HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors."

Transcriptie

1 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #6 INNOVATIE Juni 014 Deze whitepaper is verrijkt met Layar. 1. Download de gratis Layar-app voor Android of iphone. 2. Vindt de pagina s met het Layar logo. 3. Open Layar, houd de telefoon boven de pagina en Tap to view om de actie te starten. 4. Houd de telefoon boven de pagina, luister, bekijk en zie meer! Foto: Marc Lichtenberg (l), specialist innovatie bij HLB & Marc van Rijswijk (r) CFO bij Thermaflex Thermaflex: Innovatief ondernemen loont! Sinds 1976 ontwikkelt, produceert en levert de Thermaflex Groep innovatieve en duurzame oplossingen en systemen voor efficiënte distributie van warmte en koude. De oplossingen en systemen worden in meer dan 40 landen toegepast. Hierbij staat het minimaliseren van energieverliezen voorop en wordt het gebruik van duurzame energiebronnen gestimuleerd. Zowel de vraag in de markt als nieuwe inzichten op wetenschappelijk gebied resulteren in een continu proces van research en ontwikkeling in het researchcentrum aan het hoofdkantoor in Waalwijk. De eerste thermische isolatie voor technische installaties was gemaakt van kurkschors. Later werd dat polyurethaan en andere chemische schuimen. Met deze ervaringen is Thermaflex overgestapt op isolatiemateriaal op basis van polyolefine kunststoffen. Vanaf begin jaren tachtig produceert Thermaflex recyclebare schuimen en ontwikkelde men als eerste technologie zonder middelen die de ozonlaag aantasten of bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Na de eeuwwisseling werden vooral voorgeïsoleerde leidingsystemen (Flexalen) bedacht en geproduceerd met de focus op duurzame functionaliteit. Duurzaamheid neemt een belangrijke plek in binnen het bedrijf. Zo zijn niet alleen eerdergenoemde schuimen, maar bijna alle systeemcomponenten die geproduceerd worden volledig recyclebaar en milieuvriendelijk. De afvalstroom en claim op grondstoffen wordt continu verminderd. Niet alleen de producten en processen worden vanuit die visie ontworpen, het bedrijf draait volledig op duurzame stroom, loopt voorop in elektrificering van het wagenpark, en spreekt met zijn leveranciers MVO-gedragscodes af. Door de jaren heen heeft Thermaflex zich ontwikkeld tot een Solution Provider. Het bedrijf maakt in samenspraak met cliënt specifieke toepassingen voor isolatievraagstukken. Dit vereist een slagvaardige en innovatieve organisatie. Bij de invoering van de innovatiebox in 2007 was Thermaflex één van de eerste bedrijven die er zéér daadkrachtig werk van maakte om de regeling te gaan toepassen. Er werd reeds gebruik gemaakt van de WBSO. Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave. In dit nummer 1. Klantcase Thermaflex Groep 2. Innovatief Ondernemen loont! WBSO, RDA en Innovatiebox 6. Contactgegevens Bijlage: European IP regimes 1

2 Het entreebewijs voor de innovatiebox was meteen voorhanden aangezien het bedrijf reeds beschikte over octrooien en patenten. Marc Lichtenberg, specialist innovatiesubsidies bij HLB Van Daal & Partners: Zowel de adviseurs als de Belastingdienst waren zoekende naar een werkbare methode om het innovatieboxvoordeel te becijferen. De Belastingdienst kwam uiteindelijk de adviespraktijk tegemoet met een open houding én een handig rekenmodel. Uitdaging hierbij was vooral de ondernemings functies te benoemen en te waarderen. Thermaflex verweven binnen het gehele bedrijf. Er is vrijwel geen afdeling, die zich niet met innovatie bezig houdt. Ook de collega s van de Technische Dienst, Kwaliteitsafdeling en het Management Team vervullen een actieve rol. HLB heeft samen met ons de onderhandelingen met de fiscus gevoerd die heeft geleid tot een goede afspraak voor een reeks van jaren. CFO Marc van Rijswijk van Thermaflex: Net als Thermaflex denkt HLB in oplossingen, niet in uren. Zij hebben ons geholpen om de complexe materie te verhelderen. Innovatie is bij Fiscale voordelen voor innovatie Innovatieve ondernemers hebben in Nederland een streepje voor. Nu de versterking van de kenniseconomie tot speerpunt van het overheidsbeleid is verheven, worden inspanningen op het gebied van innovatie beloond met diverse fiscale voordelen. De belangrijkste zijn WBSO, RDA en innovatiebox. De overheid gebruikt fiscale stimulansen om investeringen in innovatie aan te moedigen. Hiermee beoogt zij met name de technologische kennis voor Nederland te behouden en tegelijkertijd buitenlandse investeerders aan te trekken. Vooral hightech bedrijven in de regio rondom Eindhoven (ook wel Brainport genoemd) maar zeker ook de toeleveranciers profiteren hiervan. Naast Nederland zien ook een aantal andere Europese landen de voordelen van een kenniseconomie. Daarom kennen ook zij belastingvoordelen aan innovatie toe. De Europese concurrentie heeft er mede toe geleid, dat de Nederlandse innovatiebox de afgelopen jaren een aantal keer is aangepast. De regeling is nu veel eenvoudiger dan voorheen en ook veel voordeliger. Zo is het effectieve belastingtarief over innovatiewinst verlaagd van 10 naar 5% en kent de regeling niet langer een plafond. Wat zijn nu deze tegemoetkomingen en hoe kunt u daar gebruik van maken? In deze Whitepaper zetten wij allereerst uiteen wat de voorwaarden zijn om voor de drie genoemde subsidieregelingen in aanmerking te komen. Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen wij de regelingen nader uit de doeken doen. Voor internationaal opererende ondernemingen kan het interessant zijn om te weten hoe andere Europese landen omgaan met het bevorderen van activiteiten op het gebied van innovatie. Aan het slot van deze Whitepaper is daarom een overzicht van de IP (Intellectuele Eigendom) regimes in diverse Europese landen opgenomen. De adviseurs van HLB hebben ruimschoots ervaring met het aanvragen van de fiscale subsidies en de onderhandelingen met de fiscus voor de toepassing van de innovatiebox. Zij helpen u graag bij de beoordeling of een aanvraag de moeite waard is. Neem daarom vrijblijvend contact op als u vermoedt dat u in aanmerking komt voor deze subsidies. 2 Internationaal Voor internationaal opererende ondernemingen is het van groot belang te weten welke voordelen het IP-regime biedt in omringende landen of in landen waar reeds bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Op pagina 7 t/m 9 vindt u een overzicht van de regimes in enkele Europese landen. Het onderzoek is uitgevoerd door de samenwerkende Europese HLB organisaties. Uit het onderzoek blijkt, dat Nederland voor wat betreft het belastingtarief terzake innovatiewinst in positieve zin tot de kopgroep behoort.

3 WBSO, RDA en Innovatiebox Een innovatieve ondernemer maakt onder voorwaarden aanspraak op WBSO, RDA en/of toepassing van de innovatiebox. De kenmerken van deze tegemoetkomingen zijn in het kort als volgt: WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een loonkostensubsidie voor een werkgever. Ondernemers voor de inkomstenbelasting hebben op grond van deze wet recht op een hogere ondernemersaftrek. Research & Development Aftrek (RDA) ziet op een extra aftrek van research & developmentkosten voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. De innovatiebox tenslotte ziet op een symbolisch, laag tarief vennootschapsbelasting (effectief 5%) voor winsten behaald met een zelf ontwikkelde innovatie. Voor de WBSO en RDA geldt een jaarlijks budget. Dit budget bedraagt in 2014 voor de WBSO ruim 756 miljoen en voor de RDA 302 miljoen. Voor de innovatiebox is voor miljoen uitgetrokken. Voor de subsidieregelingen gelden de volgende formele aspecten: In Nederland is de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), voorheen Agentschap NL, daarvóór genaamd Senter vem, belast met de uitvoering van de WBSO en RDA. Deze regelingen kunt u alleen benutten als u voor aanvang van de innovatie werkzaamheden een S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk)-verklaring hebt verkregen van déze instantie. Voor de toepassing van de innovatiebox is geen voorafgaande beschikking vereist. De innovatiebox kunt u claimen voor een betreffend belastingjaar zolang de aanslag vennootschapsbelasting nog niet definitief geregeld is. Het entreebewijs is een octrooi of patent, een kwekersrecht óf een door u ontwikkeld immaterieel vast activum waarvoor u een S&O verklaring hebt verkregen. In de wet is geen specifieke methode voor het berekenen van het innovatiebox voordeel opgenomen. Dit is aan de uitvoeringspraktijk overgelaten. In de regel treedt de ondernemer vooraf in overleg met de Belastingdienst. Dit leidt dan meestal tot goede afspraken voor een reeks van jaren. De WBSO staat open voor zowel ondernemers voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Echter, ook resultaatgenieters (bijvoorbeeld free-lance uitvinders) kunnen in aanmerking komen. De RVO beoordeelt of het project voldoende innovatief is. Een positieve beslissing van RVO leidt tot een S&O beschikking. Deze subsidie is bedoeld voor de volgende belastingplichtigen: Ondernemers die werknemers in dienst hebben en Speur & Ontwikkelingswerk uitvoeren. Niet-ondernemers die middels een schriftelijke overeenkomst S&O uitvoeren. Zelfstandigen die jaarlijks meer dan 500 uur aan S&O uitvoeren én belasting betalen. Voor WBSO subsidie komen de volgende werkzaamheden in aanmerking: Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur; Technisch wetenschappelijk onderzoek; Een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project; Procesgericht technisch onderzoek. De WBSO aanvraag moet u digitaal indienen bij RVO. Maximaal kunt u 3 aanvragen per jaar doen. Een aanvraag kan meerdere projecten bevatten. De aanvraag moet u minimaal één maand vóór de ingangsdatum van het project indienen. Let u er dus op dat u de aanvraag tijdig indient! WBSO interessant? De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het S&O-loon. Deze loonsom verkrijgt u door het uurloon van de betreffende medewerkers te vermenigvuldigen met het aantal S&O uren. Hierop is dan het percentage de tabel op pagina 4 van toepassing. Voor starters (nog geen 5 jaar inhoudingsplichtig en nog geen 3 jaar WBSO subsidie genoten) geldt een hogere aftrek. 3

4 Percentages afdrachtvermindering in 2014 < loonkosten > loonkosten S&O inhoudingsplichtige 35% 14% ( max 14 miljoen) Starter 50% 14% ( max 14 miljoen) Voor de eerste 2 jaar waarin uw onderneming gebruik maakt van de WBSO-subsidie stelt men het gemiddelde uurloon vast op 29. Daarna gelden de werkelijke uurlonen van de S&O-medewerkers. Voorbeeld: In 2014 besteedt uw onderneming uur aan innovatieve werkzaamheden. Het gemiddeld uurtarief van de betrokken medewerkers bedraagt 29. In het kader van de WBSO bedragen de subsidiabele kosten x 29 = De afdracht-vermindering in de loonheffing bedraagt x 35% = Dit bedrag mag u in mindering brengen op de door u af te dragen loonheffing. Voor startende ondernemingen bedraagt de afdrachtvermindering in deze situatie x 50% = Bent u ondernemer of freelancer, dan is de aftrek als volgt: Aftrek zelfstandigen ( > 500 S&O uren) Aftrek Bedrag Vaste aftrek Extra aftrek starters Voor deze regeling geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Als het project mislukt hoeft u de subsidie niet terug te betalen. Wél vindt er achteraf toetsing plaats of u de in de aanvraag begrote uren daadwerkelijk besteed hebt. De S&O-beschikking is niet alleen belangrijk voor de loonkostensubsidie zelf, maar is ook van belang voor een beroep op de RDA en de innovatiebox én voor de hier niet verder behandelde borgstellings-regeling MKB. Research & Development Aftrek (RDA) Vanaf 2012 is er zowel voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting als onder de inkomstenbelasting vallen een extra aftrekpost mogelijk genaamd Research & Development Aftrek (RDA). Deze extra aftrek is bedoeld voor kosten en uitgaven van WBSO-projecten, zoals bijvoorbeeld bepaalde licenties, testkosten, grondstoffen en materiaalkosten. De extra aftrek van de winst bedraagt 60% van kosten en uitgaven die samenhangen met WBSO-projecten. De RDA geldt onder meer niet voor loonkosten, financieringskosten en investeringen in tweedehands bedrijfsmiddelen. Om aanspraak te kunnen maken op deze kostenaftrek dient de RDA gelijktijdig met de WBSO-subsidie te worden aangevraagd middels het digitale WBSO-aanvraagformulier. De hoogte van de RDA is afhankelijk van de gemaakte kosten en uitgaven. Forfaitaire regeling Zijn de kwalificerende kosten naar schatting minder dan per kalenderjaar, dan 4 wordt de aftrek op grond van de RDA forfaitair bepaald. Hiermee worden de administratieve lasten aanzienlijk beperkt. Indien de kosten/ uitgaven meer zijn dan per kalender jaar, dan wordt op verzoek het RDA-bedrag op basis van de geschatte kosten/uitgaven berekend. (Zie hiervoor Voor het bepalen van de RDA subsidie onderscheidt men twee situaties: 1. Minder dan 150 S&O uren per maand Voor bedrijven die minder dan 150 S&O uren maken geldt er het forfaitaire RDA regime. Het bedrag voor de RDA subsidie wordt bepaald door het aantal goedgekeurde WBSO uren te vermenigvuldigen met een vast bedrag van 15 en dat weer te vermenigvuldigen met 60%. Dit bedrag kan als extra aftrekpost worden opgevoerd in de belastingaangifte. Stel: In 2014 besteedt uw onderneming 900 uren aan innovatie. Het aantal S&O uren bedraagt per maand 900/12 = 75 uur. De RDA aftrekpost op jaarbasis bedraagt 900 x 15 x 60% = Meer dan 150 uren per maand Bedrijven die méér dan 150 S&O uren maken komen in aanmerking voor het geschatte kosten en uitgaven regime. De geschatte kosten en uitgaven worden vermenigvuldigd met 60%. Dit bedrag kan dan bovenop de werkelijke kosten worden opgevoerd in de belastingaangifte. Stel: in 2014 besteedt de onderneming uren aan innovatie. De geschatte kwalificerende kosten en uitgaven bedragen Het aantal S&O uren bedraagt per maand 6.000/12= 500 uur. De RDA is dan x 60% =

5 Overige aandachtspunten RDA: U bent verplicht om binnen 3 kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar uw gerealiseerde S&O-uren te melden, ook als u alleen gebruikmaakt van de WBSO; U moet de gemaakte S&O-uren altijd doorgeven, ook als u in het aanvraagjaar meer, minder of helemaal geen S&O-uren hebt gemaakt; Maakt u ook gebruik van de RDA op basis van de kosten en uitgaven, dan moet u ook de gerealiseerde kosten en uitgaven aan RVO.nl doorgeven; Hebt u een RDA-beschikking op basis van forfait? Dan hoeft u alleen de gerealiseerde S&O-uren te melden; Doet u helemaal geen mededeling, dan wordt uw S&O-verklaring en RDA-beschikking 0 én riskeert u een boete; U moet per afgegeven S&O-verklaring en RDA-beschikking de realisatie melden; U mag binnen een S&O-verklaring met de S&O-uren schuiven tussen de toegekende projecten. Wanneer u bijvoorbeeld aan een project minder tijd besteedt, mag u de resterende uren van dat project overhevelen naar één of meer andere goedgekeurde S&O-projecten binnen dezelfde S&Overklaring; U mag niet met uw uren schuiven tussen de verschillende S&O-verklaringen; Ook binnen een RDA-beschikking mag u schuiven met de kosten en uitgaven tussen goedgekeurde projecten; Heeft u in een kalenderjaar meerdere RDA-beschikkingen op basis van kosten en uitgaven, dan mag u schuiven met de goedgekeurde kosten en uitgaven tussen de RDA-beschikkingen; Dit geldt echter niet voor een RDA-beschikking die op basis van forfait is afgegeven! Kosten voor werkzaamheden die u binnen uw S&O-project door een derde laat uitvoeren komen in aanmerking voor de RDA. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtnemer binnen of buiten de EU is gevestigd. Er mag alleen geen sprake zijn van uitbesteed onderzoek. Innovatiebox De voorwaarden De innovatiebox is een tariefbox binnen de vennootschapsbelasting voor vennootschappen die winst behalen met innovatieve activiteiten. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: De onderneming valt onder de vennootschapsbelasting; De onderneming heeft zelf een immaterieel activum voortgebracht; of De onderneming heeft een octrooi verkregen (of is in afwachting daarvan) in Nederland of in het buitenland óf heeft een S&O verklaring ontvangen; De winst is in belangrijke mate toerekenbaar aan of het gevolg van deze innovatie. De innovatiebox kunt u ook toepassen als u software ontwikkelt. In Nederland kwalificeren merkenrechten en logo s niet. In sommige andere Europese landen is hiervoor soms wel een verlaagd tarief van toepassing. De voordelen die toerekenbaar zijn aan het immateriële vaste activum zijn effectief belast tegen een tarief van slechts 5% in plaats van het reguliere tarief van 20/25%. Door gebruik te maken van de innovatiebox kunt u aldus een aanzienlijk jaarlijks belastingvoordeel realiseren. Voorbeeld Innovatiewinst Vpb bij toepassing normaal tarief 25% Effectief tarief innovatiebox 5% Jaarlijks voordeel De voordelen van het immateriële vaste activum moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten. Alleen als de voordelen groter zijn dan de kosten van voortbrenging kan de innovatiebox worden toegepast. Verliezen zijn aftrekbaar tegen het normale tarief vennootschapsbelasting. Voor het maximale voordeel van de subsidieregelingen is de concernstructuur en de plaats waar het immaterieel actief zich bevindt van groot belang. Is bijvoorbeeld sprake van een structuur met twee persoonlijke holdings, waarbij de WBSO-subsidie aan de persoonlijke holdings is toegekend, dan is toepassing van de innovatiebox niet mogelijk als het immaterieel activum zich in de werkmaatschappij bevindt. Als gevolg van de 50% belangen kan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevraagd. Bespreek dit tijdig met uw HLB adviseur. Over welke winst? Bij de toepassing van de innovatiebox is het de vraag welk deel van de winst u kunt toerekenen aan het octrooi of aan een immaterieel activum. Met name als de vinding is toegepast in de producten van het bedrijf kan dit lastig zijn. Om het voordeel van de innovatiebox te kunnen bepalen is dan een grondige analyse van de winst noodzakelijk. In dit kader worden er binnen de onderneming bepaalde functies benoemd. Voorbeelden hiervan zijn: productie, management, sales én R&D. Vervolgens dient te worden beoordeeld in welke mate deze functies bijdragen aan het resultaat van de onderneming. De adviseurs van HLB hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het toepassen van de innovatiebox en hebben zodoende inzicht in de haalbaarheid van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. Zij kunnen u adviseren over de methode van berekening van de innovatiewinst. Door hun trackrecord weten zij ook wat een realistische benchmark is. 5

6 De Belastingdienst stelt modellen ter beschikking die kunnen worden gebruikt voor het onderscheiden van de ondernemingsfuncties en het onderverdelen van de winst. Kan R&D binnen de onderneming gezien worden als een kernfunctie, dan rechtvaardigt dit een hogere bijdrage aan de winst. In het kader van een winstsplitsing wordt bijvoorbeeld 20% van de EBIT toegerekend aan de ondernemersfunctie, 40% aan de Sales en 40% aan R&D. Dit laatste percentage kunt u onderbouwen door bijvoorbeeld te kijken naar het aantal WBSO-uren in verhouding tot het totaal aantal uren van het in de onderneming werkzame personeel. Als R&D géén kernfunctie is, dan kan de innovatieboxwinst ook door middel van de cost-plusmethode worden bepaald. Dit leidt meestal tot een lager innovatieboxvoordeel, maar ook tot lagere kosten voor u als cliënt. Kiezen voor een vast bedrag Het traject om het voordeel van de innovatiebox vast te stellen kan voor kleine ondernemers relatief veel kosten met zich meebrengen. Vanaf 2013 is het voor deze ondernemers mogelijk om te kiezen voor een vast bedrag waarop de innovatiebox wordt toegepast. Beschikt u over een immaterieel vast activum, dan mag u over een winst van maximaal maximaal laten belasten tegen een tarief van effectief 5%. Kiest u voor toepassing van dit forfait, dan mag u naast het jaar waarin het immaterieel vast activum is voortgebracht dit ook toepassen in de twee volgende jaren. Vestigingen: Breda: Wilhelminapark SL Breda T Heerlen: Nieuw Eyckholt DJ Heerlen T Schijndel: Nieuwe Eerdsebaan VS Schijndel T Waalwijk: Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk T Dongen: Lage Ham AC Dongen T Geleen: Rijksweg ord AB Geleen T s-hertogenbosch: Pettelaarpark PR s-hertogenbosch T Maastricht: Raadhuisplein CW Cadier en Keer T Tilburg: Zuiderkruisweg TB Tilburg T Uden: Losplaats NJ Uden T Amsterdam WTC Amsterdam, H Tower Level 5 Zuidplein XV Amsterdam T Gemert: Dommel VH Gemert T Oss: Obrechtstraat 43f 5344 AT Oss T Veghel : Eisenhowerweg 14a 5466 AC Veghel T Mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg Belastingadviseur medewerker Toegevoegde waarde leveren, dat is mijn drijfveer. Of het nu gaat om internationale zaken (m.n. Nederland- België), expats, transfer pricing, herstructurering, innovatiesubsidies, vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi), ik wil samen met mijn HLB(I)-collega s het beste resultaat bereiken, in binnen- en buitenland. Vanuit een oprechte betrokkenheid iets moois tot stand brengen en de kansen die zich voordoen zien en grijpen: dát is waar ik voor sta. HLB Van Daal & Partners heeft vestigingen in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, s-hertogenbosch, Maastricht, Oss, Schijndel, Tilburg, Uden, Veghel, Amsterdam en Waalwijk. Er werken 300 medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn bij lokale bedrijven. HLB Van Daal & Partners maakt deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met collega s in meer dan honderd landen. De klantenkring bestaat uit ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die zowel lokaal als internationaal opereren. 6

7 Bijlage: European IP Regimes EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REGIMES an update from 10 countries once fully phased in by 2017, will enable companies to pay 10% tax on profits attributed to qualifying patents. Many European countries have introduced tax regimes that focus on Intellectual Property ( IP ). These tax regimes are often, but not always, used in conjunction with Research and Development ( R&D ) tax regimes to drive investment and innovation: the R&D tax regime provides the up-front incentives for creation of the IP, while the IP tax regime provides the back-end incentives for exploitation of the IP. It is clear that IP tax incentives can produce real tax savings, and that they can affect real behaviour. For instance, consider Pfizer s bid for AstraZeneca. Pfizer has described the UK as providing attractive incentives for companies to manufacture products and maintain and protect intellectual property. This is in reference to the UK patent box regime that was introduced in April 2013, and The design and structure of the European IP regimes vary considerably. For instance, some regimes are exclusive to patents, whereas others apply to a much wider range of intangible assets. However, they all have one thing in common. They provide companies with an opportunity to substantially reduce their effective corporate tax rate on income from qualifying IP. In the table below, various member firms of HLB International have summarised the local IP regime in their country: this information is current at March Year regime introduced Headline rate of tax Belgium % (effective) Patents developed by or acquired by the enterprise as defined by international or national regulations and licences acquired by the enterprise. Cyprus % (effective) Apply to all categories of intellectual property. Qualifying IP Qualifying income Applicable to existing and acquired IP Gross income but only to the extent the income is included in the taxable base in Belgium and including embedded income (Advance ruling commission has issued guidelines for embedded income computation). For acquired patents and amortization of patents or licences the cost is excluded from the income before deduction (deduction of net income in that case) Profit earned from the use of intellectual property Yes but only to the extent the patents were issued or used after 01//01/2007. In case of acquisition of IP, regime is only applicable if further development by the enterprise. Yes Any limitation on benefit? Yes: deduction is limited to 80% of the qualifying income and in case of excess of income by comparison to the taxable base; excess is not eligible for carry forward. 7

8 Hungary From 2012 additional beneficial rules relating to IP were introduced. Corporate income tax Revenue from royalty: 50% tax exempt up to 50% of pre-tax profit resulting in an effective tax rate of 5% up to HUF 500 million tax base. Reported IP: acquisition or development of IP entitling the taxpayer to royalty income. If acquisition of the IP was reported to the tax authority within 60 days, positive income realised upon sale of such IP after one-year holding period is not taxable. Sale of not reported IP: If revenue is booked as reserve to purchase new IP within a certain period of time, gains on the sale is not taxable. Royalty revenue is exempt for local business tax purposes. Patents, industrial design, know-how, trademarks, brand names, business secrets and copyrights. Revenue from the utilisation of the IP / gain on the disposal of the IP. The IP may be self-developed or acquired, qualifying conditions for tax benefits to be reviewed case by case. Ireland % if the activities constitute an Irish trade. Relief allows for capital expenditure to be written off over a fixed period of 15 years or over its useful life for accounting purposes. Applies to specified intangible assets which include, brand names, patents, trademarks, registered designs, copyright and design rights, service mark or publishing title, know-how, certain software. Profits from developing, exploiting or managing the IP. Relief is given as a capital allowance deduction against the trading income. Yes. Capital allowances are available for capital expenditure incurred on the creation and acquisition of specified intangible assets, including the acquisition of IP. Qualifying capital expenditure can be written off against 80% of the income generated from the relevant trade. Relief is ring fenced to that trade. Carry forward of excess allowances is permitted. Luxembourg % (effective) Patents, trademarks, designs, domain names, models and software copyrights. Royalties, including embedded royalties. Yes, but only to the extent the qualifying IP was developed or acquired after 01/01/2008. Acquired IP must be from non-directly associated companies. Netherlands % Patented intangibles, non-patented intangibles for which a R&D statement has been obtained and breeders rights. All income and gains in respect of qualifying intangible assets who fall under the scope of the innovation box. Yes, as long as the company has born the risks and expenses of the R & D activities which have resulted in the granted patent. 8

9 Spain Prior to 2008 It differs from tax credit applied: R&D- IT(15%-21%) and Patent Box (12%) For R&D: only activities aimed to develop new products. For IT: those activities aimed to obtain substantial improvements in products or processess For Patent Box: patents, knowhow, models and secret formulas or drawings. Net income derived from the licence of such IP (royalties) or from its transfer. Yes, when at least 25% was developed by the entity. Limitations apply when acquired from a group company. Yes, income must not derive from entities resident in tax havens and company must keep all accounting evidence of expenses and income derived from its licence. Switzerland 2011 : Swiss Canton of Nidwalden only. The upcoming changes in Law might introduce a Swiss licence box (at Federal level). Regarding other cantons and under current Law, it is also possible to request the Swiss Tax authorities for income generated by foreign patents/royalties a special status called Gemischte Gesellschaften (in German), société mixte (in French). Under this status, 80% to 90% of foreign (royalties) income may not be taxed (any income generated from the Swiss entity will be taxed at the standard Tax rate). Nidwalden: 8.8% including federal direct tax. Other cantons (if companies registered under the special status ): 8.5% federal direct tax + 12 to 24 % (depending on cantons) for Swiss income + 80 to 90% of foreign (royalties) income will be tax exempt. UK % (phased in over 4 years) Patents registered in Switzerland or abroad. Patents registered in UK, EU and certain EEA states. Net income from qualifying IP - for the use of or the right to use - including embedded royalties and capital gains on the sale of IP. excluded income. Net income from qualifying IP, including embedded royalties and sale of IP. Yes, applicable to old IP (held prior to 1 January 2011) and new IP, to self-developed and acquired IP. Yes, provided acquired IP is further developed and actively managed. Malta % - 10% Exemption on royalties received as a result of licencing of qualifying patents and royalties, advances or similar income derived from qualifying copyright works. There is no specific exemption for trademark royalties, thus IP income may be taxed at a flat rate of 35%. However, following a distribution of dividends, shareholders would be entitled to apply for refunds of the tax paid by the distributing company. Refunds may be as high as 6/7 giving an effective Malta tax of 5%. If foreign royalties suffered tax of less than 5%, effective Malta tax is around 10%. Exemption applies on qualifying patent a patent, which is registered in Malta or elsewhere, in relation to which the research, planning, processing, experimenting, testing, devising, designing, developing or similar activity leading to the relevant invention was carried out in Malta or elsewhere; Royalties and capital gains on the disposal of IP rights Both 9

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox WBSO EN INNOVATIEBOX Harm Kolen De overheid als helpende hand 1 STIMULERING TECHNISCHE INNOVATIE Fiscaal voordeel WBSO: korting op afdracht loonheffingen / toegangsticket RDA & Innovatiebox RDA m.i.v.

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Master TEW/HIR. Tax Managment. smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.70 EUR

Master TEW/HIR. Tax Managment. smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.70 EUR Master TEW/HIR Tax Managment smvt Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 189 3.70 EUR Tax Management Lesnota s/samenvatting Gedoceerd door prof. Van Stappen Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Brochure ZonnePark I

Brochure ZonnePark I Brochure ZonnePark I oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Introductie 3. Onderneming 4. ITC concept 5. Thermische zonne-energie 6. ZonnePark 1: Project Doesburg 7. Kengetallen 8. Financieel 9.

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

Van vinding naar klant

Van vinding naar klant 13 Van vinding naar klant Een onderzoek naar de time-to-market drs. R.M. Braaksma drs. A. Bruins december 1998 Javastraat 42 2585 AP Den Haag tel 070-363 9922 fax 070-360 8992 e-mail: secretariaat@awt.nl

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Amsterdam, juli 2013 In opdracht van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten juni 2001 H. Bosselaar R. Prins m.m.v. P. Overzier M. Kathmann Bureau AS/tri Stationsweg 26

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 126 Maart 2014 Knap dat de overname op een familiaire

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT Een publicatie van Telecompaper AT/EZ 6936429 / AGENTSNL-21402 www.telecompaper.com ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT In opdracht van Agentschap Telecom 28-01 - 2015 Marloes van Caspel Tine

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V.

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., gevestigd te Hoofddorp, gehouden op 13 maart 2013 om

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

information on your aow-pension

information on your aow-pension information on your aow-pension Your AOW pension Informatie over uw AOW-pensioen Table of contents Introduction 1 1 Who is insured under the AOW scheme 2 2 What are the AOW entitlements 2 3 How much AOW

Nadere informatie