OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming : RIJWIELSPECIALIST ANDRÉ VAN VELSEN V.O.F., tevens h.o.d.n. ANKIE S FASHION, gevestigd te (1951 ED) VelsenNoord aan de Wijkerstraatweg 187. Faillissementsnummers : F.427/ t/m 429/2012 Datum uitspraak : 21 augustus 2012 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. ir. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : Rijwiel en bromfietszaak Verslagperiode : 6 september tot 17 december 2012 Saldo einde verslagperiode : 4.324,05 Bestede uren verslagperiode : 26 uur en 108 minuten Bestede uren totaal : 45 uur en 48 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE Persoonlijk De heer Van Velsen zou inmiddels werk hebben gevonden. Nadere gegevens omtrent werk en inkomen zijn nog niet ontvangen. 1.2 Winst en verlies 1

2 Niet bekend. Door een zeer grote betalingsachterstand bij de accountant zijn de afgelopen boekjaren geen jaarrekeningen of winst en verliesrekeningen meer opgesteld. 1.3 Balanstotaal Niet bekend. Zie Lopende procedures 1.6 Huur Curandi zijn gedagvaard door de verhuurder van de voormalige winkelruimte in Velserbroek in verband met een forse huurachterstand. Deze procedure is in verband met het faillissement geschorst. De curator zal deze procedure niet overnemen. Bedrijfsruimte De winkelruimte aan de Wijkerstraatweg 187 te VelsenNoord is ontruimd en aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaken faillissement Uit de administratie is gebleken dat curandi reeds langer diverse grotere betalingsachterstanden hadden. Alleen vanwege het feit dat crediteuren bereid waren langer op hun geld te wachten en ondanks die achterstanden toch bleven doorleveren, zijn curandi in staat gesteld de winkel langer open te blijven dan wellicht onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. Van andere oorzaken anders dan die reeds zijn genoemd in het eerste verslag is niet gebleken. 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving : Aangetroffen is een bescheiden winkelinventaris, behorende bij een kleine fietsenzaak. Voorts is uit informatie van de RDW gebleken dat curandi tot 14 augustus 2012 in het bezit waren van een Opel Vivaro met kenteken 12BDGL. Volgens opgave van curandi is deze bestelauto verkocht aan een broer voor 450,. Volgens curandi om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Deze broer zou de auto inmiddels weer hebben doorverkocht omdat de auto gebrekkig zou zijn. Vanwege het geringe financiële belang is naar de juistheid hiervan geen verder onderzoek gedaan, al geeft het moment van verkoop, namelijk één week voor het faillissement, wel te denken. 3.6 Verkoopopbrengst : Winkelinventaris: 2.100, ex btw 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 2

3 Uitnodigen van opkopers en organiseren van kijkdag. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De artikel 29 lid 2 OB vordering van de fiscus is bevoorrecht boven het stil pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. op de winkelinventaris. In verband daarmee zal door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus worden uitgeoefend. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er is een zeer kleine voorraad fietsen, onderdelen en fietsaccessoires aangetroffen Verkoopopbrengst : 4.000, 3.11 Boedelbijdrage : 20% Uitnodigen van opkopers en organiseren van kijkdag. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank : ,03 (ABN AMRO N.V.) 5.5 Boedelbijdragen ,05 (ING Bank N.V.) 545,41 (Rabobank Velsen en Omstreken) Bij de verkoop van de voorraad is een boedelbijdrage van 20% overeengekomen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn diverse leveranciers die zich hebben beroepen op een contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Deze claims zijn onderzocht, waarna enkele leveranciers zijn uitgenodigd door hen geleverde zaken af te halen. Ten aanzien van één leverancier bleken door haar geleverde zaken nog aanwezig. Diverse correspondentie met leveranciers en organiseren ophaaldag. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN 3

4 Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden De door curandi gestelde voorzetting c.q. overname van de bedrijfsactiviteiten in Velserbroek is onderzocht. Na gesprekken met diverse partijen, alsmede bestudering van de intentieovereenkomst is gebleken dat geen sprake is van een overname van bedrijfsactiviteiten. Curandi hebben op enig moment de winkelruimte in Velserbroek verlaten en leeg en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. Deze verhuurder heeft enkele weken later een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de partij waarmee curandi eerder een intentieovereenkomst hadden gesloten. Die intentieovereenkomst voorzag onder meer in de levering van voorraad en inventaris. Die zaken zijn nimmer geleverd. Curandi hebben voorts gesteld dat zij diverse verbeteringen aan het winkelpand hebben aangebracht, waarvoor zij bij overname van de winkel een vergoeding van de nieuwe huurder zouden krijgen. In de intentieovereenkomst is hierover niets opgenomen. Nu curandi de onderneming bovendien niet hebben verkocht aan de nieuwe huurder, maar hebben opgeleverd aan de verhuurder, hebben zij reeds op grond daarvan geen vordering op deze nieuwe huurder. Als zij al een vordering ter zake van aangebrachte verbeteringen zouden hebben, dan hebben zij die op de verhuurder. Deze verhuurder heeft evenwel een vordering op curandi van ruim , in verband met achterstallige huur. Tot enig boedelactief zullen de gestelde verbeteringen aan het pand derhalve niet leiden. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. Divers onderzoek en bespreking met betrokken partijen. Doorstart: 6.3 Beschrijving Niet van toepassing. Zie verder hetgeen hierover is vermeld onder Verantwoording Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst Niet van toepassing. Divers onderzoek en bespreking met betrokken partijen. 7. RECHTMATIGHEID 4

5 7.1 Boekhoudplicht Er werd geen digitale administratie bijgehouden. Alles werd met de hand in ordners gevoegd en vervolgens naar de accountant gebracht. Hoewel de accountant vanwege een vordering ter zake van onbetaalde facturen al enige tijd geen werkzaamheden meer voor curandi heeft verricht voldoet de administratie aan de daaraan te stellen eisen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hier is niet van gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Op een één week voor het faillissement verkochte bestelbus na, is niet van enig overig (vermoedelijk) paulianeus handelen gebleken. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. Verhuurder : 3.448, Preferente vordering fiscus : , + p.m. 8.3 Preferente vordering UWV : Nihil 8.4 Andere preferente crediteuren : Nihil 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Gezien de hoogte van de te verwachten boedelschulden en het behaalde boedelactief, zal na voldoening van een deel van de boedelschulden geen boedelactief meer resteren om uit te kunnen keren aan preferente en concurrente crediteuren. Curandi hebben aangegeven dat zij na afwikkeling van het faillissement een beroep willen doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Van de zijde van de curator is niet van enig bezwaar met betrekking tot een dergelijke toelating gebleken, zodat bij de afwikkeling van het faillissement waar mogelijk ex artikel 15b FW medewerking zal worden verleend aan een omzetting naar WSNP. 9. PROCEDURES 5

6 9.1 Naam wederpartij(en) Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Kappersbedrijf (eiseres). 9.2 Aard procedure Eiseres was verhuurder van de voormalige winkelruimte van curandi in Velserbroek. Curandi zijn gedagvaard in verband met achterstallige huurpenningen. Totaal bedraagt de vordering, inclusief rente en kosten, ruim ,. 9.3 Stand procedure Curandi zijn op 30 mei 2012 gedagvaard tegen de zitting van 7 juni 2012 voor de rechtbank Haarlem, sector Kanton. Ter zitting hebben zij zich gesteld. In verband met het faillissement is de zitting geschorst voor het indienen van een akte uitlating voortprocederen aan de zijde van de curator. De zaak staat thans op de rol van 14 februari De curator zal de vordering van de verhuurder plaatsen op de lijst van aangemelde concurrente crediteuren. Doornemen procestukken. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Naar verwachting zal de faillissementen de komende verslagperiode kunnen worden afgewikkeld en ten aanzien van de heer en mevrouw Van Velsen worden omgezet naar een WSNPregeling Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Afwikkelen faillissement; Omzetting naar WSNP Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 17 maart 2013 worden ingediend, of zoveel eerder als het eindverslag gereed is. VelsenZuid, 17 december 2012 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 6

7 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 8 januari 2013 in het faillissement van: Rijwielspecialist Andre van Velsen V.O.F. faillissementsnummers F. 427/12 t/m 429/12 datum uitspraak 21 augustus 2012 rechtercommissaris mr. ir. W.S.J. Thijs curator mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nrs. 2 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas 58,51 58,51 bank 84,54 84,54 giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen 2.541, , ,00 kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedelbijdrage 800,00 800,00 restitutie rente 5. totaal 3.484, , ,00 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling verschotten gas / water / electra verzekeringen fiscus UWV 6. totaal C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A 3.484, ,05 totaal B 7. saldo boedelrekening 3.484, ,05

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie