M.E.R.-BEOORDELING DIJKRECONSTRUCTIE KUSTZONE ALMERE POORT GEMEENTE ALMERE. 9 juli :J - Definitief B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M.E.R.-BEOORDELING DIJKRECONSTRUCTIE KUSTZONE ALMERE POORT GEMEENTE ALMERE. 9 juli 2013 075952734:J - Definitief B02022.000047."

Transcriptie

1 M.E.R.-BEOORDELING DIJKRECONSTRUCTIE KUSTZONE ALMERE POORT GEMEENTE ALMERE 9 juli :J - Definitief B ^ ARCADIS

2 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort Inhoud 1 Inleiding. 1.1 Voorgenomen activiteit 1.2 Waarom een m.e.r.-beoordeling? 1.3 Doel van de m.e.r.-beoordeling 1.4 M.e.r.-beoordelingsprocedure.3 _3 _4 _4 5 2 Projectbeschrijving_ 2.1 Aanleiding project_ 2.2 Beschrijving plangebied 2.3 Toelichting dijkreconstructie. 2.4 Projecten in de omgeving _6 _6 _7 _ Mllieubeoordeling 3.1 Inleiding 3.2 Wat wordt er beoordeeld? 3.3 Beoordeling effecten natuur 3.4 Beoordeling overige milieueffecten Geluid en lucht Water Bodem Ruimtegebruik (wonen & werken, landbouw en recreatie) Landschap Cultuurhistorie en archeologie _ _ _ Samenvatting en conclusie 22 Literatuurlijst. 23 Colofon :J - Definitief ARCADIS

3 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort HOOFDSTUK Inleiding 1.1 VOORGENOMEN ACTIVITEIT Deze m e r -beoordeling heeft betrekking op het reconstmeren van de primaire waterkermg direct langs het IJmeer gelegen in de gemeente Almere. De reconstructie is noodzakelijk voor de aanleg van een woonwijk achter de dijk, het Plan DUIN. Deze beoordeling gaat m op de effecten van de werkzaamheden die zijn opgenomen in het Projectplan De uit te voeren werkzaamheden omvat primair een binnendijkse opgave met woningen, leisure kantoren en winkels, en in navolging hiervan aanpassing van de waterkering. In het buitendijkse gebied wordt in opdracht van 'Den Daas recreatie' de omgeving van de aanwezige jachthaven aangepast en zal het aanwezige strand worden uitgebreid. Onderdeel van de plannen is de aanleg van een strandboulevard en de bouw van woningen en overige functies in de huidige keurzone van de aanwezige primaire waterkermg. De plannen voor de bouw van deze bebouwing zijn reeds mogelijk gemaakt in het vigerende bestemmingsplan en overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst Almere Poort Kustzone (gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland, februari 2008). Om deze bebouwing mogelijk te maken moet de primaire waterkering aangepast worden. De reconstmctie van de waterkering is de voorgenomen activiteit waar deze m.e.r.-beoordelmg (behorende bij het projectplan) betrekking op heeft. De totale ontwikkeling van de Kustzone vindt over een lengte van circa 3,1 kilometer plaats, tussen km 3,10 en 6,20 van de IJmeerdijk. Vanwege een fasering van de bouwplannen van Plan DUIN wordt de dijkreconstmctie in drie trajecten uitgevoerd (zie figuur 1). Onderscheidend tussen de deeltrajecten is de afstand tussen de bebouwing en de nieuwe buitenkminlijn van de IJmeerdijk ('onbebouwd'). De fases zijn als volgt benoemd: 1. Noordelijk deel 2. Middendeel 3. Zuidelijk deel 39 meter onbebouwd 25 meter onbebouwd 39 meter onbebouwd meter Van km 3,10 tot km 4, meter Van km 4,45 tot km 5,40) 800 meter Van km 5,40 tot km6,20 Plan DUIN gaat uit van bouwen binnen de kernzone van de dijk, met name ter plaatse van het centmmgebied van kilometer 4,45 tot aan kilometer 5,40. In afbeelding 1 is het deel van de waterkering dat onderwerp is van deze m.e.r.-beoordeling aangegeven. Het middendeel het 25-meter profiel, is uitgewerkt in het projectplan. De focus van voorliggende m.e.r.-beoordeling ligt daarom ook op het middendeel. De uitwerking van het noordelijke en zuidelijke deeltraject, volgt in een later uit te werken projectplan(nen). De effecten van deze reconstructie zijn in deze m.e.r.-beoordeling wel beschouwd ;J - DeWet ARCADIS I 3

4 Diikreco s^c«skus.raa Afteeldingjl overzicht projectgebied Plan DUIN kustzone Almere De aanpassing van een primaire waterkering f. projectplan, welke dient te worden ojgez rh t ^ ^"^^"«^'^ Hd 1). Gekoppeld aan het besluit overte p ojrct"^^ ^^^^^^^ -^el 5.4, uugevoerd te worden. In het Besluit Mill uix^^^^^^ -e.r-beoordeling een besluit (ir^ dit geval de goedkeuring v l h """^"^^ ^^ven dat overstromingen, met inbegrip van p r i r n a Z w Z 7 ""^'^ '^"''"^ «*V«.//.c^.«,,.;,;, " - ^. ^ n.,>.rf//,,,,, bijlage D mn het wordt vastgelegd, m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Deze./spraken z,( v,gelegd in eens. r ' ' "'''^'^"'""^^^^ i :J.Oefiniliet -4.e de, ^:z:c!:rrr''"' een gezamenlijke lengte van meter. ARCADIS 4

5 M.e.r.4ieoorde!ing Dijkreoonstrude Kustzone Almere Poort informatie opneemt op basis waarvan het bevoegd gezag een besluit kan nemen over de noodzakelijkheid van een m.e.r. Het bevoegd gezag besluit op basis van deze informatie of voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit (in dit geval de dijkaanpassing) een m.e.r.- procedure doorlopen moet worden, vanwege 'de belangrijke nadelige gevolgen die de ingreep voor het milieu kan hebben'. In voorliggende notitie wordt op deze milieueffecten ingegaan, waarbij wordt ingegaan op de volgende onderdelen: «Kenmerken van de activiteit (onder andere omvang en cumulatie), uitgewerkt in hoofdstuk 2; Plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving), uitgewerkt in hoofdstuk 3; «Kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit), uitgewerkt in hoofdstuk M.E.R.-BEOORDELINGSPROCEDURË Met de voorliggende m.e.r.-beoordeling deelt de Gemeente Almere (initiatiefnemer) aan de Provincie Flevoland (bevoegd gezag) mede dat zij voornemens is een m.e.r.- beoordelingsplichtige activiteit, het aanpassen van een primaire waterkering, te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de beheerder van de dijk, het waterschap Zuiderzeeland. Daarbij is in deze m.e.r.-beoordeling gemotiveerd of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht worden :J - DeliniSef ARCADIS

6 Diikreconsmicte Kustzone Almere Poort HOOFDSTUK Projectbeschrijving IA AANLEiniMq PROJFCT Ontwikkeling Kustzone: Relatie met water en strand belangrijk Bestemmingsplan Almere Poort In 2007 is het bestemmingsplan voor Almere Poort vastgesteld Dit be. Afspraken over inpassing ruimtelijke ontwikkelingen t o.v. de waterkering S» ~ * ^ s. «^, ^ ^^^^ Om omwikkelingen op en asl de erkering mogeliik Ie maken, waierkering noodzakelijk. In (ebrnarl '»»"P«*"Sen aan de tussen Wale^chap 2 lde«elanz 17 kingsove,eenko, n.oge,ljkhede,it.j :r^7/; f 7«^' '8^^^^^^ condilies, me, een tweetal. 2 ^ ^ ^ " * """^""S. onder..menwerking r j r n t ^ ' ' - ' * " (^^epa g,aat2.3,. deze = ^ : : ^ ~ ~ = = ^ ' Plan DUIN: uitwerking bestemmingsplan Almere Poort Marktuitvraag: plan DUIN d=semeentealskadel a de~^ ~ proiectoniwikkelaar/belegge,,. T masterplan DUIN van he.masterplanopwdelt^rczr'^r^^''""^^^^^^ DUIN is een tweetal contracten tussen Z r J. T "»"'""'''=«""8 pto.pril 2010 en december 20,, O n t, " T T " '«"* <l' "».emeente,betp,a ou.:idrd:reir;:^^^^^^ :J-Definitief ARCADIS 6

7 U.e.r.-beoordeling Diikreconslructie Kustzone Almere Poort Dijkreconstructies om plan DUIN mogelijk te maken: Vastleggen in projectplannen. Afbeelding 2 Weergave op hoofdlijnen van masterplan DUIN. Dijkreconstructies in plan DUIN mogelijk maken De realisatie van plan DUIN wordt gefaseerd uitgevoerd. Langs het tracé dat in afbeelding 1 met een gele lijn is aangeduid, het 25-meter profiel, worden de eerste woningen en andere voorzieningen gerealiseerd. De aanpassingen worden uitgevoerd conform de afspraken met het waterschap (1/ overslagfrequentie) en maken toekomstige ontwikkelingen mogelijk zoals de ontwikkeling van de strandboulevard en de realisatie van gebouwen direct langs de dijk. DUIN wwdt over een lamge pmoóe ontwiwccld. Dc uitwerking van dc verschillende «fcclplanncn is een proces waarin oen st^ds verdere verfijning en bijstellii^ van het ontweip sal plaatsvinden. Dit illustratieve beeld laat zien boe DUIN er over 10 tm IS jaar uit kan zien. 2.2 BESCHRIJVING PLANGEBIED De ontwikkeling van de Kustzone vindt plaats over een lengte van circa 3,1 kilometer van de IJmeerdijk. Het Plan DUIN waarvoor de dijkreconstructie wordt beschreven omvat het centrumgebied van kilometer 4,45 tot aan kilometer 5,40. Het plan ligt aan de IJmeerdijk binnen de gemeente Almere. De IJmeerdijk is een primaire waterkering en loopt direct langs het IJmeer. De waterkering is aangelegd bij de drooglegging van de Flevopolders en maakt onderdeel uit van de dijken die Flevoland tegen overstromen beschermd. De dijk is, zoals gebruikelijk bij de IJssekneerpolderdijken, aangelegd op een grondverbetering en is opgebouwd uit zand. Op deze dijk ligt plaatselijk een asfalt rijweg met een parkeerhmctie. De bekleding van de dijktaluds bestaat overwegend uit gras met buitendijks (lokaal) bleksteen taludbescherming :J - Definitief ARCADIS

8 ... We.r.^)eoontelng Uijkreconstrucfie Kustzone Almere Poort Afbggiding 3 Luchtfoto IJmeerdijk en jachthaven 23 TOELICHTiMri DiJKRFrnMQTo^f.^T p de voorgenomen IrulAti^f'JH, T ^ " " ' * " * de.tellng.z:x:cre-^^^^^^^^ ' '"S»..». Om Reconstructie Middendeel Om bebouwing dichter op de waterkering mogelijk te maken i: is het kemzoneprofiel voor het Geoptimaliseerde oplossing ^,,^^^"''«"""'»""^"'v*r«««' 25 meter variant voor het midden-deeltraject r rm'uuuiuminuwmw :J-Definitief ARCADIS 8

9 M.e.r..beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort middendeel geoptimaliseerd door toepassing van een constructieve (stalen) damwand in het biimentalud. Met deze damwand kan het ruimtegebruik van de nieuwe (hogere) kering worden ingepast binnen de basis van de huidige kering. Tevens wordt de dijk opgehoogd. De bebouwing komt op 25 meter uit de nieuwe buitenkminlijn van het kemzoneprofiel. Damwand De damwand maakt, samen met het dijklichaam onderdeel uit van de waterkering en heeft een grond kerende functie. De damwand garandeert te allen tijde dat de dijk voldoet aan de veiligheidseisen. De damwand heeft een lengte van circa 9 meter. De bovenzijde ligt op NAP +0,00 meter (type damwand profiel AZ 18). De bebouwinggrens aan de binnenzijde ligt op 4 meter uit de damwand. De binnendijkse bebouwing staat op een afstand van 25 meter uit de nieuwe buitenkminlijn. De werkzaamheden geschieden in ieder geval vanaf de binnendijkse teen, dus niet vanaf de kmin van de dijk. De damwanden worden geplaatst door middel van trillen. Dit gaat gepaard met geluidsproductie met een bronvermogen van 108 db(a) (Fugro Geoservices BV). Drainage In de huidige situatie ligt een kwelsloot in de binnenteen. Deze kwelsloot wordt gedempt op het moment dat de binnendijkse bebouwing wordt gerealiseerd. Voor het verdwijnen van deze kwelsloot wordt een drain of lokaal vervangende watergang gegraven binnen het plan DUIN. Om uitspoelen van de ophoging achter de damwand, direct na aanbrengen van de damwand, te voorkomen wordt ook hier een afwatering aangelegd in de vorm van drainage. Bekleding buitendijks Met de binnenwaartse versterking blijft het buitentalud gehandhaafd. Wel wordt de bekleding van het buitentalud vervangen. In de huidige situatie is het buitentalud van de IJmeerdijk bekleed met een dijkbekleding van Belgische bloksteen of gras. De aanpassing van het buitentalud bestaat uit: Over de gehele lengte wordt aan de onderzijde een betoimen teenschot aangebracht en aan de bovenzijde een betonband. Aanbrengen van nieuwe taludbekleding bestaande uit betonzuilen met een hoogte van 30 cm op het buitentalud tussen een peil van 0,00 meter en +1,35 meter ten opzichte van NAP. Uitvoeren van de kruinophoging. Vanwege de zetting wordt rekening gehouden met een gelaagde ophoging van het grondlichaam. Hierbij is als zettingscompensatie bij aanleg enige overhoogte opgenomen in de kminhoogte. De verhoging wordt uitgevoerd met ophoogzand en afgedekt met klei. Vanwege mogelijke problemen, zoals uitspoelen door regenwater, worden het buitentalud en wegbermen direct na aanleg ingezaaid met graszaad voor het ontwikkelen van een goede grasbekleding. Werkperiode De reconstmctie van de waterkering in het middendeel (zie afbeelding 1) wordt uitgevoerd conform de volgende uitgangspunten: De dijkreconstmctie wordt in twee fases uitgevoerd: :J - Definitief ARCAD

10 M.e,r.-beoordeling Dijkreconslructie Kustzone Almere Poort Fase 1: Vanuit de uitgangssituatie (de huidige dijk) wordt in de eerste fase de damwand in de binnenteen aangebracht (1 april - juli 2014). Met de damwand is een stabiele waterkering gegarandeerd. De mimte tussen de bestaande dijk en de damwand wordt opgevuld. Fase 2: De tweede fase is de realisatie van het nieuwe dijk-, kemzoneprofiel. De dijk wordt opgehoogd en bekleed. Daarbij kan aan de zuidkant worden gewerkt van 15 maart t/m 15 oktober 2014 en aan de noordkant van 1 april t/m 21 augustus 2015 De waterkermgsveiligheid is na gereedkomen van de kminverhoging en de taludbekleding verhoogd tot overstromingsfrequentie 1 : Na afronding van de tweede fase wordt gestart met de aanlegwerkzaamheden voor onder andere de boulevard (fase 3: ) en de inrichting van de eindsituatie (fase 4: ). In het projectplan is de fasering uitgebreid beschreven De damwanden worden geplaatst, middels trillen Dit gaat gepaard met geluidsproductie met een bronvermogen van 108 db(a) (Fugro Geoservices BV> Er wordt alleen overdag gewerkt De waterhuishouding wordt tijdens en na de werkzaamheden aan de dijk in stand gehouden. Het noordelijke en zuidelijke deel Het noordelijke en zuidelijke deel worden gereconstmeerd conformhet in de Samenwerkingsovereenkomst afgesproken 39-meterprofiel. Dit profiel gaat uit van de mogelijkheid om te bouwen op 39 meter vanaf de nieuwe buitenkmin (1:10/000 norm) De volledige aanvulling gebeurt in grond. Hier is geen damwand voor benodigd. In de navolgende figuur is de dijkreconstmctie schematisch weergegeven De nadere uitwerking van dit profiel volgt in een later op te stellen projectplan. Uitgangspunt voor het Figuur 2 Illustratie "^^-"^t^-pm^&uuss. de SOK 2008, nu benoemd als 39 megffi^^^^woootc «i»09t KtWIZONE principeprofiel is dat deze volledig in grond wordt uitgevoerd en dat evenhiele effecten op de waterhuishouding worden opgelost. 2.4 PROJECTEN IN DE OMGR/IMfi In de Kustzone en de omgeving daarvan zijn geen concrete ontwikkelingen die van invloed zijn op de dijkreconstmctie of omgekeerd. In de beoordeling van de milieueffecten is :J - Definitief ARCADIS 10

11 M.e.r.-beoordeling Dijlireconstructie Kustzone Almere Poort daarom geen rekening gehouden met cumulatieve effecten vanwege ontwikkelingen die gelijktijdig plaats vinden :J - Definitief ARCADIS 11

12 M.e.r.-beoordefing Dijkreconstnjctie Kustzone Almere Poort HOOFDSTUK Milieubeoordeling 3.1 INLEIDING In paragraaf 1.3 is aangegeven dat in de m.e.r.-beoordeling drie criteria behandeld dienen te worden om het bevoegd gezag van voldoende informatie te voorzien om het besluit te kunnen nemen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport gemaakt dient te worden. Het eerste criterium, kenmerken van de activiteit, is behandeld in hoofdstuk 2 van deze m.e.r.-beoordeling. In voorliggend hoofdstuk wordt ingegaan op de twee laatste criteria: Plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving). Kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit). In de volgende paragraaf is voor de relevante milieuaspecten aangegeven of, en zo ja welke, milieueffecten optreden. 3^2 WAT WORDT ER BEOORDEELD? In paragraaf 3.3 worden de milieueffecten beoordeeld van de aanleg van zowel het 25-meter profiel als het 39-meter profiel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de realisatiefase en de eindsituatie. Voor het 25-meter profiel geldt als 'eindsituatie' het profiel conform figuur 1. Deze 'eindsituatie' is feitelijk een tussenfase, aangezien in de feitelijke eindsituatie de boulevard ook aangelegd is. De situatie mét boulevard maakt geen onderdeel uit van het project en wordt daarom ook niet beoordeeld in deze m.e.r.-beoordeling. Aangezien in het projectplan alleen het 25-meterprofiel wordt vastgelegd zijn daar waar relevant aangegeven op welke locatie effecten zijn te verwachten. Daarbij wordt ook aangegeven of de effecten optreden tijdens de aaiüegfase of tijdens de 'eindsituatie/ tussenfase'. 33 BEOORDELING EFFECTEN NATUUR In de nabijheid van het plangebied van de dijkreconstmctie ligt het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De aanwezigheid van dit gebied is het belangrijkste kenmerk van het studiegebied. In deze paragraaf is daarom uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de dijkreconstmctie. Om te bepalen of de dijkreconstmctie negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied is een Voortoets uitgevoerd. De Voortoets is als bijlage bij deze m.e.r.-beoordeling gevoegd :J - Definitief ARCADIS 12

13 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Aimere Poort (kenmerk: :1, datum: 9 juli 2013). De Voortoets is gebmikt als input voor de 'effectbeschrijving Natura 2000-gebied'. In deze paragraaf is daarnaast ook gekeken naar de effecten op flora en fauna, beschermd vanuit de Flora en Faunawet. Effectbeschrijving Natura 2000-gebied Direct aan de buitenzijde van de dijk ligt het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (zie afbeelding 4). Afbeelding 4 De ligging van het dijktracé (rood en blauw) ten opzichte van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (geel) Rood: 25-meter profiel Blauw: 39-meter profiel Bron ondergrond: website ministerie EL&I Voor dit Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen vanuit zowel de habitatals vogelrichtlijn. Het betreft de volgende typen en soorten: Habitattype: Kranswierwateren Habitatsoorten: rivierdonderpad en meervleermuis. Vogelrichtlijn broedvogelsoorten: aalscholver en visdief. Vogelrichtlijn niet-broedvogelsoorten: fuut, aalscholver, lepelaar, grauwe gans, brandgans, smient, krakeend, slobeend, krooneend, tafeleend, kuifeend, toppereend, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, dwergmeeuw en zwarte stem. De instandhoudingsdoelstellingen kunnen in gevaar werden gebracht door ruimtebeslag, trillingen en verstoring tijdens de uitvoeringsfase. Hierna zijn deze mogelijke verstoringen per type verstoring beoordeeld. Ruimtebeslag De dijk wordt aangepast, waarbij de binnenteen verplaatst wordt. Als gevolg van de dijkreconstmctie treedt echter geen mimtebeslag op in het Natura 2000-gebied Markermeer :J - Definitief 13

14 M.e.r.-beoordeling Dijltreconstructie Kustzone Aimere Poort & IJmeer. Het optreden van effecten door mimtebeslag als gevolg van de dijkreconstmctie is uitgesloten. Trillingen (onderwater geluid) Aangezien de damwand wordt geplaatst op minimaal 90 meter afstand van het open water door middel van trillen, met een relatief laag bronvermogen van maximaal 108 db(a), is het optreden van verstorende effecten als gevolg van onderwatergeluid uitgesloten. Verstoring (geluid, optisch) Bij het beoordelen van verstoring dient onderscheid gemaakt te worden in het noordelijke en het zuidelijke deel van het dijktracé: in het noordelijke deel grenst de dijk direct aan het NaUira 2000-gebied. In het zuidelijke is de dijk afgeschermd van het Natura 2000-gebied door een rij bomen, bosschages, hagen en de jachthaven. Aan de zuidkant wordt daarom van 15 maart t/m 15 oktober gewerkt. Aan de noordkant wordt alleen van 1 april t/m 31 augustus gewerkt (zie ook paragraaf 2.3). Noordelijk deel van Middendeel traject Als gevolg van werkzaamheden op en aan de dijk kan optische verstoring en geluidsverstoring optreden. In dit deel vindt vooral optische verstoring plaats. In de huidige situatie vinden op de dijk en in het buitendijks gebied al bewegingen van mensen en voertuigen plaats. De verstoringcontour is hierdoor waarschijnlijk minder dan 300 meter. Geluidsverstoring beïnvloedt alleen het deel waar de damwand wordt geplaatst. Hier wordt buitendijks uitgegaan van een effectcontour van 300 meter. Deze contour is gebaseerd op de optische verstoring. Uitgangspunt is dat als gevolg van deze verstoring buitendijks, gedurende de uitvoeringsperiode (van 1 april t/m 31 augustus), geen vogels met een instandhoudingsdoel voorkomen. Binnendijks ligt de effectcontour dichterbij de dijk: vanwege de aanwezigheid van bosopstanden en wegen reikt optische verstoring hier minder ver, namelijk tot aan de bospercelen. Zuidelijk deel van Middendeel traject Optische verstoring als gevolg van de dijkreconstmctie treedt hier rtiet op. Geluidsverstoring leidt alleen op het deel van het tracé waar de damwand wordt geplaatst tot mogelijke effecten (van 1 april t/m juli). Hierbij wordt uitgegaan van een worst-case effectgeluidscontour van 175 meter. Op de rest van het zuidelijke deel treedt tijdens de uitvoeringsperiode (van 15 maart t/m 15 oktober) geen relevante geluids- of optische verstoring op. Conclusie Op basis van het beinvloedingsgebied van de ingreep, de periode van de uitvoering en de aanwezigheid van de beschermde soorten zijn negatieve effecten op het grootste deel van de instandhoudingsdoelen uit te sluiten. Een aantal niet-broedvogels (fuut, lepelaar, brilduiker, kuifeend en meerkoet) die voorkomen in het noordelijk deel van de dijkreconstmctie bevindt zich tijdens de uitvoeringsperiode binnen het beinvloedingsgebied van de dijkversteking. Voor deze soorten vindt door verstoring tijdelijk in de periode april - augustus een verplaatsing van mst- en foerageergebieden plaats. Er zijn binnen het Markermeer & IJmeer voldoende alternatieve leefgebieden aanwezig om deze fimcties tijdelijk op te vangen. De :J - Definitief ARCADIS 14

15 M.e.r.-beoordeiing Dijltreconstructie Kustzone Almere Poort dijkreconstmctie heeft dan ook geen negatieve effecten op de seizoensgemiddelden van deze soorten in het Markermeer & IJmeer. Het optreden van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Markermeer & IJmeer als gevolg van de dijkreconstructie wordt uitgesloten. Effectbeoordeling Flora- en faunawet Ook voor de Flora- en faunawet geldt dat de belangrijkste effecten optreden tijdens de uitvoeringsfase. Met name de periode waarin de uitvoering plaats vindt is belangrijk. De uitvoeringsperiode van 1 april- 31 augustus (langs het noordelijk deel) en 15 maart tot 15 oktober (zuidelijk deel) valt midden in het voortplantingsseizoen van diverse soorten, onder andere van vogels. Hieronder is daarom per soortgroep aangegeven welke effecten op beschermde soorten kurmen optreden en welke eventuele stappen genomen moeten worden om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Voor de verspreidingsinformatie is gebmik gemaakt van de inventarisaties die de gemeente Almere laat uitvoeren voor haar grondgebied. In dit geval is dat de inventarisatie uit 2011 van Van Groen en Nederpel. Zorgplicht ten aanzien van licht beschermde soorten In de omgeving van de dijk komen meerdere licht beschermde soorten (tabel 1 van de Floraen faunawet) voor. Dit betreft onder andere de groene kikker, bruine kikker, gewone pad, brede wespenorchis, haas, egel, mol, konijn, vos en ree. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen, maar de zorgplicht is nog wel van toepassing. Hiervoor moet, op het moment dat de planning van de werkzaamheden concreter uitgewerkt is, een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Vaatplanten Aan de zuidkant van het tracé is op de dijk een grote groeiplaats van de rietorchis aanwezig (zie verspreidingskaart hieronder). In totaal komen er enkele honderden exemplaren voor. De rietorchis is algemeen beschermd (tabel 2 van de Flora-en faunawet). De dijkreconstructie wordt uitgevoerd conform de goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Almere. Hiervoor moet, op het moment dat de planning van de werkzaamheden concreter uitgewerkt is, een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Door aantoonbaar volgens de gedragscode te werken, geldt een vrijstelling voor tabel 2 soorten. Andere beschermde planten zijn niet aangetroffen langs de dijk. Vissen bi de huidige situatie ligt een kwelsloot in de binnenteen. Deze kwelsloot wordt gedempt op het moment dat de binnendijkse bebouwing wordt gerealiseerd. Voor het verdwijnen van deze kwelsloot wordt een drain of lokaal vervangende watergang gegraven binnen het plan DUIN. Hoewel het dempen van de kwalsloot niet in de werkzaamheden is opgenomen en geen gerichte inventarisaties is uitgevoerd wordt er wel kort op ingegaan. Gezien de situatie kan er van worden uitgegaan dat de kleine modderkmiper hier voorkomt. Tijdens inventarisatie elders is namelijk zowel binnendijks als buitendijks de kleine modderkruiper aangetroffen :J-Definitief ARCADIS 15

16 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Aimere Poort De kleine modderkmiper kan snel nieuwe wateren koloniseren. De kleine modderkmiper is algemeen beschermd (tabel 2 van de Flora-en faunawet). De dijkreconstmctie wordt uitgevoerd conform de goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet van de Gemeente Almere. Hiervoor moet, op het moment dat de planning van de werkzaamheden concreter uitgewerkt is, een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Door aantoonbaar volgens de gedragscode te werken, geldt een vrijstelling voor tabel 2 soorten. De aanwezigheid van overige beschermde vissen bij het dijktracé kan worden uitgesloten. Afbeelding 5 Verspreidingskaart rietorchis [Van d«r Goes cn Groot MbgiititaJh^t.*..»lin4vmt. I ^ " Reptielen en amfibieën In Almere Poort is, ondanks gericht onderzoek, de ringslang niet aangetroffen. Het gebied vormt wel een geschikt leefgebied, maar blijkbaar heeft deze soort het gebied nog niet weten te koloniseren. De aanwezigheid van de ringslang wordt uitgesloten. Overige beschermde reptielen zijn niet aangetroffen. In Almere Poort komt de mgstreeppad voor. Deze soort is echter alleen aangetroffen in de open zandige vlakte van Almere Poort en niet in de direct omgeving van de dijk. De aanwezigheid van voortplantingswater of overwinteringsplaatsen bij de dijk kan dan ook worden uitgesloten. Andere beschermde amfibieën zijn niet aangetroffen. Broedvogels Langs de dijk komen tijdens het broedseizoen meerdere algemene soorten tot broeden. Hierbij is met name de aanwezige opgaande begroeiing dat binnen- en buitendijks aan de dijk grenst een geschikt broedhabitat. De dijk zelf en de oever langs de noordkant van het dijktracé zijn ongeschikt als broedlocatie, vanwege het ontbreken van opgaande begroeiing en de aanwezigheid van verstoring op de dijk. In het opgaand groen dat grenst aan de dijk kunnen algemene soorten van bos- en stmweel broeden, zoals de merel, winterkoning, tjiftjaf, fitis, zanglijster, roodborst, kneu, vink en heggermius. 0759S2734:J - Definitief ARCADIS 16

17 M.e.r.-beoordeiing Dijkreconslructie Kustzone Almere Poort In de omgeving van de dijk komen ook enkele soorten voor met jaarrond beschermde nesten. Op 350 meter afstand bevindt zich een haviksnest en op 360 meter een buizerdnest. Deze nesten bevinden zich buiten het beinvloedingsgebied van de dijkreconstmctie. Dichter bij de dijk bevinden zich nesten van zogenaamde categorie 5 soorten (niet jaarrond beschermd, inventarisatie wel gewenst): In de binnendijkse bossen bevinden zich twee nesten van de grote bonte specht (minimaal 220 m afstand), één van de grauwe vliegenvanger (300 meter afstand), één van de boomklever (230 meter afstand) en twee van de zwarte kraai (minimaal 230 meter afstand). Op de buitendijkse bebouwing bij de jachthaven bevinden zich vier kolonies van de huiszwaluw (minimaal 150 meter afstand) en één kolonie van de boerenzwaluw (80 m afstand). De werkzaamheden vinden plaats tijdens het broedseizoen, dus mogelijk worden deze nesten aangetast door de werkzaamheden. Bij de werkzaamheden wordt geen opgaand groen verwijderd, al bestaande nesten worden dan ook niet vernietigd. Wel vinden de werkzaamheden plaats nabij opgaand groen, zowel binnen- als buitendijks. Verstoring van bestaande nesten kan dus wel plaatsvinden. Broedvogels van bos en stmweel zijn minder gevoelig voor optische verstoring dan bijvoorbeeld weidevogels. Geluidsverstoring van het plaatsen van damwanden is dan ook de meest verstorende factor en wordt als leidend beschouwd voor de mate van verstoring ('worst-case benadering'). Uitgangspunt is dat het plaatsen van damwanden gepaard gaat met een bronvermogen van 108 db(a). Uit onderzoek langs snelwegen is bekend dat vanaf een geluidsniveau van db(a) de relatieve broeddichtheid van vogels van bos en stmweel afneemt (Reijnen et al, 1992). Dit effect heeft te maken met de vestigingskeuze van broedvogels. Broedvogels vestigen zich blijkbaar in mindere mate in de buurt van constant hoge geluidsbronnen, zoals snelwegen. Voor de dijkreconstructie zijn geen geluidsberekeningen uitgevoerd, maar de 43 db(a) contour van de piekgeluiden ligt op ruim 360 meter vanaf de werkzaamheden. Dit gaat uit van de afwezigheid van obstakels en een gladde ondergrond, wat niet aan de orde is bij de dijkreconstructie. Het piekgeluid van 45 db(a) zal dan ook minder ver reiken dan deze 360 meter. Bovendien is voor de broedvogeldichtheid het gemiddelde geluidsniveau van belang: de werkelijke contour van het gemiddelde 45 db(a) LAeq geluidsniveau, dus tot waar de broedvogels nog een verstorende werking zullen ondervinden, zal dan ook op nog kleinere afstand van de werkzaamheden liggen. Worst-case is uitgegaan van een effectafstand van 300 meter, wat zeker een overschatting is van de werkelijke verstoringscontour. De werkzaamheden zullen er toe leiden dat broedvogels, die zich binnen 300 meter van de dijk bevinden, zich op grotere afstand van de dijk gaan vestigen. De jaarrond beschermde nesten van de havik en buizerd ondervinden geen hinder van de werkzaamheden, want deze bevinden zich op meer dan 300 meter afstand en daarmee buiten de invloedssfeer van de dijkreconstmctie. Nesten van broedvogels die zich voorafgaand aan de werkzaamheden hebben gevestigd in het opgaand groen kunnen tijdelijk bloot staan aan gemiddelde geluidsniveaus van meer dan 45 db(a). Dit is de drempelwaarde waarboven een verlaging van de broedvogeldichtheid is geconstateerd in het reeds aangehaalde onderzoek van Reijnen et al. (1992). Uit recent onderzoek bij het circuit van Assen is echter gebleken dat broedvogels aanzienlijk minder gevoelig zijn voor geluiden die fors hoger zijn dan 45 db(a), wanneer ze zich eenmaal gevestigd hebben (Henkens et al, 2012). Dit geldt ook voor soorten die bij het :J - Definitief ARCADIS 17

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Werkzaamheden. Aan. Hilke de Vries Van. Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft

Memo. Inleiding. Werkzaamheden. Aan. Hilke de Vries Van. Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft Aan Hilke de Vries Van Carola van den Tempel CC Datum 9 september 2016 Betreft Memo Kap en Werkzaamheden Groene Lint Project Activiteiten Quatrebras Inleiding De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam 29 juni 2015 Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, VolendamVolendam Verantwoording Titel Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Hofjeswoningen Wijk bij Duurstede Projectnummer: 7323 Datum: 9-7-2015 Projectleider: Rob van Dijk Opgesteld: Tatiana Lodder De gemeente Wijk bij Duurstede is van plan om 29 hofwoningen

Nadere informatie

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: +31 65 46 80 79 5 / email: hanneke.oudega@tauw.nl) Datum 21 februari 2012 Kenmerk N002-4798963OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol plangebied Insulindeblok, Amsterdam - concept -

Ecologisch werkprotocol plangebied Insulindeblok, Amsterdam - concept - Ecologisch werkprotocol plangebied Insulindeblok, Amsterdam - concept - Colofon Titel Ecologisch werkprotocol plangebied Insulindeblok, Amsterdam Projectnummer 12408 Opdrachtgever D. van Geemen & Zn BV

Nadere informatie

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. dhr. P. van den Broek Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Datum: 2 april

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477 Notitie Quickscan natuuronderzoek Parallelweg 9 in Neede In het kader van de Flora- en faunawet Dit rapport is gedrukt op 100% FSC-papier oktober rapportnr: 13477 In opdracht van: Gemeente Berkelland Postbus

Nadere informatie

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS projectnr. 249939 rev. 00 13 augustus 2012 auteur ir. M. Korthorst Opdrachtgever Blauwhoed Eurowoningen B.V. Piet Heinkade 201 1019 HC Amsterdam datum vrijgave beschrijving revisie 0.0 goedkeuring Vrijgave

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Aan: S. Baardwijk (Sjaak Baardwijk Hoveniersbedrijf ) Van: Kopie: L. Boon (Ecoresult) B. Verhoeven (Ecoresult) Datum: 15 oktober 2014 Versie:

Nadere informatie

Notitie Quickscan flora en fauna

Notitie Quickscan flora en fauna Notitie Quickscan flora en fauna De Uithof/ Kromhout te Utrecht Projectnummer: 5755.9 Datum: 5-5-2017 Projectleider: Opgesteld: Opdrachtgever: Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht laat jaarlijks bomen

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, Bureauonderzoek ecologie, wijzigingsplan IJsseldijk-West Ecologie Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

memo datum: 22 juli 2011

memo datum: 22 juli 2011 memo aan: van: Buro SRO Laneco datum: 22 juli 2011 betreft: 1 Inleiding Aan de Koterweg te Barneveld is de sloop van een voormalig kruisgebouw voorgenomen. In de plaats hiervan worden 17 zorgappartementen

Nadere informatie

NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL. 28 oktober /CE4/OKO/ & ARCAD1S

NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL. 28 oktober /CE4/OKO/ & ARCAD1S NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATER EINDRAPPORTAGE GEMEENTE SCHIJNDEL 28 oktober 2004 110632/CE4/OKO/000217 & ARCAD1S NATUURWAARDENONDERZOEK LOCATIE THEATERI Inhoud 1 Inleiding 2 Algemene beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 29 januari 2016 ONS KENMERK: UW KENMERK: -- AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-879/16.00623/RalSm R.R. Smits G. Hoefsloot

Nadere informatie

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Danielweg te Horst

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Danielweg te Horst Memo nummer rev 00 datum 2 11 2011 aan RvR Limburg C.V. van L.E.Dinger kopie project projectnummer 200163 betreft Quickscan Flora en Fauna Danielweg te Horst Inleiding RvR Limburg C.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 03-12-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever:

Nadere informatie

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Jacob Poelsweg te America

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Jacob Poelsweg te America Memo nummer rev 00 datum 2 11 2011 aan RvR Limburg C.V. van L.E.Dinger kopie project projectnummer 200163 betreft Quickscan Flora en Fauna Jacob Poelsweg te America Inleiding RvR Limburg C.V. heeft het

Nadere informatie

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES ONDERWERP

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER  ADRES ONDERWERP PROVINCIE :: UTRECHT Aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland Ontvangen - 3OKT. 201^ Par. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 21-04-2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: - AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-143/15.02500/DirKr D.B.

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. De heer J. Arends. datum: 20 april quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. De heer J. Arends. datum: 20 april quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: De heer J. Arends SAB RIJS/110571 datum: 20 april 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Opheusden (gemeente Neder-Betuwe, provincie Gelderland)

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014).

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014). Notitie Referentienummer Kenmerk 349218 Betreft Natuuronderzoek in het kader van Goede Ruimtelijke Onderbouwing voor het realiseren van een hotel-woningen complex aan de Croeselaan 1-3 in Utrecht. 1 Inleiding

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

NOTITIE. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 08-04-2016 ONS KENMERK: 16-188/16.02404/DirKr UW KENMERK: VPL nr. 236970 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH September 2015 Quick scan Flora- en faunawet Kaatsweg 3 Roderesch Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Het

Nadere informatie

Terneuzen. Quickscan Flora en fauna. Wulpenbek 16 te Hoek. concept. I. Dekker MSc. identificatiecode: datum: status:

Terneuzen. Quickscan Flora en fauna. Wulpenbek 16 te Hoek. <NL.IMRO.Invullen> concept. I. Dekker MSc. identificatiecode: datum: status: Terneuzen Quickscan Flora en fauna Wulpenbek 16 te Hoek identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: 16-09-2016 concept projectnummer: auteur I. Dekker MSc. Inhoud van

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Elburgweg 59, Apeldoorn Datum: 21-10-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: P3959 Aanleiding en doel Aan de Elburgweg te Apeldoorn worden twee kippenschuren

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage betreffende aanvullend onderzoek rond uw plangebied Waterman II te Rijsbergen (zie figuur 1).

Hierbij ontvangt u de rapportage betreffende aanvullend onderzoek rond uw plangebied Waterman II te Rijsbergen (zie figuur 1). Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v. dhr. E. Riphagen Postbus 40 4900 AA OOSTERHOUT Uw kenmerk: ***** Ons kenmerk: ORNA1201.B4 Datum: 5-12-2012 Projectgebied: Wonen Werken Waterman Rijsbergen

Nadere informatie

Beschermde soorten in Hasselt (Overijssel)

Beschermde soorten in Hasselt (Overijssel) Beschermde soorten in Hasselt (Overijssel) Het belang voor de fauna van bestemmingsplan Hasselt binnen de veste Versie 1 25 november 2008 Zoon buro voor ecologie Colofon Titel Ondertitel Opdrachtgever

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Soortenonderzoek Julianahof Zeist

Soortenonderzoek Julianahof Zeist Soortenonderzoek Julianahof Zeist 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Soortenonderzoek Julianahof Zeist Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS BV / CAREOS GROEP 15 oktober 2012 076649227:0.3 B01043.200918.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 Opdrachtgever: SD+P management en Advies BV Projectnummer : P12039 Datum : Auteur : M. Kuiper Controle : P.M.A. van der Wielen Paraaf : Postbus 36233 1020 ME AMSTERDAM

Nadere informatie

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

memo Actualisatie Flora- en faunaonderzoek in verband met nieuwe Wet natuurbescherming.

memo Actualisatie Flora- en faunaonderzoek in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. memo aan: van: ons kenmerk: Gemeente Haaren SAB FRAN/VERK/100799.03 datum: 27 februari 2017 betreft: Actualisatie Flora- en faunaonderzoek in verband met nieuwe Wet natuurbescherming. INLEIDING In Esch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht NOTITIE R. Stout Middelweg 12 2841 LA Moordrecht DATUM: 16 april 2012 ONS KENMERK: 12-200/12.01680/DirSt UW KENMERK: Gunning 22-03-2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: ing. K.D. van Straalen drs. I. Hille

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : E c o l o g i s c h o n d e r z o e k

B i j l a g e 2 : E c o l o g i s c h o n d e r z o e k B i j l a g e 2 : E c o l o g i s c h o n d e r z o e k Quickscan Flora en faunawet Dierenartsenpraktijk te Drogeham Quickscan Flora en faunawet Dierenartsenpraktijk te Drogeham Status Concept Datum 24

Nadere informatie

1.1 INLEIDING... 2 1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 2 1.3 DE PLANNEN... 3 1.4 OPBOUW RAPPORT... 3 2.1 FLORA- EN FAUNAWET...

1.1 INLEIDING... 2 1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 2 1.3 DE PLANNEN... 3 1.4 OPBOUW RAPPORT... 3 2.1 FLORA- EN FAUNAWET... INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 2 1.3 DE PLANNEN... 3 1.4 OPBOUW RAPPORT... 3 2 FLORA- EN FAUNAWET... 4 2.1 FLORA- EN FAUNAWET... 4 2.2 RODE LIJST...

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, opgaande beplanting en watergangen. Ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven

Notitie quickscan beschermde soorten Prinsejagt-Driehoeksbos te Eindhoven Gemeente Eindhoven T.a.v. Mw. Babette van de Padt Nachtegaallaan 15 5613 CM Eindhoven Datum: 2 maart 2016 Behandeld door: Johan Zwanenburg Ons kenmerk: P2016/15 Uw kenmerk: Notitie quickscan beschermde

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord

Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord Verkennend natuuronderzoek herinrichting Venlo-Noord Onderzoek naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden Datum: 16-04-2013 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: AT/2013/16.04

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM FLORA- EN FAUNADOSSIER SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM 3 maart 2014 dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv. Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020-4727777 info@natuurbeleven.nl Inhoud 1. Aanleiding... 3 2.

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Auteur: A. (Adriaan) de Gelder Veldonderzoek: M. (Martijn) Bunskoek Project: 14-236 Datum: 1 augustus 2014 Status: Concept

Nadere informatie

/ Stadhuisplein, Veghel

/ Stadhuisplein, Veghel Advies : QuickScan Flora & Fauna Rembrandtlaan / Stadhuisplein, Veghel Datum : 29 januari 2014 Opdrachtgever : Megaborn, Dhr. Ir. N.A. van Amstel Projectnummer : 211x06733 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren SAB RIJS/110164.01 datum: 22 juni 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Ootmarsum (gemeente Dinkelland,

Nadere informatie

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming

Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november Soortenbescherming Quick scan natuurtoets KuiperCompagnons d.d. 30 november 2009 Soortenbescherming De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze

Nadere informatie

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181)

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemeente Werkendam t.a.v. C.A.A.M. de Jong Postbus 16 4250 DA Werkendam Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemert, 5 augustus 2010 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

NATUURONDERZOEK A9 BADHOEVEDORP

NATUURONDERZOEK A9 BADHOEVEDORP NATUURONDERZOEK A9 BADHOEVEDORP Vleermuizen vliegroutes en foerageergebied Eindrapport Adviesbureau E.C.O. Logisch Nieuwerkerk a/d IJssel, 16-11-2016 VERANTWOORDING Opdrachtgever: Aveco de Bondt Contactpersoon:

Nadere informatie

M.e.r-beoordeling bestemmingsplan Randstadrail (HSE)

M.e.r-beoordeling bestemmingsplan Randstadrail (HSE) M.e.r-beoordeling bestemmingsplan Randstadrail (HSE) 1 Inleiding Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit Milieueffectrapportage in werking getreden. Essentie van de wijziging is dat voor de beoordeling

Nadere informatie

Werkzaamheden gemaal Emilia en gemaal Westland Quickscan flora- en faunawet

Werkzaamheden gemaal Emilia en gemaal Westland Quickscan flora- en faunawet BEM1605644 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 28-11-2016 ZK16004958 Beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Werkzaamheden gemaal Emilia en gemaal Westland Quickscan flora-

Nadere informatie

Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen

Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen In het kader van de Flora- en faunawet In opdracht van: De Woningstichting Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen RA13343-01 2 Colofon Tekst, foto's en samenstelling

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Bijlage 3 Onderzoek flora en fauna Ecologie In dit onderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven

Nadere informatie

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk Life+/Blues in the Marshes, actie A-4 Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Nadere informatie

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM Colofon Opdrachtgever: Tulp-Bijl B.V. Titel: Quickscan Edeseweg 51 Wekerom Status: Definitief Datum: Februari 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Foto s: M. van Os Kaartmateriaal:

Nadere informatie

Ecologische Risico Analyse

Ecologische Risico Analyse Ecologische Risico Analyse Project: RWZI s-hertogenbosch Opdrachtnemer Opgesteld door Opdrachtgever : Combinatie Besix-Hegeman : Besix : Waterschap Aa en Maas Documentnummer Datum : 06-05-2015 Opgesteld:

Nadere informatie

Vleermuisonderzoek Kildijk

Vleermuisonderzoek Kildijk Vleermuisonderzoek Kildijk Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen rond de dijkverbeteringslocatie langs de Dordtsche Kil Definitief Grontmij Nederland bv Houten, 28 augustus 2009 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode

Project Status Datum. Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016. Auteur Veldonderzoek Projectcode Onderwerp Opdrachtgever Emmaschool Heerde Witpaard Project Status Datum Sloop en nieuwbouw locatie Emmaschool concept 14 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder, A. (Adriaan) de Gelder, A.

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard

Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard In opdracht van: Bosgroep Zuid Nederland Juni 2014 DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum.

Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum. Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum. Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum. Status Definitief Datum 18 september 2014 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk

Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk Een inventarisatie van beschermde Zelhem flora en fauna Zelhem, februari 2007 Rapportnummer 0712 Projectnummer 756 opdrachtgever VanWestreenen Adviseurs Varsseveldseweg

Nadere informatie