Mijd meer miserie: Jos Speybrouck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijd meer miserie: Jos Speybrouck"

Transcriptie

1 Soorten... 1 De kleine lettertjes De Annuleringsverzekering Ernstig beletsel Voorafbestaande ziekte Meldingsplicht En wat bij Overmacht De Bagageverzekering Diefstal (soms verlies) Vordering tegen de aansprakelijke luchtvaartmaatschappij of hotelier Inroepen van de brandverzekering Uitgesloten: waardevolle voorwerpen Originele bewijsstukken? Reisbijstandsverzekering Wat is gedekt? Verplichte bijstand van het ziekenfonds Aanvullende bijstand van het ziekenfonds Kleine en grote bedragen Wat meenemen naar het buitenland?...11 Tot slot Een familiale verzekering: een must op de latten...11 Bij betwisting: rechtsbijstand & ombudsdienst...12 Soorten Reizen heeft iets avontuurlijks. U stapt fluitend het huis uit, trekt bepakt en bezakt de deur dicht en met een grote zucht brengt het vliegtuig u naar uw droombestemming. Er kan natuurlijk een en ander mislopen. Maar voor elk malheur, kan u zich op voorhand verzekeren. Weg dus die angsten en zorgen... en in de plunjezak nog slechts een reisapotheek met een pak goeie polissen. Welke zijn nu die goeie reisverzekeringen? 18/03/2009 Knops Publishing 1

2 Nog vóór uw vertrek kan het al fout lopen. De annuleringsverzekering zal u dan misschien bijspringen en u behoeden voor een financiële kater. Voorts kan u tijdens het transport en het gehannes ter plaatse vanalles kwijtraken, hiervoor zal de reisagent de reiziger ongetwijfeld een bagageverzekering voorschrijven en dan hebben we nog de 'assistance', of beter gezegd de bijstandsverzekering, voor als u ergens aan een zijden draadje tussen hemel en aarde zou blijven hangen. Breekt dit draadje af dan kan tenslotte de reisongevallenverzekering u of uw erfgenamen- mogelijks nog enig soelaas brengen. In een schema kunnen we die vier traditionele reisverzekeringen als volgt weergeven Soorten reisverzekeringen (hoofd)risico (hoofd)dekking Annuleringsverzekering Annulering van de reis om een ernstige reden (zoals opgesomd in de polis) Annuleringskosten (zoals vermeld in reisbrochure) Bagageverzekering Diefstal van bagage (met gekenmerkte braak) of verlies na afgifte aan luchtvaartmaatschappij Terugbetaling van de gestolen (ev. verloren of beschadigde) bagage Reisbijstandsverzekering Ziekte en/of ongeval op reis Terugbetaling van de medische kosten (inclusief repatriëring) Reisongevallenverzekering Dood of blijvende invaliditeit door ongeval tijdens de reis Forfaitaire vergoeding (zoals vermeld in polis) Deze polissen worden in allerlei maten en gewichten aangeboden. Veel reisverzekeringsmaatschappijen bieden zogenaamde combinatiepolissen aan (bv. annulering en bijstand ) waardoor een vergelijking bemoeilijkt wordt. Soms worden polissen samen met een reispakket of met een kredietkaart aangeboden en er zijn jaarpolissen en polissen voor een eenmalige reis. Tussen deze veelheid aan mogelijkheden moet de consument keuzes maken. Bij het maken van een keuze kunnen de volgende vuistregels helpen: - Een jaarpolis is al snel voordeliger dan een eenmalige reispolis - De verzekering die verplicht inbegrepen is in het reispakket is steeds van mindere kwaliteit omdat er met hoge vrijstellingen en lage plafonds gewerkt wordt - Vermijd dubbele verzekeringen: als u een nieuwe verzekering afsluit, ga dan steeds na of u niet reeds gedekt bent, anders betaalt u tweemaal voor dezelfde dekking 18/03/2009 Knops Publishing 2

3 De kleine lettertjes Het evangelie van elke verzekering laat zich lezen in de zogenaamde algemene voorwaarden die opgenomen zijn in de polisboekjes. Een verzekeringsmaatschappij is volledig vrij om zaken te verzekeren en andere risico's dan weer uit te sluiten van verzekering. Men hoort wel eens een verontwaardigde uitroep in de zin van; 'wat, is dit niet gedekt. Maar dat is toch onmogelijk!?' Het antwoord is echter dat dit best mogelijk is. Verzekeraars hebben immers alle vrijheid bij het opstellen van hun polissen zoals consumenten de vrijheid hebben om al dan niet dergelijke contracten te sluiten. Sommige verzekeringen, zoals de verzekeringen voor gezin, auto en woning zijn gereglementeerd in afzonderlijke Koninklijke besluiten. Voor reisverzekeringen is dit niet het geval. Wat gedekt is in de ene verzekering kan gerust uitgesloten zijn in de andere. Het komt zelfs vaak voor dat polissen van dezelfde verzekeringsmaatschappij grondig verschillen. In het recht behoort men dus die kleine lettertjes te respecteren, wat evenwel niet betekent dat de verzekeraar zich er zonder de minste rechterlijke controle steeds botweg kan op beroepen. Zo behoort het recht, of de rechter die hieromtrent wordt gevat, de bepalingen van de polis op een zinvolle wijze uit te leggen, desnoods tegen de bedinger, d.i. de verzekeringsmaatschappij. In de reiswereld werden een aantal gerechtszaken in die zin uitgevochten. Steeds beriep een (reis)verzekeraar zich op één of andere obscure bepaling in de polis om dekking te weigeren. De rechter schoof deze bepalingen echter terzijde of interpreteerde ze op een zinvolle wijze in het voordeel van de zwakkere partij. Zo oordeelde het vredegerecht van Sint Kwintens- Lennik eens als volgt: Een koppel had voor 950 een reis geboekt naar Turkije. De reis werd geannuleerd omdat de man door een rechtbank opgeroepen werden om 'persoonlijk' te verschijnen. Blijkbaar was hij in één of ander proces verwikkeld en vond die rechtbank het niet enkel nodig om te luisteren naar het verhaal van zijn advocaat maar achtte de rechtbank het tevens nuttig om hem persoonlijk te spreken. De touroperator rekende 400 annuleringskosten aan en de reizigers wendden zich tot hun annuleringsverzekeraar om deze kosten terugbetaald te krijgen. Zij meenden hierop aanspraak te kunnen maken op basis van een artikel in de polis dat dekking voorzag ingeval één van de verzekerden opgeroepen werd als getuige in een rechtszaak'. De verzekeraar weigerde tussenkomst. Immers, zo oordeelde ze, is een 'persoonlijke verschijning' letterlijk niet hetzelfde als een oproep om als getuige te verschijnen. De vrederechter veegde dit argument van tafel en beval de verzekeraar om toch dekking te verlenen. De rechter maakte hierbij gebruik van een zogenaamde a fortiori- redenering; wanneer iets geldt voor 'het mindere' dan moet het immers zeker ook gelden voor 'het meerdere', zo oordeelde de vrederechter. Hierna analyseren we de drie belangrijkste reisverzekeringen: de annuleringsverzekering, de bagageverzekering en de reisbijstand. 18/03/2009 Knops Publishing 3

4 1. De Annuleringsverzekering 1.1. Ernstig beletsel De meeste annuleringsverzekeringen bevatten een waslijst met redenen die dekking met zich meebrengen. Denk dus niet dat een annuleringsverzekering een verzekering is die steeds zal tussenkomen van zodra u annuleert. Dit is zeker niet het geval. In dit opzicht is de benaming annuleringsverzekering enigszins misleidend. De hoofdreden die altijd weer keert en steeds gedekt is, is de annulering wegens een ziekteof sterfgeval van een familielid tot in de tweede graad (eenheid van verwantschap uit het erfrecht). Naast een lijst met dekkingen wordt meestal ook een lijst met uitsluitingen weergegeven. Zo zullen personen die lijden aan geestesziekten, verlamming, zware gebrekkigheid, vallende ziekte of die voorafgaandelijk getroffen werden door een herseninfarct of door aids, vaak niet gedekt zijn, indien er natuurlijk om die reden wordt geannuleerd. Dergelijke verzekeringen die werken met lijstjes worden Multi risk- polissen genoemd. All risk- polissen zijn verzekeringen waarbij dit principe wordt omgedraaid. Bij een All risk is alles verzekerd wat niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Sommige reisverzekeraars ontwikkelen nu ook All risk annuleringsverzekeringen. Zo zal u dan gedekt zijn als u gewoon geen zin meer hebt om op reis te gaan, bijvoorbeeld omwille van relationele moeilijkheden. Let wel: dergelijke verzekeringen ogen bijzonder mooi, maar er wordt wel een hoge vrijstelling aangerekend waardoor de consument toch nog een groot gedeelte van zijn reisgeld gewoon kwijt is Voorafbestaande ziekte Bij de annuleringsverzekering stelt zich vaak het probleem van de voorafbestaande ziekte. Het is immers zo dat men zich enkel kan laten verzekeren voor een toekomstig risico. Wanneer men op het moment van de boeking aan een bepaalde ziekte lijdt, is men hiervoor in principe niet verzekerd. Toch zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen in hun polis dit enigszins nuanceren. Voorafbestaande ziektes zullen toch gedekt worden als ze voldoen aan een drietal criteria: (1) De opstoot of de complicatie mag niet te voorzien zijn geweest; (2) De ziekte moet geruime tijd vóór de boeking stabiel zijn en (3) er mag evenmin in deze periode een therapie zijn ingesteld of aangepast. Neem bijvoorbeeld een ziekte als diabetes; iedereen is het er wellicht over eens dat deze ziekte beheersbaar blijft door een stipt dieet en aangehouden medicatie zodat de patiënt er ongehinderd mee kan leven en op reis kan gaan; de ziekte is met andere woorden stabiel en een eventuele opstoot van die ziekte die de afreis verhindert, zal toch gedekt zijn. 18/03/2009 Knops Publishing 4

5 1.3. Meldingsplicht Wanneer moet een verzekerde die zich ziek voelt, afzien van het reiscontract om aanspraak te kunnen maken op de volledige terugbetaling van zijn annuleringskosten? De zieke staat in een dergelijk geval voor een probleem: er is een kans dat zijn 'griep' voorbijtrekt en dat hij toch op reis kan gaan, maar evenzogoed is de kans reëel dat hij aan zijn bed gekluisterd blijft. Wanneer hij na de eerste doktersdiagnose zijn reis en die van zijn meereizende familieleden opzegt, zal de verzekeringsmaatschappij wellicht maar een weinig aan annuleringskosten aan de touroperator moeten betalen, omdat de afgezegde reis nog ver in het verschiet ligt. Wanneer hij dit niet doet en hij toch gezond en wel op reis gaat, is dit nog beter voor de verzekeringsmaatschappij, want dan moet ze helemaal niet tussenkomen. Wanneer zijn griep echter aanhoudt en hij zijn reis te elfder ure moet afzeggen, dan zal de maatschappij wellicht weigeren om de volle pot aan annuleringskosten te betalen omdat de reiziger dit immers al veel eerder had moeten doen. De kernvraag in een dergelijke situatie is dus te weten wanneer een reiziger zijn ziektetoestand zal moeten melden; of nog, wanneer zal de reiziger moeten melden dat zijn oma (verwante in de tweede graad) opgenomen is in het ziekenhuis en het mogelijks van kwaad naar erger kan gaan? In de praktijk zijn dat geen gemakkelijke vragen en zal steeds het polisboekje erbij moeten gehaald worden. Meestal wordt de meldingsplicht er in als volgt omschreven: 'Vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken, moet hij het reisbureau of de touroperator hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen'. Toegepast op onze koortsige reiziger moet hij dus na de eerste doktersvisite de verzekeraar op de hoogte brengen van zijn ziektetoestand, zonder daarom al meteen te annuleren. Wanneer de ziekte aanhoudt én de dokter de patiënt bij een navolgende consultatie ontraadt van op reis te gaan, moet er natuurlijk geannuleerd worden. In elk geval mag de consument niet aarzelen om duidelijk te communiceren En wat bij Overmacht Alle reisverzekeringen sluiten overmacht uit van dekking. Het betreft hier veelal een algemene uitsluiting die geldt voor eender welke reisverzekering. Hier staan we enkel even stil bij het annuleringsrisico. De klassieke Multi risk-verzekering zal meestal niet tussen komen in de annuleringskosten, indien de annulering het gevolg is van overmacht. Betekent dit nu dat een reiziger in een dergelijk geval zijn reissom kwijt is, of dan toch het gedeelte van de reissom dat overeenstemt met de annuleringskosten in rook moet zien opgaan? Wij denken van niet. De reiziger kan immers terugvallen op een wettelijke garantie bij overmacht. En deze garantie bestaat erin dat men in het geval van overmacht geen annuleringskosten mag aanrekenen aan de reiziger. Annuleringskosten mogen immers enkel aangerekend worden wanneer de reiziger het contract verbreekt 'wegens een aan hem 18/03/2009 Knops Publishing 5

6 toe te rekenen omstandigheid' (art. 16 reiscontractenwet). De overmachtsituatie kan uiteraard niet aan de reiziger worden toegerekend en derhalve kan de reisorganisator geen annuleringskosten aanrekenen. In geval van overmacht heeft de reiziger wel geen bijkomend recht op schadevergoeding. Natuurlijk kan er wel nog over worden gediscussieerd of er al dan niet sprake is van 'overmacht'. In elk geval moet het gaan over een situatie die door de touroperator met alle mogelijke middelen niet kon worden vermeden én waardoor de overeenkomst niet langer naar behoren kan worden uitgevoerd (onvermijdbaar en onuitvoerbaar). Oorlogen, orkanen, wilde stakingen zijn bijna steeds te beschouwen als fenomenen waartegenover de touroperator machteloos staat en zijn derhalve 'overmachtig'. Om de situatie op de vakantiebestemming te evalueren lijkt het mij raadzaam om zich vooreerst te beroepen op een objectieve standaard, zijnde het negatief reisadvies van buitenlandse zaken. Wanneer een dergelijk advies voorligt kan o.i. noch de reiziger noch de touroperator gedwongen worden om vooralsnog de reis uit te voeren. Beiden beschikken in een dergelijk geval over een kostenloze verbrekingsmogelijkheid. Wanneer nu het contract verbroken wordt doordat er een negatief reisadvies werd geformuleerd, moet de volledige reissom aan de reizigers worden terugbetaald, tenzij de reiziger uiteraard een alternatieve reis zou aanvaarden. Deze bescherming wordt aan de reiziger geboden door de reiscontractenwet die primeert op elke hiermee strijdige bepaling in de bijzondere voorwaarden van de touroperators. De grote touroperatoren doen hier niet moeilijk over. De woordvoerder van een grote touroperator verwoordde het onlangs zo in de krant: 'Zolang er geen negatief reisadvies is, beschouwen wij de toestand als veilig. Pas als een land negatief beoordeeld wordt, krijgen klanten die daar een bestemming reserveerden hun geld terug of mogen ze zonder kosten omboeken. Klanten die al ter plekke zijn, kunnen dan ook vervroegd terugkeren'. Kleinere reisorganisatoren stellen de situatie vaak anders voor en gunnen de reiziger niet spontaan een gratis annuleringsrecht in een dergelijke situatie. Deze regeling geldt echter enkel voor het boeken van een pakketreis. De reiscontractenwet biedt immers enkel bescherming bij het boeken van een dergelijke brochurevakantie. Een reiziger die zelf te hooi en te gras zijn pakket samenstelt, zal bij overmacht wellicht om zijn reisgelden mogen fluiten. In Nederland heeft men voor deze situatie een alternatieve regeling uitgewerkt door de oprichting van een speciaal fonds, het Calamiteitenfonds Reizen. De reiziger betaalt bij de boeking een premie aan dit calamiteitenfonds (niet te verwarren met het Garantiefonds Reizen dat enkel dekking biedt in geval de touroperator of het reisbureau failliet gaat en dat ook in België verplicht is) en zo de reis door overmacht niet kan doorgaan, wordt de reissom terugbetaald door dit fonds. Het reisadvies van de Belgische overheid is te vinden op de website van de FOD Economische Zaken > Op reis > Reisadvies per land. 18/03/2009 Knops Publishing 6

7 2. De Bagageverzekering De bagageverzekering werd door alle reisverzekeraars op een caloriearm dieet geplaatst. Het resultaat is teleurstellend; zo omvangrijk de bagage soms kan zijn, zo mager is vaak de bagageverzekering Diefstal (soms verlies) Zeggen dat een bagageverzekering dekking verleent bij 'verlies of diefstal van bagage' is de werkelijkheid geweld aandoen. Vooreerst is 'verlies' bijna nooit gedekt, tenzij wanneer het verlies plaats vindt tijdens het luchtvervoer waardoor de valies niet van de transportband rolt; in al de andere gevallen waarbij de bagage van de reiziger gewoon zoek raakt, is er gewoon geen dekking. Evenmin is een loutere diefstal sowieso gedekt. In feite zou je zelfs kunnen stellen dat een diefstal vaak niet gedekt is, tenzij het bewezen is dat er geweld werd gebruikt en het dus een al dan niet gewapende overval betreft. Immers, slechts wanneer er bewezen sporen zijn van inbraak in de hotelkamer, of van fysiek geweld op de persoon van de reiziger zal de verzekeringsmaatschappij uitbetalen Vordering tegen de aansprakelijke luchtvaartmaatschappij of hotelier De verzekeringsmaatschappij zal bij verlies van de verzekerde bagage maximaal ongeveer een 1000 per passagier terugkrijgen van de luchtvaartmaatschappij (Verdrag van Montreal) en bij een hoteldiefstal tot honderdmaal de logiesprijs van de hotelier (Verdrag van Parijs). Reizigers hebben dit recht op grond van deze genoemde verdragen. Wanneer ze evenwel verzekerd zijn, zal de verzekeraar dit recht in hun plaats uitoefenen. Een dergelijk terugvorderingsrecht zorgt ervoor dat reisverzekeraars de vergoeding die ze enerzijds uitbetalen aan de consument, voor een beperkt gedeelte kunnen terugkrijgen van de aansprakelijke luchtvaartmaatschappij of hotelier. Het voordeel voor de consument bestaat er dan wel in dat hij zich zelf niet moeten richten tot de luchtvaartmaatschappij of tot de buitenlandse hotelier en dat hij bovendien volgens de polis wellicht recht heeft op een hogere vergoeding Inroepen van de brandverzekering Wanneer een reiziger geen bagageverzekering heeft genomen en hij toch het slachtoffer is van een schadegeval dan kan hij best ook eens kijken in zijn brandverzekering. Soms zit er in de woningbrandverzekering een diefstaldekking. In een dergelijke polis wordt dan, onder bepaalde voorwaarden, ook de diefstal van spullen op reis gedekt waardoor een extra bagageverzekering voor deze reizigers wellicht zelfs minder wenselijk is. 18/03/2009 Knops Publishing 7

8 2.4. Uitgesloten: waardevolle voorwerpen De bagageverzekering is geen lege doos, maar veel zit er toch niet in: uitsluitingen alom. Zo worden allerhande waardevolle voorwerpen uitdrukkelijk uitgesloten of wordt de dekking danig beperkt. Volgende voorwerpen worden vaak als waardevol aanzien: alle juwelen, uurwerken, verrekijkers, foto-, film- en videotoestellen, radio- en televisietoestellen, computers en toebehoren, bont en lederen kledingstukken, schoonheidsproducten, fietsen, sportmateriaal, brillen en zonnebrillen, muziekinstrumenten, tapijten, meubels en kunstvoorwerpen. T-shirts en zwembroeken worden niet aanzien als 'waardevolle voorwerpen'... Waarom de bagageverzekeringen in de praktijk zo'n magere beestjes zijn, is omwille van de extreme fraudegevoeligheid. Het oplichten van de bagageverzekeraar komt vaak voor. Hiermee moet men wel opletten: bij een vermoeden van fraude kan de verzekeringsmaatschappij, naast haar eigen inspecteurs, de politie en het gerecht inschakelen. Verzekeringsfraude is oplichting en staat niet fraai op een strafblad Originele bewijsstukken? Wat er ook van zij: de reisverzekeraars zijn bijzonder op hun hoede voor alles wat maar eventjes ruikt naar fraude. Soms gaan ze hierin wellicht ietsje te ver. Zo bevat een polis wel eens een bepaling in de aard van 'schade mag enkel maar bewezen worden aan de hand van originele aankoopbewijzen'. Dit betekent letterlijk dat u maar een vergoeding zou kunnen krijgen voor die spullen waarvan u nog over een origineel aankoopbewijs beschikt. Denk maar eens aan uw laatste reisvalies, wat zat er daar in waarvan u nog een aankoopbewijsje hebt? Misschien een scheerapparaat waarop nog een garantie loopt? Veel meer zal dit wellicht niet zijn. Gelukkig is een dergelijk beding expliciet verboden, want in strijd met de handelspraktijkenwet die zegt dat de bewijsmiddelen van een consument niet mogen worden beperkt. Een consument mag dus een dergelijk beding gewoon als niet-bestaand beschouwen en de inhoud van zijn valies proberen te bewijzen met vermoedens, getuigenissen, verklaringen op eer en foto's; desnoods is het dan aan de rechter om uit te maken of het hier gaat om gewichtige en afdoende bewijzen. 18/03/2009 Knops Publishing 8

9 3. Reisbijstandsverzekering 3.1. Wat is gedekt? Het hoofddoel van de private reisbijstandsverzekering is, zoals de naam het aangeeft, u bijstand bieden bij ziekte of ongeval op reis. We spreken in dit geval over een reisbijstand personen. U kan dit uitbreiden met een bijstandsdekking voor uw voertuig. Dan krijgt u ook bijstand bij een ongeval of een panne met uw wagen. Als u met auto, mobilhome of caravan op vakantie gaat, is een dergelijke private bijstandsdekking voertuigen zeker aangewezen. Let wel: De basisverzekering assistance voertuigen, bij de klassieke pechverhelpers als VAB en Touring dekken meestal niet pech op de weg in het buitenland. Hiervoor moet u bij hen een uitbreiding nemen. Voor wat het eerste deel personen betreft, bent u al voor een belangrijk deel verplicht verzekerd bij uw mutualiteit. Afhankelijk van de reisbestemming kan u bovenop de verplichte verzekering bij uw mutualiteit nog een aanvullende verzekering afsluiten. Indien gewenst kan u ook een extra- bijstandsverzekering personen afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij Verplichte bijstand van het ziekenfonds Alle reizigers zijn voor ziekte en ongeval gedurende een bepaalde periode (en soms tot een bepaald bedrag) verzekerd via hun mutualiteit. De verplichte ziekteverzekering (RIZIV) betaalt (als eerste) een deel van de kosten bij ziekte en ongeval in het buitenland terug. De voorwaarden en bedragen van deze terugbetaling zijn niet afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. U bent vrij in de keuze van uw ziekenfonds en alle ziekenfondsen zijn voor deze terugbetaling aan dezelfde regels onderworpen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de landen waarmee België een overeenkomst heeft voor deze terugbetalingen en de landen waarmee geen akkoord bestaat. In de landen met een akkoord, wordt u via de verplichte verzekering terugbetaald volgens het ter plaatse geldende tarief. U krijgt er m.a.w. dezelfde terugbetaling als de plaatselijke bevolking. De landen waarmee een overeenkomst bestaat, zijn: de 27 EU- landen, Algerije, Bosnië, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Marokko, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije en Zweden. 18/03/2009 Knops Publishing 9

10 Bijvoorbeeld: Als het behandelende ziekenhuis erkend is door de plaatselijke verzekering (meestal gaat het om openbare of staatsziekenhuizen), betaalt u alleen het remgeld. (Het remgeld kan later eventueel terugbetaald worden door uw mutualiteit, als u in aanmerking komt voor de aanvullende verzekering). De voorwaarden verschillen per land. Zo worden de medische kosten in Franse staatsziekenhuizen maar voor 80 % terugbetaald via de wettelijk verplichte verzekering. In de landen zonder akkoord, wordt u terugbetaald aan het Belgische tarief. U schiet de kosten voor, houdt alle facturen bij en wordt bij terugkomst door uw ziekenfonds terugbetaald. Voor goedkope landen wordt een groot deel van de kosten terugbetaald. Voor dure landen (VS, Canada, Zwitserland, Zuid-Afrika, ) dekt de terugbetaling maar een deel van de kosten Aanvullende bijstand van het ziekenfonds Goed verzekerd zijn voor dringende medische hulp bij ziekte en ongeval in het buitenland, is essentieel. Een kwestie van veel geld, soms zelfs van leven of dood. Daarom bieden alle ziekenfondsen een aanvullende (bijstands)verzekering aan. Ze werken daarvoor samen met de bijstandscentrale Eurocross (www.eurocross.be). De dekking in deze aanvullende verzekering is wereldwijd en geldt ook voor privéziekenhuizen. Toch zijn er verschillen tussen ziekenfondsen. Daarom is het aangeraden om vooraf inlichtingen in te winnen bij het ziekenfonds zelf of anders op haar website. De dekking bij die aanvullende verzekeringen van de mutualiteit gaat toch meestal iets minder ver dan deze bij de private reisbijstandsverzekeringen. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor zoekacties niet vergoed. Ook zijn de gedekte bedragen beperkter dan in de betere private reisbijstandscontracten. Tot slot zijn er mogelijks nog andere diensten die een stuk reisbijstand verzekeren: - Een hospitalisatieverzekering. Zo is het aangeraden om de gegevens van uw eventuele hospitalisatieverzekering mee te nemen naar het buitenland. In vele gevallen komt die tussen voor het bedrag dat niet door de mutualiteit wordt betaald. - Bij overmachtsituaties kan het gebeuren dat de FOD Buitenlandse zaken, de touroperator, of zelfs het Rampenfonds hulp zal aanbieden Kleine en grote bedragen Vergeet bij pech vooral niet alle bewijzen bij te houden en duidelijk te communiceren. Dit zowel naar uw mutualiteit (of Eurocross) als naar de privé- bijstandsverzekeraar. Bij kleine medische kosten geldt er een bewijsplicht. Een doktersbezoek, een tandartsraadpleging of gewone geneesmiddelen betaalt u ter plaatse. Zorg ervoor dat de rekeningen 18/03/2009 Knops Publishing 10

11 en facturen zo gedetailleerd mogelijk zijn en vraag een betalingsbewijs. Van geneesmiddelen houdt u het originele betalingsbewijs bij en een kopie van het voorschrift. Voor grote bedragen geldt een meldingsplicht. Bij opname in een ziekenhuis of wanneer repatriëring nodig is, neemt u zo spoedig mogelijk, en het liefst vooraf, contact op met EuroCross en/of uw privé- bijstandsverzekeraar Wat meenemen naar het buitenland? De SIS-kaart is enkel voor het binnenland en mag u gerust thuis laten. De EU-kaart (of Europese ziekteverzekeringskaart, European Health Insurance Card, vervangt het formulier E- 111) vraagt u voor uw vertrek aan bij uw mutualiteit en hebt u nodig bij ziekte of ongeval in één van de 27 EU-landen (met inbegrip Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein). Buiten Europa hebt u vaak specifieke formulieren nodig die u voor uw afreis en afhankelijk van uw vakantiebestemming kan bekomen bij uw mutualiteit. Hebt u bij uw mutualiteit een aanvullende verzekering afgesloten dan hebt u ook een World Assistance Card van EuroCross (of Pluspas) op zak. Indien u ook een private reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, vergeet dan niet een kaartje met uw polisnummer en het telefoonnummer van de betreffende alarmcentrale mee te nemen (hetzelfde geldt voor het kaartje van uw hospitalisatieverzekering). Tot slot Een familiale verzekering: een must op de latten Een reisverzekering is een soortnaam waaronder men alle producten kan begrijpen die een bescherming bieden voor het reisgebeuren. Toch is een belangrijk risico meestal niet gedekt in de klassieke reisverzekeringen, maar gelukkig valt het wel onder de dekking van de familiale verzekering. Het zal u maar overkomen dat u als volleerd brokkenmaker iemand omver skiet: wanneer uzelf hierbij 'niets hebt', maar het onfortuinlijke slachtoffer opgenomen moet worden in het ziekenhuis en blijvende letsels overhoudt aan uw onzachte aanraking, Tja, wat dan? Het slachtoffer zal ongetwijfeld met de beschuldigende vinger uw kant op wijzen en net zoals bij een verkeersongeval zal deze zaak voor een rechtbank worden gebracht op de plaats van het gebeuren. U zal zich moeten laten verdedigen voor die rechtbank, met buitenlandse 18/03/2009 Knops Publishing 11

12 advocatenkosten tot gevolg. De ervaring leert ons dat buitenlandse advocaten vaak duurder zijn dan het inlandse heir en dus U zal op strafrechtelijk gebied veroordeeld worden tot een geldboete omdat u onopzettelijk slagen en verwondingen hebt toegebracht, en tot de gerechtskosten, en last but not least zal u het slachtoffer moeten vergoeden want u bent niet enkel strafrechtelijk maar eveneens burgerrechtelijk aansprakelijk voor het ongeval. U ziet het dus, een hele avalanche aan juridisch gedonder en de klassieke reisverzekeringen gaan u hierbij amper helpen (in de reisbijstandsverzekering zit er soms een te veronachtzamen stukje rechtsbijstand). Een dergelijk schadegeval zal normaal gezien onder de dekking vallen van de gezinsaansprakelijkheidsverzekering (de zogenaamde familiale ) maar dan moet de reiziger (of zijn ouders) wel over een dergelijke verzekering beschikken. Een familiale is immers niet verplicht. Het is dan ook meer dan aangewezen dat eenieder die op skivakantie vertrekt, eerst informeert of hij wel onder de dekking van een familiale valt. Wanneer dit niet het geval is, kiest u best voor een dergelijke verzekering of voor een combinatiepolis die ook in een dergelijke dekking voorziet. Bij betwisting: rechtsbijstand & ombudsdienst En wat als de verzekeringsmaatschappij njet zegt en dekking weigert? Natuurlijk is de drempel om met een dergelijke zaak naar de rechter te stappen bijzonder groot, in dit opzicht valt het te betreuren dat geen enkele reisverzekeraar tot op heden het gezag van de Geschillencommissie Reizen heeft willen aanvaarden. De Geschillencommissie Reizen zou een uitstekend forum zijn voor de behandeling van dergelijke verzekeringsgeschillen. De reisverzekeringssector schijnt evenwel deze boot af te houden. Soms kan de rechtsbijstandsverzekering u bij betwisting enig soelaas bieden in uw geschil tegen de reisverzekeringsmaatschappij. Dit zal enkel het geval zijn als de dekking ook contractuele geschillen behelst. In dit geval worden ook bij reis(verzekerings)geschillen de advocaat- en gerechtskosten gedragen door de verzekeraar. Tot slot is er een Ombudsman van de verzekeringen (www.ombudsman.as) waarbij u steeds terecht kan indien u vindt dat de verzekeraar onterecht dekking weigert. Volgens haar Jaarverslag zijn het meestal annuleringsverzekeringen die een bron van ergernis vormen. U goed op voorhand bevragen kan veel ongenoegen voorkomen. Een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon kan u hierbij een helpende hand reiken. Coördinator Kenniscentrum Reisrecht KHBO Voorzitter arbitraal College Geschillencommissie Reizen 18/03/2009 Knops Publishing 12

REISVERZEKERINGEN GERUST OP REIS. Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis

REISVERZEKERINGEN GERUST OP REIS. Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis GERUST OP REIS Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis Checklist Welke reisverzekering dekt welk risico? Bijstand aan personen (p. 4) Bijstand voertuigen

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Beginpagina. Verzekeren

Beginpagina. Verzekeren Beginpagina Verzekeringsplek.nl is de website bij uitstek voor allerhande nuttige informatie rond verzekeren en verzekeringen. Het afsluiten van een verzekering kan u heel wat kopzorgen besparen, maar

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken Voorwoord Reis Wijs! is opnieuw geactualiseerd en richt zich tot landgenoten die op reis gaan naar het buitenland, op vakantie, beroepshalve, of om nog andere redenen. Met deze brochure willen we antwoorden

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement!

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement! 2010 Tips Inhoudstafel Tak Tip De behandeling van de klachten is een informatiebron voor de verzekeringssector en de overheid. Zij toont echter ook de herhaalde moeilijkheden aan die een consument kan

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE INHOUDSTABEL GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58 VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN De VAB-Alarmcentrale is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle problemen die u onderweg kunt tegenkomen. Vergeet niet het telefoonnummer door te geven waar wij

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie