ETH?== SOTHYSA N.V. TERM SHEET. Deze obligatie is uitsluitend toegankelfik voor p rofess ionele in vestee rders. Emittent lnstrument Emissie Omvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETH?== SOTHYSA N.V. TERM SHEET. Deze obligatie is uitsluitend toegankelfik voor p rofess ionele in vestee rders. Emittent lnstrument Emissie Omvang"

Transcriptie

1 Deze obligatie is uitsluitend toegankelfik voor p rofess ionele in vestee rders ETH?== Dit lnformatie Memorandum voor nieuw uit te geven obligaties is geschreven door de Emittent, Sothysa N.V., met het doel om uitsluitend professionele investeerders te informeren in het kader van de marketing van deze obligaties. Dit lnformatie Memorandum en/of de inhoud hiervan mag niet verspreid worden aan beleggers zonder uitdrukkelijke toestemming van de Emittent. De voonvaarden in dit lnformatie Memorandum kunnen gewijzigd worden, ledere investeringsbeslissing met betrekking tot de obligaties moeten gebaseerd worden op de definitieve voorwaarden van de obligaties. De minimale investering in de obligaties bedraagt EURO , Door dit minimum is Sothysa N.V. voor de emissie van Sothysa Serie I Obligatie op basis van de vrijstellingsregeling Wft (art4, eerste lid, onderdeel a) vrijgesteld van vergunningsplicht in het kader van de Wft. Sothysa N,V. staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financi6le Markten, De Sothysa Serie I Obligatie is uitsluitend geschikt voor vermogende natuurlijke penionen en rechstpersonen die een voldoende begrip hebben van de risico's verbonden aan de investeringsstrategie van Sothysa N.V. SOTHYSA N.V. Sothysa M V. is een investeringsmaatschapp opgericht met het doel om te investeren in "Senior Life Settlements." Dit zijn overlijdensrisico venekeingspolissen van Amerikaanse burgers ouder dan 70 jaar en een resterende statistisch/actuarieel bepaalde levensverwachting van 3 tot 12 jaar. TERM SHEET Emittent lnstrument Emissie Omvang Emissie Datum Minimale lnschriiving Looptiid Emissie Prijs lnschriif Kosten lnschriif Priis Vaste Coupon Aflossing Aflossing Prijs Rendement (Yield to Matu,ity) Ranking van de Obligaties Munteenheid (denominatie) Restdcties Jurisdictie van toepassing Sothysa N.V. ('Sothysa') Achtergestelde Obligatie getiteld "Sothysa Serie l" Maximaal EURO 50 milioen bestaande uit 1,000 genummerde obligaties met een nominale waarde van EURO per obligatie- Het minimum om te starten is EURO l0 milioen. Gepland voor'l september 2007 middels een zogenaamde "private placement" 1 Obligatie met een nominale waarde van EURO jaar na Emissie Datum 100% 3.0ol", bestaande uit 2.5% verkoopprovisie en 0.5% ter dekking van juridische kosten 103%, te weten 100% plus 3% lnschrijf Kosten 12.00% perjaar, met eenjaa ijkse betaling achteraf van iederjaar" (1) Verplicht door Sothysa aan het einde van de Looptud, (2) Per eenmalige optie voor de investeerder na 3 iaar met een vooraf kenbaar gemaake opzegtemun van 3 maanden; (3) Op enig moment indien het bestuur van Sothysa voorziet dat het veetandiger is om de portefeuille te verkopen om te voorkomen dat ze op temijn niet aan haar rente en aflossingsverplichtingen zal kunnen voldeon. 1000/o 12.00yo Achtergesteld aan alle niet achtergestelde schulden en schulden met activa in onderpand EUROS - EURO per Obligatie Alleen toegankeliik voor proiessionele belegge (minimaal Euro 50K) Nederland Felenoord Endhov n Te , Fax f ING Bank (vk

2 Deze obligatie is uibluitend toegankelijk voor professionele investeerders H+== SAMENVATTING ACTIVITEITEN SOTHYSA N.V. / GEBRUIK VAN DE EMISSIE OPBRENGSTEN Sothysa N.V. is een investeringsmaatschappij opgericht met het doel om te investeren in "Senior Life Settlements". Dit zijn overlijdensrisico verzekeringspolissen van Amerikaanse burgers ouder dan 70 jaar en een resterende statistisch/actuarieel bepaalde levensverwachting van 3 tot 12 jaat. Deze Life Settlements worden door de polisnemers verkocht via makelaars, geaggregeerd door providers en in volledig geadministreerde en beheerde portefeuilles aangeboden door gespecialiseerde dienstverleners in de VS. "SENIOR LIFE SETTLEMENTS" "Senior Liie Settlements" zijn overlijdensrisicovezekeringspolissen van Amerikaanse burgers met een resterende actuariele levensverwachting van 3 tot 7 jaar. Een overlijdensrisico vezekering keert geld uit aan de erfgenamen van de persoon op wiens leven de polis is afgesloten. Deze polissen worden doorgaans op relatiefjonge leeftijd afgesloten en de vezekeringnemer betaalt tot aan overlijden een premie. BU overlijden krijgen de erfgenamen een vooraf afgesproken bedrag. Als de vezekeringnemer vroeg overlijdt, dan lijdt de vezekeringsmaatschappil verlies op de polis. Als de vezekeringnemer heel oud wordt, verdienen ze geld want hij blijft immers langer premie doorbetalen en de betaalde premies kunnen langer belegd worden. Om verschillende redenen is in de VS een secundaire markt ontstaan in deze levensvezekeringspolissen. De polisnemer die de premie betaalt kan (al dan niet in overleg met de begunstigde erfgenamen op de polis) besluiten dat het interessanter is om "de plicht tot premie betaling en het recht op uitkering bij overluden" door te verkopen aan een investeerder voor een interessant bedrag. De opbrengst bij verkoop van de polisrechten en -verplichtingen is sowieso vru van nalatenschap belasting en kan door de polisnemer zelf bij leven uitgegeven worden. De voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn per definitie ongunstiger dan verkoop aan een derde, omdat deze immers de polisnemer zo lang mogelijk wil laten doorbetalen aan premies. Het grootste volume in deze markt zit in polissen van mensen die nog een statistische levensverwachting hebben van 3 tot 7 jaar, vandaar de term "Seniod'. Een hogere levensveruachting betekent langer premie doorbetalen en drukt de opbrengst van de polisrechten en -verplichtingen bij verkoop. De meest voorkomende redenen waarom polissen verkocht worden zijn:. Veranderende levensomstandigheden, zoalsoverlijden van erfgenamen, echtscheiding of wens tot ontening na ruzie met erfgenamen.. Alle grote uitgaven zijn al geschied, en de erfgenamen hebben het geld niet nodig.. Als het een vezekering vanuit de werkgever betrof, is de relevantie van een hoge uitkering niet meer noodzakelijk bij pensioen van de werknemer.. De polisnemer heeft geen geld meer voor de toekomstige premiebetalingen. Deze secundaire markt in de VS is inmiddels gereguleerd en geinstitutionaliseerd. Deze markt is de laatste jaren zeer snel gegroeid. Er zijn tal van dienstverleners rondom dit product die verkopers en kopers van polissen faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brokers die polisnemers benaderen om hun polis te verkopen. De polissen worden gewaardeerd en overgenomen door partijen (de "providers") die ze weer bundelen en doorverkopen aan investeerders. Er zijn specialistische dienstverleners die de polissen in beheer houden, zorgen voor premie betaling en inning van de uitkering bij overlijden. Natuurlijk zijn er ook zogenaamde 'tracking companies" die bijhouden wanneer een polisnemer komt te overluden. Vezekeringsmaatschappuen zijn ook verplicht zelf bij te houden wanneer een polisnemer komt te overlijden, waarna ze op eigen initiatief tot uitkering overgaan. Fel noord ZB Eindhoven Tel ' Fax.: ING Bank ' KvK

3 Deze obligatie is uibluitend toegankelik voor professionele investeerders ETH+== De historische rendementen op investeringen in Senior Life Settlements liggen tussen de'10 en 30%. De "asset class" is interessant omdat het onafhankelijk is van fluctuaties op de beu.zen. Het is immers een "exposure" op de gemiddelde levensvemachting van de Amerikaanse burgers. Daarnaast is het een hoog risico product, met een navenant hoog rendement. Een investeerder kan immers pech hebben op zijn portefeuille waardoor hij relatief lang moet doorbetalen aan premies voordat hij de uitkeringen kan incasseren. Hoe groter de portefeuille, hoe hoger de kans dat hij de statistisch / actuarieel bepaalde levensverwachting zal realiseren. Deze actuariele tabellen zijn immers de basis waarop een investeerder zijn prijs bepaalt. SOTHYSA N.V. - MARKTKANS EN DOELSTELLING Sothysa N.V. is een initiatief van de oprichters en bestuurders Antonius M. Sol (Nederlands paspoort nummer [NE ] en expiratie datum [16 mei 2008) en Walter C.J. Donkers (Nederlands passpoort nummer [NE ] met expiratie datum [25 mei 2008], en een aantal mede-initiators die als adviseur en aandeelhouders participeren in het aandelenkapitaal van Sothysa N.V. Donkers en Sol hebben een relatie opgebouwd met een solide dienstuerlener in de VS die op regelmatige basis portefeuilles aanbiedt en die via een dochtermaatschappij in combinatie met een escrow verbonden aan Wells Fargo Bank ook het beheer van de polissen en de geldstromen organiseert. Middels een actief portefeuille beheer (dus niet alleen aankoop, uitzitten en soms tussentijds doorverkopen) verwacht het bestuur van Sothysa dat een rendement te halen dat zal liggen aan de bovenkant van de markt. Vanuit de wens om een eenvoudig investeringsproduct aan te bieden hebben de initiators gekozen voor een N.V. die een obligatie lening uitgeeft met een vast rendement. (Dus niet een fonds met een onzeker variabel rendement en een ingewikkelde kostenstructuur met een verdeelsleutel op het rendement tussen investeerder en beheerder van het fonds.) De druk om de rente coupons te betalen en daarboven een oveminst te boeken is voldoende waarborg om de kostenstructuur zo licht mogelijk te houden. Daarnaast heeft de N.V. structuur als voordeel dat door de verplichting om periodiek een door accountants gecontroleerd verslag te doen van de balans en winst- en verliesrekening. Dit waarborgt transparantie en informatieverstrekking naar obligatiehouders. Sothysa heeft ervoor gekozen om bij de start te beginnen met een relatief grote eerste financieringsronde van EURO 50 miljoen. Hoe hoger het startkapitaal, des te groter de portefeuilles die aangekocht kunnen worden. Een grotere portefeuille heeft weer een lager risicoprofiel en vergroot daarmee de kans dat de onderneming aan haar verplichtingen aan obligatiehouders kan voldoen. Bij een succesvolle start en een gepercipieerd overschot aan onbenutte investeringskansen zal Sothysa in de toekomst nieuwe obligatie leningen uitschrijven. ORGANISATIE Sothysa is georganiseerd in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De activiteiten en investeringen in Life Settlements zullen worden gefinancierd met de opbrengsten van de obligatie emissie. Fellenoord ZB Eindhoven le : Fax r lngbank KvK

4 Deze obligatie is uibluitend toegankeli'k voor professionele investeerders Management De statutair directeuren en managers van de onderneming zijn Antoin Sol en Walter Donkers. CEO - Antonius M. Sol ([46]). Mede-oprichter van Sothysa. Zijn primaire rol zal zijn, algemeen management, marketing en verkoop, investor relations en Gommunicatie. CFO / lnvestment Manager - Walter C.J. Donkers (1501) ZUn primaire rollen zijn die van finance manager en investment manager. Hij is primair verantwoordelijk voor het beheer van de relaties met de diverse partijen in de VS. lnvestment Committee - de oprichters-aandeelhouders van Sothysa zullen zich organiseren in een klein committee die de door de lnvestment Manager voorgestelde investeringen beoordelen en accorderen alvorens tot aankoop kan worden overgegaan. Locatie Sothysa zal kantoor houden op Fellenoord 130, Eindhoven. Organisatie van de investeringen in Lffe Settlement Polissen De investeringen zullen plaatsvinden in de Verenigde Staten. Voor het opsporen van investeringskansen zal Sothysa voorlopig gebruik maken van e6n broker/provider en een daaraan gelieerde beheerder (uit concurrentie-ovemegingen zijn deze partijen hier niet nader genoemd). Daernaast zal Sothysa waar nodig en wenselijk de diensten van gespecialiseerde adviseurs inroepen om de processen en de besluitvorming te helpen ondersteunen. De aangekochte polissen worden rechtstreeks op naam van Sothysa N.V. gesteld. Het administratieve beheer blijft in de VS. Ter verduidelijking is hieronder schematisch weergegeven hoe dit zal plaatsvinden: Felenoord E ndhoven Te.: Fax NG Bank KvK

5 Deze oblgatie is uitsluitend toegankelik voo r p ro fess ionele in vesteerders ETH+=T Broke6 / Providers t ry "EscrowAgent" instructie van Sotiysa Trustees (Beheerders) - Bijhouden overlijden - Onde,houden relalie mei Verzekeringsmaatschappil i - uiikerinsen brj overliiden va' polisnemers BELEGGINGSBELEID Sothysa zal investeren in Senior Life Seftlements die voldoen aan vooraf gestelde criteria. Vooralsnog zijn de criteria vastgesteld op polissen van deelnemers die minimaal 70 jaat zin en/of een resterende levensverwachting hebben van S lot 12 jaat. Sothysa zal uitsluitend polissen kopen die uitgegeven zun door grote verzekeringsmaatschappijen met minimaal een A-rating. De portefeuille zal actiaf beheerd worden. Dit betekent dat een deel van de aankopen na verloop van tijd doorverkocht kunnen worden. Het grootste deel van de portefeuille zal echter aangekocht worden met het doel om "uit te zitten" tot het overlijden van de oorspronkeli.lke polisnemer. De opbrengsten uit verkopen van polissen en de inkomsten uit uitkeringen zullen in eerste instantie gebruikt worden ter dekking van de korte en lange termrln obligatie verplichtingen, daarna voor herinvestering en bij ruime overwinst en voldoende solvabiliteit aan dividend voor de aandeelhouders. Fe enoord ZB Endhoven Te Fax.: ING Bank KvK

6 Deze obligatie is uibluitend toegankelil'k voor professtbnele investeerders ETH+== Rtstco,s Een investering in Sothysa Serie I Obligaties brengt een aantal risico's met zich mee. Hieronder is een opsomming van een aantal voor de hand liggende (dus wellicht niet alle) risico's gegeven: r llliquiditeitsrisico. Duratierisico o Valutarisico. Marktrisico. Beheersrisicodienstverleners. BeheersrisicoSothysa llliquiditeitsrisico Een investering in de Sothysa Serie I Obligaties is niet liquide. Slechts na 3 jaar ontstaat er een moment waarin de investeerder 3 maanden van te voren kan aangeven of hij zijn obligaties wil laten aflossen. De obligaties zijn niet genoteerd en Sothysa zal niet actief een secundaire markt in de obligaties onderhouden- Echter, indien mochten individuele investeerders overeenkomen dat ze van elkaar obligaties willen overnemen, dan worden de mutaties na overdracht van het eigendom in het obligatie register bijgewerkt. Duratierisico Omdat de werkelijke levensduur van de oorsponkelijke polisnemers langer kan zijn dan wat vemacht is op basis van de statistische / actuariele berekeningen (de zogenaamde sterftetabellen op basis van ondeeoek naar sterftestatistieken in het verleden). Dit betekent dat Sothysa, de nog resterende premies langer dan vemacht moet doorbetalen waardoor het rendement lager zal zijn dan de verwachting bij aankoop. Daartegenover kan het natuurlijk evengoed dat de populatie polisnemers in de portefeuille eerder sterft dan wat op basis van de voorspellingen is te vemachten. Dit levert dan extra rendement op en daarmee een grotere buffer cash in Sothysa om aan de lopende obligatie verplichtingen te kunnen voldoen. Valutarisico Een investering in de Sothysa Serie I Obligaties is in EURO. De investeringen worden gedaan in USDS en de uitkeringen op investeringen luiden ook in USD. lndien de koers van de USD lager ligt dan op het moment van aankoop van de polissen (op dat moment vindt convercie van Euro naar usd plaats) dan heeft Sothysa een nadeel en zal ze effectief een hogere rente en aflossing moeten betalen. Hiertegenover staat natuurlijk dat indien de USD zal stijgen ten opzichte van de Euro een voordeel voor Sothysa zal ontstaan. Marktrisico De secundaire markt in Life settlements groeit hard. Het aantal marktpartijen neemt toe en bij een sterker stugende vraag dan aanbod kunnen de prijzen voor Life Settlements mogelijk stijgen waardoor het verwachte rendement zal dalen. Beheersrisico dienstverlenele Sothysa zal werken met een beperkt aantal vaste relaties in de VS die aan de ene kant de sourcing van nieuwe investeringskansen op zich nemen, en aan de andere kant het beheer en administratie e.d. voeren. Ondanks goede relaties en solide contracten, betekent het samenwerken met derden op een dergelijk complex product wel dat er een zeker risico verbonden zal zijn aan deze relaties. F lenoord 130, E ndhov n Tel.: q82 Fax.r NG Bank KvK Eindhoven, 19ju i2007

7 Deze obligatie is uibluitend toegankelfik voor professionele in vesteerders ETH?=Fl Beheersrisico Sothysa Sothysa zal zich zeer actief moeten bezighouden met het monitoren en beheersen van haar liquiditeit en solvabiliteit. Aan de investeringskant wordt kapitaal gecommitteerd in overname van polissen en overname van verplichtingen tot betaling van premies. Aan de financieringskant moet Sothysa aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van de obligaties voldoen. Tegenvallers in de feiteluke termijn waarop polisnemers komen te overlijden zullen leiden tot extra premiebetalingen en mogelijk liquiditeitsproblemen. Een toenemende liquiditeit in de secundaire markt voor polissen betekent evenwel dat vrij snel posities verkocht kunnen worden om aan de obligatie verplichtingen te kunnen voldoen. Mocht Sothysa in gebreke blijven op haar rente- of aflossingsverplichtingen dan kunnen obligatiehouders onmiddelijk ingrijpen en surseance van betaling aanvragen. De polissen staan op naam van Sothysa en kunnen in het ergste geval tegen de marktwaarde verkocht worden. Een regelmatige verplichte audit door een accountant zal dit solvabiliteit- en liquiditeitsrisico voor een deel afdekken. ln ieder geval zullen eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. INSCHRIJVING lnschrijving op de Sothysa Serie I Obligatie is voorbehouden aan vermogende natuurlijke personen en rechstpersonen die een voldoende begrip hebben van de risico's verbonden aan de investeringsstrategie van Sothysa N.V.. De minimale investering in de obligaties bedraagt EURO Door dit minimum is Sothysa N.V. voor de emissie van Sothysa Serie I Obligatie op basis van de Vrijstellingsregeling Wft (art4, eerste lid, onderdeel a) vrugesteld van vergunningsplicht in het kader van de Wft. Sothysa N.V. staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten. lnschrijving op obligaties geschiedt middels het inschrijfformulier welke bij Sothysa N.V. ingeleverd wordt. De toewijzing zal geschieden aan het einde van de inschrijfperiode, waarna de aktes opgemaakt worden en de betaling op de obligaties kan plaatsvinden. Bij grote belangstelling vanuit investeerders gekoppeld aan een eventuele (tijdelijke) beperkte hoeveelheid investeringskansen, dan kan de emissie omvang gereduceerd worden en worden de resterende commitments doorgeschoven naar een mogelijke participatie op Serie ll in de nabije toekomst. INSCHRIJF KOSTEN De kosten voor inschruving bedragen 3.0% bovenop de prijs per obligatie. Dit is opgebouwd uit 2.S% verkoopprovisie voor de (geselecteerde) partijen die de investeerders aandragen, en 0.5% ter dekking van juridische en notariele kosten. TERUGBETALINGEN Zoals beschreven in de Term Sheet zullen de obligaties na 10 jaar afgelost worden. De eerste uitzondering hierop is als de investeerder gebruikmaakt van de eenmalige optie tot veeoek tot terugbetaling na 3 jaar. Hiertoe kan hij gebruikmaken van een opzegtermijn van 1 maand, welke start 4 maanden voor de feitelijke aflossing. (Dit geeft Sothysa dan 3 maanden om eventuele verkopen van polissen te realiseren). Opzegging dient plaats te vinden middels een aangetekend schrljven of per deumaardersexploot. De tweede uitzondering op de normale aflossing is als Sothysa zelf besluit om af te lossen. Bijvoorbeeld in het geval dat de markt zodanig verslechterd is dat zij niet langer een rendement van l2% meer kan garanderen. ln zulk geval zal de portefeuille (mits minimaal de Fe lenood Endh.ven Tel : r Fax.: ING Bank KvK

8 Deze obligatte is uibluitend toegankelik voo r profession ele in vestee rde rs hoofdsom en lopende renteverplichtingen voldaan kunnen worden) verkocht worden en de nog uitstaande obligaties afgelost worden. WAARDEBEPALINGEN ACTIVA EN PASSIVA De obligatie zal gewaardeerd worden op nominale waarde in de balans. De voornaamste activa zijn cash en investeringen in Life Settlements (de polissen). De waardebepaling van de polissen is gebaseerd op het aankoopbedrag, de hoogte van de uitkering b, overlijden en de verwachte levensduur, welke gebaseerd is op een levensverwachting afgegeven door een gerenommeerde part'j. RAPPORTAGE Sothysa zal op kwartaalbasis verslag uitbrengen van haar balans en winst- en verliesrekening. De jaarrekening zal officieel door de externe accountant goedgekeurd worden. De kwartaalrapportages zullen evenwel ook overlegd en besproken worden met de accountant en eventueel een externe adviseur met specialisatie op het ondemerp. BELASTINGEN De investeerder in de obligaties is zelf verantwoordeluk voor het bepalen van de juiste fiscale consequenties aan dit instrument. RECHT "Op alle contracten en contractuele handelingen is het Nederlands recht van toepassing en dat alle eventuele geschillen voorwloeiende uit of betreffende de uitleg van dergelijke handelingen zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's-hertogenbosch behoudens voor zover wettelijk dwingen anders bepaald. " BELANGRIJKSTE INVESTERINGSOVERWEGINGEN VAST RENDEMENT I2% PER JAAR: Sothysa committeert zich aan het verstrekken van een vast rendement voor de investeerder van 12yo pet jaat. De kosten die Sothysa maakt moeten derhalve zo laag mogelijk zijn. Hoe beter Sothysa het doet, in termen van beleggingsresultaat en kostenbeheersing, hoe lager het risico voor de investeerder. SENIOR LIFE SETTLEMENTS MARKT De markt voor Senior Life Seftlements heeft in het recente verleden goede rendementen van 10-30% geboden. De stevige groei in de markt betekent dat in de toekomst veel kansen tot investeringen zullen blijven bestaan. Deze investeringsklasse biedt een absoluut rendement dat los staat van fluctuaties op de beuzen. De risico's verbonden aan de investeringen zijn voornameluk te reduceren tot "prijs dle je betaalt voor de polis" en de "realisatie van het feitelijke levensduur ten opzichte van de verwachte levensduur'' Fellenoord ZB E ndhoven Te.: Fax ING Bank ' KvK

9 Deze obligatie is uibluitend toegankeliik voor professionele in vesteerders ETH?== ed 16r ti,e DISCLAIMERS This Bond lssue lnformation Memorandum includes "forwardjooking statements" relating to the lssuer's business. Such forward-looking statements can often be identilied by the use of forward-looking terminology such as "believe", "expect", "may", "are expected to", "should", "would be", "seek", or "anticipate" or similar expressions or comparable telminology, or by discussions of strategy, plans or intentions. The lssuer has based these forwardiooking statements on its current expectations and proiections about tuture events. These forward.looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions about us, including, among other things: - anticipated trends and conditions in the lssue/s industry; - the lssuefs ability to source attractive investment opportunities; The lssuer undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statemenb, whetheras a r6ult of new information, future events or otherwise. lnvestors should be aware that none ofthe information in this lnformation Memorandum has as yet begn the subject of any due diligence investigation or confirmation. This lnformation Memorandum has been prepared by the lssuer for the beneflt ofand has been made available by the lssuer to selected investors only in connection with the pre-marketing of the Bonds, This lnformation Memorandum and/or its contents may not be disclosod to any other person without the prior written consent ofthe lssuer. lt should be read in coniunction with the final bond documentation. The tems set tolth in thls lnfomation Memorandum are subject to amendment. Any investment decision in rcspect of the Bonds must be based on the final bond documentation, to be made available by the lssuer in due course. Fe enoord Eindhoven Tel: Fax.: ING Brnk KvK 1/ Eindhoven, '19 juli 2007

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie