Samenvatting dossiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting dossiers"

Transcriptie

1 Samenvatting dossiers KIM (start 2013 Q4) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Kennis. Een man is van mening dat de schulddienstverlening van Zaanstad niet adequaat gereageerd heeft bij een dreigende schuldensituatie. De ombudsman stelt vragen aan de gemeente. De reactie biedt geen verdere aanknopingspunten voor een onderzoek en het dossier wordt gesloten. KIM (start 2014 Q3) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling KCC Vergunningen en Voorzieningen en de afdeling Bestuur en Managementondersteuning. Een man beschikt in 2013 over een aantal bezoekersvergunningen waarmee zijn bezoek tegen een gereduceerd tarief bij hem in de straat kan parkeren. Eind 2013 heeft hij nog tien van deze kraskaarten over. De man ontvangt in oktober 2013 een algemene bewonersbrief van de afdeling Klantcontact Vergunningen waarin staat dat de gemeente ongebruikte bezoekersvergunningen aan het einde van het jaar niet terugneemt. Naar aanleiding van deze brief gooit de man de ongebruikte kraskaarten weg. In een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 20 februari 2014 komt de gemeente hierop terug, omruilen blijkt toch mogelijk. De man stuurt op 24 februari 2014 een brief naar wethouder D. Straat waarin hij zijn beklag doet over de gang van zaken. Wanneer hij geen antwoord krijgt, stuurt hij op 14 april 2014 een rappel. Ook daar reageert de wethouder niet op. De man dient op 10 juni 2014 een klacht in bij de gemeente. De afdeling Bestuur en Managementondersteuning zou de klacht in behandeling moeten nemen, maar de man ontvangt geen reactie. De gemeente stuurt hem wel op 28 juli 2014 een algemene bewonersbrief waarin staat dat is besloten dat overgebleven kraskaarten uit 2013 alsnog kunnen worden omgeruild. Iedereen die in 2013 kraskaarten heeft aangevraagd krijgt vijf gratis kaarten. De mogelijkheid om kraskaarten om te ruilen bij de balie komt daarmee te vervallen. De man wendt zich op 5 augustus 2014 tot de ombudsman. Hij kan zich niet vinden in het feit dat hij nooit antwoord op zijn brieven aan de wethouder heeft ontvangen. Evenmin is zijn klacht in behandeling genomen. De ombudsman legt het relaas van de man op 11 augustus 2014 aan de gemeente voor. Ook de ombudsman krijgt geen antwoord ondanks een op 16 oktober, 29 oktober en 27 november De ombudsman besluit een collectief intervisiegesprek te houden. Het gesprek vindt plaats op 2 april De man zelf is verhinderd maar zijn partner is aanwezig. Van de zijde van de gemeente zijn aanwezig de Directeur Openbare Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening, het afdelingshoofd KCC Vergunningen en Voorzieningen en een van de klachtencoördinatoren. De gemeente erkent dat alles is misgelopen wat kon mislopen in deze zaak. De oorzaak van het feit dat de man geen antwoord van de gemeente had ontvangen, komt doordat de afdelingen Beleid en Uitvoering in de veronderstelling waren dat de andere afdeling de brieven van de man zou beantwoorden. Hetzelfde was aan de hand bij de klachtencoördinatoren. De een dacht dat de ander de klacht van de man zou afhandelen. De gemeente zegt toe de afstemming tussen beide afdelingen en de klachtencoördinatoren te zullen verbeteren. Vastgesteld wordt dat de zaak niet zo uit de hand had hoeven lopen als de gemeente in een vroeg stadium gewoon telefonisch contact met de man had opgenomen. KIM (start 2014 Q4) Een man wendt zich tot de ombudsman omdat het hem niet lukt onder meer vanwege schulden - om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Dit verzoek heeft dus betrekking op de afdeling Uitkeringen. De ombudsman informeert bij de gemeente die laat weten dat de man niet bekend is bij schulddienstverlening. Volgens de gemeente had de man tot voor kort wel een WWB-uitkering. De uitkering is opgeschort omdat door de afdeling

2 Burgerzaken is opgeroepen in verband met een periodieke controle briefadres, maar hij niet op de afspraak is verschenen. Ook op verzoeken om terug te bellen heeft de man volgens de gemeente niet gereageerd. Zijn briefadres is hierdoor komen te vervallen. Nu hij niet meer staat ingeschreven, is de betaling van zijn uitkering eerst opgeschort en uiteindelijke beëindigd. Het bezwaarschrift van de man is vanwege een niet verschoonbare overschrijding niet-ontvankelijk verklaard. De ombudsman ziet geen aanleiding onderzoek te doen als blijkt dat de man een advocaat heeft die voor zijn belangen opkomt. De ombudsman sluit het dossier. KIM (start 2014 Q4) Dit verzoek gaat over de afdeling Uitkeringen. Een man uit Zaanstad komt op het spreekuur van de ombudsman en vertelt dat zijn gezinsinkomen minder is dan een bijstandsuitkering. Hij ontvangt een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) in aanvulling op het inkomen van zijn echtgenote. De gemeente gaat bij de berekening uit van de bruto grondslag waardoor het gezamenlijk inkomen onder het wettelijk sociaal inkomen ligt. De gemeente is bereid om ondanks het door de man ingestelde beroep tegen de beslissing op bezwaar met hem in gesprek te gaan in een poging de zitting ter voorkomen. De gemeente verandert de berekening na het gesprek enigszins, maar blijft op het standpunt dat de Ioaz geen netto inkomensgarantie inhoudt. Ook blijft er verschil van mening over het feit of de gemeente de algemene heffingskorting mag aftrekken van de netto grondslag van de Ioaz, nu de Ioaz deze korting niet als inkomen beschouwt. In overleg met de man wordt besloten dat de Ombudsman het dossier sluit in afwachting van de uitspraak van de rechter. KIM (start 2015 Q1) Ook dit verzoek gaat over de afdeling Uitkeringen. Een man wendt zich tot de ombudsman omdat hij vindt dat de gemeente de beslagvrije voet onjuist hanteert bij een beslaglegging op zijn uitkering van de gemeente. Hij heeft hierover een klacht ingediend bij de gemeente maar kan zich niet vinden in het antwoord. De gemeente laat de ombudsman weten dat zij slechts uitvoering geven aan het beslag en dat de man zich moet wenden tot de beslaglegger. Helaas is deze informatie niet aan hem gegeven in de klachtafdoeningsbrief. Inmiddels heeft de gemeente ook een vordering op de man en deze is preferent. De gemeente zal met de man overleggen over de wijze waarop deze vordering wordt terugbetaald rekening houdend met de beslagvrije voet. De man laat de ombudsman weten dat hij het niet eens is met de wijze waarop de gemeente dat doet en dat hij tegen zijn laatste uitkeringsspecificatie in bezwaar is gegaan. Dit is voor de ombudsman aanleiding het dossier te sluiten omdat de eerst de beslissing op bezwaar moet afwachten. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek handelt over de afdeling Vergunningen, sector Klantcontact. Een man woont in de nabijheid van het Burgemeester In t Veldpark. In het park worden op gezette tijden evenementen gehouden. Op 19 juli 2014 was er een muziekfestival. De man is daar niet op tegen maar heeft wel bezwaar tegen de geluidssterkte op festivalniveau. Met deuren en ramen gesloten is het moeilijk binnenskamers een gesprek te voeren. Hij schrijft de gemeente op 25 juli 2014 een brief met vragen omtrent de geluidsnormen en de naleving van de vergunningvoorwaarden etc. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging met de mededeling dat hij binnen zes weken een reactie kan verwachten. Wanneer de man na vier maanden nog geen reactie heeft ontvangen, stuurt hij op 20 november 2014 via het webformulier op de website een rappel. De gemeente stuurt opnieuw een ontvangstbevestiging dat hij binnen zes weken een reactie kan verwachten. Dit valt verkeerd bij de man. Hij volgt zijn klacht via het zaakvolgsysteem. Daarin ziet hij dat zijn klacht volgens de gemeente binnen de standaard

3 doorlooptermijn op 5 januari 2015 is afgehandeld. De gemeente heeft echter nimmer op zijn brief gereageerd. Hij legt de zaak op 15 januari 2015 aan de ombudsman voor. De ombudsman vraagt de klachtencoördinatoren om een reactie. Opnieuw reageert de gemeente niet. Pas na twee rappellen beantwoordt de gemeente de brief van de man op 10 april De ombudsman stelt vast dat de gemeente meer dan 8 maanden nodig had om de brief van de man te beantwoorden. De man laat weten genoegen te nemen met het antwoord. De ombudsman sluit het dossier. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek gaat over de afdeling Straattoezicht. In mei 2014 wil een vrouw een tasje met wat papieren in de ondergrondse vuilcontainer bij haar woning aanbieden. De klep van het apparaat weigert dienst. Zij zet het tasje naast de container in de verwachting dat het door HVC wordt meegenomen. Op dat moment was de vrouw zich niet van bewust dat men zijn vuilnis weer mee naar huis moeten nemen als het afvalmiddel defect is. Zij schrikt wanneer de gemeente haar de verwijderingskosten van 127,- in rekening brengt. Zij betaalt de boete maar kan zich dit eigenlijk niet veroorloven aangezien zij alleen AOW ontvangt. Op 19 januari 2015 leest zij een groot artikel over de ombudsman in de regionale krant Zaanstreek. Zij leest dat na tussenkomst van de ombudsman een aantal boetes voor verkeerd aangeboden huisvuil ongedaan is gemaakt. Dit is voor de vrouw aanleiding om het spreekuur van de ombudsman te bezoeken. De ombudsman legt de zaak aan gemeente voor. De gemeente bekijkt de zaak opnieuw maar ziet geen aanleiding om de boete terug te betalen. De gemeente laat de vrouw weten dat afval nooit naast het inzamelmiddel mag worden achtergelaten. Daar komt bij dat de vrouw de gemeente niet heeft opgebeld om melding te maken van een kapotte klep. De ombudsman sluit het dossier omdat hij geen steekhoudende argumenten heeft om de gemeente op andere gedachten te brengen. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Straattoezicht. Een man parkeert zijn auto, betaalt parkeerbelasting en legt het betaalbewijs achter de voorruit. Toch treft hij een naheffingsaanslag achter de ruitenwisser wanneer hij bij zijn auto terugkomt. De parkeercontroleur had het betaalbewijs niet zien liggen. De volgende dag neemt de man telefonisch contact op met de gemeente. Hij wil een en ander graag direct rechtzetten en voorkomen dat hij een omslachtige bezwaarschriftprocedure moet voeren. De medewerker die hij spreekt laat hem weten dat hij de boete moet afwachten en vervolgens bezwaar moet aantekenen. De man kan zich niet vinden in deze bureaucratische opstelling. Hij wendt zich tot de ombudsman. De ombudsman informeert bij de gemeente. Hij krijgt antwoord van de Teamleider Parkeren. De teamleider laat weten dat de naheffingsaanslag op vertoon van een geldig betaalbewijs ongedaan gemaakt had kunnen worden omdat de aanslag nog niet was doorgezet naar de sector Belastingen. De man had zijn relaas kort op papier moeten zetten en samen met een kopie van het betalingsbewijs moeten overleggen. Uit deze reactie blijkt dat de bezwaarschriftprocedure voorkomen had kunnen worden maar dat de man verkeerd is voorgelicht. De naheffingsaanslag is inmiddels in bezwaar ongedaan gemaakt. De ombudsman stelt de teamleider op de hoogte van bevindingen van de man om hem in de gelegenheid te stellen de instructies aan de medewerkers van het callcenter zo nodig aan te passen. KIM (start 2015 Q1) Een vrouw wendt zicht tot de ombudsman met een klacht over de afdeling Werk, Participatie & Inkomen. Tot februari ontving zij een aanvullende bijstandsuitkering op haar ww-uitkering. In februari ontving zij door een verrekening maar 250,-. Als gevolg daarvan kan zij haar vaste lasten niet eens betalen. Zij verneemt dat zij ook in maart maar heel weinig zal ontvangen. Zij wil graag een betalingsregeling. Eerst gaat zij naar het Juridisch Loket die haar

4 naar de ombudsman verwijst. De ombudsman neemt contact op met de gemeente die vervolgens een betalingsregeling met de vrouw treft waarmee zij in eerste instantie tevreden is. Niet tevreden is zij over het feit dat de gemeente zonder enige aankondiging veel minder dan gebruikelijk naar haar had overgemaakt. De medewerker van de gemeente die zij sprak, zei dat zij maar geld bij vrienden of kennissen moest lenen. De vrouw belt niet veel later opnieuw met de ombudsman omdat zij toch de huur niet kan betalen. Wanneer de gemeente hiervoor een passende oplossing vindt, sluit de ombudsman het dossier. KIM (start 2015 Q1) Een man schrijft naar de Nationale Ombudsman en kaart een probleem aan met de Rijksbelastingdienst. Omdat volgens hem zijn probleem is veroorzaakt door de gemeente Zaanstad die de gemeentelijke basisadministratie beheert, stuurt de Nationale Ombudsman zijn klacht door naar de Gemeentelijke Ombudsman. De man is in 2012 gescheiden en leeft na zijn scheiding op straat. In 2014 koopt hij een woning, schrijft zich in bij de gemeente en doet over meerdere jaren belastingaangifte. Uit de informatie van de man wordt niet duidelijk wat hij de gemeente verwijt. Hij schrijft een klacht te hebben ingediend, maar ondanks meerdere verzoeken kopieën op te sturen of contact op te nemen ontvangt de ombudsman geen reactie van de man. Omdat onvoldoende duidelijk is wat er aan de hand is en bij wie de man een klacht heeft ingediend, kan de ombudsman niets voor de man betekenen. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek gaat over de afdeling Heffing en Invordering. Een vrouw vult een aanvraagformulier in op de internetsite van de gemeente voor een omgevingsvergunning. Een dag later bedenkt zij zich en wil de aanvraag intrekken. Aangezien de website geen mogelijkheid biedt om de aanvraag weer in te trekken, neemt zij telefonisch contact op met de gemeente om de aanvraag te annuleren. Enige tijd later ontvangt zij een nota van de gemeente voor de legeskosten voor de buiten behandelingstelling van de aanvraag. Zij neemt contact op met de gemeente en verneemt dat de telefonische annulering niet (tijdig) is doorgegeven aan de juiste afdeling. De ombudsman verwijst haar naar de voorliggende klachtenvoorziening om de gemeente in de gelegenheid te stellen eerst zelf nog op de klacht te reageren. KIM26818 (start 2015 Q1) Dit verzoek heeft betrekking op HVC en de afdeling Bedrijvigheid en Omgeving. Een vrouw ondervindt overlast van een groot aantal containers die omwonenden bij haar voor de deur zetten. Het officiële afvalinzamelpunt is verderop in de straat maar men vindt dat te ver lopen. De vrouw doet hiervan voor het eerst in augustus 2014 melding bij de gemeente en vervolgens ook in oktober De gemeente verwijst haar naar HVC. De vrouw volgt dit advies op maar het probleem wordt daarmee niet opgelost. De vrouw wendt zich tot de ombudsman voor die het relaas aan de gemeente voorlegt. De gemeente laat weten dat de eerste melding van de vrouw niet op de juiste plek binnen de gemeente in behandeling is genomen. De gemeente heeft de vrouw naar HVC verwezen omdat één van de oorzaken van het probleem op dat moment daar lag. Naar aanleiding van een volgende melding heeft Handhaving de melding meegenomen in de controleronde. Toen de ronde werd uitgevoerd, werd er op dat moment niets vreemds aangetroffen. De gemeente heeft begin maart 2015 een bewonersbrief met de spelregels naar omwonenden gestuurd. Na verzenden van die brief leegt HVC de fout geplaatste containers nog wel, maar plaatst deze terug op de toegewezen locatie. In de weken daarna zal HVC de containers die nog steeds op de foute locatie worden geplaatst van een label voorzien. De container wordt hierbij geleegd en teruggezet op de goede locatie. Deze werkwijze wordt gedurende vier weken gevolgd. In de vierde week bezorgt de gemeente een brief aan de omwonenden dat vanaf dat moment alleen containers worden geleegd die op

5 de juiste aanbiedplaats staan aangeboden. Indien er daarna nog containers op de verkeerde locatie worden geplaatst, zal er handhavend worden opgetreden door de gemeente. Aangezien de gemeente serieus bezig is om het probleem op te lossen, sluit de ombudsman het dossier. Hij stelt de vrouw voor om weer contact met de ombudsman op te nemen als de problemen na zes weken nog niet zijn opgelost. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Toegang A. Een man bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Hij heeft een schuld van 145,- bij zijn energieleverancier. De schuld dateert uit De man bestrijdt de vordering. Hij zoekt hulp bij het opstellen van een brief waarin hij bezwaar wil aantekenen tegen de vordering. In eerste instantie gaat hij naar het Juridisch Loket dat hem naar het Sociaal Wijkteam bij hem in de buurt verwijst. Hij gaat daar naar toe maar dit Sociaal Wijkteam verwijst hem naar een ander Sociaal Wijkteam. Uiteindelijk moet hij toch weer bij het eerste Sociaal Wijkteam zijn waar hij begon. De medewerker van het Sociaal Wijkteam zegt dat hij in de schuldsanering moet. De man kan zich daar helemaal niet in vinden. Hij vreest van de regen in de drup te komen. Hij betaalt de schuld aan de energieleverancier en wil een klacht indienen over de medewerker van het Sociaal Wijkteam. De ombudsman laat de man weten dat hij eerst zelf een klacht over het Sociaal Wijkteam bij het Sociaal Wijkteam of de gemeente moet indienen aangezien de ombudsman een tweedelijns klachtinstelling is. De man zegt dat hij dat zal doen. KIM (2015 Q2) Een man bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Het gaat over het Sociaal Wijkteam Noord/Kogerveld (afdeling Toegang B) en de afdeling Uitkeringen. Hij vindt dat het Sociaal Wijkteam hem onvoldoende helpt met zijn problemen. Daarnaast wil hij een ander contactpersoon bij de afdeling Uitkeringen. De man voelt zich ook gediscrimineerd. Bij een van zijn laatste bezoeken bij het Sociaal Wijkteam heeft hij zichzelf met een mes verwond. De ombudsman vraagt bij de gemeente aandacht voor de hulpvraag van de man. Drie weken later organiseert de gemeente een gesprek met de man, een medewerker van Bureau Discriminatie zaken en een medewerker van PsyQ waar de man onder behandeling is. Besproken wordt hoe de man passende ondersteuning vanuit het wijkteam kan krijgen. De man krijgt een nieuwe casemanager op het gebied van sociaal juridische dienstverlening. Ook worden er afspraken gemaakt hoe te handelen als de spanningen bij de man weer oplopen. De man gaat akkoord met de afspraken. De ombudsman ziet geen aanleiding om verder onderzoek te doen en sluit het dossier. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Uit privacyoverwegingen, licht de ombudsman deze zaak niet verder toe. KIM (2015 Q2) De wijk waar een man in Koog aan de Zaan woont wordt opnieuw bestraat. In verband met de werkzaamheden zijn er een tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. De man parkeert daar zijn auto maar krijgt desondanks een parkeerboete van 97,-. Wanneer hij contact met de afdeling Straattoezicht opneemt weigert deze de bekeuring in te trekken. De afdeling verwijst de man naar de beroepsprocedure. Via de projectleider van de gemeente verneemt de man dat er geen ontheffing is aangevraagd bij de gemeente voor de tijdelijke parkeerplekken. De aannemer biedt aan de boete te betalen. De man legt de zaak aan de ombudsman voor. De ombudsman ziet nog geen aanleiding om onderzoek te doen vanwege de voorliggende klachtprocedure van de

6 gemeente. De ombudsman geeft de man derhalve in overweging om eerst een klacht bij de gemeente in te dienen. KIM (2015 Q2) Een man heeft een IOAW-uitkering. Deze uitkering wordt uitgevoerd de afdeling Uitkeringen. Vanaf het moment dat de man vrijwilligerswerk doet en inkomen uit arbeid geniet gaat het mis met de uitkering. De beslissing over de toekenning aanvullende IOAW blijft lange tijd uit en de verrekeningen zijn volgens de man niet juist. Als de man contact opneemt met de gemeente wordt hem niet duidelijk wie de behandelaar van het dossier is en voelt hij zich van het kastje naar de muur gestuurd. De man wendt zich tot de ombudsman die hem vraagt zijn klacht eerst bij de gemeente zelf in te dienen. Als hij niet tevreden is over de wijze waarop de gemeente zijn klacht afhandelt, kan hij zich weer tot de ombudsman wenden. KIM (2015 Q2) Een vrouw bezoekt het spreekuur van de ombudsman met een klacht over de afdeling Juridische Zaken. Zij heeft een bijstandsuitkering maar was genoodzaakt om enkele rechtszaken te voeren. Voor de kosten eigen bijdrage en griffiekosten heeft zij bijzondere bijstand aangevraagd. De gemeente heeft de aanvragen afgewezen net als haar bezwaarschrift. Een van de afwijzingsgronden is dat zij te laat haar aanvraag heeft ingediend. De vrouw brengt naar voren dat de gemeente haar niet heeft voorgelicht op welk moment en binnen welke termijn zij de aanvragen had moeten indienen. De ombudsman besluit de zaak in onderzoek te nemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek handelt over de afdeling Uitkeringen. Eind december 2013 wordt een echtpaar in dienst bij de gemeente Zaanstad ontslagen. De gemeente stelt een onderzoek in naar het handelen van het echtpaar. De gemeente legt hen een geheimhoudingsplicht op en een contactverbod met collega s. Deze omstandigheden weerhouden het echtpaar in eerste instantie om een bijstandsuitkering aan te vragen. Eind 2014 zijn zij genoodzaakt een bijstandsuitkering aan te vragen. Zij vragen de uitkering met terugwerkende kracht vanaf het ontslag toe te kennen. In februari 2015 wordt de bijstand toegekend maar niet vanaf eind december Het echtpaar maakt tegen deze toekenning bezwaar en wil in contact komen met de behandelend ambtenaar. Als dat niet lukt leggen zij de zaak aan de ombudsman voor. De ombudsman informeert bij de gemeente naar de stand van zaken. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de sector Kennis en Expertise, afdeling Grondzaken. Een man is eigenaar van een stuk grond waar een openbare weg over loopt. Ondanks het feit dat de man eigenaar van deze weg is, neemt de gemeente nooit contact met hem op als er iets wijzigt. Zo informeert de gemeente hem niet over een bestemmingsplanwijziging of over het voornemen om de weg opnieuw aan te leggen. De gemeente overlegt evenmin met de man als er bomen op zijn grond worden geplant. De man vindt dat de gemeente geen rekening houdt met hem als eigenaar van de grond en weg. De man wil de grond graag aan de gemeente verkopen maar de gemeente is slechts bereid daar een symbolische prijs voor te betalen. De gemeente laat de ombudsman weten in haar recht te staan en geen rekening met de man hoeft te houden. De ombudsman besluit een koffietafelgesprek met de betrokken medewerker van de gemeente te organiseren. KIM (2015 Q2)

7 Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Netwerken/relaties. De Klankbordgroep Poelenburg zet zich in om in goed overleg met wijkbewoners, corporaties en de gemeente de leefbaarheid in de Zaandamse wijk Poelenburg te verbeteren. De klankbordgroep heeft echter de indruk dat de gemeente de kennis in inspanningen van de wijkbewoners niet op waarde weet te schatten. De klankbordgroep wendt zich tot de ombudsman om te bespreken of met de gemeente tot goede overlegstructuur gekomen kan worden. De ombudsman bekijkt of hij dit verzoek in onderzoek zal nemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de GGD. Op de school van de dochter van een vrouw is bij een medeleerling de diagnose tuberculose vastgesteld. In eerste instantie geeft de GGD aan dat het niet nodig is om de overige leerlingen te testen. Dan verneemt de vrouw van een medewerker van de school dat het toch verstandig is om haar dochter en de andere leerlingen te testen. De school vertelt haar dat ze contact kan opnemen met de GGD voor een test. De vrouw maakt zich zorgen en gaat meteen naar de GGD. Een medewerker van de GGD vertelt haar dat het niet mogelijk is om de dochter te laten testen. Niet wordt uitgelegd waarom dat niet kan. Uiteindelijk neemt de GGD contact op met de school en dan blijkt het opeens wel mogelijk om een test uit te laten voeren. De vrouw dient telefonisch bij de GGD een klacht in over de gang van zaken. Zij wendt zich tevens tot de ombudsman. De ombudsman stuurt deze schriftelijke klacht naar de GGD door om deze in de gelegenheid te stellen ook deze klacht in behandeling te nemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Burgerzaken. De zoon van een man verliest zijn portemonnee met ID en pasjes. Een inwoner van Zaanstad die de portemonnee vindt, levert deze af bij de receptie op het stadhuis. Als de man navraag doet bij de gemeente, blijkt de portemonnee niet te vinden te zijn. De man dient daarop een officiële klacht in met een schadeclaim bij Zaanstad. Hij ontvangt geen reactie, noch een ontvangstbevestiging. De man wendt zich tot de ombudsman. De ombudsman legt de klacht aan de klachtencoördinatoren voor met het verzoek deze in behandeling te nemen. De ombudsman adviseert de man de reactie van de gemeente af te wachten. Mocht hij niet tevreden zijn met de klachtafhandeling, dan kan hij opnieuw contact met de ombudsman opnemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Toegang A. Twee buren kunnen zich niet vinden in het feit dat de gemeente tussen hun woningen een woonunit plaatst zonder daarvoor een vergunning af te geven. De woonunit is 6,50m lang en 3,35m hoog. De gemeente biedt hiervoor excuses aan maar daar kopen de buren niks voor. De buren kunnen zich er niet in vinden dat zij negen maanden lang door het Sociale Wijkteam aan het lijntje worden gehouden zonder dat er een oplossing komt. De gemeente wil de woonunit alsnog legaliseren. De buren leggen hun bezwaren over de gang van zaken aan de ombudsman voor die gaat kijken of er aanleiding is om onderzoek te doen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Realisatie. De gemeente wil een nieuw riool aanleggen ten behoeve van een rij huizen waar een vrouw woont. Het riool kan in de openbare weg voor of achter haar woning maar de gemeente verkiest om het riool aan te leggen in de achtertuinen. De gemeente wil daartoe een erfdienstbaarheid vestigen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De gemeente stelt zich op het standpunt dat bewoners maar 1.000,- hoeven bij te dragen terwijl de gemeente veel geld in de sanering investeert met de

8 vervanging van het riool en deze te beheren en te onderhouden. Om die reden is de gemeente niet bereid voor de erfdienstbaarheid te betalen. De vrouw kan zich daar niet in vinden en vindt dat de communicatie met de gemeente moeizaam verloopt. Zij stuurt het college van Zaanstad een brief. Naar aanleiding van deze neemt de gemeente telefonisch contact maar haar op maar zij krijgt geen schriftelijk antwoord. In overleg met de ombudsman dient zij eerst nog een klacht in bij de gemeente en vraagt zij ook om een schriftelijke reactie op haar brief van 19 april Als zij zich niet kan vinden in de wijze waarop haar klacht wordt afgehandeld, kan zij zich weer tot de ombudsman wenden. KIM (2015 Q2) Dit verzoek gaat over de afdeling Juridische Procedures Omgevingsrecht. De ombudsman ontvangt van de Nationale Ombudsman een brief van een man gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Hij kan zich niet vinden in de wijze waarop de afdeling Juridische Procedures Omgevingsrecht met een aanvraag voor een omgevingsvergunning is omgegaan. Aangezien de gemeente nog niet in de gelegenheid is geweest om op de klacht te reageren, verwijst de ombudsman hem naar de voorliggende klachtenprocedure en sluit het dossier.

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Let elke gemeente wel op beslagvrije voet bij haar eigen incassoactiviteiten?

Let elke gemeente wel op beslagvrije voet bij haar eigen incassoactiviteiten? Amsterdam, 2 februari 2015 Beste betrokkenen, Zoals aangekondigd, breng ik hier mijn tweede reeks 3D signalen onder uw aandacht. Per 1 januari heeft de gemeente er taken bij op het gebied van zorg, jeugd

Nadere informatie

Openbare ruimte, Parkeren en Vervoer

Openbare ruimte, Parkeren en Vervoer Openbare ruimte, Parkeren en Vervoer Alle Amsterdamse stadsdelen hebben met het thema Openbare ruimte Parkeren en Vervoer te maken. Hierbij zijn met name de volgende centrale diensten betrokken: Dienst

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie