HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors."

Transcriptie

1 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #6 INNOVATIE Juni 014 Deze whitepaper is verrijkt met Layar. 1. Download de gratis Layar-app voor Android of iphone. 2. Vindt de pagina s met het Layar logo. 3. Open Layar, houd de telefoon boven de pagina en Tap to view om de actie te starten. 4. Houd de telefoon boven de pagina, luister, bekijk en zie meer! Foto: Marc Lichtenberg (l), specialist innovatie bij HLB & Marc van Rijswijk (r) CFO bij Thermaflex Thermaflex: Innovatief ondernemen loont! Sinds 1976 ontwikkelt, produceert en levert de Thermaflex Groep innovatieve en duurzame oplossingen en systemen voor efficiënte distributie van warmte en koude. De oplossingen en systemen worden in meer dan 40 landen toegepast. Hierbij staat het minimaliseren van energieverliezen voorop en wordt het gebruik van duurzame energiebronnen gestimuleerd. Zowel de vraag in de markt als nieuwe inzichten op wetenschappelijk gebied resulteren in een continu proces van research en ontwikkeling in het researchcentrum aan het hoofdkantoor in Waalwijk. De eerste thermische isolatie voor technische installaties was gemaakt van kurkschors. Later werd dat polyurethaan en andere chemische schuimen. Met deze ervaringen is Thermaflex overgestapt op isolatiemateriaal op basis van polyolefine kunststoffen. Vanaf begin jaren tachtig produceert Thermaflex recyclebare schuimen en ontwikkelde men als eerste technologie zonder middelen die de ozonlaag aantasten of bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Na de eeuwwisseling werden vooral voorgeïsoleerde leidingsystemen (Flexalen) bedacht en geproduceerd met de focus op duurzame functionaliteit. Duurzaamheid neemt een belangrijke plek in binnen het bedrijf. Zo zijn niet alleen eerdergenoemde schuimen, maar bijna alle systeemcomponenten die geproduceerd worden volledig recyclebaar en milieuvriendelijk. De afvalstroom en claim op grondstoffen wordt continu verminderd. Niet alleen de producten en processen worden vanuit die visie ontworpen, het bedrijf draait volledig op duurzame stroom, loopt voorop in elektrificering van het wagenpark, en spreekt met zijn leveranciers MVO-gedragscodes af. Door de jaren heen heeft Thermaflex zich ontwikkeld tot een Solution Provider. Het bedrijf maakt in samenspraak met cliënt specifieke toepassingen voor isolatievraagstukken. Dit vereist een slagvaardige en innovatieve organisatie. Bij de invoering van de innovatiebox in 2007 was Thermaflex één van de eerste bedrijven die er zéér daadkrachtig werk van maakte om de regeling te gaan toepassen. Er werd reeds gebruik gemaakt van de WBSO. Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave. In dit nummer 1. Klantcase Thermaflex Groep 2. Innovatief Ondernemen loont! WBSO, RDA en Innovatiebox 6. Contactgegevens Bijlage: European IP regimes 1

2 Het entreebewijs voor de innovatiebox was meteen voorhanden aangezien het bedrijf reeds beschikte over octrooien en patenten. Marc Lichtenberg, specialist innovatiesubsidies bij HLB Van Daal & Partners: Zowel de adviseurs als de Belastingdienst waren zoekende naar een werkbare methode om het innovatieboxvoordeel te becijferen. De Belastingdienst kwam uiteindelijk de adviespraktijk tegemoet met een open houding én een handig rekenmodel. Uitdaging hierbij was vooral de ondernemings functies te benoemen en te waarderen. Thermaflex verweven binnen het gehele bedrijf. Er is vrijwel geen afdeling, die zich niet met innovatie bezig houdt. Ook de collega s van de Technische Dienst, Kwaliteitsafdeling en het Management Team vervullen een actieve rol. HLB heeft samen met ons de onderhandelingen met de fiscus gevoerd die heeft geleid tot een goede afspraak voor een reeks van jaren. CFO Marc van Rijswijk van Thermaflex: Net als Thermaflex denkt HLB in oplossingen, niet in uren. Zij hebben ons geholpen om de complexe materie te verhelderen. Innovatie is bij Fiscale voordelen voor innovatie Innovatieve ondernemers hebben in Nederland een streepje voor. Nu de versterking van de kenniseconomie tot speerpunt van het overheidsbeleid is verheven, worden inspanningen op het gebied van innovatie beloond met diverse fiscale voordelen. De belangrijkste zijn WBSO, RDA en innovatiebox. De overheid gebruikt fiscale stimulansen om investeringen in innovatie aan te moedigen. Hiermee beoogt zij met name de technologische kennis voor Nederland te behouden en tegelijkertijd buitenlandse investeerders aan te trekken. Vooral hightech bedrijven in de regio rondom Eindhoven (ook wel Brainport genoemd) maar zeker ook de toeleveranciers profiteren hiervan. Naast Nederland zien ook een aantal andere Europese landen de voordelen van een kenniseconomie. Daarom kennen ook zij belastingvoordelen aan innovatie toe. De Europese concurrentie heeft er mede toe geleid, dat de Nederlandse innovatiebox de afgelopen jaren een aantal keer is aangepast. De regeling is nu veel eenvoudiger dan voorheen en ook veel voordeliger. Zo is het effectieve belastingtarief over innovatiewinst verlaagd van 10 naar 5% en kent de regeling niet langer een plafond. Wat zijn nu deze tegemoetkomingen en hoe kunt u daar gebruik van maken? In deze Whitepaper zetten wij allereerst uiteen wat de voorwaarden zijn om voor de drie genoemde subsidieregelingen in aanmerking te komen. Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen wij de regelingen nader uit de doeken doen. Voor internationaal opererende ondernemingen kan het interessant zijn om te weten hoe andere Europese landen omgaan met het bevorderen van activiteiten op het gebied van innovatie. Aan het slot van deze Whitepaper is daarom een overzicht van de IP (Intellectuele Eigendom) regimes in diverse Europese landen opgenomen. De adviseurs van HLB hebben ruimschoots ervaring met het aanvragen van de fiscale subsidies en de onderhandelingen met de fiscus voor de toepassing van de innovatiebox. Zij helpen u graag bij de beoordeling of een aanvraag de moeite waard is. Neem daarom vrijblijvend contact op als u vermoedt dat u in aanmerking komt voor deze subsidies. 2 Internationaal Voor internationaal opererende ondernemingen is het van groot belang te weten welke voordelen het IP-regime biedt in omringende landen of in landen waar reeds bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Op pagina 7 t/m 9 vindt u een overzicht van de regimes in enkele Europese landen. Het onderzoek is uitgevoerd door de samenwerkende Europese HLB organisaties. Uit het onderzoek blijkt, dat Nederland voor wat betreft het belastingtarief terzake innovatiewinst in positieve zin tot de kopgroep behoort.

3 WBSO, RDA en Innovatiebox Een innovatieve ondernemer maakt onder voorwaarden aanspraak op WBSO, RDA en/of toepassing van de innovatiebox. De kenmerken van deze tegemoetkomingen zijn in het kort als volgt: WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een loonkostensubsidie voor een werkgever. Ondernemers voor de inkomstenbelasting hebben op grond van deze wet recht op een hogere ondernemersaftrek. Research & Development Aftrek (RDA) ziet op een extra aftrek van research & developmentkosten voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. De innovatiebox tenslotte ziet op een symbolisch, laag tarief vennootschapsbelasting (effectief 5%) voor winsten behaald met een zelf ontwikkelde innovatie. Voor de WBSO en RDA geldt een jaarlijks budget. Dit budget bedraagt in 2014 voor de WBSO ruim 756 miljoen en voor de RDA 302 miljoen. Voor de innovatiebox is voor miljoen uitgetrokken. Voor de subsidieregelingen gelden de volgende formele aspecten: In Nederland is de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), voorheen Agentschap NL, daarvóór genaamd Senter vem, belast met de uitvoering van de WBSO en RDA. Deze regelingen kunt u alleen benutten als u voor aanvang van de innovatie werkzaamheden een S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk)-verklaring hebt verkregen van déze instantie. Voor de toepassing van de innovatiebox is geen voorafgaande beschikking vereist. De innovatiebox kunt u claimen voor een betreffend belastingjaar zolang de aanslag vennootschapsbelasting nog niet definitief geregeld is. Het entreebewijs is een octrooi of patent, een kwekersrecht óf een door u ontwikkeld immaterieel vast activum waarvoor u een S&O verklaring hebt verkregen. In de wet is geen specifieke methode voor het berekenen van het innovatiebox voordeel opgenomen. Dit is aan de uitvoeringspraktijk overgelaten. In de regel treedt de ondernemer vooraf in overleg met de Belastingdienst. Dit leidt dan meestal tot goede afspraken voor een reeks van jaren. De WBSO staat open voor zowel ondernemers voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Echter, ook resultaatgenieters (bijvoorbeeld free-lance uitvinders) kunnen in aanmerking komen. De RVO beoordeelt of het project voldoende innovatief is. Een positieve beslissing van RVO leidt tot een S&O beschikking. Deze subsidie is bedoeld voor de volgende belastingplichtigen: Ondernemers die werknemers in dienst hebben en Speur & Ontwikkelingswerk uitvoeren. Niet-ondernemers die middels een schriftelijke overeenkomst S&O uitvoeren. Zelfstandigen die jaarlijks meer dan 500 uur aan S&O uitvoeren én belasting betalen. Voor WBSO subsidie komen de volgende werkzaamheden in aanmerking: Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur; Technisch wetenschappelijk onderzoek; Een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project; Procesgericht technisch onderzoek. De WBSO aanvraag moet u digitaal indienen bij RVO. Maximaal kunt u 3 aanvragen per jaar doen. Een aanvraag kan meerdere projecten bevatten. De aanvraag moet u minimaal één maand vóór de ingangsdatum van het project indienen. Let u er dus op dat u de aanvraag tijdig indient! WBSO interessant? De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het S&O-loon. Deze loonsom verkrijgt u door het uurloon van de betreffende medewerkers te vermenigvuldigen met het aantal S&O uren. Hierop is dan het percentage de tabel op pagina 4 van toepassing. Voor starters (nog geen 5 jaar inhoudingsplichtig en nog geen 3 jaar WBSO subsidie genoten) geldt een hogere aftrek. 3

4 Percentages afdrachtvermindering in 2014 < loonkosten > loonkosten S&O inhoudingsplichtige 35% 14% ( max 14 miljoen) Starter 50% 14% ( max 14 miljoen) Voor de eerste 2 jaar waarin uw onderneming gebruik maakt van de WBSO-subsidie stelt men het gemiddelde uurloon vast op 29. Daarna gelden de werkelijke uurlonen van de S&O-medewerkers. Voorbeeld: In 2014 besteedt uw onderneming uur aan innovatieve werkzaamheden. Het gemiddeld uurtarief van de betrokken medewerkers bedraagt 29. In het kader van de WBSO bedragen de subsidiabele kosten x 29 = De afdracht-vermindering in de loonheffing bedraagt x 35% = Dit bedrag mag u in mindering brengen op de door u af te dragen loonheffing. Voor startende ondernemingen bedraagt de afdrachtvermindering in deze situatie x 50% = Bent u ondernemer of freelancer, dan is de aftrek als volgt: Aftrek zelfstandigen ( > 500 S&O uren) Aftrek Bedrag Vaste aftrek Extra aftrek starters Voor deze regeling geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Als het project mislukt hoeft u de subsidie niet terug te betalen. Wél vindt er achteraf toetsing plaats of u de in de aanvraag begrote uren daadwerkelijk besteed hebt. De S&O-beschikking is niet alleen belangrijk voor de loonkostensubsidie zelf, maar is ook van belang voor een beroep op de RDA en de innovatiebox én voor de hier niet verder behandelde borgstellings-regeling MKB. Research & Development Aftrek (RDA) Vanaf 2012 is er zowel voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting als onder de inkomstenbelasting vallen een extra aftrekpost mogelijk genaamd Research & Development Aftrek (RDA). Deze extra aftrek is bedoeld voor kosten en uitgaven van WBSO-projecten, zoals bijvoorbeeld bepaalde licenties, testkosten, grondstoffen en materiaalkosten. De extra aftrek van de winst bedraagt 60% van kosten en uitgaven die samenhangen met WBSO-projecten. De RDA geldt onder meer niet voor loonkosten, financieringskosten en investeringen in tweedehands bedrijfsmiddelen. Om aanspraak te kunnen maken op deze kostenaftrek dient de RDA gelijktijdig met de WBSO-subsidie te worden aangevraagd middels het digitale WBSO-aanvraagformulier. De hoogte van de RDA is afhankelijk van de gemaakte kosten en uitgaven. Forfaitaire regeling Zijn de kwalificerende kosten naar schatting minder dan per kalenderjaar, dan 4 wordt de aftrek op grond van de RDA forfaitair bepaald. Hiermee worden de administratieve lasten aanzienlijk beperkt. Indien de kosten/ uitgaven meer zijn dan per kalender jaar, dan wordt op verzoek het RDA-bedrag op basis van de geschatte kosten/uitgaven berekend. (Zie hiervoor Voor het bepalen van de RDA subsidie onderscheidt men twee situaties: 1. Minder dan 150 S&O uren per maand Voor bedrijven die minder dan 150 S&O uren maken geldt er het forfaitaire RDA regime. Het bedrag voor de RDA subsidie wordt bepaald door het aantal goedgekeurde WBSO uren te vermenigvuldigen met een vast bedrag van 15 en dat weer te vermenigvuldigen met 60%. Dit bedrag kan als extra aftrekpost worden opgevoerd in de belastingaangifte. Stel: In 2014 besteedt uw onderneming 900 uren aan innovatie. Het aantal S&O uren bedraagt per maand 900/12 = 75 uur. De RDA aftrekpost op jaarbasis bedraagt 900 x 15 x 60% = Meer dan 150 uren per maand Bedrijven die méér dan 150 S&O uren maken komen in aanmerking voor het geschatte kosten en uitgaven regime. De geschatte kosten en uitgaven worden vermenigvuldigd met 60%. Dit bedrag kan dan bovenop de werkelijke kosten worden opgevoerd in de belastingaangifte. Stel: in 2014 besteedt de onderneming uren aan innovatie. De geschatte kwalificerende kosten en uitgaven bedragen Het aantal S&O uren bedraagt per maand 6.000/12= 500 uur. De RDA is dan x 60% =

5 Overige aandachtspunten RDA: U bent verplicht om binnen 3 kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar uw gerealiseerde S&O-uren te melden, ook als u alleen gebruikmaakt van de WBSO; U moet de gemaakte S&O-uren altijd doorgeven, ook als u in het aanvraagjaar meer, minder of helemaal geen S&O-uren hebt gemaakt; Maakt u ook gebruik van de RDA op basis van de kosten en uitgaven, dan moet u ook de gerealiseerde kosten en uitgaven aan RVO.nl doorgeven; Hebt u een RDA-beschikking op basis van forfait? Dan hoeft u alleen de gerealiseerde S&O-uren te melden; Doet u helemaal geen mededeling, dan wordt uw S&O-verklaring en RDA-beschikking 0 én riskeert u een boete; U moet per afgegeven S&O-verklaring en RDA-beschikking de realisatie melden; U mag binnen een S&O-verklaring met de S&O-uren schuiven tussen de toegekende projecten. Wanneer u bijvoorbeeld aan een project minder tijd besteedt, mag u de resterende uren van dat project overhevelen naar één of meer andere goedgekeurde S&O-projecten binnen dezelfde S&Overklaring; U mag niet met uw uren schuiven tussen de verschillende S&O-verklaringen; Ook binnen een RDA-beschikking mag u schuiven met de kosten en uitgaven tussen goedgekeurde projecten; Heeft u in een kalenderjaar meerdere RDA-beschikkingen op basis van kosten en uitgaven, dan mag u schuiven met de goedgekeurde kosten en uitgaven tussen de RDA-beschikkingen; Dit geldt echter niet voor een RDA-beschikking die op basis van forfait is afgegeven! Kosten voor werkzaamheden die u binnen uw S&O-project door een derde laat uitvoeren komen in aanmerking voor de RDA. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtnemer binnen of buiten de EU is gevestigd. Er mag alleen geen sprake zijn van uitbesteed onderzoek. Innovatiebox De voorwaarden De innovatiebox is een tariefbox binnen de vennootschapsbelasting voor vennootschappen die winst behalen met innovatieve activiteiten. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: De onderneming valt onder de vennootschapsbelasting; De onderneming heeft zelf een immaterieel activum voortgebracht; of De onderneming heeft een octrooi verkregen (of is in afwachting daarvan) in Nederland of in het buitenland óf heeft een S&O verklaring ontvangen; De winst is in belangrijke mate toerekenbaar aan of het gevolg van deze innovatie. De innovatiebox kunt u ook toepassen als u software ontwikkelt. In Nederland kwalificeren merkenrechten en logo s niet. In sommige andere Europese landen is hiervoor soms wel een verlaagd tarief van toepassing. De voordelen die toerekenbaar zijn aan het immateriële vaste activum zijn effectief belast tegen een tarief van slechts 5% in plaats van het reguliere tarief van 20/25%. Door gebruik te maken van de innovatiebox kunt u aldus een aanzienlijk jaarlijks belastingvoordeel realiseren. Voorbeeld Innovatiewinst Vpb bij toepassing normaal tarief 25% Effectief tarief innovatiebox 5% Jaarlijks voordeel De voordelen van het immateriële vaste activum moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten. Alleen als de voordelen groter zijn dan de kosten van voortbrenging kan de innovatiebox worden toegepast. Verliezen zijn aftrekbaar tegen het normale tarief vennootschapsbelasting. Voor het maximale voordeel van de subsidieregelingen is de concernstructuur en de plaats waar het immaterieel actief zich bevindt van groot belang. Is bijvoorbeeld sprake van een structuur met twee persoonlijke holdings, waarbij de WBSO-subsidie aan de persoonlijke holdings is toegekend, dan is toepassing van de innovatiebox niet mogelijk als het immaterieel activum zich in de werkmaatschappij bevindt. Als gevolg van de 50% belangen kan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevraagd. Bespreek dit tijdig met uw HLB adviseur. Over welke winst? Bij de toepassing van de innovatiebox is het de vraag welk deel van de winst u kunt toerekenen aan het octrooi of aan een immaterieel activum. Met name als de vinding is toegepast in de producten van het bedrijf kan dit lastig zijn. Om het voordeel van de innovatiebox te kunnen bepalen is dan een grondige analyse van de winst noodzakelijk. In dit kader worden er binnen de onderneming bepaalde functies benoemd. Voorbeelden hiervan zijn: productie, management, sales én R&D. Vervolgens dient te worden beoordeeld in welke mate deze functies bijdragen aan het resultaat van de onderneming. De adviseurs van HLB hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het toepassen van de innovatiebox en hebben zodoende inzicht in de haalbaarheid van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. Zij kunnen u adviseren over de methode van berekening van de innovatiewinst. Door hun trackrecord weten zij ook wat een realistische benchmark is. 5

6 De Belastingdienst stelt modellen ter beschikking die kunnen worden gebruikt voor het onderscheiden van de ondernemingsfuncties en het onderverdelen van de winst. Kan R&D binnen de onderneming gezien worden als een kernfunctie, dan rechtvaardigt dit een hogere bijdrage aan de winst. In het kader van een winstsplitsing wordt bijvoorbeeld 20% van de EBIT toegerekend aan de ondernemersfunctie, 40% aan de Sales en 40% aan R&D. Dit laatste percentage kunt u onderbouwen door bijvoorbeeld te kijken naar het aantal WBSO-uren in verhouding tot het totaal aantal uren van het in de onderneming werkzame personeel. Als R&D géén kernfunctie is, dan kan de innovatieboxwinst ook door middel van de cost-plusmethode worden bepaald. Dit leidt meestal tot een lager innovatieboxvoordeel, maar ook tot lagere kosten voor u als cliënt. Kiezen voor een vast bedrag Het traject om het voordeel van de innovatiebox vast te stellen kan voor kleine ondernemers relatief veel kosten met zich meebrengen. Vanaf 2013 is het voor deze ondernemers mogelijk om te kiezen voor een vast bedrag waarop de innovatiebox wordt toegepast. Beschikt u over een immaterieel vast activum, dan mag u over een winst van maximaal maximaal laten belasten tegen een tarief van effectief 5%. Kiest u voor toepassing van dit forfait, dan mag u naast het jaar waarin het immaterieel vast activum is voortgebracht dit ook toepassen in de twee volgende jaren. Vestigingen: Breda: Wilhelminapark SL Breda T Heerlen: Nieuw Eyckholt DJ Heerlen T Schijndel: Nieuwe Eerdsebaan VS Schijndel T Waalwijk: Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk T Dongen: Lage Ham AC Dongen T Geleen: Rijksweg ord AB Geleen T s-hertogenbosch: Pettelaarpark PR s-hertogenbosch T Maastricht: Raadhuisplein CW Cadier en Keer T Tilburg: Zuiderkruisweg TB Tilburg T Uden: Losplaats NJ Uden T Amsterdam WTC Amsterdam, H Tower Level 5 Zuidplein XV Amsterdam T Gemert: Dommel VH Gemert T Oss: Obrechtstraat 43f 5344 AT Oss T Veghel : Eisenhowerweg 14a 5466 AC Veghel T Mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg Belastingadviseur medewerker Toegevoegde waarde leveren, dat is mijn drijfveer. Of het nu gaat om internationale zaken (m.n. Nederland- België), expats, transfer pricing, herstructurering, innovatiesubsidies, vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi), ik wil samen met mijn HLB(I)-collega s het beste resultaat bereiken, in binnen- en buitenland. Vanuit een oprechte betrokkenheid iets moois tot stand brengen en de kansen die zich voordoen zien en grijpen: dát is waar ik voor sta. HLB Van Daal & Partners heeft vestigingen in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, s-hertogenbosch, Maastricht, Oss, Schijndel, Tilburg, Uden, Veghel, Amsterdam en Waalwijk. Er werken 300 medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn bij lokale bedrijven. HLB Van Daal & Partners maakt deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met collega s in meer dan honderd landen. De klantenkring bestaat uit ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die zowel lokaal als internationaal opereren. 6

7 Bijlage: European IP Regimes EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REGIMES an update from 10 countries once fully phased in by 2017, will enable companies to pay 10% tax on profits attributed to qualifying patents. Many European countries have introduced tax regimes that focus on Intellectual Property ( IP ). These tax regimes are often, but not always, used in conjunction with Research and Development ( R&D ) tax regimes to drive investment and innovation: the R&D tax regime provides the up-front incentives for creation of the IP, while the IP tax regime provides the back-end incentives for exploitation of the IP. It is clear that IP tax incentives can produce real tax savings, and that they can affect real behaviour. For instance, consider Pfizer s bid for AstraZeneca. Pfizer has described the UK as providing attractive incentives for companies to manufacture products and maintain and protect intellectual property. This is in reference to the UK patent box regime that was introduced in April 2013, and The design and structure of the European IP regimes vary considerably. For instance, some regimes are exclusive to patents, whereas others apply to a much wider range of intangible assets. However, they all have one thing in common. They provide companies with an opportunity to substantially reduce their effective corporate tax rate on income from qualifying IP. In the table below, various member firms of HLB International have summarised the local IP regime in their country: this information is current at March Year regime introduced Headline rate of tax Belgium % (effective) Patents developed by or acquired by the enterprise as defined by international or national regulations and licences acquired by the enterprise. Cyprus % (effective) Apply to all categories of intellectual property. Qualifying IP Qualifying income Applicable to existing and acquired IP Gross income but only to the extent the income is included in the taxable base in Belgium and including embedded income (Advance ruling commission has issued guidelines for embedded income computation). For acquired patents and amortization of patents or licences the cost is excluded from the income before deduction (deduction of net income in that case) Profit earned from the use of intellectual property Yes but only to the extent the patents were issued or used after 01//01/2007. In case of acquisition of IP, regime is only applicable if further development by the enterprise. Yes Any limitation on benefit? Yes: deduction is limited to 80% of the qualifying income and in case of excess of income by comparison to the taxable base; excess is not eligible for carry forward. 7

8 Hungary From 2012 additional beneficial rules relating to IP were introduced. Corporate income tax Revenue from royalty: 50% tax exempt up to 50% of pre-tax profit resulting in an effective tax rate of 5% up to HUF 500 million tax base. Reported IP: acquisition or development of IP entitling the taxpayer to royalty income. If acquisition of the IP was reported to the tax authority within 60 days, positive income realised upon sale of such IP after one-year holding period is not taxable. Sale of not reported IP: If revenue is booked as reserve to purchase new IP within a certain period of time, gains on the sale is not taxable. Royalty revenue is exempt for local business tax purposes. Patents, industrial design, know-how, trademarks, brand names, business secrets and copyrights. Revenue from the utilisation of the IP / gain on the disposal of the IP. The IP may be self-developed or acquired, qualifying conditions for tax benefits to be reviewed case by case. Ireland % if the activities constitute an Irish trade. Relief allows for capital expenditure to be written off over a fixed period of 15 years or over its useful life for accounting purposes. Applies to specified intangible assets which include, brand names, patents, trademarks, registered designs, copyright and design rights, service mark or publishing title, know-how, certain software. Profits from developing, exploiting or managing the IP. Relief is given as a capital allowance deduction against the trading income. Yes. Capital allowances are available for capital expenditure incurred on the creation and acquisition of specified intangible assets, including the acquisition of IP. Qualifying capital expenditure can be written off against 80% of the income generated from the relevant trade. Relief is ring fenced to that trade. Carry forward of excess allowances is permitted. Luxembourg % (effective) Patents, trademarks, designs, domain names, models and software copyrights. Royalties, including embedded royalties. Yes, but only to the extent the qualifying IP was developed or acquired after 01/01/2008. Acquired IP must be from non-directly associated companies. Netherlands % Patented intangibles, non-patented intangibles for which a R&D statement has been obtained and breeders rights. All income and gains in respect of qualifying intangible assets who fall under the scope of the innovation box. Yes, as long as the company has born the risks and expenses of the R & D activities which have resulted in the granted patent. 8

9 Spain Prior to 2008 It differs from tax credit applied: R&D- IT(15%-21%) and Patent Box (12%) For R&D: only activities aimed to develop new products. For IT: those activities aimed to obtain substantial improvements in products or processess For Patent Box: patents, knowhow, models and secret formulas or drawings. Net income derived from the licence of such IP (royalties) or from its transfer. Yes, when at least 25% was developed by the entity. Limitations apply when acquired from a group company. Yes, income must not derive from entities resident in tax havens and company must keep all accounting evidence of expenses and income derived from its licence. Switzerland 2011 : Swiss Canton of Nidwalden only. The upcoming changes in Law might introduce a Swiss licence box (at Federal level). Regarding other cantons and under current Law, it is also possible to request the Swiss Tax authorities for income generated by foreign patents/royalties a special status called Gemischte Gesellschaften (in German), société mixte (in French). Under this status, 80% to 90% of foreign (royalties) income may not be taxed (any income generated from the Swiss entity will be taxed at the standard Tax rate). Nidwalden: 8.8% including federal direct tax. Other cantons (if companies registered under the special status ): 8.5% federal direct tax + 12 to 24 % (depending on cantons) for Swiss income + 80 to 90% of foreign (royalties) income will be tax exempt. UK % (phased in over 4 years) Patents registered in Switzerland or abroad. Patents registered in UK, EU and certain EEA states. Net income from qualifying IP - for the use of or the right to use - including embedded royalties and capital gains on the sale of IP. excluded income. Net income from qualifying IP, including embedded royalties and sale of IP. Yes, applicable to old IP (held prior to 1 January 2011) and new IP, to self-developed and acquired IP. Yes, provided acquired IP is further developed and actively managed. Malta % - 10% Exemption on royalties received as a result of licencing of qualifying patents and royalties, advances or similar income derived from qualifying copyright works. There is no specific exemption for trademark royalties, thus IP income may be taxed at a flat rate of 35%. However, following a distribution of dividends, shareholders would be entitled to apply for refunds of the tax paid by the distributing company. Refunds may be as high as 6/7 giving an effective Malta tax of 5%. If foreign royalties suffered tax of less than 5%, effective Malta tax is around 10%. Exemption applies on qualifying patent a patent, which is registered in Malta or elsewhere, in relation to which the research, planning, processing, experimenting, testing, devising, designing, developing or similar activity leading to the relevant invention was carried out in Malta or elsewhere; Royalties and capital gains on the disposal of IP rights Both 9

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Uw innovatieve onderneming

Uw innovatieve onderneming Uw innovatieve onderneming Fiscale faciliteiten voor innovatieve activiteiten Innovatie - driepijlersysteem Pijler 1 Afdrachtsvermindering S&O Pijler 2 Research & Development-aftrek Innovatie pijlers Pijler

Nadere informatie

Een vergelijking van R&D-regimes in Europa. Maarten Hoelen (Baker & McKenzie) Migchel Migchelsen (Belastingdienst)

Een vergelijking van R&D-regimes in Europa. Maarten Hoelen (Baker & McKenzie) Migchel Migchelsen (Belastingdienst) Een vergelijking van R&D-regimes in Europa Maarten Hoelen (Baker & McKenzie) Migchel Migchelsen (Belastingdienst) Agenda 2012 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Introductie aanwezigen Vergelijking mechanisme

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #05 COÖPERATIE Mei 2014 Deze whitepaper is verrijkt met

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #10 Beleggingsvastgoed Oktober 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Innovatieve ondernemers verdienen méér! WBSO (met geïntegreerde RDA) p. 2. Innovatiebox p.

Inhoud WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Innovatieve ondernemers verdienen méér! WBSO (met geïntegreerde RDA) p. 2. Innovatiebox p. 2016 WHITEPAPER Innovatieve ondernemers verdienen méér! Inhoud WBSO (met geïntegreerde RDA) p. 2 Innovatiebox p.2 Subsidies voor innovaties p.2 Overeenkomst met de belastingdienst (VSO) p.3 De forfaitaire

Nadere informatie

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox WBSO EN INNOVATIEBOX Harm Kolen De overheid als helpende hand 1 STIMULERING TECHNISCHE INNOVATIE Fiscaal voordeel WBSO: korting op afdracht loonheffingen / toegangsticket RDA & Innovatiebox RDA m.i.v.

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Factsheet WBSO-Innovatiebox-RDA Van Frans van Iersel Datum 21 februari 2014 Betreft Subsidies en Innovatie 2014 Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Om innovatie in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl.

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012 Agentschap NL Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl Fiscaal innovatiepakket Phases in innovation proces high Science Research Development Fundamental

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland INNOVATIEBOX Stefan van Vliet BDO Westland Fiscale stimulering van innovatie W B S O I n n o v a t i e b o x R D A vrijdag 1 februari 2013 Page 2 2010 BDO Octrooibox in vogelvlucht: 2007 Introductie octrooibox:

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen Welkom Kennissessie slim en innovatief ondernemen Programma Introductie Innovatie landschap Fiscale en subsidieregelingen voor innovatie Praktijkcase: Rena Electronica Samen ondernemen en samen innoveren

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG U kunt gebruikmaken van de WBSO-subsidie voor het verlagen van uw loonkosten en overige kosten

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #08 BTW en Logistiek Augustus 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst RDA

Voorlichtingsbijeenkomst RDA Voorlichtingsbijeenkomst RDA Onderwerpen 1. RDA in het kort 2. Wie komen in aanmerking 3. Hoe werkt de RDA 4. Welke kosten en uitgaven wel 5. Welke kosten en uitgaven niet 6. Lusten en lasten 7. Hoe dient

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie WBSO Innovatie stimuleringsmaatregel 2012 Agenda 1. WBSO in het kort 2. Wie komen in aanmerking? 3. Het aanvragen van WBSO 4. Wat levert de WBSO op? 5. Welke projecten komen in aanmerking? 6. S&O-administratie

Nadere informatie

Innovatiebox. Doel van deze avond. Inhoud. Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse methoden Aanpak innovatieboxtraject

Innovatiebox. Doel van deze avond. Inhoud. Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse methoden Aanpak innovatieboxtraject Innovatiebox RB Studiekring Gelderland Overijssel 9 maart 2015 Hengelo 23 maart 2015 -Deventer Drs. Andre Kolner RA Doel van deze avond Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse

Nadere informatie

Innovatiebox & Research en developmentaftrek

Innovatiebox & Research en developmentaftrek Innovatiebox & Research en developmentaftrek 2014 1. Wat is innovatiebox? 3 2. Welke ondernemingen komen in aanmerking? 3 3. Hoe kan innovatiebox worden toegepast? 4 4. Hoe wordt winst uit innovatie bepaald?

Nadere informatie

MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen

MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen Achtergrond De innovatiebox heeft als doel om technische innovatie in Nederland te stimuleren. Dankzij de innovatiebox betalen innoverende

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Het RB heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter consultatie gelegde concept

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011 Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio Enkele fiscale actualiteiten 2011 Lex van Noordenburg 17 januari 2011 Waar draait het fiscaal om in 2011? Regeerakkoord VVD-CDA Gedoogakkoord VVD-CDA-PVV Belastingplan 2011

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

ANNEX C TO A DEMERGER PROPOSAL (BIJLAGE C BIJ EEN VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met)

ANNEX C TO A DEMERGER PROPOSAL (BIJLAGE C BIJ EEN VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) 1 ANNEX C TO A DEMERGER PROPOSAL (BIJLAGE C BIJ EEN VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en) ProQR Therapeutics I B.V., ProQR

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties

WERKKOSTENREGELING. Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties WERKKOSTENREGELING Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties 2 2014 EXACT - WERKKOSTENREGELING Agenda Exact Online Exact Online Salaris De huidige Werkkostenregeling Demo

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

WHITEPAPER. #9 Salarisadministratie. Salarisadministratie of HR & Payroll? In dit nummer. September 2014

WHITEPAPER. #9 Salarisadministratie. Salarisadministratie of HR & Payroll? In dit nummer. September 2014 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #9 Salarisadministratie September 2014 Deze whitepaper is

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013

Ondernemen en innoveren in 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Huizen, november 2013 1 Introductie Als ondernemer wilt u vooruit.

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Handleiding Mededeling

Handleiding Mededeling Handleiding Mededeling WBSO 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 1. Realisatie melden Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een van

Nadere informatie

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT Op weg naar de Digitale Fabriek Op weg naar de Digitale Fabriek Auke Hylarides, Exact Software Bart Nijhof, A.B. Software en Consultancy MENU Op weg naar de Digitale Fabriek DIGITALE INNOVATIE ONZE VISIE

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Legal Disclaimer This Presentation contains forward-looking statements, including, but not limited to, statements

Nadere informatie

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl U hebt een eigen woning gekocht (of u bent dit van plan) De aankoop van een eigen woning

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Inhoud. Belastingplan 2016 WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Belastingplan 2016

Inhoud. Belastingplan 2016 WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Belastingplan 2016 2015 WHITEPAPER Belastingplan 2016 Belastingplan 2016 Inhoud Innovatief trio wordt duo p. 2 Schenken in 2017 p. 3 Auto p. 3 Box III wijzigingen p. Renteloze lening p. Emigratie aanmerkelijkbelanghouder

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Innovatiebox: stand van zaken in de praktijk

Innovatiebox: stand van zaken in de praktijk Innovatiebox: stand van zaken in de praktijk Zoals bij de lezers van Belastingmagazine bekend mag worden verondersteld kent Nederland diverse fiscale innovatiefaciliteiten. In de onderzoeks- en ontwikkelingsfase

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Belastingvoordeel behalen

Belastingvoordeel behalen Belastingvoordeel behalen doe je zo! 1. Optimaal fiscaal voordeel aanvragen? 5 regelingen voor gegarandeerd succes De Nederlandse overheid kent allerlei subsidies en fiscale regelingen om innovatie binnen

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 U heeft een S&O-verklaring ontvangen voor S&O-werkzaamheden in 2017. Wat nu? U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie