Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2004 Op 1 en 2 juni vindt de EU-Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken plaats. Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van 27 mei aanstaande zend ik u hierbijde geannoteerde agenda ten behoeve van het Volksgezondheidsdeel van deze Raad, beginnende bijagendapunt 8. Het verslag van het Volksgezondheidsdeel van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 2 december jongstleden, heb ik u reeds eerder toegezonden. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J. F. Hoogervorst KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 1

2 Agendapunt 8: Promoting heart health Raadsconclusies Aanname van de Raadsconclusies In de Raadsconclusies van het Ierse voorzitterschap worden de omvang en impact van hart- en vaatziekten uiteengezet, en wordt ingegaan op de noodzaak en mogelijkheden om de ziekte en sterfte die hiervan het gevolg is, terug te dringen. De resolutie roept de lidstaten op om de bestrijding van hart- en vaatziekten een prominentere plaats te geven binnen hun nationale volksgezondheidsbeleid. De Europese Commissie wordt uitgenodigd hierbijeen ondersteunende rol te spelen, onder meer met betrekking tot gegevens- en informatieuitwisseling en uniformering van dataverzameling. Nederland staat positief tegenover de voorgestelde Raadsconclusies en stemt in met de conclusie dat het voorkómen en behandelen van cardiovasculaire ziekten in het volksgezondheidsbeleid meer aandacht verdient. Agendapunt 9: e-health Commission Communication on e-health making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-health Area Raadsconclusies Aanname van de Raadsconclusies en presentatie van de Commissie In de Raadsconclusies, die deels ook bestaan uit de conclusies van de ehealth Conferentie in Cork van 5 en 6 mei, worden de bijdragen van ehealth aan de gezondheidszorgsector onderschreven. De belangrijkste bijdragen zijn: de toegang tot informatie en toegang tot zorg; de beschikbaarheid van gegevens voor zorgprofessionals en overheden; de kwaliteit, veiligheid en bijdrage aan de economie en efficiency van gezondheidsvoorzieningen. In de mededeling van de Commissie wordt een actieplan voor de realisatie van een «Europese ehealth ruimte» bepleit. De Commissie stelt dat zowel de patiënten als de werknemers in de zorgsector zullen profiteren van verbeterde toegang tot gezondheidszorg als gevolg van de introductie van ehealth toepassingen. De mededeling is zeer recentelijk gepubliceerd. In de mededeling van de Commissie wordt een drietal prioriteiten geformuleerd voor het realiseren van een European ehealth Area. Deze zijn: Het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen; het opzetten van pilot-projecten; en het delen van best practices. Nederland kan de Raadsconclusies over ehealth ondersteunen. Verder kan Nederland de presentatie over de Mededeling van de Commissie over ehealth aanhoren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 2

3 Agendapunt 10: Pandemic Preparedness and Respons Planning Raadsconclusies Aanname van de Raadsconclusies De wereld verwacht binnen het tijdbestek van jaren een volgende influenza pandemie waarbijmiljoenen mensen ziek zullen worden en een aantal zal sterven. Wereldwijd wordt in landen gewerkt aan de voorbereiding hierop, ook in de EU. De Commissie wil de voorbereidingsgroep daarvoor onderbrengen bijde Health Security Committee (HSC), een groep die naar de mening van de meeste LS is opgericht om voorbereidingen tegen bioterrorisme te treffen. Naar aanleiding van de bespreking over Pandemic Influenza Preparedness Planning en Respons tijdens de informele ministers bijeenkomst in Cork (d.d. 12 mei 2004) is afgesproken dat voor de periode van 1 jaar het mandaat van het weinig transparante HSC uitgebreid wordt van bioterrorisme naar het voorbereiden op een influenza pandemie. Dit omdat er haast geboden is bijhet voorbereiden op een influenza pandemie en er op dit moment geen ander gremium is dat juridisch gezien deze taak op zich kan nemen. Na dit jaar zal opnieuw bekeken worden of het HSC het meest gewenste gremium is. De meeste lidstaten, waaronder Nederland, wensen deze taak onder te brengen bijhet Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding om te voorkomen dat geen parallelle trajecten ontstaan. Nederland is voor een heldere positionering van commissies en voor eenduidigheid. Verder pleit Nederland ervoor alle activiteiten met betrekking tot infectieziekten inclusief bioterrorisme onder te brengen in één organisatie. Nederland accepteert hierbijhet onderbrengen van pandemic preparedness bijde Health Security Committee, onder de voorwaarde dat dit slechts een tijdelijke uitbreiding van het mandaat in het kader van influenza inhoudt (tot uiterlijk mei 2005), totdat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding van start gaat. Agendapunt 11: Healthcare developments in the European Union a) Patient mobility Commission Communication on the follow-up to the high level reflection process on patient mobility and healthcare developments in the European Union Council Conclusions b) Sustainable healthcare (public health dimension) Commission Communication on modernising social protection for the development of high-quality, accessible and sustainable health care and long-term care: support for the national strategies using the «open method of co-ordination» Presentatie door de Commissie en een gedachtenwisseling Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 3

4 De documenten inzake «patiëntenmobiliteit» zijn een vervolg van het op 9 december 2003 afgeronde denkproces op hoog niveau. De Europese Commissie werkt in het eerste document een aantal aanbevelingen uit het eindrapport van het denkproces op hoog niveau uit. De belangrijkste daarvan is wellicht de oprichting van een permanent mechanisme, te weten een High Level Group on Health Services and Medical Care. Dit permanente mechanisme buigt zich over vragen die in het denkproces op hoog niveau aan de orde zijn geweest. De mededeling inzake «sustainable healthcare» pleit als belangrijkste punt voor het gebruik van de Open methode van Coördinatie (OMC), het instrument gebruikt in het Lissabonproces, in de gezondheidszorg. Nederland verwelkomt de mededelingen van de Europese Commissie en het Ierse voorzitterschap over patiëntenmobiliteit. De mededelingen leveren een positieve bijdrage aan het vervolg van het in december 2003 afgeronde denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de EU. Nederland staat positief tegenover de oprichting van een High Level Group on Health Services and Medical Care. Verder staat Nederland positief tegenover het gebruik van OMC op het terrein van de gezondheidszorg. Agendapunt 12: International health regulations (IHR) Council Decision adapting the negotiating directives for the Commission in respect of the revision of the International Health Regulations under the framework of the World Health Organisation Aanname van de onderhandelingsrichtsnoeren De International Health Regulations (IHR) zijn een set van regels die de Lidstaten van de WHO in 1951 hebben aangenomen. Doel van de IHR is om de wereld te beschermen tegen besmettelijke ziekten met zo min mogelijk onnodige en nadelige gevolgen voor het internationale verkeer. Vanaf 1981 gelden de IHR voor 3 ziekten: pest, gele koorts en cholera. Omdat nieuwe ziekten opkomen en oude ziekten opnieuw verschijnen, stelt de WHO voor de IHR te herzien en uit te breiden naar alle gebeurtenissen die een acuut gevaar («emergency») voor de internationale volksgezondheid met zich mee kunnen brengen. Deze herziening heeft gevolgen voor vervoer en verkeer, handel, nationale surveillance en respons infrastructuur, soevereiniteit van landen en nationale wetgeving. De belangrijkste inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de oude IHR zijn verbreding van de reikwijdte, het stellen van eisen aan de minimale surveillance & respons infrastructuur van de lidstaten en verlies van een zekere soevereiniteit van de lidstaten met betrekking tot respons op gebeurtenissen die een dreiging voor de internationale volksgezondheid vormen. In het geagendeerde document zijn de onderhandelingsrichtsnoeren vastgelegd. De Commissie krijgt met deze richtsnoeren het mandaat te onderhandelen op die punten die onder haar competentie vallen. De Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 4

5 Commissie dient over deze punten waarop zijbevoegd is te onderhandelen de meningen van de EU lidstaten mee te nemen (afstemming met de Raad) en ervoor te zorgen dat de Gemeenschap als een geheel optreedt tijdens de wereldwijde onderhandelingen. Nederland kan akkoord gaan met de onderhandelingsrichtsnoeren zoals die nu voorliggen. Agendapunt 13: Alcohol harm reduction among young people Raadsconclusies Aanname van de Raadsconclusies Alcohol is, na tabak, de belangrijkste determinant van gezondheidsschade in de Europese gemeenschap (in 2003: 8 tot 12% van alle ziekten). Vooral zorgwekkend is het excessieve gebruik van alcohol door jongeren. Kinderen gaan al op jonge leeftijd alcohol gebruiken en het is inmiddels onder 15/16 jarigen niet ongebruikelijk om door te drinken tot je volledig dronken bent. Een kwart van alle sterfgevallen bijjonge mannen van 15 tot 29 jaar is alcoholgerelateerd. Het Ierse voorzitterschap zal steun vragen voor de plannen van de Commissie (DG Sanco) om te komen met een concept van een strategisch document over dit onderwerp, dat eind dit jaar aan de lidstaten voor gedachtewisseling zal worden voorgelegd. De grondslag voor de EU strategie is onder meer de evaluatie-bepaling van de Raadsaanbeveling Alcoholgebruik door jongeren, in het bijzonder kinderen en adolescenten van juni In Nederland is alcoholverslaving een van de prioritaire ziekten van het preventiebeleid. De belangrijkste doelgroep van het beleid zijn jongeren. Nederland ziet met belangstelling uit naar het concept strategisch EU-document over dit onderwerp. Agendapunt 14: Childhood asthma Raadsconclusies Aanname van de conclusies Het thema kinderen en luchtwegziekten is een van de speerpunten van de «EU Strategie milieu en gezondheid». In dit kader worden op een negental thema s door technische werkgroepen rapporten uitgewerkt. De volgende stap is het formuleren van concrete acties op basis van de rapporten ten behoeve van het Europese actieplan milieu en gezondheid. Nederland kan akkoord gaan met de vaststelling van de conclusies. Nederland onderschrijft de negatieve invloed van tabaksrook in de omgeving op de luchtweggezondheid van kinderen. Daarmee ondersteunt Nederland van harte de Raadsconclusies van 27 oktober 2003 over een Europese strategie milieu en gezondheid, waarnaar in de conclusies over childhood asthma verwezen wordt, dat onacceptabele risico s zoals meeroken tot een minimum beperkt moeten worden of indien mogelijk totaal voorkomen moeten worden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 5

6 Agendapunt 15: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods Voortgangsverslag Bespreking voortgangsverslag Een gezondheidsclaim legt een verband tussen een bepaald voedingsmiddel of één van de ingrediënten daarvan en gezondheid. Een voedingsclaim stelt iets over het gehalte aan energie, nutriënten of andere substanties. Het voorstel legt vast onder welke voorwaarden claims gebruikt mogen worden. Centraal staat dat gezondheidsclaims alleen mogen worden gebruikt als tevoren is vastgesteld of ze een voldoende wetenschappelijke basis hebben. Tijdens het Ierse Voorzitterschap kon op dit dossier geen politiek akkoord worden bereikt. Het voorstel is in de raadswerkgroep uitgebreid besproken en op een aantal controversiële punten tekent zich overeenstemming af. Het Europees Parlement (EP) heeft echter geen eerste lezing kunnen afronden en zal na de verkiezingen het dossier weer oppakken. Nederland neemt kennis van het voortgangsverslag en zal in de Raad op de inhoud van het voorstel geen nadere positie innemen. Nederland zal als EU voorzitter het dossier weer agenderen als duidelijk wordt welke inhoudelijke lijn het EP in haar nieuwe samenstelling gaat volgen. Nederland streeft naar een snelle afronding van dit belangrijke dossier. Agendapunt 16: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods Voortgangsverslag Bespreking voortgangsverslag De verordening harmoniseert de regelingen rondom de toevoeging van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen en het gebruik van bepaalde andere stoffen. Het voorstel staat voor het eerst op de agenda van de EU-Gezondheidsraad. Het voorstel hangt samen met het voorstel Gezondheidsclaims dat eveneens op de agenda staat. De echte politieke discussie speelt zich af op dat dossier. Een politiek akkoord zal moeten worden bereikt tijdens het NL voorzitterschap, maar is afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt op het dossier gezondheidsclaims. Het EP heeft aangegeven pas na de verkiezingen tot eerste lezing te komen. De meningen van de Lidstaten lopen op het dossier niet ver uiteen. De verordening harmoniseert bestaande nationale verschillen in levensmiddelenwetgeving die vrije interne markt belemmeren. Door regelgeving op communautair niveau worden deze verschillen teruggedrongen. Op dit moment is er geen communautaire wetgeving, hetgeen vrije handel op de interne markt belemmert. De verplichte toevoeging van mineralen en vitaminen, zoals de toevoeging van jodium aan keukenzout blijft onder de verantwoordelijkheid van de Lidstaten zelf. Via de verordening worden veilige maximumgehaltes voor de toevoeging van stoffen bepaald. Ook etikettering wordt vastgesteld. Het voorstel draagt bijaan Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 6

7 een verhoging van de bescherming van de volksgezondheid op twee manieren: Ter bescherming van de volksgezondheid zijn geharmoniseerde regels noodzakelijk die een te hoge en te lage inname van deze stoffen voorkómen en een adequate inname bevorderen. Het Europese voorstel geeft mogelijkheden om stoffen waarvan de veiligheid nog niet bekend is, zoals Kava Kava en Taurine, aan een beoordelingsregime te onderwerpen. Nederlandse positie: Nederland verwelkomt het voorstel. Nederland wil een uitvoerbaar voorstel en vindt dat het voorstel in zijn huidige vorm daaraan redelijk voldoet. Ten slotte zal Nederland zich tijdens haar voorzitterschap inzetten om voortgang te boeken op dit dossier. Agendapunt 17: Diversen Developments regarding services: Commission White Paper on Services of General Interest Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market Informatie van de Commissie en van het voorzitterschap De commissie presenteert tijdens de Raad het witboek «diensten van algemeen belang» (DAB). Dit is een vervolg op het groenboek «diensten van algemeen belang». In dit groenboek geeft de Commissie gevolg aan het verzoek van de Europese Raad, waarbijze naast een eventuele kaderrichtlijn ook het onderwerp DAB in een breder kader plaatst. DAB hebben een bredere betekenis dan «Diensten van Algemeen Economisch Belang» en hebben betrekking op zowel marktgerichte als niet-marktgerichte diensten die de overheid van algemeen belang acht en waarvoor specifieke openbaredienstverplichtingen gelden. Naast het vastleggen van een aantal beleidsbeginselen (cohesie, universele dienstverlening, toezicht, etc.) aangaande DAB, wordt tevens ingegaan op het belang van evaluatie van DAB en de relatie van DAB met handelspolitiek. Verder heeft de Europese Commissie begin dit jaar een voorstel bij de Raad ingediend voor een (kader)richtlijn diensten op de interne markt. Deze ontwerprichtlijn heeft tot doel om belemmeringen (vergunningstelsels, vestigingseisen etc.) ten aanzien van het vrije verkeer van diensten in nationale regelgeving op te heffen. Tot op heden heeft de Commissie de lidstaten gevraagd op hoofdlijnen commentaar te leveren op de richtlijn. De lidstaten hadden zoveel opmerkingen over de ontwerprichtlijn dat besloten is om de ontwerprichtlijn voor de tweede keer op hoofdlijnen te bespreken. In de ontwerprichtlijn is een bepaling over gezondheidszorg opgenomen. Aangezien het witboek «diensten van algemeen belang» tijdens de Raad pas gepresenteerd wordt door de Commissie, heeft Nederland hierop nog geen positie ingenomen en zal de presentatie van de Commissie aanhoren. Wat betreft de richtlijn diensten is Nederland voor het handhaven van het artikel over de gezondheidszorg omdat de tekst niet meer betreft dan een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 7

8 codificatie van Hofuitspraken. Wel behoeven sommige begrippen nog verduidelijking. De ontwerprichtlijn zal een belangrijk onderwerp zijn tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. WHO Framework Convention on Tobacco Control Informatie van het voorzitterschap en de commissie Tijdens de 56ste World Health Assembly in mei 2003 stemden de 192 lidstaten van de WHO unaniem in met de tekst van de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), een mondiaal verdrag ter ontmoediging van tabaksgebruik. Op 16 juni daaropvolgend hebben zowel de EU als diverse van haar lidstaten de FCTC ondertekend. Begin dit jaar is in de Raadswerkgroep Volksgezondheid een voorstel van de Commissie tot bekrachtiging (ratificatie) van de FCTC besproken. Hierover werd al spoedig overeenstemming bereikt. Op grond hiervan ligt het ratificatiebesluit nu min of meer als hamerstuk voor. NL is van meet af aan voorstander geweest van een krachtige FCTC en kan instemmen met het voorliggende Raadsbesluit ter ratificatie van de FCTC. European Centre for Disease Prevention and Control Informatie van de Commissie In augustus 2003 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor de oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dankzijde voortvarendheid van het Italiaanse voorzitterschap, kwam de Raad in december 2003 al tot een algemene overeenstemming ten aanzien van de inhoud van het voorstel. Het Centrum dient vanaf januari 2005 in Zweden (Stockholm) van start te gaan. Er is nog geen directeur benoemd. De Commissie zal een lijst van kandidaten opstellen na een open sollicitatieprocedure. De raad van bestuur benoemt de directeur na een parlementaire hoorzitting met de geselecteerde kandidaat. Volgens de agenda van de Raad geeft de commissie informatie over dit punt. Het is echter welke informatie de commissie geeft tijdens de Raad. Nederland kan de informatie van de Commissie aanhoren. European health insurance card Informatie van de Commissie Schriftelijke informatie ontbreekt tot op heden. De Europese Raad te Barcelona van 20 maart 2002 besloot tot invoering van een Europese Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 8

9 ziekteverzekeringskaart. Hiermee zou op elektronische wijze de verzekeringsgerechtigdheid van de houder kunnen worden vastgesteld zodat deze overal in Europa met die kaart medische zorg kan krijgen ten laste van zijn nationale verzekering. Nederland is in beginsel positief waar het de invoering van een electronische kaart betreft. Nederland zal kennis nemen van de informatie van de Commissie. European health strategy Informatie van de Commissie Deze strategie richt zich op de Europese toekomst (5 10 jaar) van gezondheidsbeleid. De Commissie heeft daarbijde volgende beleidsgebieden geïdentificeerd: focus op burgers en patiënten; gezondheidsverschillen; informatievoorziening; bescherming tegen gezondheidsrisico s; gezonde levensstijl; gezondheid in andere beleidsterreinen; samenwerking tussen gezondheidszorg systemen, EU en global health. De commissie zal de strategie toelichten tijdens de Raad. Omdat het document nu nog is kan er nog geen standpunt over worden ingenomen. Environment and Health Informatie van de Commissie Doelstellingen van de Strategie Milieu en Gezondheid zijn de beperking van de gezondheidsschade door milieurisico s, preventie van nieuwe bedreigingen en de versterking van het EU-beleid op dit gebied. Veel milieu- en gezondheidsproblemen zijn inmiddels met succes aangepakt, maar vooral de samenhang tussen de verschillende milieuproblemen blijft relatief onderbelicht. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. Deze wordt ingezet met het Actieplan waarin de doelstellingen en activiteiten voor de periode zijn opgenomen. Nederland kan de informatie van de Commissie aanhoren. Nederland staat in beginsel positief ten opzichte van de voornemens van de Commissie in de strategie milieu en gezondheid. De doelstellingen van de strategie sluiten goed aan op het Nederlandse beleid en het Actieprogramma Gezondheid en Milieu (uit april 2002). Volgens Nederland zou de EU vooral ook een coördinerende rol moeten spelen in het bijeenbrengen van de ervaringen die in de verschillende lidstaten de afgelopen tien jaar zijn opgedaan op het gebied van milieu en gezondheid. Verder zou de aandacht zich moeten richten op de beperking van gezondheidseffecten als gevolg van bijvoorbeeld geluidsoverlast, luchtverontreiniging of een ongezond binnenmilieu. Ook de risicobeleving door burgers en risicocommunicatie moet een plek in de strategie krijgen. Verder moet dubbelwerk worden voorkomen: de strategie hoeft geen zaken te regelen die in andere EU-besluiten of -regelgeving al aan de orde Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 43 9

10 komen. Bovendien moet er een goede afstemming bestaan met lopende activiteiten binnen de World Health Organisation. Osteoporosis Informatie van het voorzitterschap Het is niet bekend welke informatie het voorzitterschap geeft inzake osteoporose. Wel heeft de Europese Commissie op verzoek van het Europese Parlement in aanbevelingen uitgebracht over de preventie van osteoporose in de Europese gemeenschap: «report on Osteoporosis in the European Community -Action for Prevention». Doel is de erkenning van osteoporose als een belangrijk volksgezondheidsprobleem. De belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op beleidsaandacht op overheidsniveau, systematische dataverzameling inzake vóórkomen en trends van osteoporose, beschikbaarheid van botdichtheidsmetingen, voorlichting aan het publiek over leefstijl en vitamine suppletie, onderzoek, optimalisering van behandeling. Nederland kan de informatie aanhoren. In Nederland is osteoporose geen speerpunt van beleid. Wel maakt osteoporose deel uit het brede domein «aandoeningen aan het bewegingsapparaat «dat als een van de zes prioritaire ziekten is aangemerkt in de Nota «langer gezond leven, ook een kwestie van gezond gedrag» (TK , nr. 20). Diabetes Informatie van het voorzitterschap De inhoud van de informatie die het voorzitterschap tijdens de Raad zal geven is. Wel is bekend dat diabetes een ernstige chronische ziekte is die vaak wordt onderschat. Veel patiënten krijgen te maken met ernstige complicaties, waaronder hart- en vaatziekten, blindheid, aantasting van de nieren en het zenuwstelsel, en onvermijdelijke amputaties. Diabetes komt vaak voor. Nederlandse positie: Aangezien is welke informatie het voorzitterschap zal geven kan op dit punt geen standpunt worden ingenomen en kan Nederland de informatie van de Commissie aanhoren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 386 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 102 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-08 Milieuraad Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

12. Het terugdringen van kanker (Aanneming van conclusies van de Raad) - DOC 9636/08

12. Het terugdringen van kanker (Aanneming van conclusies van de Raad) - DOC 9636/08 Verslag van de 2876 e zitting van de Raad van de Europese Unie - Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Deel Volksgezondheid, 10 juni 2008 - Luxemburg Samenvatting Zonder

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Zittingsdocument 23.1.2014 B7-0000/2014 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2014

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014. Zittingsdocument 23.1.2014 B7-0000/2014 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2014 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 23.1.2014 B7-0000/2014 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2014 ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-01 Interne Marktraad Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en consumentenzaken Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 947 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Themadag Europa. Europa hoe werkt het? 30/11/2011. Sibylle Reichert Pensioenfederatie Tomas Wijffels Pensioenfederatie

Themadag Europa. Europa hoe werkt het? 30/11/2011. Sibylle Reichert Pensioenfederatie Tomas Wijffels Pensioenfederatie Themadag Europa Europa hoe werkt het? 30/11/2011 Sibylle Reichert Pensioenfederatie Tomas Wijffels Pensioenfederatie 2 Inhoud Europese Instellingen Europees Parlement Europese Raad Raad van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Time to Act: ook voor de zorg

Time to Act: ook voor de zorg Time to Act: ook voor de zorg Werkprogramma Europese Commissie De Europese Commissie heeft haar actieplan voor dit jaar vastgesteld. De zorgorganisaties en brancheverenigingen kunnen nota nemen van de

Nadere informatie

Advies besluitvorming over algemene oriëntatie ( general approach ) in de Raad (juni 2012)

Advies besluitvorming over algemene oriëntatie ( general approach ) in de Raad (juni 2012) Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) Advies besluitvorming over algemene oriëntatie ( general approach ) in de Raad (juni 2012) ADVIES Bij de vaststelling van een algemene oriëntatie is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 292 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

b. WHO Framework Convention on Tobacco Control Informatie van de Commissie over de stand van zaken in de onderhandelingen

b. WHO Framework Convention on Tobacco Control Informatie van de Commissie over de stand van zaken in de onderhandelingen Annotaties, betreffende de Volksgezondheidsonderwerpen, bij de voorlopige agenda van de EU Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid,Volksgezondheid en Consumentenzaken op 2 en 3 december 2002 te Brussel 1.

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2012 over de aanpak van de diabetesepidemie in de EU (2011/2911(RSP))

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2012 over de aanpak van de diabetesepidemie in de EU (2011/2911(RSP)) P7_TA(0)008 Aanpak van de diabetes-epidemie in de EU Resolutie van het Europees Parlement van maart 0 over de aanpak van de diabetesepidemie in de EU (0/9(RSP)) Het Europees Parlement, gezien artikel 68

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-19 Gezondheidsraad Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 oktober 2010 (20.10) (OR. en) 12847/2/10 REV 2 CORDROGUE 68 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Horizontale Groep drugs Ontwerp-conclusies van de Raad over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 331 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2002.

Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2002. Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2002. Samenvatting Ter voorbereiding van de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 besprak de Raad WSB aan hand van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-08 Milieuraad Nr. 594 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

eu00000140 Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken 23 mei 2001

eu00000140 Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken 23 mei 2001 eu00000140 Aan de Voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken 23 mei 2001 Hierbij bied ik u voor het Algemeen Overleg op 31 mei a.s. mijn annotaties aan bij de voorlopige agenda van de zitting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 782 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer Europese besluitvorming in de Tweede Kamer De Europese Unie speelt op bijna elk beleidsterrein een rol. Nationale en Europese zaken zijn vaak met elkaar verweven en hebben invloed op elkaar. Daarom is

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 25 110 Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie van 1 januari tot 1 juli Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 37 JBZ-Raad AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 20 De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van 5 maart

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Minbuza-2014.234720 Bijlage(n) fichedocument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-09 Transportraad Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen van de Transportraad van 6 oktober 2011.

Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen van de Transportraad van 6 oktober 2011. GEANNOTEERDE AGENDA EU TRANSPORTRAAD 6 OKTOBER 2011 Hieronder vindt u een samenvatting van de onderwerpen van de Transportraad van 6 oktober 2011. De Raad zal een eerste debat voeren over de digitale tachograaf.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 606 Emancipatiebeleid 1998 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 497 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (08.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0227 (COD) 13395/2/01 REV 2 ADD 1 ENV 528 CODEC 1098 Betreft: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Nadere informatie

Hieronder treft u aan een samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 11 maart 2013.

Hieronder treft u aan een samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 11 maart 2013. GEANNOTEERDE AGENDA EU TRANSPORTRAAD 11 MAART 2013 Hieronder treft u aan een samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 11 maart 2013. Tijdens de Transportraad zal een beleidsdebat

Nadere informatie

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0340 (COD) 8977/15 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties TELECOM 121 CONSOM 83 MI 321 CODEC 733 nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Datum 30 augustus 2012 Betreft Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus)

Datum 30 augustus 2012 Betreft Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 te Luxemburg Tijdens deze Raad zijn de landenspecifieke aanbevelingen op het terrein van de Raad WSBVC bekrachtigd en doorgezonden aan de Europese

Nadere informatie

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002 Aan de Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1 Onderwerp Advies departementale

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) PUBLIC 6094//09 REV LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 2 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité burgerlijk recht (overeenkomsten)

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Nederlandse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Nederlandse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Nederlandse voorzitterschap Vleva, Minaraad, 28 januari 2016 Jan Haers LNE/AIB Energie-attaché PV Het Luxemburgse voorzitterschap (2 de helft 2015) Raad Energie van 26 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 21 501 09 Transportraad Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 6.7.2007 B6-0277/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0134/2007

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 6.7.2007 B6-0277/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0134/2007 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 6.7.2007 B6-0277/2007 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0134/2007 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

2. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 23 mei 2001 eenparig zijn instemming met de tekst betuigd.

2. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 23 mei 2001 eenparig zijn instemming met de tekst betuigd. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2001 (30.05) 8848/01 LIMITE SAN 56 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad nr. Comv.: 14270/00 SAN 137 Betreft: Ontwerp van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 maart

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0371 (COD) 7105/15 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 162 MI 162

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 713 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1911 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 1997 over bestrijding van het tabaksgebruik 1,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 1997 over bestrijding van het tabaksgebruik 1, P5_TA(2002)0559 Bestrijding van het tabaksgebruik Resolutie van het Europees Parlement over de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik (2002/2167(INI))

Nadere informatie

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (PV-EU) Jos G.H. Draijer

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (PV-EU) Jos G.H. Draijer De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (PV-EU) Jos G.H. Draijer Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jeugd &Gezin (J&G) Ontwerp Richtlijn Patiëntenrechten

Nadere informatie

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Chr. Krammlaan 8 Postbus 222 3500 AE Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

VOEDING, LICHAAMSBEWEGING EN GEZONDHEID - EEN EUROPEES ACTIEPLATFORM

VOEDING, LICHAAMSBEWEGING EN GEZONDHEID - EEN EUROPEES ACTIEPLATFORM 15.3.2005 VOEDING, LICHAAMSBEWEGING EN GEZONDHEID - EEN EUROPEES ACTIEPLATFORM 1 Het probleem De inwoners van de Europese Unie bewegen te weinig en consumeren te veel: te veel energie, te veel calorieën,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 188 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie