Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning"

Transcriptie

1 Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: / Datum 21 februari 2012 Kenmerk N OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Bijlage: notitie actualisatie berekening effecten op ganzenfoerageergebied Deze aanvulling op de effectbeoordeling van het regelwerk Pannerden d.d. 27 december 2011 is opgesteld naar aanleiding van de mail van 11 januari 2012 en het overleg van 12 januari 2012 tussen Rijkswaterstaat en het bevoegd gezag, ministerie van EL&I, Paul Kelderman. Deze aanvulling is een nader document bij de beoordeling voor een eventuele vergunning. De effectbeoordeling en aanvraag zijn op 2 januari 2012 ingediend. 1.1 Status effectbeoordeling en aanvulling De status van de effectbeoordeling en bijbehorende aanvulling is een Passende beoordeling. In eerste instantie konden significant negatieve effecten op ganzen en smienten niet op voorhand worden uitgesloten. Door een wijziging in de planning van de werkzaamheden en een actualisatie van de berekening van foerageergebied voor ganzen naar aanleiding van een geactualiseerd ontwerp van het regelwerk worden negatieve effecten op ganzen en smienten met zekerheid uitgesloten. Op de overige instandhoudingsdoelen is ook geen sprake van negatieve effecten.. (zie onderbouwing in deze notitie. In de effectbeoordeling is ook de toetsing aan de Flora- en faunawet opgenomen. 1.2 Aanvraag NB-wet vergunning Rijkswaterstaat vraagt een vergunning ex art.19d van de NB-wet 1998 aan voor de aanleg en werking van het Regelwerk Pannerden. De werkzaamheden welke hier onder vallen zijn genoemd in onderstaande paragraaf 1.3. De vergunning wordt aangevraagd voor de periode van 1 juni 2012 tot en met 31 oktober Ontwikkeling waarvoor de effectbeoordeling is opgesteld De effectbeoordeling is opgesteld voor de volgende ontwikkeling [zie ook pagina 14 en 15 van de effectbeoordeling]: Slopen van de huidige overlaat Realisatie van een nieuw regelwerk Ophogen en versterken van de Zorgdijk Langere inundatieperiode van het gebied rondom de Zorgdijkplas Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning 1\8

2 Het gaat hierbij zowel om tijdelijke werkzaamheden als een permanente nieuwe inrichting van het nieuwe regelwerk en de opgehoogde Zorgdijk. Een overzicht van de positie van de Zorgdijk en de Overlaat zijn opgenomen in figuur 2.4, pagina 16, van de effectbeoordeling. Het werkterrein voor het regelwerk is aangegeven in figuur 1. werkkeet werkterrein Figuur 1 Werkterrein sloop van de huidige overlaat en realisatie nieuwe regelwerk 1.4 Planning werkzaamheden [Zie paragraaf 6.2 en 6.4 van de effectbeoordeling] In de effectbeoordeling wordt geadviseerd om de werkzaamheden aan de Zorgdijk en het regelwerk uit te voeren buiten het broedseizoen. Werken buiten het broedseizoen voorkomt verstoring van de aangewezen soorten, Aalscholver, Blauwborst, IJsvogel en Kwartelkoning. Echter, Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de werkzaamheden, in verband met waterveiligheid, uitgevoerd moeten worden buiten het hoogwaterseizoen, dit duurt van 15 oktober tot en met 15 maart. De planning van de werkzaamheden ziet er daarom als volgt uit: Juni 2012 tot en met september 2012: slopen huidige overlaat en realisatie nieuw regelwerk Augustus 2012 tot en met oktober 2012: ophogen en versterken Zorgdijk 2\8 Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning

3 Het hoogwaterseizoen start vanaf 15 oktober. Indien er na (en ook voor) 15 oktober sprake is van hoogwater, zullen de werkzaamheden worden gestaakt en op een later moment worden hervat. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden aan de Zorgdijk doorlopen tot in De start in juni 2012 van de werkzaamheden aan de huidige overlaat is daarnaast ook afhankelijk van de vraag of de benodigde vergunningen voor juni worden verkregen. Indien dit niet het geval is, zullen het slopen van de overlaat en het bouwen van het regelwerk van juni 2013 tot en met september 2013 gaan plaatsvinden. Voor de werkzaamheden aan de Zorgdijk geldt dat deze in verband met de Flora- en faunawet altijd buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de Zorgdijk wordt omgeven door struweel en bosjes en dat de Zorddijk op korte afstand ligt van de Zorgdijkplas, waardoor vogels makkelijk tot broeden komen in de nabijheid van de Zorgdijk. De werkzaamheden aan de huidige overlaat en het nieuwe regelwerk vinden altijd plaats buiten het broedseizoen van Aalscholver, januari tot en met mei en buiten de foerageerperiode van ganzen en smienten in oktober t/m maart. Effectbeoordeling van de gewijzigde planning van de werkzaamheden De mogelijke effecten van de uitvoer van de werkzaamheden in het broedseizoen worden onderstaand beschreven voor de soorten die voorkomen in en rondom het plangebied of hier mogelijk hun leefgebied hebben. De effecten op kwartelkoning worden beschreven onder 1.4. Blauwborst en IJsvogel Voor de Blauwborst en IJsvogel is de effectbeoordeling niet gewijzigd. Verstoring door werkzaamheden aan de overlaat en het regelwerk werd al uitgesloten in de effectbeoordeling gezien de grote afstand van de werkzaamheden tot het broedbiotoop in de Zorgdijkplas [pagina 30 van de effectbeoordeling]. Met de start van de werkzaamheden aan de Zorgdijk in augustus zijn negatieve effecten in zijn geheel uitgesloten op het instandhoudingsdoel van Blauwborst en IJsvogel. Aalscholver Ook voor Aalscholver is de effectbeoordeling niet gewijzigd. De aalscholverkolonie bevindt zich midden op de Zorgdijkplas, waardoor de afstand tot het werkterrein van de overlaat en het regelwerk en de Zorgdijk tussen de 250 tot 300 meter ligt en nog redelijk groot is. De verstoringafstand van deze soort is tot 300 meter [Krijgsveld, 2008]. Dit betekent dat de kolonie Aalscholvers mogelijk verstoord kan worden door geluid en bewegingen van de werkzaamheden. Aalscholvers hebben hun broedseizoen in de periode januari tot en met mei. In deze periode is deze soort het meest kwetsbaar omdat verstoring van het foerageren of verstoring nabij het nest kan leiden tot een afname van het broedsucces. Als de jongen eenmaal groter zijn kan er ook verder van het nest (de kolonie) gefoerageerd worden. Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning 3\8

4 De soort is dan aanzienlijk minder kwetsbaar. Dit betekent dat bij een start van de werkzaamheden in juni (buiten het broedseizoen) voor de sloop van de huidige overlaat en de start van de werkzaamheden in augustus aan de Zorgdijk, negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van Aalscholver worden uitgesloten. 1.5 Ruimtebeslag Regelwerk [paragraaf 4.3 van de effectbeoordeling] In de rapportage is het ruimtebeslag van het nieuwe regelwerk en de langere inundatieperiode rondom de Zorgdijkplas berekend en zijn de effecten hiervan op ganzen- en smientenfoerageergebied en leefgebied voor Kwartelkoning in beeld gebracht. Omdat er een geactualiseerd ontwerp is van het regelwerk en de ligging ook iets is gewijzigd is de berekening ook geactualiseerd. In de geactualiseerde berekening is ook een nieuwe vereiste opgenomen, namelijk dat de stortstenen van de huidige overlaat vervangen worden door teelaarde en dat hier grasland wordt ontwikkeld. De nieuwe berekening is opgenomen in bijgevoegde bijlage. De resultaten worden onderstaand kort samengevat. Resultaten geactualiseerde berekening ruimtebeslag Door het vervangen van de huidige overlaat door het nieuwe regelwerk en het vervangen van de stortstenen van de huidige overlaat door teelaarde wat ontwikkelt tot grasland is er sprake van een toename van het oppervlak grasland. Voor de toename van de inundatieduur rondom de Zorgdijkplas is 20 dagen per jaar berekend. Dit is echter een worstcase situatie en zal in werkelijkheid gemiddeld minder dan 10 dagen per jaar zijn, aangezien er nu bij hoogwater ook al sprake is van kwel in het maaiveld en de Zorgdijkplas. Effectbeoordeling grasetende vogels Uit de berekening zoals is weergegeven in de bijlage, neemt het beschikbaar foerageergebied voor grasetende vogels toe met 16 kolgansdagen door het vervangen van de huidige overlaat door het nieuwe regelwerk. De toename van inundatie met 20 dagen (wat een afname veroorzaakt van beschikbaar foerageergebied) is meegenomen in de berekening. De reden voor deze toename in oppervlak van het foerageergebied is dat het nieuwe regelwerk geprojecteerd wordt op een deel van de bestaande Zorgdijk en het vervangen van de stortstenen door grasland. Het netto ruimtebeslag van het regelwerk in vergelijking met de huidige overlaat wordt hierdoor verminderd. Geconcludeerd wordt dat er dus sprake is van een toename van foerageergebied voor Kolgans, Grauw gans en Smient. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van deze soorten worden daarom uitgesloten. 4\8 Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning

5 Kwartelkoning Voor Kwartelkoning is de effectbeoordeling gewijzigd. [zie pagina 29 van de effectbeoordeling] De kwartelkoning broedt in hoge ruige weilanden waar het gras laat wordt gemaaid. Het zijn, met hun broedsel in juni-augustus, late broeders. In de directe omgeving van het regelwerk en de Zorgdijk is dit biotoop slechts zeer beperkt aanwezig. Mogelijk is het gras in het perceel ten noorden van het huidige regelwerk hoog genoeg voor de soort. Volgens de werkkaart Rijntakken heeft de soort niet ten noorden van het regelwerk gebroed in de periode , NEM [2011] geeft aan dat de kwartelkoning in de periode van 2005 tot 2009 slechts beperkt voorkomt in de Gelderse Poort. Het hoogste aantal broedvogels is 8, waarmee het instandhoudingsdoel niet wordt gehaald [R SIH-evp-V03-NL]. In de effectbeoordeling wordt gesteld dat het plangebied onderdeel uit kan maken van het leefgebied van de Kwartelkoning en dat verstoring tijdens het broedseizoen voorkomen dient te worden. Bij navraag bij de beheerder, Staatsbosbeheer, door Rijkswaterstaat, blijkt dat het plangebied en de omgeving daarvan begraasd worden door paarden en dat de vegetatie kort wordt gehouden. Zoals ook is aangegeven in de effectbeoordeling wijdt SOVON de lage broedaantallen van Kwartelkoning niet aan het oppervlak leefgebied, maar aan de kwaliteit. Door het beheer van (intensief) begrazen is de vegetatie te kort voor Kwartelkoning om te kunnen broeden. Voor het behalen van de opgave, een uitbreidings- / verbeterdoelstelling voor de omvang van de populatie en kwaliteit van het leefgebied voor Kwartelkoning, is daarom ook vooral een wijziging van het beheer benodigd. Dit huidige beheer zal voor de komende periode in ieder geval tot en met 2013 ongewijzigd blijven. Hiermee stellen we dat het plangebied rondom het regelwerk en de Zorgdijk geen onderdeel uitmaakt van het leefgebied van Kwartelkoning. Dit betekent ook dat de werkzaamheden niet zullen leiden tot verstorende effecten op Kwartelkoning. Bovendien staat het project niet in de weg aan het, op termijn, behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor de Kwartelkoning. Het project beïnvloedt de wijze van beheer namelijk niet. Negatieve effecten van de werkzaamheden op het instandhoudingsdoel voor Kwartelkoning worden daarom daarmee uitgesloten. In de geactualiseerde berekening van het regelwerk is geen sprake meer van een afname van potentieel leefgebied voor Kwartelkoning. Potenties voor het behalen van het instandhoudingsdoel voor deze soort op langere termijn worden door het project dus niet geschaad. Negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van kwartelkoning wordt daarom uitgesloten. Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning 5\8

6 1.6 Werkkeet In de effectbeoordeling wordt niet expliciet ingegaan op de effecten van het plaatsen van twee werkketen op de locatie zoals aangegeven in figuur 1 van deze notitie. De locatie is wel meegenomen in de effectbeoordeling. Een nadere toelichting op de effecten wordt onderstaand gegeven. De werkketen zijn gepositioneerd op de dijk ten westen van het regelwerk, op een terrein met stortstenen en struweel, waaronder meidoorn. Dit struweel is alleen geschikt voor algemene broedvogels om te broeden. Aangewezen soorten zoals IJsvogel en Blauwborst komen hier niet voor. In de poel ten noorden van de werkketen is tijdens het veldbezoek, uitgevoerd voor de Groene Rivier (Van der Est en Van den Broek, 2009), de Kamsalamander waargenomen. Anno 2011 werd de Kamsalamander niet aangetroffen in de poel tijdens een veldonderzoek van Natuurbalans - Limes Divergens (Van de Koppel en De Goeij, 2011). De poel werd ook niet geschikt geacht als biotoop, omdat het water erg troebel was met beperkte watervegetatie. Wel is het meidoornstruweel (inclusief de aanwezige steenstapels) geschikt als overwinteringshabitat. Zowel de poel als het meidoornstruweel blijft behouden. Negatieve effecten op Kamsalamander worden daarom uitgesloten. In verband met de zorgplicht uit de Flora- en faunawet wordt uit voorzorg voor aanvang van de werkzaamheden een amfibiescherm geplaatst tussen het werk, de poel en het meidoornstruweel. De aanwezigheid van de twee werkketen hebben geen afname van het beschikbaar foerageergebied van ganzen en smienten tot gevolg. De twee werkketen zijn namelijk meegenomen als verstorend element in de geactualiseerde berekeningen. Het gebruik van de werkkeet brengt mogelijk verstoring met zich mee, door beweging en geluid van mensen. Omdat de werkzaamheden niet in de winter plaatsvinden, wanneer ganzen en smienten foerageren, zijn ook effecten van bewegingen en geluid op ganzen en smienten uit te sluiten. De afstand van de werkkeet tot het broedgebied van Aalscholver, IJsvogel en Blauwborst is dermate groot dat er geen sprake is van verstoring door bewegingen en geluid. Daarnaast worden de werkzaamheden buiten het broedseizoen van deze soorten uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen door de twee werkketen en het gebruik hiervan uitgesloten zijn. 1.7 Conclusie (zonder cumulatie) Blauwborst en IJsvogel: Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Blauwborst en IJsvogel worden uitgesloten. Werkzaamheden aan de Zorgdijk worden namelijk uitgevoerd buiten het broedseizoen en de werkzaamheden aan het regelwerk vinden niet plaats binnen de verstoringafstand van het leefgebied van de twee soorten. De werkzaamheden hebben daarom geen verstorend effect. Aalscholver: Negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van Aalscholver worden uitgesloten. 6\8 Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning

7 Werkzaamheden aan het regelwerk en de Zorgdijk worden namelijk uitgevoerd buiten het broedseizoen van de Aalscholver. Er is daarom geen sprake van verstoring. Kwartelkoning: Negatieve effecten op het instandhoudingsdoel Kwartelkoning worden uitgesloten. Het plangebied en directe omgeving is niet geschikt als leefgebied voor Kwartelkoning. De werkzaamheden leiden daarom niet tot verstoring van de soort. Er is daarnaast geen sprake van een afname van potentieel leefgebied. maar juist een toename van oppervlak. Kolgans, Grauw gans en Smient: Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Kolgans, Grauwe gans en Smient worden uitgesloten. Er is geen sprake van een afname van het oppervlak foerageergebied voor deze soorten. Er is zelfs sprake van een toename van foerageergebied. Overige soorten: In de effectbeoordeling [zie paragraaf 5.3] wordt geconcludeerd dat negatieve effecten op de overige instandhoudingsdoelen worden uitgesloten. Deze conclusie blijft ongewijzigd. 1.8 Cumulatie [zie Hoofdstuk 5 van de effectbeoordeling] Onder cumulatieve effecten worden de effecten van andere ruimtelijke ontwikkelingen verstaan die de effecten van de beoogde ontwikkeling op beschermde soorten of habitattypen kunnen versterken. Het gaat hierbij dus alleen om negatieve effecten op instandhoudingsdoelen die mogelijk versterkt worden tot een significant negatief effect. Het betreft de ontwikkelingen die wel zijn goedgekeurd (of nog in procedure zijn) maar nog niet werden uitgevoerd of voltooid [Europese Gemeenschappen, 2000]. Het betreft dus díe ruimtelijke ontwikkelingen die (ten dele) vergelijkbare effecten hebben als de beoogde ontwikkeling en die samen met de effecten van de beoogde ontwikkeling leiden tot het minder goed haalbaar worden van één of meer van de instandhoudingsdoelen voor het Natura2000-gebied Gelderse Poort of juist bijdragen aan een positief effect. In paragraaf 1.7 van deze notitie is geconcludeerd dat negatieve effecten voor alle instandhoudingsdoelen van de Gelderse Poort worden uitgesloten door de beschreven ontwikkeling. Er zijn daarom ook geen effecten die versterkt kunnen worden door cumulatie. Hiermee vervalt ook de opsomming van cumulatieve projecten op pagina 41, paragraaf 5.2, van de effectbeoordeling Geconcludeerd wordt dat cumulatie geen rol speelt bij deze ontwikkeling. Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning 7\8

8 1.9 Conclusie [zie Hoofdstuk 6 van de effectbeoordeling] De ontwikkeling van het vervangen van de huidige overlaat voor een nieuw regelwerk en het ophogen van de Zorgdijk heeft geen negatieve effecten tot gevolg op de instandhoudingsdoelen zoals deze zijn benoemd voor de Gelderse Poort. De effectbeoordeling inclusief deze aanvullende notitie en geactualiseerde berekening van de effecten op het ganzenfoerageergebied wordt voorgelegd aan het Bevoegd gezag, het ministerie van EL&I. Het bevoegd gezag bepaalt of een vergunning op grond van de NB-wet noodzakelijk is Overige wijzigingen in de effectbeoordeling Paragraaf 5.3 in de effectbeoordeling vervalt. Werkprotocol Door de gewijzigde conclusies in deze aanvulling op de effectbeoordeling zijn er ook wijzigingen voor het werkprotocol. Voor de NB-wet vervalt het werkprotocol in zijn geheel. Voor de Flora en faunawet blijft het werkprotocol wel van toepassing, maatregelen in verband met de zorgplicht worden daarom nog steeds uitgevoerd. Leidend voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de NB-wet is de uitvoeringsperiode zoals aangegeven in paragraaf \8 Aanvulling op rapportage R SIH-evp-V03-NL tbv aanvraag NB-wet vergunning

Regelwerk Pannerden 2 januari 2012

Regelwerk Pannerden 2 januari 2012 Regelwerk Pannerden 2 januari 2012 Regelwerk Pannerden Toetsing Natuurwetgeving Kenmerk R002-4798963SIH-evp-V03-NL Verantwoording Titel Regelwerk Pannerden Opdrachtgever Rijkswaterstaat Projectleider

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikelen 2.7 lid 2 en lid 3, 2.8 leden 3 en 9 en 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie

Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in

Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in Olaf Klaassen Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in 2011-2015 In opdracht van: Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl Sovon-rapport 2015/47 Postbus 6521

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 oktober 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-011430 gemeente Apeldoorn Activiteit : plaatsen

Nadere informatie

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins Quickscan Spankerenseweg 20 Dieren februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Gegevens plangebied... 2 3 Methode... 3 4 Resultaten... 3 4.1 Bureaustudie...

Nadere informatie

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar Notitie Contactpersoon Marike Aalbers en Elles van Drunen Datum 12 juni 2014 Kenmerk N005-1222424XMA-baw-V02-NL Aanleiding Voor het terrein aan de Spoorallee te Zevenaar wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Beschrijving plangebied bron: Koopman & Ingberg (2009)

Beschrijving plangebied bron: Koopman & Ingberg (2009) NOTITIE Aan : Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie T.a.v. : De heer S. van der Meulen Van : Drs. R. Felix Datum : 19 september 2012 Ons kenmerk : 12-125 Uw kenmerk : 3001528 Onderwerp : QS

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 16 november 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-011244 - gemeente Berg en

Nadere informatie

De wijziging betreft een verlenging van de periode dat werkzaamheden worden uitgevoerd.

De wijziging betreft een verlenging van de periode dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 TenneT TSO de heer L. den Otter Postbus 718 6800 AS

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

E c o l o g ische inventa r isatie W o n i n g b o u w v o o r m a l i g e T r ia n g e l s c h o o l te R o uveen

E c o l o g ische inventa r isatie W o n i n g b o u w v o o r m a l i g e T r ia n g e l s c h o o l te R o uveen E c o l o g ische inventa r isatie W o n i n g b o u w v o o r m a l i g e T r ia n g e l s c h o o l te R o uveen Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan te toetsen, is een ecologische inventarisatie

Nadere informatie

Johan de Wittlaan 2 te Woerden

Johan de Wittlaan 2 te Woerden Johan de Wittlaan 2 te Woerden Actualisatie ecologisch onderzoek V. Nederpel R. de Beer 2012 Opdrachtgever Bolton Ontwikkeling Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Bovendijk 35-G

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

Notitie resultaten Aanvullend onderzoek huismus Plangebied: Maria van Bourgondiëlaan 2, 2a en 4, Eindhoven

Notitie resultaten Aanvullend onderzoek huismus Plangebied: Maria van Bourgondiëlaan 2, 2a en 4, Eindhoven Notitie resultaten Aanvullend onderzoek huismus Plangebied: Maria van Bourgondiëlaan 2, 2a en 4, Eindhoven Aan: Van: Kopie: I. Verbunt (Plan ROS) F.A. van Meurs (Ecoresult) L. Boon (Ecoresult) en B. Verhoeven

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 15 december 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-009945 - gemeente Zutphen Activiteit : aanpassen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014).

Figuur 1: Links: Luchtfoto plangebied (bron: Google Maps, maart 2016). Rechts: foto plangebied (juni 2014). Notitie Referentienummer Kenmerk 349218 Betreft Natuuronderzoek in het kader van Goede Ruimtelijke Onderbouwing voor het realiseren van een hotel-woningen complex aan de Croeselaan 1-3 in Utrecht. 1 Inleiding

Nadere informatie

asbest bodem ecologie

asbest bodem ecologie asbest bodem ecologie De heer Spronck Datum 25 april 2013 Onderwerp Onderzoek aanwezigheid das groenstrook nabij Withuis 16A te Eijsden In verband met de aanstaande uitbreiding van een kantooraccommodatie,

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter

Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Notitie Flora- en faunaonderzoek Enter Ff-onderzoek Wierdenseweg, Enter Datum: 19-9-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6444 Aanleiding en doel Binnen het plangebied (zie bijlage 1) wordt

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 24 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001656 - gemeente Lingewaard Activiteit : Festival

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele

Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Notitie verkennend Flora- en faunaonderzoek Lettele Butersdijk nabij nummer 21, Lettele Datum: 12-3-2014 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: 6546 Aanleiding en doel Aan de Butersdijk, nabij

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie Quickscan flora en fauna

Notitie Quickscan flora en fauna Notitie Quickscan flora en fauna De Uithof/ Kromhout te Utrecht Projectnummer: 5755.9 Datum: 5-5-2017 Projectleider: Opgesteld: Opdrachtgever: Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht laat jaarlijks bomen

Nadere informatie

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Quick scan flora en fauna Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Gemeente Castricum 0 INHOUD 1. Aanleiding... 2 2. Gebiedsomschrijving en beoogde ingrepen... 3 3. Wettelijk kader... 4 4. Voorkomen van beschermde

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos 183 Natuurdoelen SBZ-V IJzervallei Infomoment Blankaartwaterlopen 19 juni 2017 Europees beschermde

Nadere informatie

Rapportage soortgericht onderzoek Cannerweg 8 & 10

Rapportage soortgericht onderzoek Cannerweg 8 & 10 Rapportage soortgericht onderzoek Cannerweg 8 & 10 Aanleiding nader onderzoek Vanwege de herinrichting van het gebied rondom het winkelpand Carré is het noodzakelijk om twee panden in de nabijheid te slopen.

Nadere informatie

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181)

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemeente Werkendam t.a.v. C.A.A.M. de Jong Postbus 16 4250 DA Werkendam Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemert, 5 augustus 2010 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 29 oktober 2010 Effectbepaling ganzengebied Oosteinde 56-58 en Westeinde 76 te Nieuwleusen 1.1 Inleiding In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Hoek van Holland F. Claessens Planciushof GC HOEK VAN HOLLAND. Datum 2 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag

Woningbouwvereniging Hoek van Holland F. Claessens Planciushof GC HOEK VAN HOLLAND. Datum 2 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Woningbouwvereniging Hoek van Holland F. Claessens Planciushof 75 3151 GC HOEK VAN HOLLAND Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen

Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Verkennend natuuronderzoek locatie Smitterijhof te Haaksbergen Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 03-12-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever:

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen

Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen 17 juli 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen Opdrachtgever mro Uitvoerder

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling Regelwerk Pannerden. Flexibiliteit bij hoogwater

M.e.r.-beoordeling Regelwerk Pannerden. Flexibiliteit bij hoogwater M.e.r.-beoordeling Regelwerk Pannerden Flexibiliteit bij hoogwater Definitief, 21 februari 2012 Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling Regelwerk Pannerden Opdrachtgever Rijkswaterstaat Projectleider

Nadere informatie

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel

-Rooien van het aanwezige sierplantsoen en enkele acacia s en zomereiken. -Transportbewegingen van mensen en voertuigen en aanvoer van materieel Zwolle, 25 oktober Henk Hunneman Natuuronderzoek pompstation Wageningen Aanleiding Vitens is voornemens om op de locatie van productiebedrijf Wageningen het huidige drinkwaterreservoir te vervangen door

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen. A&W-notitie 2588kev

Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen. A&W-notitie 2588kev Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen A&W-notitie 2588kev Opdrachtgever Gemeente Groningen Referentie Heijden, E. van der. Aanvullend onderzoek Kempkensberg te Groningen. A&W-notitie 2624. Altenburg

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

MER Windpark Zeewolde Ecologie

MER Windpark Zeewolde Ecologie MER Windpark Zeewolde Ecologie Bijeenkomst natuur- en milieuorganisaties 19 oktober 2016 Jonne Kleyheeg-Hartman Camiel Heunks Inhoud Alternatieven in het MER Effecten Voorkeursalternatief Herstructureringsperiode

Nadere informatie

NOTITIE. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 08-04-2016 ONS KENMERK: 16-188/16.02404/DirKr UW KENMERK: VPL nr. 236970 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

De Bunte Vastgoed Oost BV T.a.v. dhr. W. van den Top Postbus AA Ede. Geldermalsen, 28 oktober Geachte heer Van den Top,

De Bunte Vastgoed Oost BV T.a.v. dhr. W. van den Top Postbus AA Ede. Geldermalsen, 28 oktober Geachte heer Van den Top, De Bunte Vastgoed Oost BV T.a.v. dhr. W. van den Top Postbus 8029 6710 AA Ede Geldermalsen, 28 oktober 2015 betreft: project: referentie: behandeld door: bijlage(n): Toetsing herinrichting aan NNN en Natura-2000

Nadere informatie

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn

Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Notitie Flora- en faunaonderzoek Apeldoorn Elburgweg 59, Apeldoorn Datum: 21-10-2013 Opgesteld door: Vincent de Lenne Projectnummer: P3959 Aanleiding en doel Aan de Elburgweg te Apeldoorn worden twee kippenschuren

Nadere informatie

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM

INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM INVENTARISATIE VLEERMUIZEN DE WEID WALSTRO 3 CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS BV / CAREOS GROEP 15 oktober 2012 076649227:0.3 B01043.200918.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3

Nadere informatie

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM FLORA- EN FAUNADOSSIER SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM 3 maart 2014 dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv. Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020-4727777 info@natuurbeleven.nl Inhoud 1. Aanleiding... 3 2.

Nadere informatie

Notitie Quickscan Gasthuisweg 1 te Herwijnen

Notitie Quickscan Gasthuisweg 1 te Herwijnen Toetsing Natuur Beschermingswet en Flora- en faunawet In opdracht van Martin van Baalen Gasthuisweg 1 4171 KH Herwijnen COLOFON Tekst, foto s en samenstelling Ronald van Os Status rapport concept Datum

Nadere informatie

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep

NOTITIE. Quickscan perceel Veldstraat 4 te Nijmegen. Methodiek. Plangebied en ingreep NOTITIE Mevr. T. Martens Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 15-04-2016 ONS KENMERK: 16-109/16.01207/DirKr UW KENMERK: VPL 235792 AUTEUR: PROJECTLEIDER: D.B. Kruijt D.B. Kruijt STATUS:

Nadere informatie

A&W-notitie 1660tal/ms

A&W-notitie 1660tal/ms 2 A&W-notitie 1660tal/ms 2 A&W-notitie 1660tal/ms 3 4 A&W-notitie 1660tal/ms 4 A&W-notitie 1660tal/ms 5 6 A&W-notitie 1660tal/ms 6 A&W-notitie 1660tal/ms 7 8 A&W-notitie 1660tal/ms 8 A&W-notitie 1660tal/ms

Nadere informatie

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 08-11-2008 Auteur: A.H. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Kenmerk: vlm2008/10

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Stappenplan vergunningaanvraag

Stappenplan vergunningaanvraag Stappenplan vergunningaanvraag Op grond van de natuurbeschermingswet 1998 1 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Een belangrijk

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Soortenonderzoek Julianahof Zeist

Soortenonderzoek Julianahof Zeist Soortenonderzoek Julianahof Zeist 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Soortenonderzoek Julianahof Zeist Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9

FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 FLORA- EN FAUNASCAN Fietsbrug over de A9 Opdrachtgever: SD+P management en Advies BV Projectnummer : P12039 Datum : Auteur : M. Kuiper Controle : P.M.A. van der Wielen Paraaf : Postbus 36233 1020 ME AMSTERDAM

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 december 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-014232 - gemeente Apeldoorn Activiteit : faunabeheer

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Vragen van de heer A. Hietbrink en mevrouw ing. V.M. Dalm (GroenLinks) over vuurwerkshow nabij Natura-2000 gebied in Huizen

Vragen van de heer A. Hietbrink en mevrouw ing. V.M. Dalm (GroenLinks) over vuurwerkshow nabij Natura-2000 gebied in Huizen Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 19 mei 2015 Vragen nr. 31 Vragen van de heer A. Hietbrink en mevrouw ing. V.M. Dalm (GroenLinks) over vuurwerkshow nabij Natura-2000 gebied

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene toelichting

Bijlage 1: Algemene toelichting Bijlage 1: Algemene toelichting Toelichting op de activiteit De activiteit bestaat uit het plaatsen van 9000 zonnepanelen met een capaciteit van 2,3 MWp op frames die op het maaiveld geplaatst zullen worden.

Nadere informatie

Verwijdering van houtopstanden; uiterwaarden langs de Waal, IJssel en Nederrijn in het kader van het project Inhaalslag Stroomlijn.

Verwijdering van houtopstanden; uiterwaarden langs de Waal, IJssel en Nederrijn in het kader van het project Inhaalslag Stroomlijn. Inhoudelijke overwegingen Verwijdering van houtopstanden; uiterwaarden langs de Waal, IJssel en Nederrijn in het kader van het project Inhaalslag Stroomlijn. Directoraat-generaal Natuur Behandeld door

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage betreffende aanvullend onderzoek rond uw plangebied Waterman II te Rijsbergen (zie figuur 1).

Hierbij ontvangt u de rapportage betreffende aanvullend onderzoek rond uw plangebied Waterman II te Rijsbergen (zie figuur 1). Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v. dhr. E. Riphagen Postbus 40 4900 AA OOSTERHOUT Uw kenmerk: ***** Ons kenmerk: ORNA1201.B4 Datum: 5-12-2012 Projectgebied: Wonen Werken Waterman Rijsbergen

Nadere informatie

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477 Notitie Quickscan natuuronderzoek Parallelweg 9 in Neede In het kader van de Flora- en faunawet Dit rapport is gedrukt op 100% FSC-papier oktober rapportnr: 13477 In opdracht van: Gemeente Berkelland Postbus

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

Terneuzen. Quickscan Flora en fauna. Wulpenbek 16 te Hoek. <NL.IMRO.Invullen> concept. I. Dekker MSc. identificatiecode: datum: status:

Terneuzen. Quickscan Flora en fauna. Wulpenbek 16 te Hoek. <NL.IMRO.Invullen> concept. I. Dekker MSc. identificatiecode: datum: status: Terneuzen Quickscan Flora en fauna Wulpenbek 16 te Hoek identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: 16-09-2016 concept projectnummer: auteur I. Dekker MSc. Inhoud van

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Realisatie poel en tee. mei 2013 februari Golfclub Kromme Rijn

Quickscan flora en fauna Realisatie poel en tee. mei 2013 februari Golfclub Kromme Rijn Quickscan flora en fauna Realisatie poel en tee mei 2013 februari 2014 Golfclub Kromme Rijn Quickscan flora en fauna Realisatie poel en tee Golfclub Kromme Rijn Deze rapportage is opgesteld door ecologisch

Nadere informatie

Quickscan ecologie Schakelstation Groeneweg Gorssel

Quickscan ecologie Schakelstation Groeneweg Gorssel Quickscan ecologie Schakelstation Groeneweg Gorssel 18 augustus 2015 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan ecologie Schakelstation Groeneweg Gorssel Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M.

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode)

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 20 mei 2014 Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) 1 Inleiding 1.1 Kader van het onderzoek Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXPERT JUDGEMENT OVER EFFECT WIJZIGING OP MILIEUEFFECTEN EN PROCEDURES

BIJLAGE 1: EXPERT JUDGEMENT OVER EFFECT WIJZIGING OP MILIEUEFFECTEN EN PROCEDURES BIJLAGE 1: EXPERT JUDGEMENT OVER EFFECT WIJZIGING OP MILIEUEFFECTEN EN PROCEDURES INHOUD 1 Beschrijving van de wijziging... 1 2 Vraagstelling... 1 3 Beschrijving effecten aanvullend op Passende Beoordeling...

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013

Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013 Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : W e r k p r o t o c o l h u i s m u s

B i j l a g e 2 : W e r k p r o t o c o l h u i s m u s B i j l a g e 2 : W e r k p r o t o c o l h u i s m u s W e r k p r o t o c o l h u i s m u s Z w a r t e w e g 8 t V e l d I n l e i d i n g In december 2012 is een ecologische inventarisatie uitgevoerd

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Gemeente Heusden P. Bosch Postbus AA VLIJMEN. Datum 29 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte heer Bosch,

Gemeente Heusden P. Bosch Postbus AA VLIJMEN. Datum 29 maart 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte heer Bosch, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Heusden P. Bosch Postbus 41 5250 AA VLIJMEN Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl FF/75C/2016/0497.toek.wh Betreft

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard M. Hoosbeek Postbus AJ HEERHUGOWAARD. Datum 22 december 2014 Betreft Beslissing op uw aanvraag Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Heerhugowaard M. Hoosbeek Postbus AJ HEERHUGOWAARD. Datum 22 december 2014 Betreft Beslissing op uw aanvraag Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40219 8004 DE Zwolle Gemeente Heerhugowaard M. Hoosbeek Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Postbus 40219 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2143628/3626124 op de op 27 februari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Quicksan flora en fauna

Quicksan flora en fauna Quicksan flora en fauna Lommerrijk 23, Lelystad Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Ligging en ontwikkelingen... 5 2.1 Ligging... 5 2.2 Voorgenomen ontwikkelingen... 6 3 Natuurwetgeving... 8 3.1 Flora- en faunawet...

Nadere informatie

afbeelding 2.1. Ligging Ecologische Hoofdstructuur (groen) en Natura 2000 (geel)

afbeelding 2.1. Ligging Ecologische Hoofdstructuur (groen) en Natura 2000 (geel) afbeelding 2.1. Ligging Ecologische Hoofdstructuur (groen) en Natura 2000 (geel) Natura 2000 gebied Langstraat In deze paragraaf wordt aangegeven of de hierboven genoemde natuurwaarden negatieve effecten

Nadere informatie

B i j l a g e 4 g. B r i e f A a n v u l l i n g A a n s l u i t i n g A 9 H e i l o o, A r c a d i s, 1 1 j a n u a r i

B i j l a g e 4 g. B r i e f A a n v u l l i n g A a n s l u i t i n g A 9 H e i l o o, A r c a d i s, 1 1 j a n u a r i N a t u u r w e t g e v i n g B i j l a g e 4 g. B r i e f A a n v u l l i n g A a n s l u i t i n g A 9 H e i l o o, A r c a d i s, 1 1 j a n u a r i 2 0 1 7 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland T.a.v.

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie Woonpark Zeist

Verkennend natuuronderzoek locatie Woonpark Zeist Verkennend natuuronderzoek locatie Woonpark Zeist Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 22-11-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de

Nadere informatie

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam 29 juni 2015 Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, VolendamVolendam Verantwoording Titel Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA QUICKSCAN FLORA EN FAUNA Behorende bij project: ( Naast) Elststraat 2, te Rosmalen Gemeente s-hertogenbosch Opdrachtgever: De heer P. van Hooft Projectnummer: PS.2016.618 Datum: 9 augustus 2016 Pasmaat

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 februari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-014970 - gemeente Oude IJsselstreek Activiteit

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie