2. Goed Bestuur binnen de Consumentenbond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Goed Bestuur binnen de Consumentenbond"

Transcriptie

1 Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2013

2 Inhoudsopgave 1. Doel verslag 3 2. Goed Bestuur binnen de Consumentenbond 4 3. Samenstelling Raad van Toezicht 5 4. Nevenfuncties RvT-leden 7 5. Vergaderingen Raad van Toezicht Andere contacten en overleg Werkzaamheden RvT-commissies Terugblik en perspectief 15 2 Verantwoordingsverslag 2013

3 1. Doel verslag In het kader van Goed Bestuur ( good governance ) binnen de Consumentenbond is het inmiddels een vaste gewoonte dat de Raad van Toezicht jaarlijks schriftelijk verantwoording aflegt aan het ledenparlement van de CB, de Bondsraad. Via de website van de Consumentenbond is dit verslag ook toegankelijk voor de leden en andere belangstellenden. De Raad van Toezicht hoopt hiermee bij te dragen aan de transparantie over het doen en laten van het toezichthoudend orgaan binnen de Consumentenbond. Mede uit een oogpunt van continuïteit wordt ook in dit achtste Verantwoordingsverslag, over het jubileumjaar 2013, vastgehouden aan de eerdere hoofdstukken-indeling, zoals die op bladzijde 2 wordt weergegeven. De hoofdstukken 1 en 2 van dit Verantwoordingsverslag zijn inleidend van aard; de hoofdstukken 3 en 5 bevatten de feitelijke gegevens over de samenstelling en de vergaderingen van de RvT in In hoofdstuk 4 zijn de hoofd- en nevenfuncties van de RvT-leden buiten de CB te vinden, terwijl in hoofdstuk 6 de contacten met bureau en Bondsraad en in hoofdstuk 7 de werkzaamheden van de RvT-commissies aan de orde komen. Hoofdstuk 8 ten slotte bevat, naast een evaluatie door de RvT van het eigen functioneren, een overzicht van de belangrijkste activiteiten waar de RvT zich in 2014 op wil gaan richten. Verantwoordingsverslag

4 2. Goed Bestuur binnen de Consumentenbond De Consumentenbond is vanouds een vereniging met individuele leden, georganiseerd via het Raad-van-Toezicht-model. De Bondsraad, formeel het hoogste orgaan van de vereniging, bestaat uit maximaal 75 leden en komt tweemaal per jaar bijeen voor het uitzetten van de grote lijnen via Strategienota en Meerjarenraming en voor het verlenen van decharge aan directie en Raad van Toezicht, aan de hand van het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze bondsraadsvergaderingen, begin april en begin november, zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten van de Consumentenbond en nader uitgewerkt in reglementen voor de Bondsraad en de Raad van Toezicht. In de loop van het jaar werd door de BR een drastisch gemoderniseerd BR-reglement vastgesteld; in 2014 staat een update van het RvT-reglement op de planning. Tegen het einde van het verslagjaar besloot de Raad van Toezicht om, eveneens in 2014, een verkennende studie te laten verrichten van de toekomstbestendigheid van het huidige governancemodel, mede gelet op de nieuwe strategie van de CB als beweging en het daarmee samenhangende gewijzigde aanbod van producten en diensten. Hierover zal uiteraard ook worden overlegd met de Bondsraad. In de governance-structuur zelf zijn in het verslagjaar geen wijzigingen aangebracht: de Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, wordt benoemd door de Bondsraad, houdt toezicht op (het beleid van) de Directie, de uitvoering door het bureau van de strategie en het goed functioneren van de organisatie als zodanig. De RvT vervult daarnaast de rol van werkgever (inclusief de verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid) van de Directie en fungeert tevens als adviseur, gespreksen sparringpartner. De Directie van de Consumentenbond, in de persoon van algemeen directeur Bart Combée, is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie; de algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging. Binnen de RvT is in het verslagjaar verder afgesproken dat in geval zich een mogelijk belangenconflict voordoet tussen de CB en één of meer van de RvT-leden het betreffende RvT-lid niet zal deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming over het betreffende onderwerp. Daarvan zal in voorkomende gevallen melding worden gemaakt in het Verantwoordingsverslag; in 2013 heeft deze situatie zich overigens niet voorgedaan. 4 Verantwoordingsverslag 2013

5 3. Samenstelling Raad van Toezicht Tot de BR-vergadering van 2 november 2013 was de samenstelling van de Raad van Toezicht (en de globale portefeuilleverdeling, zoals die binnen de RvT is afgesproken) als volgt: Voorzitter: Thom de Graaf (algemene strategie) Vicevoorzitter: Wop de Lange (financiële zaken) Leden: Jozien Bensing (onderzoek) Carola Hageman (uitgeverij) Arnoud Klerkx (ICT) Medy van der Laan (belangenbehartiging) Paul Molenaar (website) Vanwege het feit dat Thom de Graaf zijn statutair toegestane 2 termijnen als voorzitter van de Raad van Toezicht en van de Consumentenbond eind 2013 had volgemaakt, benoemde de Bondsraad in zijn najaarsvergadering met algemene stemmen Pieter Broertjes, burgemeester van de Gemeente Hilversum, tot zijn opvolger. In dezelfde vergadering wordt Jozien Bensing herkozen voor een tweede periode van 4 jaar. De samenstelling van de RvT per 31 december was als volgt: Voorzitter: Vicevoorzitter: Leden: Pieter Broertjes Wop de Lange Jozien Bensing Carola Hageman Arnoud Klerkx Medy van der Laan Paul Molenaar Het rooster van aftreden ziet er per 31 december 2013 als volgt uit: Najaar 2015: Najaar 2017: Carola Hageman (niet-herkiesbaar) Arnoud Klerkx (niet-herkiesbaar) Medy van der Laan (niet-herkiesbaar) Wop de Lange (niet-herkiesbaar) Jozien Bensing (niet-herkiesbaar) Paul Molenaar (niet-herkiesbaar) Pieter Broertjes (herkiesbaar) De Raad van Toezicht heeft stilgestaan bij de vraag of het tegelijkertijd aftreden in het najaar van 2015 van 4 RvT-leden geen continuiteitsproblemen met zich mee zou brengen. Het is inderdaad een flink aantal routiniers dat in één keer verdwijnt, maar de RvT vertrouwt erop dat de resterende 3 RvT-leden, met de hulp van de directie, in staat zullen zijn om de nieuwelingen snel en adequaat in te werken. Ter bevordering van de kwaliteit van de te zijner tijd aan de Bondsraad voor te dragen kandidaten zal tijdig een begin gemaakt worden met het zoeken naar en polsen van nieuwe RvT-kandidaten. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoedingen bedroegen in 2013 respectievelijk euro (voorzitter), euro (vice-voorzitter) en 8933 euro (per RvT-lid). In totaal ontvingen de leden van de Raad van Toezicht in euro (in 2012 was dat: euro). Verantwoordingsverslag

6 Pieter Broertjes Jozien Bensing Carola Hageman Arnoud Klerkx Medy van der Laan Wop de Lange Paul Molenaar 6 Verantwoordingsverslag 2013

7 4. Nevenfuncties RvT-leden De leden van de Raad van Toezicht vervullen naast hun werkzaamheden voor de Consumentenbond uiteraard ook andere (neven)functies. Een overzicht per 31 december 2013 met daarin de huidige hoofdfunctie(s), eerdere hoofdfuncties en huidige nevenfuncties: PIETER BROERTJES Huidige werkkring: Burgemeester van de Gemeente Hilversum Eerdere functies: Hoofdredacteur Volkskrant Chef sociaal-economische redactie Volkskrant Sociaal-economisch redacteur Volkskrant Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht World Press Photo - foundation Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR) Voorzitter Raad van Toezicht RTV Utrecht Voorzitter Raad van Toezicht Filmtheater t Hoogt/Artplex Voorzitter Bestuur Stichting Persmuseum Lector Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht Lid Stichting Herman & Hannelore Grunberg Voorzitter Redactieraad Internationale Samenwerking /NCDO Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie Lid Redactieraad VNG-tijdschrift JOZIEN BENSING Huidige werkkring: Honorary Research Fellow bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Hoogleraar Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht) Eerdere functies: Onderzoeker / Hoofd Onderzoek / Waarnemend Directeur Nederlands Huisartsen Instituut Directeur NIVEL Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit Rotterdam Lid Raad van Toezicht TNO Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) Lid Raad van Toezicht Flevo Ziekenhuis Lid Gezondheidsraad Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) Verantwoordingsverslag

8 CAROLA HAGEMAN Huidige werkkring: Instituutsdirecteur Communicatie Hogeschool Utrecht Eerdere functies: Uitgever bij Stenfert Kroese / Kluwer / Martinus Nijhoff Uitgever bij Uitgeverij Boom Directeur-uitgever Boom Onderwijs Zelfstandig project- en interim-manager Nevenfuncties: Lid Bestuur Landelijke Vereniging Zelfstandige Gymnasia Lid Commissie Letteren van de Raad voor Cultuur Lid Commissie Bibliotheken van de Raad voor Cultuur ARNOUD KLERKX Huidige werkkring: Directeur Applications Development ZIGGO Eerdere functies: Lid Management Team Group ICT, Robeco N.V. Associate Director Gartner Consulting Benelux (Senior) consultant, Gartner Management-consultant Accenture, Nederland Nevenfuncties: Lid Advisory Council 6hours Associate Lid WMO-Raad Gemeente Houten Lid Raad van Commissarissen RABO-bank Kromme Rijnstreek MEDY VAN DER LAAN Huidige werkkring: Voorzitter AOC-Raad Eerdere functies: Staatssecretaris voor Cultuur en Media Diverse beleids- en managementfuncties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirecteur/partner bij TCN Property Projects Algemeen directeur Kamer van Koophandel Oost-Nederland Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht TSM (Business School Twente) Lid Denktank Wetenschap en Techniek Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente Voorzitter Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO) Voorzitter Vereniging Rechtenoverleg voor Distributeurs van Audiovisuele Producties (RODAP) Lid Raad van Advies BV We Can Be Heroes (detachering personeel sociale media) Voorzitter Overlegplatform Telecom (OPT) van het Ministerie van Economische Zaken, directie Telecom 8 Verantwoordingsverslag 2013

9 WOP DE LANGE Huidige werkkring: gepensioneerd Eerdere functies: Assistent-accountant Divisiemanager wonen/huishoud Bijenkorf Lid Hoofddirectie ANWB Commissaris dochterbedrijven ANWB (Vrij Uit, Unigarant, KNAC Services) Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Erfpachters Texel Voorzitter Vereniging van Eigenaren Oakpark Amstelveen PAUL MOLENAAR Huidige werkkring: Directielid Reshift Digital Zelfstandig media-ondernemer en adviseur Eerdere functies: COO Sanoma Online CEO Ilse Mediagroep BV Algemeen directeur IDG Communications Nederland Directielid HUB Uitgevers Nevenfuncties: Lid Privacy Autoriteit DDMA (Dialoog en Direct Marketing Associatie) Directeur/eigenaar Bid Now Solutions BV Commissaris Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) Verantwoordingsverslag

10 5. Vergaderingen Raad van Toezicht ALGEMEEN De Raad van Toezicht kwam in 2013 acht maal bij elkaar. Dat gebeurde achtereenvolgens in januari (voor een werkbezoek aan zusterorganisatie ANWB), op 7 maart, op 21 maart (als onderdeel van een werkbezoek aan de Duitse collega s in Berlijn), op 30 mei, op 4 juli, op 5 & 6 september, op 17 oktober en op 19 december (deze laatste keer onder leiding van de nieuwe voorzitter). De Raad van Toezicht was daarbij 6 van de 7 keer voltallig; bij de vergadering van Berlijn ontbrak één van de leden wegens dringende zakelijke verplichtingen. Vanuit het bureau waren de algemeen directeur, de manager Financiën en de directie-secretaris bij alle vergaderingen aanwezig, de adjunct-directeur woonde 4 van de 7 vergaderingen bij. Als gasten werden in de loop van het jaar ontvangen Nita Wink van Price Waterhouse Coopers en Henk Tankink, voorzitter van de Bondsraadscommissie. Vanuit het bureau werden bij de RvT presentaties verzorgd door Carmen Vriesema (Hoofd Service & Advies, over de ontwikkeling van het social-media-beleid van de CB), Gerjan Huis in t Veld (Manager Belangenbehartiging, over de nieuwe aanpak van de acties en campagnes van de CB), Arnoud van t Riet (propositie-ontwikkelaar, over de website-ontwikkelingen), John Visser (adjunct-directeur, over de online-organisatie), alsmede Koos Block en Hans Verbeek (manager Marketing & Business Development, resp. Hoofd Marketing, over de resultaten en vooruitzichten op het gebied van de marketingactiviteiten). FINANCIELE ONTWIKKELING Punt van aandacht het jaar door was de algemene financiële ontwikkeling van de Consumentenbond. Dit gebeurde in verband met de steeds onvoorspelbaarder en soms ook onzekerder wordende uitgaven en inkomsten (denk aan energieveilingen en overstapservices) rond de nieuwe diensten die de CB aan leden en aan niet-leden aanbiedt. In vrijwel elke vergadering werd een dergelijke financiële update besproken. Ook de Bondsraad werd tijdens de twee plenaire vergaderingen door de algemeen directeur op de hoogte gehouden. Op deze manier is een strakkere sturing van de financiële realisatie versus de begroting en een periodieke toetsing daarvan door de Raad van Toezicht gerealiseerd. JANUARI Het werkbezoek aan de ANWB in januari was vooral gericht op het uitwisselen van ervaringen en voornemens op het gebied van ledenwerving en binding, productontwikkeling en belangenbehartiging. Afgezien van het verschil in grootte van beide organisaties viel daarbij vooral op dat de ANWB sterk focust op het individuele verenigingslidmaatschap, terwijl de CB koerst in de richting van een brede beweging, met de vereniging als kern. De ANWB heeft daarbij een belangrijke plaats ingeruimd voor een goedkoop basislidmaatschap met een aanvullend cafetariasysteem. BEGIN MAART De maartvergadering van de RvT stond traditiegetrouw in het teken van bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening. Dat laatste gebeurde in aanwezigheid van de accountant. PWC toonde zich zeer tevreden over de gang van zaken bij het verloop van de controle van de Jaarrekening en over de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De afspraken met de fiscus blijven een punt van aandacht; datzelfde geldt voor de naderende SEPA-implementatie (de RvT werd hierover door de directie periodiek op de hoogte gehouden). Ook een paar andere onderwerpen bestemd voor de Bondsraadsvergadering passeerden de revue, zoals het Verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht over 2012 en een (eerste) voorstel voor aanpassing van het Reglement Werkzaamheden RvT. 10 Verantwoordingsverslag 2013

11 Tevens werden de uitkomsten van de BR-monitor en de algemene financiële ontwikkeling van de CB door de RvT besproken. EIND MAART Tijdens het werkbezoek eind maart aan Berlijn werden bezoeken afgelegd en ervaringen en visies uitgewisseld met de Stiftung Warentest (testorganisatie) en de VZBV (lobbyclub). Algemene conclusie was dat in vergelijking met de Duitse collega s de Consumentenbond op een aantal belangrijke gebieden, zoals bij de online-activiteiten en bij het lobbywerk duidelijk voorop loopt. Ook onze combinatie van testen en belangenbehartiging biedt grote voordelen. Het RvT-vergaderdeel van de RvT werd onder andere gewijd aan een discussie over de online-strategie van de CB (incl. de projectenplanning voor het nieuwe websiteconcept, met daarbinnen een belangrijke plaats voor de community-gedachte). Ander hoofdthema was een verkennende bespreking over de lange-termijn-toekomst van de CB, waarover elders in dit verslag meer. MEI De RvT-vergadering van 30 mei ging van start met een presentatie van Carmen Vriesema over het social-media-beleid van de CB. Op basis van speciaal betrokkenheidsmodel is een communicatiestrategie ontwikkeld richting Facebook en Twitter en zijn organisatorische maatregelen getroffen om in de social media actief te participeren en reageren. Hopelijk leidend tot drastische groei van het bereik. Met Henk Tankink, BC-voorzitter, werd van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen de vereniging, aansluitend op de uitkomsten van de BR-monitor (o.a. over de relatie van de RvT met de BR-leden, waar nog mogelijkheden voor verbetering worden gezien). Ook werd stilgestaan bij de stand van zaken ten aanzien van de RvT-verkiezingen in het najaar en de verder te volgen procedure. En ten slotte besprak de RvT de financiële situatie na het eerste kwartaal, alsmede de evaluatie van de eind 2012 gevoerde Zorgvergelijkercampagne (het bereik steeg, maar de financiële resultaten bleven helaas achter bij de verwachtingen). JULI Een groot deel van de RvT-vergadering van 4 juli werd besteed aan de eerste beraadslagingen rond de jaarlijkse update van de Strategienota. Het ging daarbij vooral om een aantal actualiseringen en om de aanscherping van enkele begrippen, die in de praktijk gebleken waren nog niet voldoende helder te zijn. Ander belangrijk onderwerp op de RvT-agenda was de tussentijdse evaluatie van het nieuwe tijdschrift Miss Perfect. De resultaten van deze publicatie qua bereik en omzet blijven helaas achter bij de verwachtingen uit de oorspronkelijke businesscase; op het bureau wordt gewerkt aan compenserende maatregelen en aan een nieuwe businesscase. De definitieve evaluatie vindt plaats in de zomer van 2014, inclusief een go/nogo-beslissing. Ander punt was tenslotte de verdere borging van de good-governance-practice binnen de CB, waarover de Commissie Goed Bestuur gevraagd werd een nader voorstel uit te brengen. SEPTEMBER De zomerbijeenkomst van de Raad van Toezicht op 5 en 6 september vond ditmaal plaats in Schoorl. Daar werd de laatste hand gelegd aan de notitie waarin de update van de Strategie was neergelegd, welke vervolgens aan de Bondsraad kon worden aangeboden. Datzelfde gold voor de bijbehorende Meerjarenraming. De BR stemde november unaniem in met beide documenten. Eveneens een vervolg werd gegeven aan de eerder gestarte toekomstdiscussie. Ook aan rapportages over lopende zaken geen gebrek in deze vergadering: de voortgang van de online-strategie, de KPI s van Miss Perfect, de verdere uitbouw van de financiële vergelijkers, alsmede de belangrijkste personele en organisatorische ontwikkelingen op het bureau. Verantwoordingsverslag

12 OKTOBER Donderdagavond 17 oktober was de laatste RvT-vergadering van Thom de Graaf als voorzitter. Daaraan werd uiteraard op gepaste wijze aandacht besteed. Hoofdmoot van de vergadering bestond uit een aantal vanuit het bureau verzorgde presentaties over het voor de CB nieuwe systeem van activity-based-costing (Koos van Brecht), de interactieve manier waarop de Afdeling Belangenbehartiging invulling geeft aan campagnes en acties (Gerjan Huis in t Veld), de meest recente vernieuwingen die worden doorgevoerd op de website van de CB (Arnoud van t Riet) en enkele aanpassingen in de online-organisatie op het bureau (John Visser). Meer intern van aard waren de door de RvT overgenomen voorstellen van de Commissie Goed Bestuur ter verdere verbetering van de governance binnen de CB (meer daarover in hoofdstuk 7 van dit verslag). DECEMBER Het vergaderjaar van de Raad van Toezicht werd afgesloten met de vergadering van 19 december, met een nieuwe voorzitter, gehouden in het Raadhuis van de Gemeente Hilversum. Koos Block en Hans Verbeek van de Afdeling Marketing verzorgden daar een presentatie over de belangrijkste resultaten en vooruitzichten met betrekking tot de marketingactiviteiten van de CB. In positieve zin vielen op de doorzettende ledengroei, het succes van het maandlidmaatschap en de lagere kosten per geworven lid. De belangrijkste uitdagingen zijn gelegen in de uitbouw van de doelgroepenbenadering en een integrale analyse van producten- en dienstenpakket van de CB (plus de daarbij behorende prijzen en tarieven). Verder besprak en accordeerde de Raad van Toezicht het bureaujaarplan voor 2014 en de bijbehorende bijgestelde begroting, die, zoals gebruikelijk, in het voorjaar van 2014 in de Bondsraad nog aan de orde zal komen. En ten slotte stemde de RvT in met de concept-opdracht voor een extern advies over de vraag of de huidige governancestructuur voldoende toekomstbestendig is en ook op de wat langere termijn zal blijven voor de vernieuwde en zich nog steeds vernieuwende Consumentenbond. 12 Verantwoordingsverslag 2013

13 6. Andere contacten en overleg Bij de twee plenaire Bondsraadsvergaderingen was de Raad van Toezicht uiteraard ruim vertegenwoordigd, in april voltallig, en in november met één verhindering wegens medische redenen. Ook de daaraan voorafgaande regiobijeenkomsten werden door één of meer RvT-leden bijgewoond (Zwolle voorjaar: Arnoud Klerkx, Eindhoven voorjaar: Carola Hageman, Den Haag voorjaar: Thom de Graaf en Wop de Lange; Den Haag najaar: Thom de Graaf en Medy van der Laan, Zwolle najaar: Carola Hageman & Wop de Lange, Eindhoven najaar: Paul Molenaar). De twee vergaderingen van de Bondsraadscommissie in 2013 werden bezocht door Wop de Lange. De voorzitter van de Bondsraadscommissie, Henk Tankink, maakte deel uit van de Verkiezingscommissie van de RvT. Paul Molenaar, Jozien Bensing en Wop de Lange gaven acte de présence bij de BR-discussieavonden in maart, juni en december. Evenals in vorige jaren voerde de voorzitter van de Raad van Toezicht periodiek overleg met de algemeen directeur over de lopende zaken op het bureau en over de voorbereiding van de RvT-vergaderingen. Vanuit de Raad van Toezicht waren Wop de Lange en Jozien Bensing verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse contacten met de Ondernemingsraad op het bureau. Verantwoordingsverslag

14 7. Werkzaamheden RvT-commissies Binnen de Raad van Toezicht is een commissie Goed Bestuur actief, die erop toeziet dat de Corporate Governance-regels binnen de Consumentenbond worden nageleefd en up-to-date gehouden. Belangrijkste aandachtspunt van de commissie in 2013 waren de aanpassing van het BR- en het RvTreglement, het ontwerpen van een vragenformulier voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT en het in kaart brengen van de mogelijkheden om extern advies in te winnen over de toekomstbestendigheid van de organisatiestructuur van de vereniging Consumentenbond. Leden van de commissie in het verslagjaar waren Thom de Graaf en Medy van der Laan. De RvT-auditcommissie richtte zich, evenals in vorige jaren, op de totstandkoming en de inhoud van de Jaarrekening (in het voorjaar, mede in overleg met de accountant) en de Meerjarenraming (in het najaar). De commissie bestaat sinds mei 2012 uit Paul Molenaar en Arnoud Klerkx. Een afzonderlijke kwaliteitsaudit werd (door Jozien Bensing en Medy van der Laan) uitgevoerd op de Belangenbehartigingsactiviteiten. De bevindingen waren positief, als aandachtspunten werden genoemd het actief betrekken van de achterban bij de acties en de gewenste nadruk op ook voor consumenten tastbare c.q. herkenbare resultaten. Een tweede kwaliteitsaudit (door Carola Hageman) betrof de Afdeling Boeken & Bladen; conclusie was dat de eerdere kloof tussen print en online goed gedicht lijkt te zijn en dat er diverse vernieuwingsimpulsen zijn ontwikkeld. Extra aandacht werd gevraagd voor een wat meer aansprekend coverbeleid. Jozien Bensing voerde aansluitend nog overleg met de Content Unit Wonen, Vervoer, Voeding en Recreatie. Binnen de Raad van Toezicht functioneren verder de Remuneratiecommissie (verantwoordelijk voor het beloningsbeleid voor de Directie en bestaande uit Wop de Lange en Paul Molenaar) en de Commissie Werkgever (verantwoordelijk voor de jaarlijkse directiebeoordeling en bestaande uit Thom de Graaf q.q. en Carola Hageman). In het beleid rond de beloning van de Directie is in het verslagjaar geen wijziging gekomen. De beloning bestaat uit een vast en een variabel deel, een vaste kostenvergoeding en enige emolumenten. De Commissie Werkgever voerde, zoals elk jaar, enkele voorbereidende gesprekken op het bureau ten behoeve van de directiebeoordeling. In de RvT-vergadering van maart vond een besloten bespreking plaats van het functioneren van de directie, als voorbereiding op het jaarlijkse beoordelingsgesprek (inclusief de daarmee samenhangende beloningsbeslissing) met de algemeen directeur zelf. De Verkiezingscommissie, bestaande uit de RvT-leden Wop de Lange en Jozien Bensing, aangevuld met de voorzitter van de BC, Henk Tankink en de algemeen directeur Bart Combée (deze laatste als adviserend lid), rondde in het najaar haar werkzaamheden af rond de opvolging van Thom de Graaf als voorzitter van de RvT. Dit mondde uit in een voordracht voor de Bondsraad, die in de novembervergadering unaniem instemde met de benoeming van Pieter Broertjes. 14 Verantwoordingsverslag 2013

15 8. Terugblik en perspectief De Raad van Toezicht kijkt terug op een druk (vergader)jaar, vol nieuwe ontwikkelingen bij en uitdagingen voor de Consumentenbond, waar over het algemeen tijdig en goed op ingespeeld kon worden. De RvT was hiertoe in staat vanuit de goedgespreide expertise van de individuele RvT-leden en de in de afgelopen jaren opgebouwde ervaring, binnen de kaders van de nieuwe koers van de CB. De uitstekende onderlinge verhoudingen zorgden ervoor dat er, ondanks soms uiteenlopende inhoudelijke standpunten, steeds als team kon worden opgetreden. En steeds ook in een onbelemmerde en open dialoog met de directie, op grond van onderling respect en waardering. De RvT wil daarbij goed in de gaten houden of, naast de lopende zaken, ook de hoofdlijnen en de kernpunten van de strategie voldoende aan bod komen en zal ook de rol als klankbord/adviseur voor de Directie daarbij proberen te benadrukken. In een eerder hoofdstuk kwam al aan de orde welke onderwerpen in de RvT-vergaderingen de revue passeerden. Met name de financiële voortgang binnen de CB en de ontwikkeling van de nieuwe diensten voor de consument kregen daarbij regelmatig de aandacht. Daarnaast werd de blik gericht op de langere termijn en op de vraag of het huidige verenigingsmodel en de daarbij behorende governancestructuur voldoende toekomstbestendig zullen blijken te zijn. Een discussie die ook in 2014 zal worden voortgezet. Datzelfde geldt voor de kwaliteitsaudits die individuele leden van de RvT periodiek uitvoeren op de belangrijkste activiteiten van het bureau. De bijzondere aandachtspunten voor 2014 vanuit de RvT zullen liggen op het gebied van: good governance & strategisch toezicht (ook met de blik naar buiten), de effectiviteit en de inhoudelijke resultaten van de nieuwe aanpak binnen de belangenbehartigingsactiviteiten, merkstrategie, marketing & positionering (ook gericht op de nieuwe achterbannen binnen de beweging), langetermijnkansen en bedreigingen voor de Consumentenbond en last but not least, de uitkomsten van de externe studie naar de toekomstbestendigheid van de huidige governancestructuur van de CB. Verantwoordingsverslag

16 Consumentenbond Enthovenplein DA Den Haag

Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2014

Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2014 Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2014 Inhoudsopgave 1. Doel verslag 3 2. Goed bestuur binnen de Consumentenbond 4 3. Samenstelling Raad van Toezicht 5 4. Nevenfuncties Raad van Toezicht 7 5. Vergaderingen

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Consumentenbond. 2 leden Raad van Toezicht Functie profiel Consumentenbond 2 leden Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Memo VERANTWOORDINGSVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Doel verslag Goed Bestuur bij de Consumentenbond Samenstelling Raad van Toezicht 3

Memo VERANTWOORDINGSVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Doel verslag Goed Bestuur bij de Consumentenbond Samenstelling Raad van Toezicht 3 Memo Aan: Bondsraad Van: Raad van Toezicht Telefoonnummer: 070 4454503 Datum: 14 april 2016 Onderwerp: Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2015 VERANTWOORDINGSVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl Zelfevaluatie Aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Van: Saskia Borgers 7 juli 2015 Betreft: zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Hierbij de vragenlijst zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V. d.d. september 2000 Artikel 1: Vaststelling en Reikwijdte 1.1 Dit reglement ( het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso"

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Teso Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso" Vaststelling. Reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het "reglement") is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer I.S. Martina AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/021339 Uw brief van:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/07245 Uw brief van:

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Bestuursreglement Goedgekeurd door het bestuur 14 maart 2017

Bestuursreglement Goedgekeurd door het bestuur 14 maart 2017 Bestuursreglement Goedgekeurd door het bestuur 14 maart 2017 Artikel 1 Statutaire grondslag Voorliggend reglement is het reglement van het bestuur van de OVN, in aanvulling op het bepaalde in de Statuten

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie