Kabinetsstandpunt Geven voor weten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kabinetsstandpunt Geven voor weten"

Transcriptie

1 Kabinetsstandpunt Geven voor weten 1. Aanleiding en voorgeschiedenis 2 2. Rol van de overheid inzake filantropie 3 3. Cultuuromslag 4 4. Fiscaliteit 5 5. Wetenschapsfonds 8 Bijlage 1: Samenstelling Taskforce 10 Bijlage 2: Kabinetsstandpunt ten aanzien van de fiscale adviezen 11

2 1. Aanleiding en voorgeschiedenis Aanleiding Op 22 mei 2007 heeft de Taskforce Geven voor weten zijn tweede, afsluitende advies aangeboden aan de minister van OCW 1. U treft dit bijgevoegd aan. Onderstaand treft u het kabinetsstandpunt over dit slotadvies aan. De opbouw is als volgt. Nadat de voorgeschiedenis van de Taskforce is weergeven, wordt in onderdeel 2 ingegaan op de rol en verantwoordelijkheden van de overheid inzake filantropie. Onderdeel 3 behandelt de adviezen van de Taskforce met betrekking tot de gewenste cultuuromslag. Fiscaliteit is het onderwerp van onderdeel 4. Tot slot gaat onderdeel 5 in op de aanbevelingen met betrekking tot een wetenschapsfonds. Voorgeschiedenis In juni 2005 werd door het Innovatieplatform het rapport Geven voor weten. Particuliere middelen voor de wetenschap gepubliceerd. Dit rapport is geschreven door een werkgroep onder leiding van prof. dr. P. Nijkamp (hierna: werkgroep Nijkamp). In het rapport is geconcludeerd dat de zogenoemde vierde geldstroom particuliere, filantropische financieringsbronnen als onderdeel van het innovatief denken en handelen ten behoeve van de kennissamenleving serieus dient te worden genomen. In dat verband heeft de werkgroep destijds acties voorgesteld op een drietal fronten: er moest een cultuuromslag worden bewerkstelligd, er moest gewerkt worden aan fondsvorming en - activering en ten slotte moest sprake zijn van meer overheidsstimulering om het geven voor de wetenschap te bevorderen. Ter zake van deze drie acties heeft het Innovatieplatform ook concrete aanbevelingen gedaan en voorgesteld een Taskforce in te stellen die deze concrete aanbevelingen verder moest uitwerken. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daaropvolgend de Taskforce Geven voor weten ingesteld 2. De Taskforce had tot taak bij te dragen aan i. het met het oog op filantropie als inkomstenbron veranderen van de cultuur en de structuur van kennisinstituten en ii. het oprichten van een wetenschapsfonds. Voorts is de Taskforce gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om filantropische bijdragen via fiscale maatregelen te stimuleren 3. De Taskforce bracht in december 2005 een eerste advies uit 4. Het eerste advies van de Taskforce betrof vooral een nadere uitwerking en concretisering van de fiscale aanbevelingen van het Innovatieplatform. Verder heeft de Taskforce daarin een route uitgestippeld voor de cultuuromslag. Deze route zou nader worden uitgewerkt in het slotadvies van de Taskforce. Bij de brief van de minister 1 De samenstelling van de Taskforce is opgenomen in bijlage 1 2 Besluit van 12 december 2005, nr. OWB/FO , Stcrt. 2006, De taakomschrijving van de Taskforce geeft onder meer weer: De aanbevelingen van de door het Innovatieplatform ingestelde werkgroep Onconventionele financieringsmethoden voor de wetenschap (werkgroep Nijkamp) zijn helder en concreet en komen neer op: verander met het oog op de filantropische inkomstenbron de cultuur en structuur van de kennisinstituten, maak een wetenschapsfonds en faciliteer filantropische bijdragen via fiscale maatregelen. De Taskforce zal deze aanbevelingen verder uitwerken. 4 Het Eerste advies van de Taskforce «Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap», is aangeboden bij brief van 8 december 2005 (Kamerstukken II , , nr. 62). 2

3 van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap van 10 augustus 2006 heeft het vorige kabinet het standpunt over het eerste advies van de Taskforce kenbaar gemaakt Rol van de overheid inzake filantropie Het kabinet erkent het grote belang dat filantropische middelen kunnen hebben voor maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor de wetenschap, waar het advies van de Taskforce grotendeels op is gericht, maar ook voor tal van andere sectoren.. Op het gebied van liefdadigheid kent Nederland een traditie die eeuwen teruggaat. In veel steden met een historische kern getuigen bijvoorbeeld de hofjes daarvan. Dat mensen ook nu nog bereid zijn te geven blijkt uit de inzamelingsactie naar aanleiding van de tsunami die op tweede kerstdag 2004 een ramp in Zuid-Oost- Azië veroorzaakte, maar ook uit de gulle gaven van particulieren aan allerlei organisaties voor goede doelen. De overheid bevordert het beschikbaar komen van filantropische middelen voor de samenleving. Tegelijkertijd is er het besef dat het geven voor 'Goede doelen' per definitie een private aangelegenheid is en dat de overheid daarbij terughoudendheid past. Het kabinet heeft als doel het probleemoplossende vermogen van de filantropische sector te versterken. Dat kan door ruimte te bieden, op basis van goede afstemming en met oog voor onderscheiden verantwoordelijkheden. Een en ander mag echter niet leiden tot extra regels en voorwaarden vanuit de overheid. Van groot belang is de onafhankelijkheid en creativiteit van de private sector. Om bovenstaande redenen blijft de overheid terughoudend bij het formuleren van beleid. Als uitgangspunten kiest het kabinet voor zelfregulering waar het kan en voor overheidsregulering waar het moet. Daarbij kunnen de volgende deelterreinen van overheidsbeleid worden onderscheiden: - de bevordering van transparantie en betrouwbaarheid; - overheidstoezicht op fiscale faciliteiten voor goede doelenorganisaties; - het tegengaan van misbruik van goede doelenorganisaties voor terrorismefinanciering; - de begunstiging van goede doelenorganisaties door kansspelbegunstigden. De coördinatie en regie voor het overheidsbeleid inzake filantropie ligt bij de minister van Justitie. De achtergrond hiervan is zeker niet alleen gelegen in de verantwoordelijkheid voor misdaad- en terrorismebestrijding, en kansspelen, maar ook vanwege de lange traditie van verantwoordelijkheid voor de Wet op de Kerkgenootschappen. Bovenstaande hoofdlijnen vormen de context voor het kabinetsstandpunt inzake Geven voor weten. 3. Cultuuromslag 5 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 In het standpunt op het eerste advies van de Taskforce is erop gewezen dat de fiscale aanbevelingen van het Innovatieplatform alleen effect kunnen hebben als daadwerkelijk een cultuuromslag bij universiteiten en kennisinstellingen wordt bereikt. Het fiscale instrumentarium heeft daarbij niet meer dan een ondersteunend karakter. De cultuuromslag moet vertrekpunt zijn bij het bevorderen van particuliere, filantropische bijdragen aan de wetenschap. Dit kabinet onderschrijft deze visie. Adviezen gericht aan de kennisinstellingen Advies 1: Maak binnen het bestuur (CvB of RvB) een post geldwerving en maatschappelijk relatiebeheer. Organisatieverandering dient led by the center te zijn. (VSNU) Advies 2: Maak een aparte dienst met dezelfde naam en breng daar ook het alumnibeleid onder (CvB s of RvB s). Advies 3: Maak het kennisinstituut bekend als een te begunstigen goed doel (Universiteitsfondsen) Advies 4: Verander de bestaande, veelal reactieve universiteitsfondsen in een proactieve stichting, onafhankelijk ten opzichte van het instituut, waarin het maatschappelijk draagvlak van burgers, bedrijven, fondsen, maat schappelijke organisaties vertegenwoordigd is (CvB s of RvB s). Advies 5: Pas het HRM beleid aan op het punt van aandacht voor, en beloning van maatschappelijk relatiebeheer (CvB s of RvB s). Uit een quick scan (zie bijlage 1 van het slotadvies) blijkt dat er tussen universiteiten nogal wat verschillen zijn in de mate waarin zij actief zijn om filantropische middelen te werven. Het algemene beeld is dat er op dit gebied nog veel te winnen is. Het kabinet beschouwt bovenstaande adviezen dan ook stuk voor stuk als nuttige aanbevelingen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal deze in het bestuurlijk overleg met de kennisinstellingen agenderen. Wel merkt het kabinet daarbij op dat het vanzelfsprekend aan de kennisinstellingen zelf is in deze thematiek keuzes te maken. Adviezen gericht aan de overheid Advies 6: Grijp de financiering van kennisinstituten aan om de sense of urgency te bevorderen (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Advies 7: Maak een beleidsunit filantropie onder het kabinet van de Minister President (MP) Advies 8 : Geef een politiek signaal: sluit een convenant met de filantropische sector (Kabinet) Voor wat betreft advies 6 heeft het de grote voorkeur de sense of urgency te bevorderen via de bestuurlijke dialoog daarover met de kennisinstituten (zie ook hierboven). Ook bijeenkomsten gericht op cultuurverandering kunnen hierbij een rol spelen, zoals het symposium Geven voor weten dat vorig jaar 1 november aan de Vrije Universiteit is gehouden. Het kabinet kiest er niet voor de financiering van de kennisinstellingen te wijzigen met als doel het binnenhalen van filantropische middelen te bevorderen. Een dergelijke wijziging in de financiering zou er weliswaar toe kunnen leiden dat er een herallocatie van overheidsmiddelen tot stand komt ten gunste van instituten die relatief goed zijn in het binnenhalen van geld, maar ook het effect kunnen hebben dat vooral die instellingen worden begunstigd die zich bezighouden met onderwerpen die populair zijn bij gevers. Het voordeel 4

5 van het eerste effect weegt volgens het kabinet niet op tegen het nadeel van het tweede. Ook zijn er andere manieren zijn om de sense of urgency te bevorderen. Het kabinet is voorts van mening dat is er geen aanvullende financiële prikkels nodig zijn om het binnenhalen van filantropische middelen te bevorderen omdat alle filantropische middelen die een instituut weet binnen te halen per definitie een financieel voordeel voor dat instituut vormen. Voor wat betreft advies 7 en advies 8 is hierboven aangegeven dat de regiefunctie binnen het rijk bij de minister van Justitie is belegd. Dat departement ontplooit, in overleg met andere betrokken departementen, tal van activiteiten om aan deze regiefunctie invulling te geven. Eén van deze activiteiten betreft het opstarten van een regulier overleg met de sector. Justitie heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) daartoe een voorstel gedaan. Andere acties zijn onder meer het opzetten van een databank met betrouwbare gegevens over de filantropische sector en het herzien van de Wet op de kansspelen. Justitie zorgt ook voor een goede interdepartementale afstemming. In het beoogde overleg tussen Justitie en de SBF kan de mogelijkheid van een convenant tussen overheid en sector aan de orde komen. Justitie doet dus veel meer dan alleen criminaliteitspreventie, zoals in het slotadvies gesuggereerd. Onderbrenging van een beleidsunit bij het ministerie van Algemene Zaken is tegen deze achtergrond niet aan de orde. 4. Fiscaliteit In Nederland bestaan diverse fiscale faciliteiten die het geven, ook aan de wetenschap, kunnen bevorderen. Het betreft voornamelijk faciliteiten die zijn verbonden aan zogenoemde algemeen nut beogende instellingen (ANBI s), waaronder ook wetenschappelijke instellingen worden begrepen. Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste faciliteiten die als doel hebben het geven voor de wetenschap te bevorderen. De afgelopen jaren hebben op dat terrein mede na aanbevelingen van het Innovatieplatform en adviezen van de Taskforce ook noemenswaardige uitbreidingen van het fiscale instrumentarium plaatsgevonden: a) Ten eerste kent Nederland voor ANBI s in Nederland en vanaf 2008 in de gehele Europese Unie een volledige vrijstelling voor successie- en schenkingsrechten over datgene wat zij (erfrechtelijk) verkrijgen. Eveneens geldt een volledige vrijstelling van schenkingsrecht over wat van deze instellingen in het algemeen belang wordt verkregen. Aanvankelijk gold een belastingtarief van 11% en toen van 8%. De invoering van de volledige vrijstelling is met ingang van 1 januari 2006 ingegaan en zoals in het slotadvies van de Taskforce wordt opgemerkt, werd deze fiscale maatregel ook in het rapport Geven voor weten uit juni 2005 aanbevolen. b) Ten tweede kent zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting een giftenaftrekregeling. Voor deze giftenaftrekregeling geldt een drempel 6 en een hoog plafond 7. Het giftenaftrekplafond in de vennootschapsbelasting is eveneens door een wetswijziging op 1 januari 2006 opgehoogd van 6 6 In de inkomstenbelasting voor zover het 60 en 1% van het verzamelinkomen te boven gaat, in de vennootschapsbelasting 227 (bedragen 2007). 7 Maximaal 10% van het verzamelinkomen, respectievelijk de winst. 5

6 naar 10%. Ook dit betreft een fiscale maatregel die in het rapport Geven voor weten uit juni 2005 was aanbevolen. Wat betreft de giftenaftrek moet verder nog worden gewezen op de zogenoemde periodieke giftenaftrekregeling. Deze regeling bestaat naast de reguliere giftenaftrekregeling in de inkomstenbelasting. Via deze faciliteit kunnen deze giften zelfs zonder enige drempel of plafond van het verzamelinkomen worden afgetrokken. c) Het eerste advies van de Taskforce bevatte een nadere uitwerking van de aanbeveling uit eerder genoemd rapport Geven voor weten over het detacheren van wetenschappelijk personeel tussen academische instellingen. Aanbevolen was een regeling te treffen gelijk aan die voor de sociaalculturele en zorgsector, zodat de detachering tussen die instellingen voortaan onder voorwaarden zonder BTW-heffing (of tegen een lager tarief) kon plaatsvinden. Inmiddels heeft het kabinet ook dit advies van de Taskforce in regelgeving omgezet. Op grond van het Beleidsbesluit van 14 maart 2007, nr. CPP 2007/347M (Staatscourant 2007, 57) is de verschuldigdheid van BTW over het detacheren van wetenschappelijk personeel met ingang van 1 januari 2007 onder voorwaarden opgeheven. d) In het rapport Geven voor weten van het Innovatieplatform uit juni 2005 werd ten slotte aanbevolen de fiscale regelgeving zodanig aan te passen dat de fiscale faciliteiten niet alleen het samenbrengen van fondsen voor wetenschappelijke doelen stimuleert, maar ook dat die fondsen daadwerkelijk daarvoor worden benut. Inmiddels is ook deze aanbeveling in fiscale regelgeving omgezet. Gewezen wordt op de wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 per 1 februari 2007 (Staatscourant 2007, 28), op grond waarvan ANBI s worden geacht geworven gelden ook daadwerkelijk voor het goede doel aan te wenden. Een groot deel van de fiscale adviezen uit het eerste advies van de Taskforce is daarmee in fiscale weten regelgeving omgezet. Twee van de adviezen uit het eerste advies van de Taskforce zijn door het toenmalige kabinet niet overgenomen. Het betreft het advies om de drempel en het plafond voor de reguliere giftenaftrek af te schaffen en het advies om het geheel of nagenoeg geheel -criterium op uitkeringen van ANBI s te versoepelen. In het slotadvies legt de Taskforce deze adviezen aan het huidige kabinet opnieuw voor (advies 9 en 9b). Het huidige kabinet acht de door het vorige kabinet gehanteerde argumenten nog steeds overtuigend en zal om die reden de adviezen niet overnemen. Al met al heeft Nederland ook gezien de aanbevelingen en adviezen van Innovatieplatform en Taskforce die zijn overgenomen een uitgebreid fiscaal instrumentarium, mede in vergelijking met de ons omringende landen. In dat kader wordt ook gewezen op de bijlage bij de kabinetsreactie op het eerste advies van de Taskforce. In die bijlage zijn de fiscale regimes met betrekking tot goede doelen uit de verschillende landen schematisch zijn weergegeven. Nederland loopt met het huidige fiscale instrumentarium zeker niet uit de pas als het gaat om de bevordering van het geven voor goede doelen in het algemeen en de fiscale behandeling van wetenschappelijke instellingen in het bijzonder. De Taskforce doet in zijn tweede advies opnieuw een aantal fiscale aanbevelingen. De inhoudelijke beoordeling van het kabinet van deze voorstellen moet worden gelezen tegen de hiervóór geschetste 6

7 achtergrond. Daarbij wordt opgemerkt dat het fiscaal instrumentarium naar zijn aard niet meer dan een ondersteunend karakter heeft als het gaat om het bevorderen van het geven. Bij voorstellen voor nieuw fiscaal instrumentarium dient eerst de noodzaak van stimulering te worden bezien. Pas daarna kan de vraag aan de orde komen of sprake is van een verantwoordelijkheid van de overheid, of het voor de hand ligt het fiscale instrumentarium te gebruiken en zo ja, welk effect dan van het voorgestelde instrument mag worden verwacht. Tot slot spelen budgettaire afwegingen een rol. Mede bezien vanuit dit algemene toetsingskader is het kabinet van mening dat er voor het merendeel van de nieuwe fiscale voorstellen geen aanleiding bestaat voor het in wet- en regelgeving omzetten daarvan: - Het voorstel voor een schenkingsfaciliteit voor aanmerkelijk belangaandelen aan ANBI s (advies 12) veronderstelt ten onrechte dat sprake is van een financieel of fiscaal knelpunt voor een aanmerkelijk belanghouder om zijn aandelen te schenken aan een goed doel. - Het voorstel om de zakelijke gift te revitaliseren (advies 13) is geen voor de hand liggende oplossing voor het issue dat door de TF wordt geschetst; varianten zouden in de BTW-sfeer moeten worden gezocht, maar de BTW-richtlijn 2006 biedt daartoe geen ruimte. - Bij het voorstel om een kwijtscheldingsfaciliteit in de successiewet op te nemen bij het schenken en nalaten aan wetenschappelijke instellingen (advies 14) is sprake van overstimulering. Bij dit advies neemt de Nederlandse staat feitelijk de totale schenking aan de wetenschappelijke instelling voor zijn rekening; de belastingplichtige verarmt niet. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit kabinetsstandpunt. Advies 15 betreft de mogelijkheid voor instellingen om bij één besluit allen aangemerkt te worden als instelling als bedoeld in artikel 6.33 sub b Wet inkomstenbelasting Om redenen van rechtshandhaving, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid is het niet gewenst wetenschappelijke instellingen als categorie bij één beschikking aan te merken als ANBI (advies 15). Hoewel de categorale aanwijzing om genoemde redenen niet tot de mogelijkheden behoort, is wel rekening gehouden met de administratieve lasten waarmee de eenmalige (eenvoudige) aanwijsprocedure voor instellingen gepaard gaat. De ministeriële regeling voor algemeen nut beogende instellingen laat uitdrukkelijk ruimte voor het afgeven van groepsbeschikkingen. Deze methode van aanwijzen ontmoet niet de juridische en controletechnische bezwaren die aan het aanwijzen van instellingen naar categorie kleven. Wel kunnen met deze methode van aanmerken de administratieve lasten verbonden aan de eenmalige aanwijsprocedure voor groepen van instellingen wezenlijk worden verminderd. Het vorige kabinet heeft zich bij het kabinetsstandpunt op het eerste advies van de Taskforce destijds sympathiek getoond tegenover het advies van de Taskforce om een regeling voor wetenschappelijk beleggen in te voeren. Tegelijkertijd werd gewezen op de noodzaak eerst wetenschappelijke projecten aan te dragen, op grond waarvan zo n regeling kan worden vormgegeven. In het slotadvies legt de Taskforce dit voorstel opnieuw aan het kabinet voor (advies 10). Ook het huidige kabinet heeft 7

8 sympathie voor zo n faciliteit. Het in het slotadvies van de Taskforce genoemde project van een wetenschapspark ontbeert evenwel een wetenschappelijk karakter. Het kabinet zou het echter jammer vinden wanneer dit in potentie nuttige instrument niet tot ontwikkeling zou komen, enkel omdat de kwalificerende (innoverende) wetenschappelijke projecten ontbreken, temeer omdat het kabinet dit advies graag wil overnemen. Om die reden zullen de ministeries van OCW en Financiën in overleg treden met kennisinstellingen om te bezien of en, zo ja, hoe deze impasse doorbroken kan worden. Voor wat betreft advies 11, wetenschap venturing, is het aan het kabinet niet geheel duidelijk wat hier nodig zou zijn naast het bestaande fiscale instrumentarium. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de samenleving op deze terreinen kennelijk faciliteiten mist of ze niet voldoende kent. Een vertegenwoordiging van de overheid (EZ, Financiën en OCW) zal actief in contact treden met degenen (organisaties en individuen) die hier een gemis ervaren om te bezien of een regeling wetenschap venturing naast de bestaande faciliteiten een toegevoegde waarde kan hebben om Geven te stimuleren. De voormalige leden van de Taskforce kunnen hiervoor als intermediair fungeren. Het kabinet is al met al van mening dat het huidige fiscaal instrumentarium met de uitbreidingen op basis van dit en het vorige advies tal van positieve prikkels biedt voor een cultuur waarin geven een grotere rol gaat spelen bij het financieren van doelen van algemeen nut, in dit verband de wetenschappelijke instellingen. Zoals ook al in de kabinetsreactie op het eerste advies van de Taskforce is aangegeven, is het nu aan de actoren zelf om de fiscale mogelijkheden van dat instrumentarium ook optimaal te benutten. Het gaat hier derhalve om de ook door het Innovatieplatform en de Taskforce naar voren gebrachte cultuuromslag. In de woorden van de Taskforce: de oriëntatie van de sector moet vooral zijn gericht op het eigen draagvlak en niet op Den Haag; de cultuuromslag is vertrekpunt. 5. Wetenschapsfonds Voor verwerving van filantropische inkomsten ziet de Taskforce mogelijkheden voor fondsvorming op verschillende niveaus: op het niveau van afzonderlijke kennisinstituten en op landelijk niveau. Het eerste advies is gericht aan de kennisinstellingen: Advies 16: Maak van bestaande (universiteits)fondsen proactieve, maatschappelijke draagvlakfondsen (zie verder advies 4) (CvB s RvB s) Er is nogal een verschil in de mate waarin universiteiten actief zijn in het werven van middelen via hun universiteitsfondsen. Met name voor de minder actieve universiteitsfondsen is de aanbeveling van de Taskforce een zeer waardevolle. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal dit advies in aansluiting op de adviezen 1 t/m 5 dan ook aan de orde stellen in het bestuurlijk overleg dat hij heeft met de kennisinstellingen. 8

9 Advies 17: Creëer een nationaal particulier wetenschapsfonds (VU-FIN-OC&W-NWO) Bij dit advies merkt het kabinet op dat er voor een aantal maatschappelijke sectoren een particulier fonds bestaat. Zo richt het prins Bernard Cultuurfonds zich, zoals de naam al zegt, op de cultuursector en bevordert het Oranjefonds betrokkenheid in de samenleving. Een specifiek op wetenschap gericht fonds is er niet. Aan de zijde van de gevers valt te constateren dat aan onderwijs en onderzoek het minste wordt gegeven (zie pagina 13 van het boek Geven in Nederland 2007 ) in vergelijking met andere maatschappelijke sectoren. Gezien deze constateringen is het creëren van een op wetenschap gericht fonds een uitstekende gedachte die het kabinet zeer toejuicht. Tegelijkertijd merkt het kabinet daarbij op dat de overheid geen particulier wetenschapsfonds kan creëren. Wel zal het kabinet private initiatieven om een wetenschapsfonds te creëren waar mogelijk ondersteunen. 9

10 Bijlage 1: Samenstelling Taskforce Prof. Dr. Th.N.M. (Theo) Schuyt (voorzitter) Mr. M. (Marnix) L. A. van Rij (lid) Prof. Ir. R. (Roel) Pieper (lid) Drs. S. (Sjoerd) van Keulen (lid) Dr. L. (Renk) J. Roborgh (lid) Mr. Drs. G. C. (Cor) Katerberg (secretaris / plv lid) Ambtelijk secretariaat: Mevr. B. Schouten (bureaumanager) Mevr. Drs. B.M. Gouwenberg 10

11 Bijlage 2: Kabinetsstandpunt ten aanzien van de fiscale adviezen Advies 9: Schaf met betrekking tot giften drempel en plafond in de inkomstenbelasting af A. Advies Taskforce Naar het oordeel van de Taskforce verhinderen de drempel en het plafond particulieren in het doen van giften. Om een cultuur van geven te bevorderen, pleit de Taskforce voor een afschaffing van de drempel en het plafond, zodat alle giften gedaan door particulieren aan wetenschappelijke instellingen onbeperkt en volledig aftrekbaar zijn. B. Kabinetsstandpunt Dit advies betreft een uitwerking van een aanbeveling van het Innovatieplatform. Het vorige kabinet heeft opgemerkt dat de budgettaire gevolgen (derving circa 380 miljoen) en administratieve lasten van het opheffen van de drempel van 1% niet in verhouding staan tot het beoogde effect. Voorts is opgemerkt dat de zogenoemde periodieke gift voldoende mogelijkheden biedt om zonder beperkingen aan wetenschappelijke instellingen te doneren. Het huidige kabinet onderschrijft dit standpunt. De uitgewerkte aanbeveling zal daarom niet worden overgenomen. Wel is het plafond voor de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting verhoogd van 6 naar 10% van de winst. Voor een uitgebreidere inhoudelijke reactie wordt verwezen naar het kabinetsstandpunt bij het eerste advies voor de Taskforce. Advies 9b: Versoepel het «geheel of nagenoeg geheel»-criterium op uitkeringen van algemeen nut beogende instellingen A. Advies Taskforce Bij het Belastingplan 2006 is de vrijstelling op uitkeringen van algemeen nut beogende instellingen van artikel 33, eerste lid, 10, Successiewet 1956, ingeperkt tot uitkeringen die geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang. De Taskforce is van mening dat een cultuur van geven niet wordt bevorderd door vermogensfondsen volledig aan banden te leggen. De eis dat de uitkeringen alleen zijn vrijgesteld als deze zijn geschied in het algemeen belang kan naar het oordeel van de Taskforce in de praktijk wel eens te zwaar zijn voor bepaalde vermogensfondsen die statutair tot uitkeringen aan bijvoorbeeld familieleden gedwongen zijn. Een versoepeling van de eis door bijvoorbeeld geheel of nagenoeg geheel te veranderen in «hoofdzakelijk» (=70%) of «op de voorgrond staan» (=80%) is dan ook redelijk. Vanuit de Taskforce wordt dan met name gedacht aan schenkingen ten gunste van wetenschappelijke projecten. B. Kabinetsstandpunt Dit advies betreft een zelfstandig voorstel van de Taskforce, dat geen onderdeel vormde van het rapport van het Innovatieplatform. Het 90%-criterium schenkingen ten gunste van wetenschappelijke 11

12 projecten dient ertoe oneigenlijk gebruik van de regeling voor algemeen nut beogende instellingen onmogelijk te maken. In het bijzonder is daarbij ook gedacht aan familieverbanden. Voorkomen moet immers worden dat vanwege het algemeen belang gefaciliteerde gelden vrij van heffing kunnen weglekken naar de privésfeer van degenen die bij de instelling zijn betrokken. Het is niet waarschijnlijk dat het voorstel van de Taskforce het schenken aan de wetenschap stimuleert. Wetenschappelijke instellingen kunnen immers aangemerkt worden als algemeen nut beogende instelling, waardoor de schenkingen aan deze instellingen steeds belastingvrij kunnen plaatsvinden. Wél waarschijnlijk is dat implementatie van het voorstel van de Taskforce bewerkstelligt dat het eenvoudiger wordt om via een algemeen nut beogende instelling familievermogen van ouder naar kind te schenken zónder schenkingsrecht. Tegen deze vorm van oneigenlijk gebruik is het 90%-criterium juist bedoeld. Voor een uitgebreidere inhoudelijke reactie wordt nog verwezen naar het kabinetsstandpunt bij het eerste advies voor de Taskforce. Advies 10: Maak een regeling wetenschappelijk beleggen (Bijlage 2) A. Advies Taskforce De Taskforce stelt voor de Wet Inkomstenbelasting 2001 aan te vullen met een faciliteit voor wetenschappelijk beleggen analoog aan groen,cultureel en sociaal-ethisch beleggen (extra heffingskorting van 1.3% in box I en een vrijstelling in box 3 ). Deze faciliteit maakt het voor beleggers mogelijk om fiscaal gefacilieerd te participeren in risicodragende wetenschappelijke projecten. B. Kabinetsstandpunt Dit advies van de Taskforce betreft een uitwerking van een aanbeveling van het Innovatieplatform. Het vorige kabinet heeft aangegeven sympathiek te staan tegenover een fiscale faciliteit voor wetenschappelijk beleggen. Tegelijkertijd is destijds geconstateerd dat uit oriënterende gesprekken die hieromtrent zijn gevoerd zich nog geen projecten hebben aangediend die als project voor wetenschappelijk beleggen kunnen worden aangemerkt. Opgemerkt is dat het kabinet geschikte projecten, al dan niet vanuit de Taskforce, met belangstelling afwacht. Daaraan is toegevoegd dat het maken van een fiscale faciliteit als de onderhavige pas goed mogelijk is, als er zich geschikte projecten hebben aangediend. Geschikte projecten zijn nodig om een beeld te kunnen vormen van het soort projecten waarvoor facilitering gewenst is en alleen op basis daarvan kunnen ook algemene toetsingscriteria geformuleerd worden. Aan de invoering van een fiscale faciliteit voor wetenschappelijk beleggen zitten verder nog wel wat haken en ogen (budgettair en europeesrechtelijk), zodat niet reëel is reeds een dergelijke faciliteit te introduceren zonder dat zich ook projecten hebben aangediend. Ook nu hebben zich nog geen geschikte wetenschappelijke projecten aangediend waarmee de fiscale faciliteit voor wetenschappelijk beleggen zou kunnen worden vormgegeven. De Taskforce doet weliswaar een voorstel voor een project voor wetenschappelijk beleggen, maar dit voorstel ontbeert een wetenschappelijk karakter. Door oprichting van een wetenschapspark waar wetenschappelijke 12

13 vruchten kunnen worden tentoongesteld, worden hoogwaardige kennis- en wetenschapsprojecten als zodanig immers niet bevorderd. Dat mogelijk de met het wetenschapspark verkregen middelen voor het wetenschappelijk onderzoek worden ingezet, heeft op zichzelf geen betekenis. Dit overziende dringt het beeld zich op enerzijds dat wetenschappelijk beleggen een nuttig instrument zou kunnen zijn, maar dat het anderzijds tot op heden niet mogelijk is gebleken praktijkvoorbeelden te vinden die daar onder zouden kunnen vallen. Het kabinet zou het echter jammer vinden wanneer dit in potentie nuttige instrument niet tot ontwikkeling zou komen, enkel omdat de kwalificerende (innoverende) wetenschappelijke projecten ontbreken, temeer omdat het kabinet dit advies graag wil overnemen. Om die reden zullen de ministeries van OCW en Financiën in overleg treden met kennisinstellingen om te bezien of en, zo ja, hoe deze impasse doorbroken kan worden. Advies 11: Maak een regeling wetenschap venturing (Bijlage 3) A: Advies Taskforce De Taskforce stelt voor een regeling wetenschap venturing in het leven te roepen. Daarmee zou fiscaal vriendelijk de onrendabele top van een wetenschappelijk onderzoek of de loonkosten van een wetenschappelijk onderzoeker gefinancierd kunnen worden. B. Kabinetsstandpunt Dit advies betreft een zelfstandig voorstel van de Taskforce, dat geen onderdeel vormde van het rapport van het Innovatieplatform. Voor wat betreft advies 11, wetenschap venturing, is het het kabinet niet geheel duidelijk wat hier nodig zou zijn naast het bestaande fiscale instrumentarium. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de samenleving op deze terreinen kennelijk faciliteiten mist of ze niet voldoende kent. Een vertegenwoordiging van de overheid (EZ, Financiën en OCW) zal actief in contact treden met degenen (organisaties en individuen) die hier een gemis ervaren om te bezien of een regeling wetenschap venturing naast de bestaande faciliteiten een toegevoegde waarde kan hebben om Geven te stimuleren. De voormalige leden van de Taskforce kunnen hiervoor als intermediair fungeren.. Advies 12: Voorstel schenking aanmerkelijk belang aan algemeen nut beogende instelling (Bijlage 4) A. Advies Taskforce De Taskforce stelt voor om een fiscale faciliteit in het leven te roepen waarmee aanmerkelijk belanghouders hun beclaimde aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal gefacilieerd kunnen schenken aan een algemeen nut beogende instelling. Er zou sprake zijn van een fiscaal knelpunt voor de aanmerkelijkbelanghouder om tot schenking over te gaan, omdat bij schenking inkomstenbelasting moet worden afgerekend over de waardestijging van de aandelen. Er wordt door de Taskforce een regeling voorgesteld op grond waarvan een aandeelhouder zijn aandelen schenkt aan een stichting die het algemeen nut beoogt. Deze stichting neemt vervolgens de door de aandeelhouder over die 13

14 schenking verschuldigde inkomstenbelasting voor haar rekening, maar deze belastingschuld kan de instelling voldoen in een periode van 20 jaar (uitstel van betaling). B. Kabinetsstandpunt Dit advies betreft een zelfstandig voorstel van de Taskforce, dat geen onderdeel vormde van het rapport van het Innovatieplatform. Het voorstel van de Taskforce is het kabinet echter niet onbekend. Het is al verschillende keren en ook in meerdere varianten voorgelegd, onder meer bij de behandeling van het Belastingplan Het voorstel veronderstelt evenwel ten onrechte dat hier sprake zou zijn van een fiscaal of financieel knelpunt voor de aanmerkelijkbelanghouder en ook dat een faciliteit nodig is het geven aan goede doelen te bevorderen. Een filantropische ondernemer kan namelijk op dit moment reeds dividend uitkeren en ook aanmerkelijkbelangaandelen schenken aan goede doelen zonder dat hij/zij daarvoor privévermogen moet aanspreken. Tegenover de belasting op het dividend of de koerswinst staat namelijk een giftenaftrek. Bij toepassing van de periodieke giftenaftrek gelden door die giftenaftrek geen beperkingen in de vorm van een drempel of plafond. Het fiscale belang verbonden aan de giftenaftrek (box I-tarief) is daardoor op zijn minst gelijk, maar veelal zelfs hoger dan de verschuldigde aanmerkelijkbelangheffing (25%-tarief). Er bestaat op dit moment derhalve geen belemmering voor aanmerkelijkbelanghouders om zonder belastingheffing aanmerkelijkbelangaandelen te schenken aan goede doelenorganisaties. Het kabinet vraagt zich overigens af of er in de praktijk wel behoefte bestaat aan de door de Taskforce voorgestelde faciliteit. Er is geen reden om te veronderstellen dat goede doelen een aanmerkelijk belang in bedrijven willen houden. Als een goede doelorganisatie als bijvoorbeeld het Rode Kruis mag kiezen tussen het verkrijgen van een pakket aanmerkelijkbelangaandelen in Installatiebedrijf Jansen BV te Heerhugowaard inclusief de daarop rustende aanmerkelijkbelangaandelen en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten of een daarmee corresponderende netto verkrijging, dan zal deze organisatie volgens het kabinet altijd de voorkeur geven aan de netto verkrijging. Omgekeerd hebben ondernemers volgens het kabinet ook geen belang bij goede doelenorganisaties als grootaandeelhouder. Het goede doel kan immers slechts gediend worden door via dividenduitkeringen liquiditeiten aan een actieve onderneming te onttrekken. Advies 13: Revitaliseer de zakelijke gift in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen A: Advies Taskforce De Taskforce adviseert om de zakelijke giftenregeling te moderniseren. Deze regeling is thans gebaseerd op jurisprudentie uit de jaren 50, waarin het gaat om schenkingen verricht tijdens de tweede wereldoorlog. B. Kabinetsstandpunt 8 Handelingen I, 12 december 2006, en 534, en Eerste Kamer, vergaderjaar , , E. 14

15 Dit advies betreft een zelfstandig voorstel van de Taskforce, dat geen onderdeel vormde van het rapport van het Innovatieplatform. In de vennootschapsbelasting kan een goed doel worden gesteund via sponsoring (volledig aftrekbaar), via een zakelijk gift (ook volledig aftrekbaar) en via een onzakelijk gift (aftrekbaar tot maximaal 10% van de winst). De Taskforce wil de reikwijdte van de zakelijke gift verruimen, in de eerste plaats omdat sponsoring tot heffing van BTW leidt, in de tweede plaats omdat het 10%-plafond in sommige gevallen te laag zou zijn. Wat dat tweede punt betreft verwijst het kabinet naar het standpunt dat is verwoord bij het voorstel van de Taskforce om het plafond in de giftenaftrekregeling af te schaffen. Voorts merkt het kabinet op dat het onwenselijk is om het begrip zakelijke gift te veel op te rekken; een gift is zakelijk (daarvan is sprake als een bedrijfsbelang wordt gediend) of is dat niet (in dat geval geldt de giftenaftrekregeling). Het door de Taskforce naar voren gebrachte BTW-argument is op zichzelf bezien correct (sponsoring leidt tot heffing van BTW, zakelijke giften niet), maar het ligt niet voor de hand om de vennootschapsbelasting te wijzigen vanwege een BTW-probleem. Mogelijke oplossingen hiervoor in de BTW-sfeer ketsen af op de BTW-richtlijn Advies 14: Vergroot kwijtschelding successie in geval van schenken en nalaten aan universiteiten A: Advies Taskforce De Taskforce wijst op een in de successiewet opgenomen mogelijkheid om successierechten geheel of gedeeltelijk in natura te kunnen voldoen. Het betreft een regeling op grond waarvan voorwerpen uit een nalatenschap met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang, door de verkrijger ook in eigendom kunnen worden overgedragen aan de Staat. In dat geval kan (een deel van) de successierechtschuld worden kwijtgescholden. Het bedrag van de kwijtschelding beloopt 120% van de waarde van de overgedragen voorwerpen, maar niet meer dan het verschuldigde successierecht. De Taskforce stelt voor deze regeling uit te breiden door ook schenkingen en legaten in geld aan aangewezen wetenschappelijke instellingen geheel of gedeeltelijk in aanmerking te laten nemen voor de voldoening van de (te zijner tijd) te betalen successierechten, mits de begunstigde instellingen de verkrijgingen aantoonbaar aanwenden in het belang van erkende wetenschappelijke doelen of projecten. B. Kabinetsstandpunt Dit advies betreft een uitwerking van een aanbeveling van het Innovatieplatform. Het voorstel van de Taskforce klinkt sympathiek. Het voorstel verschilt echter op een belangrijk onderdeel van de kwijtscheldingsregeling voor voorwerpen van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Bij deze regeling worden namelijk de voorwerpen nagelaten aan de Nederlandse Staat (een deel van de schuld wordt in natura betaald). Bij het voorstel van de Taskforce gaat het er daarentegen om dat de Staat een successiebelastingschuld kwijtscheldt in ruil voor als de belastingplichtige daarvoor kiest schenkingen aan een wetenschappelijke instelling. Kortom: de schenker betaalt zelf niets aan het goede doel, maar het subsidiëren van het goede doel komt geheel voor rekening van de Staat die immers volledig afstand doet van een belastingclaim. Waar de overheid bij de persoonsgebonden aftrekposten, waarvan ook de giftenaftrek deel uitmaakt, maximaal 52% meebetaalt (door de aftrek 15

16 tegen toptarief) en het de belastingplichtige zelf dus per saldo nog altijd minimaal 48% kost, zou het voorstel van de Taskforce ertoe leiden dat de overheid 100% (aan het goede doel) (mee)betaalt. Een belastingplichtige zou het dus helemaal niets meer kosten. Dit is een overstimulering die zich niet verhoudt tot de bevordering van geven (= verarmen) voor de wetenschap. Advies 15: Creëer de mogelijkheid voor instellingen om bij één besluit allen aangemerkt te worden als instelling als bedoeld in artikel 6.33 sub b Wet inkomstenbelasting 2001(bijlage 6). A: Advies Taskforce De Taskforce adviseert om wetenschappelijke instellingen ambtshalve categoraal als algemeen nut beogende instelling aan te wijzen. Deze instellingen zouden in het kader van de directe overheidssubsidiëring namelijk reeds aan stringentere voorwaarden moeten voldoen. De Belastingdienst zou zich daarbij kunnen baseren op informatie van andere overheidsinstanties als ministeries, provincies en gemeenten. Deze werkwijze zou kunnen leiden tot een besparing van de administratieve lasten voor zowel de Belastingdienst als de instellingen. B: Kabinetsstandpunt Dit advies betreft een zelfstandig voorstel van de Taskforce, dat geen onderdeel vormde van het rapport van het Innovatieplatform. Het voorstel van de Taskforce om de administratieve lasten bij de aanwijsprocedure voor algemeen nut beogende instellingen te beperken, is sympathiek. Een soortgelijk voorstel werd gedaan in het eerste advies van de Taskforce. Destijds is daarover door het toenmalige kabinet opgemerkt dat het kabinet het advies van de Taskforce serieus zou betrekken bij de vormgeving van het systeem rond de voor bezwaar vatbare beschikking voor algemeen nut beogende instellingen. Daarbij werd echter ook opgemerkt dat het kabinet het voorstel met de nodige terughoudendheid bekijkt, omdat het bevorderen van een filantropische geldstroom richting de wetenschap gediend is bij transparant opereren van de instellingen. In die ontwikkeling past niet dat wetenschappelijke instellingen geen beschikking zouden hoeven aanvragen, omdat instellingen daardoor minder geprikkeld zouden worden tot transparantie. De ministeriële regeling op basis waarvan instellingen als algemeen nut beogende instelling worden aangemerkt, is inmiddels gepubliceerd 9. Het betreft een in beginsel eenmalige (eenvoudige) aanwijsprocedure voor alle instellingen. Alleen de instellingen die zich kenbaar maken bij de Belastingdienst en ook voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor de fiscale faciliteiten. Aan het beschikkingenstelsel ligt de gedachte ten grondslag dat slechts instellingen zullen worden gefaciliteerd die ook door de Belastingdienst zijn geïdentificeerd. Identificatie is dus noodzakelijk. De achtergrond daarvan is allereerst gelegen in de sfeer van de rechtshandhaving. De Belastingdienst moet toezicht kunnen houden en het belang daarvan neemt met ingang van 1 januari 2008 aanzienlijk toe doordat met ingang van 2008 alle algemeen nut beogende instellingen in de EU tot het regime kunnen worden toegelaten. De identificatie van de instellingen is bovendien van belang in het kader 9 Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, Stcrt. 2007, nr

17 van de rechtszekerheid. Zowel de instelling als de donateur weet daarmee vooraf of een instelling als ANBI kwalificeert. Dat voordeel bestaat niet bij de aanwijzing van een categorie instellingen, zoals de Taskforce voorstelt. Daardoor kan immers bij iedere gift of erfrechtelijke schenking discussie ontstaan over de vraag of een individuele instelling tot een categorie behoort. Zo beschouwd vermindert de invoering van een individueel beschikkingenstelsel zelfs de administratieve lasten voor instellingen. Het begrip wetenschappelijke instelling is overigens onvoldoende omlijnd om daarop een categorale aanwijzing te baseren. Het kabinet is er niettemin mee bekend dat de eenmalige aanwijsprocedure administratieve lasten oproept. Dat is bij de vormgeving van de ministeriële regeling voor algemeen nut beogende instellingen onderkend en om die reden bevat de regeling ook de mogelijkheid instellingen die behoren tot een groep bij één beschikking aan te wijzen (groepsbeschikking). Voor zo n groepsbeschikking is vereist dat de instellingen qua algemeen nut doelstelling met elkaar zijn verbonden (een groep vormen). Verder is nodig dat de aanvrager van de beschikking namens de andere instellingen ook bevoegd is om de tot die groep behorende instellingen te vertegenwoordigen. Het aanmerken van een instelling als algemeen nut beogende instelling biedt enerzijds weliswaar fiscale voordelen voor een instelling, maar tegelijkertijd brengt die aanmerking voor een instelling anderzijds ook verplichtingen met zich. Het zijn met name die verplichtingen die zich ertegen verzetten instellingen als algemeen nut beogende instelling aan te merken zonder dat een instelling daarom heeft gevraagd. Voor zover de Taskforce met zijn voorstel suggereert wetenschappelijke instellingen als instellingen sui generis buiten die fiscale verplichtingen te houden op de grond dat deze instellingen via andere overheidregelgeving reeds aan stringentere voorwaarden zijn onderworpen, dan wijst het kabinet erop dat die overheidsregelgeving om andere dan fiscale redenen wordt gesteld en dat zij niet zonder meer van betekenis zijn voor de fiscaliteit. Het is in het kader van de rechtsgelijkheid overigens niet mogelijk voor een bepaalde categorie instellingen een regime in het leven te roepen waarop geen fiscaal toezicht wordt gehouden. 17

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

TASKFORCE Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap. 1 e Advies

TASKFORCE Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap. 1 e Advies TASKFORCE Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap 1 e Advies 1 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Advies Fiscaliteit 3. Advies Cultuuromslag 4. Overige plannen Bijlage: samenstelling

Nadere informatie

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008 Aan: Woord en Daad Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Onderwerp: ondernemen en geven In Nederland wordt meer dan 4 miljard aan het goede doel

Nadere informatie

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften

1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften 1 2 BIJLAGE Toelichting knelpunten: 1. Gevolgen uitspraak inzake overlijdenseis periodieke giften De uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant ( 27 augustus 2015, nr AWB 15/424 (RBZWB:2015:5628) leidt

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI. Jack van Tilborg. Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch.

Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI. Jack van Tilborg. Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch. Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI 16 februari 2012 Jack van Tilborg Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch Algemeen Nut Beogende Instellingen Algemeen belang Open norm Ingevuld

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2007 nr. CPP2007/2873, Stcrt.

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting Inleiding In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 zijn twee maatregelen

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Betreft Vragen van het lid Groot over studiereizen met privékarakter op kosten van de belastingbetaler.

Datum 2 september 2013 Betreft Vragen van het lid Groot over studiereizen met privékarakter op kosten van de belastingbetaler. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 27 november 2008, nr. CPP2008/2130M, Stcrt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector

Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector I. Aanleiding Op 21 juni 2011 tekenden het Kabinet en de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) het convenant Ruimte

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J.

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J. Bos Bijlagen -- Inlichtingen bij W.M.C. van Zaalen Onderwerp Artikel

Nadere informatie

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Vergeten testament. Informele wil 1 Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van gebruikte afkortingen / XV

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van gebruikte afkortingen / XV INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XV Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1.1 Het belang van filantropie / 1 1.2 Enkele cijfers over de filantropische sector / 2 1.3 Rechtvaardigingen

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I worden na onderdeel D drie

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 ... No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 Bij Kabinetsmissive van 18 maart 2015, no.2015000453, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

GEEFWET, BELASTINGPLAN EN OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2012

GEEFWET, BELASTINGPLAN EN OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2012 GEEFWET, BELASTINGPLAN EN OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2012 De Federatie van Werkgeversinstellingen in de Cultuur (kortweg Federatie Cultuur) heeft met belangstelling kennis genomen van de op Prinsjesdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur.

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur. UW GIFT Waarom is geven aan cultuur belangrijk? WAAROM IS GEVEN AAN CULTUUR BELANGRIJK? Een mecenas bevordert kunst en cultuur door geld of andere middelen te geven, zonder hier directe materiële tegenprestaties

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen; stand van zaken

Algemeen nut beogende instellingen; stand van zaken Mr. Dirk van Beelen 1 Algemeen nut beogende instellingen; stand van zaken De vrijstelling geldt slechts voor het schenkings- en successierecht en niet voor het recht van overgang 1 Als estate planner werkzaam

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam)

HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam) HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam) Supplement op het prospectus in verband met het aanbod van maximaal * 1.000 Certificaten van gewone

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14580 22 september 2010 Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing 15 september 2010

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36877 30 december 2014 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 19 december 2014 nr. BLKB2014/1415M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 883 Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koningin Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk AFP2011/642

Nadere informatie

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.212 vervallen: het bericht 'Nieuwe Schenk- en erfbelasting aangenomen door Tweede Kamer', datumnr 0911-1159 Vernieuwde Successiewet 1.1. in werking bronnen

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 20 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 oktober 2012 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

R e g i s t r a t i e k a m e r. Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal R e g i s t r a t i e k a m e r Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal..'s-Gravenhage, 2 november 1998.. Onderwerp Wetsvoorstel onderwijsnummer

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Den Haag 24 november 2008

Den Haag 24 november 2008 De voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 08/12.715/JLa/Ha Onderwerp Voortgang modernisering successiewetgeving

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 9 september 2013

No.W /III 's-gravenhage, 9 september 2013 ... No.W06.13.0259/III 's-gravenhage, 9 september 2013 Bij Kabinetsmissive van 3 september 2013, no.13.001794, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 oktober 2012 Betreft Effectenrapportage DGA-pakket

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 oktober 2012 Betreft Effectenrapportage DGA-pakket > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie