T. B.V. DE WERKHYPOTHESE: DE ONTWIKKELING VAN DE ENERGIESITUATIE. door. H. J. Snel Abw f ebruari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T. B.V. DE WERKHYPOTHESE: DE ONTWIKKELING VAN DE ENERGIESITUATIE. door. H. J. Snel. 1979-56 Abw f ebruari"

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T T. B.V. DE WERKHYPOTHESE: DE ONTWIKKELING VAN DE ENERGIESITUATIE door H. J. Snel Abw f ebruari R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S L E L Y S T A D

2 , De wereldenergieproduktie tussen 1925 en 2025, onderverdeeld naar energiebron, is weergegeven in tabel 1 en de figuren 1, 2 en 3. De voorspelling van de produktieomvang van de fossiele brandstoffen berust op de theorie van een produktieverloop volgens de zgn. logistische curve. De produktie groeit aanvankelijk exponentieel, totdat de beperktheid van de voorraden merkbaar wordt, waarna de produktie eerst snel, later langzamer weer afneemt (zie figuur I ). Zo rmrdt de top in de produktie van gas en aardolie a1 binnen de beschouwde periode tot het jaar 2025 bereikt, die van steenkool pas veel later. Bij de steenkool is ook de winning d.m.v. vloeibaar maken een vergassing meegenomen. Er is vanuit gegaan dat de gevolgen van het gebruiken van de fossiele brandstoffen voor het milieu, m'et name valt dan te denken aan de vrijkomende warmte en de (kumulerende) C02-produktie, niet zodanig zijn dat deze beperkingen opleggen. Het aandeel in de energieproduktie val niet-fossiele energiedragers is aangenomen op 8% in het jaar 2000 (lit. I). Een onderdeel hiervan is de kernenergie. De groei hiervan blijft beperkt door de eraan verbonden problemen, met name die van het radio-actieve afval. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat bij de huidige technologie de urariumvoorraad slechts equivalent is met maximal 10% van de uiteindelijke winbare voorraad fossiele brandstoffen. Pas bij invoering van de nog niet operationele kweekreactor zou deze verhouding kunnen omslaan (lit. 2, 3). Andere niet fossiele energiebronnen zijn waterkracht en zonne-energie. Deze zullen het grootste deel van de niet-fossiele energieproduktie voor hun rekening nemen. Voordeel van deze energiebronnen is dat er geen extra warmte en afvalprodukten uit vrijkomen. Ze hebben echter we1 invloed op het milieu. Daardoor is uiteindelijk ook de benutbare hoeveelheid zonne-energie, zij het op een zeer hoog niveau, beperkt. Aangenomen is dat tussen 2000 en 2025 de niet-fossiele energieproduktie verdubbelt. Inmiddels kan dan de energieproduktie door kernfusie operationeel zijn en een bijdrage leveren. Deze energiebron is praktisch onuitputtelijk. Echter ook bij kernfusie is er een stralingsrisico en komt er extra warmte vrij. Het is erg goed mogelijk dat uit milieu-overwegingen de produktie van de fossiele energiedragers beperkt zal moeten worden en een extra beroep gedaan op de niet-fossiele bronnen. Dit zou ook het geval kunnen zijn i.v.m. de betekenis van fossiele energiedragers, als grondstof voor de chemische industrie (lit. ). Met name door een op grote schaal benutten van niet-fossiele energiebronnen (kernfusie, zonne-energie rondom de evenaar) ontstaat er behoefte aan de mogelijkheid om energie met geringe verliezen en in een schone vorm naar de plaats van gebruik te kunnen transporteren en om energie op te kunnen slaan. Elektriciteit is we1 schoon maar transport over grotere afstanden gaat gepaard met grote verliezen en opslaan is niet goed mogelijk. Wordt de energie vastgelegd door waterstof te maken dan zijn transport en opslag we1 mogelijk. Waterstof is een erg schone brandstof. Uit een vergelijkende berekening van energiesystemen waarin waterstof en elektriciteit in verschillende verhoudingen als medium worden gebruikt, blijkt een gemengd system het goedkoopst (lit. 5). Het opzetten van een waterstofsysteem vereist tientallen jaren. Daarom mag verondersteld worden dat hiermee in 2025 a1 een begin is gemaakt. Wat betreft de energie~rijs wordt tussen nu en 2000 een verdubbeling voorzien (lit. 1).

3 Tabel 2 laat voor 1970 de verdeling van het energieverbruik over de wereldbevolking zien. Hieruit blijkt dat de Nederlander bijna drie keer zoveel energie gebruikte dan de hele wereldbevolking gemiddeld. Als we deze verhouding gelijk willen houden mag Nederland in J gebruiken, tegen J in In figuur 4 zijn een aantal mogelijke ontwikkelingen van het energieverbruik in Nederland weergegeven. Voor de Werkhypothese wordt uitgegaan van die in Variant B van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe1eid:In dat scenario neemt de economische groei af tot nu1 in In de Variant B wordt voor het verkeer en vervoeruitgegaan van een sterk ontwikkeld systeem van huurauto's. Hieraan is gekoppeld een vermindering van het aantal autokilometers. Daardoor wordt het energieverbrukbeperkt. Aangezien in de Werkhypothese een concentionelere ontwikkeling van.het verkeer en vervoer wordt voorzien, wordt voor het energieverbruik door deze.sector W.R.R.-Variant A aangehouden (tabel 7),.' Het is echter de vraag of bij de voorziene energieprijsstijging en economische ontwikkeling deze ontwikkeling van het verkeer en vervoer we1 mogelijk is. Dit geldt met name voor de ontwikkeling van de lucht-' vaart. Deze is voornamelijk te danken aan de groei van het aantal va-' kantievluchten en doordat op de voor internationale vluchten geen accijnsen wordt geheven, werken de prijsstijgingen relatief sterk door. Voor na 2000 wordt voor het totale energieverbruik uitgegaan van een stabilisatie. Tabel 3 en figuur 5 geven de verdeling van het energieverbruik over een aantal sectoren. Het grootste deel van het "overig finaal verbruik" wordt benut voor verlichting en verwarming door gezinnen en overheid. Deze aanwending bedroeg in 1973 bijna 22% van het totale energieverbruik in ons land. Door de grote verbetering die mogelijk is in de efficigntie van de verwarming kan het relatieve aandeel van deze post zelfs bij een vergroting van het aantal woningen afnemen. Onder de sector energie-industrie staat aangegeven de energie die gebruikt wordt om energie te transformeren (elektriciteitscentrales en raffinaderijen). De produktie van de raffinaderijen worden voor een groot deel gegxporteerd. Bij de verschuiving in de energievoorziening van aardolie naar steenkool is te verwachten(dat de daarbij mogelijke transformatieprocessen (gassificatie en liquefactie) grotendeels in de steenkoolproducerende landen zelf zullen plaatsvinden. Bovendien beschikt ons achterland Duitsland zelf over steenkool. Er is dus op den duur een afname te verwachten van de energie die gebruikt wordt voor andere transformaties dan die in elektriciteit. In de elektriciteitsproduktie is op den duur een rendementsverhoging mogelijk. Bij grootscheepse invoering van kernenergie/kernfusie kan (naast evt. waterstof als medium) een vergroting van de elektriciteitsproduktie optreden. Voor 2000 is nog uitgegaan van een gelijkblijvend aandeel van het verbruik in de energie-industrie. De wijze waarop door de verschillende bronnen in de energiebehoefte werd en zal kunnen.worden voorzien is aangegeven in tabel 4 en figuur 6. Voor de niet-fossiele bronnen is uitgegaan van de jaarproduktie welke de alternatieve energiebronnen in ons land in ~otentie kunnen leveren (Lit. 10). Het gaat daarbij voornamelijk om zonne-, wind- en geothermische energie. Verondersteld wordt dat ons land, met zijn uit~uttende gasvoorraad, een belangrijke plaats zal innemen bij de ontwikkeling van de hiemoor vereiste technologie.

4 De resterende energiebehoefte is naar evenredigheid met de wereldproduktie over de fossiele energiebronnen verdeeld. Dit komt neer op een zeer snelle vervanging van aardolie en aardgas door steenkool. De steenkool zal hier voor een deel in een omgezette vorm worden aangevoerd en gebruikt. Ook de aardolie en het aardgas worden bijna volledig geimporteerd. De mogelijke bijdrage van kernenergie en kernfusie is hier niet te kwantificeren. De toenemende afhankelijkheid van de levering van energiedragers door het buitenland kan er de oorzaak van zijn dat over de bezwaren van kernenergie/kernfusie wordt heengestapt en deze bron een belangrijk aandeel gaat leveren. In tabel 4 is ook het percentage aangegeven dat het Nederlandse verbruik uitmaakt van de wereldproduktie. 1.v.m. de afhankelijkheid van het buitenland is ook het invoersaldo en het percentage dat dit van de wereldproduktie uitmaakt belangrijk (tabel 5). Beide gegevens zijn vewerkt in figuur 7. Duidelijk komt hieruit naar voren de invloed van de exploitatie van ons aardgas. In dit beeld is dit ook in een gunstige periode gebeurd, nl. een waarin ons land een relatief hoog percentage van de wereldproduktie nodig had. De ontwikkeling van het energieverbruik van ons land per hoofd van de bevolking is aangegeven in tabel 6. Na 1990 is het verbruik per hoofd constant. Consequenties Hoewel in de hier beschreven ontwikkeling van de energiesituatie geen absolute tekorten optreden, is er toch een spanning tussen vraag en aanbod die zal resulteren in prijsstijging. Nederland zal hiervan als energie-importerend land in het bijzonder de nadelige invloed op de economische ontwikkeling ondervinden. De consequenties hiervan zijn een integraal onderdeel van de Werkhypothese-visie. Hier zullen alleen een aantal ruimtelijke gevolgen worden aangegeven die direct samenhangen met de energievoorziening. I. Het gebruik van steenkool (in de oorspronkelijk vorm) is het minst bezwaarlijk als dit gecentraliseerd gebeurt. Daarom schakelen de grote elektriciteitscentrales op deze brandstof over. De aanvoer hiervan stelt eisen aan de infrastructuur, met name de waterwegen. Buiten de topuren gaan deze centrales over op waterstofproduktie. Mogelijk zullen later alleen centrales bij de zeehavens oorspronkelijke steenkool gebruiken en de andere centrales alleen brandstoffen welke met behulp van steenkool zijn geproduceerd. Deze brandstoffen kunnen als zodanig worden geimporteerd of in de zeehavencentrales geproduceerd. 2. Er worden aanvankelijk geen kerncentrales bijgebouwd, later mogelijk wel. Op langere termijn zijn kernfusiecentrales waarschijnlijker. Ook hier een gemengde elektriciteits en waterstofproduktie. Deze centrales vragen een plaats in een minder dicht bevolkt gebied. 3. Tegenover deze beide terdenties naar een gecentraliseerde elektriciteitsopwekking staat de ontwikkeling van gecombineerde warmte- en elektriciteit~~roduktie, welke wat dit betreft decentraliserend werkt. Dit vereist kleinere centrales binnen het stedelijk gebied. Deze kunnen eventueel worden gevoed met de in grotere centrales geproduceerde waterstof. 4. In verband met de onzekerheden die kleven aan de ene~~ievoorziening moet een goed openbaar vervoerssysteem worden gehandhaafd. 5. Het waterstofdistributiesysteem en de toepassing van wannte-kracht-

5 koppeling en geothedsche energiepleiten voor een zekere concentratie van woningen, de toepassing van zonener~ie. 15 februari 1979 H.J. Snel

6 Literatuur I. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid De komende vijfentwintig jaar. 2. Essobron juni Energienota (1974). 4. Krevelen, prof. dr. D.W. van. Grondstoffen, materialen en recycling. Intermediair 6 oktober T.N.O. Waterstof als energiedrager. 6. Verslag Symposium Energie, nu en morgen. T.H. Twente Centraal Bureau voor Statistiek Algemene milieustatistiek 8. Stichting Toekomstbeeld der Techniek Energy conservation; ways and means. 9. Landelijke Stuurgroep. Energie-onderzoek Energie Wart. R. van der. De betekenis van alternatieve energiebronnen in Nederland. Energiespectrum juli/augustus 1978.

7 Tabel 1. Wereldenergieproduktie in l0i5 J steenkool en bruinkool OOO aardolie aardgas kernenergie waterkracht [ I zonne-energie kernfusie totaal ) excl. comunistische landen. bronnen: 1925, 1940: Shell, op citaat lit t/m 1972: UNO, op citaat lit en 2025: lit. I,.m.u.v..niet-fossiel 2025

8 ~ -- Tabel 2. Procentuele-verdeling wereldbevolking en energieverbruik in Verdeling Verdeling Verhouding bevolking (1) energieverbr. (2) (2) : (1) West-Europa ,2 2,23 Af rika 10,O 195 0,15 Midden-Oosten (met Turkije) ,34 Noord-Amerika 6,O 35,9 5,98 Midden- en Zuid-Amerika 737 3~6 0,47 Verre Oosten en Australiz 31, ,29 Oost-Europa, Sovjet Unie en China ,6 0,85 Totaal Nederland 0,37 1,03 2,78 Bron: lit...3 Tabel 3. Energieverbruik Nederland per sector.in l0i5 J energie-industrie industrie verkeer en vervoer 116 I overig finaal verbruik to taal Bron: t/m 1975 C.B.S., lit. 7 - verkeer en vervoer 1960 t/m 1970 lit t/m 2000 W.R.R.-variant A (lit. I) t/m 2000: totaal volgens W.R.R.-B (lit. I); aandeel energiebedrijven en industrie overeenkomstig L.S.E.0.-scenario I1 (lit. 9)

9 Tabel 4. Energieverbruik Nederland per energiedrager in l0i5 J vaste brandstoffen aardolie aardgas kernenergie alternatieve bronnen 50 I 750 totaal percentage v.d. wereldproduktie 0,75 0,71 1,03 0,94 0,96 0,84 0, Bronnen: 1950 t/m 1970, lit C.B.S. (lit. 7) 1980 t/m 2000, W.R.R.-variant B (lit. 1). Tabel 5. Energieverbruik en -produktie Nederland in 1015 J totaal verbruik ' totale produktie invoersaldo +I I560 t invoersaldo in % v.d. wereldproduktie 0,25 0,35 0,39-0,27 -:0,l2 0,35 0,50 0,42 Bronnen: 1950 t/m 1970: Lit t/m 2000: W.R.R., Variant B (Lit. 1) 2025 : Tabel 4

10 Tabel 6. ~nergieverbruik Nederland per hoof d van de bevolking Totaal energieverbruik (in l0i5 J) Bevolkingsomvang 10,2 11,6 13,l 13,6 0 15,O 15,6 15,8 Energieverbruik per hoofd v.d. bevolking (in lo9 J) Tabel 7. Autosysteem in 2000 volgens "De komende. vijfentwintig jaar" (Lit. 1) Variant A Variant B auto's/1.000 inw. 6 auto's - privi5 (10 ) - huur ( lo6) autogebruikers (10 ) 6,1 6,1 gem. aantal km - autobezitter - autohuurder 9 autokm (10 ) 87 34,8 9 personenkm (10 ) Totaal energieverbruik verkeer en vervoer (1015 J)

11 Figuur I. Een voorspelling van de jaarlijkse produktie van fossiele energie-dragers bron: Lit. 1.-

12 Figuur 2. Wereldenergieproduktie I. W.R.R. (Lit. I) 2. Esso; excl., we1 verwachte, nieuwe bronnen. (Lit. 2) -

13 .... ~~ Figuur 3. Verdeling wereldenergieproduktie over verschillende bronnen bron: aardgas, aardolie en steenkool : Lit overig: t/m Lit. 1 ~. -

14 Figuur 4. Energieverbruik Nederland 1. Scenario I Landelijke Stuurgroep Energieonderzoek (1976) (Lit. 9) 2. Variant A W.R.R. (Lit. I) 3. Variant B W.R.R. 4. Scenario I1 L.S.E.O. (Lit. 9)..

15 . Figuur 5. Verdeling energieverbruik Nederland over sectoren ~.....

16 Figuur 6. Verdeling energieverbmik Nederland over verschillende bronnen ~.....,..

17 .., Figuur 7. Energieverbruik en -invoersaldo Nederland gerelateerd aan de wereldenergieproduktie.... ~-

18 Figuur 8. Energieverbruik Nederland per hoofd van de bevolking -....~~... -.

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

De Nederlandse aardgaswinning

De Nederlandse aardgaswinning 11 De Nederlandse aardgaswinning Historisch perspectief: van stadsgas naar aardgas De rol van aardgas in de Nederlandse economie De aardgasbaten Winning, verbruik en internationale handel Binnenlands verbruik

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Reinoud Segers en Maarten van Rossum Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Hernieuwbare energie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling heeft ten eerste te

Nadere informatie

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE augustus 2015 zie ook: www.energiefeiten.nl Een relativerend verhaaltje over ENERGIE Inhoud blz. Enkele definities en fundamentele wetten - - 6 - Vermogen - - - - - - - 6 - Energie - - - - - - - 6 - Wet

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke

Nadere informatie

DAMES: Een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 2030

DAMES: Een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 2030 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 773001 017 DAMES: Een bestand voor de macro-emissies

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie EOS LT 03029, werkpakket 4 Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in opdracht van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor

Nadere informatie