SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _."

Transcriptie

1 NAUT.;\ DUTILH. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ Heden, verscheen. een voor april mij, negentienhonderdzevenennegentig, MrHenricus Arnoldus Cornelis Maria van de Iersel, heer Mr notaris Eduard te Arie Eindhoven: de Jong, kandidaat-notaris, wonende te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _. geldig Oedenrode zevenenzestig, tot op een drieëntwintig houder december van tweeduizendzevenendertig, rijbewijs november negentienhonderd- nummer , ongehuwd, a. te dezen de heer handelend Drs Carlo als Bruno lasthebber Cozzi, van socioloog, wonende te _. negentien 2614 WS Delft, maart Ecodusweg negentienhonderdvierenzestig, 81, geboren te Delft op houder -- b. bij nummer derdzevenennegentig, negentienhonderdvierenzestig, Ecodusweg van dertien toegevoegd heer het identiteitskaart C876302, geven Drs april 49, onderzoeker, Gaston der geboren tweeduizend, geldig last Leonardus ongehuwd, nummer te respectievelijk tot wonende De tien gehuwd; Lier T , Maria houder te juli op Hilkhuiisen, 2614 vijf van negentienhon- handelend geldig WS paspoort augustus Delft, tot als -- voorzitter en penningmeester van de cooperatie Buurt -- Ecodusweg Ekonomische statutair en 95, EXDloitatie feitelijk ingeschreven gevestigd Ko5Deratie in het te handelsregister EcoBEEK 2614 WS u.a., Delft, van - de kamer van koophandel en fabrieken te Delft onder --- de en als rechtspersoon nummer zodanig , gemelde hierna cooperatie te noemen: rechtsgeldig "EcoBEEK", vertegen- -- woordigend, zulks ter uitvoering van een besluit van de --- veertien algemene november ledenvergadering negentienhonderdvijfennegentig. der cooperatie genomen op

2 2 ~ De PRE-AMBULE comparant, EcoBEEK het terrein erfpachtster handelend met daarop als is gebouwd gemeld, van: een verklaarde: opstal met daarin ~- zesenveertig (46) woningen en bedrijfsruimten annex --- woningen toebehoren, en afzonderlijke gelegen aan de bedrijfsruimten Ecodusweg, kadastraal met bekend als gemeente Delft, sectie F nummer 7174, ter grootte - van eenendertig are vijfenveertig centiare (31.45 ar,-, ~ ~ hierna EcoBEEK te rechthebbende noemen: "het van registergoed"; het hiervoor omschreven registergoed is geworden door de inschrijving in register Hypotheken Kadaster en 4 de van Openbare het kantoor Registers van de te Dienst Zoetermeer van het op -~-" dertig december negentienhonderddrieënnegentig in deel nummer 42, van het afschrift van een akte van --- uitgifte negentienhonderddrieënnegentig, in erfpacht op drieëntwintig verleden december voor Mr E.O. ~ Faber, het registergoed notaris te is Amsterdam; bezwaard met twee hypothecaire inschrijvingen doch niet met inschrijvingen of beslage~ ~ beide anderszins; hypothecaire inschrijvingen zijn genomen ten --- behoeve van Generali Levensverzekeringmaatschappij --- N.V., drieëntwintig gevestigd december te Diemen, negentienhonderddrieënnegentig krachtens een akte op verleden voor genoemde notaris Faber en krachtens een akte op vijfentwintig april negentienhonderdvijfen- -- ~ negentig EcoBEEK op verleden het registergoed voor genoemde een notaris gebouw heeft Faber; gesticht; ~ genoemde hypothecaire schuldeiser heeft medegedeeld -- haar splitsing; goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen

3 3 gg,t. de gemeente Delft d,e ingevolge de erfpachtsvoorwaarden voorgeschreven de gemeente goedkeuring heeft verleend; gg,t. Delft heeft verklaard, dat de koopprijs van de in de splitsing te betrekken woningen boven de grens verordening ligt als bedoeld van in artikel de 2 van de Huisvestings- en 1994 gemeente Delft dat derhalve geen de goedkeuringen splitsingsvergunning nodig is. Van blijkt uit drie aan deze akte gehechte kopieën EcoBEEK SPLITSING van heeft brieven. APPARTEMENTSRECHTEN IN besloten over te gaan tot splitsing van voormeld registergoed met aanhorigheden in appartementsrechten in de zin van artikel 5:106 Burgerlijk Wetboek en vast- 0 Stelling van het reglement als bedoeld in artikel 5: Burgerlijk De splitsing Wetboek. in appartementsrechten geschiedt volgens de -- aan deze akte te hechten tekening bedoeld in artike:l 5:109 Burgerlijk Wetboek bestaande uit één blad, welke tekening maart Kadaster is goedgekeurd Openbare door de Bewaarder Registers van de Zoetermeer Pienst van het elf negentienhonderdzevenennegentig, en te op op tekening welke de verklaring is gesteld dat van het onderhavige in de splitsing te betrekken gebouw met de daarbij behorende grond de complexaanduiding is 7363-A en op welke tekening de ge- --- Het deelten aangegeven zonderlijk geheel met en voorzien de van een bestemd arabisch cijfer. het grond te worden gebruikt, negenenvijftig duidelijk zijn zijn van complex, zalomvatten welke om als af- gebouw (59) -- appartementsrechten die genummerd zijn 1 tot en met Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, bij deze het voormelde registergoed zodanig te splitsen, -- dat het registergoed zalomvatten de navolgende apparte- -- mentsrechten: ~

4 4 1 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 3, gebouw, Delft, plaatselijk een gemeente en ander Delft, met toe- als te bekend kadastraal bekend sectie - F, complexaanduiding 7363, appartementsindex, Al; 2 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de begane grond van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toe- --:;- behoren, Ecodusweg gelegen 1, te Delft, plaatselijk bekend Delft, als kadastraal bekend gemeente sectie - het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A2; 7363, appartementsindex. 3. gebruik van een woning op de begane grond en eerste --- verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw,- -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als gelegen kadastraal te Delft, Ecodusweg 5, bekend - gemeente appartementsindex het appartementsrecht, A3; F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, Delft, sectie 4. gebruik van een bedrijfsruimte op de begane grond va~ - het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander m~w toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg 7A, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, het complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A4; 7363, appartementsindex 5. gebruik van een bedrijfsruimte op de begane grond van - het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg 7, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie - het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A5; 7363, appartementsindex 6. gebruik van een woning op de begane grond van het in de

5 '!I behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 9, gebouw, Delft, plaatselijk een gemeente en ander Delft, met toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 7. het F, complexaanduiding appartemeritsrecht, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A6; 7363 gebruik van een woning op de begane grond en eerste --- verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als gelegen kadastraal te Delft, Ecodusweg 11, bekend gemeente appartementsindex het appartementsrecht, A7; 8. F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, Delft, sectie gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 13, Delft, gebouw, plaatselijk een gemeente en ander met Delft, toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 9. het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A8; 7363, appartementsindex ~ gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 15, Delft, gebouw, plaatselijk een gemeente en ander met Delft, toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 10. het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend A9; 7363, appartementsindex gebruik van een woning op de beganegrond van het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken 17, Delft, gebouw, plaatselijk een gemeente en ander met Delft, toe- als te bekend kadastraal bekend sectie 11. het F, complexaanduiding appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend AlO; 7363, appartementsindex gebruik van een woning op de begane grond van het in de behoren, splitsing gelegen betrokken Delft, gebouw, plaatselijk een en ander met toe- als te bekend ---~-

6 . kadastraal Ecodusweg 19, : bekend gemeente Delft, : llidincr 7363 ~,. het F, complexaand'-" appartementsrecht, rechtgev~nde appartementsindex op het uitsluitend A11; sectie.12 gebruik van een woning op de begane grond van het in de 6 behoren, splitsing gelegen betrokken te gebouw, Delft, plaatselijk een en ander bekend met toe- als ~-~-- Ecodusweg 21, kadastraal bekend gemeente Delft, secti"e ~=i. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitel~ A12; 13 gebruik van een woning op de begane grond en eerste --- verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als Ecodusweg gelegen 23, te kadastraal Delft, bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, ---~.. 14.het appartementsindex appartementsrecht, A13; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als - Ecodusweg 27, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie ls.f, complexaanduiding 7363, appartementsindex A14; --~ --.het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitej.a..j. gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 25, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 16. F, het complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend AlS; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander me~ --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 29, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A16;

7 17. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 31, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A17; -,," het appartementsrecht, rec~tgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing,betrokken gebouw, een en andermet --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 33, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 19. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend Ale; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 35, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 20. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A19; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 37, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 21. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A20; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 39, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 22. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A21; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met ---

8 8 toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg 41, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 23. F, het complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartements~ndex op het uitsluitend A22; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 43, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements,index A23; --~~ 24. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik verdieping van van een het woning in de op splitsing de eerste betrokken en tweede gebouw, -- plaatselijk een en ander bekend met toebehoren, als Ecodusweg gelegen 45, kadastraal te Delft, bekend 25. gemeente appartementsindex het appartementsrecht, Delft, sectie A24; F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 47, kadastraal bekend gemeente Delft, sect~ 26. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A25; gebruik van een woning op de eerste verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 49, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 27. F, het complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A26; gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 51, kadastraal bekend gemeente Delft, 0

9 9 sectie F, complexaanduiding 7363,.appartementsindex A27; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 53, kadastraal bekend gemeente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex --- A28., 29. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing'betrokken gelegen te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 55, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 30. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A29; gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 57, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 31. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A30; gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 59, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 32. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A31; gebruik van een woning op de tweede verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -- Ecodusweg 61, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A32;

10 43 het apartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend kiurbeg van en woning op de twede verdieping van ht.-,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 65, kadastral bekend gemente Delft, sectie.53 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A34; kiurbeg van en woning op de twede verdieping van het,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 67, kadastral bekend gemente Delft, sectie.63 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A35; kiurbeg van en woning op de twede verdieping van h~,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 69, kadastral bekend gemente Delft, sectie.73 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A36; kiurbeg van en woning op de twede verdieping van het,nerohebeot ni de splitsing gelegen betroken te Delft, gebouw, platselijk en en ander bekend met als - gewsudoce 71, kadastral bekend gemente Delft, sectie.83 het,f complexanduiding apartementsrecht, 7363, rechtgevende apartementsindex op het uitsluitend A37; kiurbeg van en woning op de twede en derde verdieping ~. 33 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 63, kadastraal bekend gemeente Delft, --- I sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex

11 11 het in de splitsing betrokken gebouw,,een en ande! met toebehoren,. gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 73, kadastraal bekend gem~ente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A38; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede en derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 75, kadastraal bekend gemeente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex -_ A39; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 77, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 41. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A40; gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 79, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 42. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A41; gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als - Ecodusweg 81, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 43. het Ft complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A42; gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met ---

12 toebehoren., gelegen te Delft, pla~tselij k bekend als Ecodusweg 83, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 44. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A43; gebruik van een woning op de derde en vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg 85, kadastraal bekend gemeente Delft, --- sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsind~x ~. 45. A44; het appartementsrecht, rechtgevende op het-uitsluitend gebruik van een woning op de derde en vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend - als Ecodusweg 87, kadastraal bekend gemeente Delft,O 0 sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A45; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met --- toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend al~,- Ecodusweg 89, kadastraal bekend gemeente Delft, sect1e 47. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A46; gebruik van een éénkamer-woning/bedrijfsruimte op de _. derde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, _0 plaatselijk bekend als Ecodusweg 89A, kadastraal bekenc 48. gemeente het appartementsindex appartementsrecht, Delft, sectie A47; F, rechtgevende complexaanduiding op het uitsluitend 7363, gebruik van een woning op de vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met 0

13 toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als Ecodusweg 91, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie 49. het F, complexaanduiding appartementsrecht, 7363, rechtgevende appartementsindex op het uitsluitend A48; gebruik van een woning op de vierde verdieping van het toebehoren, in de splitsing gelegen betrokken te Delft, gebouw, plaatselijk een en ander bekend met als -. r Ecodusweg 93, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A49; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de begane grond van -- het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg (ongenummerd) 1 kadastraal bekend gemeente --- Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 51. het index appartementsrecht, A50; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de begane grond van ~- --- het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend als -- Ecodusweg (ongenummerd) 1 kadastraal bekend gemeente --- Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 52. het index appartementsrecht, A51; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de eerste verdieping - van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd) 1 kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsl' ndex A5 2 1.

14 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend bedrijfsruimte, gebruik van een op ruimte tweede met bestemming: verdieping woon- van of de het in de behoren, Ecodusweg splitsing gelegen betrokken (ongenummerd) gebouw, Delft, plaatselijk een en ander bekend met gemeente toe- als te kadastraal bekend, -_0 Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A53; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitei--"'\ gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de tweede verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 55. het index appartementsrecht, A54; rechtgevende op het uitsluitend bedrijfsruimte, gebruik van een ruimte op tweede met bestemming: verdieping woon- van of de het in de - behoren, splitsing gelegen betrokken Delft, gebouw, plaatselijk een en ander met toe- als te bekend "'\ Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente -- Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 56. het index appartementsrecht, A55; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de derde verdieping -- van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 57. het index appartementsrecht, A56; rechtgevende op het uitsluitend

15 15 gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de vierde verdieping van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -. als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsl' ndex appartementsrecht, A5 7, 58. het rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de vierde verdieping - van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartements- 59. het index appartementsrecht, A58; rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ruimte met bestemming: woon-, bedrijfsof gemeenschappelijke ruimte, op de vierde verdieping - van het in de splitsing betrokken gebouw, een en ander met toebehoren, gelegen te Delft, plaatselijk bekend -- als Ecodusweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Delft, sectie F, complexaanduiding 7363, appartementsindex A59; VASTSTELLING Alsnu REGLEMENT VAN SPLITSING verklaarde de comparant, handelend als gemeld, bij -- deze over te gaan tot de vaststelling van het reglement, -- 'als Wetboek, Koninklijke reglement, bedoeld opgenomen Notariële in reglement artikel Broederschap 5:111 een is sub d verleden van vastgestelde het Burgerlijk op door op model- de welk gebaseerd akte, het in twee januari negentienhonderdtweeënnegentig voor de plaatsvervanger van notaris Mr J.W. Klinkenberg te Rotterdam, en welk reglement met inachtneming van de noodzakelijke en wenselijke

16 16 wijzigingen van en aanvullingen op gemeld modelreglement -. A. Artikel b. REGLEMENT a. komt In DEFINITIES het "gebouw": "akte": reglement luiden 1. onderhavige als gebouw volgt: wordt verstaan van onder: de akte splitsing splitsing; het dat in is betrokken; c."eigenaar": de gerechtigde tot een appartementsrecht, : ~ Wetboek; als "gemeenschappelijke bedoeld in artikel 5:106 vierde gedeelten lid Burgerlijk gedeelten": die van het - d. gebouwalsmede de daarbij behorende grond die blijkens de akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel "gemeenschappelijke te worden gebruikt; e. zaken": alle zaken, die bestemd --- zijn of worden om door alle eigenaars of een bepaalde - groep van eigenaars gebruikt te worden voorzover niet - vallende "privé onder d; f. gedeelte": het gedeelte of de gedeelten van het gebouwen de daarbij behorende grond dat/die blijkens ~ zonderlijk "gebruiker": geheel te worden wordt/worden gebruikt; akte bestemd is/zijn of het om als bedoeld af- degene die heeft als. g. h. in "vereniging": artikel 5:120 vereniging Burgerlijk Wetboek; van de eigenaars als bedoeld -..in artikel 5:112 eerste lid onder e Burgerlijk Wetboek; i. "vergadering": de vergadering van eigenaars als bedoeld Wetboek; in "bestuur": artikel het 5:112, tweede lid onder vereniging d, Burgerlijk bestuur van de als bedoeld in j. artikel 5:131 Burgerlijk Wetboek, gevormd door één of - meer bestuurders;

17 ~. k. "huishoudelijk reglement": het huishoudelijk reglement 17 als "ondersplitsing": bedoeld in artikel de splitsing 44 hierna; in en appartementsrechten - 1. Wetboek. als bedoeld De daarbij in artikel ontstane 5:106 appartementsrechten tweede lid Burgerlijk worden als "onderappartementsrechten" aangeduid en de eigenaar van een zodanig appartementsrecht als "ondereigenaar"; m. en "reservefonds": het reservefonds als bedoeld in artikel 32 hierna. B.AANDELEN. DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN.EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT' HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTE DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN ~- ~ 0 Artike Iedere eigenaar is in de gemeenschap voor een aandeel - gerechtigd en wel voor een breukdeel, aangegeven op de Breukdelen aan en gehechte Stemmen. deze akte Staat van Bestemmingen, 2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde -- breukdelen gerechtigd tot de gemeenschappelijke baten. r- 3. De schulden eigenaars kosten, zijn verplicht bij te dragen de in gezamen- de en die voor rekening van - lijke eigenaars zijn, ieder voor een/negenenvijftigste Ingeval {1/59) onverdeeld van aandeel. 4. ondersplitsing gelden de rechten en ver- -- plichtingen van de eigenaar van het in de ondersplit- - sing betrokken appartementsrecht als rechten en ver- -- plichtingen overeenstemming van met de ondereigenaars gezamenlijk die in bepalingen vastgesteld zijn SCHULDEN bij het EN reglement van VOOR ondersplitsing. REKENING C. KOSTEN VAN DE GEZAMENLIJKE --- Artikel EIGENAARS; 3. LIOUIDATIESALDO --~ ~ KOOPERATIE ~ ~--~

18 18 1. Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 5:112, eerste lid onder a, Burgerlijk Wetboek worden gerekend: a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten b. behoud of die van welke daarvan; de verband gemeenschappelijke houden met noodzakelijke zaken of tot het herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de gemeen- --., schappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke - zaken, voor zover die ingevolge het reglement of -- een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 5:121 Burgerlijk Wetboek niet ten laste komen van - bepaalde eigenaars, en voor zover die niet vallen - d. c. onder het schulden bedrag a; van en kosten de schadevergoeding van de vereniging; door de gezamenlijke eigenaars als zodanig verschuldigd aan één -- e. van de gerechtelijke hen of een derde; en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke eigenaars, onvermin~ f. -de derd premies het bepaalde verschuldigd in artikel uit hoofde 6 derde van lid; de verzekeringen, die door het reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel 8 door de vergadering g. de is verschuldigde besloten; publiekrechtelijke lasten, voor -- zover geen aanslag is opgelegd aan de afzonderlijke h. de eigenaars; verwarmingskosten waaronder begrepen de kosten - van de warmwaterinstallaties, de brandstofkosten, - verwarmingsinstallaties, de kosten van het onderhoud de van op de de desbetreffende --

19 19 kosten betrekking hebbende administratie alsmede, voorzover van toepassing, de kosten van registratie en de berekening van het warmte-verbruik, alles --- i. betreft; de voorzover kosten van het het gemeenschappelijke waterverbruik door installaties de eigenaar -- van een appartementsrecht, voorzover de eigenaars - daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen; --- j. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig; --- k. betrokken de erfpachtscanon gebouw, met van uitzondering het in deze splitsing van dat gedeelte van de canon wat nog ten laste komt van (de leden - 2. Een positief van) EcoBEEk. liquidatiesaldo van EcoBEEK behoort tot de gemeenschappelijke baten van de gezamenlijke eigenaars. D. JAARLIJKSE EXPLOITATIEREKENING. BEGROTING EN TE STORTEN Artikel BIJDRAGEN 1. Na januari afloop 4. tot van en elk met boekjaar, éénendertig hetwelk december, loopt wordt van één door het bestuur opgesteld een en exploitatierekening ter vaststelling aan over de dat jaarlijkse boekjaar ver- -- gadering voorgelegd. Het eerste boekjaar begint op de - datum, waarop de vereniging van rechtswege ontstaat, en eindigt op de éénendertigste december van het kalender- vereniging jaar dat volgt van op rechtswege het kalenderjaar, is ontstaan. waarin De in de de eerste zin bedoelde exploitatierekening omvat enerzijds de --- baten en anderzijds de lasten over dat boekjaar, waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte -- van de te begroten onderhoudskosten die op meer jaren - betrekking hebben, inbegrepen noodzakelijke vernieu- --

20 20 wingen. artikel Zo lasten vorming begrepen 32 eerste lid telkenjare is reservefonds besloten, wordt als de vergadering bedoeld onder de tot van een in een door vast te stellen bedrag ten behoeve van een zodanig reserve- 2. Op fonds. grond van de vastgestelde exploitatierekening worden bestuur de definitieve inachtneming bijdragen van de verhouding eigenaars door als het is met be- ~ paald in artikel 2 derde lid vastgesteld met dien verstande dat de definitieve bijdragen in de plaats treden van die in artikel 5 tweede lid bedoelde voorschot- --- bijdragen betaald Indien over in mindering enig dat wordt gebracht. voorschotbijdragen, en boekjaar hetgeen als is 3. de als -- bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars -- worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders be sluit. Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de - voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de eigenaars - dit tekort binnen één maand na de vaststelling van de., 5. exploitatierekening Ingeval van ondersplitsing aanzuiveren. dient het boekjaar van de -- vereniging van ondereigenaars gelijk te zijn aan het -- Artikel 1. de 5. boekjaar Van gezamenlijke als bedoeld schulden in het eerste en lid. kosten -waaronder --- begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de - te lid- begroten kosten jaarlijks als door bedoeld bestuur in artikel 4 begroting eerste wordt het een -- voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. Deze

ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.

ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn. 61464azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire,

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire, Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire, ---------------------- de heer Mr. Francisco Bernardo Soleana, notarieel jurist,

Nadere informatie

61806azyk.splitsing II Blad 1

61806azyk.splitsing II Blad 1 61806azyk.splitsing II Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden

Nadere informatie

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere 1 3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere Heden *, verscheen voor mij, mr. Gerben Terpstra, notaris te Almere: de heer Wiebe de Vries, kantooradres: notariskantoor Terpstra

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 1992 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 1992 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS Artikel 3

C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS Artikel 3 VvE Modelreglement 1992 A. DEFINITIES Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken;

Nadere informatie

ONTWERP azyk.spl Blad 1

ONTWERP azyk.spl Blad 1 64143azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing Conform de Splitsing Bergsingel van 30 december 2004 (04/55627/RG) Kooijman Lambert Notarissen VvE Bergsingel, Berkelselaan, Voorburgstraat en

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Ref. K AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - 1 -

AFSCHRIFT. Ref. K AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - 1 - - 1 - AFSCHRIFT Ref. K. 478 6-6-2001 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Wittem, Kerkstraat Heden, zes juni tweeduizend een, verscheen voor mij, mr. Henri Anne Gérârd Grégoire Knops, notaris te Heerlen:

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. Modelreglement 1992 Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte":

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015

HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015 HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015-1 - Heden, *, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk: * te dezen handelend als

Nadere informatie

ONTWERP azyk.spl Blad 1

ONTWERP azyk.spl Blad 1 63069azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

REGELEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) b. "gebouw": het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken;

REGELEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) b. gebouw: het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; Notarissen VAN NOORDWIJK & MULDER REGELEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; b. "gebouw": het

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage Conform de Splitsing Bergsingel van 30 december 2004 (04/55627/RG) Kooijman Lambert Notarissen VvE Bergsingel, Berkelselaan, Voorburgstraat

Nadere informatie

SPLITSING appartementengebouw "Wooncollege" te Amersfoort

SPLITSING appartementengebouw Wooncollege te Amersfoort Contactpersoon H.G. van Eijsden Dossiernummer 192512 notarisklerk Aktenummer 501252 E-mailadres g.vaneijsden@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 641 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 21 augustus 1987 voor notaris mr H. M. Sasse te Arnhem. Artikel 1 A.

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

C. Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars

C. Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; b. "gebouw": het gebouw of

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

BRS02B versie 21-08-1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987

BRS02B versie 21-08-1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 BRS02B versie 21-08-1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie

Nadere informatie

ondersplitsing in appartementsrechten

ondersplitsing in appartementsrechten Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten mei 2006 r e g l e m e n t b i j o n d e r s p l i t s i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n m e i 2006 1 Modelreglement bij ondersplitsing

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam Gebouw Louis Couperusplaats 3 t/m 313 Capelle aan den IJssel Inhoudsopgave A. Definities... 3 Artikel 1... 3 B. Regeling

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : / mw.mr. Noëlla van Dijk / ontwerp d.d : 14 augustus 2006 BRS01D@ versie 02-01-1992 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1992 Op de internetsite

Nadere informatie

Reglement splitsing in appartementsrechten

Reglement splitsing in appartementsrechten Reglement splitsing in appartementsrechten A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; b. "gebouw": het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983.

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983. A. Definities. Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Bergsingel (oneven) Rotterdam

Vereniging van Eigenaars Bergsingel (oneven) Rotterdam Vereniging van Eigenaars Bergsingel 207-293 (oneven) Rotterdam Voorwoord Beste medebewoners, We hebben als vereniging lang gefunctioneerd zonder een Huishoudelijk Reglement. Pas in de jaarvergadering van

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Kantoor VvE Partner Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Postbus 85183, 3508 AD Utrecht E-mail: info@vvepartner.nl Tel: 030-7115783, Fax: 030-8506086

Nadere informatie

REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 28 januari 1975 voor notaris mr O. G. Schut te Amsterdam. Artikel 1 A. Definities

Nadere informatie

Modelsplitsingsreglement serviceflat 1975

Modelsplitsingsreglement serviceflat 1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 28 januari 1975 voor notaris mr O. G. Schut te Amsterdam. A. Definities Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VOOR HET APPARTEMENTENCOMPLEX DOWNTOWN TE AMSTERDAM

STATUTEN VOOR HET APPARTEMENTENCOMPLEX DOWNTOWN TE AMSTERDAM A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; 1 c. eigenaar : de gerechtigde

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : 2009.000144.01 / RT / Hoofdsplitsing Coremolen AKTE HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ TEVENS INHOUDENDE VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN EN@ KWALITATIEVE

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM 230270/SB/ST versie datum 27 december 2010 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM Op negenentwintig december tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven: de heer

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING VVE ADMIRAALSVESTE

AKTE VAN SPLITSING VVE ADMIRAALSVESTE AKTE VAN SPLITSING VVE ADMIRAALSVESTE Heden, de zesde maart negentienhonderd zes en negentig, verscheen voor mij, Meester Jan Arnoldus Duret, notaris ter standplaats Zwolle: de heer Arthur Leonard Maria

Nadere informatie

splitsing van eigendom

splitsing van eigendom Modelreglement van splitsing van eigendom februari 1973 Reglement van splitsing van eigendom 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1973 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 22 februari 1973 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Splitsingakte. Pagina 1 van 25

Splitsingakte. Pagina 1 van 25 Splitsingakte Pagina 1 van 25 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave: A.... 9 ARTIKEL 1... 9 B. AANDELEN, DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN, EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTEN,

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

Model reglement 1972. 24 november 1972

Model reglement 1972. 24 november 1972 Modelreglement appartementsrechten bij splitsing van in 24 november 1972 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 24 november 1972 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1972 (niet erfpacht)

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 24 november 1972 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 24 november 1972 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1972 (niet erfpacht) Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 24 november 1972 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement

Nadere informatie

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van 2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstand

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN JANUARI 2006 1 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2006 Dit reglement

Nadere informatie

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006 Inhoud MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006... 2 MODELREGLEMENT... 3 A.> Definities en algemene bepalingen... 3 B.> C.> Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting

Nadere informatie

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam:

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam: MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR DE LANGE ROUAANSEKAAI 43 TEL. (01180) 33060 MIDDELBURG KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W.

Nadere informatie

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. De Rozenburgh te Heemstede SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede Doorlopende tekst van het splitsingsreglement betreffende het appartementencomplex "De Rozenburgh" te Heemstede, inclusief de statuten van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Algemeen MVE Splitsingsregelement

Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Algemeen MVE Splitsingsregelement Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Algemeen MVE Splitsingsregelement Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

trappenhuis met liftinstallatie, gaanderijen, twee noodtrappen en verdere aanhorigheden, hierna ook te noemen: de gemeenschap, door de vereniging in

trappenhuis met liftinstallatie, gaanderijen, twee noodtrappen en verdere aanhorigheden, hierna ook te noemen: de gemeenschap, door de vereniging in trappenhuis met liftinstallatie, gaanderijen, twee noodtrappen en verdere aanhorigheden, hierna ook te noemen: de gemeenschap, door de vereniging in eigendom verkregen door de inschrijving in het register

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580

Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580 Blad 1 van 51 Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - nieuwbouw appartementencomplex "Den Hoorn", Hagerpad 7 t/m 125, te Veldhoven - Op drie en twintig oktober tweeduizend

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 Drost en Juten Netwerk Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 8 juli 2015 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, + tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, te en : 1. de heer Henricus Johannes Henrica Hermans, wonende te 8891 GP Midsland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

KANTOOR VAN DE NOTARISSEN

KANTOOR VAN DE NOTARISSEN KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG TH. J. M. SCHUURMANS MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W. A. KOUDIJS MR P.J.DORTMOND TE ROTTERDAM SPLITSING van: Het perceel

Nadere informatie

B. Regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken

B. Regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken Splitsingsreglement 1973 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. A. Definities Artikel 1

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

blad 1 Splitsing in Appartementsrechten Sfinx Luxor

blad 1 Splitsing in Appartementsrechten Sfinx Luxor blad 1 Splitsing in Appartementsrechten Sfinx Luxor 44617 versie: 8 augustus 2008 Heden, z e s december tweeduizend e e n, verscheen voor mij, Meester MARTINUS SERVATIUS MATTHEUS BOSSE, notaris te Blaricum:

Nadere informatie

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ "WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM"@ TE AMSTERDAM@

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM@ TE AMSTERDAM@ Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4-1075 AC Amsterdam telefoon: 020-5736311 fax: 020-6799828 e-mail: mail@lubbers.nl -1 - dossiernr: aw/2003.003396.01/mk@ deb.nr. : 03.000.086@ doc.nm. : A 2 de ondersplitsing

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen)

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Blad 1 van 35 1 baxs/5123999 40035109 Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Op zesentwintig oktober tweeduizend zeven is voor mij, mr. Joannes Francisus Verlinden, notaris met plaats

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "de akte": de akte van splitsing; b. "gebouw":

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Splitsingsreglement februari 1973. Splitsingsakte - 981_a_splakte_09-07-1975_7058... 20

Inhoudsopgave. Splitsingsreglement februari 1973. Splitsingsakte - 981_a_splakte_09-07-1975_7058... 20 Inhoudsopgave Splitsingsreglement februari 1973.............................................. 2 Splitsingsakte - 981_a_splakte_09-07-1975_7058..................................... 20 Verenigde Administratiekantoren

Nadere informatie

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A2 De Schepenhof te Zaandam, gebouw B

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A2 De Schepenhof te Zaandam, gebouw B AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A2 De Schepenhof te Zaandam, gebouw B Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3)

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3) 1 MA/2015.03422.01/JA/JA AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3) Op @ verscheen voor mij, mr. Hendrik Machiel van Dam, notaris te Amsterdam: de heer Jacob Eduard van Altena, werkzaam

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

REGLEMENT SPLITSING VAN EIGENDOM

REGLEMENT SPLITSING VAN EIGENDOM REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM vastgesteld naar aanleiding van de wet van 7 september 1972 tot herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betreffende splitsing in appartementen. REGLEMENT

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 1 Stationsstraat 5, Tilburg Tel.: 013-549 49 49 Fax: 013-581 05 81 E-mail: tilburg@dktnotarissen.nl Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 1973

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 1973 Inhoud REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973... 2 MODELREGLEMENT... 3 A.> Definities en algemene bepalingen... 3 B.> Regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Blad 1 van 10 zaaknummer: 1013851 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Vandaag, zeven augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: mevrouw

Nadere informatie

(onder)splitsing in appartementsrechten van het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een

(onder)splitsing in appartementsrechten van het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een 1 Zaaknr.: 47519JE/fo Dossiernr.: 31699 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing Zoestraat/Burg. van Hoofflaan/Lange Kruisweg te Veldhoven Veldhoven A 5098 A-4 (stallingsgarage)- Op zes en twintig

Nadere informatie

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei A. Definities en algemene bepalingen

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei A. Definities en algemene bepalingen Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei 2006 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van ondersplitsing, met

Nadere informatie

mei negentienhonderd drieëntachtig,

mei negentienhonderd drieëntachtig, Blad 1 van 12 MA/rb/555076903/AKTE VAN SPLITSING 1 Heden, zesentwintig november tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: de heer Mark Stokkers, werkzaam

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : / / ontwerp d.d : 1 mei 2010 BRS01B versie 22-02-1973 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten

Nadere informatie

SPLITSING IN

SPLITSING IN Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam Telefoon: 020 5736311 Fax: 020 6799828 e-mail: mail@lubbers.nl - 1 - dossier: PP/ 2015.003178.01 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Op @ verschenen

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A3 De Schepenhof te Zaandam, gebouw C

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A3 De Schepenhof te Zaandam, gebouw C AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A3 De Schepenhof te Zaandam, gebouw C Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen TRIP Advocaten & Notarissen blad 1 van 61 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Project Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6 Blok 3: splitsing in appartementsrechten bouwnummers 79 tot en met 83 Heden,

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie