TASKFORCE Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap. 1 e Advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TASKFORCE Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap. 1 e Advies"

Transcriptie

1 TASKFORCE Geven voor weten: particuliere middelen voor de wetenschap 1 e Advies 1 december 2005

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Advies Fiscaliteit 3. Advies Cultuuromslag 4. Overige plannen Bijlage: samenstelling TASKFORCE 2

3 Inleiding De TASKFORCE Geven voor weten is ingesteld om tot eind 2006 uitvoering te geven aan het Rapport van het Innovatieplatform Geven voor weten. Particuliere middelen voor de wetenschap, dat in juni 2005 is gepubliceerd. Dit rapport is voorbereid door een werkgroep onder leiding van prof. dr. P. Nijkamp. De aanbevelingen van de werkgroep Nijkamp zijn in deze helder en ook concreet: verander met het oog op de filantropische inkomstenbron de cultuur en structuur van de kennisinstituten, maak een wetenschapsfonds en faciliteer filantropische bijdragen via fiscale maatregelen. De opdracht van de TASKFORCE is het maken cq. herstellen van een philanthropic constituency en het stimuleren van een philanthropic culture. In dit eerste advies wordt ingegaan op de fiscale middelen, te realiseren in het belastingplan van respectievelijk 2006 en 2007 en op de cultuuromslag. Advies Fiscaliteit In het rapport Geven voor weten, zoals dat in juni 2005 is gepresenteerd, zijn een viertal fiscale maatregelen aanbevolen. Twee van de vier maatregelen zullen op 1 januari a.s. door wetswijzigingen worden ingevoerd. Verhoging plafond giftenaftrek in de vennootschapsbelasting In de eerste plaats kunnen vennootschapsbelastingplichtige lichamen ( NV s en BV s) in de toekomst hogere bedragen schenken aan instellingen voor algemeen nut, waaronder wetenschappelijke instellingen. Nu is jaarlijks een zuivere gift tot een bedrag van 6% van de fiscale winst aftrekbaar, straks wordt dat plafond opgetrokken tot 10%. Deze faciliteit is verbeterd om juist het geven aan wetenschappelijke instellingen te bevorderen. Vrijstelling schenkings-en successierecht voor wetenschappelijke instellingen in Nederland en de Europese Unie Een wetenschappelijke instelling kan in de toekomst vrij van Nederlands schenkings - en successierecht giften en verkrijgingen ontvangen. Het gaat hierbij niet alleen om instellingen die binnen het Rijk zijn gevestigd, maar ook om instellingen die zijn gevestigd in de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een bij ministeriele regeling aangewezen mogendheid. Dat is een gewenste uitbreiding die ook onder het Europees recht onvermijdelijk is. Beide maatregelen (verhoging plafond giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en vrijstelling schenkings- en successierecht) vloeien rechtstreeks voort uit de voorstellen van de Commissie die het rapport Geven voor weten heeft uitgebracht. De voorgestelde wetswijziging op 1 januari roept ook een aantal vragen op. Zo neemt de inspecteur van belastingen kennelijk in de toekomst een voor beroep vatbare beschikking. 3

4 Hij kan ook echter een categorie instellingen dan wel een groep met elkaar verbonden instellingen als zodanig aanmerken zonder dat daartoe een verzoek is gedaan. Dat laatste is noodzakelijk voor wetenschappelijke instellingen. Onduidelijk is welke inspecteur bevoegd is en of niet al bij ministeriele regeling bepaald kan worden dat bepaalde instellingen per definitie onder de twee beschreven regelingen vallen. De TASKFORCE dringt er op aan dat hiervoor een lijst wordt opgesteld. De TASKFORCE denkt dan in ieder geval aan de KNAW en zijn instellingen, NWO en zijn instellingen, de Koninklijke Bibliotheek, universiteiten, alle door het Rijk bekostigde onderwijs- en cultuurinstellingen en de academische ziekenhuizen. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting blijft overigens onveranderd. Het onderscheid periodieke giften en giften blijft bij aftrekbare giften bestaan. Dat is jammer. Niet duidelijk is waarom er een drempel van 1% van het verzamelinkomen nodig blijft en een plafond van 10% bij giften. Die drempel en dat plafond verhinderen particulieren in het doen van giften. Teneinde een cultuur van geven te bevorderen pleit de TASKFORCE dan ook voor een afschaffing van de drempel en het plafond, zodat alle giften gedaan door particulieren aan wetenschappelijke instellingen onbeperkt en volledig aftrekbaar zijn. De TASKFORCE is van mening dat een cultuur van geven niet wordt bevorderd door vermogensfondsen volledig aan banden te leggen. Vanaf 1 januari a.s. mogen instellingen die binnen het Rijk zijn gevestigd alleen vrij van schenkingsrecht schenkingen doen voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang. Die eis kan in de praktijk wel eens te zwaar zijn voor bepaalde vermogensfondsen die statutair tot uitkeringen aan bijvoorbeeld familieleden gedwongen zijn. Een versoepeling van de eis door bijvoorbeeld geheel of nagenoeg geheel te veranderen in hoofdzakelijk (=70%) of op de voorgrond staan (=80%) is dan ook redelijk. Vanuit de TASKFORCE wordt dan met name gedacht aan schenkingen ten gunste van wetenschappelijke projecten De TASKFORCE blijft onverminderd pleiten voor de invoering van twee andere maatregelen. Zo zou de Wet Inkomstenbelasting 2001 aangevuld kunnen worden met een faciliteit voor wetenschappelijk beleggen analoog aan groen,cultureel en sociaal-ethisch beleggen (extra heffingskorting van 1.3% in box I en een vrijstelling in box 3 ). Deze faciliteit maakt het voor beleggers mogelijk om fiscaal gefacilieerd te participeren in risicodragende wetenschappelijke projecten. Wel zal nadrukkelijk gedefinieerd moeten worden wat er onder wetenschappelijke projecten verstaan zal worden. Mede om die reden zal de TASKFORCE een voorbeeldgevende inventarisatie maken welke bestaande projecten of nieuwe projecten voor een dergelijke faciliteit in aanmerking zouden kunnen komen. Het grote verschil met geven is dat de beleggers in beginsel de hoofdsom terugkrijgen e n een vergoeding voor de ter beschikking gestelde hoofdsom. De gewenste faciliteit van wetenschappelijk beleggen kan worden gekoppeld aan initiatieven, zoals ontwikkeld door de Universiteit van Leiden. Tenslotte pleit de TASKFORCE voor een regeling die het detachering van wetenschappelijk personeel moet vergemakkelijken in die zin dat dergelijke 4

5 detacheringen onder bepaalde voorwaarden vrij van BTW kan geschieden, net als in de sociaal-culturele en zorgsector. Advies Cultuuromslag Het integreren va n de rol van de private filantropische sector in het verzorgingsstaatmodel zal leiden tot een nieuw sociaal beleidsmodel, gebaseerd op een mixed economy of welfare. Een terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid bij de burger, particulier initiatief en maatschappelijk betrokken bedrijfsleven markeren de trend van meer privaat geld voor publieke doelen. Dit past naadloos in het beleid van Balkenende II. De Europese eenwording biedt voor Nederland een buitengewone kans om naar andere West Europese landen toe dit nieuwe sociaal beleidsmodel aan de moderne Europese verzorgingsstaten van de 21 e eeuw te presenteren. Hiermee kan Nederland haar koploperspositie als sociale staat in Europees verband behouden en verstevigen. Dit initiatief kan niet gedragen worden door een enkel ministerie. Markt, overheid en filantropie dienen elkaar te versterken en niet substituut te zijn.een vrije markt vormt de basis waarop de overheid met het oog op het algemeen belang regulerend reageert; filantropie geeft uiting aan de directe betrokkenheid met het algemeen belang. De kracht van overheidsbeleid in de Nederlandse verzorgingsstaat is dat burgerrechten en sociale rechten (inkomenszekerheid, gezondheidszorg en onderwijs) gegarandeerd worden volgens het evenredigheidsbeginsel: gelijke rechten voor iedereen. Wanneer de overheid taken zelf uitvoert kan dit leiden tot onnodige bureaucratie. Om deze reden laat de overheid, waar mogelijk, de uitvoering aan anderen over: de markt of het particulier initiatief. De markt is in deze een oplossing doordat de markt dynamiek brengt, maar ook ongelijkheid, omdat de primaire doelstelling van de markt niet het algemeen nut is. De kracht van het particulier, filantropisch initiatief is dat eveneens de dynamiek en pluriformiteit worden bevorderd ten dienste van het algemeen nut. Dit laatste onderscheidt de filantropische inzet van de markt. Filantropische inzet is gebaseerd op particuliere keuzen ten aanzien van het algemeen nut. In dit opzicht verschilt het van de overheid. Filantropie leidt tot het re-particulariseren van de verzorgingsstaat. Voor kennisinstituten betekent filantropie als inkomstenbron een cultuuromslag: naast de bureaucratisch professionele legitimatie (outputbeoordeling) van de overheid ook draagvlak legitimatie (voortdurende rechtvaardigingsdruk). Strategie: 1. Overleg met CvB s van de universiteiten Maastricht, Delft, Leiden en de VU om het commitment te inventariseren; het vinden van leaders 5

6 2. Voorbeeldprojecten (best practices) bij de universiteiten van Maastricht, Delft, Leiden en de VU inventariseren en bekend maken 3. Bij banken en financiële intermediairs peilen of bij de voorbeeldprojecten social venturing tot de mogelijkheden behoort 4. Symposium in april 2006 voor alle CvB s i.s.m. met VSNU, te houden op de VU en met het optreden van Minister Van der Hoeven. Overige plannen Wetenschapsfonds Voorjaar 2006: voorbereidingen voor het oprichten van een wetenschapsfonds; overleg met bankiers, vermogensbeheerders, fondsen November 2006: stichting van een wetenschapsfonds Beleidsvisie van overheidszijde Vanuit de filantropische sector is naar aanleiding van Commissie Moltmaker (verandering successiewet) en naar aanleiding van het symposium Naar een Nederlandse Raad voor de Filantropie van november 2002 op de Vrije Universiteit een regulier landelijk koepeloverleg ingesteld. Van overheidszijde bestaat een dergelijk aanspreekpunt niet. Het instellen van een interdepartementale werkgroep filantropie past in de lijn van een civil society. Tevens kan een dergelijke werkgroep binnen de overheid bijdragen aan het vestigen van een nieuwe beleidsvisie en -cultuur jegens de filantropische sector. Voorjaar 2006: beleidsvisie bespreken met premier Balkenende en minister van der Hoeven (eind jan. 06) Advies ten aanzien van de beleidsformulering door de overheid op het terrein van onconventionele financiering. Diverse departementen houden zich bezig met verschillende aspecten hiervan. In de TASKFORCE kan een beeld worden gevormd van de beleidsformulering door de overheid op dit moment. Dat kan leiden tot aanbevelingen aan de minister. Europese dimensie De TASKFORCE stelt zich op de hoogte van de filantropische bijdragen aan de kenniseconomie in Westeuropese landen, en, indien aanwezig, van best practices. Advies ten aanzien van de Europese dimensie van filantropie. Nederland wordt steeds actiever op het gebied van vitalisering van onconventionele financieringsbronnen. Nederland kijkt ook steeds meer over de grenzen heen met (startende) projecten als 6

7 Geven in België en Geven in Duitsland. De vraag die in de TASKFORCE kan worden behandeld is of Nederland kennis over de benutting van onconventionele financiering kan aanwenden om een impuls te geven aan ontwikkelingen op Europese schaal. Dit kan leide n tot aanbevelingen aan de minister. Bijlage: Samenstelling TASKFORCE Prof. Dr. Th.N.M. (Theo) Schuyt (voorzitter) Mr. M. (Marnix) L. A. van Rij (lid) Prof. Ir. R. (Roel) Pieper (lid) Drs. S. (Sjoerd) van Keulen (lid) Dr. L. (Renk) J. Roborgh (lid) Mr. Drs. G. C. (Cor) Katerberg (secretaris / plv lid) Het ambtelijk secretariaat van de VU bestaat uit de volgende personen: Mevr. B. Schouten (bureaumanager) Mevr. Drs. B.M. Gouwenberg VU, FSW, Werkgroep Filantropische Studies De Boelelaan HV Amsterdam

Kabinetsstandpunt Geven voor weten

Kabinetsstandpunt Geven voor weten Kabinetsstandpunt Geven voor weten 1. Aanleiding en voorgeschiedenis 2 2. Rol van de overheid inzake filantropie 3 3. Cultuuromslag 4 4. Fiscaliteit 5 5. Wetenschapsfonds 8 Bijlage 1: Samenstelling Taskforce

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT WAAROM IS GEVEN BELANGRIJK? Cultuurmecenaat ontstaat wanneer iemand geld of andere middelen aan kunst en cultuur geeft, zonder hier directe materiële

Nadere informatie

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging BTW en gezondheidszorg Bestuurlijk een uitdaging Peter Kamsteeg MBA-Health April 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Management samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Zorg Op Noord 1.2 Conceptualisering 2. Onderzoeksstrategie

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie 2013 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterscriptie KERK & BELASTING Naam student: Lukas Coenraats Studentnummer: 319669 Begeleider: Drs. J.E. van den Berg Bergen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357

Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Drs. L.M.L.H.A. Hermans Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Ons kenmerk AWT/302 OR 990390 /421 Onderwerp HBO en kenniscirculatie Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 203) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering

Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering FEC-reeks: 10 21 januari 2004 2 Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Quick scan Ten geleide Voor u ligt de quick scan

Nadere informatie

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties)

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) Verbetering positie en zeggenschap huurders Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) 11 oktober 2005 I Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Opdracht

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie