SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _."

Transcriptie

1 NAUT.;\ DUTILH. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ Heden, verscheen. een voor april mij, negentienhonderdzevenennegentig, MrHenricus Arnoldus Cornelis Maria van de Iersel, heer Mr notaris Eduard te Arie Eindhoven: de Jong, kandidaat-notaris, wonende te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _. geldig Oedenrode zevenenzestig, tot op een drieëntwintig houder december van tweeduizendzevenendertig, rijbewijs november negentienhonderd- nummer , ongehuwd, a. te dezen de heer handelend Drs Carlo als Bruno lasthebber Cozzi, van socioloog, wonende te _. negentien 2614 WS Delft, maart Ecodusweg negentienhonderdvierenzestig, 81, geboren te Delft op houder -- b. bij nummer derdzevenennegentig, negentienhonderdvierenzestig, Ecodusweg van dertien toegevoegd heer het identiteitskaart C876302, geven Drs april 49, onderzoeker, Gaston der geboren tweeduizend, geldig last Leonardus ongehuwd, nummer te respectievelijk tot wonende De tien gehuwd; Lier T , Maria houder te juli op Hilkhuiisen, 2614 vijf van negentienhon- handelend geldig WS paspoort augustus Delft, tot als -- voorzitter en penningmeester van de cooperatie Buurt -- Ecodusweg Ekonomische statutair en 95, EXDloitatie feitelijk ingeschreven gevestigd Ko5Deratie in het te handelsregister EcoBEEK 2614 WS u.a., Delft, van - de kamer van koophandel en fabrieken te Delft onder --- de en als rechtspersoon nummer zodanig , gemelde hierna cooperatie te noemen: rechtsgeldig "EcoBEEK", vertegen- -- woordigend, zulks ter uitvoering van een besluit van de --- veertien algemene november ledenvergadering negentienhonderdvijfennegentig. der cooperatie genomen op

2 2 ~ De PRE-AMBULE comparant, EcoBEEK het terrein erfpachtster handelend met daarop als is gebouwd gemeld, van: een verklaarde: opstal met daarin ~- zesenveertig (46) woningen en bedrijfsruimten annex --- woningen toebehoren, en afzonderlijke gelegen aan de bedrijfsruimten Ecodusweg, kadastraal met bekend als gemeente Delft, sectie F nummer 7174, ter grootte - van eenendertig are vijfenveertig centiare (31.45 ar,-, ~ ~ hierna EcoBEEK te rechthebbende noemen: "het van registergoed"; het hiervoor omschreven registergoed is geworden door de inschrijving in register Hypotheken Kadaster en 4 de van Openbare het kantoor Registers van de te Dienst Zoetermeer van het op -~-" dertig december negentienhonderddrieënnegentig in deel nummer 42, van het afschrift van een akte van --- uitgifte negentienhonderddrieënnegentig, in erfpacht op drieëntwintig verleden december voor Mr E.O. ~ Faber, het registergoed notaris te is Amsterdam; bezwaard met twee hypothecaire inschrijvingen doch niet met inschrijvingen of beslage~ ~ beide anderszins; hypothecaire inschrijvingen zijn genomen ten --- behoeve van Generali Levensverzekeringmaatschappij --- N.V., drieëntwintig gevestigd december te Diemen, negentienhonderddrieënnegentig krachtens een akte op verleden voor genoemde notaris Faber en krachtens een akte op vijfentwintig april negentienhonderdvijfen- -- ~ negentig EcoBEEK op verleden het registergoed voor genoemde een notaris gebouw heeft Faber; gesticht; ~ genoemde hypothecaire schuldeiser heeft medegedeeld -- haar splitsing; goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen

3 3 gg,t. de gemeente Delft d,e ingevolge de erfpachtsvoorwaarden voorgeschreven de gemeente goedkeuring heeft verleend; gg,t. Delft heeft verklaard, dat de koopprijs van de in de splitsing te betrekken woningen boven de grens verordening ligt als bedoeld van in artikel de 2 van de Huisvestings- en 1994 gemeente Delft dat derhalve geen de goedkeuringen splitsingsvergunning nodig is. Van blijkt uit drie aan deze akte gehechte kopieën EcoBEEK SPLITSING van heeft brieven. APPARTEMENTSRECHTEN IN besloten over te gaan tot splitsing van voormeld registergoed met aanhorigheden in appartementsrechten in de zin van artikel 5:106 Burgerlijk Wetboek en vast- 0 Stelling van het reglement als bedoeld in artikel 5: Burgerlijk De splitsing Wetboek. in appartementsrechten geschiedt volgens de -- aan deze akte te hechten tekening bedoeld in artike:l 5:109 Burgerlijk Wetboek bestaande uit één blad, welke tekening maart Kadaster is goedgekeurd Openbare door de Bewaarder Registers van de Zoetermeer Pienst van het elf negentienhonderdzevenennegentig, en te op op tekening welke de verklaring is gesteld dat van het onderhavige in de splitsing te betrekken gebouw met de daarbij behorende grond de complexaanduiding is 7363-A en op welke tekening de ge- --- Het deelten aangegeven zonderlijk geheel met en voorzien de van een bestemd arabisch cijfer. het grond te worden gebruikt, negenenvijftig duidelijk zijn zijn van complex, zalomvatten welke om als af- gebouw (59) -- appartementsrechten die genummerd zijn 1 tot en met Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, bij deze het voormelde registergoed zodanig te splitsen, -- dat het registergoed zalomvatten de navolgende apparte- -- mentsrechten: ~

4 4 1 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 3, gebouw, Delft, plaatselijk een gemeente en ander Delft, met toe- als te bekend kadastraal bekend sectie - F, complexaanduiding 7363, appartementsindex, Al; 2 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de begane grond van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toe- --:;- behoren, Ecodusweg gelegen 1, te Delft, plaatselijk bekend Delft, als kadastraal bekend gemeente sectie - het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A2; 7363, appartementsindex. 3. gebruik van een woning op de begane grond en eerste --- verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw,- -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als gelegen kadastraal te Delft, Ecodusweg 5, bekend - gemeente appartementsindex het appartementsrecht, A3; F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, Delft, sectie 4. gebruik van een bedrijfsruimte op de begane grond va~ - het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander m~w toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg 7A, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, het complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A4; 7363, appartementsindex 5. gebruik van een bedrijfsruimte op de begane grond van - het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg 7, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie - het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A5; 7363, appartementsindex 6. gebruik van een woning op de begane grond van het in de

5 '!I behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 9, gebouw, Delft, plaatselijk een gemeente en ander Delft, met toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 7. het F, complexaanduiding appartemeritsrecht, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A6; 7363 gebruik van een woning op de begane grond en eerste --- verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als gelegen kadastraal te Delft, Ecodusweg 11, bekend gemeente appartementsindex het appartementsrecht, A7; 8. F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, Delft, sectie gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 13, Delft, gebouw, plaatselijk een gemeente en ander met Delft, toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 9. het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A8; 7363, appartementsindex ~ gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 15, Delft, gebouw, plaatselijk een gemeente en ander met Delft, toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 10. het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A9; 7363, appartementsindex gebruik van een woning op de beganegrond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 17, Delft, gebouw, plaatselijk een gemeente en ander met Delft, toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 11. het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend AlO; 7363, appartementsindex gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, splitsing gelegen betrokken Delft, gebouw, plaatselijk een en ander met toe- als te bekend ---~-

6 . kadastraal Ecodusweg 19, : bekend gemeente Delft, : llidincr 7363 ~,. het F, complexaand'-" appartementsrecht, rechtgev~nde appartementsindex op het uitsluitend A11; sectie.12 gebruik van een woning op de begane grond van het in de 6 behoren, splitsing gelegen betrokken te gebouw, Delft, plaatselijk een en ander bekend met toe- als ~-~-- Ecodusweg 21, kadastraal bekend gemeente Delft, secti"e ~=i. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitel~ A12; 13 gebruik van een woning op de begane grond en eerste --- verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als Ecodusweg gelegen 23, te kadastraal Delft, bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, ---~.. 14.het appartementsindex appartementsrecht, A13; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als - Ecodusweg 27, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie ls.f, complexaanduiding 7363, appartementsindex A14; --~ --.het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitej.a..j. gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 25, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 16. F, het complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend AlS; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander me~ --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 29, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A16;

7 17. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 31, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A17; -,," het appartementsrecht, rec~tgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing,betrokken gebouw, een en andermet --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 33, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 19. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend Ale; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 35, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 20. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A19; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 37, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 21. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A20; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 39, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 22. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A21; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met ---

8 8 toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg 41, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 23. F, het complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartements~ndex op het uitsluitend A22; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 43, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements,index A23; --~~ 24. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik verdieping van van een het woning in de op splitsing de eerste betrokken en tweede gebouw, -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als Ecodusweg gelegen 45, kadastraal te Delft, bekend 25. gemeente appartementsindex het appartementsrecht, Delft, sectie A24; F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 47, kadastraal bekend gemeente Delft, sect~ 26. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A25; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 49, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 27. F, het complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A26; gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 51, kadastraal bekend gemeente Delft, 0

9 9 sectie F, complexaanduiding 7363,.appartementsindex A27; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 53, kadastraal bekend gemeente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex --- A28., 29. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing'betrokken gelegen te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 55, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 30. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A29; gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 57, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 31. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A30; gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 59, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 32. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A31; gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 61, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A32;

10 43 het apartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend kiurbeg van en woning op de twede verdieping van ht.-,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 65, kadastral bekend gemente Delft, sectie.53 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A34; kiurbeg van en woning op de twede verdieping van het,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 67, kadastral bekend gemente Delft, sectie.63 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A35; kiurbeg van en woning op de twede verdieping van h~,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 69, kadastral bekend gemente Delft, sectie.73 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A36; kiurbeg van en woning op de twede verdieping van het,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 71, kadastral bekend gemente Delft, sectie.83 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A37; kiurbeg van en woning op de twede en derde verdieping ~. 33 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 63, kadastraal bekend gemeente Delft, --- I sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex

11 11 het in de splitsing betrokken gebouw,,een en ande! met toebehoren,. gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 73, kadastraal bekend gem~ente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A38; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 75, kadastraal bekend gemeente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex -_ A39; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 77, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 41. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A40; gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 79, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 42. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A41; gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 81, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 43. het Ft complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A42; gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met ---

12 toebehoren., gelegen te Delft, pla~tselij k bekend als Ecodusweg 83, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 44. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A43; gebruik van een woning op de derde en vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 85, kadastraal bekend gemeente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsind~x ~. 45. A44; het appartementsrecht, rechtgevende op het-uitsluitend gebruik van een woning op de derde en vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend - als Ecodusweg 87, kadastraal bekend gemeente Delft,O 0 sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A45; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend al~,- Ecodusweg 89, kadastraal bekend gemeente Delft, sect1e 47. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A46; gebruik van een éénkamer-woning/bedrijfsruimte op de _. derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, _0 plaatselijk bekend als Ecodusweg 89A, kadastraal bekenc 48. gemeente het appartementsindex appartementsrecht, Delft, sectie A47; F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, gebruik van een woning op de vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met 0

13 toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als Ecodusweg 91, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 49. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A48; gebruik van een woning op de vierde verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -. r Ecodusweg 93, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A49; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de begane grond van -- het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg (ongenummerd) 1 kadastraal bekend gemeente --- Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 51. het index appartementsrecht, A50; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de begane grond van ~- --- het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg (ongenummerd) 1 kadastraal bekend gemeente --- Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 52. het index appartementsrecht, A51; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de eerste verdieping - van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd) 1 kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsl' ndex A5 2 1.

14 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend bedrijfsruimte, gebruik van een op ruimte tweede met bestemming: verdieping woon- van of de het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken (ongenummerd) gebouw, Delft, plaatselijk een en ander bekend met gemeente toe- als te kadastraal bekend, -_0 Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A53; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitei--"'\ gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de tweede verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 55. het index appartementsrecht, A54; rechtgevende op het uitsluitend bedrijfsruimte, gebruik van een ruimte op tweede met bestemming: verdieping woon- van of de het in de - behoren, splitsing gelegen betrokken Delft, gebouw, plaatselijk een en ander met toe- als te bekend "'\ Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente -- Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 56. het index appartementsrecht, A55; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de derde verdieping -- van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 57. het index appartementsrecht, A56; rechtgevende op het uitsluitend

15 15 gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -. als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsl' ndex appartementsrecht, A5 7, 58. het rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de vierde verdieping - van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 59. het index appartementsrecht, A58; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de vierde verdieping - van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A59; VASTSTELLING Alsnu REGLEMENT VAN SPLITSING verklaarde de comparant, handelend als gemeld, bij -- deze over te gaan tot de vaststelling van het reglement, -- 'als Wetboek, Koninklijke reglement, bedoeld opgenomen Notariële in reglement artikel Broederschap 5:111 een is sub d verleden van vastgestelde het Burgerlijk op door op model- de welk gebaseerd akte, het in twee januari negentienhonderdtweeënnegentig voor de plaatsvervanger van notaris Mr J.W. Klinkenberg te Rotterdam, en welk reglement met inachtneming van de noodzakelijke en wenselijke

16 16 wijzigingen van en aanvullingen op gemeld modelreglement -. A. Artikel b. REGLEMENT a. komt In DEFINITIES het "gebouw": "akte": reglement luiden 1. onderhavige als gebouw volgt: wordt verstaan van onder: de akte splitsing splitsing; het dat in is betrokken; c."eigenaar": de gerechtigde tot een appartementsrecht, : ~ Wetboek; als "gemeenschappelijke bedoeld in artikel 5:106 vierde gedeelten lid Burgerlijk gedeelten": die van het - d. gebouwalsmede de daarbij behorende grond die blijkens de akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel "gemeenschappelijke te worden gebruikt; e. zaken": alle zaken, die bestemd --- zijn of worden om door alle eigenaars of een bepaalde - groep van eigenaars gebruikt te worden voorzover niet - vallende "privé onder d; f. gedeelte": het gedeelte of de gedeelten van het gebouwen de daarbij behorende grond dat/die blijkens ~ zonderlijk "gebruiker": geheel te worden wordt/worden gebruikt; akte bestemd is/zijn of het om als bedoeld af- degene die heeft als. g. h. in "vereniging": artikel 5:120 vereniging Burgerlijk Wetboek; van de eigenaars als bedoeld -..in artikel 5:112 eerste lid onder e Burgerlijk Wetboek; i. "vergadering": de vergadering van eigenaars als bedoeld Wetboek; in "bestuur": artikel het 5:112, tweede lid onder vereniging d, Burgerlijk bestuur van de als bedoeld in j. artikel 5:131 Burgerlijk Wetboek, gevormd door één of - meer bestuurders;

17 ~. k. "huishoudelijk reglement": het huishoudelijk reglement 17 als "ondersplitsing": bedoeld in artikel de splitsing 44 hierna; in en appartementsrechten - 1. Wetboek. als bedoeld De daarbij in artikel ontstane 5:106 appartementsrechten tweede lid Burgerlijk worden als "onderappartementsrechten" aangeduid en de eigenaar van een zodanig appartementsrecht als "ondereigenaar"; m. en "reservefonds": het reservefonds als bedoeld in artikel 32 hierna. B.AANDELEN. DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN.EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT' HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTE DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN ~- ~ 0 Artike Iedere eigenaar is in de gemeenschap voor een aandeel - gerechtigd en wel voor een breukdeel, aangegeven op de Breukdelen aan en gehechte Stemmen. deze akte Staat van Bestemmingen, 2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde -- breukdelen gerechtigd tot de gemeenschappelijke baten. r- 3. De schulden eigenaars kosten, zijn verplicht bij te dragen de in gezamen- de en die voor rekening van - lijke eigenaars zijn, ieder voor een/negenenvijftigste Ingeval {1/59) onverdeeld van aandeel. 4. ondersplitsing gelden de rechten en ver- -- plichtingen van de eigenaar van het in de ondersplit- - sing betrokken appartementsrecht als rechten en ver- -- plichtingen overeenstemming van met de ondereigenaars gezamenlijk die in bepalingen vastgesteld zijn SCHULDEN bij het EN reglement van VOOR ondersplitsing. REKENING C. KOSTEN VAN DE GEZAMENLIJKE --- Artikel EIGENAARS; 3. LIOUIDATIESALDO --~ ~ KOOPERATIE ~ ~--~

18 18 1. Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 5:112, eerste lid onder a, Burgerlijk Wetboek worden gerekend: a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten b. behoud of die van welke daarvan; de verband gemeenschappelijke houden met noodzakelijke zaken of tot het herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de gemeen- --., schappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke - zaken, voor zover die ingevolge het reglement of -- een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 5:121 Burgerlijk Wetboek niet ten laste komen van - bepaalde eigenaars, en voor zover die niet vallen - d. c. onder het schulden bedrag a; van en kosten de schadevergoeding van de vereniging; door de gezamenlijke eigenaars als zodanig verschuldigd aan één -- e. van de gerechtelijke hen of een derde; en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke eigenaars, onvermin~ f. -de derd premies het bepaalde verschuldigd in artikel uit hoofde 6 derde van lid; de verzekeringen, die door het reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel 8 door de vergadering g. de is verschuldigde besloten; publiekrechtelijke lasten, voor -- zover geen aanslag is opgelegd aan de afzonderlijke h. de eigenaars; verwarmingskosten waaronder begrepen de kosten - van de warmwaterinstallaties, de brandstofkosten, - verwarmingsinstallaties, de kosten van het onderhoud de van op de de desbetreffende --

19 19 kosten betrekking hebbende administratie alsmede, voorzover van toepassing, de kosten van registratie en de berekening van het warmte-verbruik, alles --- i. betreft; de voorzover kosten van het het gemeenschappelijke waterverbruik door installaties de eigenaar -- van een appartementsrecht, voorzover de eigenaars - daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen; --- j. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig; --- k. betrokken de erfpachtscanon gebouw, met van uitzondering het in deze splitsing van dat gedeelte van de canon wat nog ten laste komt van (de leden - 2. Een positief van) EcoBEEk. liquidatiesaldo van EcoBEEK behoort tot de gemeenschappelijke baten van de gezamenlijke eigenaars. D. JAARLIJKSE EXPLOITATIEREKENING. BEGROTING EN TE STORTEN Artikel BIJDRAGEN 1. Na januari afloop 4. tot van en elk met boekjaar, éénendertig hetwelk december, loopt wordt van één door het bestuur opgesteld een en exploitatierekening ter vaststelling aan over de dat jaarlijkse boekjaar ver- -- gadering voorgelegd. Het eerste boekjaar begint op de - datum, waarop de vereniging van rechtswege ontstaat, en eindigt op de éénendertigste december van het kalender- vereniging jaar dat volgt van op rechtswege het kalenderjaar, is ontstaan. waarin De in de de eerste zin bedoelde exploitatierekening omvat enerzijds de --- baten en anderzijds de lasten over dat boekjaar, waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte -- van de te begroten onderhoudskosten die op meer jaren - betrekking hebben, inbegrepen noodzakelijke vernieu- --

20 20 wingen. artikel Zo lasten vorming begrepen 32 eerste lid telkenjare is reservefonds besloten, wordt als de vergadering bedoeld onder de tot van een in een door vast te stellen bedrag ten behoeve van een zodanig reserve- 2. Op fonds. grond van de vastgestelde exploitatierekening worden bestuur de definitieve inachtneming bijdragen van de verhouding eigenaars door als het is met be- ~ paald in artikel 2 derde lid vastgesteld met dien verstande dat de definitieve bijdragen in de plaats treden van die in artikel 5 tweede lid bedoelde voorschot- --- bijdragen betaald Indien over in mindering enig dat wordt gebracht. voorschotbijdragen, en boekjaar hetgeen als is 3. de als -- bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars -- worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders be sluit. Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de - voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de eigenaars - dit tekort binnen één maand na de vaststelling van de., 5. exploitatierekening Ingeval van ondersplitsing aanzuiveren. dient het boekjaar van de -- vereniging van ondereigenaars gelijk te zijn aan het -- Artikel 1. de 5. boekjaar Van gezamenlijke als bedoeld schulden in het eerste en lid. kosten -waaronder --- begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de - te lid- begroten kosten jaarlijks als door bedoeld bestuur in artikel 4 begroting eerste wordt het een -- voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. Deze

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie