DOCUMENTBEHEER - ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCUMENTBEHEER - ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN"

Transcriptie

1 DOCUMENTBEHEER - ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN Rikkert Koppes, Juli 2005 Technische Universiteit Eindhoven Dit document is beschikbaar in de volgende versies: Online HTML document, 1 file [http://www.rikkertkoppes.com/0h540/scriptie.html] Online HTML document, opgesplitst per paragraaf [http://www.rikkertkoppes.com/0h540/default.html] Online PDF document [http://www.rikkertkoppes.com/0h540/scriptie.pdf]

2 2 TABLE OF CONTENTS 1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Onderzoek: belevenis van documentbeheer 4 Interface eisen 5 Interface Implementatie 6 Appendix 7 Referenties Index

3 3 FULL TABLE OF CONTENTS 1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Onderzoek: belevenis van documentbeheer 3.1 Enquete 3.2 Literatuur Documentbeheer Document Management Systemen Feedback 3.3 Programmatuur Spacemonger Copernic desktop search 4 Interface eisen 5 Interface Implementatie 5.1 Desktop gebied Piles Pile actie Peek actie Browse actie 5.2 Archiefgebied Het browseproces Sort actie De kastweergave 6 Appendix 6.1 Enquete 7 Referenties Index B C D H I K O P S U

4 4 1 SAMENVATTING In deze scriptie worden na een kort onderzoek enkele voorstellen met betrekking tot een Document Management System (DMS) uitgespreidt. Het onderzoek betreft een kleine enquete onder zo'n 60 mensen, wat literatuur onderzoek en analyse van specifieke programmatuur in de DMS sfeer. De uiteindelijke voorstellen worden gepresenteerd aan de hand van een grafische interface (zie figuur) en enkele UML diagrammen. Hierbij zal worden verteld hoe verschillende user interacties (use cases) plaatsvinden en geimplementeerd kunnen worden. Het voorstel voor een DMS interface

5 5 2 INLEIDING Digitaal documentbeheer is lastig, zeker wanneer mensen in een omgeving werken waar anderen (collega's) op een eenvoudige manier toegang moeten hebben tot de digitale documenten van een bepaald persoon, moeten documenten op een systematische manier beheerd worden. Eén veelgebruikte mogelijkheid hiervoor is een gedeelde ruimte waar men bestanden kwijt kan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een netwerkschijf, maar ook bepaalde mappen op een pc die gedeeld zijn voor andere gebruikers. Ook gearchiveerde bestanden op CD's bieden een mogelijkheid om bestanden onderling te delen. Aangezien bestanden op de één of andere manier logisch gegroepeerd in een directorystructuur op het opslagmedium moeten komen te staan, is het hebben van een centraal systeem om een dergelijke structuur te maken en te beheren wenselijk.

6 6 3 ONDERZOEK: BELEVENIS VAN DOCUMENTBEHEER 3.1 Enquete Er is een klein onderzoek gedaan (onder 60 mensen) hoe de belevenis is van het omgaan met digitale en papieren documenten. Dit onderzoek bestond uit een enquete (zie appendix), waarbij vragen werden gesteld met betrekking tot gebruikerservaringen en gebruik van speciale document management systemen. Vrijwel alle geenqueteerden gebruikten een gezamenlijk systeem om bestanden op te slaan (netwerkschijf, fileserver), terwijl slechts ongeveer de helft een dergelijk systeem had voor papieren documenten (centraal archief). Aangezien men meer met digitale documenten van anderen werkt dan men met papieren documenten doet is dit niet zo verwonderlijk. Over het algemeen valt het met de irritatie bij het zoeken naar documenten in beide gevallen wel mee. Er is blijkbaar ook niet veel moeite nodig om bestanden (eventueel van anderen) te vinden. Wel valt op dat geenqueteerden die een filebeheersysteem gebruiken vrijwel allemaal zelden of nooit moeite hebben met het vinden van bestanden, of geirriteerd raken door het zoeken ernaar. Genoemde document management systemen zijn onder andere: Picasa [http://picasa.google.com] ACDsee [http://www.acdsystems.com/nr/acdsee7/en/homelife/index.html] Copernic Desktop Search [http://www.copernic.com/en/products/desktop-search/] CVS [https://www.cvshome.org/] Visual Sourcesafe [http://msdn.microsoft.com/vstudio/previous/ssafe/] Sharepoint [http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/sharepoint/default.mspx] Photoshop Album [http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/main.html] 3.2 Literatuur Documentbeheer In de hedendaagse praktijk heeft men te maken met verschillende soorten documenten. Natuurlijk denken we hierbij direct aan het onderscheid tussen papier en digitaal, aangezien deze beschouwd kunnen worden als twee aparte systemen. Maar binnen de digitale wereld van files en folders neemt een ietwat aparte plaats in. Binnen de computer zijn en het filesysteem 2 aparte systemen. Het ene systeem kan in het andere worden omgezet, papier kan worden gescanned (of overgetypt), files en s kunnen worden geprint, files kunnen worden attached aan mails en attachments kunnen worden gesaved. In [Sellen & Harper, 2002] wordt opgemerkt dat het printen van files en s, ondanks de opkomst van het digitale systeem, nog steeds veelvuldig gebeurd. Een verklaring die wordt gegeven ligt in het onderscheid tussen "hot", "warm" en "cold" documenten. "Hot" documenten zijn die documenten die een gebruiker direct bij de hand moet hebben; ze liggen her en der verspreid op zijn bureau of op stapels, direct bij de hand. "Warm" documenten staan op het punt "hot" te worden, of zijn dit net geweest. Deze documenten hoeven niet direct bij de hand te zijn, maar liggen toch in de buurt, bijvoorbeeld opgeborgen in een la. "Cold" documenten zijn documenten die niet meer gewijzigd worden en gearchiveerd kunnen worden. Aangezien papier de handige eigenschap heeft dat het makkelijk is te sorteren, op te stapelen en te verplaatsen, zijn "hot" documenten vaak in deze vorm te vinden. Aangezien "warm" documenten klaar liggen om "hot" te worden, of dit net zijn geweest, zijn ook deze vaak in papieren vorm opgeborgen. Pas in de "cold" fase wordt een en ander permanent digitaal opgeslagen, voornamelijk om ruimte te besparen. Mocht een "cold" document weer nodig zijn, is het waarschijnlijk dat deze opnieuw geprint wordt Document Management Systemen In het digitale systeem zijn er ook files die zich niet lenen om uit te printen, omdat ze geen equivalent in de papieren wereld hebben (denk aan software, maar ook bijvoorbeeld planningen die simpelweg te

7 7 groot of te dynamisch zijn om te printen). Ook dergelijke documenten kunnen zich in een "hot", "warm" en "cold" fase bevinden. Om voor deze documenten een vergelijkbare functionaliteit te bieden als voor papieren documenten is in [Bondarenko & Janssen, 2005] een aantal eisen voor een dergelijk DMS geponeerd: Een DMS moet documenten in hun taakgerelateerde context kunnen plaatsen Een DMS moet documenten van verschillende bronnen kunnen combineren (bestanden, etc) Een DMS moet op een eenvoudige het (her)groeperen van documenten faciliteren Een DMS moet een flexibele ad-hoc herstructurering toelaten Een DMS moet bij voorkeur gebaseerd zijn op een al bestaand systeem Het gebruik van het DMS moet zo eenvoudig mogelijk zijn Met betrekking tot het gebruik van het DMS (eis 6), dient uiteraard een interface ontworpen te worden. Basering op een bestaand systeem (eis 5) ligt voor de hand, maar verder kan ook gekeken worden naar de manier waarop een en ander gepresenteerd kan worden. Het gebruik van separabele meerdimensionale stimuli (zoals kleur, grootte en positie) om bepaalde eigenschappen van een document te vertegenwoordigen (zoals "temperatuur", omvang en sorteervolgorde) is hiervoor aan te bevelen [Wickens & Hollands, 2000] Feedback Als een systeem op een intelligente manier kan bijstaan in het vinden, groeperen en doorkijken van files en folders, kan dat bijdragen aan een betere interactie tussen mens en systeem. Wellicht kan het bijstaan in het "opruimen" van de omgeving van een gebruiker, in de zin dat minder documenten geprint hoeven te worden. Intelligentie en feedback van een dergelijk systeem zouden bijvoorbeeld kunnen worden toegepast om aan te geven hoe dicht een gebruiker bij zijn doel zit, of bijstaan als een gebruiker telkens dezelfde, foutieve, route volgt om een document te vinden en zo irritatie bij een gebruiker verminderen. In deze zin kan worden gesproken van het toekennen van emoties aan het systeem [Picard]. 3.3 Programmatuur Uit de enquete is een aantal alternatieve schijfbeheersystemen naar voren gekomen. In de volgende paragrafen bespreek ik de eigenschappen van een aantal van deze programma's Spacemonger Spacemonger [http://www.werkema.com/software/spacemonger.html] is een programma dat de inhoud van een harde schijf grafisch in beeld brengt. De grootte van de files (bytes) wordt direct vertaald in de grootte van het pictogram. Door te dubbelklikken op folderstructuren kan worden ingezoomd waardoor meer detail wordt getoond.

8 8 Een screenshot van spacemonger Dit programma heeft als voordeel dat de structuur van het geheel direct duidelijk is, er kan op een eenvoudige manier worden ingezoomd op gewenste onderdelen van de schijf. Nadeel is dat de bestandsgrootte niet iets zegt over de belangrijkheid van de file. Ook wordt het aantal files in een map niet gerelateerd aan de grootte van het pictogram. Aangezien cues als grootte en kleur eenvoudig onafhankelijk herkend kunnen worden (zie bijvoorbeeld [Wickens & Hollands, 2000]), zouden deze bij voorkeur aan eigenschappen als de datum van de meest recente wijziging (last modified), de gebruiksintensiteit of het aantal files in een folder weer moeten geven. Een ander voorbeeld van een dergelijk programma voor Unix is Methylblue Filelight [http://www.methylblue.com/filelight/]:

9 9 Screenshot van Methylblue FileLight Copernic desktop search Copernic Desktop Search [http://www.copernic.com/en/products/desktop-search/index.html] is een programma die de inhoud van de files en mails indexeert, waarna het mogelijk is om relatief snel door de gegevens op je harde schijf te zoeken. Dit programma heeft het voordeel dat het zoekproces sneller en eenvoudiger is. In plaats van min of meer ongestructureerd door folderstructuren te browsen kan een file met behulp van enkele zoektermen betrekkelijk snel gevonden worden. Het nadeel hiervan is dat de fysieke plaats van het document minder makkelijk onthouden wordt, men onthoudt eerder de weg die via het zoeken werd afgelegd. Zo ontstaat voor verschillende files een verschillend zoekproces. Bepaalde files worden structureel via dit zoekprogramma gelokaliseerd en andere files worden structureel met de standaard windows explorer gevonden, zo bleek uit een gesprek met gebruikers van dit programma.

10 10 Screenshot van de zoekfunctie van Copernic Desktop Search.

11 11 Voorbeeld van de search functie

12 12 4 INTERFACE EISEN In [Bondarenko & Janssen, 2005] wordt, zoals besproken in het hoofdstuk literatuur, aan een document management systeem (DMS) de volgende eisen gesteld: Een DMS moet documenten in hun taakgerelateerde context kunnen plaatsen Een DMS moet documenten van verschillende bronnen kunnen combineren (bestanden, etc) Een DMS moet op een eenvoudige het (her)groeperen van documenten faciliteren Een DMS moet een flexibele ad-hoc herstructurering toelaten Een DMS moet bij voorkeur gebaseerd zijn op een al bestaand systeem Het gebruik van het DMS moet zo eenvoudig mogelijk zijn Voor het gebruik van bestanden is een UML use case diagram gemaakt, welke hieronder is weergegeven. Zie voor een introductie in UML en use case diagrammen bijvoorbeeld [Eriksson & Penker, 1998]. In dt diagram zijn van bovenstaande eisen 1, 3, en 4 gerealiseerd. De eisen 5 en 6 worden in het grafisch ontwerp (zie interface implementatie) gerealiseerd. Eis nr 2 zou eventueel kunnen worden geimplementeerd door een speciale folder te ontwerpen die mail bevat (met dezelfde substructuur als in de mailbox aanwezig is). Hier wordt verder niet op ingegaan. Use-case diagram voor document workflow. Als actors hebben we hier de eigenaar (van het bestand) en een gebruiker. De eigenaar is hier een speciaal geval van de gebruiker, vandaar de generalisatie. Voor de eigenaar van het bestand zijn de onderscheidende use cases: Create Document Modify Document En daarnaast natuurlijk de use cases voor de algemene gebruiker: Read Document Copy Document Group Documents (pile) Sort Documents Peek De peek use case verbeeldt de mogelijkheid om van buiten een groep te kijken wat er zich binnen de groep bevindt, hier wordt verder op ingegaan in de paragraaf peek actie. In dit model wordt er vanuit gegaan dat als een gebruiker een bestand voor zichzelf nodig heeft en moet bewerken, dat hij dan een kopie maakt (en vervolgens eigenaar wordt van deze kopie), of dat het

13 13 bestand overgedragen wordt aan die persoon en deze dus eigenaar wordt in plaats van de vorige eigenaar (deze overdracht kan eventueel impliciet plaatsvinden zodra een andere gebruiker het bestand opent). Vandaar dat de use case "Modify Document" alleen geassocieerd is met de eigenaar. Zoals in het diagram te zien is, bevatten veel van de hierboven genoemde use cases de volgende acties: Open File Save File Create Data Voor de use cases "Open File", "Save File", "Copy Document", "Group Documents" en "Sort Documents" is de use case "Locate File" included. Deze laatste use case is dus (impliciet) van belang voor alle andere use cases. Het is juist hier waar moeilijkheden ontstaan en waar een DMS in kan bijstaan.

14 14 5 INTERFACE IMPLEMENTATIE 5.1 Desktop gebied Desktops zijn in principe voor iedereen toegankelijk en gekoppeld aan personen (collega's, maar ook anderen) in het adresboek die met hetzelfde systeem werken. Files van anderen worden eenvoudig naar de eigen desktop gesleept. Dit is een vorm van het maken van een shortcut, het document blijft in beheer van de originele eigenaar. Als er een kopie wordt gemaakt zijn de documenten pas echt verschillend. Eventueel kan op de desktop een speciale folder worden aangebracht met mail documenten. De subfolderstructuur hiervan zou overeen moeten komen met de structuur van de mailbox Piles Een voorbeeld van het desktop gebied is geillustreerd in onderstaande figuur: Voorbeeld van het desktopgebied Een directory wordt niet meer als map weergegeven maar als stapeltje (pile), waarvan de hoogte het aantal files in de map representeert. Bij meer dan een bepaald aantal files wordt de stapel niet meer hoger, om het beeld rustig te houden (overvolle piles). Als voorbeeld is hier de pile "folder" te zien Pile actie Stapelen van documenten wordt in onderstaand activitydiagram weergegeven: Activity diagram van de pile actie Stapelen van files (pile), gebeurt op eenzelfde manier als het slepen van files in een directory. Echter is

15 15 er ook de mogelijkheid een file op een andere te slepen. Als dat gebeurt wordt een directory aangemaakt en worden beide files erin geplaatst. Er wordt direct om een mapnaam gevraagd om onbenoemde mappen (piles) te voorkomen. Een pile actie waarbij nog geen pile (map) bestaat Een pile actie waarbij al wel een pile (map) bestaat Peek actie Een peek actie is het kijken in een stapel zonder deze daadwerkelijk te openen (zie browse actie). Door met de muis over de afzonderlijke iconen in de pile te gaan wordt relevante data van de betreffende file getoont. De volgorde van de iconen in de pile wordt bepaald door de (custom) volgorde van de files in de map (zie sort actie). Bij overvolle piles (waar niet alle iconen worden getoond), wordt alleen de data van de bovenste en onderste paar files getoont. Een peek actie Browse actie Een pile kan nader worden bekeken door hierop te dubbelklikken, dit opent de folder in de kast en de folderview erboven (zie Archiefgebied). Klikken met de shift-toets ingedrukt opent de folder in een nieuw venster, zoals we dat van browsers gewend zijn. Deze optie is weergegeven in onderstaande figuur.

16 16 Een browse actie 5.2 Archiefgebied Elke (virtuele) schijf wordt gevisualiseerd als een complete kast, ongeacht hoe diep de folderstructuur op die schijf is. Afhankelijk van de beschikbare ruimte worden na een bepaalde diepte geen files meer weergegeven. De grootte van de files wordt weergegeven in de grootte van het icoon. De onderlinge verbondenheid die door mappen wordt weergegeven, wordt vertaald in een kleur. Op deze manier heeft men in één oogopslag een overzicht van alle data, een gedetailleerd overzicht ontbreekt echter op dit punt. Het browsen door mappen is een combinatie van het fysiek doorlopen van de folderstructuur en een iteratief zoekproces dat is gebaseerd op input van foldernamen waarop al is geklikt Het browseproces Bladeren (browsen) door een folderstructuur is een methode die bij de overgrote meerderheid van de computergebruikers routine is. Het zou dan ook onverstandig zijn deze methode compleet te vervangen door iets anders. Het is echter zo dat een door iemand anders gemaakte folderstructuur voor de gebruiker zelf niet altijd de meest logische is, het kan dus zo zijn dat een bestand niet op de plek staat waar de gebruiker deze verwacht op basis van de folderstructuur. Daar waar de resultaten van het browseproces niet voldoen aan de verwachtingen kan irritatie ontstaan. Tijdens het browsen zijn de namen van de folders input voor de gebruiker waarop een bepaalde beslissing wordt gemaakt (zit hij op de goede weg of niet). Bij het herhaald terug moeten vinden van een bepaald bestand dat voor een gebruiker op een voor hem onlogische plek staat, volgt de gebruiker toch vaak weer de weg die voor hem het meest logisch lijkt, zeker als er tussen de verschillende zoekhandelingen een wat grotere tijd zit. Dit is gebleken uit een aantal gesprekken die ik voerde. Om tegemoet te komen aan de logica van de gebruiker zou men elke naam van een folder waarop geklikt wordt kunnen behandelen als een zoekterm in een iteratief zoekproces. De gebruiker zal namelijk op die folders klikken die voor hem het meest logisch lijken. De resultaten van dit zoekproces kunnen folders en bestanden zijn die op een compleet andere plek in de directorystructuur staan, maar toch relevant kunnen zijn voor de gebruiker. Als men de resultaten van dit zoekproces samen toont met de inhoud van de huidige directory, kan de gebruiker geholpen worden bij het zoeken naar een bepaald bestand. Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld in een andere kleur getoond worden, zoals te zien is in het voorbeeld hieronder.

17 17 Fysieke subfolders en folders voortvloeiende uit het iteratief zoekproces worden op een onderscheidende manier weergegeven. Door een combinatie te doen van fysieke stappen (het doorlopen van de fysieke structuur) en zoekstappen, kan een gebruiker waarschijnlijk sneller naar zijn doel worden geleid. Op deze manier bevindt het betreffende bestand zich ook op de meest logische "plaats" voor de gebruiker, bij een herhaalde zoekopdracht kan het samengestelde pad opnieuw toegepast worden Sort actie De volgorde van bestanden in elke folder (pile) moet naar behoefte van de grbruiker kunnen worden aangepast, zoals nu ook mogelijk is op bijvoorbeeld de windows desktop of in de pictogrammenweergave van een folder. Ook als een folder als lijst getoont wordt moet men de volgorde naar believen aan kunnen passen. Binnen het desktopgebied moet een pile bij een peek actie de volgorde binnen de map hanteren De kastweergave De kast aan de linkerkant van het archiefgebied is een grafische voorstelling van de inhoud van de schijf. Elke schijf wordt voorgesteld door een plank in de kast, verwisselbare media die niet geladen zijn eventueel door een lege plank (zie figuur). Verschillende files en folders kunnen worden onderscheiden op de volgende kenmerken: Saturatie De saturatie van de kleur van het icoon geeft de ouderdom van een document weer. Documenten die lang geleden voor het laatst zijn gewijzigd hebben een meer grijze kleur, documenten die recent zijn gewijzigd zijn meer intens van kleur. Deze aanpak borduurt voort op het onderscheid in "hot", "warm" en "cold" documenten, [Sellen & Harper, 2002]. Kleurtoon De kleurtoon van het icoon geeft aan hoe diep een file in de boomstructuur zit. Dit is analoog aan het kleurgebruik in het eerder genoemde programma Spacemonger. Grootte De grootte van het icoon geeft aan hoeveel bestanden of andere directory een bepaalde directory bevat. Dit is anders dan Spacemonger, die de grootte van het bestand gebruikt.

18 18 De kastweergave: elke schijf wordt voorgesteld door een aparte plank in de kast. Door op de iconen te klikken kan worden genavigeerd in deze weergave. Zodra een folder wordt geopend vult de inhoud van deze folder (de fysieke inhoud gecombineerd met het iteratieve zoekresultaat) de gehele kast, analoog aan Spacemonger. Het explorervenster aan de rechterkant volgt de locatie van de kast. Ook in de kast kunnen peek acties worden uitgevoerd, zoals eerder beschreven (Peek actie): Voorbeeld van een diepere view in de directorystructuur. Hier is ook een peek actie in de kast weergegeven. In tegenstelling tot Spacemonger waar de layout van de weergave sterk afhankelijk is van de grootte en verhouding van het scherm, blijft de fysieke layout van de objecten in de kast altijd nagenoeg hetzelfde. Alleen als er iets veranderd aan de daadwerkelijke structuur wordt deze aangepast, maar wel zo min mogelijk. Dit om het herkennen van de fysieke locatie van de file in de kast te bevorderen. In navolging van het onderscheid in "hot", "warm" en "cold" documenten ([Sellen & Harper, 2002], hoofdstuk 5, pagina 132 e.v.), waarin wordt gesteld dat "hot" documenten het makkelijkst voorhanden moeten zijn, krijgen deze documenten voorrang bij weergave op grote "diepte". Aangezien door de

19 19 beperkte ruimte wellicht niet alle files te tonen zijn, worden vanaf een bepaalde diepte files niet meer getoond. "Cold" en "warm" documenten zullen hierbij als eerste afvallen.

20 20 6 APPENDIX Hieronder is de enquete weergegeven zoals die is gebruikt in het onderzoek (zie enquete) 6.1 Enquete Deze enquete heeft als doel een globaal beeld te geven van de werkbaarheid van bestandsbeheer. Mocht u om welke reden dan ook een bepaalde vraag niet kunnen of willen invullen, laat deze dan open. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in een scriptie. Algemeen geslacht leeftijd beroep bedrijf man vrouw

21 21 digitale werkomgeving Werkt u in uw werkomgeving met een gezamenlijk systeem om bestanden op te slaan (netwerkschijf, filserver)? ja nee Werkt u regelmatig met bestanden van anderen? vaak regelmatig zelden of nooit Raakt u wel eens geirriteerd vanwege het met moeite kunnen vinden van de juiste bestanden (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Werkt u met speciale filebeheer software? Zo ja, kunt u dan aangeven met welke software en voor welke doelen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan fotobeheer Nee Ja, namelijk: Vindt u het lastig om gegevens op een dusdanig geordende manier op te slaan zodat het voor u en uw collega's gemakkelijker is deze later terug te vinden? vaak regelmatig zelden of nooit Heeft u wel eens moeite met het kunnen vinden van de juiste bestanden (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Houdt u verschillende versies bij van uw eigen bestanden? vaak regelmatig zelden of nooit

22 22 papieren werkomgeving Beschikt u over een centraal archief voor papieren documenten? ja nee Werkt u regelmatig met papieren documenten van anderen? vaak regelmatig zelden of nooit Raakt u wel eens geirriteerd vanwege het met moeite kunnen vinden van de juiste papieren documenten (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Werkt u met speciale documentbeheer software? Zo ja, kunt u dan aangeven met welke software en voor welke doelen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan inboeken van brieven Nee Ja, namelijk: Vindt u het lastig om uw papierwerk op een dusdanig geordende manier te archiveren zodat het voor u en uw collega's gemakkelijker is deze later terug te vinden? vaak regelmatig zelden of nooit Heeft u wel eens moeite met het kunnen vinden van de juiste papieren (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Houdt u verschillende versies bij van uw eigen papierwerk? vaak regelmatig zelden of nooit Overig Wilt u nog iets kwijt? commentaar Inzenden

23 23 7 REFERENTIES [Bondarenko & Janssen, 2005] Bondarenko, Olha & Janssen, Ruud. Documents at Hand: LEarning from Paper to Improve Digital Technologies. CHI 2005, April 2-7, 2005, Portland, Oregon, USA. Copyright 2005 ACM. [Eriksson & Penker, 1998] Eriksson, Hans-Erik & Penker, Magnus. UML Toolkit. John Wiley & Sons, Inc. [Picard] Picard, R.W. What does it mean for a computer to "have" emotions? MIT Media Laboratory. [Sellen & Harper, 2002] Sellen A, Harper R (2002). The Myth of the Paperless Office. MIT. [Wickens & Hollands, 2000] Wickens, C. D. & Hollands, J.G. Engineering Psychology and Human Performance. Prentice-Hall Inc

24 24 INDEX B browsen (Section-5.2.1) C Copernic Desktop Search (Section-3.3.2) D DMS (Document Management System) (Section-1) DMS (Document Management System) (Section-4) Desktops (Section-5.1) H "hot", "warm" en "cold" documenten (Section-3.2.1) I iteratief zoekproces (Section-5.2.1) K kast (Section-5.2.3) O overvolle piles (Section-5.1.1) P pile (Section-4) peek (Section-4) pile (Section-5.1.1) peek actie (Section-5.1.3) S Spacemonger (Section-3.3.1) U UML (Unified Modeling Language) (Section-1) use cases (Section-1) UML (Unified Modeling Language) (Section-4) use case diagram (Section-4)

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Software Archivering met Emulatie Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Executive Summary Veel culturele en onderzoeksdata wordt tegenwoordig gearchiveerd. Bij zo n archief

Nadere informatie

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Ferry de Bruin Masterscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider RU prof. dr. Frits W. Vaandrager Begeleider IT&T ing.

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Overstappen van Windows naar Mac met OS X Mountain Lion

Overstappen van Windows naar Mac met OS X Mountain Lion Overstappen van Windows naar Mac met OS X Mountain Lion Jorg Kennis www.kennisonline.com Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Overstappen van Windows naar Mac Over dit e-book 1. Inleiding 2. Het Dock en Launchpad

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten ONDERZOEKSRAPPORT Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten Bedrijf: Voys Zakelijke Telefonie Plaats, Datum: Groningen, 2-2-2014 Opdrachtgever: Voys Zakelijke Telefonie, Tim Eebes Instituut: Instituut voor

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

Cursus. Opleiding ICT Niveau 2

Cursus. Opleiding ICT Niveau 2 . Cursus Opleiding ICT Niveau 2 oud Inhoudsopgave TOPdesk Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 TOPdesk starten... 3 Hoofdstuk 2 Personen... 7 Hoofdstuk 3 Navigeren naar records... 10 Het principe van een database...

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie