences entre les régions ou entre les zones urbaines et les zones rurales. Ces écarts au niveau des statistiques de sinistres donnent aussi lieu, en effet, à des primes différentes. Ces éléments doivent dès lors aussi être pris en compte Karine Lalieux (PS): Ik dank de minister om ons deze studie voor te stellen. Het is erg moeilijk om aan duidelijke informatie te raken. Het Parlement kan zich over deze kwestie buigen. Indien de bonus-malusregeling werd verguisd, is dat vooral door de verzekeringsmaatschappijen die de voorkeur gaven aan meer segmentatie. Het voordeel van die regeling is dat zij uitgaat van het gedrag van de bestuurder en niet van criteria als de leeftijd of het adres, op grond waarvan de verzekeringspremies overdreven kunnen worden opgetrokken en er voorbij wordt gegaan aan het mutualiteits- en het solidariteitsbeginsel. De verzekeraars beweren dat de herinvoering van de bonusmalusregeling alle premies merkbaar de hoogte zal in jagen. Ook ten tijde van de epische besprekingen over de schuldsaldoverzekeringen en de door Europa veroordeelde discriminatie tussen mannen en vrouwen, zwaaiden ze al met dat 7

12 8 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 Dans la conclusion dont nous avons pris connaissance, on attire l'attention sur le fait que la prime d'assurance est comptée dans l'indice des prix, ce qui représente un danger pour ce dernier. Ce raisonnement est un peu léger. Cela revient à dire il s'agit ici du discours tenu en permanence par les assureurs que si on réintroduit le bonus-malus, on assistera à une augmentation significative de toutes les primes. Un débat épique a eu lieu dans cette commission, à la fin de la législature précédente, au sujet de la discrimination entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne l'assurance solde restant dû. Cette discrimination est interdite par l'europe. Je vous rappelle qu'à l'époque, les assureurs menaçaient de faire payer plus cher tous les assurés, s'il était mis fin à ladite discrimination. Ils auraient dû faire preuve de correction et les risques auraient dû être équilibrés entre les femmes et les hommes. Je rappelle encore qu'en 2004 quand on a retiré, sous la pression des assureurs, le bonus-malus ce qui n'aurait jamais dû se faire, les primes ont été augmentées de manière significative. Les études montrent que les primes ont augmenté, en 2004, de manière générale de 7 % et de 15 à 20 % pour les jeunes. Les assureurs ont menacé d'augmenter les primes en cas de réintroduction du bonus-malus. Mais lors du retrait de ce dernier, les primes ont quand même été augmentées. Selon moi, les assureurs jouent aujourd'hui à un jeu que je qualifierais de quelque peu difficile. Par ailleurs, en dehors des jeunes, les seniors rencontrent également des difficultés. En outre, en matière de primes d'assurance, ce n'est pas la seule segmentation; en effet, le quartier joue aussi de manière significative dans la segmentation et l'augmentation des primes. Ainsi, des personnes qui réinvestissent, comme moi, des quartiers difficiles et défavorisés doivent-elles payer une prime d'assurance auto plus élevée? Je ne le pense pas. De plus, cela va à l'encontre de la solidarité, quoi que les statistiques en disent. J'en reviens, par conséquent, à mon idée selon laquelle la prime de l'assurance auto devrait être fonction du comportement réel. Si on commet des accidents et des sinistres et qu'on conduit comme un cow-boy, cela ne me dérange pas de voir la prime augmenter. Mais il faut éviter tout a priori par rapport à l'âge et au quartier. Je continuerai à défendre cette optique qui me paraît la plus juste. Par rapport à l'offre conjointe, d'aucuns la considèrent comme illégale si, effectivement, le jeune parcourt plus de kilomètres. Je ne connais pas la véracité des propos tenus par les jeunes. Si le jeune répond à ce questionnaire en se disant qu'il ne va pas mettre son père en difficulté en déclarant qu'il a commis une fraude à l'assurance en l'assurant sur sa voiture, alors que ce n'est pas la sienne, et qu'il la conduit à temps plein, je n'en sais rien! Même si les réponses sont anonymes, les données ont été recueillies. Mais comment savoir si ces chiffres sont exacts par rapport au nombre de kilomètres parcourus par les parents et le jeune? Si la déclaration est fausse, c'est une fraude à l'assurance; dans ce cas, tant les parents que le jeune risquent beaucoup. Le jeune dont les parents ne veulent pas intervenir est sanctionné. Celui dont les parents n'ont pas de voiture ou ne peuvent la prêter est sanctionné. Celui qui a besoin de sa propre voiture est sanctionné aussi! doembeeld. In 2004, toen de bonus-malusregeling verdween, hebben ze hun premies echter opgetrokken. Bij de vaststelling van de premies voor de autoverzekering moet rekening worden gehouden met het gedrag van de bestuurder, niet met zijn leeftijd of woonplaats. Het gezamenlijke aanbod zou onwettig zijn als de jongere meer kilometers rijdt dan zijn ouders. Er werd cijfermateriaal verzameld, maar hoe kan worden nagegaan of deze cijfers correct zijn? Als zij niet correct zijn, is er sprake van verzekeringsfraude en dat kan duur uitvallen. Kinderen van ouders die hun auto niet kunnen of willen uitlenen, kinderen die geen auto kunnen missen, worden echter benadeeld. Een en ander is alleen een oplossing voor gezinnen die het geluk hebben over twee voertuigen te beschikken, waar de moeder de auto minder nodig heeft en in de plaats van zoon of dochter de verzekering betaalt. U doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zonder problemen van telecomoperator of energieleverancier kan veranderen, om de concurrentie in de geliberaliseerde sectoren vrij spel te geven. Maar in dit geval zijn jongeren gedurende drie jaar aan hun verzekeringscontract gebonden. Ik ben daar geen voorstander van. De oplossing bestaat erin de premie te laten afhangen van het gedrag en de toegang tot de verplichte verzekering te vergemakkelijken. Ik zal wel te horen krijgen dat dat ingewikkeld is en veel geld kost. Ik ken die redenering. De verzekeringen worden steeds gesegmenteerder, wat niet altijd gerechtvaardigd is, en dat moet gecontroleerd worden. Als u dat aan het Parlement toevertrouwt, zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om een aantal

13 CRIV 53 COM /02/ À mes yeux, ce n'est évidemment pas une solution! C'est une solution de rechange pour des familles qui ont la chance de posséder deux voitures, où la mère conduit sans doute moins et où elle accepte de faire assurer son enfant. Ce n'est déjà pas n'importe quel type de famille qui peut répondre à ce type de condition en ce qui concerne l'assurance auto. Je pense que les risques peuvent se retourner contre ces familles. Il suffit qu'il y ait un nombre de kilomètres plus important pour le jeune que pour le parent pour que cela soit considéré comme une fraude à l'assurance. wetsvoorstellen opnieuw op de agenda te plaatsen. Par rapport au contrat longue durée, cette proposition rend les jeunes complètement captifs de leur assurance. Vous faites tout et on vous soutient, monsieur le ministre pour que chacun ait la faculté de changer de fournisseur dans les domaines des télécoms, de l'énergie ou autre, afin de faire jouer la concurrence dans les secteurs libéralisés. Or, dans le cas présent, on dit aux jeunes qu'ils seront captifs pendant trois ans de leur assurance, que l'on essaiera de faire en sorte que leur contrat ne soit pas résilié et qu'ils ne soient pas éjectés en dehors des sinistres. Je n'y crois pas! Je ne suis pas en faveur de cette solution. Ce faisant, ce n'est ni plus ni moins qu'un sparadrap que l'on appose, parce que l'on n'a pas la solution première, c'est-à-dire une prime en fonction du comportement et l'accessibilité de l'assurance obligatoire pour tous. Pour moi, ce n'est pas une solution que d'augmenter le nombre d'années d'assurance avec les dangers de résiliation après sinistre et le fait de rendre des gens complètement captifs de leur assurance parce qu'ils sont jeunes et parce que les assureurs augmentent leurs primes de manière significative. Le simulateur d'offres, oui, bien évidemment! Mais bon courage, car s'il y a de nombreuses offres dans les autres matières dont vous vous êtes occupé, il y a aussi beaucoup d'offres en matière d'assurances! En conclusion, je pense qu'il importe d'avancer sur les assurances en général, sur l'assurance auto en particulier. Je persiste à croire que le comportement réel des gens devrait déterminer la fixation de la prime, c'est-à-dire le bonus-malus. On nous dira que c'est compliqué, que cela coûte cher, que les primes augmentent. Nous connaissons déjà tous ces discours. Je crois aussi que la segmentation doit être travaillée dans un cadre plus global car il y a de plus en plus de segmentations en matière d'assurance non justifiées par les assureurs. C'est un chantier ouvert. Si vous le laissez au Parlement, nous nous saisirons bien volontiers de ce dossier pour remettre les propositions de loi à l'ordre du jour Peter Dedecker (N-VA): Collega s, het betreft hier geen evident thema. Het ligt ons allen na aan het hart. Het is een oud zeer. In het begin van deze legislatuur kwamen wij al met dat verhaal op de proppen. Dat was terecht, want het sleepte al lang aan. Jammer genoeg is er in de voorbije legislatuur nauwelijks iets gebeurd. Nu, vlak voor de verkiezingsperiode, komt men met allerlei losse ideetjes. Ik vind dat een beetje vreemd. Ik begrijp echter dat er niet veel gebeurd is, omdat het een zeer moeilijk verhaal is. Zoals collega Lalieux zei, gaat het inderdaad over een Peter Dedecker (N-VA): Il s'agit d'un problème complexe qui s'éternise. Peu de choses ont été entreprises sous la précédente législature, mais à présent que les élections approchent, toute une série de ballons d'essai sont lancés. Il s'agit en effet d'un marché

14 10 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 geliberaliseerde markt en is het zeer moeilijk om de verschillende polissen te vergelijken. Ik geef een praktijkvoorbeeld. Ik heb, voor zover ik mijzelf nog tot de jongeren mag rekenen libéralisé. Quoi qu'il en soit, il est très difficile d'établir une comparaison entre les contrats d'assurance Minister Johan Vande Lanotte: Eigenlijk niet. Toen ik 29 was en op een dag het centraal station binnenwandelde, vroeg men mij: Mijnheer, wat denkt u van de jeugd? Ik heb toen geantwoord: Tot vandaag dacht ik dat ik daarbij hoorde. Ik was toen 29. U hoort er dus ook niet meer bij Peter Dedecker (N-VA): Dan hoor ik blijkbaar niet meer bij de jongeren, zo veel te beter voor mijn autoverzekering misschien. ( ): ( ) Minister Johan Vande Lanotte: Als men u vraagt wat u over de jeugd denkt, dan hoort u er niet meer bij Peter Dedecker (N-VA): Het hangt ervan af welke definitie men gebruikt. Als het gaat over politieke jongerenverenigingen, dan hoort men, bij de N-VA althans, tot en met zijn 30 e bij de jongeren. Bij CD&V misschien tot zijn 65 e? Minister Johan Vande Lanotte: Men kan ook tot de jonggepensioneerden behoren Peter Dedecker (N-VA): Inderdaad, het hangt ervan af welke definitie men hanteert. De vergelijkbaarheid van verzekeringspolissen is geen evidente zaak. Ik heb onlangs een nieuwe auto gekocht. Hij is besteld. ( ): Proficiat! Leen Dierick (CD&V): ( ) Peter Dedecker (N-VA): Inderdaad, na de gezinsuitbreiding, collega Dierick. Het is zeer moeilijk om de verzekeringspolissen te vergelijken. Men vindt slechts bij een tweetal maatschappijen een aanbieding online. Andere aanbiedingen moeten persoonlijk worden aangevraagd. Het is jammer dat men zo moeilijk kan vergelijken en een standaardvraag stellen. Het is natuurlijk ook wel te begrijpen, want een verzekeringsmakelaar bekijkt de zaken individueel. Hij houdt ook rekening met een aantal andere factoren. Als de hele familie klant is, dan heeft hij een incentive om iets extra s te doen. Als men meerdere andere polissen afneemt, dan heeft hij ook een incentive om iets extra s te doen. Ook als men niet veel kilometers rijdt, heeft hij een incentive om iets extra s te doen. Ik begrijp wel dat aanbiedingen zeer moeilijk vergeleken kunnen worden. Een tariefsimulator zal dus niet veel helpen. Wie goed rondkijkt, vindt allicht een beter aanbod dan zo n tariefsimulator aangeeft. Die houdt immers geen rekening met de individuele situatie Peter Dedecker (N-VA): J'ai moi-même pu constater récemment que deux compagnies seulement proposaient une offre en ligne. Pour les autres, une offre personnelle doit être sollicitée, ce qui s'explique entre autres par l'approche individuelle du courtier d'assurance qui tient compte d'éléments comme la fidélité du client, les kilomètres parcourus, etc. Les comparaisons sont toujours ardues et le simulateur, incapable de prendre en considération les situations individuelles, ne va pas résoudre entièrement le problème. J ai également des doutes à

15 CRIV 53 COM /02/2014 Een ander idee dat naar boven kwam, is de verlenging van de contracten tot drie jaar. Ook daar heb ik enkele bedenkingen bij. Voor de grootste brokkenpiloten, die bijvoorbeeld drie ongelukken veroorzaakten, maakt het niet veel uit of een contract één jaar of drie jaar duurt. De verzekeraar kan ook op die drie jaar nooit de schade recupereren. Het probleem ligt niet bij de contracten, maar bij de enkele brokkenpiloten die de premies voor iedereen de hoogte injagen. Een versterking van de bonus-malus is veel beter dan een uitbreiding van de termijn tot drie jaar. Fundamenteler is dat brokken vermeden moeten worden. Dat moet de prioriteit zijn. Daar zijn verschillende incentives voor. U kent het actieplan GoForZero wel. Er zijn nog andere maatregelen. Hier moeten wij nog meer op inzetten. Misschien kunt u een overleg starten met uw partijgenoot, de Vlaamse minister van Onderwijs. Daar liggen nog kansen. Rijden met een auto is een onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappij. Of men veel met de auto rijdt of niet, iedereen heeft de auto op een bepaald moment nodig. Dan zijn rijvaardigheden essentieel. Dat maakt vandaag al deel uit van de eindtermen van het onderwijs, maar er moet nog veel meer op ingezet worden. Wij zien dat de meeste brokkenpiloten nu te vinden zijn bij degenen die nog maar net een rijbewijs hebben behaald. Dat zijn meteen ook de schoolverlaters. Door een versterking van het onderwijs kan men het aantal ongevallen bij 18- tot 25-jarigen verminderen. Daar ligt een grote opportuniteit. Als men bij die groep het aantal ongevallen kan verminderen, vermindert men automatisch ook de premiekosten, voor iedereen. Nu jagen enkele brokkenpiloten de premies omhoog voor iedereen. propos de l extension de la durée des contrats à trois ans car, pour les chauffards invétérés, peu importe la durée exacte du contrat, l assureur ne réussira jamais, même en trois ans, à récupérer le préjudice subi. Le renforcement de la règle du bonus-malus me semble un instrument plus adapté. 11 La prévention des sinistres devrait être au cœur des priorités et des mesures comme le plan d action Go for Zero peuvent aider à atteindre cet objectif, de même peut-être qu une initiative développée en concertation avec le ministre flamand de l Enseignement. L apprentissage des aptitudes à la conduite est en effet essentiel dans la société actuelle et il conviendrait de miser davantage sur ce point dans les objectifs finaux de l enseignement, d autant plus que les chauffards sont souvent de jeunes gens en décrochage scolaire. Réduire le nombre d accidents dans ce groupe de population entraînera automatiquement un abaissement du montant des primes. Ik meen dat met een doordacht actieplan, waarvan onderwijs een essentieel onderdeel is, ook al is dat de bevoegdheid van een ander parlement, veel te realiseren valt Minister Johan Vande Lanotte: Mijnheer Dedecker, u zegt dat er niets is gebeurd, maar dat is niet correct. De eerste keer dat wij daarover praatten, enkele maanden geleden, hadden wij cijfers van Assuralia en van Test-Aankoop. Ik heb in de commissie gezegd dat ik zou proberen om beide samen te brengen, zodat wij het minstens over de vaststellingen eens zouden kunnen zijn. Wij hebben hen samengebracht, maar het opzet is totaal niet gelukt; er was geen consensus over de cijfers mogelijk. Toen heb ik hier gezegd dat wij zelf een studie zouden laten uitvoeren. Dat is de eerste keer dat het Instituut voor de Statistiek op deze manier een studie uitvoert. Die studie duurt een jaar, als men dat goed wil doen. Er is dus niet niets gebeurd. De cijfers werden twee of drie maanden geleden in orde gebracht. Wij hebben dus een consensus over de cijfers proberen te krijgen, maar dat is niet gelukt en dan hebben wij zelf een studie uitgevoerd. Het klopt dus niet dat er niets is gebeurd. Dat vraagt alleen tijd. Die studie is er nu en nu kunnen wij daarover met kennis van zaken praten en achterhalen wat het echte probleem is Johan Vande Lanotte, ministre: Tout d'abord, il est inexact d'affirmer que rien n'a été entrepris. Nous avons d'abord tenté de collationner les chiffres fournis par Assuralia et Test- Achats, mais aucun consensus ne s'est dégagé sur ce plan. Ensuite, j'ai déclaré en commission que nous ferions réaliser une étude par l'institut national de Statistique. Une telle étude nécessite facilement une année de travail. Nous disposons actuellement des résultats. J'ai simplement pris les initiatives qui avaient été convenues en commission. La loi en préparation inclura des règles claires en matière de segmentation. Toute segmentation en matière d'acceptation, de

16 12 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 Ik heb gewoon gedaan wat met de commissie werd afgesproken. Waren wij begonnen van bij de aanvang, dan zou ons terecht worden verweten dat wij met iets bezig waren zonder te weten waarover wij het hadden. Wat wij hebben gedaan, gebeurde in afspraak met de commissie en ik heb de hele tijd hetzelfde standpunt aangehouden. Een tweede belangrijk element heeft betrekking op de segmentering. Er is een wet betreffende de verzekeringen op komst. Daarin is duidelijk in een regeling voor de segmentering voorzien. Dat is niet onbelangrijk in dit debat. Elke segmentering op het vlak van acceptatie, tarifering en/of omvang van de dekking moet objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel. De middelen voor het bereiken van het doel moeten passend en noodzakelijk zijn. De verzekeraar is bovendien gebonden door een bijzondere transparantie- en motiveringsplicht. Per typecontract moeten de door de verzekeraar gebruikte segmentatiecriteria samen met de onderliggende motivatie worden vermeld op de website van de verzekeraar. Voor de consument individueel moet bij het aanbod, het wijzigen van het contract, het opzeggen van het contract en het weigeren van het contract gemotiveerd worden wat de segmenteringscriteria zijn die tot de beslissing hebben geleid. Dit alles moet op een duidelijke en voor de verzekeringsnemer begrijpbare wijze gebeuren. De Koning kan na overleg in de Ministerraad bepalen welke segmenteringscriteria niet mogen worden gebruikt. Deze passage, dit komt uit de wet op de verzekeringen, gaf ik ter informatie. Wat de simulatie betreft, ben ik het met u eens dat dit niet simpel zal zijn. Het is niet iets wat men op een half uur doet, maar het is nuttig om een aantal vergelijkingen te maken. Het is opmerkelijk dat bijna niemand van de jongeren kijkt wat voor hen een goed aanbod is. Wij stellen dat vast. Het is aangewezen om dit een klein beetje aan te wakkeren. Ik wil ook duidelijk maken dat het driejarig contract een optie is, maar geen verplichting. Het zal niet voor iedereen helpen, maar voor sommigen kan dit het pad nivelleren en de stappen gemakkelijker maken, meer niet. Wat het onderwijs betreft, zit ik met een zeer groot familiaal probleem. Ten eerste, ik ben er niet van overtuigd dat men dit allemaal kan oplossen met onderwijs. De jongsocialisten hebben ooit voorgesteld om de rijopleiding en rijopvoeding in het lesprogramma op te nemen. Ik zat in de wagen met een van mijn kinderen toen wij dat via de radio vernamen en ik heb toen plechtig moeten zweren dat ik mij daartegen zou verzetten. Volgens hem betekende dat weer extra les. Ik zei hem dat dit in de plaats van iets anders zou komen, maar hij geloofde daar niets van. Het zou volgens hem alweer meer school betekenen en hij zit al meer dan genoeg op school. Ik kan dus, eerlijk gezegd, alleen maar mijn belofte nakomen ten aanzien van mijn kinderen en dat voorstel dus niet genegen zijn. Uiteraard kan ik het Parlement niet tegenhouden om ter zake iets te ondernemen, maar ik heb wel moeten beloven om gekant te zijn tegen dat voorstel. Mijn zoon vindt dat hij al genoeg stof te verwerken krijgt op school en dat hij daaraan al genoeg van zijn vrije tijd besteedt. Ik word dus door een familiale belofte belemmerd met betrekking tot dat voorstel. tarification ou d'ampleur de la couverture devra être justifiée par un objectif légitime et les moyens utilisés à cet effet devront être appropriés et nécessaires. Par ailleurs, l'assureur devra se conformer à des règles particulières sur le plan de la transparence et de la motivation. Lors de chaque décision relative au contrat, le consommateur devra recevoir une motivation expliquant les critères de segmentation. Le Roi pourra déterminer, après délibération en Conseil des ministres, les critères de segmentation qui ne devront pas être utilisés. Une simulation, même si elle n'est en effet pas facile à réaliser, peut être utile, en particulier en raison de la faible propension des jeunes à comparer les offres. Le contrat de trois ans constitue une option et non une obligation. Cette possibilité devrait permettre à certaines personnes d'aplanir le terrain. Je ne suis pas convaincu que l enseignement puisse résoudre tous les problèmes. En son temps, les jeunes socialistes avaient proposé l intégration, dans le programme des cours, de l apprentissage et de l éducation à la conduite. J ai dû promettre à l un de mes enfants de m opposer à ce projet qui signifierait "plus d école".

17 CRIV 53 COM /02/ Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw bijkomende uitleg en de inzage in de familiale verhoudingen bij u thuis. Ik stel vast dat uw kinderen toch niet alles te zeggen hebben, want enige rijvaardigheid staat intussen wel degelijk in de eindtermen. U hebt zich daar blijkbaar niet voldoende tegen kunnen verzetten. Op zich vind ik het geen slechte zaak dat dit in de eindtermen staat, integendeel zelfs. Uw tweede punt was dat jongeren en volgens mij geldt dit trouwens niet alleen voor jongeren te weinig vergelijken als het op verzekeringen aankomt. Dat is een feit. Dat merkt men trouwens ook voor hypotheken, hoewel wie een huis koopt wel eens een toer rond de banken zal doen en er vier of vijf zal bezoeken. Voor verzekeringen gebeurt dat inderdaad veel te weinig. Daar ligt volgens mij opnieuw een taak voor het onderwijs. De financiële geletterdheid van onze jongeren is ondermaats. Dat geldt trouwens niet alleen voor de jongeren maar ook voor ouderen. Ik kan een aantal voorbeelden aanhalen van gedupeerde beleggers die meenden dat zij iets veiligs kochten, maar ik zal er niet verder op ingaan. De ondermaatse financiële geletterdheid is dus ook een aspect dat eveneens en zeker geldt voor verzekeringen. Mensen weten vaak niet welke verzekering zij nodig hebben of hebben. Wat is burgerlijke aansprakelijkheid versus dekking van de bestuurder? Dat zijn zaken waartussen veel mensen het verschil niet kennen. Net zoals veel mensen het verschil niet kennen tussen een tak 21-product en een tak 23-product. Financiële geletterdheid is een basiskennis om tegenwoordig in de maatschappij te kunnen staan Peter Dedecker (N-VA): Les termes finaux exigent toutefois une certaine aptitude à la conduite. Les jeunes prennent en effet insuffisamment la peine de comparer les assurances. L éducation financière est en dessous de tout. Il s agit-là, une fois de plus, d une mission qui pourrait être confiée à l école. Nombreux sont les conducteurs, et pas seulement les jeunes, qui ignorent la différence entre la responsabilité civile et leur propre couverture, ou entre les Branches 21 et 23. Ces connaissances sont pourtant élémentaires pour pouvoir évoluer dans notre société. Er is absoluut meer nood aan financiële geletterdheid, maar jammer genoeg zullen wij dat probleem niet kunnen oplossen in deze commissie Peter Logghe (VB): Mijnheer de minister, ik heb een paar korte opmerkingen. Ik hoor hier verklaren dat, indien de bonus-malus opnieuw wordt ingevoerd, de premieverhoging niet nodig is en dus kan worden vermeden. Mijnheer Dedecker, ik moet u bekennen dat ik niet inzie hoe het aantal schadegevallen door het opnieuw invoeren van de bonus-malus zou kunnen dalen. Laten wij ervan uitgaan dat het aantal schadegevallen ongeveer hetzelfde zal blijven en dat de jongeren in principe en in theorie dus met of zonder het bestaan van de bonusmalus even veel schadegevallen zullen veroorzaken. Het aantal ongevallen zou denkelijk ongeveer gelijk blijven. Theoretisch is er dus de schadepot van 100, die zal moeten worden gevuld. Indien de jongere minder premie betaalt, zullen op een andere manier meer premie-inkomsten moeten worden gegenereerd om dezelfde schadepot te blijven betalen. Bij de stelling over de bonus-malus heb ik dus enige vraagtekens. Ten tweede, mijnheer de minister, u zei dat de tarifering van de autoverzekeringen, BA Auto, vrij recent is. U zou er nog maar vier maanden geleden mee begonnen zijn. Ik moet u ter zake enigszins corrigeren. Immers, een van uw voorgangers, denkelijk minister Reynders, kondigde al zes of zeven jaar geleden aan het modelcontract BA Auto te zullen aanpassen. Hij zou met een nieuw wetsontwerp naar de commissie komen, maar wij hebben dat nooit Peter Logghe (VB): D aucuns affirment ici que la réinstauration du bonus-malus permettrait d éviter une augmentation de la prime. Le bonus-malus ne fera toutefois pas baisser le nombre de sinistres. Si les jeunes paient moins, des revenus issus de primes devront être générés ailleurs pour pouvoir financer les mêmes dommages. Le ministre dit qu il n a commencé la tarification de la RC Auto qu il y a quatre mois. Le ministre Reynders avait pourtant annoncé, il y a sept ans environ, l adaptation du contrat modèle, même si nous n avons jamais vu le moindre projet de loi en ce sens. La possibilité d une augmentation de l exonération pour les jeunes n a pas été invoquée. Je pense pourtant que ce serait un bon

18 14 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 gezien. Ik veronderstel dat wat u nu voorbereidt, volledig losstaat van een modelcontract BA Auto. Er is natuurlijk ook vraag naar een aanpassing van een aantal modaliteiten van het contract BA Auto. moyen de les sensibiliser. Voorts hoorde ik u niets zeggen over een eventuele verhoging van de vrijstelling in hoofde van jonge bestuurders. Er zijn twee mogelijkheden. Indien u het aantal schadegevallen bij jongeren wil laten dalen, kunt u natuurlijk maatregelen nemen op het vlak van onderwijs en dies meer. U zou er echter ook voor kunnen opteren om de vrijstelling voor jongeren te verhogen, waardoor zij na de betaling van een of twee keer de vrijstelling deels zullen zijn gealarmeerd over het feit dat zij, wanneer zij brokken blijven maken, jaar na jaar behalve hun autoverzekering ook nog eens twee- of driemaal de vrijstelling moeten betalen. Men zou ze bijvoorbeeld alert kunnen maken door de vrijstelling voor jongeren te verhogen als zij met de wagen rijden en een ongeval veroorzaken. Men kan dat technisch perfect aan het contract toevoegen. Op die manier kan men de jongere chauffeurs sensibiliseren, hoop ik Bruno Tuybens (sp.a): Ik had al een paar keer gevraagd om het woord te krijgen, maar ik was misschien niet duidelijk genoeg. Ik hoor dat bepaalde collega s vinden dat we met de segmentering moeten voortgaan, bijvoorbeeld wat het onderscheid tussen het platteland en de steden betreft. Ik wil u adviseren om daar niet mee te beginnen, mijnheer de minister. Er zijn heel wat stadsbewoners die vooral op het platteland met de auto rijden, en omgekeerd. Als wij zulke dingen beginnen te segmenteren, wordt het echt onmogelijk. Ik zou dat potje in ieder geval niet openen. Collega Dedecker, de theoretische kennis staat momenteel in de eindtermen van het onderwijs. Dat heeft te maken met de gevraagde democratisering van de kostprijs. Zelfs voor zij die geen auto besturen, is het sowieso interessant om die kennis te hebben. Dat is een zeer goede maatregel geweest, waaraan trouwens een heel parlementair, democratisch debat vooraf is gegaan. Ik denk dat het Kathleen Van Brempt was, die de maatregel in de Vlaamse regering heeft genomen. Mijnheer Dedecker, u suggereerde de rijvaardigheid in de eindtermen op te nemen. Dat zou betekenen dat wij jongeren vanaf 16 jaar al effectief de kans moeten geven op de baan te rijden. Ik betwijfel of dat de juiste manier van werken is. Ik wil zeer sterk oproepen om jongeren niet te stigmatiseren. Ik zeg niet dat iemand dat heeft gedaan. Het is niet juist dat jongens van 18 tot 24 jaar automatisch brokkenpiloten zijn. De meerderheid van de jongeren doet het zeer goed en veroorzaakt geen ongevallen in het verkeer. Wij moeten daar met zijn allen oog voor blijven houden. Ik kan de minister er enkel toe oproepen om naar het voorbeeld van de energieprijs inspanningen te blijven leveren en te overleggen met de sector over de mogelijkheden om de aangeboden polissen gemakkelijker te vergelijken en transparanter te maken. De overheid kan daarin regulerend optreden. Als de vergelijkbaarheid vergroot, wordt extra druk op de prijzen gelegd. Men moet ook oog blijven Bruno Tuybens (sp.a): Je ne suis pas favorable à une segmentation renforcée par exemple entre la ville et la campagne. De nombreux conducteurs sont des citadins qui circulent principalement en zone rurale et inversement. Inclure l apprentissage théorique dans les objectifs finaux de l enseignement m apparaît judicieux. Cette connaissance est utile, y compris pour ceux qui ne conduisent pas de véhicule. Néanmoins, l insertion de l apprentissage des aptitudes à la conduite dans les objectifs finaux de l enseignement signifie qu il faudra autoriser les jeunes à prendre le volant dès l âge de seize ans et je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. La stigmatisation des jeunes n est pas de mise; la majorité d entre eux sont de bons conducteurs. J invite le ministre à examiner comment introduire davantage de transparence et de possibilités de comparaison dans les contrats d assurances. Plus la comparaison sera facile, plus les contrats seront mis en concurrence. Nous ne pouvons par ailleurs pas oublier les jeunes conducteurs qui ne

19 CRIV 53 COM /02/2014 houden voor de jongeren die, gelukkig, geen ongevallen veroorzaken. Dat zijn de belangrijkste invalshoeken. Voorts ben ik het eens met collega Lalieux dat we het bonusmalussysteem als een basis moeten blijven beschouwen. Solidariteit ter zake dient onze samenleving Karine Lalieux (PS): Madame la présidente, je réagirai brièvement. D'abord, ne nous trompons pas de débat. Modifier les primes d'assurance ne changera rien en termes de sinistres. C'est évidemment une question de prévention routière. Selon les statistiques, l'augmentation du nombre de voitures sur nos routes est exponentielle. On ne peut donc pas comparer les chiffres des années 90 et ceux des années Cela n'a plus rien à voir. J'ai bien entendu le ministre. J'ignore si le débat reprendra dans cette commission. Le parlement pourrait se positionner à l'égard du bonus/malus. Par ailleurs, on parle beaucoup de solidarité. Je rappelle que les jeunes paient pour les "cow-boys". Cela représente une injustice pour les conducteurs âgés de 18 à 25 ans qui n'ont jamais commis d'accident. Arrêtons de dire que personne ne paie! Si, c'est toute une catégorie qui le fait au bénéfice de conducteurs qui sont la cause d'énormément de sinistres! Il convient dès lors de se fonder sur des comportements qui doivent être sanctionnés et non sur des statistiques que personne ne maîtrise. Enfin, j'aimerais vous poser une dernière question, monsieur le ministre. J'espère que la loi portant sur les assurances sera bientôt prête. J'aime beaucoup vos articles sur la segmentation, mais je souhaite qu'un arrêté royal refuse cette segmentation sur la base de l'âge et soutienne le système du bonus-malus. Quand votre texte sera-t-il soumis au Parlement? Est-il déjà passé en deuxième lecture? causent pas d accidents et il convient dès lors de maintenir l établissement de contrats d assurances sur la base du système du bonus-malus Karine Lalieux (PS): Een wijziging van de verzekeringspremies zal niets veranderen aan het aantal schadegevallen. Dat is uiteraard een kwestie van preventie. Het aantal auto's is exponentieel toegenomen. We kunnen de cijfers uit de jaren 90 en 2010 dus niet met elkaar vergelijken. Het Parlement zou een standpunt kunnen innemen met betrekking tot de bonus-malusregeling. De jongeren betalen voor de brokkenmakers, en dat is onrechtvaardig tegenover de bestuurders tussen 18 en 25 jaar die ongevalvrij rijden. De premiesamenstelling mag niet gestoeld zijn op statistieken, maar moet gebaseerd zijn op bepaalde gedragingen die moeten worden tegengegaan. 15 Ik hoop dat de wet met betrekking tot de verzekeringen gauw klaar zal zijn. Ik zou willen dat u bij koninklijk besluit een verbod op segmentering op grond van leeftijd instelt en de bonus-malusregeling herbevestigt. Wanneer zal uw wetsontwerp bij het Parlement worden ingediend? Werd het al in tweede lezing behandeld? Johan Vande Lanotte, ministre: Oui, il a déjà été présenté en Conseil des ministres en deuxième lecture. Il vous sera soumis dans les semaines à venir Karine Lalieux (PS): Parfait! Nous pourrons ainsi mener un véritable débat sur la base de ces articles Peter Logghe (VB): Mevrouw Lalieux, ik ben blij dat wij het toch over een aantal zaken eens zijn. U zegt dat de schadelast niet Minister Johan Vande Lanotte: Ja, de ministerraad heeft het ontwerp al in tweede lezing behandeld. Het zal in de komende weken aan de parlementsleden worden voorgelegd Karine Lalieux (PS): Dan zullen we een echt debat kunnen voeren Peter Logghe (VB): Le système du bonus-malus ne

20 16 11/02/2014 CRIV 53 COM 922 zal wijzigen door de herinvoering van de bonus-malus. Dat heb ik zopas ook proberen uit te leggen, namelijk dat dezelfde schadelast zal ontstaan en dus ook zal moeten worden betaald. Als men minder premie van de jonge bestuurders krijgt, zal de restpremie van ergens anders moeten komen. Men zal dat niet van de bomen kunnen plukken. Hoe dan ook zal er nog een deel van de premie door de anderen moeten worden bijbetaald. U zult dus de overtuiging moeten hebben om dat ook duidelijk te zeggen. Mijnheer Tuybens, ik heb niet gepleit voor een grotere segmentatie tussen stad en platteland. Voor alle duidelijkheid, het is een realiteit, die nu al bestaat. De meeste verzekeringsmaatschappijen passen nu al een andere premiesamenstelling toe naargelang men in een stad dan wel op het platteland woont. U zegt voorts dat wij jongeren niet mogen stigmatiseren, want het zijn niet allemaal brokkenrijders. Mijnheer Tuybens, een hogere segmentatie treft natuurlijk alleen de brokkenrijders en niet de jongeren die geen brokken maken. réduira pas la sinistralité. Ceux qui veulent le réinstaurer doivent avoir l'honnêteté de dire clairement que si les jeunes paient moins, une partie de la prime devra être payée par d'autres. Je ne préconise pas une segmentation renforcée entre la ville et la campagne mais de nombreuses compagnies d'assurances opèrent déjà cette distinction aujourd'hui. Je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas stigmatiser tous les jeunes. Je plaide dès lors pour une franchise plus élevée pour les jeunes conducteurs. Nous visons ainsi les jeunes chauffards et non les jeunes qui conduisent prudemment. Ik pleit dus voor een grotere vrijstelling voor jongere bestuurders, omdat men daarmee de brokkenrijders voor een deel treft. Een grotere vrijstelling zou ook voor een lagere premie kunnen zorgen voor een aantal jonge bestuurders. Misschien moeten wij eens nagaan of ter zake combinaties mogelijk zijn. Het wordt in elk geval een zeer boeiend debat Peter Dedecker (N-VA): Ik wil nog even een korte reactie geven op wat de heer Tuybens heeft gezegd. Ik wil mij voor een punt bij de heer Tuybens aansluiten. Stigmatisering leidt inderdaad nergens toe. Ik krijg ook de indruk dat niemand van de collega s dat pad is opgegaan. Ik wil u daarin met veel plezier ondersteunen. Ik wil zelfs nog een stapje verder gaan. Ik heb al gerefereerd aan het plan GoForZero. Dat gaat natuurlijk vooral over het aantal verkeersdoden, maar als wij de nodige stappen doen, zal dat niet alleen een impact op de verkeersdoden hebben maar uiteraard ook op de schadegevallen en premiehoogten. Ik wil de jongeren ook nog een hart onder de riem steken. Als het gaat over alcohol, over drinken en rijden, doen de jongeren het zeker niet slechter. Integendeel, bij een deel van de oudere generatie is die boodschap nog niet doorgedrongen. Dat mag zeker niet worden onderschat Peter Dedecker (N-VA): La stigmatisation ne mène bien sûr nulle part. Par ailleurs, en ce qui concerne la conduite en état d'ivresse, les jeunes ne se comportent pas plus mal que les conducteurs plus âgés, bien au contraire. J'ai déjà évoqué le plan Go for Zero. Il concerne bien sûr essentiellement le nombre de tués sur les routes, mais si nous prenons des mesures, celles-ci auront bien sûr également une incidence sur les sinistres et les montants des primes. L'incident est clos. Het incident is gesloten. Le développement des questions et interpellations se termine à heures. De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om uur.

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3568/001 DOC 53 3568/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 22 april 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 23 mars 1998

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG CRABV 51 COM 226 CRABV 51 COM 226 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0955/001 DOC 54 0955/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2015 12 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting.

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting. COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 11 FÉVRIER 2014 Après-midi

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet DOC 51 1326/001 DOC 51 1326/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 septembre 2004 2 september 2004 RÉVISION DE LA CONSTITUTION Proposition de modification

Nadere informatie

CRABV 53 COM 922 CRABV 53 COM 922 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN

CRABV 53 COM 922 CRABV 53 COM 922 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CRABV 53 COM 922 CRABV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding voor begrafeniskosten DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juni 2008 20 juin 2008 WETSVOORSTEL houdende uitbreiding tot de zelfstandigen van het voordeel van de vergoeding

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0477/001 DOC 54 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2936/001 DOC 53 2936/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juillet 2013 9 juli 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 3, 2, de l arrêté royal

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen. portant des dispositions diverses DOC 51 3074/001 DOC 51 3074/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 avril 2007 12 april 2007 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Dispositions disjointes

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code des droits et taxes divers en ce qui concerne les procurations notariées DOC 53 3329/001 DOC 53 3329/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 janvier 2014 30 januari 2014 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des droits et taxes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 1 februari 2008 1 er février 2008 WETSVOORSTEL houdende de verplichting personen die de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft DOC 54 0098/001 DOC 54 0098/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 23 juli 2014 23 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 november 2007 29 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2916/001 DOC 53 2916/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 juin 2013 27 juni 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 mars 1968 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1520/001 DOC 50 1520/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 23 november 2001 23 novembre 2001 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk

Nadere informatie

(ingediend door de heer Guido De Padt en de dames Hilde Vautmans en Yolande Avontroodt)

(ingediend door de heer Guido De Padt en de dames Hilde Vautmans en Yolande Avontroodt) DOC 51 1540/001 DOC 51 1540/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 janvier 2005 6 januari 2005 PROPOSITION DE LOI adaptant le règlement général sur la police

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 octobre 2010 28 oktober 2010 Institution d une commission spéciale relative au traitement d abus sexuels et de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 octobre 2010 12 oktober 2010 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

Nadere informatie

19 oktober octobre Voir:

19 oktober octobre Voir: DOC 54 1310/005 DOC 54 1310/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 oktober 2015 19 octobre 2015 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3381/003 DOC 53 3381/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2014 PROJET DE LOI relatif à la publication de divers actes internationaux portant

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 1/001 DOC 1/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 0 janvier 2014 0 januari 2014 PROPOSITION DE REQUÊTE au Collège des médiateurs fédéraux de mener un

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0986/001 DOC 51 0986/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 juni 2009 4 juin 2009 WETSONTWERP tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2000/001 DOC 53 2000/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 janvier 2012 17 januari 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal n 20 du 20

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2009 7 avril 2009 WETSVOORSTEL tot wijziging van de Arbeidswet wat de tewerkstelling op zondag in badplaatsen, luchtkuuroorden

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 juli 2008 9 juillet 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de anti-misbruikbepaling

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées DOC 51 1120/001 DOC 51 1120/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 11 mai 2004 11 mei 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 27 février 1987 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0616/001 DOC 54 0616/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 november 2014 13 novembre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet betreffende de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0989/001 DOC 54 0989/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 25 maart 2015 25 mars 2015 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de Belgische

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0363/001 DOC 54 0363/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 2 oktober 2014 2 octobre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1735/001 DOC 53 1735/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 septembre 2011 14 september 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant une meilleure prise en charge de l orthodontie DOC 54 0413/001 DOC 54 0413/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen DOC 54 1584/008 DOC 54 1584/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 februari 2016 WETSONTWERP op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 2277bis du Code civil

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 2277bis du Code civil DOC 54 0599/001 DOC 54 0599/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2014 12 novembre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 2277bis van het

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1149/001 DOC 53 1149/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er février 2011 1 februari 2011 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l accessibilité

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. visant à légaliser la recherche proactive de plantations de cannabis à l aide de caméras thermiques DOC 54 1411/001 DOC 54 1411/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2015 21 octobre 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE om het proactief opsporen van cannabisplantages

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l instauration dans l enseignement secondaire de «clés pour la circulation routière»

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l instauration dans l enseignement secondaire de «clés pour la circulation routière» DOC 51 1858/001 DOC 51 1858/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 15 juin 2005 15 juni 2005 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l instauration dans l enseignement

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne la désignation de curateurs

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, en ce qui concerne la désignation de curateurs DOC 53 2717/001 DOC 53 2717/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 mars 2013 20 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3010/001 DOC 53 3010/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 septembre 2013 17 september 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 21 novembre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0889/001 DOC 51 0889/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 004 10 maart 004 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code judiciaire en matière de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1013/001 DOC 53 1013/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 12 janvier 2011 12 januari 2011 PROPOSITION DE LOI portant modification de l article 53

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot preventieve bestrijding van kanker. relative à la prévention du cancer VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 51 0188/003 DOC 51 0188/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 16 juin 2005 16 juni 2005 RÉSOLUTION relative à la prévention du cancer RESOLUTIE tot preventieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 november 2007 13 novembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het verlenen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 248/001 DOC 54 248/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 april 2017 27 avril 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 2 maart 1989 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 juni 2008 4 juin 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1033/003 DOC 51 1033/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 mai 2004 19 mei 2004 PROJET DE LOI introduisant l assistance mutuelle dans le domaine

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 2286/001 DOC 54 2286/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 1 februari 2017 1 er février 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van economisch

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 26 februari 2010 26 février 2010 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 047 CRABV 54 COM 047 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 december 2008 17 décembre 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 0797/001 DOC 53 0797/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 décembre 2010 7 december 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 14 août 1986 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 2679/001 DOC 53 2679/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er mars 2013 1 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant l arrêté royal du 27 avril 2007

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2175/001 DOC 50 2175/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 december 2002 5 décembre 2002 WETSVOORSTEL houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 707 CRIV 50 COM 707 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0973/002 DOC 51 0973/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 juillet 2005 26 juli 2005 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2543/001 DOC 51 2543/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 9 juin 2006 9 juni 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant l article 64 de la loi spéciale

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0166/001 DOC 54 0166/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 26 augustus 2014 26 août 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2580/001 DOC 51 2580/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 juin 2006 27 juni 2006 PROPOSITION DE LOI tendant à modifier l arrêté royal du 20 juillet

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1566/001 DOC 54 1566/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2016 11 janvier 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 2265/001 DOC 51 2265/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 8 février 2006 8 februari 2006 PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE attribuant une allocation spéciale

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2355/001 DOC 50 2355/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 maart 2003 12 mars 2003 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 18 mars 2013 PROJET DE LOI SPÉCIALE modifiant la législation spéciale en ce qui concerne la déclaration électronique

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1393/001 DOC 51 1393/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 octobre 2004 19 oktober 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant l article 2 de la loi du 6

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 april 2010 2 avril 2010 WETSVOORSTEL tot uitbreiding, wat betreft de bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 1483/001 DOC 53 1483/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 19 mai 2011 19 mei 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0967/001 DOC 51 0967/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 mars 2004 29 maart 2004 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l instauration d une déductibilité

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 september 2008 16 septembre 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van artikel 147 van de programmawet van 27 april 2007, teneinde

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten DOC 2 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 december 2007 12 décembre 2007 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2826/001 DOC 53 2826/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 23 mai 2013 23 mei 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi coordonnée du 16 mars 1968

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1091/001 DOC 51 1091/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 mai 2004 4 mei 2004 PROPOSITION DE LOI visant à l application d un taux de TVA réduit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot instelling van advocaten voor minderjarigen. loi instituant les avocats des mineurs DE BELGIQUE DOC 50 1976/001 DOC 50 1976/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 juli 2002 19 juillet 2002 WETSONTWERP tot instelling van advocaten voor minderjarigen PROJET

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het verstek DOC 54 0458/001 DOC 54 0458/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 oktober 2014 21 octobre 2014 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS SESSION EXTRAORDINAIRE 2010 BUITENGEWONE ZITTING 2010 9 août 2010 9 augustus 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant l

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 1950/001 DOC 51 1950/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 14 juillet 2005 14 juli 2005 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à la modification de l arrêté

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2721/001 DOC 53 2721/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mars 2013 26 maart 2013 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 mars 1968 relative

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 0576/009 DOC 53 0576/009 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 avril 2014 PROJET DE LOI relatif au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 374 du Code civil

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. modifiant l article 374 du Code civil DOC 54 0107/001 DOC 54 0107/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 24 juli 2014 24 juillet 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 april 2008 30 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 april 2008 9 avril 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative aux pensions des travailleurs indépendants. betreffende de pensioenen voor zelfstandigen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative aux pensions des travailleurs indépendants. betreffende de pensioenen voor zelfstandigen DOC 51 1844/003 DOC 51 1844/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 juillet 2005 4 juli 2005 PROJET DE LOI relative aux pensions des travailleurs indépendants

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 12, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van artikel 12, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 DOC 54 0208/001 DOC 54 0208/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 juni 2008 16 juin 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0047/001 DOC 54 0047/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 9 juli 2014 9 juillet 2014 WETSVOORSTEL tot

Nadere informatie