Mijd meer miserie: Jos Speybrouck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijd meer miserie: Jos Speybrouck"

Transcriptie

1 Soorten... 1 De kleine lettertjes De Annuleringsverzekering Ernstig beletsel Voorafbestaande ziekte Meldingsplicht En wat bij Overmacht De Bagageverzekering Diefstal (soms verlies) Vordering tegen de aansprakelijke luchtvaartmaatschappij of hotelier Inroepen van de brandverzekering Uitgesloten: waardevolle voorwerpen Originele bewijsstukken? Reisbijstandsverzekering Wat is gedekt? Verplichte bijstand van het ziekenfonds Aanvullende bijstand van het ziekenfonds Kleine en grote bedragen Wat meenemen naar het buitenland?...11 Tot slot Een familiale verzekering: een must op de latten...11 Bij betwisting: rechtsbijstand & ombudsdienst...12 Soorten Reizen heeft iets avontuurlijks. U stapt fluitend het huis uit, trekt bepakt en bezakt de deur dicht en met een grote zucht brengt het vliegtuig u naar uw droombestemming. Er kan natuurlijk een en ander mislopen. Maar voor elk malheur, kan u zich op voorhand verzekeren. Weg dus die angsten en zorgen... en in de plunjezak nog slechts een reisapotheek met een pak goeie polissen. Welke zijn nu die goeie reisverzekeringen? 18/03/2009 Knops Publishing 1

2 Nog vóór uw vertrek kan het al fout lopen. De annuleringsverzekering zal u dan misschien bijspringen en u behoeden voor een financiële kater. Voorts kan u tijdens het transport en het gehannes ter plaatse vanalles kwijtraken, hiervoor zal de reisagent de reiziger ongetwijfeld een bagageverzekering voorschrijven en dan hebben we nog de 'assistance', of beter gezegd de bijstandsverzekering, voor als u ergens aan een zijden draadje tussen hemel en aarde zou blijven hangen. Breekt dit draadje af dan kan tenslotte de reisongevallenverzekering u of uw erfgenamen- mogelijks nog enig soelaas brengen. In een schema kunnen we die vier traditionele reisverzekeringen als volgt weergeven Soorten reisverzekeringen (hoofd)risico (hoofd)dekking Annuleringsverzekering Annulering van de reis om een ernstige reden (zoals opgesomd in de polis) Annuleringskosten (zoals vermeld in reisbrochure) Bagageverzekering Diefstal van bagage (met gekenmerkte braak) of verlies na afgifte aan luchtvaartmaatschappij Terugbetaling van de gestolen (ev. verloren of beschadigde) bagage Reisbijstandsverzekering Ziekte en/of ongeval op reis Terugbetaling van de medische kosten (inclusief repatriëring) Reisongevallenverzekering Dood of blijvende invaliditeit door ongeval tijdens de reis Forfaitaire vergoeding (zoals vermeld in polis) Deze polissen worden in allerlei maten en gewichten aangeboden. Veel reisverzekeringsmaatschappijen bieden zogenaamde combinatiepolissen aan (bv. annulering en bijstand ) waardoor een vergelijking bemoeilijkt wordt. Soms worden polissen samen met een reispakket of met een kredietkaart aangeboden en er zijn jaarpolissen en polissen voor een eenmalige reis. Tussen deze veelheid aan mogelijkheden moet de consument keuzes maken. Bij het maken van een keuze kunnen de volgende vuistregels helpen: - Een jaarpolis is al snel voordeliger dan een eenmalige reispolis - De verzekering die verplicht inbegrepen is in het reispakket is steeds van mindere kwaliteit omdat er met hoge vrijstellingen en lage plafonds gewerkt wordt - Vermijd dubbele verzekeringen: als u een nieuwe verzekering afsluit, ga dan steeds na of u niet reeds gedekt bent, anders betaalt u tweemaal voor dezelfde dekking 18/03/2009 Knops Publishing 2

3 De kleine lettertjes Het evangelie van elke verzekering laat zich lezen in de zogenaamde algemene voorwaarden die opgenomen zijn in de polisboekjes. Een verzekeringsmaatschappij is volledig vrij om zaken te verzekeren en andere risico's dan weer uit te sluiten van verzekering. Men hoort wel eens een verontwaardigde uitroep in de zin van; 'wat, is dit niet gedekt. Maar dat is toch onmogelijk!?' Het antwoord is echter dat dit best mogelijk is. Verzekeraars hebben immers alle vrijheid bij het opstellen van hun polissen zoals consumenten de vrijheid hebben om al dan niet dergelijke contracten te sluiten. Sommige verzekeringen, zoals de verzekeringen voor gezin, auto en woning zijn gereglementeerd in afzonderlijke Koninklijke besluiten. Voor reisverzekeringen is dit niet het geval. Wat gedekt is in de ene verzekering kan gerust uitgesloten zijn in de andere. Het komt zelfs vaak voor dat polissen van dezelfde verzekeringsmaatschappij grondig verschillen. In het recht behoort men dus die kleine lettertjes te respecteren, wat evenwel niet betekent dat de verzekeraar zich er zonder de minste rechterlijke controle steeds botweg kan op beroepen. Zo behoort het recht, of de rechter die hieromtrent wordt gevat, de bepalingen van de polis op een zinvolle wijze uit te leggen, desnoods tegen de bedinger, d.i. de verzekeringsmaatschappij. In de reiswereld werden een aantal gerechtszaken in die zin uitgevochten. Steeds beriep een (reis)verzekeraar zich op één of andere obscure bepaling in de polis om dekking te weigeren. De rechter schoof deze bepalingen echter terzijde of interpreteerde ze op een zinvolle wijze in het voordeel van de zwakkere partij. Zo oordeelde het vredegerecht van Sint Kwintens- Lennik eens als volgt: Een koppel had voor 950 een reis geboekt naar Turkije. De reis werd geannuleerd omdat de man door een rechtbank opgeroepen werden om 'persoonlijk' te verschijnen. Blijkbaar was hij in één of ander proces verwikkeld en vond die rechtbank het niet enkel nodig om te luisteren naar het verhaal van zijn advocaat maar achtte de rechtbank het tevens nuttig om hem persoonlijk te spreken. De touroperator rekende 400 annuleringskosten aan en de reizigers wendden zich tot hun annuleringsverzekeraar om deze kosten terugbetaald te krijgen. Zij meenden hierop aanspraak te kunnen maken op basis van een artikel in de polis dat dekking voorzag ingeval één van de verzekerden opgeroepen werd als getuige in een rechtszaak'. De verzekeraar weigerde tussenkomst. Immers, zo oordeelde ze, is een 'persoonlijke verschijning' letterlijk niet hetzelfde als een oproep om als getuige te verschijnen. De vrederechter veegde dit argument van tafel en beval de verzekeraar om toch dekking te verlenen. De rechter maakte hierbij gebruik van een zogenaamde a fortiori- redenering; wanneer iets geldt voor 'het mindere' dan moet het immers zeker ook gelden voor 'het meerdere', zo oordeelde de vrederechter. Hierna analyseren we de drie belangrijkste reisverzekeringen: de annuleringsverzekering, de bagageverzekering en de reisbijstand. 18/03/2009 Knops Publishing 3

4 1. De Annuleringsverzekering 1.1. Ernstig beletsel De meeste annuleringsverzekeringen bevatten een waslijst met redenen die dekking met zich meebrengen. Denk dus niet dat een annuleringsverzekering een verzekering is die steeds zal tussenkomen van zodra u annuleert. Dit is zeker niet het geval. In dit opzicht is de benaming annuleringsverzekering enigszins misleidend. De hoofdreden die altijd weer keert en steeds gedekt is, is de annulering wegens een ziekteof sterfgeval van een familielid tot in de tweede graad (eenheid van verwantschap uit het erfrecht). Naast een lijst met dekkingen wordt meestal ook een lijst met uitsluitingen weergegeven. Zo zullen personen die lijden aan geestesziekten, verlamming, zware gebrekkigheid, vallende ziekte of die voorafgaandelijk getroffen werden door een herseninfarct of door aids, vaak niet gedekt zijn, indien er natuurlijk om die reden wordt geannuleerd. Dergelijke verzekeringen die werken met lijstjes worden Multi risk- polissen genoemd. All risk- polissen zijn verzekeringen waarbij dit principe wordt omgedraaid. Bij een All risk is alles verzekerd wat niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Sommige reisverzekeraars ontwikkelen nu ook All risk annuleringsverzekeringen. Zo zal u dan gedekt zijn als u gewoon geen zin meer hebt om op reis te gaan, bijvoorbeeld omwille van relationele moeilijkheden. Let wel: dergelijke verzekeringen ogen bijzonder mooi, maar er wordt wel een hoge vrijstelling aangerekend waardoor de consument toch nog een groot gedeelte van zijn reisgeld gewoon kwijt is Voorafbestaande ziekte Bij de annuleringsverzekering stelt zich vaak het probleem van de voorafbestaande ziekte. Het is immers zo dat men zich enkel kan laten verzekeren voor een toekomstig risico. Wanneer men op het moment van de boeking aan een bepaalde ziekte lijdt, is men hiervoor in principe niet verzekerd. Toch zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen in hun polis dit enigszins nuanceren. Voorafbestaande ziektes zullen toch gedekt worden als ze voldoen aan een drietal criteria: (1) De opstoot of de complicatie mag niet te voorzien zijn geweest; (2) De ziekte moet geruime tijd vóór de boeking stabiel zijn en (3) er mag evenmin in deze periode een therapie zijn ingesteld of aangepast. Neem bijvoorbeeld een ziekte als diabetes; iedereen is het er wellicht over eens dat deze ziekte beheersbaar blijft door een stipt dieet en aangehouden medicatie zodat de patiënt er ongehinderd mee kan leven en op reis kan gaan; de ziekte is met andere woorden stabiel en een eventuele opstoot van die ziekte die de afreis verhindert, zal toch gedekt zijn. 18/03/2009 Knops Publishing 4

5 1.3. Meldingsplicht Wanneer moet een verzekerde die zich ziek voelt, afzien van het reiscontract om aanspraak te kunnen maken op de volledige terugbetaling van zijn annuleringskosten? De zieke staat in een dergelijk geval voor een probleem: er is een kans dat zijn 'griep' voorbijtrekt en dat hij toch op reis kan gaan, maar evenzogoed is de kans reëel dat hij aan zijn bed gekluisterd blijft. Wanneer hij na de eerste doktersdiagnose zijn reis en die van zijn meereizende familieleden opzegt, zal de verzekeringsmaatschappij wellicht maar een weinig aan annuleringskosten aan de touroperator moeten betalen, omdat de afgezegde reis nog ver in het verschiet ligt. Wanneer hij dit niet doet en hij toch gezond en wel op reis gaat, is dit nog beter voor de verzekeringsmaatschappij, want dan moet ze helemaal niet tussenkomen. Wanneer zijn griep echter aanhoudt en hij zijn reis te elfder ure moet afzeggen, dan zal de maatschappij wellicht weigeren om de volle pot aan annuleringskosten te betalen omdat de reiziger dit immers al veel eerder had moeten doen. De kernvraag in een dergelijke situatie is dus te weten wanneer een reiziger zijn ziektetoestand zal moeten melden; of nog, wanneer zal de reiziger moeten melden dat zijn oma (verwante in de tweede graad) opgenomen is in het ziekenhuis en het mogelijks van kwaad naar erger kan gaan? In de praktijk zijn dat geen gemakkelijke vragen en zal steeds het polisboekje erbij moeten gehaald worden. Meestal wordt de meldingsplicht er in als volgt omschreven: 'Vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken, moet hij het reisbureau of de touroperator hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen'. Toegepast op onze koortsige reiziger moet hij dus na de eerste doktersvisite de verzekeraar op de hoogte brengen van zijn ziektetoestand, zonder daarom al meteen te annuleren. Wanneer de ziekte aanhoudt én de dokter de patiënt bij een navolgende consultatie ontraadt van op reis te gaan, moet er natuurlijk geannuleerd worden. In elk geval mag de consument niet aarzelen om duidelijk te communiceren En wat bij Overmacht Alle reisverzekeringen sluiten overmacht uit van dekking. Het betreft hier veelal een algemene uitsluiting die geldt voor eender welke reisverzekering. Hier staan we enkel even stil bij het annuleringsrisico. De klassieke Multi risk-verzekering zal meestal niet tussen komen in de annuleringskosten, indien de annulering het gevolg is van overmacht. Betekent dit nu dat een reiziger in een dergelijk geval zijn reissom kwijt is, of dan toch het gedeelte van de reissom dat overeenstemt met de annuleringskosten in rook moet zien opgaan? Wij denken van niet. De reiziger kan immers terugvallen op een wettelijke garantie bij overmacht. En deze garantie bestaat erin dat men in het geval van overmacht geen annuleringskosten mag aanrekenen aan de reiziger. Annuleringskosten mogen immers enkel aangerekend worden wanneer de reiziger het contract verbreekt 'wegens een aan hem 18/03/2009 Knops Publishing 5

6 toe te rekenen omstandigheid' (art. 16 reiscontractenwet). De overmachtsituatie kan uiteraard niet aan de reiziger worden toegerekend en derhalve kan de reisorganisator geen annuleringskosten aanrekenen. In geval van overmacht heeft de reiziger wel geen bijkomend recht op schadevergoeding. Natuurlijk kan er wel nog over worden gediscussieerd of er al dan niet sprake is van 'overmacht'. In elk geval moet het gaan over een situatie die door de touroperator met alle mogelijke middelen niet kon worden vermeden én waardoor de overeenkomst niet langer naar behoren kan worden uitgevoerd (onvermijdbaar en onuitvoerbaar). Oorlogen, orkanen, wilde stakingen zijn bijna steeds te beschouwen als fenomenen waartegenover de touroperator machteloos staat en zijn derhalve 'overmachtig'. Om de situatie op de vakantiebestemming te evalueren lijkt het mij raadzaam om zich vooreerst te beroepen op een objectieve standaard, zijnde het negatief reisadvies van buitenlandse zaken. Wanneer een dergelijk advies voorligt kan o.i. noch de reiziger noch de touroperator gedwongen worden om vooralsnog de reis uit te voeren. Beiden beschikken in een dergelijk geval over een kostenloze verbrekingsmogelijkheid. Wanneer nu het contract verbroken wordt doordat er een negatief reisadvies werd geformuleerd, moet de volledige reissom aan de reizigers worden terugbetaald, tenzij de reiziger uiteraard een alternatieve reis zou aanvaarden. Deze bescherming wordt aan de reiziger geboden door de reiscontractenwet die primeert op elke hiermee strijdige bepaling in de bijzondere voorwaarden van de touroperators. De grote touroperatoren doen hier niet moeilijk over. De woordvoerder van een grote touroperator verwoordde het onlangs zo in de krant: 'Zolang er geen negatief reisadvies is, beschouwen wij de toestand als veilig. Pas als een land negatief beoordeeld wordt, krijgen klanten die daar een bestemming reserveerden hun geld terug of mogen ze zonder kosten omboeken. Klanten die al ter plekke zijn, kunnen dan ook vervroegd terugkeren'. Kleinere reisorganisatoren stellen de situatie vaak anders voor en gunnen de reiziger niet spontaan een gratis annuleringsrecht in een dergelijke situatie. Deze regeling geldt echter enkel voor het boeken van een pakketreis. De reiscontractenwet biedt immers enkel bescherming bij het boeken van een dergelijke brochurevakantie. Een reiziger die zelf te hooi en te gras zijn pakket samenstelt, zal bij overmacht wellicht om zijn reisgelden mogen fluiten. In Nederland heeft men voor deze situatie een alternatieve regeling uitgewerkt door de oprichting van een speciaal fonds, het Calamiteitenfonds Reizen. De reiziger betaalt bij de boeking een premie aan dit calamiteitenfonds (niet te verwarren met het Garantiefonds Reizen dat enkel dekking biedt in geval de touroperator of het reisbureau failliet gaat en dat ook in België verplicht is) en zo de reis door overmacht niet kan doorgaan, wordt de reissom terugbetaald door dit fonds. Het reisadvies van de Belgische overheid is te vinden op de website van de FOD Economische Zaken > Op reis > Reisadvies per land. 18/03/2009 Knops Publishing 6

7 2. De Bagageverzekering De bagageverzekering werd door alle reisverzekeraars op een caloriearm dieet geplaatst. Het resultaat is teleurstellend; zo omvangrijk de bagage soms kan zijn, zo mager is vaak de bagageverzekering Diefstal (soms verlies) Zeggen dat een bagageverzekering dekking verleent bij 'verlies of diefstal van bagage' is de werkelijkheid geweld aandoen. Vooreerst is 'verlies' bijna nooit gedekt, tenzij wanneer het verlies plaats vindt tijdens het luchtvervoer waardoor de valies niet van de transportband rolt; in al de andere gevallen waarbij de bagage van de reiziger gewoon zoek raakt, is er gewoon geen dekking. Evenmin is een loutere diefstal sowieso gedekt. In feite zou je zelfs kunnen stellen dat een diefstal vaak niet gedekt is, tenzij het bewezen is dat er geweld werd gebruikt en het dus een al dan niet gewapende overval betreft. Immers, slechts wanneer er bewezen sporen zijn van inbraak in de hotelkamer, of van fysiek geweld op de persoon van de reiziger zal de verzekeringsmaatschappij uitbetalen Vordering tegen de aansprakelijke luchtvaartmaatschappij of hotelier De verzekeringsmaatschappij zal bij verlies van de verzekerde bagage maximaal ongeveer een 1000 per passagier terugkrijgen van de luchtvaartmaatschappij (Verdrag van Montreal) en bij een hoteldiefstal tot honderdmaal de logiesprijs van de hotelier (Verdrag van Parijs). Reizigers hebben dit recht op grond van deze genoemde verdragen. Wanneer ze evenwel verzekerd zijn, zal de verzekeraar dit recht in hun plaats uitoefenen. Een dergelijk terugvorderingsrecht zorgt ervoor dat reisverzekeraars de vergoeding die ze enerzijds uitbetalen aan de consument, voor een beperkt gedeelte kunnen terugkrijgen van de aansprakelijke luchtvaartmaatschappij of hotelier. Het voordeel voor de consument bestaat er dan wel in dat hij zich zelf niet moeten richten tot de luchtvaartmaatschappij of tot de buitenlandse hotelier en dat hij bovendien volgens de polis wellicht recht heeft op een hogere vergoeding Inroepen van de brandverzekering Wanneer een reiziger geen bagageverzekering heeft genomen en hij toch het slachtoffer is van een schadegeval dan kan hij best ook eens kijken in zijn brandverzekering. Soms zit er in de woningbrandverzekering een diefstaldekking. In een dergelijke polis wordt dan, onder bepaalde voorwaarden, ook de diefstal van spullen op reis gedekt waardoor een extra bagageverzekering voor deze reizigers wellicht zelfs minder wenselijk is. 18/03/2009 Knops Publishing 7

8 2.4. Uitgesloten: waardevolle voorwerpen De bagageverzekering is geen lege doos, maar veel zit er toch niet in: uitsluitingen alom. Zo worden allerhande waardevolle voorwerpen uitdrukkelijk uitgesloten of wordt de dekking danig beperkt. Volgende voorwerpen worden vaak als waardevol aanzien: alle juwelen, uurwerken, verrekijkers, foto-, film- en videotoestellen, radio- en televisietoestellen, computers en toebehoren, bont en lederen kledingstukken, schoonheidsproducten, fietsen, sportmateriaal, brillen en zonnebrillen, muziekinstrumenten, tapijten, meubels en kunstvoorwerpen. T-shirts en zwembroeken worden niet aanzien als 'waardevolle voorwerpen'... Waarom de bagageverzekeringen in de praktijk zo'n magere beestjes zijn, is omwille van de extreme fraudegevoeligheid. Het oplichten van de bagageverzekeraar komt vaak voor. Hiermee moet men wel opletten: bij een vermoeden van fraude kan de verzekeringsmaatschappij, naast haar eigen inspecteurs, de politie en het gerecht inschakelen. Verzekeringsfraude is oplichting en staat niet fraai op een strafblad Originele bewijsstukken? Wat er ook van zij: de reisverzekeraars zijn bijzonder op hun hoede voor alles wat maar eventjes ruikt naar fraude. Soms gaan ze hierin wellicht ietsje te ver. Zo bevat een polis wel eens een bepaling in de aard van 'schade mag enkel maar bewezen worden aan de hand van originele aankoopbewijzen'. Dit betekent letterlijk dat u maar een vergoeding zou kunnen krijgen voor die spullen waarvan u nog over een origineel aankoopbewijs beschikt. Denk maar eens aan uw laatste reisvalies, wat zat er daar in waarvan u nog een aankoopbewijsje hebt? Misschien een scheerapparaat waarop nog een garantie loopt? Veel meer zal dit wellicht niet zijn. Gelukkig is een dergelijk beding expliciet verboden, want in strijd met de handelspraktijkenwet die zegt dat de bewijsmiddelen van een consument niet mogen worden beperkt. Een consument mag dus een dergelijk beding gewoon als niet-bestaand beschouwen en de inhoud van zijn valies proberen te bewijzen met vermoedens, getuigenissen, verklaringen op eer en foto's; desnoods is het dan aan de rechter om uit te maken of het hier gaat om gewichtige en afdoende bewijzen. 18/03/2009 Knops Publishing 8

9 3. Reisbijstandsverzekering 3.1. Wat is gedekt? Het hoofddoel van de private reisbijstandsverzekering is, zoals de naam het aangeeft, u bijstand bieden bij ziekte of ongeval op reis. We spreken in dit geval over een reisbijstand personen. U kan dit uitbreiden met een bijstandsdekking voor uw voertuig. Dan krijgt u ook bijstand bij een ongeval of een panne met uw wagen. Als u met auto, mobilhome of caravan op vakantie gaat, is een dergelijke private bijstandsdekking voertuigen zeker aangewezen. Let wel: De basisverzekering assistance voertuigen, bij de klassieke pechverhelpers als VAB en Touring dekken meestal niet pech op de weg in het buitenland. Hiervoor moet u bij hen een uitbreiding nemen. Voor wat het eerste deel personen betreft, bent u al voor een belangrijk deel verplicht verzekerd bij uw mutualiteit. Afhankelijk van de reisbestemming kan u bovenop de verplichte verzekering bij uw mutualiteit nog een aanvullende verzekering afsluiten. Indien gewenst kan u ook een extra- bijstandsverzekering personen afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij Verplichte bijstand van het ziekenfonds Alle reizigers zijn voor ziekte en ongeval gedurende een bepaalde periode (en soms tot een bepaald bedrag) verzekerd via hun mutualiteit. De verplichte ziekteverzekering (RIZIV) betaalt (als eerste) een deel van de kosten bij ziekte en ongeval in het buitenland terug. De voorwaarden en bedragen van deze terugbetaling zijn niet afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. U bent vrij in de keuze van uw ziekenfonds en alle ziekenfondsen zijn voor deze terugbetaling aan dezelfde regels onderworpen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de landen waarmee België een overeenkomst heeft voor deze terugbetalingen en de landen waarmee geen akkoord bestaat. In de landen met een akkoord, wordt u via de verplichte verzekering terugbetaald volgens het ter plaatse geldende tarief. U krijgt er m.a.w. dezelfde terugbetaling als de plaatselijke bevolking. De landen waarmee een overeenkomst bestaat, zijn: de 27 EU- landen, Algerije, Bosnië, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Marokko, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije en Zweden. 18/03/2009 Knops Publishing 9

10 Bijvoorbeeld: Als het behandelende ziekenhuis erkend is door de plaatselijke verzekering (meestal gaat het om openbare of staatsziekenhuizen), betaalt u alleen het remgeld. (Het remgeld kan later eventueel terugbetaald worden door uw mutualiteit, als u in aanmerking komt voor de aanvullende verzekering). De voorwaarden verschillen per land. Zo worden de medische kosten in Franse staatsziekenhuizen maar voor 80 % terugbetaald via de wettelijk verplichte verzekering. In de landen zonder akkoord, wordt u terugbetaald aan het Belgische tarief. U schiet de kosten voor, houdt alle facturen bij en wordt bij terugkomst door uw ziekenfonds terugbetaald. Voor goedkope landen wordt een groot deel van de kosten terugbetaald. Voor dure landen (VS, Canada, Zwitserland, Zuid-Afrika, ) dekt de terugbetaling maar een deel van de kosten Aanvullende bijstand van het ziekenfonds Goed verzekerd zijn voor dringende medische hulp bij ziekte en ongeval in het buitenland, is essentieel. Een kwestie van veel geld, soms zelfs van leven of dood. Daarom bieden alle ziekenfondsen een aanvullende (bijstands)verzekering aan. Ze werken daarvoor samen met de bijstandscentrale Eurocross (www.eurocross.be). De dekking in deze aanvullende verzekering is wereldwijd en geldt ook voor privéziekenhuizen. Toch zijn er verschillen tussen ziekenfondsen. Daarom is het aangeraden om vooraf inlichtingen in te winnen bij het ziekenfonds zelf of anders op haar website. De dekking bij die aanvullende verzekeringen van de mutualiteit gaat toch meestal iets minder ver dan deze bij de private reisbijstandsverzekeringen. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor zoekacties niet vergoed. Ook zijn de gedekte bedragen beperkter dan in de betere private reisbijstandscontracten. Tot slot zijn er mogelijks nog andere diensten die een stuk reisbijstand verzekeren: - Een hospitalisatieverzekering. Zo is het aangeraden om de gegevens van uw eventuele hospitalisatieverzekering mee te nemen naar het buitenland. In vele gevallen komt die tussen voor het bedrag dat niet door de mutualiteit wordt betaald. - Bij overmachtsituaties kan het gebeuren dat de FOD Buitenlandse zaken, de touroperator, of zelfs het Rampenfonds hulp zal aanbieden Kleine en grote bedragen Vergeet bij pech vooral niet alle bewijzen bij te houden en duidelijk te communiceren. Dit zowel naar uw mutualiteit (of Eurocross) als naar de privé- bijstandsverzekeraar. Bij kleine medische kosten geldt er een bewijsplicht. Een doktersbezoek, een tandartsraadpleging of gewone geneesmiddelen betaalt u ter plaatse. Zorg ervoor dat de rekeningen 18/03/2009 Knops Publishing 10

11 en facturen zo gedetailleerd mogelijk zijn en vraag een betalingsbewijs. Van geneesmiddelen houdt u het originele betalingsbewijs bij en een kopie van het voorschrift. Voor grote bedragen geldt een meldingsplicht. Bij opname in een ziekenhuis of wanneer repatriëring nodig is, neemt u zo spoedig mogelijk, en het liefst vooraf, contact op met EuroCross en/of uw privé- bijstandsverzekeraar Wat meenemen naar het buitenland? De SIS-kaart is enkel voor het binnenland en mag u gerust thuis laten. De EU-kaart (of Europese ziekteverzekeringskaart, European Health Insurance Card, vervangt het formulier E- 111) vraagt u voor uw vertrek aan bij uw mutualiteit en hebt u nodig bij ziekte of ongeval in één van de 27 EU-landen (met inbegrip Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein). Buiten Europa hebt u vaak specifieke formulieren nodig die u voor uw afreis en afhankelijk van uw vakantiebestemming kan bekomen bij uw mutualiteit. Hebt u bij uw mutualiteit een aanvullende verzekering afgesloten dan hebt u ook een World Assistance Card van EuroCross (of Pluspas) op zak. Indien u ook een private reisbijstandsverzekering hebt afgesloten, vergeet dan niet een kaartje met uw polisnummer en het telefoonnummer van de betreffende alarmcentrale mee te nemen (hetzelfde geldt voor het kaartje van uw hospitalisatieverzekering). Tot slot Een familiale verzekering: een must op de latten Een reisverzekering is een soortnaam waaronder men alle producten kan begrijpen die een bescherming bieden voor het reisgebeuren. Toch is een belangrijk risico meestal niet gedekt in de klassieke reisverzekeringen, maar gelukkig valt het wel onder de dekking van de familiale verzekering. Het zal u maar overkomen dat u als volleerd brokkenmaker iemand omver skiet: wanneer uzelf hierbij 'niets hebt', maar het onfortuinlijke slachtoffer opgenomen moet worden in het ziekenhuis en blijvende letsels overhoudt aan uw onzachte aanraking, Tja, wat dan? Het slachtoffer zal ongetwijfeld met de beschuldigende vinger uw kant op wijzen en net zoals bij een verkeersongeval zal deze zaak voor een rechtbank worden gebracht op de plaats van het gebeuren. U zal zich moeten laten verdedigen voor die rechtbank, met buitenlandse 18/03/2009 Knops Publishing 11

12 advocatenkosten tot gevolg. De ervaring leert ons dat buitenlandse advocaten vaak duurder zijn dan het inlandse heir en dus U zal op strafrechtelijk gebied veroordeeld worden tot een geldboete omdat u onopzettelijk slagen en verwondingen hebt toegebracht, en tot de gerechtskosten, en last but not least zal u het slachtoffer moeten vergoeden want u bent niet enkel strafrechtelijk maar eveneens burgerrechtelijk aansprakelijk voor het ongeval. U ziet het dus, een hele avalanche aan juridisch gedonder en de klassieke reisverzekeringen gaan u hierbij amper helpen (in de reisbijstandsverzekering zit er soms een te veronachtzamen stukje rechtsbijstand). Een dergelijk schadegeval zal normaal gezien onder de dekking vallen van de gezinsaansprakelijkheidsverzekering (de zogenaamde familiale ) maar dan moet de reiziger (of zijn ouders) wel over een dergelijke verzekering beschikken. Een familiale is immers niet verplicht. Het is dan ook meer dan aangewezen dat eenieder die op skivakantie vertrekt, eerst informeert of hij wel onder de dekking van een familiale valt. Wanneer dit niet het geval is, kiest u best voor een dergelijke verzekering of voor een combinatiepolis die ook in een dergelijke dekking voorziet. Bij betwisting: rechtsbijstand & ombudsdienst En wat als de verzekeringsmaatschappij njet zegt en dekking weigert? Natuurlijk is de drempel om met een dergelijke zaak naar de rechter te stappen bijzonder groot, in dit opzicht valt het te betreuren dat geen enkele reisverzekeraar tot op heden het gezag van de Geschillencommissie Reizen heeft willen aanvaarden. De Geschillencommissie Reizen zou een uitstekend forum zijn voor de behandeling van dergelijke verzekeringsgeschillen. De reisverzekeringssector schijnt evenwel deze boot af te houden. Soms kan de rechtsbijstandsverzekering u bij betwisting enig soelaas bieden in uw geschil tegen de reisverzekeringsmaatschappij. Dit zal enkel het geval zijn als de dekking ook contractuele geschillen behelst. In dit geval worden ook bij reis(verzekerings)geschillen de advocaat- en gerechtskosten gedragen door de verzekeraar. Tot slot is er een Ombudsman van de verzekeringen (www.ombudsman.as) waarbij u steeds terecht kan indien u vindt dat de verzekeraar onterecht dekking weigert. Volgens haar Jaarverslag zijn het meestal annuleringsverzekeringen die een bron van ergernis vormen. U goed op voorhand bevragen kan veel ongenoegen voorkomen. Een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon kan u hierbij een helpende hand reiken. Coördinator Kenniscentrum Reisrecht KHBO Voorzitter arbitraal College Geschillencommissie Reizen 18/03/2009 Knops Publishing 12

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 31 JULI 2017 Auteur Datum laatste aanpassing Status Kristien Dierckx 31 juli 2017 Finale versie

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten

FATUM Veilig op reis pakket. Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten FATUM Veilig op reis pakket Omdat u onbezorgd van uw reis wilt genieten 1 FATUM biedt verschillende verzekeringen aan om ervoor te zorgen dat u onbezorgd kunt reizen. Neemt u de mogelijkheden eens door

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:

1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij: Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen art. 1 TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet

Nadere informatie

Informatie voor de patiënt. Dialyse en vakantie. Secretariaat nefrologie, tel: fax:

Informatie voor de patiënt. Dialyse en vakantie. Secretariaat nefrologie, tel: fax: Informatie voor de patiënt Dialyse en vakantie Secretariaat nefrologie, tel: 02 477 60 50 fax: 02 477 62 30 E-mail: vakantiedialyse@uzbrussel.be Vakantieplannen? Dialyse en toch op reis gaan? Gelukkig

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen.

KBC-Vakantiepolis. Doelgroep. Welke verzekeringen kunt u sluiten? VIP-formule. Optie zakenreizen. KBC-Vakantiepolis Vakantie is vooral genieten van een welverdiende rust. Maar vakantie is tegelijk een niet te onderschatten financiële uitgave. U verwacht niet uw trip te moeten annuleren of op reis geconfronteerd

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw reizen

KBC-Polis voor Uw reizen KBC-Polis voor Uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland,

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014 REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Wie is verzekerd? De personeelsleden en de personen die hen vergezellen tijdens hun dienstreizen.

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-122 d.d. 23 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Op reis : wat betekent de verplichte ziekteverzekering voor de transplantatiepatiënt? Chris SEGAERT RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging

Op reis : wat betekent de verplichte ziekteverzekering voor de transplantatiepatiënt? Chris SEGAERT RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging Op reis : wat betekent de verplichte ziekteverzekering voor de transplantatiepatiënt? Chris SEGAERT RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging 1 Inhoud I. Europese reglementering II. III. IV. Bilaterale

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Allianz Global Assistance Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Een goeie verzekering voor de lokale groep Een verzekering. Gelukkig heb je die niet altijd nodig, maar wanneer er dan toch een ongeval of ongeluk

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

Reis- en annuleringsverzekeringen

Reis- en annuleringsverzekeringen Reis- en annuleringsverzekeringen Zorgeloos op reis Vakantie: even tot uzelf komen. En genieten van het uitzicht, het eten of elkaar. Een ongeluk, ziekte of diefstal kan die welverdiende rust goed verstoren.

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

Uw rechten als treinpassagier in Europa

Uw rechten als treinpassagier in Europa Uw rechten als treinpassagier in Europa De europese Unie wil al haar inwoners dezelfde bescherming en rechten bieden als treinpassagier. De verordening 1371/2007 biedt treinpassagiers een betere informatie,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname

Patiënteninformatie. Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname Patiënteninformatie Infobrochure niet Belgisch verzekerde patiënten: geplande opname 2 Inhoud Inleiding... 4 Welke afspraken kan u maken met uw ziekteverzekeraar... 4 EU-onderdanen... 4 Een betalingsgarantie...

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GERUST OP REIS. Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis

REISVERZEKERINGEN GERUST OP REIS. Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis GERUST OP REIS Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis Checklist Welke reisverzekering dekt welk risico? Bijstand aan personen (p. 4) Bijstand voertuigen

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Overzicht: verzekeringen voor het gezin

Overzicht: verzekeringen voor het gezin Overzicht: verzekeringen voor het gezin Aansprakelijkheidsverzekeringen Bijstandsverzekeringen Letselschadeverzekeringen Zaakschadeverzekeringen Pensioensverzekeringen Wat verstaat men onder aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering. vriend. om op te rekenen

Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering. vriend. om op te rekenen Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering vriend om op te rekenen Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

DE A L G EME N E R E IS VOORWA A RD E N V AN DE

DE A L G EME N E R E IS VOORWA A RD E N V AN DE DE A L G EME N E R E IS VOORWA A RD E N V AN DE G E S CH ILLE N CO M M I S S I E R EI Z E N A r t i k e l 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisatorof de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisatorof de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Kortlopende Annuleringsverzekering van de Europeesche U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Dan mag een annuleringsverzekering niet ontbreken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYSTICAL MOROCCO. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder :

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYSTICAL MOROCCO. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder : ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MYSTICAL MOROCCO Artikel 1: Definities Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden moet worden verstaan onder : - Algemene Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen ISIS reisverzekering Wat te doen met de reisverzekering bij schade, kosten of problemen? Bij noodgevallen natuurlijk altijd de alarmcentrale bellen, voor asistentie. Gemaakte kosten kunnen, mits gedekt,

Nadere informatie

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen - 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité Punt 7 a) BUREAU 536 e VERGADERING 29 MEI 2007 Betreft: Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen TER INFORMATIE

Nadere informatie

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering

Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Schade aangifteformulier reis- & annuleringsverzekering Algemeen Dit formulier wordt door Brainport volmachtbedrijf uitsluitend gebruikt om te kunnen vaststellen of uw schade onder de dekking van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

U gaat goed voorbereid op reis!

U gaat goed voorbereid op reis! U gaat goed voorbereid op reis! Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Unigarant Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat goed voorbereid

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 24 november 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 24 november 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 24 november 2015 Inzake: Dhr. A en zijn echtgenote Mvr. B, samenwonende te XXX; Eisers, ter zitting niet aanwezig, noch vertegenwoordigd.

Nadere informatie