ETH?== SOTHYSA N.V. TERM SHEET. Deze obligatie is uitsluitend toegankelfik voor p rofess ionele in vestee rders. Emittent lnstrument Emissie Omvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETH?== SOTHYSA N.V. TERM SHEET. Deze obligatie is uitsluitend toegankelfik voor p rofess ionele in vestee rders. Emittent lnstrument Emissie Omvang"

Transcriptie

1 Deze obligatie is uitsluitend toegankelfik voor p rofess ionele in vestee rders ETH?== Dit lnformatie Memorandum voor nieuw uit te geven obligaties is geschreven door de Emittent, Sothysa N.V., met het doel om uitsluitend professionele investeerders te informeren in het kader van de marketing van deze obligaties. Dit lnformatie Memorandum en/of de inhoud hiervan mag niet verspreid worden aan beleggers zonder uitdrukkelijke toestemming van de Emittent. De voonvaarden in dit lnformatie Memorandum kunnen gewijzigd worden, ledere investeringsbeslissing met betrekking tot de obligaties moeten gebaseerd worden op de definitieve voorwaarden van de obligaties. De minimale investering in de obligaties bedraagt EURO , Door dit minimum is Sothysa N.V. voor de emissie van Sothysa Serie I Obligatie op basis van de vrijstellingsregeling Wft (art4, eerste lid, onderdeel a) vrijgesteld van vergunningsplicht in het kader van de Wft. Sothysa N,V. staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financi6le Markten, De Sothysa Serie I Obligatie is uitsluitend geschikt voor vermogende natuurlijke penionen en rechstpersonen die een voldoende begrip hebben van de risico's verbonden aan de investeringsstrategie van Sothysa N.V. SOTHYSA N.V. Sothysa M V. is een investeringsmaatschapp opgericht met het doel om te investeren in "Senior Life Settlements." Dit zijn overlijdensrisico venekeingspolissen van Amerikaanse burgers ouder dan 70 jaar en een resterende statistisch/actuarieel bepaalde levensverwachting van 3 tot 12 jaar. TERM SHEET Emittent lnstrument Emissie Omvang Emissie Datum Minimale lnschriiving Looptiid Emissie Prijs lnschriif Kosten lnschriif Priis Vaste Coupon Aflossing Aflossing Prijs Rendement (Yield to Matu,ity) Ranking van de Obligaties Munteenheid (denominatie) Restdcties Jurisdictie van toepassing Sothysa N.V. ('Sothysa') Achtergestelde Obligatie getiteld "Sothysa Serie l" Maximaal EURO 50 milioen bestaande uit 1,000 genummerde obligaties met een nominale waarde van EURO per obligatie- Het minimum om te starten is EURO l0 milioen. Gepland voor'l september 2007 middels een zogenaamde "private placement" 1 Obligatie met een nominale waarde van EURO jaar na Emissie Datum 100% 3.0ol", bestaande uit 2.5% verkoopprovisie en 0.5% ter dekking van juridische kosten 103%, te weten 100% plus 3% lnschrijf Kosten 12.00% perjaar, met eenjaa ijkse betaling achteraf van iederjaar" (1) Verplicht door Sothysa aan het einde van de Looptud, (2) Per eenmalige optie voor de investeerder na 3 iaar met een vooraf kenbaar gemaake opzegtemun van 3 maanden; (3) Op enig moment indien het bestuur van Sothysa voorziet dat het veetandiger is om de portefeuille te verkopen om te voorkomen dat ze op temijn niet aan haar rente en aflossingsverplichtingen zal kunnen voldeon. 1000/o 12.00yo Achtergesteld aan alle niet achtergestelde schulden en schulden met activa in onderpand EUROS - EURO per Obligatie Alleen toegankeliik voor proiessionele belegge (minimaal Euro 50K) Nederland Felenoord Endhov n Te , Fax f ING Bank (vk

2 Deze obligatie is uibluitend toegankelijk voor professionele investeerders H+== SAMENVATTING ACTIVITEITEN SOTHYSA N.V. / GEBRUIK VAN DE EMISSIE OPBRENGSTEN Sothysa N.V. is een investeringsmaatschappij opgericht met het doel om te investeren in "Senior Life Settlements". Dit zijn overlijdensrisico verzekeringspolissen van Amerikaanse burgers ouder dan 70 jaar en een resterende statistisch/actuarieel bepaalde levensverwachting van 3 tot 12 jaat. Deze Life Settlements worden door de polisnemers verkocht via makelaars, geaggregeerd door providers en in volledig geadministreerde en beheerde portefeuilles aangeboden door gespecialiseerde dienstverleners in de VS. "SENIOR LIFE SETTLEMENTS" "Senior Liie Settlements" zijn overlijdensrisicovezekeringspolissen van Amerikaanse burgers met een resterende actuariele levensverwachting van 3 tot 7 jaar. Een overlijdensrisico vezekering keert geld uit aan de erfgenamen van de persoon op wiens leven de polis is afgesloten. Deze polissen worden doorgaans op relatiefjonge leeftijd afgesloten en de vezekeringnemer betaalt tot aan overlijden een premie. BU overlijden krijgen de erfgenamen een vooraf afgesproken bedrag. Als de vezekeringnemer vroeg overlijdt, dan lijdt de vezekeringsmaatschappil verlies op de polis. Als de vezekeringnemer heel oud wordt, verdienen ze geld want hij blijft immers langer premie doorbetalen en de betaalde premies kunnen langer belegd worden. Om verschillende redenen is in de VS een secundaire markt ontstaan in deze levensvezekeringspolissen. De polisnemer die de premie betaalt kan (al dan niet in overleg met de begunstigde erfgenamen op de polis) besluiten dat het interessanter is om "de plicht tot premie betaling en het recht op uitkering bij overluden" door te verkopen aan een investeerder voor een interessant bedrag. De opbrengst bij verkoop van de polisrechten en -verplichtingen is sowieso vru van nalatenschap belasting en kan door de polisnemer zelf bij leven uitgegeven worden. De voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn per definitie ongunstiger dan verkoop aan een derde, omdat deze immers de polisnemer zo lang mogelijk wil laten doorbetalen aan premies. Het grootste volume in deze markt zit in polissen van mensen die nog een statistische levensverwachting hebben van 3 tot 7 jaar, vandaar de term "Seniod'. Een hogere levensveruachting betekent langer premie doorbetalen en drukt de opbrengst van de polisrechten en -verplichtingen bij verkoop. De meest voorkomende redenen waarom polissen verkocht worden zijn:. Veranderende levensomstandigheden, zoalsoverlijden van erfgenamen, echtscheiding of wens tot ontening na ruzie met erfgenamen.. Alle grote uitgaven zijn al geschied, en de erfgenamen hebben het geld niet nodig.. Als het een vezekering vanuit de werkgever betrof, is de relevantie van een hoge uitkering niet meer noodzakelijk bij pensioen van de werknemer.. De polisnemer heeft geen geld meer voor de toekomstige premiebetalingen. Deze secundaire markt in de VS is inmiddels gereguleerd en geinstitutionaliseerd. Deze markt is de laatste jaren zeer snel gegroeid. Er zijn tal van dienstverleners rondom dit product die verkopers en kopers van polissen faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brokers die polisnemers benaderen om hun polis te verkopen. De polissen worden gewaardeerd en overgenomen door partijen (de "providers") die ze weer bundelen en doorverkopen aan investeerders. Er zijn specialistische dienstverleners die de polissen in beheer houden, zorgen voor premie betaling en inning van de uitkering bij overlijden. Natuurlijk zijn er ook zogenaamde 'tracking companies" die bijhouden wanneer een polisnemer komt te overluden. Vezekeringsmaatschappuen zijn ook verplicht zelf bij te houden wanneer een polisnemer komt te overlijden, waarna ze op eigen initiatief tot uitkering overgaan. Fel noord ZB Eindhoven Tel ' Fax.: ING Bank ' KvK

3 Deze obligatie is uibluitend toegankelik voor professionele investeerders ETH+== De historische rendementen op investeringen in Senior Life Settlements liggen tussen de'10 en 30%. De "asset class" is interessant omdat het onafhankelijk is van fluctuaties op de beu.zen. Het is immers een "exposure" op de gemiddelde levensvemachting van de Amerikaanse burgers. Daarnaast is het een hoog risico product, met een navenant hoog rendement. Een investeerder kan immers pech hebben op zijn portefeuille waardoor hij relatief lang moet doorbetalen aan premies voordat hij de uitkeringen kan incasseren. Hoe groter de portefeuille, hoe hoger de kans dat hij de statistisch / actuarieel bepaalde levensverwachting zal realiseren. Deze actuariele tabellen zijn immers de basis waarop een investeerder zijn prijs bepaalt. SOTHYSA N.V. - MARKTKANS EN DOELSTELLING Sothysa N.V. is een initiatief van de oprichters en bestuurders Antonius M. Sol (Nederlands paspoort nummer [NE ] en expiratie datum [16 mei 2008) en Walter C.J. Donkers (Nederlands passpoort nummer [NE ] met expiratie datum [25 mei 2008], en een aantal mede-initiators die als adviseur en aandeelhouders participeren in het aandelenkapitaal van Sothysa N.V. Donkers en Sol hebben een relatie opgebouwd met een solide dienstuerlener in de VS die op regelmatige basis portefeuilles aanbiedt en die via een dochtermaatschappij in combinatie met een escrow verbonden aan Wells Fargo Bank ook het beheer van de polissen en de geldstromen organiseert. Middels een actief portefeuille beheer (dus niet alleen aankoop, uitzitten en soms tussentijds doorverkopen) verwacht het bestuur van Sothysa dat een rendement te halen dat zal liggen aan de bovenkant van de markt. Vanuit de wens om een eenvoudig investeringsproduct aan te bieden hebben de initiators gekozen voor een N.V. die een obligatie lening uitgeeft met een vast rendement. (Dus niet een fonds met een onzeker variabel rendement en een ingewikkelde kostenstructuur met een verdeelsleutel op het rendement tussen investeerder en beheerder van het fonds.) De druk om de rente coupons te betalen en daarboven een oveminst te boeken is voldoende waarborg om de kostenstructuur zo licht mogelijk te houden. Daarnaast heeft de N.V. structuur als voordeel dat door de verplichting om periodiek een door accountants gecontroleerd verslag te doen van de balans en winst- en verliesrekening. Dit waarborgt transparantie en informatieverstrekking naar obligatiehouders. Sothysa heeft ervoor gekozen om bij de start te beginnen met een relatief grote eerste financieringsronde van EURO 50 miljoen. Hoe hoger het startkapitaal, des te groter de portefeuilles die aangekocht kunnen worden. Een grotere portefeuille heeft weer een lager risicoprofiel en vergroot daarmee de kans dat de onderneming aan haar verplichtingen aan obligatiehouders kan voldoen. Bij een succesvolle start en een gepercipieerd overschot aan onbenutte investeringskansen zal Sothysa in de toekomst nieuwe obligatie leningen uitschrijven. ORGANISATIE Sothysa is georganiseerd in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De activiteiten en investeringen in Life Settlements zullen worden gefinancierd met de opbrengsten van de obligatie emissie. Fellenoord ZB Eindhoven le : Fax r lngbank KvK

4 Deze obligatie is uibluitend toegankeli'k voor professionele investeerders Management De statutair directeuren en managers van de onderneming zijn Antoin Sol en Walter Donkers. CEO - Antonius M. Sol ([46]). Mede-oprichter van Sothysa. Zijn primaire rol zal zijn, algemeen management, marketing en verkoop, investor relations en Gommunicatie. CFO / lnvestment Manager - Walter C.J. Donkers (1501) ZUn primaire rollen zijn die van finance manager en investment manager. Hij is primair verantwoordelijk voor het beheer van de relaties met de diverse partijen in de VS. lnvestment Committee - de oprichters-aandeelhouders van Sothysa zullen zich organiseren in een klein committee die de door de lnvestment Manager voorgestelde investeringen beoordelen en accorderen alvorens tot aankoop kan worden overgegaan. Locatie Sothysa zal kantoor houden op Fellenoord 130, Eindhoven. Organisatie van de investeringen in Lffe Settlement Polissen De investeringen zullen plaatsvinden in de Verenigde Staten. Voor het opsporen van investeringskansen zal Sothysa voorlopig gebruik maken van e6n broker/provider en een daaraan gelieerde beheerder (uit concurrentie-ovemegingen zijn deze partijen hier niet nader genoemd). Daernaast zal Sothysa waar nodig en wenselijk de diensten van gespecialiseerde adviseurs inroepen om de processen en de besluitvorming te helpen ondersteunen. De aangekochte polissen worden rechtstreeks op naam van Sothysa N.V. gesteld. Het administratieve beheer blijft in de VS. Ter verduidelijking is hieronder schematisch weergegeven hoe dit zal plaatsvinden: Felenoord E ndhoven Te.: Fax NG Bank KvK

5 Deze oblgatie is uitsluitend toegankelik voo r p ro fess ionele in vesteerders ETH+=T Broke6 / Providers t ry "EscrowAgent" instructie van Sotiysa Trustees (Beheerders) - Bijhouden overlijden - Onde,houden relalie mei Verzekeringsmaatschappil i - uiikerinsen brj overliiden va' polisnemers BELEGGINGSBELEID Sothysa zal investeren in Senior Life Seftlements die voldoen aan vooraf gestelde criteria. Vooralsnog zijn de criteria vastgesteld op polissen van deelnemers die minimaal 70 jaat zin en/of een resterende levensverwachting hebben van S lot 12 jaat. Sothysa zal uitsluitend polissen kopen die uitgegeven zun door grote verzekeringsmaatschappijen met minimaal een A-rating. De portefeuille zal actiaf beheerd worden. Dit betekent dat een deel van de aankopen na verloop van tijd doorverkocht kunnen worden. Het grootste deel van de portefeuille zal echter aangekocht worden met het doel om "uit te zitten" tot het overlijden van de oorspronkeli.lke polisnemer. De opbrengsten uit verkopen van polissen en de inkomsten uit uitkeringen zullen in eerste instantie gebruikt worden ter dekking van de korte en lange termrln obligatie verplichtingen, daarna voor herinvestering en bij ruime overwinst en voldoende solvabiliteit aan dividend voor de aandeelhouders. Fe enoord ZB Endhoven Te Fax.: ING Bank KvK

6 Deze obligatie is uibluitend toegankelil'k voor professtbnele investeerders ETH+== Rtstco,s Een investering in Sothysa Serie I Obligaties brengt een aantal risico's met zich mee. Hieronder is een opsomming van een aantal voor de hand liggende (dus wellicht niet alle) risico's gegeven: r llliquiditeitsrisico. Duratierisico o Valutarisico. Marktrisico. Beheersrisicodienstverleners. BeheersrisicoSothysa llliquiditeitsrisico Een investering in de Sothysa Serie I Obligaties is niet liquide. Slechts na 3 jaar ontstaat er een moment waarin de investeerder 3 maanden van te voren kan aangeven of hij zijn obligaties wil laten aflossen. De obligaties zijn niet genoteerd en Sothysa zal niet actief een secundaire markt in de obligaties onderhouden- Echter, indien mochten individuele investeerders overeenkomen dat ze van elkaar obligaties willen overnemen, dan worden de mutaties na overdracht van het eigendom in het obligatie register bijgewerkt. Duratierisico Omdat de werkelijke levensduur van de oorsponkelijke polisnemers langer kan zijn dan wat vemacht is op basis van de statistische / actuariele berekeningen (de zogenaamde sterftetabellen op basis van ondeeoek naar sterftestatistieken in het verleden). Dit betekent dat Sothysa, de nog resterende premies langer dan vemacht moet doorbetalen waardoor het rendement lager zal zijn dan de verwachting bij aankoop. Daartegenover kan het natuurlijk evengoed dat de populatie polisnemers in de portefeuille eerder sterft dan wat op basis van de voorspellingen is te vemachten. Dit levert dan extra rendement op en daarmee een grotere buffer cash in Sothysa om aan de lopende obligatie verplichtingen te kunnen voldoen. Valutarisico Een investering in de Sothysa Serie I Obligaties is in EURO. De investeringen worden gedaan in USDS en de uitkeringen op investeringen luiden ook in USD. lndien de koers van de USD lager ligt dan op het moment van aankoop van de polissen (op dat moment vindt convercie van Euro naar usd plaats) dan heeft Sothysa een nadeel en zal ze effectief een hogere rente en aflossing moeten betalen. Hiertegenover staat natuurlijk dat indien de USD zal stijgen ten opzichte van de Euro een voordeel voor Sothysa zal ontstaan. Marktrisico De secundaire markt in Life settlements groeit hard. Het aantal marktpartijen neemt toe en bij een sterker stugende vraag dan aanbod kunnen de prijzen voor Life Settlements mogelijk stijgen waardoor het verwachte rendement zal dalen. Beheersrisico dienstverlenele Sothysa zal werken met een beperkt aantal vaste relaties in de VS die aan de ene kant de sourcing van nieuwe investeringskansen op zich nemen, en aan de andere kant het beheer en administratie e.d. voeren. Ondanks goede relaties en solide contracten, betekent het samenwerken met derden op een dergelijk complex product wel dat er een zeker risico verbonden zal zijn aan deze relaties. F lenoord 130, E ndhov n Tel.: q82 Fax.r NG Bank KvK Eindhoven, 19ju i2007

7 Deze obligatie is uibluitend toegankelfik voor professionele in vesteerders ETH?=Fl Beheersrisico Sothysa Sothysa zal zich zeer actief moeten bezighouden met het monitoren en beheersen van haar liquiditeit en solvabiliteit. Aan de investeringskant wordt kapitaal gecommitteerd in overname van polissen en overname van verplichtingen tot betaling van premies. Aan de financieringskant moet Sothysa aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van de obligaties voldoen. Tegenvallers in de feiteluke termijn waarop polisnemers komen te overlijden zullen leiden tot extra premiebetalingen en mogelijk liquiditeitsproblemen. Een toenemende liquiditeit in de secundaire markt voor polissen betekent evenwel dat vrij snel posities verkocht kunnen worden om aan de obligatie verplichtingen te kunnen voldoen. Mocht Sothysa in gebreke blijven op haar rente- of aflossingsverplichtingen dan kunnen obligatiehouders onmiddelijk ingrijpen en surseance van betaling aanvragen. De polissen staan op naam van Sothysa en kunnen in het ergste geval tegen de marktwaarde verkocht worden. Een regelmatige verplichte audit door een accountant zal dit solvabiliteit- en liquiditeitsrisico voor een deel afdekken. ln ieder geval zullen eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. INSCHRIJVING lnschrijving op de Sothysa Serie I Obligatie is voorbehouden aan vermogende natuurlijke personen en rechstpersonen die een voldoende begrip hebben van de risico's verbonden aan de investeringsstrategie van Sothysa N.V.. De minimale investering in de obligaties bedraagt EURO Door dit minimum is Sothysa N.V. voor de emissie van Sothysa Serie I Obligatie op basis van de Vrijstellingsregeling Wft (art4, eerste lid, onderdeel a) vrugesteld van vergunningsplicht in het kader van de Wft. Sothysa N.V. staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten. lnschrijving op obligaties geschiedt middels het inschrijfformulier welke bij Sothysa N.V. ingeleverd wordt. De toewijzing zal geschieden aan het einde van de inschrijfperiode, waarna de aktes opgemaakt worden en de betaling op de obligaties kan plaatsvinden. Bij grote belangstelling vanuit investeerders gekoppeld aan een eventuele (tijdelijke) beperkte hoeveelheid investeringskansen, dan kan de emissie omvang gereduceerd worden en worden de resterende commitments doorgeschoven naar een mogelijke participatie op Serie ll in de nabije toekomst. INSCHRIJF KOSTEN De kosten voor inschruving bedragen 3.0% bovenop de prijs per obligatie. Dit is opgebouwd uit 2.S% verkoopprovisie voor de (geselecteerde) partijen die de investeerders aandragen, en 0.5% ter dekking van juridische en notariele kosten. TERUGBETALINGEN Zoals beschreven in de Term Sheet zullen de obligaties na 10 jaar afgelost worden. De eerste uitzondering hierop is als de investeerder gebruikmaakt van de eenmalige optie tot veeoek tot terugbetaling na 3 jaar. Hiertoe kan hij gebruikmaken van een opzegtermijn van 1 maand, welke start 4 maanden voor de feitelijke aflossing. (Dit geeft Sothysa dan 3 maanden om eventuele verkopen van polissen te realiseren). Opzegging dient plaats te vinden middels een aangetekend schrljven of per deumaardersexploot. De tweede uitzondering op de normale aflossing is als Sothysa zelf besluit om af te lossen. Bijvoorbeeld in het geval dat de markt zodanig verslechterd is dat zij niet langer een rendement van l2% meer kan garanderen. ln zulk geval zal de portefeuille (mits minimaal de Fe lenood Endh.ven Tel : r Fax.: ING Bank KvK

8 Deze obligatte is uibluitend toegankelik voo r profession ele in vestee rde rs hoofdsom en lopende renteverplichtingen voldaan kunnen worden) verkocht worden en de nog uitstaande obligaties afgelost worden. WAARDEBEPALINGEN ACTIVA EN PASSIVA De obligatie zal gewaardeerd worden op nominale waarde in de balans. De voornaamste activa zijn cash en investeringen in Life Settlements (de polissen). De waardebepaling van de polissen is gebaseerd op het aankoopbedrag, de hoogte van de uitkering b, overlijden en de verwachte levensduur, welke gebaseerd is op een levensverwachting afgegeven door een gerenommeerde part'j. RAPPORTAGE Sothysa zal op kwartaalbasis verslag uitbrengen van haar balans en winst- en verliesrekening. De jaarrekening zal officieel door de externe accountant goedgekeurd worden. De kwartaalrapportages zullen evenwel ook overlegd en besproken worden met de accountant en eventueel een externe adviseur met specialisatie op het ondemerp. BELASTINGEN De investeerder in de obligaties is zelf verantwoordeluk voor het bepalen van de juiste fiscale consequenties aan dit instrument. RECHT "Op alle contracten en contractuele handelingen is het Nederlands recht van toepassing en dat alle eventuele geschillen voorwloeiende uit of betreffende de uitleg van dergelijke handelingen zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's-hertogenbosch behoudens voor zover wettelijk dwingen anders bepaald. " BELANGRIJKSTE INVESTERINGSOVERWEGINGEN VAST RENDEMENT I2% PER JAAR: Sothysa committeert zich aan het verstrekken van een vast rendement voor de investeerder van 12yo pet jaat. De kosten die Sothysa maakt moeten derhalve zo laag mogelijk zijn. Hoe beter Sothysa het doet, in termen van beleggingsresultaat en kostenbeheersing, hoe lager het risico voor de investeerder. SENIOR LIFE SETTLEMENTS MARKT De markt voor Senior Life Seftlements heeft in het recente verleden goede rendementen van 10-30% geboden. De stevige groei in de markt betekent dat in de toekomst veel kansen tot investeringen zullen blijven bestaan. Deze investeringsklasse biedt een absoluut rendement dat los staat van fluctuaties op de beuzen. De risico's verbonden aan de investeringen zijn voornameluk te reduceren tot "prijs dle je betaalt voor de polis" en de "realisatie van het feitelijke levensduur ten opzichte van de verwachte levensduur'' Fellenoord ZB E ndhoven Te.: Fax ING Bank ' KvK

9 Deze obligatie is uibluitend toegankeliik voor professionele in vesteerders ETH?== ed 16r ti,e DISCLAIMERS This Bond lssue lnformation Memorandum includes "forwardjooking statements" relating to the lssuer's business. Such forward-looking statements can often be identilied by the use of forward-looking terminology such as "believe", "expect", "may", "are expected to", "should", "would be", "seek", or "anticipate" or similar expressions or comparable telminology, or by discussions of strategy, plans or intentions. The lssuer has based these forwardiooking statements on its current expectations and proiections about tuture events. These forward.looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions about us, including, among other things: - anticipated trends and conditions in the lssue/s industry; - the lssuefs ability to source attractive investment opportunities; The lssuer undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statemenb, whetheras a r6ult of new information, future events or otherwise. lnvestors should be aware that none ofthe information in this lnformation Memorandum has as yet begn the subject of any due diligence investigation or confirmation. This lnformation Memorandum has been prepared by the lssuer for the beneflt ofand has been made available by the lssuer to selected investors only in connection with the pre-marketing of the Bonds, This lnformation Memorandum and/or its contents may not be disclosod to any other person without the prior written consent ofthe lssuer. lt should be read in coniunction with the final bond documentation. The tems set tolth in thls lnfomation Memorandum are subject to amendment. Any investment decision in rcspect of the Bonds must be based on the final bond documentation, to be made available by the lssuer in due course. Fe enoord Eindhoven Tel: Fax.: ING Brnk KvK 1/ Eindhoven, '19 juli 2007

Addendum. Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus )

Addendum. Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ) Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ) De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als een integraal onderdeel

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Inleiding Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing.

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie

IWM Management B.V. - Obligatie Informatie Belegging in IWM Obligaties Deze belegging biedt u de mogelijkheid om indirect te investeren in een actuele franchiseformule. Participatie is mogelijk vanaf 50,- tot 1.000,- of een veelvoud daarvan. De

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie