M.E.R.-BEOORDELING DIJKRECONSTRUCTIE KUSTZONE ALMERE POORT GEMEENTE ALMERE. 9 juli :J - Definitief B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M.E.R.-BEOORDELING DIJKRECONSTRUCTIE KUSTZONE ALMERE POORT GEMEENTE ALMERE. 9 juli 2013 075952734:J - Definitief B02022.000047."

Transcriptie

1 M.E.R.-BEOORDELING DIJKRECONSTRUCTIE KUSTZONE ALMERE POORT GEMEENTE ALMERE 9 juli :J - Definitief B ^ ARCADIS

2 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort Inhoud 1 Inleiding. 1.1 Voorgenomen activiteit 1.2 Waarom een m.e.r.-beoordeling? 1.3 Doel van de m.e.r.-beoordeling 1.4 M.e.r.-beoordelingsprocedure.3 _3 _4 _4 5 2 Projectbeschrijving_ 2.1 Aanleiding project_ 2.2 Beschrijving plangebied 2.3 Toelichting dijkreconstructie. 2.4 Projecten in de omgeving _6 _6 _7 _ Mllieubeoordeling 3.1 Inleiding 3.2 Wat wordt er beoordeeld? 3.3 Beoordeling effecten natuur 3.4 Beoordeling overige milieueffecten Geluid en lucht Water Bodem Ruimtegebruik (wonen & werken, landbouw en recreatie) Landschap Cultuurhistorie en archeologie _ _ _ Samenvatting en conclusie 22 Literatuurlijst. 23 Colofon :J - Definitief ARCADIS

3 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort HOOFDSTUK Inleiding 1.1 VOORGENOMEN ACTIVITEIT Deze m e r -beoordeling heeft betrekking op het reconstmeren van de primaire waterkermg direct langs het IJmeer gelegen in de gemeente Almere. De reconstructie is noodzakelijk voor de aanleg van een woonwijk achter de dijk, het Plan DUIN. Deze beoordeling gaat m op de effecten van de werkzaamheden die zijn opgenomen in het Projectplan De uit te voeren werkzaamheden omvat primair een binnendijkse opgave met woningen, leisure kantoren en winkels, en in navolging hiervan aanpassing van de waterkering. In het buitendijkse gebied wordt in opdracht van 'Den Daas recreatie' de omgeving van de aanwezige jachthaven aangepast en zal het aanwezige strand worden uitgebreid. Onderdeel van de plannen is de aanleg van een strandboulevard en de bouw van woningen en overige functies in de huidige keurzone van de aanwezige primaire waterkermg. De plannen voor de bouw van deze bebouwing zijn reeds mogelijk gemaakt in het vigerende bestemmingsplan en overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst Almere Poort Kustzone (gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland, februari 2008). Om deze bebouwing mogelijk te maken moet de primaire waterkering aangepast worden. De reconstmctie van de waterkering is de voorgenomen activiteit waar deze m.e.r.-beoordelmg (behorende bij het projectplan) betrekking op heeft. De totale ontwikkeling van de Kustzone vindt over een lengte van circa 3,1 kilometer plaats, tussen km 3,10 en 6,20 van de IJmeerdijk. Vanwege een fasering van de bouwplannen van Plan DUIN wordt de dijkreconstmctie in drie trajecten uitgevoerd (zie figuur 1). Onderscheidend tussen de deeltrajecten is de afstand tussen de bebouwing en de nieuwe buitenkminlijn van de IJmeerdijk ('onbebouwd'). De fases zijn als volgt benoemd: 1. Noordelijk deel 2. Middendeel 3. Zuidelijk deel 39 meter onbebouwd 25 meter onbebouwd 39 meter onbebouwd meter Van km 3,10 tot km 4, meter Van km 4,45 tot km 5,40) 800 meter Van km 5,40 tot km6,20 Plan DUIN gaat uit van bouwen binnen de kernzone van de dijk, met name ter plaatse van het centmmgebied van kilometer 4,45 tot aan kilometer 5,40. In afbeelding 1 is het deel van de waterkering dat onderwerp is van deze m.e.r.-beoordeling aangegeven. Het middendeel het 25-meter profiel, is uitgewerkt in het projectplan. De focus van voorliggende m.e.r.-beoordeling ligt daarom ook op het middendeel. De uitwerking van het noordelijke en zuidelijke deeltraject, volgt in een later uit te werken projectplan(nen). De effecten van deze reconstructie zijn in deze m.e.r.-beoordeling wel beschouwd ;J - DeWet ARCADIS I 3

4 Diikreco s^c«skus.raa Afteeldingjl overzicht projectgebied Plan DUIN kustzone Almere De aanpassing van een primaire waterkering f. projectplan, welke dient te worden ojgez rh t ^ ^"^^"«^'^ Hd 1). Gekoppeld aan het besluit overte p ojrct"^^ ^^^^^^^ -^el 5.4, uugevoerd te worden. In het Besluit Mill uix^^^^^^ -e.r-beoordeling een besluit (ir^ dit geval de goedkeuring v l h """^"^^ ^^ven dat overstromingen, met inbegrip van p r i r n a Z w Z 7 ""^'^ '^"''"^ «*V«.//.c^.«,,.;,;, " - ^. ^ n.,>.rf//,,,,, bijlage D mn het wordt vastgelegd, m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Deze./spraken z,( v,gelegd in eens. r ' ' "'''^'^"'""^^^^ i :J.Oefiniliet -4.e de, ^:z:c!:rrr''"' een gezamenlijke lengte van meter. ARCADIS 4

5 M.e.r.4ieoorde!ing Dijkreoonstrude Kustzone Almere Poort informatie opneemt op basis waarvan het bevoegd gezag een besluit kan nemen over de noodzakelijkheid van een m.e.r. Het bevoegd gezag besluit op basis van deze informatie of voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit (in dit geval de dijkaanpassing) een m.e.r.- procedure doorlopen moet worden, vanwege 'de belangrijke nadelige gevolgen die de ingreep voor het milieu kan hebben'. In voorliggende notitie wordt op deze milieueffecten ingegaan, waarbij wordt ingegaan op de volgende onderdelen: «Kenmerken van de activiteit (onder andere omvang en cumulatie), uitgewerkt in hoofdstuk 2; Plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving), uitgewerkt in hoofdstuk 3; «Kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit), uitgewerkt in hoofdstuk M.E.R.-BEOORDELINGSPROCEDURË Met de voorliggende m.e.r.-beoordeling deelt de Gemeente Almere (initiatiefnemer) aan de Provincie Flevoland (bevoegd gezag) mede dat zij voornemens is een m.e.r.- beoordelingsplichtige activiteit, het aanpassen van een primaire waterkering, te realiseren. De gemeente heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de beheerder van de dijk, het waterschap Zuiderzeeland. Daarbij is in deze m.e.r.-beoordeling gemotiveerd of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht worden :J - DeliniSef ARCADIS

6 Diikreconsmicte Kustzone Almere Poort HOOFDSTUK Projectbeschrijving IA AANLEiniMq PROJFCT Ontwikkeling Kustzone: Relatie met water en strand belangrijk Bestemmingsplan Almere Poort In 2007 is het bestemmingsplan voor Almere Poort vastgesteld Dit be. Afspraken over inpassing ruimtelijke ontwikkelingen t o.v. de waterkering S» ~ * ^ s. «^, ^ ^^^^ Om omwikkelingen op en asl de erkering mogeliik Ie maken, waierkering noodzakelijk. In (ebrnarl '»»"P«*"Sen aan de tussen Wale^chap 2 lde«elanz 17 kingsove,eenko, n.oge,ljkhede,it.j :r^7/; f 7«^' '8^^^^^^ condilies, me, een tweetal. 2 ^ ^ ^ " * """^""S. onder..menwerking r j r n t ^ ' ' - ' * " (^^epa g,aat2.3,. deze = ^ : : ^ ~ ~ = = ^ ' Plan DUIN: uitwerking bestemmingsplan Almere Poort Marktuitvraag: plan DUIN d=semeentealskadel a de~^ ~ proiectoniwikkelaar/belegge,,. T masterplan DUIN van he.masterplanopwdelt^rczr'^r^^''""^^^^^^ DUIN is een tweetal contracten tussen Z r J. T "»"'""'''=«""8 pto.pril 2010 en december 20,, O n t, " T T " '«"* <l' "».emeente,betp,a ou.:idrd:reir;:^^^^^^ :J-Definitief ARCADIS 6

7 U.e.r.-beoordeling Diikreconslructie Kustzone Almere Poort Dijkreconstructies om plan DUIN mogelijk te maken: Vastleggen in projectplannen. Afbeelding 2 Weergave op hoofdlijnen van masterplan DUIN. Dijkreconstructies in plan DUIN mogelijk maken De realisatie van plan DUIN wordt gefaseerd uitgevoerd. Langs het tracé dat in afbeelding 1 met een gele lijn is aangeduid, het 25-meter profiel, worden de eerste woningen en andere voorzieningen gerealiseerd. De aanpassingen worden uitgevoerd conform de afspraken met het waterschap (1/ overslagfrequentie) en maken toekomstige ontwikkelingen mogelijk zoals de ontwikkeling van de strandboulevard en de realisatie van gebouwen direct langs de dijk. DUIN wwdt over een lamge pmoóe ontwiwccld. Dc uitwerking van dc verschillende «fcclplanncn is een proces waarin oen st^ds verdere verfijning en bijstellii^ van het ontweip sal plaatsvinden. Dit illustratieve beeld laat zien boe DUIN er over 10 tm IS jaar uit kan zien. 2.2 BESCHRIJVING PLANGEBIED De ontwikkeling van de Kustzone vindt plaats over een lengte van circa 3,1 kilometer van de IJmeerdijk. Het Plan DUIN waarvoor de dijkreconstructie wordt beschreven omvat het centrumgebied van kilometer 4,45 tot aan kilometer 5,40. Het plan ligt aan de IJmeerdijk binnen de gemeente Almere. De IJmeerdijk is een primaire waterkering en loopt direct langs het IJmeer. De waterkering is aangelegd bij de drooglegging van de Flevopolders en maakt onderdeel uit van de dijken die Flevoland tegen overstromen beschermd. De dijk is, zoals gebruikelijk bij de IJssekneerpolderdijken, aangelegd op een grondverbetering en is opgebouwd uit zand. Op deze dijk ligt plaatselijk een asfalt rijweg met een parkeerhmctie. De bekleding van de dijktaluds bestaat overwegend uit gras met buitendijks (lokaal) bleksteen taludbescherming :J - Definitief ARCADIS

8 ... We.r.^)eoontelng Uijkreconstrucfie Kustzone Almere Poort Afbggiding 3 Luchtfoto IJmeerdijk en jachthaven 23 TOELICHTiMri DiJKRFrnMQTo^f.^T p de voorgenomen IrulAti^f'JH, T ^ " " ' * " * de.tellng.z:x:cre-^^^^^^^^ ' '"S»..». Om Reconstructie Middendeel Om bebouwing dichter op de waterkering mogelijk te maken i: is het kemzoneprofiel voor het Geoptimaliseerde oplossing ^,,^^^"''«"""'»""^"'v*r«««' 25 meter variant voor het midden-deeltraject r rm'uuuiuminuwmw :J-Definitief ARCADIS 8

9 M.e.r..beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Almere Poort middendeel geoptimaliseerd door toepassing van een constructieve (stalen) damwand in het biimentalud. Met deze damwand kan het ruimtegebruik van de nieuwe (hogere) kering worden ingepast binnen de basis van de huidige kering. Tevens wordt de dijk opgehoogd. De bebouwing komt op 25 meter uit de nieuwe buitenkminlijn van het kemzoneprofiel. Damwand De damwand maakt, samen met het dijklichaam onderdeel uit van de waterkering en heeft een grond kerende functie. De damwand garandeert te allen tijde dat de dijk voldoet aan de veiligheidseisen. De damwand heeft een lengte van circa 9 meter. De bovenzijde ligt op NAP +0,00 meter (type damwand profiel AZ 18). De bebouwinggrens aan de binnenzijde ligt op 4 meter uit de damwand. De binnendijkse bebouwing staat op een afstand van 25 meter uit de nieuwe buitenkminlijn. De werkzaamheden geschieden in ieder geval vanaf de binnendijkse teen, dus niet vanaf de kmin van de dijk. De damwanden worden geplaatst door middel van trillen. Dit gaat gepaard met geluidsproductie met een bronvermogen van 108 db(a) (Fugro Geoservices BV). Drainage In de huidige situatie ligt een kwelsloot in de binnenteen. Deze kwelsloot wordt gedempt op het moment dat de binnendijkse bebouwing wordt gerealiseerd. Voor het verdwijnen van deze kwelsloot wordt een drain of lokaal vervangende watergang gegraven binnen het plan DUIN. Om uitspoelen van de ophoging achter de damwand, direct na aanbrengen van de damwand, te voorkomen wordt ook hier een afwatering aangelegd in de vorm van drainage. Bekleding buitendijks Met de binnenwaartse versterking blijft het buitentalud gehandhaafd. Wel wordt de bekleding van het buitentalud vervangen. In de huidige situatie is het buitentalud van de IJmeerdijk bekleed met een dijkbekleding van Belgische bloksteen of gras. De aanpassing van het buitentalud bestaat uit: Over de gehele lengte wordt aan de onderzijde een betoimen teenschot aangebracht en aan de bovenzijde een betonband. Aanbrengen van nieuwe taludbekleding bestaande uit betonzuilen met een hoogte van 30 cm op het buitentalud tussen een peil van 0,00 meter en +1,35 meter ten opzichte van NAP. Uitvoeren van de kruinophoging. Vanwege de zetting wordt rekening gehouden met een gelaagde ophoging van het grondlichaam. Hierbij is als zettingscompensatie bij aanleg enige overhoogte opgenomen in de kminhoogte. De verhoging wordt uitgevoerd met ophoogzand en afgedekt met klei. Vanwege mogelijke problemen, zoals uitspoelen door regenwater, worden het buitentalud en wegbermen direct na aanleg ingezaaid met graszaad voor het ontwikkelen van een goede grasbekleding. Werkperiode De reconstmctie van de waterkering in het middendeel (zie afbeelding 1) wordt uitgevoerd conform de volgende uitgangspunten: De dijkreconstmctie wordt in twee fases uitgevoerd: :J - Definitief ARCAD

10 M.e,r.-beoordeling Dijkreconslructie Kustzone Almere Poort Fase 1: Vanuit de uitgangssituatie (de huidige dijk) wordt in de eerste fase de damwand in de binnenteen aangebracht (1 april - juli 2014). Met de damwand is een stabiele waterkering gegarandeerd. De mimte tussen de bestaande dijk en de damwand wordt opgevuld. Fase 2: De tweede fase is de realisatie van het nieuwe dijk-, kemzoneprofiel. De dijk wordt opgehoogd en bekleed. Daarbij kan aan de zuidkant worden gewerkt van 15 maart t/m 15 oktober 2014 en aan de noordkant van 1 april t/m 21 augustus 2015 De waterkermgsveiligheid is na gereedkomen van de kminverhoging en de taludbekleding verhoogd tot overstromingsfrequentie 1 : Na afronding van de tweede fase wordt gestart met de aanlegwerkzaamheden voor onder andere de boulevard (fase 3: ) en de inrichting van de eindsituatie (fase 4: ). In het projectplan is de fasering uitgebreid beschreven De damwanden worden geplaatst, middels trillen Dit gaat gepaard met geluidsproductie met een bronvermogen van 108 db(a) (Fugro Geoservices BV> Er wordt alleen overdag gewerkt De waterhuishouding wordt tijdens en na de werkzaamheden aan de dijk in stand gehouden. Het noordelijke en zuidelijke deel Het noordelijke en zuidelijke deel worden gereconstmeerd conformhet in de Samenwerkingsovereenkomst afgesproken 39-meterprofiel. Dit profiel gaat uit van de mogelijkheid om te bouwen op 39 meter vanaf de nieuwe buitenkmin (1:10/000 norm) De volledige aanvulling gebeurt in grond. Hier is geen damwand voor benodigd. In de navolgende figuur is de dijkreconstmctie schematisch weergegeven De nadere uitwerking van dit profiel volgt in een later op te stellen projectplan. Uitgangspunt voor het Figuur 2 Illustratie "^^-"^t^-pm^&uuss. de SOK 2008, nu benoemd als 39 megffi^^^^woootc «i»09t KtWIZONE principeprofiel is dat deze volledig in grond wordt uitgevoerd en dat evenhiele effecten op de waterhuishouding worden opgelost. 2.4 PROJECTEN IN DE OMGR/IMfi In de Kustzone en de omgeving daarvan zijn geen concrete ontwikkelingen die van invloed zijn op de dijkreconstmctie of omgekeerd. In de beoordeling van de milieueffecten is :J - Definitief ARCADIS 10

11 M.e.r.-beoordeling Dijlireconstructie Kustzone Almere Poort daarom geen rekening gehouden met cumulatieve effecten vanwege ontwikkelingen die gelijktijdig plaats vinden :J - Definitief ARCADIS 11

12 M.e.r.-beoordefing Dijkreconstnjctie Kustzone Almere Poort HOOFDSTUK Milieubeoordeling 3.1 INLEIDING In paragraaf 1.3 is aangegeven dat in de m.e.r.-beoordeling drie criteria behandeld dienen te worden om het bevoegd gezag van voldoende informatie te voorzien om het besluit te kunnen nemen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport gemaakt dient te worden. Het eerste criterium, kenmerken van de activiteit, is behandeld in hoofdstuk 2 van deze m.e.r.-beoordeling. In voorliggend hoofdstuk wordt ingegaan op de twee laatste criteria: Plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving). Kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit). In de volgende paragraaf is voor de relevante milieuaspecten aangegeven of, en zo ja welke, milieueffecten optreden. 3^2 WAT WORDT ER BEOORDEELD? In paragraaf 3.3 worden de milieueffecten beoordeeld van de aanleg van zowel het 25-meter profiel als het 39-meter profiel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de realisatiefase en de eindsituatie. Voor het 25-meter profiel geldt als 'eindsituatie' het profiel conform figuur 1. Deze 'eindsituatie' is feitelijk een tussenfase, aangezien in de feitelijke eindsituatie de boulevard ook aangelegd is. De situatie mét boulevard maakt geen onderdeel uit van het project en wordt daarom ook niet beoordeeld in deze m.e.r.-beoordeling. Aangezien in het projectplan alleen het 25-meterprofiel wordt vastgelegd zijn daar waar relevant aangegeven op welke locatie effecten zijn te verwachten. Daarbij wordt ook aangegeven of de effecten optreden tijdens de aaiüegfase of tijdens de 'eindsituatie/ tussenfase'. 33 BEOORDELING EFFECTEN NATUUR In de nabijheid van het plangebied van de dijkreconstmctie ligt het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De aanwezigheid van dit gebied is het belangrijkste kenmerk van het studiegebied. In deze paragraaf is daarom uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de dijkreconstmctie. Om te bepalen of de dijkreconstmctie negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied is een Voortoets uitgevoerd. De Voortoets is als bijlage bij deze m.e.r.-beoordeling gevoegd :J - Definitief ARCADIS 12

13 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Aimere Poort (kenmerk: :1, datum: 9 juli 2013). De Voortoets is gebmikt als input voor de 'effectbeschrijving Natura 2000-gebied'. In deze paragraaf is daarnaast ook gekeken naar de effecten op flora en fauna, beschermd vanuit de Flora en Faunawet. Effectbeschrijving Natura 2000-gebied Direct aan de buitenzijde van de dijk ligt het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (zie afbeelding 4). Afbeelding 4 De ligging van het dijktracé (rood en blauw) ten opzichte van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (geel) Rood: 25-meter profiel Blauw: 39-meter profiel Bron ondergrond: website ministerie EL&I Voor dit Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen vanuit zowel de habitatals vogelrichtlijn. Het betreft de volgende typen en soorten: Habitattype: Kranswierwateren Habitatsoorten: rivierdonderpad en meervleermuis. Vogelrichtlijn broedvogelsoorten: aalscholver en visdief. Vogelrichtlijn niet-broedvogelsoorten: fuut, aalscholver, lepelaar, grauwe gans, brandgans, smient, krakeend, slobeend, krooneend, tafeleend, kuifeend, toppereend, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, dwergmeeuw en zwarte stem. De instandhoudingsdoelstellingen kunnen in gevaar werden gebracht door ruimtebeslag, trillingen en verstoring tijdens de uitvoeringsfase. Hierna zijn deze mogelijke verstoringen per type verstoring beoordeeld. Ruimtebeslag De dijk wordt aangepast, waarbij de binnenteen verplaatst wordt. Als gevolg van de dijkreconstmctie treedt echter geen mimtebeslag op in het Natura 2000-gebied Markermeer :J - Definitief 13

14 M.e.r.-beoordeling Dijltreconstructie Kustzone Aimere Poort & IJmeer. Het optreden van effecten door mimtebeslag als gevolg van de dijkreconstmctie is uitgesloten. Trillingen (onderwater geluid) Aangezien de damwand wordt geplaatst op minimaal 90 meter afstand van het open water door middel van trillen, met een relatief laag bronvermogen van maximaal 108 db(a), is het optreden van verstorende effecten als gevolg van onderwatergeluid uitgesloten. Verstoring (geluid, optisch) Bij het beoordelen van verstoring dient onderscheid gemaakt te worden in het noordelijke en het zuidelijke deel van het dijktracé: in het noordelijke deel grenst de dijk direct aan het NaUira 2000-gebied. In het zuidelijke is de dijk afgeschermd van het Natura 2000-gebied door een rij bomen, bosschages, hagen en de jachthaven. Aan de zuidkant wordt daarom van 15 maart t/m 15 oktober gewerkt. Aan de noordkant wordt alleen van 1 april t/m 31 augustus gewerkt (zie ook paragraaf 2.3). Noordelijk deel van Middendeel traject Als gevolg van werkzaamheden op en aan de dijk kan optische verstoring en geluidsverstoring optreden. In dit deel vindt vooral optische verstoring plaats. In de huidige situatie vinden op de dijk en in het buitendijks gebied al bewegingen van mensen en voertuigen plaats. De verstoringcontour is hierdoor waarschijnlijk minder dan 300 meter. Geluidsverstoring beïnvloedt alleen het deel waar de damwand wordt geplaatst. Hier wordt buitendijks uitgegaan van een effectcontour van 300 meter. Deze contour is gebaseerd op de optische verstoring. Uitgangspunt is dat als gevolg van deze verstoring buitendijks, gedurende de uitvoeringsperiode (van 1 april t/m 31 augustus), geen vogels met een instandhoudingsdoel voorkomen. Binnendijks ligt de effectcontour dichterbij de dijk: vanwege de aanwezigheid van bosopstanden en wegen reikt optische verstoring hier minder ver, namelijk tot aan de bospercelen. Zuidelijk deel van Middendeel traject Optische verstoring als gevolg van de dijkreconstmctie treedt hier rtiet op. Geluidsverstoring leidt alleen op het deel van het tracé waar de damwand wordt geplaatst tot mogelijke effecten (van 1 april t/m juli). Hierbij wordt uitgegaan van een worst-case effectgeluidscontour van 175 meter. Op de rest van het zuidelijke deel treedt tijdens de uitvoeringsperiode (van 15 maart t/m 15 oktober) geen relevante geluids- of optische verstoring op. Conclusie Op basis van het beinvloedingsgebied van de ingreep, de periode van de uitvoering en de aanwezigheid van de beschermde soorten zijn negatieve effecten op het grootste deel van de instandhoudingsdoelen uit te sluiten. Een aantal niet-broedvogels (fuut, lepelaar, brilduiker, kuifeend en meerkoet) die voorkomen in het noordelijk deel van de dijkreconstmctie bevindt zich tijdens de uitvoeringsperiode binnen het beinvloedingsgebied van de dijkversteking. Voor deze soorten vindt door verstoring tijdelijk in de periode april - augustus een verplaatsing van mst- en foerageergebieden plaats. Er zijn binnen het Markermeer & IJmeer voldoende alternatieve leefgebieden aanwezig om deze fimcties tijdelijk op te vangen. De :J - Definitief ARCADIS 14

15 M.e.r.-beoordeiing Dijltreconstructie Kustzone Almere Poort dijkreconstmctie heeft dan ook geen negatieve effecten op de seizoensgemiddelden van deze soorten in het Markermeer & IJmeer. Het optreden van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Markermeer & IJmeer als gevolg van de dijkreconstructie wordt uitgesloten. Effectbeoordeling Flora- en faunawet Ook voor de Flora- en faunawet geldt dat de belangrijkste effecten optreden tijdens de uitvoeringsfase. Met name de periode waarin de uitvoering plaats vindt is belangrijk. De uitvoeringsperiode van 1 april- 31 augustus (langs het noordelijk deel) en 15 maart tot 15 oktober (zuidelijk deel) valt midden in het voortplantingsseizoen van diverse soorten, onder andere van vogels. Hieronder is daarom per soortgroep aangegeven welke effecten op beschermde soorten kurmen optreden en welke eventuele stappen genomen moeten worden om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Voor de verspreidingsinformatie is gebmik gemaakt van de inventarisaties die de gemeente Almere laat uitvoeren voor haar grondgebied. In dit geval is dat de inventarisatie uit 2011 van Van Groen en Nederpel. Zorgplicht ten aanzien van licht beschermde soorten In de omgeving van de dijk komen meerdere licht beschermde soorten (tabel 1 van de Floraen faunawet) voor. Dit betreft onder andere de groene kikker, bruine kikker, gewone pad, brede wespenorchis, haas, egel, mol, konijn, vos en ree. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen, maar de zorgplicht is nog wel van toepassing. Hiervoor moet, op het moment dat de planning van de werkzaamheden concreter uitgewerkt is, een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Vaatplanten Aan de zuidkant van het tracé is op de dijk een grote groeiplaats van de rietorchis aanwezig (zie verspreidingskaart hieronder). In totaal komen er enkele honderden exemplaren voor. De rietorchis is algemeen beschermd (tabel 2 van de Flora-en faunawet). De dijkreconstructie wordt uitgevoerd conform de goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Almere. Hiervoor moet, op het moment dat de planning van de werkzaamheden concreter uitgewerkt is, een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Door aantoonbaar volgens de gedragscode te werken, geldt een vrijstelling voor tabel 2 soorten. Andere beschermde planten zijn niet aangetroffen langs de dijk. Vissen bi de huidige situatie ligt een kwelsloot in de binnenteen. Deze kwelsloot wordt gedempt op het moment dat de binnendijkse bebouwing wordt gerealiseerd. Voor het verdwijnen van deze kwelsloot wordt een drain of lokaal vervangende watergang gegraven binnen het plan DUIN. Hoewel het dempen van de kwalsloot niet in de werkzaamheden is opgenomen en geen gerichte inventarisaties is uitgevoerd wordt er wel kort op ingegaan. Gezien de situatie kan er van worden uitgegaan dat de kleine modderkmiper hier voorkomt. Tijdens inventarisatie elders is namelijk zowel binnendijks als buitendijks de kleine modderkruiper aangetroffen :J-Definitief ARCADIS 15

16 M.e.r.-beoordeling Dijkreconstructie Kustzone Aimere Poort De kleine modderkmiper kan snel nieuwe wateren koloniseren. De kleine modderkmiper is algemeen beschermd (tabel 2 van de Flora-en faunawet). De dijkreconstmctie wordt uitgevoerd conform de goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet van de Gemeente Almere. Hiervoor moet, op het moment dat de planning van de werkzaamheden concreter uitgewerkt is, een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Door aantoonbaar volgens de gedragscode te werken, geldt een vrijstelling voor tabel 2 soorten. De aanwezigheid van overige beschermde vissen bij het dijktracé kan worden uitgesloten. Afbeelding 5 Verspreidingskaart rietorchis [Van d«r Goes cn Groot MbgiititaJh^t.*..»lin4vmt. I ^ " Reptielen en amfibieën In Almere Poort is, ondanks gericht onderzoek, de ringslang niet aangetroffen. Het gebied vormt wel een geschikt leefgebied, maar blijkbaar heeft deze soort het gebied nog niet weten te koloniseren. De aanwezigheid van de ringslang wordt uitgesloten. Overige beschermde reptielen zijn niet aangetroffen. In Almere Poort komt de mgstreeppad voor. Deze soort is echter alleen aangetroffen in de open zandige vlakte van Almere Poort en niet in de direct omgeving van de dijk. De aanwezigheid van voortplantingswater of overwinteringsplaatsen bij de dijk kan dan ook worden uitgesloten. Andere beschermde amfibieën zijn niet aangetroffen. Broedvogels Langs de dijk komen tijdens het broedseizoen meerdere algemene soorten tot broeden. Hierbij is met name de aanwezige opgaande begroeiing dat binnen- en buitendijks aan de dijk grenst een geschikt broedhabitat. De dijk zelf en de oever langs de noordkant van het dijktracé zijn ongeschikt als broedlocatie, vanwege het ontbreken van opgaande begroeiing en de aanwezigheid van verstoring op de dijk. In het opgaand groen dat grenst aan de dijk kunnen algemene soorten van bos- en stmweel broeden, zoals de merel, winterkoning, tjiftjaf, fitis, zanglijster, roodborst, kneu, vink en heggermius. 0759S2734:J - Definitief ARCADIS 16

17 M.e.r.-beoordeiing Dijkreconslructie Kustzone Almere Poort In de omgeving van de dijk komen ook enkele soorten voor met jaarrond beschermde nesten. Op 350 meter afstand bevindt zich een haviksnest en op 360 meter een buizerdnest. Deze nesten bevinden zich buiten het beinvloedingsgebied van de dijkreconstmctie. Dichter bij de dijk bevinden zich nesten van zogenaamde categorie 5 soorten (niet jaarrond beschermd, inventarisatie wel gewenst): In de binnendijkse bossen bevinden zich twee nesten van de grote bonte specht (minimaal 220 m afstand), één van de grauwe vliegenvanger (300 meter afstand), één van de boomklever (230 meter afstand) en twee van de zwarte kraai (minimaal 230 meter afstand). Op de buitendijkse bebouwing bij de jachthaven bevinden zich vier kolonies van de huiszwaluw (minimaal 150 meter afstand) en één kolonie van de boerenzwaluw (80 m afstand). De werkzaamheden vinden plaats tijdens het broedseizoen, dus mogelijk worden deze nesten aangetast door de werkzaamheden. Bij de werkzaamheden wordt geen opgaand groen verwijderd, al bestaande nesten worden dan ook niet vernietigd. Wel vinden de werkzaamheden plaats nabij opgaand groen, zowel binnen- als buitendijks. Verstoring van bestaande nesten kan dus wel plaatsvinden. Broedvogels van bos en stmweel zijn minder gevoelig voor optische verstoring dan bijvoorbeeld weidevogels. Geluidsverstoring van het plaatsen van damwanden is dan ook de meest verstorende factor en wordt als leidend beschouwd voor de mate van verstoring ('worst-case benadering'). Uitgangspunt is dat het plaatsen van damwanden gepaard gaat met een bronvermogen van 108 db(a). Uit onderzoek langs snelwegen is bekend dat vanaf een geluidsniveau van db(a) de relatieve broeddichtheid van vogels van bos en stmweel afneemt (Reijnen et al, 1992). Dit effect heeft te maken met de vestigingskeuze van broedvogels. Broedvogels vestigen zich blijkbaar in mindere mate in de buurt van constant hoge geluidsbronnen, zoals snelwegen. Voor de dijkreconstructie zijn geen geluidsberekeningen uitgevoerd, maar de 43 db(a) contour van de piekgeluiden ligt op ruim 360 meter vanaf de werkzaamheden. Dit gaat uit van de afwezigheid van obstakels en een gladde ondergrond, wat niet aan de orde is bij de dijkreconstructie. Het piekgeluid van 45 db(a) zal dan ook minder ver reiken dan deze 360 meter. Bovendien is voor de broedvogeldichtheid het gemiddelde geluidsniveau van belang: de werkelijke contour van het gemiddelde 45 db(a) LAeq geluidsniveau, dus tot waar de broedvogels nog een verstorende werking zullen ondervinden, zal dan ook op nog kleinere afstand van de werkzaamheden liggen. Worst-case is uitgegaan van een effectafstand van 300 meter, wat zeker een overschatting is van de werkelijke verstoringscontour. De werkzaamheden zullen er toe leiden dat broedvogels, die zich binnen 300 meter van de dijk bevinden, zich op grotere afstand van de dijk gaan vestigen. De jaarrond beschermde nesten van de havik en buizerd ondervinden geen hinder van de werkzaamheden, want deze bevinden zich op meer dan 300 meter afstand en daarmee buiten de invloedssfeer van de dijkreconstmctie. Nesten van broedvogels die zich voorafgaand aan de werkzaamheden hebben gevestigd in het opgaand groen kunnen tijdelijk bloot staan aan gemiddelde geluidsniveaus van meer dan 45 db(a). Dit is de drempelwaarde waarboven een verlaging van de broedvogeldichtheid is geconstateerd in het reeds aangehaalde onderzoek van Reijnen et al. (1992). Uit recent onderzoek bij het circuit van Assen is echter gebleken dat broedvogels aanzienlijk minder gevoelig zijn voor geluiden die fors hoger zijn dan 45 db(a), wanneer ze zich eenmaal gevestigd hebben (Henkens et al, 2012). Dit geldt ook voor soorten die bij het :J - Definitief ARCADIS 17

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute Toetsing realisatie RijnlandRoute aan Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur,

Nadere informatie

Ecologisch onderzoek Boord 19 Te Nuenen

Ecologisch onderzoek Boord 19 Te Nuenen Ecologisch onderzoek Boord 19 Te Nuenen Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 Rapport 2012-5 Status: definitief

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT

Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan,

Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan, Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM 1217GH6 ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

MEMO Fax 043 3639 981

MEMO Fax 043 3639 981 MEMO ARCADIS NEDERLANDD BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP B Maastricht Tel 0433 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Natuurtoets BP Noorderbrug e.o. Maastricht, 29 mei 2012 Van:

Nadere informatie

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal, Fase 3. Trajecten Waal Fort St. Andries (Waal 3) en Beneden-Waal (Waal 4). Langsdammen Waal, rivierkilometer 911 tot 922. MER beoordeling

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie